ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavla KVAPILOVÁ Autor: Dana JANDOVÁ Brno, květen 2011

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: J A N D O V Á Dana Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Zásady pro vypracování Problémová oblast: Neziskové organizace, specifická úprava zdanění a související požadavky na účetní evidenci. Cíl práce: Na základě analýzy současné právní úpravy účetního a daňového režimu konkrétní neziskové organizace identifikovat problematická ustanovení právní úpravy Postup práce a použité metody: Studium a obsahová analýza odborné literatury a relevantní legislativy, vymezení základních pojmů a problémů. Sběr dat ve vybrané neziskové organizaci. Případová studie konkrétní neziskové organizace analýza z hlediska vybrané daně a jejího účetního režimu. Vyhodnocení získaných informací, formulace závěrů, vlastních návrhů a doporučení. Při zpracování práce bude využita především metoda popisná, dále analýza a následně syntéza zjištěných informací.

4 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech: praktické příklady včetně zaúčtování, výklad zákona o DPH v oblastech služeb a zboží, DPH ve stavebnictví od , úplné znění Informace MF k uplatňování zákona o DPH u výstavby po aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. vyd.. Praha: Ekopress, s. ISBN RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik účetnictví daně. 10. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací: zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností: s příklady z praxe. 6. aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Dana Jandová N áz ev ba ka lá řs ké prác e: Účetní a daňový režim neziskové organizace N áz ev prá c e v an gličt in ě: Tax and accounting system of non-profit organization K a tedra: veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová R ok obha joby: 2011 Anotace Předmětem bakalářské práce Daňový a účetní režim neziskové organizace je analýza účetního a daňového režimu neziskových organizací. První kapitola je věnována rozdělení národního hospodářství a charakteristice neziskových organizací. V druhé části jsou popsány různá kritéria, podle kterých se neziskové organizace člení. Třetí část je zaměřena na účetnictví neziskových organizací a jeho specifika. Daňový režim a zdaňování je rozebráno ve čtvrté kapitole. Jednotlivé daně jsou popsány a větší pozornost je věnována popisu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Poslední část práce na příkladu konkrétní neziskové organizace ukazuje způsob vedení účetnictví a zdaňování této organizace. Annotation The subject of the bachelor thesis Tax and accounting system of non-profit organization is an analysis of the accounting and tax system non-profit organizations. The first chapter is devoted on a diversification of national economy and a characteristic of the non-profit organizations. The different criterias, according which are non-profit organizations structured, are described in the second chapter. The third chapter is concentrated on the methods of accounting for non-profit organizations and its specificity. Individual taxes are described and greater attention is devoted on description of income tax and value added tax. On example of concrete non-profit organization is shown the way of accounting management and taxation in the last part. Klíčová slova Nezisková organizace, účetnictví, daňový režim, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty. Keywords Non-profit organization, accounting, tax system, corporate income tax, value added tax.

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Účetní a daňový režim neziskové organizace vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavly Kvapilové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 13. května 2011 vlastnoruční podpis autorky

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Ing. Pavle Kvapilové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych ráda také poděkovala paní Evě Malíkové a panu Mgr. Vladislavu Vaňákovi z občanského sdružení Středisko výchovné péče HELP ME za jejich vstřícnost a poskytnuté informace a údaje.

8 Obsah ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 ÚVOD VYMEZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Národní hospodářství a jeho rozdělení Neziskové organizace Dílčí shrnutí ČLENĚNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Základní členění Členění podle třídících znaků Dílčí shrnutí ÚČETNÍ REŽIM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Legislativa Zákon o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb Vyhláška č. 410/2009 Sb Vyhláška č. 507/2002 Sb Dílčí shrnutí DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Dílčí shrnutí KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD NEZISKOVÉ ORGANIZACE Činnost Správa Hospodaření Zdanění občanského sdružení Dílčí shrnutí...45 ZÁVĚR...46 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...49 SEZNAM TABULEK...51 SEZNAM SCHÉMAT...51 SEZNAM ZKRATEK...51 SEZNAM PŘÍLOH...51

9 ÚVOD Neziskové organizace tak, jak je známe dnes, se začaly rozvíjet až po roce 1989, kdy díky změně vládnoucího režimu na demokratický mohlo, a bylo zapotřebí, k jejich rozvoji dojít. Dříve řadu funkcí, které dnes plní, zajišťoval samotný stát. Ten ale tyto funkce většinou z finančních důvodů plnit přestal, a proto musely začít vznikat organizace, které by jej nahradily. Díky tomu začalo docházet ve společnosti k většímu uvědomování si toho, že ne ve všem se mohou lidé spolehnout právě na stát. Začalo se rozvíjet sociální cítění a sounáležitost. Dnes, aniž bychom si to vůbec uvědomili, se s neziskovými organizacemi setkáváme denně a bereme je jako běžnou součást společnosti. Neziskové organizace působí v sociální, vzdělávací, zdravotní, sportovní, kulturní a řadě dalších oblastí. Takovéto činnosti jsou v působnosti především nestátních neziskových organizací. Nadace a nadační fondy, které jsou jedním ze zástupců neziskových organizací, jsou zakládány také velkými společnostmi. Jejich fungování a podpora přináší těmto společnostem určitý druh zviditelnění se a prestiže. Vedle nestátních neziskových organizací existují ještě neziskové organizace státní, které jsou zastoupeny mimo jiné obcemi, kraji, státními fondy apod. Že se tyto řadí také do kategorie neziskových organizací si mnozí lidé ani neuvědomují. Ne stejně rychle, jak neziskové organizace vznikaly a začaly působit ve společnosti, se upravovaly i legislativní podmínky jejich činností a pravidla pro fungování. Ani za více než dvacet let nejsou schváleny potřebné zákony a právní úpravy. Pojem neziskové organizace není do dneška v zákonech nikde definován. Neziskové organizace jsou vymezeny jako subjekty nezaložené za účelem podnikání. Ale ani pro tyto subjekty neexistuje jednotná a vše zahrnující právní úprava. Řídit se tedy musí celou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a metodických doporučení. Pokud splňují znaky dané pro subjekty nezaložené za účelem podnikání, mohou využívat některá účetní a daňová zvýhodnění. To s sebou na druhou stranu přináší nemalé nároky na evidenci a způsob vedení účetnictví. Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy současné právní úpravy účetního a daňového režimu identifikovat problematická ustanovení a dopady, které mají na konkrétní neziskovou organizaci. Práci jsem rozdělila do pěti kapitol. V první je vysvětleno rozdělení národního hospodářství a vymezen pojem neziskové organizace. Druhá kapitola je věnována 9

10 členění neziskových organizací obecně a dále podle různých kritérií. Účetní režim neziskových organizací a způsob vedení účetnictví je rozebrán ve třetí kapitole a ve čtvrté pak jejich daňový režim a způsob zdaňování. Kapitola je rozdělena podle jednotlivých daní, kdy detailněji jsou popsány daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. V poslední, páté, kapitole jsem se zabývala konkrétní neziskovou organizací a rozborem zkoumané účetní a daňové problematiky na jejím příkladě. Závěrem jsou zhodnoceny zjištěné skutečnosti a formulovány návrhy a doporučení. Podklady pro zpracování práce byly čerpány z platných právních úprav, zákonů a vyhlášek. Vycházela jsem také z dostupné odborné účetní a daňové literatury. Informace o konkrétní neziskové organizaci jsem získala během rozhovorů se zástupci této organizace. 10

11 1 VYMEZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Aby mohla být dále rozebrána problematika neziskových organizací, je třeba si nejprve uvědomit, co to neziskové organizace jsou a jaké je jejich postavení v rámci národního hospodářství. Následně bude již možné představit jednotlivé typy neziskových organizací. 1.1 Národní hospodářství a jeho rozdělení Národní hospodářství přestavuje celek, ve kterém probíhají různé hospodářské procesy na území určitého státu a stát tyto procesy řídí a dohlíží nad nimi. Hlavní funkcí národního hospodářství je uspokojování potřeb členů společnosti. Na uspokojování těchto potřeb se podílí svými činnostmi občané, podnikatelské subjekty a stát. Národní hospodářství je možné členit podle různých kritérií, např. podle odvětví, sektoru, vlastnictví a financování a řady dalších. Pro moji práci je nejdůležitější poslední uvedené, kritérium financování, a proto zde další možnosti nebudu dále rozvádět. Z hlediska financování se národní hospodářství dělí na ziskový a neziskový sektor. Dle Streckové: Pro subjekty, fungující v ziskovém sektoru, je charakteristický způsob financování z příjmů získaných prodejem statků na trhu za tržní cenu. Cena je výsledkem vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Podmínkou existence subjektů je realizace zisku. 1 V neziskovém sektoru není dosahování zisku hlavním cílem. Tím je dosažení užitku osob, které služby subjektů působících v neziskovém sektoru přijímají. Subjekty neziskového sektoru jsou financovány buď z veřejných financí státních nebo municipálních rozpočtů, anebo z finančních prostředků, získaných od konkrétních fyzických nebo právnických osob za určitým konkrétním, předem definovaným účelem. 2 Neziskový sektor je možné dále rozdělit na podskupiny: neziskový veřejný sektor je spravován a řízen veřejnou správou, bývá financován z veřejných financí, rozhodování probíhá na základě veřejné volby a podléhá veřejné kontrole, 1 STRECKOVÁ, Yvonne; MALÝ, Ivan a kolektiv. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. 1. vydání. Praha: Computer Press, 1998., str. 6 2 STRECKOVÁ, Yvonne; MALÝ, Ivan a kolektiv. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. 1. vydání. Praha: Computer Press, 1998., str. 7 11

12 neziskový soukromý sektor bývá financován soukromými financemi fyzických a právnických osob, které za to neočekávají finančně vyjádřitelný zisk, sektor domácností ten zaujímá v národním hospodářství podstatné místo v oblasti finančních toků. Rozdělení národního hospodářství ukazuje následující schéma. Schéma 1 Členění národního hospodářství Pramen: autorka na základě STRECKOVÁ Y., MALÝ I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, str Neziskové organizace Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem dosahování zisku a jejich hlavní činností není podnikání. Jejich hlavním posláním jsou obecně prospěšné činnosti. Jedná se o dobrovolné sdružení občanů, kteří mají společné cíle a jsou ochotni spolupracovat na uspokojování potřeb a zájmů samotných členů nebo druhých lidí. Prosazují obecný zájem společnosti. K rozvoji neziskových organizací začalo v českých podmínkách docházet až po roce 1989, kdy společnost začala přecházet k demokratickým principům. Do dneška ale nedošlo k právně platnému definování neziskové organizace a jejich vznik, činnost, hospodaření a zánik se řídí řadou zvláštních zákonů, které nejsou vždy ve shodě při vymezení, co lze za neziskovou organizaci považovat a co již nikoliv. Nejběžněji používaná a mezinárodně uznávaná definice neziskové organizace je od amerického sociologa Lestera A. Salamona, která říká, že za neziskovou organizaci lze považovat takovou, která splňuje následujících pět znaků. Neziskové organizace tedy jsou: institucionalizované (organizované) mají jistou institucionální strukturu, určitou organizační strukturu a náplň činnosti zakotvené ve zřizovacích listinách či zakládacích smlouvách, soukromé jsou institucionálně oddělené od státní správy, ne vždy však finančně, 12

13 neziskové není možné přerozdělování zisků z činnosti organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace; zisk vytvářet mohou, ale tento musí být použit na činnosti, pro které byla založena, samosprávné a nezávislé jsou schopny řídit samy sebe, nejsou ovládány zvenčí a jejich vnitřní struktura je vybavena kontrolními kompetencemi, dobrovolné účast na jejich činnostech je dobrovolná; dobrovolnost může být dána neplacenou prací pro organizaci, dary, nebo přijmutím čestné funkce se správních radách. 3 Podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se za neziskové organizace považují takové, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jsou to: zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízeny za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)), obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy, 3 ŠKARABELOVÁ, Simona a kolektiv. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002., str. 7 13

14 subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. společenství vlastníků jednotek). 4 Znaky, které definují neziskové organizace, kromě výše uvedených, splňují také organizace s mezinárodním prvkem, pokud jejich předmětem podnikání není dosahování zisku, honební společenstva a profesní a jiné komory, a proto je možné je také řadit mezi neziskové organizace. 1.3 Dílčí shrnutí V této kapitole je v první části vymezeno rozdělení národního hospodářství podle různých kritérií. Hlavně jsem se věnovala rozdělení podle kritéria dosahování zisku, podle něhož se národní hospodářství člení na ziskový a neziskový sektor. Vhledem k tématu práce je detailněji rozebrán neziskový sektor, který se dělí na veřejný, soukromý a sektor domácností. V druhé části je vymezení neziskové organizace a je zde uvedeno pět znaků, podle kterých jsou definovány. Podle těchto znaků jsou za neziskové organizace považovány takové, které jsou institucionalizované, soukromé, neziskové, samosprávné a nezávislé a dobrovolné. V závěru druhé kapitoly jsou vyjmenovány organizace, které jsou v zákoně o dani z příjmu uvedeny jako organizace neziskové, respektive patří mezi organizace nezaložené, nebo nezřízené za účelem podnikání. 4 Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 14

15 2 ČLENĚNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Neziskové organizace je možné rozdělit podle základního členění na státní a nestátní neziskové organizace. Toto členění ale není jediné a neziskové organizace je možné dále rozdělit podle různých třídících znaků. 2.1 Základní členění Základní rozdělení neziskových organizací je na organizace státní neziskové a nestátní neziskové. Státními neziskovými organizacemi jsou rozpočtové a příspěvkové organizace. Rozpočtové organizace získávají zdroje svého financování především z veřejných rozpočtů. Příspěvkové jsou financovány také z veřejných rozpočtů, ale mohou mít i jiné zdroje příjmů. Mezi státní neziskové organizace patří především státní školství, státní zdravotnictví, instituce na ochranu životního prostředí, kulturních památek a celá oblast státní správy. Nestátními neziskovými organizacemi jsou: církevní organizace organizace věřících, které zajišťují pro své členy i veřejnost bohoslužby, centra pro rodiny, charity, semináře apod., občanská sdružení sdružení občanů k různým jednorázovým i dlouhodobým účelům dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 5 ; registraci občanských sdružení provádí Ministerstvo vnitra ČR, obecně prospěšné společnosti jsou právnické osoby založené za účelem poskytování obecně prospěšných služeb; musí zveřejňovat výroční zprávu s přesně stanoveným obsahem, nadace sdružení majetku k přesně vymezenému účelu nejedná se o sdružení osob, ale majetku, který je tvořen vneseným majetkem, dary, výnosy z úroků, nájemného, cenných papírů, příjmy z loterií, tombol, veřejných sbírek a akcí. 2.2 Členění podle třídících znaků Pro výpočet daně z příjmů je postačující vyjmenování neziskových organizací, které jsem uvedla v podkapitole 1.2. Vzhledem k pochopení poslání, funkcí a cílů je třeba vymezit 5 Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 15

16 neziskové organizace také podle dalších kritérií. Jedním z takovýchto kritérií, které uvádí mj. Rektořík, je kritérium zakladatele 6, podle nějž se neziskové organizace člení na: organizace veřejnoprávní založené veřejnou správou, tj. buď státní správou, nebo samosprávou, organizace soukromosprávní založené soukromou právnickou nebo fyzickou osobou, které mohou být i spoluzakladateli, veřejnoprávní organizace ze zákona např. veřejná vysoká škola. Neziskové organizace se dále dle Rektoříka člení podle kritéria globálního charakteru poslání 7 na: neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné sem patří v České republice zejména občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, sdružení bez právní subjektivity a profesní komory, neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné ty tvoří obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků (včetně krajů a obcí samotných) zahrnují organizační složky státu, organizační složky územních samosprávních celků, příspěvkové organizace státu, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, kraje a obce, ostatní neziskové veřejnoprávní organizace státní fondy, vysoké školy, státní podniky, Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných do této skupiny spadají neziskové organizace typu akciových společností, společností s ručením omezeným, družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. 6 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007., str REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007., str. 40 a 43 16

17 Dalším důležitým kritériem je způsob financování, podle kterého se neziskové organizace dělí na: organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků), organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů (politické strany a politická hnutí, církve, příspěvkové organizace, některá občanská sdružení), organizace financované z různých zdrojů (z vlastní činnosti, darů, sbírek, sponzorství), organizace financované především z výsledků realizace svého poslání 8. Rektořík také uvádí členění dle kritéria právně organizační normy 9 na: organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace, organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a organizace s obdobným charakterem. Poslední kritérium, které Rektořík zmiňuje, je kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) 10, podle nějž lze neziskové organizace charakterizovat: a) znaky společnými pro všechny typy neziskových organizací: jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek), nejsou založeny za účelem podnikání, nejsou založeny za účelem produkce zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů. b) znaky společné jen pro soukromé neziskové organizace: mají ze zákona povolenou autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti, 8 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007., str REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007., str REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007., str

18 vytváří většinou neformální struktury sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost. 2.3 Dílčí shrnutí V této kapitole jsem se věnovala členění neziskových organizací. Dle základního členění se neziskové organizace dělí na státní a nestátní. Státními neziskovými organizacemi jsou rozpočtové a příspěvkové organizace. Těmito jsou hlavně instituce zabývající se ochranou životního prostředí a kulturních památek, instituce působící v oblasti státního školství, státního zdravotnictví a celá oblast státní správy. Nestátními neziskovými organizacemi jsou církevní organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace a nadace. V druhé podkapitole jsou neziskové organizace rozčleněny podle třídících znaků. Mezi tyto patří kritérium zakladatele, kritérium globálního charakteru poslání, způsobu financování, právně organizační normy a kritérium charakteristiky realizovaných činností, neboli oborovému členění. U každého kritéria je pak uvedeno rozčlenění na jednotlivé skupiny. 18

19 3 ÚČETNÍ REŽIM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Neziskové organizace jsou samostatnými právnickými osobami a platí pro ně zákony a právní úpravy jako pro ostatní subjekty. Na rozdíl od nich je ale u neziskových organizací důležitá činnost organizace, se kterou pak souvisí zdanění a tím požadavky na vedení předepsané dokumentace, účetnictví. Činnost, kterou se nezisková organizace zabývá, nebo pro kterou byla založena, musí být uvedena ve zřizovacích listinách, zakládacích smlouvách a stanovách. Účetnictví neziskové organizace je ucelený systém informací, který, pokud je správně a úplně veden, podává informace o stavu a pohybu majetku a dalších aktiv, závazků a dalších pasiv, dále o nákladech, o výnosech a o výsledku hospodaření během účetního období. Účetnictví plní celou řadu funkcí. Mezi hlavní se řadí: informační je nejdůležitější a spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci organizace; registrační vedení soustavných zápisů o podnikových jevech a skutečnostech v organizaci; dokumentační uvádí přehled o minulém hospodářském dění v organizaci a je základem pro vyměření daňových povinností; dispoziční podává podklady k řízení organizace; kontrolní umožňuje kontrolu hospodaření organizace, stavu majetku, pohledávek a závazků. 3.1 Legislativa Vedení účetnictví neziskových organizací se řídí následujícími zákony a právními předpisy: zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve 19

20 znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414 a Českými účetními standardy pro územně samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 701 až Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je základním právním předpisem pro vedení účetnictví a v souladu s právem Evropských společenství stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. 11 Vztahuje se na právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, zahraniční osoby, které v České republice podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku ,- Kč, a to od prvního dne kalendářního roku a ostatní fyzické osoby v zákoně vymezené. Všechny tyto subjekty se nazývají účetními jednotkami dle zákona o účetnictví a účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, které jsou stanoveny jako předmět účetnictví, podvojnými zápisy. Účetnictví je vždy vedeno za účetní období, kterým je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetním obdobím je většinou kalendářní rok, ale může jím být i hospodářský rok, tj. období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden. 12 Hospodářský rok využívají např. neziskové organizace působící ve sféře vzdělávání, pro které je výhodné, aby se hospodářský rok shodoval s rokem školním. 11 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik účetnictví daně. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009., str odst. 2 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 20

21 Zákonem je stanoveno vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu. Přednostně vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu, ale zákonem jsou vymezeny i organizace, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Jsou to občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociální anebo jiných potřeb svých členů, příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne zřizovatel a ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 13 Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nevytváří rezervy a opravné položky a sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. 14 Při účtování v plném rozsahu jsou zápisy prováděny podle časového hlediska do deníku, podle věcného hlediska do hlavní knihy, které jsou pak podrobně zapsány ještě do knih analytické evidence, a do knih podrozvahových účtů Vyhláška č. 504/2002 Sb. Ministerstvo financí vydává k zákonu o účetnictví formou vyhlášek prováděcí předpisy. Pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, je to Vyhláška č. 504/2002 Sb. Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky, e) směrnou účtovou osnovu, 13 9 odst. 3 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 14 13a odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 21

22 f) účetní metody, g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví. 15 Na tuto vyhlášku navazují České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a to konkrétně standardy č Přehled daných standardů je uveden níže v tabulce. Tabulka 1 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Název 401 Účty a zásady účtování na účtech 402 Otevírání a uzavírání účetních knih 403 Inventarizační rozdíly 404 Kursové rozdíly 405 Deriváty 406 Operace s cennými papíry a podíly 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 409 Dlouhodobý majetek 410 Zásoby 411 Zúčtovací vztahy 412 Náklady a výnosy 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví Pramen: České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 22

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více