ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010"

Transkript

1 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu 5 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů 19 ÚPLNÉ VÝSLEDKY ROZBORU Státní rozpočet Státní dotační politika Krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy Obecní rozpočty (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Státní fondy 42 PŘÍLOHY Metodika Rozboru Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtové skladby a jejich účelových seskupení pro potřeby Rozboru Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok Seznam zkratek použitých v Rozboru

2 ÚVOD 1. Cíl sledování Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010 (dále jen Rozbor ) má za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ze státního rozpočtu, z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků (dále jen krajů ), z rozpočtů základních územních samosprávných celků (dále jen obcí ) a také ze státních mimorozpočtových fondů Rozsah sledování Rozbor nezachycuje financování všech neziskových organizací, ale jen těch, které Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO ) označuje termínem nestátní neziskové organizace, tj. sdružení a jejich organizační jednotky (dále jen občanská sdružení ), účelová zařízení církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 3. Zdroje dat Za státní rozpočet je hlavním zdrojem dat databáze vedená jednotlivými kapitolami státního rozpočtu. Údaje o poskytnutých dotacích z rozpočtů krajů byly čerpány z databází vedených jednotlivými kraji. Údaje za dotace z rozpočtů obcí lze získat podobně, jako v případě státního rozpočtu, rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k finanční a časové náročnosti však bylo v případě obecních rozpočtů a státních fondů využito dat z Prezentačního systému účetních a finančních informací státu (dále jen ÚFIS ). 4. Kvalita dat Pro účely tohoto Rozboru lze dostatečně analyzovat údaje za státní rozpočet a krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy pro jejich schopnost identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce. Je tak možné zdrojové databáze očistit o dotace nesprávně evidovaných subjektů, vyčlenit z nich dotace církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními církví a náboženských společností, a eliminovat duplicity. Zdrojová databáze obcí a státních fondů pro potřeby Rozboru nabízí k analýze pouze objem/sumu poskytnutých dotací. Identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce však není možné. Ve zdrojové databázi tak mohou být obsaženy dotace nesprávně evidovaných subjektů, a také vyčlenění dotací církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními, není možné. 5. Prezentace Výsledky Rozboru jsou v následujícím textu prezentovány ve dvou podobách. První část shrnuje vybrané nejdůležitější údaje v tabulkách, znázorňuje je v podobě grafů a předkládá stručně formulovaná základní zjištění v bodové struktuře. Umožňuje rychlou orientaci ve výsledcích Rozboru. Druhá část nabízí úplnou sestavu analytických a kontingenčních tabulek shrnujících všechny zjištěné údaje. Vybraná zjištění předkládá též v podobě grafů. Umožňuje podrobné zkoumání ukazatelů a údajů i jejich analýzu. Hl. m. Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Pro účely Rozboru je rozpočet hl. m. Prahy prezentován pouze společně s údaji za rozpočty krajů. Ve všech kapitolách pojednávajících o krajských a obecních rozpočtech je pro úplnost vždy vyjádřeno, zda je prezentován i rozpočet hl. m. Prahy. Přílohová část obsahuje podrobně popsanou metodiku a představuje použité třídící klasifikace. 1 Pro rok 2010 na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů Tabulka 1. Celková výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Rozpočet součet dotací index za rok /2009 státní rozpočet rozpočty krajů a hl. m. Prahy rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) státní fondy Celkem ,0 0,9 1,0 2,5 1,1 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor upraveno V roce 2010 bylo NNO poskytnuto formou dotace ,8 mil. Kč, z toho 5766,6 mil. Kč (55,8 %) bylo ze státního rozpočtu, 1418,5 mil. Kč (13,7%) z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Praha, 2578,7 mil. Kč (24,9 %) z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 574 mil. Kč (5,6%) ze státních fondů ČR. Graf 1. Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) 25% státní fondy 5% státní rozpočet 56% rozpočty krajů a hl. m. Prahy 14% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS - upraveno V roce 2010 byla z veřejných rozpočtů nejvíce podporována oblast Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti mil. Kč (32,6%), oblast Tělovýchovy 3343 mil. Kč (32,3%) a oblast Kultury a ochrany památek 1173 mil. Kč (11,3%). 3

4 Státní rozpočet se dominantně podílel na financování oblastí Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (96,9 %), Výzkum a vývoj (93,2 %), Právní ochrana (92,5 %), Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek (82,2 %). Oproti tomu oblast Vzdělávání a školské služby (74,0 %) byla dominantně financována z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy, oblast Kultura a ochrana památek (44,2 %) z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy), oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (80,2 %) a Ochrana životního prostředí (41,6 %) ze státních fondů. Tabulka 2. Výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů dle odvětvového třídění ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Oblast dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství státní rozpočet součet dotací index 2010/2009 krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 obecní rozpočet (mimo rozpočet hl. m. Prahy) součet dotací index 2010/2009 součet dotací státní fondy index 2010/ , , , , , , , ,0 Vzdělávání a školské služby , , , ,6 Kultura a ochrana památek , , , ,4 Tělovýchova , , ,0 Zájmová činnost a rekreace , , ,9 Zdravotnictví , , ,9 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , ,5 Ochrana životního prostředí , , , ,9 Výzkum a vývoj , ,8 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,9 Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek , , ,0 Právní ochrana , ,4 Požární ochrana a IZS , , ,0 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce Státní moc, státní správa a územní samospráva , , , , , ,1 Finanční operace a ostatní činnosti , , ,2 Celkem , , , ,5 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor tabulka 1.1, 3.1, 4.1, upraveno 4

5 Díky státním fondům se v roce 2010 zvýšila celková podpora oblastí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství. Díky dotacím ze státního rozpočtu došlo k výraznému nárůstu i v oblasti Tělovýchova. Naopak k výraznějšímu celkovému poklesu došlo v oblastech Výzkum a vývoj, Zdravotnictví a Právní ochrana. V České republice bylo k 1. lednu 2010 registrováno nestátních neziskových organizací. 2 Největší část (92,55 %) tj , tvoří občanská sdružení a jejich organizační jednotky. Zbytek NNO tvoří církevní právnické osoby (4,27 % ), obecně prospěšné společnosti (1,63 % ), nadace (1,08 % ) a nadační fondy (0,47 % - 464). Ze církevních právnických osob je okolo 5 % účelových zařízení. Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo v roce 2010 podpořeno NNO, což činí 7,9 % z NNO registrovaných k V rámci státního rozpočtu bylo podpořeno NNO a z rozpočtů krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy NNO. 3 Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo podpořeno 83 nadačních subjektů, tedy téměř 5 % nadačních subjektů a občanských sdružení, tedy téměř 8 % všech občanských sdružení. V případě obecně prospěšných společností byla v roce 2010 podpořena ze státního a krajských rozpočtů, včetně hl. m. Prahy každá třetí obecně prospěšná společnost (tj. 534 obecně prospěšných společností) a téměř skoro každé účelové zařízení církve (tj. 189 účelových zařízení církve). V systému národních účtů 4 nalezneme nestátní neziskové organizace v institucionálním sektoru S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem a v institucionálním sektoru S.11 - Nefinanční podniky. Dotace ze státního a krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy získaly z 99 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.15 - Neziskové instituce sloužící domácnostem a v případě 1 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky. Těchto 68 NNO spadajících do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky, získalo 1,25 mld. Kč (tj. 17 %) ze státního a krajských rozpočtů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu V roce 2010 poskytlo dotaci NNO 17 kapitol státního rozpočtu ve výši mil. Kč. V roce 2010 došlo u dotací poskytnutých ze státního rozpočtu k méně než 3% nominálnímu růstu (164 mil. Kč) oproti předchozímu roku. 2 Zdroj: Český statistický úřad. 3 Tyto údaje nelze uvést za obecní rozpočty a státní fondy vzhledem k omezeným možnostem využívaného zdroje dat. 4 Zdroj: Český statistický úřad Satelitní účet neziskových institucí (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat) 5

6 Tabulka 3. Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtu sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 5 oproti roku 2005 v % ,7 58,7 2, ,5 88,1 5, ,4 79,8 11, ,2 59,7 12, ,9 64,3 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu, ČSÚ - upraveno V roce 2010 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto dotací v celkové výši mil. Kč, z toho 77,1 % bylo poskytnuto pouze ze dvou kapitol 313 Ministerstva práce a sociálních věcí (44,9 %) a 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (32,2 %). Tabulka 4. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z kapitol státního rozpočtu v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací index 2010/ Úřad vlády ,9 306 Ministerstvo zahraničních věcí ,0 307 Ministerstvo obrany ,5 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ,0 314 Ministerstvo vnitra ,9 315 Ministerstvo životního prostředí ,5 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ,9 321 Grantová agentura ,4 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ,2 327 Ministerstvo dopravy ,9 329 Ministerstvo zemědělství ,9 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ,4 334 Ministerstvo kultury ,8 335 Ministerstvo zdravotnictví ,6 336 Ministerstvo spravedlnosti ,8 338 Ministerstvo informatiky xxx xxx xxx xxx Akademie věd České republiky ,0 398 Všeobecná pokladní správa ,6 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 5 Zdroj: Český statistický úřad. 6

7 U devíti kapitol státního rozpočtu nepřevýšila suma poskytnutých dotací NNO hranici 100 mil. Kč. K významnějšímu nárůstu (o více jak 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Naopak k významnějšímu poklesu (o více než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Grantové agentury, Ministerstva životního prostředí, Všeobecné pokladní správy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti. Tabulka 5. Srovnání předběžných údajů o dotacích z kapitol státního rozpočtu a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení 304 Úřad vlády Údaj neposkytnut 127, 4 mil. Kč 127,2 mil. Kč 306 Ministerstvo zahraničních věcí 163,8 mil. Kč 162,3 mil. Kč 250,0 mil. Kč Zahrnuty nově údaje České rozvojové agentury 307 Ministerstvo obrany 18,7 mil. Kč 18,7 mil. Kč 14,5 mil. Kč 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Údaj neposkytnut 2 591,0 mil. Kč 2 630,0 mil. Kč 314 Ministerstvo vnitra 59,0 mil. Kč 58,9 mil. Kč 39,1 mil. Kč 315 Ministerstvo životního prostředí 52,0 mil. Kč 67,2 mil. Kč 19,9 mil. Kč 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 138,3 mil. Kč Bez projektů kofinancovaných EU 147,6 mil. Kč 136,6 mil. Kč 321 Grantová agentura 29,7 mil. Kč 11,2 mil. Kč 20,9 mil. Kč 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Údaj neposkytnut 32,5 mil. Kč 9,0 mil. Kč 327 Ministerstvo dopravy 12,0 mil. Kč 12,7 mil. Kč 7,5 mil. Kč 329 Ministerstvo zemědělství 53,7 mil. Kč 52,4 mil Kč. 52,9 mil. Kč 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 281,7 mil. Kč Bez dat za odbor sportu a tělovýchovy 1 855,2 mil. Kč 1 328,8 mil. Kč 334 Ministerstvo kultury 207,8 mil. Kč 203,1 mil. Kč 277,6 mil. Kč 335 Ministerstvo zdravotnictví 89,2 mil. Kč 107,9 mil. Kč 57,3 mil. Kč 336 Ministerstvo spravedlnosti 2,0 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,2 mil. Kč 338 Ministerstvo informatiky Akademie věd ČR 7,7 mil. Kč 6,9 mil. Kč Údaj neposkytnut 398 Všeobecná pokladní správa 35,0 mil. Kč bez investičních dotací 309,7 mil. Kč Údaj neposkytnut *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009 a databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 7

8 Graf 2.. Podíl kapitol státního rozpočtu na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu MZ MK 1,9% 3,5% VPS 5,4% ostatní 3,4% ÚV ČR 2,2% MZV 2,8% MŠMT 32,2% MPSV 44,9% MMR 2,6% MŽP 1,2% Zdroj:Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Největší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu v roce 2010 směřoval do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (2 587 mil. Kč, 44,9 %), do oblasti Tělovýchova (1 908 mil. Kč, 33,1 %) a do oblasti Kultura a ochrana památek (215 mil. Kč, 3,7 %). Graf 3. Podíl dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu podle podpořeného odvětví Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce 3,1% Výzkum a vývoj 1,0% Zájmová činnost a rekreace 3,2% Zdravotnictví 3,6% Kultura a ochrana památek 3,7% ostatní 3,7% Průmyslová a ost. odvětví hosp. 2,8% St. moc a správa a úz. samospráva 1,1% Tělovýchova 33,1% Sociální věci a pol. zaměstnanosti 44,9% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 8

9 Nejvíce příjemců dotací ze státního rozpočtu mělo právní formu občanského sdružení. Občanská sdružení dostala ze státního rozpočtu v roce ,6 % z celkového počtu dotací. Tyto dotace tvořily 72,2 % z celkového objemu poskytnutých dotací. Tři největší příjemci dotací z kapitol státního rozpočtu byli: Český svaz tělesné výchovy (974 mil. Kč), Horská služba ČR, o.p.s. (110 mil. Kč) a Diecézní charita Brno (95 mil. Kč). Nejvíce dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 získala organizace Člověk v tísni, o.p.s. (56 dotací), Diecézní charita Brno (54 dotací) a Naděje, o.s. (49 dotací). Graf 4. Průměrná velikost dotace ze státního rozpočtu v roce 2010 dle roku založení příjemce dotace (v mil. Kč) Miliony průměrná velikost dotace na příjemce 0 před Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RES 85 NNO založeným před rokem 1990 bylo v roce 2010 poskytnuto ze státního rozpočtu formou dotace 1,1 mld. Kč. Průměrná velikost dotace na příjemce činila pro tyto NNO založené před rokem 1990 přes 13 mil. Kč. V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace ze státního rozpočtu NNO 757 tis. Kč. Nejvíce dotací (téměř 36 %) bylo ze státního rozpočtu ve výši od 100 do 499 tis. Kč. 88,4 % objemu všech dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 mělo neinvestiční charakter. 275 dotací ze státního rozpočtu v celkové částce 668 mil. Kč bylo investiční povahy. 9

10 Tabulka 6. Investiční a neinvestiční dotace poskytnuté NNO v roce 2010 ze státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola státního rozpočtu neinvestiční investiční součet dotací počet dotací součet dotací počet dotací 304 Úřad vlády České republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Akademie věd České republiky Všeobecná pokladní správa Celkem Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu Ze státního rozpočtu bylo v roce 2010 podpořeno projektů financovaných z Evropských fondů. Kofinancovaná částka ze státního rozpočtu činila 135,4 mil. Kč. Částka kofinancovaná Evropskou Unii činila 854 mil. Kč. 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky V roce 2010 se režim státní dotační politiky podílel 49,93 % na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým objemem státních dotací pro NNO a objemem dotací poskytnutých v režimu státní dotační politiky je způsoben především dotacemi poskytnutými NNO v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci podpory sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, v rámci dotací na výzkum a vývoj, v rámci kofinancování projektů EU ze státního rozpočtu či na resortní politiky mimo režim státní dotační politiky. Celkem bylo v rámci režimu státní dotační politiky poskytnuto NNO dotací v celkové výši mil. Kč. Dotace v rámci státní dotační politiky ČR vůči NNO poskytlo 14 kapitol státního rozpočtu. 10

11 Graf 5. Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovém objemu dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitoly Režim státní dotační politiky Ostatní dotace 304 -ÚV 306 -MZV 307 -MO 313 -MPSV 314 -MV 315 -MŽP 317 -MMR 321 -GA 322 -MPO 327 -MD 329 -MZe 333 -MŠMT 334 -MK 335 -MZ 336 -MS 361 -AV ČR 398 -VPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, graf % 90% 100% Pro rok 2010 bylo vyhlášeno 15 hlavních oblastí státní dotační politiky včetně oblasti Ostatní. Oproti předchozímu roku došlo k finančnímu naplnění ve všech těchto oblastech. Průměrná velikost dotace poskytnuté NNO v rámci Státní dotační politiky ČR vůči NNO byla v roce 2010 ve výši 862 tis. Kč. Dotace v režimu Státní dotační politiky vůči NNO získalo NNO, z toho 15 nadačních subjektů, 127 obecně prospěšných společností, 69 účelových zařízení církví a 1504 občanských sdružení. 11

12 Miliony Graf 6. Objem dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Graf 7. Průměrná velikost dotace poskytnutá NNO v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Miniony Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 12

13 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy V roce 2010 bylo poskytnuto z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy dotací NNO v celkové výši 1 418,5 mil. Kč. Tabulka 7. Vývoj objemu dotací z krajských rozpočtů sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 6 oproti roku 2005 v % ,6 36,6 2, ,3-22,6 5, ,6 4,9 11, ,4 11,7 12, ,0 0,4 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, databáze krajů, ČSÚ - upraveno V roce 2010 došlo k nominálnímu poklesu u dotací poskytnutých NNO z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy o 10%, oproti předchozímu roku, celkový objem dotací se vrátil na nominální úroveň roku Tabulka 8. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 CZ010 Hl. m. Praha ,9 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,8 CZ032 Plzeňský kraj ,5 CZ041 Karlovarský kraj ,4 CZ042 Ústecký kraj ,3 CZ051 Liberecký kraj ,8 CZ052 Královéhradecký kraj ,9 CZ053 Pardubický kraj ,8 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,1 CZ071 Olomoucký kraj ,7 CZ072 Zlínský kraj ,1 CZ080 Moravskoslezský kraj ,9 Celkem ,9 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze krajů - upraveno 6 Zdroj: Český statistický úřad. 7 Největší objem dotací z rozpočtů krajů v roce 2006 NNO směřoval do oblastí Sociální věci (1 311 mil. Kč, 68 %), část prostředků přitom tvořily účelově vázané prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ve prospěch NNO. V letech 2007, 2008, 2009, 2010 již tyto prostředky nevstupují do rozpočtu krajů, kraje je pouze administrují. 13

14 Tabulka 9. Srovnání předběžných údajů o dotacích z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) rozpočty krajů včetně hl. m. Prahy součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení CZ010 Hl. m. Praha 633,1 mil. Kč 487,1 mil. Kč 549,8 mil. Kč CZ020 Středočeský kraj 88,9 mil. Kč 80,6 mil. Kč 90,8 mil. Kč CZ031 Jihočeský kraj 284,1 mil. Kč 93,2 mil. Kč 72,6 mil. Kč CZ032 Plzeňský kraj 44,3 mil. Kč 43,6 mil. Kč 49,0 mil. Kč CZ041 Karlovarský kraj 15,7 mil. Kč pouze neinvestiční 28,1 mil. Kč 26,1 mil. Kč CZ042 Ústecký kraj 32,3 mil. Kč 29,3 mil. Kč 93,5 mil. Kč CZ051 Liberecký kraj 100,6 mil. Kč 56,1 mil. Kč 140,0 mil. Kč CZ052 Královéhradecký kraj údaj neposkytnut 36,7 mil. Kč 42,5 mil. Kč CZ053 Pardubický kraj 88,4 mil. Kč 69,9 mil. Kč 62,1 mil. Kč CZ063 Kraj Vysočina 80,4 mil. Kč za 01-08/ ,9 mil. Kč 112,1 mil. Kč CZ064 Jihomoravský kraj 172,8 mil. Kč 145,7 mil. Kč 150,2 mil. Kč CZ071 Olomoucký kraj 94,0 mil. Kč 8 150,4 mil. Kč 95,0 mil. Kč CZ072 Zlínský kraj 64,7 mil. Kč 62,5 mil. Kč 41,8 mil. Kč CZ080 Moravskoslezský kraj 94,5 mil. Kč 49,7 mil. Kč 108,7 mil. Kč *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009, databáze krajů upraveno U šesti krajských rozpočtů došlo ke zvýšení objemu dotací pro NNO, avšak pouze v případě rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu Jihomoravského a Olomouckého kraje přesáhla v roce 2010 celková suma dotací hranici 100 mil. Kč. Graf 8. Objem dotací z rozpočtu krajů, včetně hl. m. Prahy, poskytnutých NNO (v mil. Kč) Miliony hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno 8 V Rozboru 2009 byla mylně uvedena předpokládaná velikost dotací z Olomouckého kraje ve výši 14 mil. Kč, předpokládaná velikost dotací NNO z Olomouckého kraje pro rok 2010 byla ve výši 94 mil. Kč. 14

15 V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace NNO z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy 148 tis. Kč, ale nejvíce dotací (více jak polovina) bylo ve výši do 49 tis. Kč. Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 směřoval do oblasti Tělovýchova (320 mil. Kč, 22,5 %), pouze o jedno procento méně šlo v roce 2010 do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (319 mil. Kč, 21,5 %). Třetí největší oblast, která byla v roce 2010 podporována, byla oblast Kultura a ochrana památek (282 mil. Kč, 19,9 %). Graf 9. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy podle podpořeného odvětví Ostatní 1,5% Zeměděl,lesní hosp.,ryb. 0,8% Požární ochrana a IZS 1,2% Vzděl. a šk. služby 12,1% Tělovýchova 22,5% Kultura a ochr. památek 19,9% Soc. věci a pol. zaměstnanosti 21,5% Bydlení, kom.sl., úz.rozvoj 1,6% Průmysl.,ost. odvětví hosp. 2,5% Zdravotnictví 6,7% Zájm. činnost, rekreace 6,3% Ochrana životního prostředí 3,2% Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno Nejvyšší počet dotací (85,2 %) získala z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 občanská sdružení. Průměrná dotace poskytnutá občanským sdružením činila 110 tis. Kč. Oproti tomu obecně prospěšné společnosti získaly v roce 2010 z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy 7,7 % počtu dotací při průměrné výši 503 tis. Kč na jednu dotaci. Tři největší příjemci dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy byli: Diecézní charita Brno (37,9 mil. Kč), ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická (26,3 mil. Kč) a EYOWF 2011, o.p.s. (26,0 mil. Kč). Nejvíce dotací z krajských rozpočtů v roce 2010 získala Diecézní charita Brno (129 dotací), NADĚJE o. s. (41 dotací) a Sdružení Podané ruce, o. s. (40 dotací). 15

16 Graf 10. Průměrná velikost dotace dle roku založení příjemce dotace z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 (v tis. Kč) Tisíce před Zdroj: Databáze krajů, RES Nejvíce, co do objemu dotací z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy, získaly NNO, které byly založeny v letech 1992, 1990 a ,7 % objemu všech dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy mělo neinvestiční charakter. 380 dotací z rozpočtů krajů o velikosti 174,6 mil. Kč bylo investiční povahy. Z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 bylo podpořeno 140 projektů financovaných z Evropských fondů (z 307 evidovaných na úrovni krajů). Kofinancovaná částka z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy činila 37,4 mil. Kč. 5. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) V roce 2010 poskytly obce ze svých rozpočtů dotace NNO v celkové výši 2 578,6 mil. Kč. 9 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu snížení z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) o téměř 100 mil. Kč, tedy o 4 %. K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů v Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a Olomouckém kraji. 9 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 16

17 Tabulka 10. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) obecní rozpočty mimo hl. m. Prahy (dle NUTS III) součet dotací index 2010/2009 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,9 CZ032 Plzeňský kraj ,8 CZ041 Karlovarský kraj ,9 CZ042 Ústecký kraj ,8 CZ051 Liberecký kraj ,0 CZ052 Královéhradecký kraj ,0 CZ053 Pardubický kraj ,0 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,0 CZ071 Olomoucký kraj ,8 CZ072 Zlínský kraj ,0 CZ080 Moravskoslezský kraj ,0 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS- upraveno Obecní rozpočty v případě kraje Libereckého a Karlovarského nepřesáhly hranici 100 mil. Kč v objemu poskytnutých dotací NNO v roce Graf 11. Objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v roce 2010 (v mil. Kč) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Miliony Liberecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Královéhradecký Moravskoslezský Zdroj: ÚFIS, tabulka 4.2- upraveno 17

18 Velký objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) byl poskytnut NNO v kraji Moravskoslezském (455 mil. Kč), Jihomoravském (343 mil. Kč), Královéhradeckém (292 mil. Kč). K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) pouze v oblasti Výzkum a vývoj. Naopak k výraznému růstu došlo u oblastí Právní ochrana a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) byla nejvíce podpořena oblast Tělovýchova (1116 mil. Kč, 43,3 %), Kultura a ochrana památek (519 mil. Kč, 20,1 %) a oblast Sociální věci a politika zaměstnanosti (480 mil. Kč, 18,6 %). Graf 12. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů obcí podle podpořeného odvětví Zájm. činnost, rekreace 5,5% Finan. operace a ost. činnosti 2,4% Zdravotnictví 2,2% ostatní 4,5% Soc.věci a pol. zaměstnanosti 18,6% Tělovýchova 43,3% Požární ochrana a IZS 0,8% Kultura a ochr. památek 20,1% Vzděl. a šk. služby 0,7% Bydlení, kom. sl., a úz. rozvoj 1,3% Ochrana životního prostředí 0,6% Zdroj: ÚFIS, tabulka upraveno 92,6 % objemu všech dotací z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 191 mil. Kč, z toho 58 % bylo poskytnuto v oblasti Tělovýchova a 20 % v oblasti Kultura a ochrana památek. 18

19 6. Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů Z mimorozpočtových státních fondů bylo v roce 2010 poskytnuto 574,0 mil. Kč. 10 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu růstu o 349 mil. Kč, a to především díky vzrůstu finančních prostředků u Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu životního prostředí. Tabulka 11. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých mimorozpočtových státních fondů v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) státní fond 2009 Státní fond životního prostředí Státní fond kultury Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní fond rozvoje bydlení 326 Státní zemědělský intervenční fond Státní fond dopravní infrastruktury Celkem Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS, tabulka upraveno součet dotací 2010 index 2010/ , , , , ,5 Nejvíce finančních prostředků poskytl Státní zemědělský intervenční fond (482,6 mil. Kč, 84,1 %), dále pak Státní fond životního prostředí (72,9 mil. Kč, 12,7 %). Státní fond kultury neposkytl NNO v roce 2010 žádné finanční prostředky a Státní fond rozvoje bydlení poskytl NNO pouze 389 tis. Kč. Graf 13. Podíl jednotlivých státních fondů na celkové výši poskytnuté dotace NNO v roce 2010 Státní fond rozvoje bydlení 0,1% Státní fond životního prostředí 12,7% Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematogr. 3,2% Státní zemědělský intervenční fond 84,1% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.2 -upraveno 10 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 19

20 Graf 14. Podíl dotací poskytnutých NNO podle podpořeného odvětví ze státních fondů pro rok 2010 Ochrana životního prostředí 12,5% Zemědělství, les. hosp., rybářství 8,1% Vzděl. a šk. služby 3,4% Bydlení, kom. služby a úz.rozvoj 47,2% Kultura a ochrana památek 27,3% Průmysl. a ostatní odv. hospodářství 1,4% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.1 upraveno Ze státních fondů plynulo nejvíce finančních prostředků na Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (270,9 mil. Kč), dále pak do oblasti Kultura a ochrana památek (156,7 mil. Kč) a do oblasti Ochranu životního prostředí (71,5 mil. Kč). Největší objem dotací ze státních fondů získala občanská sdružení (312 mil. Kč), obecně prospěšné společnosti 109,9 mil. Kč a církevní právnické osoby získaly 152,3 mil. Kč. 77,0 % objemu všech dotací z rozpočtů státních fondů mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 ze státních fondů byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 131,7 mil. Kč. 20

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů metody, problémy, řešení Vladimír Hyánek Simona Škarabelová Markéta Řežuchová 1 DĚKUJEME NADACI VIA ZA PODPORU VYDÁNÍ

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Lucie Sedmihradská, VŠE v Praze Předkládaný příspěvek je jednou

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25 Praha 26 1 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

3. Komunitní plán péče

3. Komunitní plán péče 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2007, a 2009 služby pro občany města senioři duševně nemocní drogy mentálně postižení děti a mládež zdravotně postižení v přechodné krizi sociálně

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více