ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010"

Transkript

1 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu 5 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů 19 ÚPLNÉ VÝSLEDKY ROZBORU Státní rozpočet Státní dotační politika Krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy Obecní rozpočty (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Státní fondy 42 PŘÍLOHY Metodika Rozboru Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtové skladby a jejich účelových seskupení pro potřeby Rozboru Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok Seznam zkratek použitých v Rozboru

2 ÚVOD 1. Cíl sledování Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010 (dále jen Rozbor ) má za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ze státního rozpočtu, z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků (dále jen krajů ), z rozpočtů základních územních samosprávných celků (dále jen obcí ) a také ze státních mimorozpočtových fondů Rozsah sledování Rozbor nezachycuje financování všech neziskových organizací, ale jen těch, které Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO ) označuje termínem nestátní neziskové organizace, tj. sdružení a jejich organizační jednotky (dále jen občanská sdružení ), účelová zařízení církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 3. Zdroje dat Za státní rozpočet je hlavním zdrojem dat databáze vedená jednotlivými kapitolami státního rozpočtu. Údaje o poskytnutých dotacích z rozpočtů krajů byly čerpány z databází vedených jednotlivými kraji. Údaje za dotace z rozpočtů obcí lze získat podobně, jako v případě státního rozpočtu, rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k finanční a časové náročnosti však bylo v případě obecních rozpočtů a státních fondů využito dat z Prezentačního systému účetních a finančních informací státu (dále jen ÚFIS ). 4. Kvalita dat Pro účely tohoto Rozboru lze dostatečně analyzovat údaje za státní rozpočet a krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy pro jejich schopnost identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce. Je tak možné zdrojové databáze očistit o dotace nesprávně evidovaných subjektů, vyčlenit z nich dotace církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními církví a náboženských společností, a eliminovat duplicity. Zdrojová databáze obcí a státních fondů pro potřeby Rozboru nabízí k analýze pouze objem/sumu poskytnutých dotací. Identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce však není možné. Ve zdrojové databázi tak mohou být obsaženy dotace nesprávně evidovaných subjektů, a také vyčlenění dotací církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními, není možné. 5. Prezentace Výsledky Rozboru jsou v následujícím textu prezentovány ve dvou podobách. První část shrnuje vybrané nejdůležitější údaje v tabulkách, znázorňuje je v podobě grafů a předkládá stručně formulovaná základní zjištění v bodové struktuře. Umožňuje rychlou orientaci ve výsledcích Rozboru. Druhá část nabízí úplnou sestavu analytických a kontingenčních tabulek shrnujících všechny zjištěné údaje. Vybraná zjištění předkládá též v podobě grafů. Umožňuje podrobné zkoumání ukazatelů a údajů i jejich analýzu. Hl. m. Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Pro účely Rozboru je rozpočet hl. m. Prahy prezentován pouze společně s údaji za rozpočty krajů. Ve všech kapitolách pojednávajících o krajských a obecních rozpočtech je pro úplnost vždy vyjádřeno, zda je prezentován i rozpočet hl. m. Prahy. Přílohová část obsahuje podrobně popsanou metodiku a představuje použité třídící klasifikace. 1 Pro rok 2010 na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů Tabulka 1. Celková výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Rozpočet součet dotací index za rok /2009 státní rozpočet rozpočty krajů a hl. m. Prahy rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) státní fondy Celkem ,0 0,9 1,0 2,5 1,1 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor upraveno V roce 2010 bylo NNO poskytnuto formou dotace ,8 mil. Kč, z toho 5766,6 mil. Kč (55,8 %) bylo ze státního rozpočtu, 1418,5 mil. Kč (13,7%) z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Praha, 2578,7 mil. Kč (24,9 %) z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 574 mil. Kč (5,6%) ze státních fondů ČR. Graf 1. Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) 25% státní fondy 5% státní rozpočet 56% rozpočty krajů a hl. m. Prahy 14% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS - upraveno V roce 2010 byla z veřejných rozpočtů nejvíce podporována oblast Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti mil. Kč (32,6%), oblast Tělovýchovy 3343 mil. Kč (32,3%) a oblast Kultury a ochrany památek 1173 mil. Kč (11,3%). 3

4 Státní rozpočet se dominantně podílel na financování oblastí Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (96,9 %), Výzkum a vývoj (93,2 %), Právní ochrana (92,5 %), Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek (82,2 %). Oproti tomu oblast Vzdělávání a školské služby (74,0 %) byla dominantně financována z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy, oblast Kultura a ochrana památek (44,2 %) z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy), oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (80,2 %) a Ochrana životního prostředí (41,6 %) ze státních fondů. Tabulka 2. Výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů dle odvětvového třídění ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Oblast dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství státní rozpočet součet dotací index 2010/2009 krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 obecní rozpočet (mimo rozpočet hl. m. Prahy) součet dotací index 2010/2009 součet dotací státní fondy index 2010/ , , , , , , , ,0 Vzdělávání a školské služby , , , ,6 Kultura a ochrana památek , , , ,4 Tělovýchova , , ,0 Zájmová činnost a rekreace , , ,9 Zdravotnictví , , ,9 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , ,5 Ochrana životního prostředí , , , ,9 Výzkum a vývoj , ,8 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,9 Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek , , ,0 Právní ochrana , ,4 Požární ochrana a IZS , , ,0 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce Státní moc, státní správa a územní samospráva , , , , , ,1 Finanční operace a ostatní činnosti , , ,2 Celkem , , , ,5 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor tabulka 1.1, 3.1, 4.1, upraveno 4

5 Díky státním fondům se v roce 2010 zvýšila celková podpora oblastí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství. Díky dotacím ze státního rozpočtu došlo k výraznému nárůstu i v oblasti Tělovýchova. Naopak k výraznějšímu celkovému poklesu došlo v oblastech Výzkum a vývoj, Zdravotnictví a Právní ochrana. V České republice bylo k 1. lednu 2010 registrováno nestátních neziskových organizací. 2 Největší část (92,55 %) tj , tvoří občanská sdružení a jejich organizační jednotky. Zbytek NNO tvoří církevní právnické osoby (4,27 % ), obecně prospěšné společnosti (1,63 % ), nadace (1,08 % ) a nadační fondy (0,47 % - 464). Ze církevních právnických osob je okolo 5 % účelových zařízení. Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo v roce 2010 podpořeno NNO, což činí 7,9 % z NNO registrovaných k V rámci státního rozpočtu bylo podpořeno NNO a z rozpočtů krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy NNO. 3 Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo podpořeno 83 nadačních subjektů, tedy téměř 5 % nadačních subjektů a občanských sdružení, tedy téměř 8 % všech občanských sdružení. V případě obecně prospěšných společností byla v roce 2010 podpořena ze státního a krajských rozpočtů, včetně hl. m. Prahy každá třetí obecně prospěšná společnost (tj. 534 obecně prospěšných společností) a téměř skoro každé účelové zařízení církve (tj. 189 účelových zařízení církve). V systému národních účtů 4 nalezneme nestátní neziskové organizace v institucionálním sektoru S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem a v institucionálním sektoru S.11 - Nefinanční podniky. Dotace ze státního a krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy získaly z 99 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.15 - Neziskové instituce sloužící domácnostem a v případě 1 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky. Těchto 68 NNO spadajících do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky, získalo 1,25 mld. Kč (tj. 17 %) ze státního a krajských rozpočtů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu V roce 2010 poskytlo dotaci NNO 17 kapitol státního rozpočtu ve výši mil. Kč. V roce 2010 došlo u dotací poskytnutých ze státního rozpočtu k méně než 3% nominálnímu růstu (164 mil. Kč) oproti předchozímu roku. 2 Zdroj: Český statistický úřad. 3 Tyto údaje nelze uvést za obecní rozpočty a státní fondy vzhledem k omezeným možnostem využívaného zdroje dat. 4 Zdroj: Český statistický úřad Satelitní účet neziskových institucí (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat) 5

6 Tabulka 3. Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtu sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 5 oproti roku 2005 v % ,7 58,7 2, ,5 88,1 5, ,4 79,8 11, ,2 59,7 12, ,9 64,3 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu, ČSÚ - upraveno V roce 2010 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto dotací v celkové výši mil. Kč, z toho 77,1 % bylo poskytnuto pouze ze dvou kapitol 313 Ministerstva práce a sociálních věcí (44,9 %) a 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (32,2 %). Tabulka 4. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z kapitol státního rozpočtu v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací index 2010/ Úřad vlády ,9 306 Ministerstvo zahraničních věcí ,0 307 Ministerstvo obrany ,5 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ,0 314 Ministerstvo vnitra ,9 315 Ministerstvo životního prostředí ,5 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ,9 321 Grantová agentura ,4 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ,2 327 Ministerstvo dopravy ,9 329 Ministerstvo zemědělství ,9 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ,4 334 Ministerstvo kultury ,8 335 Ministerstvo zdravotnictví ,6 336 Ministerstvo spravedlnosti ,8 338 Ministerstvo informatiky xxx xxx xxx xxx Akademie věd České republiky ,0 398 Všeobecná pokladní správa ,6 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 5 Zdroj: Český statistický úřad. 6

7 U devíti kapitol státního rozpočtu nepřevýšila suma poskytnutých dotací NNO hranici 100 mil. Kč. K významnějšímu nárůstu (o více jak 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Naopak k významnějšímu poklesu (o více než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Grantové agentury, Ministerstva životního prostředí, Všeobecné pokladní správy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti. Tabulka 5. Srovnání předběžných údajů o dotacích z kapitol státního rozpočtu a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení 304 Úřad vlády Údaj neposkytnut 127, 4 mil. Kč 127,2 mil. Kč 306 Ministerstvo zahraničních věcí 163,8 mil. Kč 162,3 mil. Kč 250,0 mil. Kč Zahrnuty nově údaje České rozvojové agentury 307 Ministerstvo obrany 18,7 mil. Kč 18,7 mil. Kč 14,5 mil. Kč 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Údaj neposkytnut 2 591,0 mil. Kč 2 630,0 mil. Kč 314 Ministerstvo vnitra 59,0 mil. Kč 58,9 mil. Kč 39,1 mil. Kč 315 Ministerstvo životního prostředí 52,0 mil. Kč 67,2 mil. Kč 19,9 mil. Kč 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 138,3 mil. Kč Bez projektů kofinancovaných EU 147,6 mil. Kč 136,6 mil. Kč 321 Grantová agentura 29,7 mil. Kč 11,2 mil. Kč 20,9 mil. Kč 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Údaj neposkytnut 32,5 mil. Kč 9,0 mil. Kč 327 Ministerstvo dopravy 12,0 mil. Kč 12,7 mil. Kč 7,5 mil. Kč 329 Ministerstvo zemědělství 53,7 mil. Kč 52,4 mil Kč. 52,9 mil. Kč 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 281,7 mil. Kč Bez dat za odbor sportu a tělovýchovy 1 855,2 mil. Kč 1 328,8 mil. Kč 334 Ministerstvo kultury 207,8 mil. Kč 203,1 mil. Kč 277,6 mil. Kč 335 Ministerstvo zdravotnictví 89,2 mil. Kč 107,9 mil. Kč 57,3 mil. Kč 336 Ministerstvo spravedlnosti 2,0 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,2 mil. Kč 338 Ministerstvo informatiky Akademie věd ČR 7,7 mil. Kč 6,9 mil. Kč Údaj neposkytnut 398 Všeobecná pokladní správa 35,0 mil. Kč bez investičních dotací 309,7 mil. Kč Údaj neposkytnut *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009 a databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 7

8 Graf 2.. Podíl kapitol státního rozpočtu na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu MZ MK 1,9% 3,5% VPS 5,4% ostatní 3,4% ÚV ČR 2,2% MZV 2,8% MŠMT 32,2% MPSV 44,9% MMR 2,6% MŽP 1,2% Zdroj:Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Největší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu v roce 2010 směřoval do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (2 587 mil. Kč, 44,9 %), do oblasti Tělovýchova (1 908 mil. Kč, 33,1 %) a do oblasti Kultura a ochrana památek (215 mil. Kč, 3,7 %). Graf 3. Podíl dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu podle podpořeného odvětví Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce 3,1% Výzkum a vývoj 1,0% Zájmová činnost a rekreace 3,2% Zdravotnictví 3,6% Kultura a ochrana památek 3,7% ostatní 3,7% Průmyslová a ost. odvětví hosp. 2,8% St. moc a správa a úz. samospráva 1,1% Tělovýchova 33,1% Sociální věci a pol. zaměstnanosti 44,9% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 8

9 Nejvíce příjemců dotací ze státního rozpočtu mělo právní formu občanského sdružení. Občanská sdružení dostala ze státního rozpočtu v roce ,6 % z celkového počtu dotací. Tyto dotace tvořily 72,2 % z celkového objemu poskytnutých dotací. Tři největší příjemci dotací z kapitol státního rozpočtu byli: Český svaz tělesné výchovy (974 mil. Kč), Horská služba ČR, o.p.s. (110 mil. Kč) a Diecézní charita Brno (95 mil. Kč). Nejvíce dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 získala organizace Člověk v tísni, o.p.s. (56 dotací), Diecézní charita Brno (54 dotací) a Naděje, o.s. (49 dotací). Graf 4. Průměrná velikost dotace ze státního rozpočtu v roce 2010 dle roku založení příjemce dotace (v mil. Kč) Miliony průměrná velikost dotace na příjemce 0 před Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RES 85 NNO založeným před rokem 1990 bylo v roce 2010 poskytnuto ze státního rozpočtu formou dotace 1,1 mld. Kč. Průměrná velikost dotace na příjemce činila pro tyto NNO založené před rokem 1990 přes 13 mil. Kč. V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace ze státního rozpočtu NNO 757 tis. Kč. Nejvíce dotací (téměř 36 %) bylo ze státního rozpočtu ve výši od 100 do 499 tis. Kč. 88,4 % objemu všech dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 mělo neinvestiční charakter. 275 dotací ze státního rozpočtu v celkové částce 668 mil. Kč bylo investiční povahy. 9

10 Tabulka 6. Investiční a neinvestiční dotace poskytnuté NNO v roce 2010 ze státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola státního rozpočtu neinvestiční investiční součet dotací počet dotací součet dotací počet dotací 304 Úřad vlády České republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Akademie věd České republiky Všeobecná pokladní správa Celkem Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu Ze státního rozpočtu bylo v roce 2010 podpořeno projektů financovaných z Evropských fondů. Kofinancovaná částka ze státního rozpočtu činila 135,4 mil. Kč. Částka kofinancovaná Evropskou Unii činila 854 mil. Kč. 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky V roce 2010 se režim státní dotační politiky podílel 49,93 % na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým objemem státních dotací pro NNO a objemem dotací poskytnutých v režimu státní dotační politiky je způsoben především dotacemi poskytnutými NNO v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci podpory sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, v rámci dotací na výzkum a vývoj, v rámci kofinancování projektů EU ze státního rozpočtu či na resortní politiky mimo režim státní dotační politiky. Celkem bylo v rámci režimu státní dotační politiky poskytnuto NNO dotací v celkové výši mil. Kč. Dotace v rámci státní dotační politiky ČR vůči NNO poskytlo 14 kapitol státního rozpočtu. 10

11 Graf 5. Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovém objemu dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitoly Režim státní dotační politiky Ostatní dotace 304 -ÚV 306 -MZV 307 -MO 313 -MPSV 314 -MV 315 -MŽP 317 -MMR 321 -GA 322 -MPO 327 -MD 329 -MZe 333 -MŠMT 334 -MK 335 -MZ 336 -MS 361 -AV ČR 398 -VPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, graf % 90% 100% Pro rok 2010 bylo vyhlášeno 15 hlavních oblastí státní dotační politiky včetně oblasti Ostatní. Oproti předchozímu roku došlo k finančnímu naplnění ve všech těchto oblastech. Průměrná velikost dotace poskytnuté NNO v rámci Státní dotační politiky ČR vůči NNO byla v roce 2010 ve výši 862 tis. Kč. Dotace v režimu Státní dotační politiky vůči NNO získalo NNO, z toho 15 nadačních subjektů, 127 obecně prospěšných společností, 69 účelových zařízení církví a 1504 občanských sdružení. 11

12 Miliony Graf 6. Objem dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Graf 7. Průměrná velikost dotace poskytnutá NNO v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Miniony Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 12

13 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy V roce 2010 bylo poskytnuto z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy dotací NNO v celkové výši 1 418,5 mil. Kč. Tabulka 7. Vývoj objemu dotací z krajských rozpočtů sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 6 oproti roku 2005 v % ,6 36,6 2, ,3-22,6 5, ,6 4,9 11, ,4 11,7 12, ,0 0,4 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, databáze krajů, ČSÚ - upraveno V roce 2010 došlo k nominálnímu poklesu u dotací poskytnutých NNO z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy o 10%, oproti předchozímu roku, celkový objem dotací se vrátil na nominální úroveň roku Tabulka 8. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 CZ010 Hl. m. Praha ,9 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,8 CZ032 Plzeňský kraj ,5 CZ041 Karlovarský kraj ,4 CZ042 Ústecký kraj ,3 CZ051 Liberecký kraj ,8 CZ052 Královéhradecký kraj ,9 CZ053 Pardubický kraj ,8 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,1 CZ071 Olomoucký kraj ,7 CZ072 Zlínský kraj ,1 CZ080 Moravskoslezský kraj ,9 Celkem ,9 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze krajů - upraveno 6 Zdroj: Český statistický úřad. 7 Největší objem dotací z rozpočtů krajů v roce 2006 NNO směřoval do oblastí Sociální věci (1 311 mil. Kč, 68 %), část prostředků přitom tvořily účelově vázané prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ve prospěch NNO. V letech 2007, 2008, 2009, 2010 již tyto prostředky nevstupují do rozpočtu krajů, kraje je pouze administrují. 13

14 Tabulka 9. Srovnání předběžných údajů o dotacích z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) rozpočty krajů včetně hl. m. Prahy součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení CZ010 Hl. m. Praha 633,1 mil. Kč 487,1 mil. Kč 549,8 mil. Kč CZ020 Středočeský kraj 88,9 mil. Kč 80,6 mil. Kč 90,8 mil. Kč CZ031 Jihočeský kraj 284,1 mil. Kč 93,2 mil. Kč 72,6 mil. Kč CZ032 Plzeňský kraj 44,3 mil. Kč 43,6 mil. Kč 49,0 mil. Kč CZ041 Karlovarský kraj 15,7 mil. Kč pouze neinvestiční 28,1 mil. Kč 26,1 mil. Kč CZ042 Ústecký kraj 32,3 mil. Kč 29,3 mil. Kč 93,5 mil. Kč CZ051 Liberecký kraj 100,6 mil. Kč 56,1 mil. Kč 140,0 mil. Kč CZ052 Královéhradecký kraj údaj neposkytnut 36,7 mil. Kč 42,5 mil. Kč CZ053 Pardubický kraj 88,4 mil. Kč 69,9 mil. Kč 62,1 mil. Kč CZ063 Kraj Vysočina 80,4 mil. Kč za 01-08/ ,9 mil. Kč 112,1 mil. Kč CZ064 Jihomoravský kraj 172,8 mil. Kč 145,7 mil. Kč 150,2 mil. Kč CZ071 Olomoucký kraj 94,0 mil. Kč 8 150,4 mil. Kč 95,0 mil. Kč CZ072 Zlínský kraj 64,7 mil. Kč 62,5 mil. Kč 41,8 mil. Kč CZ080 Moravskoslezský kraj 94,5 mil. Kč 49,7 mil. Kč 108,7 mil. Kč *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009, databáze krajů upraveno U šesti krajských rozpočtů došlo ke zvýšení objemu dotací pro NNO, avšak pouze v případě rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu Jihomoravského a Olomouckého kraje přesáhla v roce 2010 celková suma dotací hranici 100 mil. Kč. Graf 8. Objem dotací z rozpočtu krajů, včetně hl. m. Prahy, poskytnutých NNO (v mil. Kč) Miliony hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno 8 V Rozboru 2009 byla mylně uvedena předpokládaná velikost dotací z Olomouckého kraje ve výši 14 mil. Kč, předpokládaná velikost dotací NNO z Olomouckého kraje pro rok 2010 byla ve výši 94 mil. Kč. 14

15 V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace NNO z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy 148 tis. Kč, ale nejvíce dotací (více jak polovina) bylo ve výši do 49 tis. Kč. Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 směřoval do oblasti Tělovýchova (320 mil. Kč, 22,5 %), pouze o jedno procento méně šlo v roce 2010 do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (319 mil. Kč, 21,5 %). Třetí největší oblast, která byla v roce 2010 podporována, byla oblast Kultura a ochrana památek (282 mil. Kč, 19,9 %). Graf 9. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy podle podpořeného odvětví Ostatní 1,5% Zeměděl,lesní hosp.,ryb. 0,8% Požární ochrana a IZS 1,2% Vzděl. a šk. služby 12,1% Tělovýchova 22,5% Kultura a ochr. památek 19,9% Soc. věci a pol. zaměstnanosti 21,5% Bydlení, kom.sl., úz.rozvoj 1,6% Průmysl.,ost. odvětví hosp. 2,5% Zdravotnictví 6,7% Zájm. činnost, rekreace 6,3% Ochrana životního prostředí 3,2% Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno Nejvyšší počet dotací (85,2 %) získala z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 občanská sdružení. Průměrná dotace poskytnutá občanským sdružením činila 110 tis. Kč. Oproti tomu obecně prospěšné společnosti získaly v roce 2010 z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy 7,7 % počtu dotací při průměrné výši 503 tis. Kč na jednu dotaci. Tři největší příjemci dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy byli: Diecézní charita Brno (37,9 mil. Kč), ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická (26,3 mil. Kč) a EYOWF 2011, o.p.s. (26,0 mil. Kč). Nejvíce dotací z krajských rozpočtů v roce 2010 získala Diecézní charita Brno (129 dotací), NADĚJE o. s. (41 dotací) a Sdružení Podané ruce, o. s. (40 dotací). 15

16 Graf 10. Průměrná velikost dotace dle roku založení příjemce dotace z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 (v tis. Kč) Tisíce před Zdroj: Databáze krajů, RES Nejvíce, co do objemu dotací z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy, získaly NNO, které byly založeny v letech 1992, 1990 a ,7 % objemu všech dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy mělo neinvestiční charakter. 380 dotací z rozpočtů krajů o velikosti 174,6 mil. Kč bylo investiční povahy. Z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 bylo podpořeno 140 projektů financovaných z Evropských fondů (z 307 evidovaných na úrovni krajů). Kofinancovaná částka z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy činila 37,4 mil. Kč. 5. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) V roce 2010 poskytly obce ze svých rozpočtů dotace NNO v celkové výši 2 578,6 mil. Kč. 9 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu snížení z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) o téměř 100 mil. Kč, tedy o 4 %. K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů v Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a Olomouckém kraji. 9 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 16

17 Tabulka 10. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) obecní rozpočty mimo hl. m. Prahy (dle NUTS III) součet dotací index 2010/2009 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,9 CZ032 Plzeňský kraj ,8 CZ041 Karlovarský kraj ,9 CZ042 Ústecký kraj ,8 CZ051 Liberecký kraj ,0 CZ052 Královéhradecký kraj ,0 CZ053 Pardubický kraj ,0 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,0 CZ071 Olomoucký kraj ,8 CZ072 Zlínský kraj ,0 CZ080 Moravskoslezský kraj ,0 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS- upraveno Obecní rozpočty v případě kraje Libereckého a Karlovarského nepřesáhly hranici 100 mil. Kč v objemu poskytnutých dotací NNO v roce Graf 11. Objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v roce 2010 (v mil. Kč) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Miliony Liberecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Královéhradecký Moravskoslezský Zdroj: ÚFIS, tabulka 4.2- upraveno 17

18 Velký objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) byl poskytnut NNO v kraji Moravskoslezském (455 mil. Kč), Jihomoravském (343 mil. Kč), Královéhradeckém (292 mil. Kč). K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) pouze v oblasti Výzkum a vývoj. Naopak k výraznému růstu došlo u oblastí Právní ochrana a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) byla nejvíce podpořena oblast Tělovýchova (1116 mil. Kč, 43,3 %), Kultura a ochrana památek (519 mil. Kč, 20,1 %) a oblast Sociální věci a politika zaměstnanosti (480 mil. Kč, 18,6 %). Graf 12. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů obcí podle podpořeného odvětví Zájm. činnost, rekreace 5,5% Finan. operace a ost. činnosti 2,4% Zdravotnictví 2,2% ostatní 4,5% Soc.věci a pol. zaměstnanosti 18,6% Tělovýchova 43,3% Požární ochrana a IZS 0,8% Kultura a ochr. památek 20,1% Vzděl. a šk. služby 0,7% Bydlení, kom. sl., a úz. rozvoj 1,3% Ochrana životního prostředí 0,6% Zdroj: ÚFIS, tabulka upraveno 92,6 % objemu všech dotací z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 191 mil. Kč, z toho 58 % bylo poskytnuto v oblasti Tělovýchova a 20 % v oblasti Kultura a ochrana památek. 18

19 6. Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů Z mimorozpočtových státních fondů bylo v roce 2010 poskytnuto 574,0 mil. Kč. 10 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu růstu o 349 mil. Kč, a to především díky vzrůstu finančních prostředků u Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu životního prostředí. Tabulka 11. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých mimorozpočtových státních fondů v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) státní fond 2009 Státní fond životního prostředí Státní fond kultury Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní fond rozvoje bydlení 326 Státní zemědělský intervenční fond Státní fond dopravní infrastruktury Celkem Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS, tabulka upraveno součet dotací 2010 index 2010/ , , , , ,5 Nejvíce finančních prostředků poskytl Státní zemědělský intervenční fond (482,6 mil. Kč, 84,1 %), dále pak Státní fond životního prostředí (72,9 mil. Kč, 12,7 %). Státní fond kultury neposkytl NNO v roce 2010 žádné finanční prostředky a Státní fond rozvoje bydlení poskytl NNO pouze 389 tis. Kč. Graf 13. Podíl jednotlivých státních fondů na celkové výši poskytnuté dotace NNO v roce 2010 Státní fond rozvoje bydlení 0,1% Státní fond životního prostředí 12,7% Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematogr. 3,2% Státní zemědělský intervenční fond 84,1% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.2 -upraveno 10 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 19

20 Graf 14. Podíl dotací poskytnutých NNO podle podpořeného odvětví ze státních fondů pro rok 2010 Ochrana životního prostředí 12,5% Zemědělství, les. hosp., rybářství 8,1% Vzděl. a šk. služby 3,4% Bydlení, kom. služby a úz.rozvoj 47,2% Kultura a ochrana památek 27,3% Průmysl. a ostatní odv. hospodářství 1,4% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.1 upraveno Ze státních fondů plynulo nejvíce finančních prostředků na Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (270,9 mil. Kč), dále pak do oblasti Kultura a ochrana památek (156,7 mil. Kč) a do oblasti Ochranu životního prostředí (71,5 mil. Kč). Největší objem dotací ze státních fondů získala občanská sdružení (312 mil. Kč), obecně prospěšné společnosti 109,9 mil. Kč a církevní právnické osoby získaly 152,3 mil. Kč. 77,0 % objemu všech dotací z rozpočtů státních fondů mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 ze státních fondů byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 131,7 mil. Kč. 20

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha www.econ.muni.cz Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet(2006-2013)

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

1. Úvod... 3 2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje... 4 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat... 4 2.2. Dotace z Fondů LK... 4 2.2.1.

1. Úvod... 3 2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje... 4 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat... 4 2.2. Dotace z Fondů LK... 4 2.2.1. Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle PRLK 2007 2013 Průběžný monitoring PRLK 2007 1 1. Úvod... 3 2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje... 4 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat...

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 NÁVRH NA 6. ÚPRAVU ROZPOČTU UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 735 201,4 0,0 735 201,4 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 8 201,4 8 201,4 nedaňové příjmy

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ústav územního rozvoje

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

HODNOTÍCÍ INFORMACE O ČINNOSTI NADACÍ PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU. 1 Úvod. 2 Nadační investiční fond

HODNOTÍCÍ INFORMACE O ČINNOSTI NADACÍ PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU. 1 Úvod. 2 Nadační investiční fond HODNOTÍCÍ INFORMACE O ČINNOSTI NADACÍ PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2006 1 Úvod Hodnotící informace o činnosti nadací příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

II. Oblast zajištění znalostí českého jazyka v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

II. Oblast zajištění znalostí českého jazyka v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra II. Informace o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících (dále jen

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více