Administrativa na počítačích KHT/APC. Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. Katedra hodnocení textilií Budova E3, 2. patro tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrativa na počítačích KHT/APC. Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. Katedra hodnocení textilií Budova E3, 2. patro tel. 3734 pavla.tesinova@tul."

Transkript

1 Administrativa na počítačích KHT/APC Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. Katedra hodnocení textilií Budova E3, 2. patro tel

2 Náplň přednášky Písemná komunikace Obchodní dopis Kupní smlouva Plná moc Objednávka Faktura

3 Písemná komunikace Výhody Příjemce čte kdy si sám určí Sdělení i složitých informací Většímu počtu lidí Trvalé uchování Delší zpětná vazba negativních informací Více času na promyšlení odpovědi Nevýhody Vyžaduje delší čas Velmi formální Zvýšené nebezpečí špatného pochopení Nelze změnit bezprostředně po odeslání

4 Úřední dopis Ujasnění cíle a účelu Shromáždění informací Povinné údaje podle obchodního zákoníku Jméno, název firmy Sídlo, místo podnikání Identifikační číslo Zápis do obchodního rejstříku vč. spisové značky v případě zápis do jiné evidence

5 Struktura dopisu Adresa Místo a datum Úvodní část, oslovení (5.pád), stručný účel sdělení (Věc) Hlavní část, vlastní sdělení logicky členěné Závěrečná část, obsahuje jakou odezvu odesílatel očekává Poděkování, rozloučení, S pozdravem, S úctou, Na shledanou Podpis Přílohy Rozdělovník

6 Stylizace dopisu Výstižné vyjádření Věcně správné Srozumitelné Stručné Úplnost Zdvořilost Krátké odstavce Logická návaznost Běžná slova Graficky přehledně, jednotně Chyby slova z jiného stylu nespisovný jazyk nepřesný výraz opakování základu slov nelogické vazby řetězení podstatných jmen

7 Oslovení, tituly Nekumulujeme titul a jméno Vážená paní, Vážený pane, Vážení Vážený pane Nováku, Pane Nováku Nepoužívat dvojí oslovení s výjimkami podle funkčního zařazení Slavný soude, Vážený pane premiére, Vážený pane inženýre, Vážený pane řediteli Excelence, vévoda, sultán, kníže, princ Pokud víme, oslovujeme, jak si adresát přeje Pátým pádem Pořadí titulů Akademický titul vědecká hodnost vědecko-pedagogická hodnost čestná hodnost státnická funkce

8 Oslovte prezident Ing. Miloš Zeman rektor prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs prorektorka Ing. Soňa Jandová, Ph.D. děkanka Ing. Jana Drašarová, Ph.D. proděkanka Ing. Gabriela Krupincová tajemnice Ing. Daniela Brzezinová Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.

9

10

11

12 Výhody Odpověď je možné promyslet, poslat do 48 hodin Komunikační médium je k dispozici stále Zasílání příloh, řešení problémů na dálku Rychlost komunikace vysoká, časově flexibilní Nulové variabilní náklady, archivace, skryté kopie Stejný text více osobám najednou, přeposílání Nevýhody Chybí bezprostřední reakce protistrany Doručení u není zaručeno Neosobní, možnost spamu, hoaxu Telefon je efektivnější Chyby v odesílání, nepochopení textu

13 Náležitosti v elektronické formě Adresa od koho, komu, kopie Předmět doporučeno, antispam Přílohy Vlastní dopis oslovení, hlavní text, pozdrav, jméno odesílatele

14 Kupní smlouva Další náležitosti smlouvy Dodací podmínky Platební podmínky, měna, způsob platby Další podmínky: záruka, reklamace Vady Prodávající povinen upozornit Při neupozornění právo kupujícího na slevu či odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy Prodávající nezaplacení kupujícím Kupující věc nemá požadované vlastnosti

15 Kupní smlouva Základní náležitosti Smluvní strany (prodávající, kupující) Prohlášení o vlastnictví, o rozhodnutí koupit Předmět kupní smlouvy (zboží) Stanovení kupní ceny Podpisy (vlevo dodavatel, vpravo odběratel) Místo a datum vystavení smlouvy

16 Kupní smlouva Možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Určit kdo platí poplatky, dopravu Počet a rozdělení kopií Ověření podpisů Způsob převzetí KS

17 KUPNÍ SMLOUVA Dnešního dne uzavřeli Alfa s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ IČO společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634, jednající Antonínem Marcipánem (dále jen Prodávající ) a Petr Mlynář bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ r.č /8961 (dále jen Kupující ) (společně dále také smluvní strany ) tuto kupní smlouvu uzavřenou dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník 1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem automobilu Škoda Felica, 1.3, rok výroby 2002, SPZ AK 28-44,č. karoserie: AIC453D678, č. motoru: (dále také Automobil ). 1.2 Prodávající hodlá Automobil prodat Kupujícímu za podmínek stanovených v této smlouvě. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající prodává Automobil uvedený v článku 1.1 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující, který Automobil kupuje, přijímá ho do svého výlučného vlastnictví. 2.2 Prodávající se zavazuje předat Automobil Kupujícímu, Kupující se zavazuje Automobil převzít a zaplatit kupní cenu specifikovanou v této smlouvě. 3. KUPNÍ CENA 3.1 Kupující a Prodávající se dohodli, že kupní cena za Automobil činí ,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých). 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. V Praze dne V Praze dne Prodávající Kupující Alfa s.r.o. Petr Mlynář jednající Antonínem Marcipánem jednatelem

18 Plná moc Osobní pro jednotlivce Procesní na úkon Generální obecná, pro všechny úkony Kolektivní více zmocněnců Speciální Přesné vymezení zplnomocnění jednání se třetími osobami Souhlas obou stran I několik zmocněnců, pak jednají společně Časové období platnosti Datum a místo

19 Plná moc Já..., datum narození... bytem..., ZMOCŇUJI pana/paní..., datum narození... bytem..., k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. V... dne Zmocnitel Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám: V... dne Zmocněnec

20 Písemnosti při obchodování Uzavírání obchodu Poptávka zdroj odkud, proč poptáváme, jaký předmět, podmínky dodávky, výzva k nabídce Nabídka poděkování za oslovení nebo důvod zaslání nevyžádaného, předmět, podmínky dodávky, výzva k objednávce Objednávka kupující, prodejce, identifikační údaje objednávky, předmět, podmínky, zodpovědná osoba

21 Objednávka Kupující, prodejce zodpovědná osoba Identifikační údaje objednávky číslo objednávky a datum vyhotovení Předmět přesný popis objednávaného zboží (služby), množství, cena Podmínky termín a způsob dodání (např. poštou, osobní odběr ) a způsob placení Způsob potvrzení objednávky

22

23 Písemnosti při obchodování Plnění Faktura kupující, prodejce, identifikační údaje faktury, předmět, způsob platby, zodpovědná osoba Dodací list - kupující, prodejce, identifikační údaje faktury, číslo objednávky/kupní smlouvy, předmět (označení, množství, cena), způsob platby, zodpovědná osoba (převzal), datum vyskladnění zásilky, datum vyhotovení dodacího listu jako samostatný obchodní dopis (posílá se doporučeně) vložení přímo do zásilky (např. do bedny) osobní předání (např. při dopravě kupujícího)

24 Faktura Účetní doklad za provedenou práci nebo dodané zboží Náležitosti: Označení Faktura (daňový doklad), číslo faktury Označení prodávajícího a kupujícího (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) Datum vydání a datum splatnosti, způsob platby; Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění; Pořadové číslo; Označení dodaných výrobků/služeb a množství Cena za jednotku, cena celkem, sazba DPH, částka Kč bez DPH, výše DPH Podpis vystavovatele faktury a razítko (mimo elektronické)

25

26 Písemnosti při obchodování Neplnění Upomínka první, druhá, pokus o smír Reklamace - potvrdit příjem, popis závady, důkazní materiál, potvrzení od dopravce, návrh řešení, identifikační údaje

27 Kupní smlouva Vymezení dle Občanského zákoníku Kupní smlouva je smlouva, ze které vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. dle Obchodního zákoníku Kupní smlouva je smlouva, jíž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo z této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

28 Rozdíly v aplikaci zákoníků Úprava dle občanského zákoníku se použije nejde-li o relativní obchod, pokud si smluvní strany písemně nedohodnou, že se smlouva bude řídit obchodním zákoníkem je-li předmětem koupě nemovitost nejde-li o mezinárodní kupní smlouvu Úprava dle obchodního zákoníku se použije jedná-li se o obchodní závazkový vztah, tzn. je-li jako relativní obchod sjednán mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, případně mezi podnikatelem a státem nebo samosprávným územním orgánem při uspokojování veřejných potřeb je-li smluvními stranami zvolen jako předpis, jímž se bude jejich vztah řídit V obou případech je předpokladem, že předmětem kupní smlouvy je věc movitá.

29 Povinnosti kupujícího Dle úpravy podle obchodního zákoníku je kupující především povinen: zaplatit kupní cenu, a to dohodnutou nebo určenou sjednat místo, čas a způsob placení převzít zboží včetně poskytnutí potřebného spolupůsobení uchovávat zboží Dle úpravy podle občanského zákoníku je kupující povinen zejména: zaplatit kupní cenu ve sjednané době převzít předmět prodeje nést náklady spojené s převzetím předmětu koupě

30 Povinnosti prodávajícího Dle úpravy podle obchodního zákoníku je prodávající především povinen: odevzdat kupujícímu zboží, a to řádně a včas odevzdat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva předat zboží k přepravě uchovávat zboží Dle úpravy podle občanského zákoníku je prodávající povinen zejména: odevzdat předmět koupě převést vlastnické právo nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě

31 zdroje FRIDRICHOVÁ, Ludmila. Personální písemnosti : Administrativa na počítačích. [online prezentace]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kht.tul.cz/index.php?page=inc/items/items_details&item=20>. Kastner software : Formuláře na počítači [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.formstudio.cz/formulare/pracovni-smlouva-no_03pracsmlouva.asp >. Výpověď : rady-tipy-vzory ke stažení [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://vypoved-vzor.cz/ >. Výplata : mezd, sociálních podor a důchodů [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.vyplata.cz/zamestnavatel/zahajenipracovnihopomeru.php >. Technická univerzita v Liberci : formuláře ke stažení [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.tul.cz/ >. Podnikatel.cz : business securer [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.podnikatel.cz>. Smlouva darovací, kupní, pracovní : Pracovní smlouva [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://smlouva.org/smlouva-pracovni-vzor/ >. Wikipedie Otevřená encyklopedie : Pracovní smlouva [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kupn%c3%ad_smlouva >. Smlouvy zdarma : pracovní smlouva - vzor ke stažení [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/03/pln-moc-vzor-ke-staen-zdarma.html>. NOUZA, Ladislav. 100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce. 2. aktualiz. vyd. Praha : Polygon, s. ISBN Prezident ČR. Pravomoci prezidenta. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.hrad.cz/cs/>. Tiscali.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://tiscali.cz/jobs/jobs_center_ html>. Kastner software. Form studio.. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

32 FRIDRICHOVÁ, Ludmila. Personální písemnosti : Administrativa na počítačích. [online prezentace]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kht.tul.cz/index.php?page=inc/items/items_details&item=20>. KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku : Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží. Praha : Linde Praha a.s., s. ISBN Podnikatel.cz : business securer [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.podnikatel.cz>. Hyperinzerce : vzory smluv, dokumenty... [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://vzory-smluv.hyperinzerce.cz/ >. Vzory.cz : máte na to právo [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.vzory.cz/vzory/veci-koupe-najem-zhotoveni/kupni-smlouvu/ >. Smlouva darovací, kupní, pracovní [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://smlouva.org/smlouva-kupni-vzor/ >. Smlouvy zdarma : plná moc - vzor ke stažení [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/03/pln-moc-vzor-ke-staen-zdarma.html>. Hypoindex.cz : Co nesmí chybět v kupní smlouvě? [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://hypoindex.cz/clanky/co-nesmi-chybet-v-kupni-smlouve/>. Legis.cz : Kupní smlouva: Náležitosti, které má mít kupní smlouva [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.legis.cz/web/news_view.php?vzory=kupni-smlouva>. Wikipedie Otevřená encyklopedie : Kupní smlouva [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kupn%c3%ad_smlouva >. Smlouvy zdarma : dlužní úpis - vzor ke stažení [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < >. Vzory.cz : máte na to právo. Dlužní úpis 2 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.vzory.cz/vzory/penize-a-dane/dluzni-upis-2/>. Právník.cz : smlouva o půjčce [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < >.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více