OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY"

Transkript

1 CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 83 Duben 2009 OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY Od března 2009 má městská část Brno-Chrlice zřízené kontaktní místo, v České republice je nyní 3500 pracovišť. Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak. Dále možnost získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat návrh k zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů Volby do Evropského parlamentu 2009 str. 4 ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. CZECH POINT VÁM UŠETŘÍ ČAS, NERVY I PENÍZE! Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti CZECH POINT Úřad městské části Brno-Chrlice vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy pracoviště CZECH POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS ), a to ve smyslu ustanovení 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Úřadem městské části Brno-Chrlice je veřejnou listinou.úřad městské části Brno-Chrlice vydává ověřené výstupy z níže uvedených evidencí ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů): Volební místnosti v MČ Brno-Chrlice Majitelé psů pozor! Jak platit za komunální odpad? str. 5 Zápis děti do ZŠ Jana Broskvy! str. 7 Ve dnech 23. a 24.ledna 2009 se konal zápis žáků do 1.ročníku základní školy. T.K. Cassiopeia se hlásí! str. 10 1) výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence) 2) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) (veřejná evidence) 3) výpisy z Obchodního rejstříku (veřejná evidence) 4) výpisy z Rejstříku trestů (neveřejná evidence) 5) výpisy bodového hodnocení osoby (neveřejná evidence) 6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence) 7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) (neveřejná evidence) Ověřené výstupy lze pořídit na pracovišti CZECH POINT, ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. č. 4 Další informace:

2 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Z města NOVÉ ÚKOLY PRO CHRLICKÉ HASIČE! Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Chrlice bude také sloužit i pro Modřice a Rebešovice. Městská část Brno-Chrlice se souhlasem Zastupitelstva města Brna uzavřela smlouvu o Soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany s městem Modřice a obcí Rebešovice. Smluvní strany se dohodly na vytváření podmínek pro zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Obce v samostatné působnosti mají povinnost a musí zabezpečovat některé úkoly na úseku požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb a splňuje svůj účel a tím i možnost soustřeďovat finanční prostředky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Br- no-chrlice je akceschopná, má nejkratší čas dojezdu a byla doporučena vyš- šími orgány HZS. Zabezpečí při hašení požárů a provádění záchranných a likvidačních prací při živelných pohromách vedle povinností stanovených zákonem o PO i plnění úkolů, které by měla plnit jednotka sboru dobrovolných hasičů města Modřice a obce Rebešovice. Jednotka bude zajišťovat také požární asistenční hlídky při akcích pořádaných a organizovaných městem. Smluvní strany se dohodly na příspěvku město Modřice bude přispívat ročně částkou Kč, obec Rebešovice Kč. Jedná se o pokrytí nákladů na provoz požární techniky a na zakoupení výzbroje pro zásahovou jednotku. ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE 49. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: rozpočtové opatření č. 1/2009 schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. souhlasila: s ukončením smlouvy o nájmu obecního bytu č.5/05 dohodou s přidělením obecního bytu č. 5 v 2 n.p. Ctiradova 27 novému nájemci s podáním žádosti Radě města Brna o souhlasné stanovisko k podání žádosti z rozpočtu JmK ve výši 360. tis. Kč na činnost JSDH s navrženými termíny blokového čištění pro rok 2009 blokové čištění po zimním období , strojní čištění bez dopravního značení 1. 7., blokové čištění vozovek , s uzavřením smlouvy s firmou Festuca v.o.s. na Údržbu zeleněpěstební probírky a ošetření dřevin v MČ Brno-Chrlice 2

3 Z města s vykácením 2 ks dřevin, bříz bělokorých, ul.u Zbrojnice (u zastávky MHD) z důvodu jejich havarijního stavu se stanoviskem komise školské, dopravní, bezpečnosti a pořádku ke stížnosti občanů a vzala na vědomí statistiku prováděných kontrol hlídkami MP-Brno ulice Nad Topoly rozhodla: poskytnout AMK Brno-Chrlice finanční příspěvek na členské schůze Klubu důchodců, které se konají v prostorách klubovny AMK ve výši 1800,- Kč za kalendářní rok 2009 projednala a vzala na vědomí: zprávu o činnosti JSDH Brno-Chrlice za rok 2008 informaci o požadavku vybudovat chodník spojující ulice V Rejích (Chrlice) a Požární (Holásky) a možnosti dalšího postupu v této věci informaci o stavu příprav na realizaci vodní nádrže Chrlice a doporučuje koordinovat odvoz zeminy s minimální zátěží místních obyvatel 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: rozpočtové opatření č. 1 a 2/2009 smlouvu o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany s městem Modřice a obcí Rebešovice návrh oprav a investic na rok 2009 v oblasti základního školství, veřejných hřišť a sportovišť, vybavení učeben a školní kuchyně návrh střednědobého plánu investic do škol a školských zařízení návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva od poskytnout finanční příspěvek na činnost SK Chrlice v částce ,- Kč. souhlasilo: s prodejem pozemku p.č. 790/51 k.ú. Chrlice rozhodlo: nenavrhnout místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena a ponechává stávající znění přílohy vyhlášky č. 17/2005 projednalo a vzalo na vědomí: zprávu o plnění úkolů, zprávu z schůze RMČ zprávu Finančního výboru a zprávu Kontrolního výboru vzalo na vědomí: informace o výběrovém řízení veřejné zakázky na projektové práce hasičské zbrojnice a přístavby ÚMČ, o plánovaných investicích 2009 v MČ Brno-Chrlice chodník Chrlice Tuřany, chodník Chrlice Holásky, kanalizace U Ústavu, o zahájení Czech Point od plán kulturních akcí 2009 návrh instalovat inforadary na frekventovaných komunikacích Zámecká a Rebešovická DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO informace o průběhu nákupu CAS upozornění na sloup el. vedení ul. Šromova Zámecká 50. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení : Finanční zprávu Sociálního fondu ÚMČ Brno-Chrlice za rok 2008 doporučila ZMČ: nesouhlasit se stanovením místního koeficientu, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů souhlasit se směnou pozemku p. č. 171/7 o výměře 115 m 2 k. ú. Chrlice za pozemky p. č. 172/26 o výměře 12 m 2 a 172/28 o výmeře 24 m 2 projednala a schválila: v souladu s ustanovením 30 odst. 2 z.č. 250/2000 Sb. v platném znění výši rezervního fondu ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy ,68 Kč k datu odpisový plán ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 na rok 2009 odměnu ředitelce ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 za I. pol. školního roku 2008/2009 dodatek č. 3 smlouvy na provozování sběrného střediska odpadů s fi. SAKO a.s. Brno souhlasila: s ukončením smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 5/07 v bytovém domě Ctiradova 27 se svěřením pozemků p. č. 1236/30, 1236/34, 1236/36, 1236/43, 1236/64, 1237/2, 1237/3, 1238/16, 1238/21, 1238/24 a 1238/33 v k. ú. Chrlice, které jsou součástí sportovního areálu SK Chrlice, MČ Brno-Chrlice uložila: komisi bezpečnosti a veřejného pořádku prověřit možné finanční a technické nároky na instalaci ukazatelů rychlosti vozidel a vytipovat stožáry VO, na kterých by byly ukazatele umístěny pověřila: starostu prověřit možnosti přemístit sloup elektrického vedení z křižovatky ul. Šromova / Zámecká na jiné místo odročila své rozhodnutí: na změnu ÚP lokality Ovčírny II z plochy vedené jako zemědělský půdní fond (ZPF) na plochu k bydlení a požaduje projednání s autory Územní studie o zadání objednávky na zhotovení slavnostního praporu pro SDH Chrlice, dosud nedořešen finanční příspěvek z nadace na podporu hasičského hnutí projednala a vzala na vědomí: výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 za rok 2008 výsledek veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 informaci o zdravotním stavu stromů v MČ Brno-Chrlice a údržbě dřevin na ul. Obilní Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. 3

4 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Voličský průkaz umožňuje voliči zúčastnit se hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Jak požádat o voličský průkaz: osobně v úřední dny PO, ST od 8.00 do hod., na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno, I.patro, dveře č. 16, pí. Houšťová, tel , nejpozději do do hod.; s sebou platný občanský průkaz! poštou v tomto případě musí být v žádosti podpis žadatele úředně ověřen; formulář žádosti je zveřejněn na www. Z města VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Hlasování bude probíhat: v pátek 5. června od do hod. a v sobotu 6. června od 8.00 hod. do hod. Volební místnosti v MČ Brno-Chrlice Okrsek č. 346 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3, pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jana Broskvy, Kunešova, Nad Nádražím, Nad Topoly, Obilní, Pěkná, Půvabná, Rebešovická, Rozkošná, U Jezu, Vilová, Zámecká Okrsek č. 347 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3, pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jánošíkova, K Sídlišti, Podhrázní, Roviny, Spádová, Šromova, Tovární Okrsek č. 348 volební místnost na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Blümlova, Břetislavova, Ctiradova, Chrlické nám., Davídkova, Ernsta Macha, K Lázinkám, Na Mlatech, Okrajová, Pod Hejdou, Prokešova, U Dráhy, U Ústavu, U Viaduktu, U Zbrojnice, V Rejích, Výspa, Západní chrlice.brno.cz, nebo je k vyzvednutí na ÚMČ Brno-Chrlice; žádost musí být podána tak, aby byla úřadu doručena nejpozději ! Vydávání voličských průkazů voličské průkazy se budou vydávat od ; nejpozději je možné si voličský průkaz vyzvednout dne do hod. Voličské seznamy důležité upozornění Vzhledem k tomu, že zákon o volbách do Evropského parlamentu (EP) neumožňu- je dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP po a tedy ani v den voleb ve volební místnosti (a to ani v případě, že volič prokáže svou oprávněnost volit v příslušném volebním okrsku!) doporučujeme voličům (zejména těm, kteří se od posledních voleb přestěhovali), aby si ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím do seznamu u ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4, I. patro, dveře č. 16, v úřední dny PO, ST od 8.00 do hod. nebo v jiný termín po předchozí telefonické domluvě pí. Houšťová, tel Poslední možnost nahlédnutí do seznamu je neděle od 8.00 do hod. Volič, který se přestěhoval po datu , zůstává zapsán v seznamu voličů do Evropského parlamentu u úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (po datu nemohou již úřady změny trvalého pobytu do seznamů voličů vyznačit). To znamená, že volič, který se přestěhoval po , může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, anebo si na obecním úřadě v místě svého předešlého trvalého pobytu požádá, nejpozději do , o vydání voličského průkazu. Na tento voličský průkaz pak může volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR tedy i v místě, kam se přestěhoval. ÚMČ Brno-Chrlice Další podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu 2009 jsou zveřejněny na SETKÁNÍ SE SLOVENSKÝMI PARTNERY Společné setkání zástupců MČ Brno-Chrlice a zástupců obce Krajné se uskutečnilo dne 12. března 2009 na Obecním úřadě v Krajném. Pětičlenná delegace, vedená starostou MČ Brno-Chrlice, Ing. Vladimírem Kučerou a zástupci obce Krajné (starosta Ing. Vladislav Šuster, tři poslanci, ředitel školy a pracovníci obecního úřadu) se setkali v obřadní síni. Cílem jednání bylo plnění úkolů v Deklaraci o partnerství a spolupráci mezi Městskou částí Brno-Chrlice a obcí Krajné, aktualizovat Deklaraci o nové podněty. Partnerská smlouva byla podepsána v září 2006 v Chrlicích a je zaměřená na oblasti: navazování kontaktů v oblasti společenského života a vzájemné informovanosti kultura, krojované slavnosti a tradice sport, školství zájmové spolky a sdružení rozvoj podnikatelské činnosti 4

5 Z města Některé oblasti mají svoji podobu ve společných setkáních a soutěžích fotbalisti, hasiči, důchodci, a to buď v Krajném nebo v Chrlicích. Setkávají se poslanci městské části s poslanci obecního zastupitelstva, vyměňují si vzájemné informace v tisku a na webu. Při tomto jednání byly odsouhlaseny termíny společných setkání na rok 2009 a připravené návrhy pro další rozvoj spolupráce. Jednotlivé spolky a organizace si upřesňují mezi sebou vzájemná setkání. MAJITELÉ PSŮ POZOR! Upozorňujeme držitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek ze psa na rok 2009 (splatnost do ), aby tak neprodleně učinili a to přímo na ÚMČ 1. patro, pí Šmerdová, tel v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hodin, na účet vedený u Komerční banky Brno-město a.s. číslo účtu /0100+variabilní symbol nebo složenkou, která byla dle evidence zaslána. Nové držitele psů upozorňujeme, že k poplatkové povinnosti se přihlašují psi od věku 3 měsíců a to dle zákona Pro úplnost uvádíme ještě aktuální sazby poplatků ze psů: bytový dům 1.000,- Kč za druhého a každého dalšího psa 1.500,- Kč rodinný dům 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč Držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu: bytový dům 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč rodinný dům 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO V rámci 115. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru v Krajném dne bude podepsána aktualizovaná deklarace o další spolupráci za účasti delegace zástupců MČ Brno-Chrlice. Vladimír Kučera č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2008. Poplatník je povinen podat písemně ohlášení k poplatku. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik poplatku, popř. jeho výši (převzetí psa, případné změny trvalého bydliště, odhlášení z důvodu úhynu nebo utracení) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností. Přihlášení psa se týká i psů z útulku, i když jsou dle výše uvedené vyhlášky na dobu jednoho roku od poplatku osvobozeni. odbor hospodářsko-technický JAK PLATIT ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD? V roce 2009 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna zůstává i nadále zaveden místní poplatek, jehož výše činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je k Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Brna. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené k trvalému pobytu v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení poplatku za komunální odpad. Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, v úředních dnech pondělí, středa: hod a pátek: hod, telefonicky , , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno nebo em na Složenky k úhradě místního poplatku a tiskopis Oznámení společného zástupce jsou k vyzvednutí také na ÚMČ Brno-Chrlice, a to v úřední dny PO, ST, hod., I. patro, dveře č. 12 podatelna. ÚMČ Brno-Chrlice, ref. ŽP PODROBNOSTI PÉČE O STROMY V CHRLICÍCH V MČ Brno-Chrlice byly vytypované stromy posouzeny znalcem z oboru ochrany přírody, specializace dendrologie naposledy v měsíci červenec-srpen Posouzeny byly stromy, které vykazovaly známky zhoršeného zdravotního stavu (např.prosychání, poškození kmene a pod.) a dále preventivně stromy velkého vzrůstu, rostoucí u komunikací, chodníků a dětských hřišť. Kácení a ošetření dřevin podle závěrů znaleckých posudků bylo provedeno v období od prosince 2008 do konce února Další posouzení dřevin ve správě MČ Brno-Chrlice je se znalcem předběžně dohod- 5

6 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK SPLAVISKO Lokalita jezer velké a malé Splavisko je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP). Podstatou VKP je zachování co nejpřirozenějších podmínek pro vývoj a život rostlin a živočichů. Tomu odpovídá nuto na konec března U některých stromů je nutno počítat s tím, že budou muset být posouzeny i v době vegetace, proto po březnovém posouzení bude následovat posouzení v cca červenec srpen Jen od června 2008 do února 2009 vynaložila MČ Brno-Chrlice ,- Kč na údržbu a kácení dřevin v nevyhovujícím zdravotním stavu. Údržbou dřevin se rozumí provádění různých druhů řezů (zdravotní, redukční, bezpečnostní, výchovný...), instalace bezpečnostních vazeb a pod. Kácení vzrostlých stromů ve správě MČ Brno-Chrlice je prováděno vždy na základě znaleckého posudku znalce z oboru ochrany přírody, specializace dendrologie, jmenovaného rozhodnutím předsedy krajského soudu. Jedná se vždy o kácení stromů se sníženou provozní bezpečností, kdy již nelze stav stromu řešit jiným způsobem. Výjimku tvoří pouze ojedinělé případy, kdy je nutno kácet z důvodu výstavby. Tak i stanovený plán péče o VKP, a to, že staré stromy se mají ponechat na dožití a pouze v případě havárie odstranit padlé kmeny. Avšak vzhledem k tomu, že VKP Splavisko je celoročně hojně navštěvován občany, Z města Škola tomu bylo například na ulici Roviny, kdy při řešení havarijního stavu vozovky v roce 2007/2008 (rekonstrukce a rozšíření komunikace) musely některé stromy ustoupit stavebním pracím. I zde však bylo kácení provedeno jen v nejnutnějším rozsahu. Nejrozsáhlejší kácení proběhlo na přelomu r.2008/2009, a to kácení především mohutných jasanů na ulici Obilní. U těchto, na první pohled zdravých stromů, bylo zjištěno napadení kořenového systému dřevokaznou houbou lesklokorkou ploskou (Ganoderma applanatum). Na základě upozornění občanů a ÚMČ Brno-Chrlice, prověřila stromy ve své správě také Veřejná zeleň města Brna, p.o., která během února 2009 vykácela topoly v havarijním stavu na ul.obilní a dále některé stromy na ulici V Rejích, ostatní stromy ve své správě ošetřila odpovídajícím druhem řezu. ÚMČ Brno-Chrlice, ref.žp požádala MČ Brno-Chrlice Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, o zajištění péče o VKP Splavisko. Žádáno je, mimo obnovu břehových porostů, zejména o vykácení stromů s výrazně sníženou provozní bezpečností. Důvodem žádosti je snaha MČ alespoň v nejnutnějším rozsahu eliminovat riziko pádu stromů. Práce na VKP Splavisko by měly být provedeny začátkem r Upozorňujeme občany, že v současné době je ve VKP Splavisko zvýšené riziko pádu stromů a při návštěvách této lokality, je nutno s tímto nebezpečím počítat. Doporučujeme nezdržovat se v těchto místech v době větrného a deštivého počasí a nezdržovat se v blízkosti vzrostlých stromů. JARNÍ PLES ŽÁKŮ ZŠ Tradičně, jako každý rok, připravili žáci devátých ročníků na 6. března pro žáky školy ples. Na programu byl především tanec, ale nechyběla ani bohatá tombola, vyhlášení krále a královny plesu, bar (pochopitelně nealkoholický) a malé občerstvení v podobě výborných jednohubek. Účast byla hojná, zavzpomínat si přišli i někteří bývalí žáci školy. Deváťáci odvedli kus práce pro ostatní a patří jim za to veliká pochvala. Mgr. Luboš Horký VOLEJBAL ŽÁKYŇ Minulý rok v prosinci jsme se jako obvykle zúčastnili Memoriálu Františka Odehnala ve volejbale žákyň. Po urputném boji jsme si zlepšili loňské umístění a skončili na krásném 12. místě z 20 přihlášených družstev. Za naši školu úspěšně bojovaly žákyně 8. a 9. ročníku. Mgr. Zdeněk Přikryl MČ Brno-Chrlice 6

7 Škola Spolky DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO PŘÍBĚH UČEBNICE PŘÍRODOPISU ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ JANA BROSKVY Ve dnech 23. a 24.ledna 2009 se konal zápis žáků do 1.ročníku základní školy. K zápisu pro školní rok 2009/2010 přišlo 39 žáků (20 chlapců a 19 dívek) z Chrlic, Rebešovic a blízkého okolí. Někteří rodiče se pro naši školu rozhodli z důvodu výuky anglického jazyka již od prvního ročníku. V doprovodu svých rodičů si mohly děti projít a prohlédnout školu. Všechny byly úspěšné v pohovoru s paní učitelkou a nedělala jim problémy ani zkouš- ka hudebního nadání. Talentované děti mají možnost své hudební nadání dále rozvíjet v hodinách rozšířené výuky hudební výchovy, kterou zajišťuje hudební škola Lídl-music. Každý budoucí prvňáček odcházel nejen plný dojmů, ale odnášel si i malý dárek, který pro děti vyrobili žáci ŠD se svými vychovatelkami. Mgr. Anna Sázavská OSTATKY 2009 BILANCE Letošní Ostatky se konaly 21. února. V zasněžených ulicích Chrlic byly vidět různé druhy masek, do jejichž kroku zahrála kapela Úsviťanka z Blažovic. Večerní zábava se po dvou letech, pro velkou radost všech, konala opět v restauraci U Filů. Na sále kromě ma- sek byly k vidění i chrlické ženy, které byly ozdobou sálu v tradičních selských krojích tzv. šoráních. Ženy si z od počátku večerní zábavy chránily věnec před hochy. Věnec se jim nepodařilo uhlídat a nakonec ho jako vždy získali mladí stárci. Ti věnec vyplatili, Jednou, bylo to už dávno, rostla jsem myslím v Krkonoších, přišla hrozná bouře a vichřice. Spoustu mých kamarádů to hned zlomilo nebo vyvrátilo. Já jsem se zlomila až skoro na konci toho vichru. Ráno přišli nějací lidé, naložili mě na nějaký stroj a usekli mi kořeny i se spodní částí kmenu. Nevím, co se stalo, pamatovala jsem si jen bolest a pak nic, teď ležím na nějaké plošině. Připadám si tak nějak prázdná, z mého zamyšlení mě vyrušilo až to, že se plošina pode mnou začala hýbat. Bylo to zvláštní, nějaký stroj na mě začal něco lepit, myslím, že to byly květiny a zvířata, která jsem znala z lesa. Když jsem byla natištěná, odvezli mě do nějakého obchodu, ve kterém si mě koupila holčička. A od té doby pomáhám dětem učit se přírodopis. Už jsem stará, a tak mě asi brzy vymění. Ale nemohla jsem mít lepší život. Petra Vaňková, 6. B jak se sluší a patří. Večer to byl vskutku vydařený.všichni se při tanci v rytmu Usvíťanky velice dobře bavili. Ostatky byly zakončeny pochováváním basy, kde se Radek Wagner statně chopil úlohy faráře, a svou smuteční řeč nad zesnulou basou přednesl před plačícími občany Chrlic na výbornou. Denisa Dufková 7

8 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Spolky STŘÍPKY Z KLUBU ŽEN Klub žen zahájil svůj pracovní rok již tradičně dětským maškarním odpolednem. Sešla se spousta rozmanitých masek a všichni vespolek se dobře pobavili. Také výroční členská schůze měla velkou účast. Pozvání totiž přijal pan Martin Novosad z Vlkoše, který je renomovaným odborníkem na kyjovské kroje a pod jeho šikovnýma rukama jich už také nemálo vzniklo. Vyčerpávajícím způsobem nám při ukázkovém strojení stárky vyprávěl nejen o historii, ale hlavně o současnosti tohoto rozmanitého kroje. Dne 22. března se za slabé účasti dětí a jejich rodičů konalo velmi pěkné divadelní představení. Do zahradního sálu ÚSP nás přijela pobavit známá skupina Kamarádi. Představení se malým i velkým divákům opravdu hodně líbilo a dobrou náladu nám nezkazil ani fakt, že přišlo pouze 22 dětí. Asi bude stát za úvahu, zda a jaké akce příště vůbec pořádat. 8

9 Spolky DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO NAŠI VINAŘI A XVIII. VÝSTAVA VÍN XVIII. výstava vína se uskutečnila 7. března v sále restaurace U Bindrů. Na přehlídce se sešlo 536 vzorků, z toho 351 vzorků bílého vína a 185 vzorků vína červeného. Chrličtí vinaři dodali celkem 121 vzorků. 78 vzorků bílých vín a 43 vzorků vín červených. Nejstarší víno na letošní výstavě je z roku Hodnocení proběhlo 1. března 2009 v sále restaurace,,u Bindrů pod patronací subkomise ve složení František Flodr a Ing. Jaroslav Sopouch. Komise dospěly k těmto výsledkům: Nejlepší bílé víno sklizně roku 2008 Ryzlink vlašský, p. s. (vzorek H 15) 19,3 bodů, Stanislav Holub, Ladná Nejlepší červené víno sklizně roku 2008 Rulandské modré (vzorek W 8) 19,3 bodů, Josef a Petr Lackovi, Chrlice Nejlepší ročníkové bílé víno Rulandské šedé, 2007, výběr (vzorek I 11) 19,3 bodů, Petr Tománek, Želešice Nejlepší ročníkové červené víno Svatovavřinecké, 2000 (vzorek T 31) 19,3 bodů, Jaroslav Hadač, Ořechov ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Dne 24. ledna se konala výroční valná hromada SDH Brno-Chrlice Program: 1. Zahájení schůze starostou p. T. Putnem 2. Zhodnocení roku 2008 velitel M. Prokeš 17 členů JSDH aktivních, Fotka: členové Vinařského spolku Chrlice, o. s. Nahoře zleva: Koukal, Rodopski, Hunkes, Růžička, Kořínek, Kořínek, Gulda, Novotný, Kaplan, Novotný, Hunkes, Maršálek, Šik, Dole zleva: Hunkes, Wagner, Hunkes, Lacka, Lacka, Šik, Bartl Cenu za nejlepší kolekci 5-ti nejvýše oceněných vín získávají Lubomír Bělehrádek z Rebešovic Rulandské bílé (vzorek H 3) 19,2 bodů Pálava, 2007, p. s. (vzorek K 3) 19,1 bodů Rulandské bílé, 2007 (vzorek H 25) 19,0 bodů Sauvignon, 2007, p. s. (vzorek L 2) 19,0 bodů Ryzlink vlašský (vzorek M 19) 19,0 bodů Josef a Petr Lackovi z Chrlic Rulandské modré (vzorek W 8) 19,3 bodů Rulandské bílé, 2006 (vzorek H 19) 19,0 bodů Rulandské šedé (vzorek I 6) 19,0 bodů Svatovavřinecké, 2007 (vzorek T 20) 19,0 bodů Cabernet Moravia (vzorek CM 8) 19,0 bodů pomoc při křtu knihy o Leopoldu Šromovi, Burčákové slavnosti účast na veletrhu Pyros - figuranti příprava táboráku na Pálení čarodějnic pravidelný požární dozor na Masarykově okruhu i na MS asistence při Rallye Vyškov pro Automotoklub 2x sběr železného šrotu 9

10 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Spolky Sport Ocenění: 15. října SDH a JSDH Brno-Chrlice jsme obdrželi vyšívanou stuhu k praporu za obětavou činnost od hejtmana Stanislava Juránka Práce na technice, CAS a hasičce Účast na závodech v letošním roce jsme mnoho závodů neabsolvovali Pohotovost odslouženo plno poučných stáží na PS BVV a Lidická rozdělení hasičů do 3 zásahových skupin A, B, C, celkem 54 zásahů (4x z PS Lidická, 25 x požáry, 17 x technická pomoc, ostatní úklid vozovky, prověřovací cvičení, úniky olejů) Nejvíce výjezdů: Vítů Michal, Střihavka Martin, Pastyrčák Jaroslav, Prokeš Petr 3. Plán činnosti pro rok 2009 udržet v provozuschopném stavu auto CAS 25 a techniku k výjezdům zdokonalit jednotku v oblasti praktické, teoretické i materiální účastnit se soutěží v jiných regionech práce s mládeží,spolupráce s MČ Brno Chrlice 4. Zpráva činnosti mládeže p. L.Šrom 5. Informace o postupu k získání nového hasičského zásahového vozidla 6. Čestné uznání za příkladnou činnost a úsilnou práci kolem nového auta byli oceněni Čestným uznáním p. Leopold Šrom, Martin Prokeš, Jaroslav Černý, Petr Matoušek a p.starosta Ing. Vladimír Kučera 7. Slovo starosty MČ Ing. Vladimíra Kučery 8. Nabídka spolupráce s městem Modřice a obcí Rebešovice 9. Jmenování nových členů jednotky 10. Zpráva pokladníka 11. Diskuse USNESENÍ: Schvaluje: celkovou Zprávu o činnosti SDH a hospodaření Plán činnosti na rok 2009 Ukládá: pravidelnou činnost SDH a JSDH tak, aby byly splněny veškeré úkoly stanovené dnešní valnou hromadou Nařizuje: všem členům se aktivně podílet na plnění stanoveného plánu. ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZÓNY V CHRLICÍCH Vážení přátelé, Český tenis po dlouhé době konečně získal hned dva týmové úspěchy. České tenistky porazily v únoru v Brně Španělky 4:1 a čeká je utkání se Spojenými státy, které se uskuteční koncem dubna v brněnské hale Rondo. Čeští tenisté se inspirovali a porazili velice kvalitní tým Francie s řadou hráčů z první světové dvacítky. Českému tenisu tak opět svítá na lepší časy. Dovolte, abychom Vás pozvali do tenisového areálu TK Brno-Chrlice, který zaha- juje provoz V případě zájmu je možnost členství i individuálního hraní za cenově příznivých podmínek. K dispozici je tenisová zeď pro všechny a možnost zapůjčení tenisových raket. V polovině dubna bude zahájena tenisová škola pro děti ve věku od 5 do 15 let. Trénink povedou tenisové trenérky se zkušeností se závodním tenisem. Kateřina Kučerová získala řadu vítězství na domácích i zahraničních tenisových turnajích žen. Hrála 1.tenisovou ligu v ČR a zahraničí. Získala tenisové stipendium na univerzitě v USA ve státě Florida, kterou reprezentovala a podílela se na vítězství v soutěži družstev univerzitních týmů. Eva Hanáková hrála za Moravskou Slavii Brno společně v družstvu s Lucií Šafářovou, která reprezentuje úspěšně Českou republiku. Zdeňka Mandelíková získala řadu titulů na mistrovství republiky žákyň a dorostenek a má zkušenosti s trenérskou činností. Možná i z řady chrlických dětí vyroste další Jana Novotná, která pochází z Brna či Radek Štěpánek, který se narodil ve Šlapanicích u Brna. Věříme, že i když z dětí nebudou světové tenisové hvězdy, naleznou vztah ke sportu a v mládí se naučí něco, co později velice ocení. Bližší informace o klubu naleznete na stránkách Těšíme se na setkání s Vámi S přáním hezkého jara Ing. Petr Mandelík, Ph.D. Předseda TK Brno-Chrlice T.K. CASSIOPEIA SE HLÁSÍ! Konečně bude jaro! Tak si po letošní zimě povzdechne téměř každý, tedy až na zarputilé lyžaře. Ano i náš oddíl se již těší na sluníčko a teplíčko. Snad s přibývajícími slunečními paprsky vylezou nejen jarní květinky, ale i děti a zase se naše oddílová činnost trochu rozběhne. Ale abych se vrátila na začátek. Většina z Vás ví, že v Chrlicích má svoji klubovnu tábornický klub Cassiopeia, který tu už pracuje s dětmi ve věku 6 14 let dlouhých 11 let. Za tu dobu se u nás vystřídalo mnoho dětí i vedoucích. V této době máme opravdu fungujících 12 dětí a to není mnoho. Pamatuji doby, kdy nás bylo přes třicet. Ale i za ty statečné, kteří to s námi táhnou dál, jsme moc vděční. Ono pro nás není vůbec jednoduché udržet tempo s televizí a počítači. Málokteré dítě zajásá, když mu rodiče sdělí, že pojede na super výpravu, kde bude víkend bez televize, počítače, kde bude i trochu zima a dokonce ho čeká nějakých 15 km chůze s batohem. A tak je nám trochu na těch našich výpravách smutno. Neztrácíme však naději, že zase bude lépe. Třeba i dnešní děti zase zatouží po dobrodružství, po toulkách v lese a po opravdových kamarádech s kterými je večer u ohně tak dobře. A rodiče zjistí, že čas dětí strávený s námi není ztracený. Protože naše činnost vždycky byla a je zaměřena nejen na život v přírodě, poznávání jejích kouzel a krás, ale i na poznávání sebe sama, kamarádství a smysl života vůbec. Pořád mi totiž vrtá hlavou, jak chceme v dnešní době, která klade takový důraz na ekologii a příro- 10

11 Informace du vůbec, vést naše děti k ochraně přírody, když někteří ani neví, co to je jít do lesa a chvíli tam jen tak pobýt. Jak mohou příští generace chránit něco, co pořádně ani neznají? A bude jednou našim dětem vůbec na nějakém zvířeti či rostlince záležet, když ani neví, že existují a jak jsou krásní? Snad ano, ale musíme jim to ukázat i jinak než přes televizní obrazovku. Teprve až sami zkusí, jak studí ranní rosa, přičichnou k voňavé fialce a v dálce uvidí plachou srnku, teprve potom si snad řeknou, že má cenu se o přírodu starat. My jsme však loni nezaháleli a snažili jsme se najít trochu schůdnější řešení pro naše dnešní děti. Od loňského ledna máme pravidelně každých čtrnáct dní jednodenní výpravu, kde se snažíme poznávat okolí Brna. A tak jsme byli v Bílovicích, podívat se na zvířata v jundrovské oboře, prozkoumali jsme brněnské podzemí, navštívili několik výstav, prolezli nejednu jeskyni Moravského krasu a občas zašli potrápit svá těla na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. V květnu jsme oslavili naše desáté výročí krásným víkendem na tábořišti v Zálesné Zhoři, kde nás navštívili i naši kamarádi, rodiče a bývalí členové klubu. V létě nechyběl ani náš tábor. Jen jsme se trochu přestěhovali, a to k Pulkovskému mlýnu u vesničky Rozkoš nedaleko Znojma. Účastníků jsme měli hojně a tak náš táborový sultán z pohádek tisíce a jedné noci měl dostatek poddaných. Ještě, že měl svého věrného pomocníka Vezíra, který mu byl sice oddán, ale i tak mu zaměnil kouzelné lampy a našeho dosud velmi hodného panovníka ovládl zlý džin. Nebylo vůbec lehké pod vládou očarovaného sultána žít, zavedl DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO daně, uvalil na poddané spoustu povinností a dokonce nařídil i veřejné popravy. Nezbylo nám tedy nic jiného než navštívit kouzelnici babu Ali, aby nám poradila, jak se zlého džina zbavit. Prvním naším úkolem bylo najít kouzelnou lampu s dobrým džinem a pak už nebylo nic jednoduššího, než přinutit sultána ji otevřít přesně za svítání. Ale nakonec se dílo podařilo a nám se vrátil starý hodný sultán, který zrušil ty strašné daně a povinnosti. Dokonce jsme odhalili i viníka celé naší patálie a mohli ho potrestat. V září jsme se zase sešli na pravidelných schůzkách v naší klubovně na Zámecké 68 a začala nová hra Rakeťáci. V ní se snažíme postavit raketu a vybrat ten správný tým, který se bude moci vydat na vesmírnou expedici. A také zase jezdíme na naše pravidelné jednodeňky. A tak jsme se byli podívat v brněnské ZOO, v Rudce u Kunštátu na sochy Blanických rytířů, navštívili jsme Jarošův mlýn u Veverské Bítýšky a raketu jsme postavili na vesmírné akci v Mahenově knihovně v Brně. S rokem 2008 jsme se rozloučili na chatě Bumbálce u Olešnice na již tradiční a velmi oblíbené vánočce a s chutí do něčeho nového se vrhli do dalšího roku. Teď už máme za sebou zimní výpravu na zříceninku Levnova a porozhlídli jsme se po kopcích kolem Brna. A co nás čeká? Tak především letní tábor, který se už chystá a bude se konat na loňském tábořišti u vesničky Rozkoš. Tentokrát jsme pro námět na táborovou hru nešli moc daleko. Jen přes kopec k naším východním sousedům. Letos se totiž ocitneme pod Tatrami a budeme se učit žít s místními ovčáky. Naším úkolem bude je ochránit nejen před divou zvěří, ale i před loupeživými zbojníky. A tak pokud ještě nevíte, co v tomto termínu budou vaše děti o prázdninách dělat a chcete je aspoň na chvíli vysvobodit od magické moci obrazovky, můžete je poslat s námi na tábor. Ale samozřejmě nemusíte čekat až do léta. Náš oddíl je tu pro všechny kluky a holky, ale i pro jejich rodiče, každý čtvrtek od do v naší klubovně na Zámecké 68, nebo i virtuálně na kde se o nás dozvíte mnohem více. Tábornický klub Cassiopeia přeje tedy všem krásné jaro plné slunečných dní a pohody. A třeba se někdy potkáme na lesní stezce. Lucie 11

12 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Informace Zdraví REKREACE VE VELKÝCH LOSINÁCH Našemu ústavu byla nabídnuta možnost účastnit se týdenního ozdravného pobytu v lázních Velké Losiny. Byli jsme tam se spřátelenou organizací SONS z Kyjova. Ve Velkých Losinách se léčí nemoci pohybového a dýchacího ústrojí a nemoci nervové. Lázně jsou vyhledávány zejména pro léčebné účinky termální sirné vody 37 C. Zpočátku jsme váhali. Mnozí jsme v lázních, jako takových, nikdy nebyli, nedovedli jsme si představit, co to obnáší, jak to tam chodí. A rekreace v zimě? Kdo to kdy viděl? V únoru, na severu Moravy, na horách, kde sněhu bude jistě po pás. Důkladně jsme zvažovali. Jezdíme na letní i podzimní rekreace, ale teď? Nabídka však byla víc než lákavá. Padlo konečné rozhodnutí - jedeme. Najednou se všichni těšili a nemohli se dočkat. Ústav vše prožíval s námi. Probíhaly horečné přípravy: balení, chystání (svetry, kabáty, zimní boty, nezapomenout plavky, osušky ). Velké Losiny ležely celé v bílém, další sníh ještě padal a nepřestával, už ho byly celé hromady. Tak tady, v zapadlém zimním království, jsme měli prožít jeden týden ozdravné dovolené. Tehdy jsme vůbec netušili, že ta dovolená bude až tak krásná. Nezapomenutelná. Bydleli jsme v pavilonu Šárka ve dvoulůžkových pokojích. Bylo velkou výhodou, že obzvlášť teď v zimě, jsme všechno měli v jedné budově: bydlení, stravování i procedury. Chodili jsme do tělocvičny na skupinové cvičení, příjemné byly i masáže šíje, zad, obzvlášť uvolňující byla aromamasáž vonnými oleji, esencemi či rašelinové zábaly. Všechno jsme si nechali líbit. Nevynechali jsme jedinou proceduru. Byla by to věčná škoda. Na chodbě jste denně mohli potkat zvláštní výpravu: někdo byl zahalen v bílém prostěradle a vypadal jako bílá paní, někteří byli ve sportovním, ostatní dámy v elegantních, lehounkých županech. Tak jsme chodívali do šatny u bazénu. Jak jsme vychutnávali tuto blahodárnou, léčivou, lahodnou lázeň. Myslíte, že bylo lehké je pak za hodinu dostat z vody? Ani trochu. Nebylo divu, když ta voda byla tak příjemná, hladila, uvolňovala, odplavovala bolístky, neduhy těla, konejšila i duši a určitě vlévala hodně energie. Jak jinak by bylo možné, že naši byli plni síly, nových odhodlání a krásných předsevzetí. Dny byly naplněné, krásné a rychle utíkaly. Během rekreace jsme absolvovali i exkursi do pivovaru v Hanušovicích a také návštěvu výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách. Cestou k papírně nás stihla sněhová vánice. Naši lidé jsou ale stateční, neozval se jediný vzdech ani reptání. V pohodě jsme přišli do cíle. Prohlídka stála za to. Denně jsme chodívali na procházky kolem pavilonu. Nedaleko bylo termální koupaliště, cestička k němu byla proházená, pokračovali jsme i k dřevěnému vyřezávanému altánu, pod kterým vyvěral vydatný, léčivý pramen s názvem Karel. Chodníčkem přes zasněžené mosty a potůčky jsme seběhli k pavilonu Eliška a pak ještě kus dál až k pavilonu Chaloupka. Na stromech, keřích ležel sníh, do toto občas prozařovalo slunce a teple hladilo a všude vládla úžasná pohoda, klid, báječný balzám. Plnými doušky jsme nasávali. Anebo jsme se vy- PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A ZDRAVÁ VÝŽIVA Dítě předškolního věku si stravu neurčuje samo, musíme mu ji nabízet. Proto starost o přísun potravin a hlavně zodpovědnost za jejich kvalitu a kvantitu přebíráme my dospělí. Člověk je, rodičové prominou tento výraz, všežravec. Chceme-li přispět k optimálnímu tělesnému a duševnímu vývoji dětí, prostě tento fakt respektujeme. Pamatujme: dítě se v nabídce orientuje chutí a zrakovými vjemy. Například některé dali kolem říčky Losinky až ke kostelu a na faru a to byl pěkný kus světa. Chaloupky v údolí tiše dřímaly. Po stráních, kopečcích právě procházela paní Zima. Byla nádherná, spočívala v lehkém oparu, v průsvitných závojích. V záplavě slunce vypadala hodně zasněně. Usmívala se na nás a přitom mávala. Bylo vidět, že má z nás radost. Líbili jsme se jí všichni do jednoho. Na rozloučenou ještě volala: Pozdravujte Brno, byli jste bezvadní a přijeďte příště zas. Věřte, nemohlo být spokojenějších rekreantů, než jsme byli my. Šťastni jsme se vraceli do ústavu. Ústav sociální péče v Brně-Chrlicích Napsala PhDr. Markéta Běhalová chronické špatné jedlíky dokážeme výrazně barevně a tvarově upraveným jídlem ošálit nebo oslnit natolik, že se do našich výtvorů pustí s chutí. Obraťme se alespoň heslovitě k některým potravinám. Dětská strava by měla obsahovat libová masa: pro někoho možná trochu překvapivě se na předním místě, vedle klasiky netučné drůbeží maso a ryby umístilo maso králičí. V jídelníčku by se mělo objevit i libové maso hovězí (vysoký obsah železa). Populární, chutné, ale nezdravé uzeniny se budeme snažit podávat co nejméně. Doporučuje se až kolem druhého roku věku. Výrobky z obilovin: snažíme se nabízet spíše tmavé pečivo, zkoušíme i celozrnné pro významný obsah vitamínů B1, B6, železa a vápníku. Mléko a mléčné výrobky jako důležitý zdroj vápníku jsou v dětské stravě nezastupitelné. Optimální jsou polotučné 12

13 Zdraví Oznamka výrobky. Denní dávka vápníku by měla být asi 900 mg. Tomuto množství odpovídá příkladně: 0,5 l mléka, 1 jogurt a 50 g sýra. Co takhle luštěniny. Při troše fantazie se dají připravit chutná jídla i z luštěnin. Nesmíme ale zapomenout je ochutit bylinkami, aby nedocházelo k nepříjemným pocitům nadýmání. Vhodné jsou saturejka, bazalka, majoránka a dobromysl.. Cukr a předškolní děti. Nebudeme si namlouvat, že sladkosti dětem nenabízíme. DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO Snažíme se v omezeném množství, spíše za odměnu. Pozor na dětské ovocné nebo zeleninové nápoje! Je velice vhodné je ředit vodou, protože mají vyšší obsah cukru. Děti a pitný režim. Děti v předškolním věku mají mít denní spotřebu tekutin mezi 2,5 3 litry v závislosti na tělesné aktivitě a ročním období. Do spotřeby tekutin lze zahrnout i polévky, mléko a šťavnaté ovoce (hrozny, melouny). Nejvhodnější tekutinou pro děti jsou ředěné ovocné šťávy, ovocné čaje, neslazené a neperlivé minerálky. Co někdy poněkud opomíjíme? Neměli bychom děti nutit do jídla, nechceme po nich, aby za každou cenu dojídaly vše, co je na talíři, raději dáváme menší porce. Je vhodné, aby celá rodina jedla stejné jídlo. Téma výživy, jak bylo řečeno, je opravdu velice obsáhlé, mohlo by se ještě pokračovat, to už by vydalo na menší příručku. MUDr. Ivana Jelínková JUBILANTI Duben 2009 Šebelová Olga 70 let Květen 2009 Studená Květoslava 70 let Červen 2009 Práznovská Anna 70 let Švehlová Jaromíra 80 let Pecková Zdenka 85 let Jirková Jarmila 70 let Němcová Ludmila 85 let Turek Ladislav 85 let Řehák Dobromil 75 let Kozlová Jiřina 85 let Vežranovský Josef 75 let Hunkes Bořivoj 90 let Blahopřejeme našim jubilantům a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti a spoustu optimismu do příštích dnů. OZNAMKA NOC KOSTELŮ POPRVÉ V BRNĚ Noc kostelů, akce, která svým rozsahem zatím nemá v České republice obdobu, již má pevně stanovené datum. V Brně proběhne poprvé 29. května Brno: Projekt Noc kostelů v Brně nabídne široké veřejnosti poprvé na jaře roku 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny v centru Brna (v tuto chvíli je jich v projektu zapojených 16) a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Noc kostelů je ekumenická Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských církví v Brně (Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů). Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s podrobným programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály včetně map nebo informačních letáků o kostelech. Podrobnější informace jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY , hodin Zoologická zahrada města Brna již tradičně pořádá soutěž Ptačí den pro školy. V letošním roce se uskuteční ve středu 1. dubna 2009 od 9.00 do hod. Soutěžní čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s doprovodem mají vstup do zoo zdarma. Z každé školy se soutěže může zúčastnit pouze jedno družstvo. Sraz soutěžících je ve vestibulu správní budovy nejpozději v 9.15 hod. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, přihlaste své družstvo nejpozději do 31. března Název školy, jména čtyř žáků a doprovázejícího pedagoga zašlete na adresu: Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, Brno, na zoobrno.cz, tel PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY , hodin Soutěžní stezka pro návštěvníky zoo. Výsledky stezky budou uveřejněny na webových stránkách Zoo Brno.[www.zoobrno. cz]. Návštěvníci s ptačím příjmením mají vstup zdarma. Kontakt: Mgr. Světla Vítková, tel VELIKONOČNÍ DÍLNA V ZOO , hodin Ukázky paličkování velikonočních ozdob, výroba velikonočních kraslic a jiných ozdob. Kontakt: Mgr. Světla Vítková, tel VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO Ukázka velikonočních mláďat, soutěžní stezka, zábavný program na pódiu. Kontakt: Zuzana Sommerová, tel JARNÍ OTVÍRÁNÍ ZOO , OD hodin Oslavy Dne Země, zahájení ochranářské kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro rok Kontakt: Bc. Jana Hadová, tel , Mgr. Světla Vítková, tel DS RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (35. kolo), který se bude konat v sobotu Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, cíl v sobotu do 18 hod. tamtéž. Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která povede krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro rodiče s dětmi. Start začne ve 12 hodin a skončí v 15 hodin. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel Srdečně zve DS RADOST 13

14 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Oznamka Muži A Muži B Dorost St.žáci Ml.žáci St. přípravka Ml. přípravka Senioři Datum II. třída III. třída II. třída II. třída II. třída III. třída II. třída OLD BOYS PÁ SO NE PÁ SO PÁ SO NE SO NE PÁ SO NE PÁ SO SO ÚT PÁ SO NE ČT SO NE SO NE PÁ SO NE Řícmanice V Svratka B D Mor.Slavia B V Obřany D Slatina V Slovan B D Lokom V Lískovec V Bohunice B D Žebětín D Lelekovice V MCV D ROZLOSOVÁNÍ SK CHRLICE JARO 2009 Svratka C D Jundrov V Medlánky B D Kr.Pole V Lískovec B D Start V VOLNO Bílovice V Řečkovice B D Žebětín B V Bosonohy D Slatina B V Lokomot. B D Lískovec B V Jundrov D MCV V Start D Řečkovice V Medlánky D Bílovice V M.Slavia V Soběšice D Lokom.A V Líšeň B V Medlánky D Svratka D Slovan 9.00 V Líšeň B 9.00 V Medlánky 9.00 D Svratka 9.00 D Slovan V ČAFC B V Sparta B D Bosonohy V Řečkovice D Medlánky B V Slovan V Svratka B D Bosonohy V Řečkovice D VOLNO VOLNO 1.FC Brno/d/ V Řečkovice D Bosonohy V Líšeň B V Medlanky V Svratka B V Slovan D Řečkovice 9.00 D Sparta 9.00 V Líšeň B 9.00 V Medlánky V Svratka B V Slovan 9.00 D Červeně jsou vyznačeny domácí utkání (D), černě jsou vyznačeny zápasy na venkovních hřištích (V) Líšeň B V M.Slavia B D Žebětín V MCV D 1.FC Brno B V Soběšice D Líšeň B V M.Slavia B 9.00 D Slovan A V MCV 9.00 D 1.FC Brno B 9.00 V Bohunice D PO 30.3 v Medlánky V PO 6.4 v VAMP V PO 20.4 v Jundrov D PO 27.4 v Sparta V PO 4.5 v Slatina D 14

15 Oznamka Inzerce AKCE KLUBU ŽEN V ROCE ledna dětský maškarní ples 21. února Ostatky pomoc 13. března výroční členská schůze 22. března dětské divadlo 29. března zájezd termály - Győr 30. dubna pálení čarodějnic května zájezd Německo 6. června zájezd ČR červen Dětský den spolupráce 5. září Krojované slavnosti 30. výročí 10. října zájezd ČR říjen Dýňobraní listopad sv. Martin spoluúčast na akci 27. listopadu vánoční besídka Klubu žen 29. listopadu dětské mikulášské odpoledne POZVÁNKA Klub en a Sdru en dobrovoln ch hasi ů také i letos pořádá 30. dubna na fotbalovém hřišti HROMADNÝ SLET ČARODĚJNIC Řádně vyladěná košťata a dobrou náladu s sebou!!! Začátek v hodin POZVÁNKA V sobotu 6. června 2009 se pojede jednodenní zájezd směr Jeseníky. Jako první navštívíme krátce Maršíkov 400letý dře- věný kostelík, poté unikátní přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, projdeme se po Karlové Studánce a nakonec si prohlédneme v Jiříkově v životní velikosti vyřezávanou Zemi Děda Praděda. Zváni jsou všichni nadšenci s toulavými botami. Cena 300,- Kč. Kontakt V. Černá, Šromova 16, tel PŘIPOMÍNKA NA VÝROČÍ Na letošní rok připadá významné výročí 30 let od pořádání dříve BAB- SKÝCH HODŮ, nyní KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ. Žádáme proto (nejen) členky Klubu žen o zapůjčení fotografií, případně jiné dokumentace, krojovaných panenek či dalších předmětů, které se váží k této tématice. Tyto předměty budou sbírány za účelem výstavky v zahradním sále místního zámečku (ÚSP). Na zapůjčení se můžete domluvit se členkou výboru KŽ, která má vaši část Chrlic na starosti. Za pochopení a pomoc děkuje výbor KŽ. BRNĚNSKÝ STROM ROKU Anketa na podporu zeleně v městě Brně Zaujal vás nějaký strom v Brně svým vzhledem, velikostí, výškou, stářím, příběhem či něčím jiným? Navrhněte ho do naší ankety... Strom do ankety můžou nominovat jednotlivci každý z vás, rodiny, městské části, sdružení, školy, firmy i další. Z navržených stromů porota vybírá finalisty, mezi nimiž rozhoduje o vítězi veřejnost hlasováním. Vítězové získají odborné ošetření. Vedle hlavní kategorie je vždy vyhlášena kategorie speciální, kde můžou DUBEN 2009 / CHRLICKÉ OKO uspět stromy, které třeba nevynikají výškou či stářím, ale jinou výjimečností, např. tím, kde rostou, čemu odolávají, příběhem... Nominujte své favority do 10. ročníku! Uzávěrka přihlášek vašich favoritů je již 8. dubna 2009 nominovat může kdokoliv. ZAHRÁDKÁŘI Brna a okolí zvou na Jarní výstavu JARO V NAŠICH ZAHRÁDKÁCH Výstava se uskuteční ve dnech v areálu ZO Komín-Lísky, ulice BRANKA od 9.00 do hod. Během výstavy bude probíhat již tradičně soutěž Mladý zahrádkář, při které budou nejlepší soutěžící odměněni věcnými cenami. Hlavní expozice výstavy: jarní květiny rukodělné výrobky expozice včelařů Pro návštěvníky máme připraveno: domácí koláče, opékání špekáčků, ochutnávku dom. meruňkovice, prodej medu, prodej hnojiv a postřiků a samozřejmě jarních přísad dle možností. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že spolu krásně přivítáme jaro. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ JOY OPTIK Zveme vás do nově otevřeného wellnes centra Hotelu Grand Residence v Modřicích! Wellnes je pro vás otevřeno po celý týden! Příjemně vás osvěží bazén s vířivkou, pro posílení imunity je k dispozici parní či fi nská sauna! Informujte se přímo na recepci v hotelu Grand Residence telefon: , mobil V prostorách Wellnes centra se nachází nově otevřené kosmetické studio Visage Payot, ve kterém bude k dispozici kosmetika pod francouzkou značkou Payot. Bližší informace nebo objednávky na telefoním čísle Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost 15

16 CHRLICKÉ OKO / DUBEN 2009 Inzerce AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Firma KLIMATIZACE BRNO s.r.o., Horní 32, Brno. Vyřeší příjemné prostředí bytů, RD i kanceláří. BEZPLATNÁ NÁVŠTĚVA - KVALITNÍ MONTÁŽ - RYCHLÝ SERVIS BŘEZEN,DUBEN MIMOŘÁDNÉ SLEVY firma založena v r.1992 Tel / Fax: / Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Kontejnery do 5 tun Zámecká 5, Brno-Chrlice prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Zdeně k Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Otevřeno: Po Pá Tuřanské nám. 5 tel.: PNEUSERVIS PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY Bronislav Straka Zámecká 46, Brno-Chrlice Tel.: Mobil: Po Pá hod. CHRLICKÉ OKO 83/2009. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. T. Skácel, Mgr. J. Růžičková a Ing. V. Kučera, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více