*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'" name="description"> *6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'"> *6(%7' (#8&9>3&.,'">

!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'"
*6(%7' (#8&9>3&.,'.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>' # #!!"#L'+'(;'(,*>#(&)/.1+,%#/#3453M# B/;*6'/3<&=#;/,(<8&=,C#;82D%E## B./E8%1+'(*+#D(3/'&=C/#-./;'F%$=## D#>(#>:9/'(E+&*:' D(*64:(%$9/'*(.>$+9/.0' *+;C,E' D(H,:'"B>I&:).0'C$-(*:/'?N# OP# D(H,:'C$-(*:/J'6:,#7'9,*"+9>+4' ("#$%9L9(*:>' KQ# O# D(H,:'0(-9(.,9).0'C$-(*:/' QG# OQ# D(H,:'*.0%$+,9).0'C$-(*:/' KO# KO# K?#?GO#INI#RS# KP#?JP#NJI#RS# ' #!!!"#!&)/.1+,%#/#$+8T=#3453M# ' ;.-%&#IJKK#

2 IV. Podpo ené sub- projekty 1. vzvy BG FNNO Poskytování sociálních slu eb Registra n adatel - název 67- BG- 026 Azylov d m pro eny a matky s d tmi o.p.s. Název sub- projektu Centrum pro rodinu Vsetín Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Vytvo ení komplexní poradenské a aktiviza ní slu by pro rodiny, které z r znch d vod nedoká ou svm d tem zajistit adekvátní podmínky, av ak mají snahu o zlep ení. Aktivity pro rodiny jsou b n umo n ny v rámci kol a r znch zájmovch organizací, sociální znevhodn ní cílové skupiny si vy aduje zvlá tní p ístup. B ná nabídka není obvykle cílovou skupinou vyu ívána, je nutn osobní kontakt a adresn p ístup, které jsou umo n ny rozsáhlou inností adatele v oboru, p edev ím provozování terénní asisten ní slu by. 67- BG- 089 Darmod j o.s. 67- BG- 086 DOMINO cz, o.s. 67- BG- 006 Ob anské sdru ení Ryzá ek 67- BG- 105 Slezská diakonie Zkvalitn ní poskytované sociální slu by terénní programy Babylon Olomouck Jeseník K Slu ba si klade za cíl pracovat s u ivateli návykovch látek a bezdomovci v odlehlch oblastech hornatého regionu Jesenicka. adatel se sna í roz í it svoji innost v prevenci sociáln patologickch jev spojench se závislostmi do prost edí základních kol formou eduka n informativního programu. Dále zefektivnit poskytování terénní slu by vyu itím dodávkového automobilu, kter poskytne zázemí pro slu bu a zárove umo ní její v t í rozsah a pravidelnost. Mraveni t Zlínsk Zlín K Dlouhodobá komplexní pomoc znevhodn né skupin mladch lidí z d tskch domov v integraci do ivota spole nosti. Základní my lenkou projektu je podpora procesu osamostat ování d tí umíst nch v náhradní vchovné pé i a mladch lidí star ích 18 let po ukon ení trvání náhradní pé e. Hlavním cílem je umo nit jim získat praktické zku enosti a dovednosti pot ebné pro zvládání po adavk samostatného ivota a e ení b nch situací. M j p ítel k Olomouck umperk K Hlavními cíli projektu je zlep ení rovnch p íle itostí d tí a mláde e ohro ench spole ensky ne ádoucími jevy a rodin s d tmi prost ednictvím hiporehabilitace, rozvoj a zkvalitn ní nabídky poskytovanch slu eb, roz í ení realizovanch aktivit v etn vytvá ení know- how a metodické podpory, a roz í ení a zv ení kvalifikace pracovník. Mobilní hospic Karviná K Vytvo ení slu by doprovázení pro umírající a jejich rodinné p íslu níky. Sekundárním cílem je posílení kapacity organizace prost ednictvím aktualizace strategického plánu organizace a rozvoje PR organizace.

3 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 022 TyfloCentrum Vznik sociálního R, o.p.s. podniku - Masérského centra v Haví ov Místo realizace Kraj Okres Haví ov Schválená Anotace projektu ástka K Vytvo ení konkurenceschopného sociálního podniku - Masérského centra. V n m bude vytvo eno 7 novch pracovních míst vhradn pro osoby se zdravotním omezením. Krom toho bude slou it jako dobr p íklad pro ve ejnost a zam stnavatele v p ístupu ke zdravotn posti enm lidem a jejich zam stnávání, dále bude mít ekonomick p ínos pro rozvoj TyfloCentra R v dal ích letech. Sou ástí subprojektu bude rovn posílení a zkvalitn ní ízení TyfloCentra. 67- BG- 070 Charita Konice Bezbariérové úpravy Olomouck Prost jov K Vybudování vn j ího vtahu pro p esun imobilních klient do zahrady Domu s a optimalizace materiáln - technického vybavení pro zkvalitn ní slu eb klient m se sní enou mobilitou pe ovatelskou slu bou. 67- BG- 107 Slezská diakonie Spolu proti problém m Karviná K Pomoc ob an m zorientovat se v platné legislativ, zplnomocnit je k e ení problém, a tím upevnit jejich sebev domí. 67- BG- 083 Mobilní hospic Ondrá ek, o.p.s. Zaji t ní odborného sociálního poradenství a Ostrava K Poskytování odborného sociálního poradenství a poradenství pro poz stalé, kte í se ocitli v krizi z d vodu blízkosti smrti a nemají vlastní vnit ní zdroje tuto situaci e it obvyklm zp sobem a za pomocí svch blízkch. 67- BG- 008 St edisko rané pé e Educo Zlín o.s. Domov je doma Zlínsk Zlín K Zkvalitnit ivot nejmen ích posti ench d tí a jejich rodin, roz í it slu by o nové metody a postupy, zv it kapacitu, podpo it rodiny, aby d ti vyr staly v p irozeném prost edí vlastní rodiny a sní ila se jejich závislost na dal ích sociálních systémech. Vytvo it stabilní a pln funk ní organizaci, která poskytuje profesionální sociální slu bu, zam it se na následnou udr itelnost. 67- BG- 005 Zahrada 2000 o.s. emeslná dílna pro osoby s du evním onemocn ním Olomouck Jeseník K Vytvo it klient m, osobám s chronickm du evním onemocn ním, takové podmínky, které jim umo ní dlouhodob pracovat, zejména stabilní zázemí s ur itou mírou podpory a zam stnání s p im enou zát í. adatel chce vytvo it zázemí prost ednictvím chrán ného bydlení a nabídnout práci v emeslné díln, kde budou klienti moci pracovat na zkrácen úvazek s podporou osobního asistenta.

4 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 101 Diakonie CE - Na cest za st edisko Vsetín rozvojem 67- BG- 056 Setkávání Zlep ení kvality zázemí pro práci s mláde í a rodinami Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Projekt zv í efektivitu sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi, umo ní roz í it nabídku aktiviza ních program pro u ivatele slu eb, p isp je ke zlep ení komunikace a schopnosti efektivn informovat u ivatele, ve ejnost a dárce. Projekt tak p isp je k finan ní stabilizaci slu eb, ke zv ení informovanosti o slu bách a zkvalitn ní slu eb. Olomouck Jeseník K Rekonstrukce kuchyn a instalace tepelného erpadla v dom Setkávání na Travné pro aktivity, jejich cílem je p isp t k prom n osobností ú astník (mláde e, dosp lch a celch rodin), jejich osobnímu r stu vlivem kladnch vzor, osvojení si zdravch hodnot a tím k budování zodpov dné evropské spole nosti. Celkem Problematika ivotního prost edí Registra n adatel - název 67- BG- 038 STAN- Special Team for Adventure in Nature Název sub- projektu Noemova archa Místo realizace Kraj Okres Bruntál Schválená Anotace projektu ástka K Cílem projektu je zlep it dostupnost EVVO pro p ed kolní d ti a rodiny s p ed kolními d tmi v Olomouckém a ém kraji. V poslední dob roste poptávka jak ze strany kolek, tak i rodi. Vycházíme ze specifickch pot eb této cílové skupiny a plánujeme vytvo it celkem p t environmentáln zam ench program pro p ed koláky. Programy budou navr eny modulárn tak, aby se daly podle slo ení skupinky snadno p izp sobit. 67- BG- 067 ZO SOP Veronica 54/44 Slova hbají, p íklady Zlínsk táhnou (Modelové projekty udr itelného rozvoje jako zdroj vzd lávání a motivace) Uherské Hradi t K Ekologick institut Veronica usiluje o d kladn monitoring a srozumitelné zpracování zku eností a dat z modelovch projekt, je pak slou í jako podklad pro rozhodování o podobnch projektech.

5 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 079 Bioinstitut, Ekozem d lci o.p.s. p írod prosazení novch p ístup v agro- envi programech. Modelové ekofarmy jako vzor pro ochranu p írody a krajiny na úrovni zem d lského podniku v zájmovém území Olomouckého, ého a Zlínského kraje. Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K V eobecnm cílem projektu je prosazování lep í ú innosti finan ních nástroj zam ench na ochranu p írody a krajiny v rámci Programu rozvoje venkova 67- BG- 052 esk svaz ochránc p írody, Regionální sdru ení Iris Zkvalitn ní managementovch opat ení vybranch lokalit na Prost jovsku Olomouck Prost jov K Zv ení druhové a stanovi tní diverzity na vybranch cennch bezlesch lokalitách v okolí Prost jova za pomoci zdokonalení a dopln ní ji zab hnutch metod a postup. Ty by m ly kladn zvrátit vchozí stav, kter je z hlediska heterogenity stanovi, biodiverzity a po etnosti lokálních populací kritick, a zastavit pokra ující propad populací vzácnch, ale i pom rn dosud hojnch druh. 67- BG- 063 Unie pro eku Moravu 67- BG- 047 ZO SOP Ekocentrum ty lístek 67- BG- 017 ZO SOP Nov Ji ín Spole n pro eky Olomouck Olomouc K P íprava a prosazení ekologické koncepce správy a údr by toku a zaji t ní revitalizací na ástech Be vy, Píse né a Moravy dle studií proveditelnosti, dále aktivizovat, urychlit a podpo it p ípravu revitalizací velkch vodních tok v povodí horní Moravy. Zelená krajina se ty lístkem Druhová ochrana p írody v podmínkách záchranné stanice Zlínsk Zlín K Zachování biodiverzity na vybranch lokalitách ve Zlínském kraji, vytvo ení podmínek pro minimalizování finan ní závislosti Ekocentra ty lístek na grantech a dotacích. Nov Ji ín K Nastavení dlouhodob udr itelnch personálních, organiza ních a finan ních kapacit záchranné stanice a zkvalitn ní slu eb ve vztahu k záchran voln ijících ivo ich na území v p sobnosti ZS; lep í komunikace se samosprávami a institucemi ochrany p írody a krajiny; vytvo ení lep ích podmínek k p ebírání handicapovanch ivo ich i z jinch oblastí.

6 Registra n í íslo adatel - název Název sub- projektu organizace 67- BG- 027 Ekologick Satelity právního právní servis ekoporadenství 67- BG- 030 Hnutí Duha Olomouc Ochrana velkch elem v dlouhodobé perspektiv : prostupná krajina, trvalá udr itelnost Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K Poskytovat právní ekoporadenství a zejména roz í it jej do region. Místní ob anská sdru ení, která se aktivn v nují ochran ivotního prost edí, budou jednak p íjemci ekoporadenství, jednak pomohou toto poradenství lokalizovat a roz í it jeho dostupnost v regionu. Olomouck Olomouc K Zaji t ní dlouhodobé ochrany velkch elem p ed p eru ením jejich klí ovch migra ních koridor, monitoring vyu ívání vytipovanch koridor v návaznosti na jádrové oblasti jejich vskytu a zaji t ní dostatku klidovch území a kvalitních biotop pro tyto zákonem chrán né druhy. V návaznosti na nové zji t né poznatky budou také informovány vybrané cílové skupiny, které mají k velkm elmám nejvíce odm en p ístup (lesníci, myslivci) i ir í ve ejnost. Zvlá tní pozornost bude v nována chovatel m hospodá skch zví at, kte í mohou bt p ítomností velkch elem ekonomicky znevhodn ni. 67- BG- 068 Sí ekologickch poraden 67- BG- 007 SOP Salamandr 67- BG- 045 Informa ní st edisko pro rozvoj Moravskch Kopanic, o.p.s. Rozvoj aktivit Sít ekologickch poraden v Udr itelná pé e o p írodní d dictví v Beskydech Multifunk ní sí ekologického zem d lství ve Zlínském kraji 67- BG- 085 OV SOP Vsetín Pé e o vodní zdroje a mok adní lokality na Vala sku a v Pobe ví Ostrava K Vzd lávací, metodická a informa ní podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potenciální) v regionu ého kraje; prezentace ekoporadenství jako takového v i d le itm regionálním partner m. Zlínsk Vsetín K Cílem projektu je jak pé e o p írodní d dictví samotné, tak vybudování systému dárcovství, sponzoringu a slu eb, kter zajistí dlouhodob udr itelné financování pé e, zalo ené na vnímání spole enské odpov dnosti v i hodnotám regionu. Dotace z ve ejnch prost edk by tak m ly bt dlouhodob vyu ívány pouze jako dopl kov zdroj. Zlínsk Uherské Hradi t K Projekt by m l p isp t ke zlep ení informovanosti a ochran P ve Zlínském kraji prost ednictvím poradenství, osv ty a vzd lávání, podpory zpracování a odbytu v oblasti ekologického zem d lství. Zlínsk Vsetín K Hlavními ástmi projektu jsou monitoring a obnova studánek, monitoring t í vznamnch p írodních lokalit a obnova mok adních ploch, provád ní managementovch opat ení. Celkem

7 A78B;27*5'C#87,05D'C,-#8DE4%F G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D7 A5%>%*2B<=%(B;-)+ EFGHIGJKL /+4%$4%,+/M EFGHIGJOF /+4%$4%,+/M 9&%2?-2+(PQRIAS 9&%2?-2+(PQRIAS EFGHIGJVW /+4%$4%,+/M 9.05%6M($U>(4;%("+/0(-(>-7B0(&($37>?(%X4X&X Y+/7;*>(4;%(;%$?/*(N&+Z/ EFGHIGJ[E 4%$4%,+/M H*/B;\(%X(&X ]5+$+)\(2%(/-)$+T()+(76< EFGHIGJFL /+4%$4%,+/M Y->4-/+55- EFGHIGJFO /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(/%6<(/-$3)+ _?5/<(YSS EFGHIGJ[W /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(4;%(.$;-6%7/3(4%&'"+/<( ^%;-6&B%&5+.&B<=%(B;-)+(%X&X EFGHIGJKE /+4%$4%,+/M `-;>%$3)(%X&X 4;%:;->0(H-105%/ EFGHIGJbW 4%$4%,+/M `?-B%/?2BM(?/&'7*7 `?-B%/?+(cYd(G(&7,+$?&B%(N&+Z/ S-(2+&73(.-(;%.6%)+> EFGHIGKJK 4%$4%,+/M `A^RSA(2.\(%X&X ^;-6+/?T73 EFGHIGJbE 4%$4%,+/M dyyd(]a^a(e7+;/1+;b Y+/7;*>(4;%(;%$?/*\($3'(-(>5#$+" EFGHIGJ[K /+4%$4%,+/M f+$+;-2+(;%$?du(-(4,#7+5(&5*2=%63(4%&'"+/m2= Q-/#(4<D+(;%$?/#>($3Z(&+(&5*2=%6M>(-( f%/$(%=;%"+/m2=($3z g%>%.>+($37+>(.(h5%b#/bu(4%2=%4?7(&637 f%/$(%=;%"+/m2=($3z EFGHIGJFK /+4%$4%,+/M 9jPA(4;%(]9S`RY9g EFGHIGJWJ /+4%$4%,+/M ]+54G?/\(%X4X&X Q%.6%)(B6-5?70(&5*"+1(]+54G?/\(%X4X&X EFGHIGJW[ /+4%$4%,+/M h(1-1?d2+($%(h-/#7*(g(60*"?z(.#"?7b%6<(4+$-:%:?b0(6( 4;+6+/2?(&%2?#5/3(4-7%5%:?2BM2=()+6U(*($3Z(.+( EFGHIGJEL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(f;+/T7#7(4%$(Q-$=%T73> g3&7%*/&b<(;%$?/0 EFGHIGJO[ /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(];-10/3 ^-'2+(&5+.&B< Y=-;?7-(];-/?2+ EFGHIGJKO /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(h%/?2+ H+.1-;?<;%6<(a4;-60(-(%4'>-5?.-2+(>-7+;?#5/3G EFGHIGJFJ 4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVV /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVF /+4%$4%,+/M EFGHIGJLb /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6-7<(Q%$?/0(S%6M(];%.+/B%6 m?:-(5?$&bm2=(4;#6 f<;%6#(/+>%2/?2+(g(4;#6-(4-2?+/7u(6(4;-l? ^-7+,&B<(2+/7;*>(`;#D+B dl4-/.+(>-7+,&b<=%(2+/7;-(`;#d+b EFGHIGJVJ /+4%$4%,+/M ^-7+,&B<(2+/7;*>(g%=#$B-(%X&X Q%.6%)(^-7+,&B<=%(2+/7;-(g%=#$B- EFGHIGJJK /+4%$4%,+/M ^9Pdn_ho(YdSPQj^(ep9_PSo(_Q`Yd EFGHIGJJ[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJbJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJWb /+4%$4%,+/M ^Rh9_9(%X&X(G(6%5/%D-&%6<(-B'6?70(4;%($3'(-( EFGHIGJbO 4%$4%,+/M S-$3)+(%X&X EFGHIGJKV /+4%$4%,+/M `%1;%6%5/?2B<=%(2+/7;-(9`Q9(A&7;-6- EFGHIGJKW /+4%$4%,+/M EFGHIGJWL /+4%$4%,+/M Q%$?//<(2+/7;*>(]+,>#/+B EFGHIGJFV /+4%$4%,+/M EFGHIGJbL /+4%$4%,+/M EFGHIGJJE 4%$4%,+/M EFGHIGJLJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJOV /+4%$4%,+/M EFGHIGJOE /+4%$4%,+/M _4%5+D/M>?(&?5->? EFGHIGJJL /+4%$4%,+/M EFGHIGJWE /+4%$4%,+/M g%/'&(e*>4+;b g%$4%;-(>-;b+'/:%6m2=(-b'6?7(&4%5+d/%&'(g%/'& gqafryra\(%x&x Q%$?//<(u/-/2+ EFGHIGJKb /+4%$4%,+/M Q%$?D%6&B<(2+/7;*>(Y=-5%*4B-(%X&X EFGHIGJVO /+4%$4%,+/M QAChAe(1+.(QRCRh9 QAChAe(1+.(QRCRh9\(%X(&X _-5+&?#/&B<(&7,+$?&B%(6%5/<=%(D-&*(`%/(H%&2% _%>/-B*t?(f->?v?)-(G(`%1;#(;%$?/-

8 4%&B07%6-7+5U>wB5?+/7U>(&%2X&5*"+1 EFGHIGJbb /+4%$4%,+/M EFGHIGJVE 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ EFGHIGKJV 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ Q-/#(4<D+(/-(k+&+/?2B* EFGHIGKJE /+4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ _4%5*(4;%'(4;%15<>U> EFGHIGKJF 4%$4%,+/M EFGHIGJOL /+4%$4%,+/M 9B'6?7%*(4;%'(&7#;/*Z `%>%6()+($%>- EFGHIGJJb 4%$4%,+/M P0x%Y+/7;*>(cQ\(%X4X&X EFGHIGJ[[ 4%$4%,+/M j/?+(h%>4-& EFGHIGJOW /+4%$4%,+/M NM=5+$\(%X&X S+1*y(5+/%2=q EFGHIGJWW /+4%$4%,+/M z-5$%;s&b#(?/?2?-'6- EFGHIGJJW /+4%$4%,+/M C-=;-$-([JJJ(%X&X EFGHIGJJV 4%$4%,+/M AI7FD%)(MB(#40*72'C-7#.I782/%6C G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D EFGHIGJOK /+4%$4%,+/M H-0+;U6(%$B-. A$(*$;"?7+5/<(;%$?/0(B(*$;"?7+5/<(&4%5+D/%&' EFGHIGJL[ /+4%$4%,+/M H?%?/&'7*7\(%X4X&X -:;%G+/6?(4;%:;->+2=X(^%$+5%6<(+B%s-;>0()-B%(6.%;( EFGHIGJFW 4%$4%,+/M d=%>+;x2.(g(g%$4%;-(*$;"?7+5/<=%(;%.6%)+(6+/b%6- EFGHIGJVK /+4%$4%,+/M HXQXhXAX EFGHIGJK[ /+4%$4%,+/M c+&b#(-&7;%/%>?2b#(&4%5+d/%&7 EFGHIGJEW /+4%$4%,+/M 5%B-5?7(/-(g;%&73)%6&B* EFGHIGJV[ 4%$4%,+/M ^%/?7%;?/:(-(>-/-:+>+/7(/#6T736/%&'(6(Y]hA( EFGHIGJF[ /+4%$4%,+/M c_ag(_-5->-/$; EFGHIGJJF 4%$4%,+/M N-5-T&BM(+B%4-;B `A^RSA(2.\(%X&X C+5+/#(4;%(;%$?/* EFGHIGJFb /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[F 4%$4%,+/M EFGHIGJEK /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEV /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEE /+4%$4%,+/M ]/*Z(`*=-(A5%>%*2 A2=;-/-(6+5BM2=(T+5+>(6($5%*=%$%1<(4+;&4+B'63}( 4;%&7*4/#(B;-)?/-\(7;6-5#(*$;"?7+5/%&7 EFGHIGJOJ 4%$4%,+/M EFGHIGJLV 4%$4%,+/M R/&'7*7(d*;%&2=%5-\(%X&X EFGHIGJLE /+4%$4%,+/M C+5+/#(C+>3 EFGHIGJLW /+4%$4%,+/M hqah(ngnd` EFGHIGJb[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJLL /+4%$4%,+/M _7-1?5?.-2+(dNNA(;+-5?.%6-/<(_dN(]#)+/B- EFGHIGJVb /+4%$4%,+/M A_(g%&B5- AN(c_Ag(N&+Z/ EFGHIGJbV 4%$4%,+/M g+;>-m%7 EFGHIGJLO /+4%$4%,+/M gqaghra(_6-.(+b%5%:?2bm2=(.+>3$352u EFGHIGKJL /+4%$4%,+/M j$;"?7+5/%&7(>-/-:+>+/7*(-(%&637-(6(%2=;-/3( EFGHIGJE[ /+4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? EFGHIGJEb 4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? _P9SG_4+2?-5(P+->(s%;(9$6+/7*;+(?/(S-7*;+ S%+>%6-(-;2=- EFGHIGJOb 4%$4%,+/M P07% A2=;-/-(-(4%$4%;-(&%60(4#5+/<(&(aD-&Z(.+>3$35&B<( 6+,+)/%&' EFGHIGJEJ /+4%$4%,+/M

9 j/?+(4;%(,+b*(^%;-6* _4%5+D/3(4;%(,+B0 EFGHIGJEO 4%$4%,+/M EFGHIGJWV /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[V /+4%$4%,+/M CA(c_Ag(EOwJO(H*2=5%6?2+ EFGHIGJ[J /+4%$4%,+/M EFGHIGJLF 4%$4%,+/M &7-/?2+ EFGHIGJKF 4%$4%,+/M CA(c_Ag(N+;%/?2-(VLwLL >%'6-2+8 EFGHIGJEF 4%$4%,+/M

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více