*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'" name="description"> *6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'"> *6(%7' (#8&9>3&.,' - PDF">

!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'"
*6(%7' (#8&9>3&.,'.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>' # #!!"#L'+'(;'(,*>#(&)/.1+,%#/#3453M# B/;*6'/3<&=#;/,(<8&=,C#;82D%E## B./E8%1+'(*+#D(3/'&=C/#-./;'F%$=## D#>(#>:9/'(E+&*:' D(*64:(%$9/'*(.>$+9/.0' *+;C,E' D(H,:'"B>I&:).0'C$-(*:/'?N# OP# D(H,:'C$-(*:/J'6:,#7'9,*"+9>+4' ("#$%9L9(*:>' KQ# O# D(H,:'0(-9(.,9).0'C$-(*:/' QG# OQ# D(H,:'*.0%$+,9).0'C$-(*:/' KO# KO# K?#?GO#INI#RS# KP#?JP#NJI#RS# ' #!!!"#!&)/.1+,%#/#$+8T=#3453M# ' ;.-%&#IJKK#

2 IV. Podpo ené sub- projekty 1. vzvy BG FNNO Poskytování sociálních slu eb Registra n adatel - název 67- BG- 026 Azylov d m pro eny a matky s d tmi o.p.s. Název sub- projektu Centrum pro rodinu Vsetín Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Vytvo ení komplexní poradenské a aktiviza ní slu by pro rodiny, které z r znch d vod nedoká ou svm d tem zajistit adekvátní podmínky, av ak mají snahu o zlep ení. Aktivity pro rodiny jsou b n umo n ny v rámci kol a r znch zájmovch organizací, sociální znevhodn ní cílové skupiny si vy aduje zvlá tní p ístup. B ná nabídka není obvykle cílovou skupinou vyu ívána, je nutn osobní kontakt a adresn p ístup, které jsou umo n ny rozsáhlou inností adatele v oboru, p edev ím provozování terénní asisten ní slu by. 67- BG- 089 Darmod j o.s. 67- BG- 086 DOMINO cz, o.s. 67- BG- 006 Ob anské sdru ení Ryzá ek 67- BG- 105 Slezská diakonie Zkvalitn ní poskytované sociální slu by terénní programy Babylon Olomouck Jeseník K Slu ba si klade za cíl pracovat s u ivateli návykovch látek a bezdomovci v odlehlch oblastech hornatého regionu Jesenicka. adatel se sna í roz í it svoji innost v prevenci sociáln patologickch jev spojench se závislostmi do prost edí základních kol formou eduka n informativního programu. Dále zefektivnit poskytování terénní slu by vyu itím dodávkového automobilu, kter poskytne zázemí pro slu bu a zárove umo ní její v t í rozsah a pravidelnost. Mraveni t Zlínsk Zlín K Dlouhodobá komplexní pomoc znevhodn né skupin mladch lidí z d tskch domov v integraci do ivota spole nosti. Základní my lenkou projektu je podpora procesu osamostat ování d tí umíst nch v náhradní vchovné pé i a mladch lidí star ích 18 let po ukon ení trvání náhradní pé e. Hlavním cílem je umo nit jim získat praktické zku enosti a dovednosti pot ebné pro zvládání po adavk samostatného ivota a e ení b nch situací. M j p ítel k Olomouck umperk K Hlavními cíli projektu je zlep ení rovnch p íle itostí d tí a mláde e ohro ench spole ensky ne ádoucími jevy a rodin s d tmi prost ednictvím hiporehabilitace, rozvoj a zkvalitn ní nabídky poskytovanch slu eb, roz í ení realizovanch aktivit v etn vytvá ení know- how a metodické podpory, a roz í ení a zv ení kvalifikace pracovník. Mobilní hospic Karviná K Vytvo ení slu by doprovázení pro umírající a jejich rodinné p íslu níky. Sekundárním cílem je posílení kapacity organizace prost ednictvím aktualizace strategického plánu organizace a rozvoje PR organizace.

3 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 022 TyfloCentrum Vznik sociálního R, o.p.s. podniku - Masérského centra v Haví ov Místo realizace Kraj Okres Haví ov Schválená Anotace projektu ástka K Vytvo ení konkurenceschopného sociálního podniku - Masérského centra. V n m bude vytvo eno 7 novch pracovních míst vhradn pro osoby se zdravotním omezením. Krom toho bude slou it jako dobr p íklad pro ve ejnost a zam stnavatele v p ístupu ke zdravotn posti enm lidem a jejich zam stnávání, dále bude mít ekonomick p ínos pro rozvoj TyfloCentra R v dal ích letech. Sou ástí subprojektu bude rovn posílení a zkvalitn ní ízení TyfloCentra. 67- BG- 070 Charita Konice Bezbariérové úpravy Olomouck Prost jov K Vybudování vn j ího vtahu pro p esun imobilních klient do zahrady Domu s a optimalizace materiáln - technického vybavení pro zkvalitn ní slu eb klient m se sní enou mobilitou pe ovatelskou slu bou. 67- BG- 107 Slezská diakonie Spolu proti problém m Karviná K Pomoc ob an m zorientovat se v platné legislativ, zplnomocnit je k e ení problém, a tím upevnit jejich sebev domí. 67- BG- 083 Mobilní hospic Ondrá ek, o.p.s. Zaji t ní odborného sociálního poradenství a Ostrava K Poskytování odborného sociálního poradenství a poradenství pro poz stalé, kte í se ocitli v krizi z d vodu blízkosti smrti a nemají vlastní vnit ní zdroje tuto situaci e it obvyklm zp sobem a za pomocí svch blízkch. 67- BG- 008 St edisko rané pé e Educo Zlín o.s. Domov je doma Zlínsk Zlín K Zkvalitnit ivot nejmen ích posti ench d tí a jejich rodin, roz í it slu by o nové metody a postupy, zv it kapacitu, podpo it rodiny, aby d ti vyr staly v p irozeném prost edí vlastní rodiny a sní ila se jejich závislost na dal ích sociálních systémech. Vytvo it stabilní a pln funk ní organizaci, která poskytuje profesionální sociální slu bu, zam it se na následnou udr itelnost. 67- BG- 005 Zahrada 2000 o.s. emeslná dílna pro osoby s du evním onemocn ním Olomouck Jeseník K Vytvo it klient m, osobám s chronickm du evním onemocn ním, takové podmínky, které jim umo ní dlouhodob pracovat, zejména stabilní zázemí s ur itou mírou podpory a zam stnání s p im enou zát í. adatel chce vytvo it zázemí prost ednictvím chrán ného bydlení a nabídnout práci v emeslné díln, kde budou klienti moci pracovat na zkrácen úvazek s podporou osobního asistenta.

4 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 101 Diakonie CE - Na cest za st edisko Vsetín rozvojem 67- BG- 056 Setkávání Zlep ení kvality zázemí pro práci s mláde í a rodinami Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Projekt zv í efektivitu sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi, umo ní roz í it nabídku aktiviza ních program pro u ivatele slu eb, p isp je ke zlep ení komunikace a schopnosti efektivn informovat u ivatele, ve ejnost a dárce. Projekt tak p isp je k finan ní stabilizaci slu eb, ke zv ení informovanosti o slu bách a zkvalitn ní slu eb. Olomouck Jeseník K Rekonstrukce kuchyn a instalace tepelného erpadla v dom Setkávání na Travné pro aktivity, jejich cílem je p isp t k prom n osobností ú astník (mláde e, dosp lch a celch rodin), jejich osobnímu r stu vlivem kladnch vzor, osvojení si zdravch hodnot a tím k budování zodpov dné evropské spole nosti. Celkem Problematika ivotního prost edí Registra n adatel - název 67- BG- 038 STAN- Special Team for Adventure in Nature Název sub- projektu Noemova archa Místo realizace Kraj Okres Bruntál Schválená Anotace projektu ástka K Cílem projektu je zlep it dostupnost EVVO pro p ed kolní d ti a rodiny s p ed kolními d tmi v Olomouckém a ém kraji. V poslední dob roste poptávka jak ze strany kolek, tak i rodi. Vycházíme ze specifickch pot eb této cílové skupiny a plánujeme vytvo it celkem p t environmentáln zam ench program pro p ed koláky. Programy budou navr eny modulárn tak, aby se daly podle slo ení skupinky snadno p izp sobit. 67- BG- 067 ZO SOP Veronica 54/44 Slova hbají, p íklady Zlínsk táhnou (Modelové projekty udr itelného rozvoje jako zdroj vzd lávání a motivace) Uherské Hradi t K Ekologick institut Veronica usiluje o d kladn monitoring a srozumitelné zpracování zku eností a dat z modelovch projekt, je pak slou í jako podklad pro rozhodování o podobnch projektech.

5 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 079 Bioinstitut, Ekozem d lci o.p.s. p írod prosazení novch p ístup v agro- envi programech. Modelové ekofarmy jako vzor pro ochranu p írody a krajiny na úrovni zem d lského podniku v zájmovém území Olomouckého, ého a Zlínského kraje. Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K V eobecnm cílem projektu je prosazování lep í ú innosti finan ních nástroj zam ench na ochranu p írody a krajiny v rámci Programu rozvoje venkova 67- BG- 052 esk svaz ochránc p írody, Regionální sdru ení Iris Zkvalitn ní managementovch opat ení vybranch lokalit na Prost jovsku Olomouck Prost jov K Zv ení druhové a stanovi tní diverzity na vybranch cennch bezlesch lokalitách v okolí Prost jova za pomoci zdokonalení a dopln ní ji zab hnutch metod a postup. Ty by m ly kladn zvrátit vchozí stav, kter je z hlediska heterogenity stanovi, biodiverzity a po etnosti lokálních populací kritick, a zastavit pokra ující propad populací vzácnch, ale i pom rn dosud hojnch druh. 67- BG- 063 Unie pro eku Moravu 67- BG- 047 ZO SOP Ekocentrum ty lístek 67- BG- 017 ZO SOP Nov Ji ín Spole n pro eky Olomouck Olomouc K P íprava a prosazení ekologické koncepce správy a údr by toku a zaji t ní revitalizací na ástech Be vy, Píse né a Moravy dle studií proveditelnosti, dále aktivizovat, urychlit a podpo it p ípravu revitalizací velkch vodních tok v povodí horní Moravy. Zelená krajina se ty lístkem Druhová ochrana p írody v podmínkách záchranné stanice Zlínsk Zlín K Zachování biodiverzity na vybranch lokalitách ve Zlínském kraji, vytvo ení podmínek pro minimalizování finan ní závislosti Ekocentra ty lístek na grantech a dotacích. Nov Ji ín K Nastavení dlouhodob udr itelnch personálních, organiza ních a finan ních kapacit záchranné stanice a zkvalitn ní slu eb ve vztahu k záchran voln ijících ivo ich na území v p sobnosti ZS; lep í komunikace se samosprávami a institucemi ochrany p írody a krajiny; vytvo ení lep ích podmínek k p ebírání handicapovanch ivo ich i z jinch oblastí.

6 Registra n í íslo adatel - název Název sub- projektu organizace 67- BG- 027 Ekologick Satelity právního právní servis ekoporadenství 67- BG- 030 Hnutí Duha Olomouc Ochrana velkch elem v dlouhodobé perspektiv : prostupná krajina, trvalá udr itelnost Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K Poskytovat právní ekoporadenství a zejména roz í it jej do region. Místní ob anská sdru ení, která se aktivn v nují ochran ivotního prost edí, budou jednak p íjemci ekoporadenství, jednak pomohou toto poradenství lokalizovat a roz í it jeho dostupnost v regionu. Olomouck Olomouc K Zaji t ní dlouhodobé ochrany velkch elem p ed p eru ením jejich klí ovch migra ních koridor, monitoring vyu ívání vytipovanch koridor v návaznosti na jádrové oblasti jejich vskytu a zaji t ní dostatku klidovch území a kvalitních biotop pro tyto zákonem chrán né druhy. V návaznosti na nové zji t né poznatky budou také informovány vybrané cílové skupiny, které mají k velkm elmám nejvíce odm en p ístup (lesníci, myslivci) i ir í ve ejnost. Zvlá tní pozornost bude v nována chovatel m hospodá skch zví at, kte í mohou bt p ítomností velkch elem ekonomicky znevhodn ni. 67- BG- 068 Sí ekologickch poraden 67- BG- 007 SOP Salamandr 67- BG- 045 Informa ní st edisko pro rozvoj Moravskch Kopanic, o.p.s. Rozvoj aktivit Sít ekologickch poraden v Udr itelná pé e o p írodní d dictví v Beskydech Multifunk ní sí ekologického zem d lství ve Zlínském kraji 67- BG- 085 OV SOP Vsetín Pé e o vodní zdroje a mok adní lokality na Vala sku a v Pobe ví Ostrava K Vzd lávací, metodická a informa ní podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potenciální) v regionu ého kraje; prezentace ekoporadenství jako takového v i d le itm regionálním partner m. Zlínsk Vsetín K Cílem projektu je jak pé e o p írodní d dictví samotné, tak vybudování systému dárcovství, sponzoringu a slu eb, kter zajistí dlouhodob udr itelné financování pé e, zalo ené na vnímání spole enské odpov dnosti v i hodnotám regionu. Dotace z ve ejnch prost edk by tak m ly bt dlouhodob vyu ívány pouze jako dopl kov zdroj. Zlínsk Uherské Hradi t K Projekt by m l p isp t ke zlep ení informovanosti a ochran P ve Zlínském kraji prost ednictvím poradenství, osv ty a vzd lávání, podpory zpracování a odbytu v oblasti ekologického zem d lství. Zlínsk Vsetín K Hlavními ástmi projektu jsou monitoring a obnova studánek, monitoring t í vznamnch p írodních lokalit a obnova mok adních ploch, provád ní managementovch opat ení. Celkem

7 A78B;27*5'C#87,05D'C,-#8DE4%F G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D7 A5%>%*2B<=%(B;-)+ EFGHIGJKL /+4%$4%,+/M EFGHIGJOF /+4%$4%,+/M 9&%2?-2+(PQRIAS 9&%2?-2+(PQRIAS EFGHIGJVW /+4%$4%,+/M 9.05%6M($U>(4;%("+/0(-(>-7B0(&($37>?(%X4X&X Y+/7;*>(4;%(;%$?/*(N&+Z/ EFGHIGJ[E 4%$4%,+/M H*/B;\(%X(&X ]5+$+)\(2%(/-)$+T()+(76< EFGHIGJFL /+4%$4%,+/M Y->4-/+55- EFGHIGJFO /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(/%6<(/-$3)+ _?5/<(YSS EFGHIGJ[W /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(4;%(.$;-6%7/3(4%&'"+/<( ^%;-6&B%&5+.&B<=%(B;-)+(%X&X EFGHIGJKE /+4%$4%,+/M `-;>%$3)(%X&X 4;%:;->0(H-105%/ EFGHIGJbW 4%$4%,+/M `?-B%/?2BM(?/&'7*7 `?-B%/?+(cYd(G(&7,+$?&B%(N&+Z/ S-(2+&73(.-(;%.6%)+> EFGHIGKJK 4%$4%,+/M `A^RSA(2.\(%X&X ^;-6+/?T73 EFGHIGJbE 4%$4%,+/M dyyd(]a^a(e7+;/1+;b Y+/7;*>(4;%(;%$?/*\($3'(-(>5#$+" EFGHIGJ[K /+4%$4%,+/M f+$+;-2+(;%$?du(-(4,#7+5(&5*2=%63(4%&'"+/m2= Q-/#(4<D+(;%$?/#>($3Z(&+(&5*2=%6M>(-( f%/$(%=;%"+/m2=($3z g%>%.>+($37+>(.(h5%b#/bu(4%2=%4?7(&637 f%/$(%=;%"+/m2=($3z EFGHIGJFK /+4%$4%,+/M 9jPA(4;%(]9S`RY9g EFGHIGJWJ /+4%$4%,+/M ]+54G?/\(%X4X&X Q%.6%)(B6-5?70(&5*"+1(]+54G?/\(%X4X&X EFGHIGJW[ /+4%$4%,+/M h(1-1?d2+($%(h-/#7*(g(60*"?z(.#"?7b%6<(4+$-:%:?b0(6( 4;+6+/2?(&%2?#5/3(4-7%5%:?2BM2=()+6U(*($3Z(.+( EFGHIGJEL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(f;+/T7#7(4%$(Q-$=%T73> g3&7%*/&b<(;%$?/0 EFGHIGJO[ /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(];-10/3 ^-'2+(&5+.&B< Y=-;?7-(];-/?2+ EFGHIGJKO /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(h%/?2+ H+.1-;?<;%6<(a4;-60(-(%4'>-5?.-2+(>-7+;?#5/3G EFGHIGJFJ 4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVV /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVF /+4%$4%,+/M EFGHIGJLb /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6-7<(Q%$?/0(S%6M(];%.+/B%6 m?:-(5?$&bm2=(4;#6 f<;%6#(/+>%2/?2+(g(4;#6-(4-2?+/7u(6(4;-l? ^-7+,&B<(2+/7;*>(`;#D+B dl4-/.+(>-7+,&b<=%(2+/7;-(`;#d+b EFGHIGJVJ /+4%$4%,+/M ^-7+,&B<(2+/7;*>(g%=#$B-(%X&X Q%.6%)(^-7+,&B<=%(2+/7;-(g%=#$B- EFGHIGJJK /+4%$4%,+/M ^9Pdn_ho(YdSPQj^(ep9_PSo(_Q`Yd EFGHIGJJ[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJbJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJWb /+4%$4%,+/M ^Rh9_9(%X&X(G(6%5/%D-&%6<(-B'6?70(4;%($3'(-( EFGHIGJbO 4%$4%,+/M S-$3)+(%X&X EFGHIGJKV /+4%$4%,+/M `%1;%6%5/?2B<=%(2+/7;-(9`Q9(A&7;-6- EFGHIGJKW /+4%$4%,+/M EFGHIGJWL /+4%$4%,+/M Q%$?//<(2+/7;*>(]+,>#/+B EFGHIGJFV /+4%$4%,+/M EFGHIGJbL /+4%$4%,+/M EFGHIGJJE 4%$4%,+/M EFGHIGJLJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJOV /+4%$4%,+/M EFGHIGJOE /+4%$4%,+/M _4%5+D/M>?(&?5->? EFGHIGJJL /+4%$4%,+/M EFGHIGJWE /+4%$4%,+/M g%/'&(e*>4+;b g%$4%;-(>-;b+'/:%6m2=(-b'6?7(&4%5+d/%&'(g%/'& gqafryra\(%x&x Q%$?//<(u/-/2+ EFGHIGJKb /+4%$4%,+/M Q%$?D%6&B<(2+/7;*>(Y=-5%*4B-(%X&X EFGHIGJVO /+4%$4%,+/M QAChAe(1+.(QRCRh9 QAChAe(1+.(QRCRh9\(%X(&X _-5+&?#/&B<(&7,+$?&B%(6%5/<=%(D-&*(`%/(H%&2% _%>/-B*t?(f->?v?)-(G(`%1;#(;%$?/-

8 4%&B07%6-7+5U>wB5?+/7U>(&%2X&5*"+1 EFGHIGJbb /+4%$4%,+/M EFGHIGJVE 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ EFGHIGKJV 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ Q-/#(4<D+(/-(k+&+/?2B* EFGHIGKJE /+4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ _4%5*(4;%'(4;%15<>U> EFGHIGKJF 4%$4%,+/M EFGHIGJOL /+4%$4%,+/M 9B'6?7%*(4;%'(&7#;/*Z `%>%6()+($%>- EFGHIGJJb 4%$4%,+/M P0x%Y+/7;*>(cQ\(%X4X&X EFGHIGJ[[ 4%$4%,+/M j/?+(h%>4-& EFGHIGJOW /+4%$4%,+/M NM=5+$\(%X&X S+1*y(5+/%2=q EFGHIGJWW /+4%$4%,+/M z-5$%;s&b#(?/?2?-'6- EFGHIGJJW /+4%$4%,+/M C-=;-$-([JJJ(%X&X EFGHIGJJV 4%$4%,+/M AI7FD%)(MB(#40*72'C-7#.I782/%6C G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D EFGHIGJOK /+4%$4%,+/M H-0+;U6(%$B-. A$(*$;"?7+5/<(;%$?/0(B(*$;"?7+5/<(&4%5+D/%&' EFGHIGJL[ /+4%$4%,+/M H?%?/&'7*7\(%X4X&X -:;%G+/6?(4;%:;->+2=X(^%$+5%6<(+B%s-;>0()-B%(6.%;( EFGHIGJFW 4%$4%,+/M d=%>+;x2.(g(g%$4%;-(*$;"?7+5/<=%(;%.6%)+(6+/b%6- EFGHIGJVK /+4%$4%,+/M HXQXhXAX EFGHIGJK[ /+4%$4%,+/M c+&b#(-&7;%/%>?2b#(&4%5+d/%&7 EFGHIGJEW /+4%$4%,+/M 5%B-5?7(/-(g;%&73)%6&B* EFGHIGJV[ 4%$4%,+/M ^%/?7%;?/:(-(>-/-:+>+/7(/#6T736/%&'(6(Y]hA( EFGHIGJF[ /+4%$4%,+/M c_ag(_-5->-/$; EFGHIGJJF 4%$4%,+/M N-5-T&BM(+B%4-;B `A^RSA(2.\(%X&X C+5+/#(4;%(;%$?/* EFGHIGJFb /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[F 4%$4%,+/M EFGHIGJEK /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEV /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEE /+4%$4%,+/M ]/*Z(`*=-(A5%>%*2 A2=;-/-(6+5BM2=(T+5+>(6($5%*=%$%1<(4+;&4+B'63}( 4;%&7*4/#(B;-)?/-\(7;6-5#(*$;"?7+5/%&7 EFGHIGJOJ 4%$4%,+/M EFGHIGJLV 4%$4%,+/M R/&'7*7(d*;%&2=%5-\(%X&X EFGHIGJLE /+4%$4%,+/M C+5+/#(C+>3 EFGHIGJLW /+4%$4%,+/M hqah(ngnd` EFGHIGJb[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJLL /+4%$4%,+/M _7-1?5?.-2+(dNNA(;+-5?.%6-/<(_dN(]#)+/B- EFGHIGJVb /+4%$4%,+/M A_(g%&B5- AN(c_Ag(N&+Z/ EFGHIGJbV 4%$4%,+/M g+;>-m%7 EFGHIGJLO /+4%$4%,+/M gqaghra(_6-.(+b%5%:?2bm2=(.+>3$352u EFGHIGKJL /+4%$4%,+/M j$;"?7+5/%&7(>-/-:+>+/7*(-(%&637-(6(%2=;-/3( EFGHIGJE[ /+4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? EFGHIGJEb 4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? _P9SG_4+2?-5(P+->(s%;(9$6+/7*;+(?/(S-7*;+ S%+>%6-(-;2=- EFGHIGJOb 4%$4%,+/M P07% A2=;-/-(-(4%$4%;-(&%60(4#5+/<(&(aD-&Z(.+>3$35&B<( 6+,+)/%&' EFGHIGJEJ /+4%$4%,+/M

9 j/?+(4;%(,+b*(^%;-6* _4%5+D/3(4;%(,+B0 EFGHIGJEO 4%$4%,+/M EFGHIGJWV /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[V /+4%$4%,+/M CA(c_Ag(EOwJO(H*2=5%6?2+ EFGHIGJ[J /+4%$4%,+/M EFGHIGJLF 4%$4%,+/M &7-/?2+ EFGHIGJKF 4%$4%,+/M CA(c_Ag(N+;%/?2-(VLwLL >%'6-2+8 EFGHIGJEF 4%$4%,+/M

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI Opatření 3.1. Opatření 3.2. Opatření 3.3. Opatření 3.4. Opatření 3.5. Opatření

Více

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 Koncepce rozvoje města Němčice nad Hanou v sociální oblasti na období 2013 2016 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,-

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,- projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 0 Výzva č. Opatření, min. : 5.000,-, max. : 0.000,-, spoluúčast min.: 0 Projekty

Více

ZÁMĚRY TKS 2015. charita záměr realizátor cílová skupina. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra

ZÁMĚRY TKS 2015. charita záměr realizátor cílová skupina. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra ZÁMĚRY TKS 2015 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Rozvoj chráněných dílen Podpora chráněného bydlení Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2016-2018 Opatření 2016-2018 Aktivity 2016-2018 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství Záměrem projektu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU Projekt Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00012) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách dle. Zákona 108/2006 Sb., 65 Romské občanské sdružení Děti a Rodina - Děčín Služba

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Metodika pro identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze systému vzdělávání

Metodika pro identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze systému vzdělávání Metodika pro identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze systému vzdělávání Pavel Svoboda, Miluše Hutyrová, Kateřina Vitásková, Michal Růžička Ústav speciálněpedagogických

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Ministr obrany Alexandr Vondra Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel 4. prosinec 2012 KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR Koncepce

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. Úvodní slovo Vážení přátelé, další rok naší práce se uzavřel. Uzavřel se kruh, na jehož konci se sčítají čísla a statistiky se doplňují o nové údaje.

Více

Národní strategický plán LEADER 2014 +

Národní strategický plán LEADER 2014 + Národní strategický plán LEADER 2014 + Ing. Jiří KRIST Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 2012 31. 5. 2012 Národní strategický plán LEADER 2014+

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Chrudim Právní forma předkladatele projektu obec IČO 00270211 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Studie proveditelnosti návrhu

Studie proveditelnosti návrhu Veřejná knihovna v Průhonicích Studie proveditelnosti návrhu Verze: Vytvořil: Poslední aktualizace: 0.2 - úvodní draft Mgr. Vítězslav Praks, PhD. 2011-03-01 Veřejná knihovna v Průhonicích 1.1 Úvod Obsahem

Více

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012 bez par. Financování - splátky jistin a půjček 2 021 0 2 021 8124 5. Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu 2 021 2 021 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Celkový rozpočet projektu 2015

Celkový rozpočet projektu 2015 Poř. č. Předkladatel Název projektu Stručný popis projektu 1. Maltézská pomoc, o.p.s. Osobní asistence v Žatci Financování nákladů projektu Osobní asistence.podpora seniorů se sníženou soběstačnost setrvat

Více

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 892 0 892 513,515,516,517 1. Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Ohrožené skupiny a rodina

Ohrožené skupiny a rodina Ohrožené skupiny a rodina Problémy současné rodiny a jejich možnéřešení v síti sociálních služeb a péče Mgr. Markéta Šobáňová Brumov-Bylnice Bylnice, 19. 4. 2012 VIZE Kde chceme být v roce 2020 Činnost

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz Struktura prioritní osy 3 Investiční priority 1) Omezování a prevence předčasného ukončování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ 1. ÚVOD ------------------ Z důvodu potřebnosti řešení koncepční podpory organizovaného i neorganizovaného

Více

Přehled místních poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Domažlicku

Přehled místních poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Domažlicku Přehled místních poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Domažlicku Aktualizováno ke dni 23. 4. 2014 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Pavučinka mobil: 724 675

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Irena Ho ková Národní institut d tí a mláde e M MT, projektová mana erka Anotace P ísp vek se zabývá hlavními cíli a zam ením projektu Klí

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

Charakteristika sociálních služeb

Charakteristika sociálních služeb Charakteristika sociálních služeb Příloha 4 Tab. 4.1 analýza cílových skupin v oblasti sociálních služeb Č. Název skupiny dotčené Očekávání dotčené skupiny Rizika spojená se skupinou Způsob komunikace

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů ; Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotních

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit.

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Pokud hodláte podnikat v oboru, který je živností, musíte ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese u živnostenského úřadu.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského

Více

Pro zdraví. Obnova zařízení Domova pro Seniory Sosna. Bezpečně, účelně a bez bariér Podpora činnosti mobilního hospice Ondrášek

Pro zdraví. Obnova zařízení Domova pro Seniory Sosna. Bezpečně, účelně a bez bariér Podpora činnosti mobilního hospice Ondrášek Název 1. Z1 2. Z2 3. Z6 4. Z14 Dětské centrum Domeček, Život bez bariér Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Středisko rané péče SPRP Ostrava Obnova vybavení vozového parku Dostupnost do Centra

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/4a

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Místo : Konice Dne: 7. 4. 2016 Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.

Více

Usnesení č. 5/228/1 - Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 5/228/1 - Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 5/228/1 - Příloha č. 3 Strana 1 Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky kraje A) Projekty nedoporučené

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více