*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'" name="description"> *6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>'"> *6(%7' (#8&9>3&.,' - PDF">

!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,'"
*6(%7' (#8&9>3&.,'.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !"#$%&'('%)*+,-./.0'12'%)3%4'5+(6(%70('8#&9:;'<'=(9-;'"#('9,*:$:9/'9,3>*6(%7' (#8&9>3&.,' A/*+('%)3%4'6'"B,6+$-$9/'C$-(*:/' D#>(#>:9/'(E+&*:>' # #!!"#L'+'(;'(,*>#(&)/.1+,%#/#3453M# B/;*6'/3<&=#;/,(<8&=,C#;82D%E## B./E8%1+'(*+#D(3/'&=C/#-./;'F%$=## D#>(#>:9/'(E+&*:' D(*64:(%$9/'*(.>$+9/.0' *+;C,E' D(H,:'"B>I&:).0'C$-(*:/'?N# OP# D(H,:'C$-(*:/J'6:,#7'9,*"+9>+4' ("#$%9L9(*:>' KQ# O# D(H,:'0(-9(.,9).0'C$-(*:/' QG# OQ# D(H,:'*.0%$+,9).0'C$-(*:/' KO# KO# K?#?GO#INI#RS# KP#?JP#NJI#RS# ' #!!!"#!&)/.1+,%#/#$+8T=#3453M# ' ;.-%&#IJKK#

2 IV. Podpo ené sub- projekty 1. vzvy BG FNNO Poskytování sociálních slu eb Registra n adatel - název 67- BG- 026 Azylov d m pro eny a matky s d tmi o.p.s. Název sub- projektu Centrum pro rodinu Vsetín Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Vytvo ení komplexní poradenské a aktiviza ní slu by pro rodiny, které z r znch d vod nedoká ou svm d tem zajistit adekvátní podmínky, av ak mají snahu o zlep ení. Aktivity pro rodiny jsou b n umo n ny v rámci kol a r znch zájmovch organizací, sociální znevhodn ní cílové skupiny si vy aduje zvlá tní p ístup. B ná nabídka není obvykle cílovou skupinou vyu ívána, je nutn osobní kontakt a adresn p ístup, které jsou umo n ny rozsáhlou inností adatele v oboru, p edev ím provozování terénní asisten ní slu by. 67- BG- 089 Darmod j o.s. 67- BG- 086 DOMINO cz, o.s. 67- BG- 006 Ob anské sdru ení Ryzá ek 67- BG- 105 Slezská diakonie Zkvalitn ní poskytované sociální slu by terénní programy Babylon Olomouck Jeseník K Slu ba si klade za cíl pracovat s u ivateli návykovch látek a bezdomovci v odlehlch oblastech hornatého regionu Jesenicka. adatel se sna í roz í it svoji innost v prevenci sociáln patologickch jev spojench se závislostmi do prost edí základních kol formou eduka n informativního programu. Dále zefektivnit poskytování terénní slu by vyu itím dodávkového automobilu, kter poskytne zázemí pro slu bu a zárove umo ní její v t í rozsah a pravidelnost. Mraveni t Zlínsk Zlín K Dlouhodobá komplexní pomoc znevhodn né skupin mladch lidí z d tskch domov v integraci do ivota spole nosti. Základní my lenkou projektu je podpora procesu osamostat ování d tí umíst nch v náhradní vchovné pé i a mladch lidí star ích 18 let po ukon ení trvání náhradní pé e. Hlavním cílem je umo nit jim získat praktické zku enosti a dovednosti pot ebné pro zvládání po adavk samostatného ivota a e ení b nch situací. M j p ítel k Olomouck umperk K Hlavními cíli projektu je zlep ení rovnch p íle itostí d tí a mláde e ohro ench spole ensky ne ádoucími jevy a rodin s d tmi prost ednictvím hiporehabilitace, rozvoj a zkvalitn ní nabídky poskytovanch slu eb, roz í ení realizovanch aktivit v etn vytvá ení know- how a metodické podpory, a roz í ení a zv ení kvalifikace pracovník. Mobilní hospic Karviná K Vytvo ení slu by doprovázení pro umírající a jejich rodinné p íslu níky. Sekundárním cílem je posílení kapacity organizace prost ednictvím aktualizace strategického plánu organizace a rozvoje PR organizace.

3 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 022 TyfloCentrum Vznik sociálního R, o.p.s. podniku - Masérského centra v Haví ov Místo realizace Kraj Okres Haví ov Schválená Anotace projektu ástka K Vytvo ení konkurenceschopného sociálního podniku - Masérského centra. V n m bude vytvo eno 7 novch pracovních míst vhradn pro osoby se zdravotním omezením. Krom toho bude slou it jako dobr p íklad pro ve ejnost a zam stnavatele v p ístupu ke zdravotn posti enm lidem a jejich zam stnávání, dále bude mít ekonomick p ínos pro rozvoj TyfloCentra R v dal ích letech. Sou ástí subprojektu bude rovn posílení a zkvalitn ní ízení TyfloCentra. 67- BG- 070 Charita Konice Bezbariérové úpravy Olomouck Prost jov K Vybudování vn j ího vtahu pro p esun imobilních klient do zahrady Domu s a optimalizace materiáln - technického vybavení pro zkvalitn ní slu eb klient m se sní enou mobilitou pe ovatelskou slu bou. 67- BG- 107 Slezská diakonie Spolu proti problém m Karviná K Pomoc ob an m zorientovat se v platné legislativ, zplnomocnit je k e ení problém, a tím upevnit jejich sebev domí. 67- BG- 083 Mobilní hospic Ondrá ek, o.p.s. Zaji t ní odborného sociálního poradenství a Ostrava K Poskytování odborného sociálního poradenství a poradenství pro poz stalé, kte í se ocitli v krizi z d vodu blízkosti smrti a nemají vlastní vnit ní zdroje tuto situaci e it obvyklm zp sobem a za pomocí svch blízkch. 67- BG- 008 St edisko rané pé e Educo Zlín o.s. Domov je doma Zlínsk Zlín K Zkvalitnit ivot nejmen ích posti ench d tí a jejich rodin, roz í it slu by o nové metody a postupy, zv it kapacitu, podpo it rodiny, aby d ti vyr staly v p irozeném prost edí vlastní rodiny a sní ila se jejich závislost na dal ích sociálních systémech. Vytvo it stabilní a pln funk ní organizaci, která poskytuje profesionální sociální slu bu, zam it se na následnou udr itelnost. 67- BG- 005 Zahrada 2000 o.s. emeslná dílna pro osoby s du evním onemocn ním Olomouck Jeseník K Vytvo it klient m, osobám s chronickm du evním onemocn ním, takové podmínky, které jim umo ní dlouhodob pracovat, zejména stabilní zázemí s ur itou mírou podpory a zam stnání s p im enou zát í. adatel chce vytvo it zázemí prost ednictvím chrán ného bydlení a nabídnout práci v emeslné díln, kde budou klienti moci pracovat na zkrácen úvazek s podporou osobního asistenta.

4 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 101 Diakonie CE - Na cest za st edisko Vsetín rozvojem 67- BG- 056 Setkávání Zlep ení kvality zázemí pro práci s mláde í a rodinami Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Zlínsk Vsetín K Projekt zv í efektivitu sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi, umo ní roz í it nabídku aktiviza ních program pro u ivatele slu eb, p isp je ke zlep ení komunikace a schopnosti efektivn informovat u ivatele, ve ejnost a dárce. Projekt tak p isp je k finan ní stabilizaci slu eb, ke zv ení informovanosti o slu bách a zkvalitn ní slu eb. Olomouck Jeseník K Rekonstrukce kuchyn a instalace tepelného erpadla v dom Setkávání na Travné pro aktivity, jejich cílem je p isp t k prom n osobností ú astník (mláde e, dosp lch a celch rodin), jejich osobnímu r stu vlivem kladnch vzor, osvojení si zdravch hodnot a tím k budování zodpov dné evropské spole nosti. Celkem Problematika ivotního prost edí Registra n adatel - název 67- BG- 038 STAN- Special Team for Adventure in Nature Název sub- projektu Noemova archa Místo realizace Kraj Okres Bruntál Schválená Anotace projektu ástka K Cílem projektu je zlep it dostupnost EVVO pro p ed kolní d ti a rodiny s p ed kolními d tmi v Olomouckém a ém kraji. V poslední dob roste poptávka jak ze strany kolek, tak i rodi. Vycházíme ze specifickch pot eb této cílové skupiny a plánujeme vytvo it celkem p t environmentáln zam ench program pro p ed koláky. Programy budou navr eny modulárn tak, aby se daly podle slo ení skupinky snadno p izp sobit. 67- BG- 067 ZO SOP Veronica 54/44 Slova hbají, p íklady Zlínsk táhnou (Modelové projekty udr itelného rozvoje jako zdroj vzd lávání a motivace) Uherské Hradi t K Ekologick institut Veronica usiluje o d kladn monitoring a srozumitelné zpracování zku eností a dat z modelovch projekt, je pak slou í jako podklad pro rozhodování o podobnch projektech.

5 Registra n adatel - název Název sub- projektu 67- BG- 079 Bioinstitut, Ekozem d lci o.p.s. p írod prosazení novch p ístup v agro- envi programech. Modelové ekofarmy jako vzor pro ochranu p írody a krajiny na úrovni zem d lského podniku v zájmovém území Olomouckého, ého a Zlínského kraje. Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K V eobecnm cílem projektu je prosazování lep í ú innosti finan ních nástroj zam ench na ochranu p írody a krajiny v rámci Programu rozvoje venkova 67- BG- 052 esk svaz ochránc p írody, Regionální sdru ení Iris Zkvalitn ní managementovch opat ení vybranch lokalit na Prost jovsku Olomouck Prost jov K Zv ení druhové a stanovi tní diverzity na vybranch cennch bezlesch lokalitách v okolí Prost jova za pomoci zdokonalení a dopln ní ji zab hnutch metod a postup. Ty by m ly kladn zvrátit vchozí stav, kter je z hlediska heterogenity stanovi, biodiverzity a po etnosti lokálních populací kritick, a zastavit pokra ující propad populací vzácnch, ale i pom rn dosud hojnch druh. 67- BG- 063 Unie pro eku Moravu 67- BG- 047 ZO SOP Ekocentrum ty lístek 67- BG- 017 ZO SOP Nov Ji ín Spole n pro eky Olomouck Olomouc K P íprava a prosazení ekologické koncepce správy a údr by toku a zaji t ní revitalizací na ástech Be vy, Píse né a Moravy dle studií proveditelnosti, dále aktivizovat, urychlit a podpo it p ípravu revitalizací velkch vodních tok v povodí horní Moravy. Zelená krajina se ty lístkem Druhová ochrana p írody v podmínkách záchranné stanice Zlínsk Zlín K Zachování biodiverzity na vybranch lokalitách ve Zlínském kraji, vytvo ení podmínek pro minimalizování finan ní závislosti Ekocentra ty lístek na grantech a dotacích. Nov Ji ín K Nastavení dlouhodob udr itelnch personálních, organiza ních a finan ních kapacit záchranné stanice a zkvalitn ní slu eb ve vztahu k záchran voln ijících ivo ich na území v p sobnosti ZS; lep í komunikace se samosprávami a institucemi ochrany p írody a krajiny; vytvo ení lep ích podmínek k p ebírání handicapovanch ivo ich i z jinch oblastí.

6 Registra n í íslo adatel - název Název sub- projektu organizace 67- BG- 027 Ekologick Satelity právního právní servis ekoporadenství 67- BG- 030 Hnutí Duha Olomouc Ochrana velkch elem v dlouhodobé perspektiv : prostupná krajina, trvalá udr itelnost Místo realizace Schválená Anotace projektu Kraj Okres ástka Olomouck Olomouc K Poskytovat právní ekoporadenství a zejména roz í it jej do region. Místní ob anská sdru ení, která se aktivn v nují ochran ivotního prost edí, budou jednak p íjemci ekoporadenství, jednak pomohou toto poradenství lokalizovat a roz í it jeho dostupnost v regionu. Olomouck Olomouc K Zaji t ní dlouhodobé ochrany velkch elem p ed p eru ením jejich klí ovch migra ních koridor, monitoring vyu ívání vytipovanch koridor v návaznosti na jádrové oblasti jejich vskytu a zaji t ní dostatku klidovch území a kvalitních biotop pro tyto zákonem chrán né druhy. V návaznosti na nové zji t né poznatky budou také informovány vybrané cílové skupiny, které mají k velkm elmám nejvíce odm en p ístup (lesníci, myslivci) i ir í ve ejnost. Zvlá tní pozornost bude v nována chovatel m hospodá skch zví at, kte í mohou bt p ítomností velkch elem ekonomicky znevhodn ni. 67- BG- 068 Sí ekologickch poraden 67- BG- 007 SOP Salamandr 67- BG- 045 Informa ní st edisko pro rozvoj Moravskch Kopanic, o.p.s. Rozvoj aktivit Sít ekologickch poraden v Udr itelná pé e o p írodní d dictví v Beskydech Multifunk ní sí ekologického zem d lství ve Zlínském kraji 67- BG- 085 OV SOP Vsetín Pé e o vodní zdroje a mok adní lokality na Vala sku a v Pobe ví Ostrava K Vzd lávací, metodická a informa ní podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potenciální) v regionu ého kraje; prezentace ekoporadenství jako takového v i d le itm regionálním partner m. Zlínsk Vsetín K Cílem projektu je jak pé e o p írodní d dictví samotné, tak vybudování systému dárcovství, sponzoringu a slu eb, kter zajistí dlouhodob udr itelné financování pé e, zalo ené na vnímání spole enské odpov dnosti v i hodnotám regionu. Dotace z ve ejnch prost edk by tak m ly bt dlouhodob vyu ívány pouze jako dopl kov zdroj. Zlínsk Uherské Hradi t K Projekt by m l p isp t ke zlep ení informovanosti a ochran P ve Zlínském kraji prost ednictvím poradenství, osv ty a vzd lávání, podpory zpracování a odbytu v oblasti ekologického zem d lství. Zlínsk Vsetín K Hlavními ástmi projektu jsou monitoring a obnova studánek, monitoring t í vznamnch p írodních lokalit a obnova mok adních ploch, provád ní managementovch opat ení. Celkem

7 A78B;27*5'C#87,05D'C,-#8DE4%F G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D7 A5%>%*2B<=%(B;-)+ EFGHIGJKL /+4%$4%,+/M EFGHIGJOF /+4%$4%,+/M 9&%2?-2+(PQRIAS 9&%2?-2+(PQRIAS EFGHIGJVW /+4%$4%,+/M 9.05%6M($U>(4;%("+/0(-(>-7B0(&($37>?(%X4X&X Y+/7;*>(4;%(;%$?/*(N&+Z/ EFGHIGJ[E 4%$4%,+/M H*/B;\(%X(&X ]5+$+)\(2%(/-)$+T()+(76< EFGHIGJFL /+4%$4%,+/M Y->4-/+55- EFGHIGJFO /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(/%6<(/-$3)+ _?5/<(YSS EFGHIGJ[W /+4%$4%,+/M Y+/7;*>(4;%(.$;-6%7/3(4%&'"+/<( ^%;-6&B%&5+.&B<=%(B;-)+(%X&X EFGHIGJKE /+4%$4%,+/M `-;>%$3)(%X&X 4;%:;->0(H-105%/ EFGHIGJbW 4%$4%,+/M `?-B%/?2BM(?/&'7*7 `?-B%/?+(cYd(G(&7,+$?&B%(N&+Z/ S-(2+&73(.-(;%.6%)+> EFGHIGKJK 4%$4%,+/M `A^RSA(2.\(%X&X ^;-6+/?T73 EFGHIGJbE 4%$4%,+/M dyyd(]a^a(e7+;/1+;b Y+/7;*>(4;%(;%$?/*\($3'(-(>5#$+" EFGHIGJ[K /+4%$4%,+/M f+$+;-2+(;%$?du(-(4,#7+5(&5*2=%63(4%&'"+/m2= Q-/#(4<D+(;%$?/#>($3Z(&+(&5*2=%6M>(-( f%/$(%=;%"+/m2=($3z g%>%.>+($37+>(.(h5%b#/bu(4%2=%4?7(&637 f%/$(%=;%"+/m2=($3z EFGHIGJFK /+4%$4%,+/M 9jPA(4;%(]9S`RY9g EFGHIGJWJ /+4%$4%,+/M ]+54G?/\(%X4X&X Q%.6%)(B6-5?70(&5*"+1(]+54G?/\(%X4X&X EFGHIGJW[ /+4%$4%,+/M h(1-1?d2+($%(h-/#7*(g(60*"?z(.#"?7b%6<(4+$-:%:?b0(6( 4;+6+/2?(&%2?#5/3(4-7%5%:?2BM2=()+6U(*($3Z(.+( EFGHIGJEL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(f;+/T7#7(4%$(Q-$=%T73> g3&7%*/&b<(;%$?/0 EFGHIGJO[ /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(];-10/3 ^-'2+(&5+.&B< Y=-;?7-(];-/?2+ EFGHIGJKO /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(h%/?2+ H+.1-;?<;%6<(a4;-60(-(%4'>-5?.-2+(>-7+;?#5/3G EFGHIGJFJ 4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVL /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVV /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6X(9/+"B0(A7;%B%6?2+ EFGHIGJVF /+4%$4%,+/M EFGHIGJLb /+4%$4%,+/M Y=-;?7-(&6-7<(Q%$?/0(S%6M(];%.+/B%6 m?:-(5?$&bm2=(4;#6 f<;%6#(/+>%2/?2+(g(4;#6-(4-2?+/7u(6(4;-l? ^-7+,&B<(2+/7;*>(`;#D+B dl4-/.+(>-7+,&b<=%(2+/7;-(`;#d+b EFGHIGJVJ /+4%$4%,+/M ^-7+,&B<(2+/7;*>(g%=#$B-(%X&X Q%.6%)(^-7+,&B<=%(2+/7;-(g%=#$B- EFGHIGJJK /+4%$4%,+/M ^9Pdn_ho(YdSPQj^(ep9_PSo(_Q`Yd EFGHIGJJ[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJbJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJWb /+4%$4%,+/M ^Rh9_9(%X&X(G(6%5/%D-&%6<(-B'6?70(4;%($3'(-( EFGHIGJbO 4%$4%,+/M S-$3)+(%X&X EFGHIGJKV /+4%$4%,+/M `%1;%6%5/?2B<=%(2+/7;-(9`Q9(A&7;-6- EFGHIGJKW /+4%$4%,+/M EFGHIGJWL /+4%$4%,+/M Q%$?//<(2+/7;*>(]+,>#/+B EFGHIGJFV /+4%$4%,+/M EFGHIGJbL /+4%$4%,+/M EFGHIGJJE 4%$4%,+/M EFGHIGJLJ /+4%$4%,+/M EFGHIGJOV /+4%$4%,+/M EFGHIGJOE /+4%$4%,+/M _4%5+D/M>?(&?5->? EFGHIGJJL /+4%$4%,+/M EFGHIGJWE /+4%$4%,+/M g%/'&(e*>4+;b g%$4%;-(>-;b+'/:%6m2=(-b'6?7(&4%5+d/%&'(g%/'& gqafryra\(%x&x Q%$?//<(u/-/2+ EFGHIGJKb /+4%$4%,+/M Q%$?D%6&B<(2+/7;*>(Y=-5%*4B-(%X&X EFGHIGJVO /+4%$4%,+/M QAChAe(1+.(QRCRh9 QAChAe(1+.(QRCRh9\(%X(&X _-5+&?#/&B<(&7,+$?&B%(6%5/<=%(D-&*(`%/(H%&2% _%>/-B*t?(f->?v?)-(G(`%1;#(;%$?/-

8 4%&B07%6-7+5U>wB5?+/7U>(&%2X&5*"+1 EFGHIGJbb /+4%$4%,+/M EFGHIGJVE 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ EFGHIGKJV 4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ Q-/#(4<D+(/-(k+&+/?2B* EFGHIGKJE /+4%$4%,+/M _5+.&B#($?-B%/?+ _4%5*(4;%'(4;%15<>U> EFGHIGKJF 4%$4%,+/M EFGHIGJOL /+4%$4%,+/M 9B'6?7%*(4;%'(&7#;/*Z `%>%6()+($%>- EFGHIGJJb 4%$4%,+/M P0x%Y+/7;*>(cQ\(%X4X&X EFGHIGJ[[ 4%$4%,+/M j/?+(h%>4-& EFGHIGJOW /+4%$4%,+/M NM=5+$\(%X&X S+1*y(5+/%2=q EFGHIGJWW /+4%$4%,+/M z-5$%;s&b#(?/?2?-'6- EFGHIGJJW /+4%$4%,+/M C-=;-$-([JJJ(%X&X EFGHIGJJV 4%$4%,+/M AI7FD%)(MB(#40*72'C-7#.I782/%6C G(6(2%D#H#'5&%*#7IJ('0&(,%?5&%*#45678M K%J082I(L'C#!38D%6%B#-76'7,%'C#.I71%B2E LC8D EFGHIGJOK /+4%$4%,+/M H-0+;U6(%$B-. A$(*$;"?7+5/<(;%$?/0(B(*$;"?7+5/<(&4%5+D/%&' EFGHIGJL[ /+4%$4%,+/M H?%?/&'7*7\(%X4X&X -:;%G+/6?(4;%:;->+2=X(^%$+5%6<(+B%s-;>0()-B%(6.%;( EFGHIGJFW 4%$4%,+/M d=%>+;x2.(g(g%$4%;-(*$;"?7+5/<=%(;%.6%)+(6+/b%6- EFGHIGJVK /+4%$4%,+/M HXQXhXAX EFGHIGJK[ /+4%$4%,+/M c+&b#(-&7;%/%>?2b#(&4%5+d/%&7 EFGHIGJEW /+4%$4%,+/M 5%B-5?7(/-(g;%&73)%6&B* EFGHIGJV[ 4%$4%,+/M ^%/?7%;?/:(-(>-/-:+>+/7(/#6T736/%&'(6(Y]hA( EFGHIGJF[ /+4%$4%,+/M c_ag(_-5->-/$; EFGHIGJJF 4%$4%,+/M N-5-T&BM(+B%4-;B `A^RSA(2.\(%X&X C+5+/#(4;%(;%$?/* EFGHIGJFb /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[F 4%$4%,+/M EFGHIGJEK /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEV /+4%$4%,+/M ]/*Z(`j]9(G(g,#7+5<(C+>3(cQ EFGHIGJEE /+4%$4%,+/M ]/*Z(`*=-(A5%>%*2 A2=;-/-(6+5BM2=(T+5+>(6($5%*=%$%1<(4+;&4+B'63}( 4;%&7*4/#(B;-)?/-\(7;6-5#(*$;"?7+5/%&7 EFGHIGJOJ 4%$4%,+/M EFGHIGJLV 4%$4%,+/M R/&'7*7(d*;%&2=%5-\(%X&X EFGHIGJLE /+4%$4%,+/M C+5+/#(C+>3 EFGHIGJLW /+4%$4%,+/M hqah(ngnd` EFGHIGJb[ /+4%$4%,+/M EFGHIGJLL /+4%$4%,+/M _7-1?5?.-2+(dNNA(;+-5?.%6-/<(_dN(]#)+/B- EFGHIGJVb /+4%$4%,+/M A_(g%&B5- AN(c_Ag(N&+Z/ EFGHIGJbV 4%$4%,+/M g+;>-m%7 EFGHIGJLO /+4%$4%,+/M gqaghra(_6-.(+b%5%:?2bm2=(.+>3$352u EFGHIGKJL /+4%$4%,+/M j$;"?7+5/%&7(>-/-:+>+/7*(-(%&637-(6(%2=;-/3( EFGHIGJE[ /+4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? EFGHIGJEb 4%$4%,+/M ^%;-6&B%&5+.&B<>(B;-)? _P9SG_4+2?-5(P+->(s%;(9$6+/7*;+(?/(S-7*;+ S%+>%6-(-;2=- EFGHIGJOb 4%$4%,+/M P07% A2=;-/-(-(4%$4%;-(&%60(4#5+/<(&(aD-&Z(.+>3$35&B<( 6+,+)/%&' EFGHIGJEJ /+4%$4%,+/M

9 j/?+(4;%(,+b*(^%;-6* _4%5+D/3(4;%(,+B0 EFGHIGJEO 4%$4%,+/M EFGHIGJWV /+4%$4%,+/M EFGHIGJ[V /+4%$4%,+/M CA(c_Ag(EOwJO(H*2=5%6?2+ EFGHIGJ[J /+4%$4%,+/M EFGHIGJLF 4%$4%,+/M &7-/?2+ EFGHIGJKF 4%$4%,+/M CA(c_Ag(N+;%/?2-(VLwLL >%'6-2+8 EFGHIGJEF 4%$4%,+/M

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást)

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Zpracovali: Mgr. Jana uhlová, vedoucí referátu zprost edkování a poradenství Bc. Jaroslav Mik aník, referát trhu práce Ú AD PRÁCE ESKÉ

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012 Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více