ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Autor: Petra Staňková Brno, 2011

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: S T A Ň K O V Á Petra Obor: Veřejná ekonomika Název tématu: ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Zásady pro vypracování Problémová oblast: Neziskové organizace, specifická úprava zdanění a související poţadavky na účetní evidenci. Cíl práce: Na základě analýzy současné právní úpravy účetního a daňového reţimu konkrétní neziskové organizace identifikovat problematická ustanovení právní úpravy. Postup práce a použité metody: 1. Studium a obsahová analýza odborné literatury a relevantní legislativy, vymezení základních pojmů a problémů. 2. Sběr dat ve vybrané neziskové organizaci. 3. Případová studie konkrétní neziskové organizace - analýza z hlediska vybrané daně a jejího účetního reţimu. 4. Vyhodnocení získaných informací, formulace závěrů, vlastních návrhů a doporučení. Při zpracování práce bude vyuţita především metoda popisná, dále analýza a následně syntéza zjištěných informací.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BENDA, Václav. DPH u neziskových subjektů. 2. doplněné vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, s. ISBN DRÁBOVÁ, Milena; HOLUBOVÁ, Olga; TOMÍČEK, Milan. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN HOLUBOVÁ, Olga. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí. 2. aktualizované vyd. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN KOČÍ, Petr, et al. Nevýdělečné organizace Praha: ASPI, a.s., s. ISBN LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., s. ISBN PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN PETRLÍKOVÁ, Blaţena. Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. Vyd.. Praha: Ekopress, s. ISBN RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 9. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s. ISBN STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací: zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdruţení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s příklady z praxe. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Petra Staňková Název bakalářské práce: Účetní a daňový reţim neziskové organizace Název práce v angličtině: Tax and accounting system of non-profit organization Katedra: Katedra veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Rok obhajoby: 2011 Anotace Bakalářská práce Účetní a daňový reţim neziskové organizace se zaměřuje na problematiku zdaňování neziskových organizací a na související poţadavky v účetnictví. V první části je popsán neziskový sektor, charakteristika neziskových organizací a obcí. Druhá část práce se zaměřuje na právní úpravu účetnictví a problematiku daně z příjmů právnických osob. Na konkrétním příkladě je uvedený postup výpočtu daně a jsou identifikována problematická místa při zdaňování. Annotation Bachelor thesis Tax and accounting system of non-profit organization focuses on the taxation of non-profit organizations and the related accounting requirements. The first part describes the non-profit sector, characteristics of non-profit organizations and municipalities. The second part focuses on the regulation of accounting and on the issue of corporate income tax. The concrete example is the procedure of calculating taxes and identify bottlenecks in taxation. Klíčová slova Nezisková organizace, obec, účetnictví, daň z příjmů právnických osob Keywords Non-profit organization, municipality, accounting, corporate income tax

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Účetní a daňový režim neziskové organizace vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavly Kvapilové a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 26. června 2011 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Pavle Kvapilové, za její připomínky a odborné rady, a Miluši Slámové, Dis., z Finančního odboru Městského úřadu Nové Město na Moravě, za vstřícnost a poskytnutí potřebných podkladů, kterými přispěly k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah Úvod Obec jako nezisková organizace Veřejný sektor a neziskové organizace Charakteristika obce Příjmy obcí Výdaje obcí Účetnictví Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb Vyhláška č. 383/2009 Sb Vyhláška č. 270/2010 Sb České účetní standardy Daňový režim neziskové organizace Daňová soustava ČR Problematika daně z příjmů právnických osob Rozdělení příjmů Postup výpočtu daňové povinnosti Město Nové Město na Moravě Rozpočet města a příjmy, výdaje Specifické účetní případy Daň z příjmů právnických osob Problémy při zdaňování Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek a schémat Seznam příloh... 54

8

9 Úvod Neziskový sektor v České republice má důleţité postavení v národním hospodářství. Tvoří je jak organizace státní, které vykonávají státní správu, tak organizace soukromé nestátní, které jsou zaměřeny na poskytování veřejně prospěšných sluţeb a v posledních letech se velmi rozvíjejí. V Ústavě České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) se pojednává v Hlavě 7 o územní samosprávě jako o územním společenství občanů, které mají právo na samosprávu. Základními (často označované také jako niţšími) územně samosprávnými celky v České republice jsou obce a vyššími územně samosprávnými celky jsou kraje. Tyto územně samosprávné celky řadíme ke státním organizacím. V České republice se podle Českého statistického úřadu nachází 6249 obcí. Kaţdá obec je jedinečná svou polohou, velikostí, počtem obyvatel, svěřenou pravomocí od státní správy a dalšími kulturními, sociálními i společenskými potřebami a odlišnostmi. Kaţdá obec tedy řeší jiné záleţitosti a problémy, a proto má účetní i daňový reţim zcela individuální. V závislosti na nekončící harmonizaci účetnictví v rámci státu i Evropské unie dochází k častým změnám právní úpravy a jejího výkladu. Účetní a daňové zákony i jiné právní předpisy bývají často novelizovány a přizpůsobovány současným podmínkám, coţ bohuţel přispívá k jejich ještě větší sloţitosti a nesrozumitelnosti. Daně jsou v současnosti důleţitý zdroj financování veřejných rozpočtů. Vláda se snaţí neustále upravovat daňové předpisy a sazby daní tak, aby zvýšila jejich výnos do státní pokladny, protoţe veřejné výdaje neustále rostou. Cílem této bakalářské práce je analýza účetního a daňového reţimu u niţších územně samosprávných celků a případná identifikace problematických ustanovení právní úpravy. Tohoto cíle bude dosaţeno analýzou odborné literatury a současných platných právních předpisů upravující problematiku obcí, účetnictví a daní, sběrem dat ve vybrané neziskové organizaci, vyhodnocení získaných informací a formulací závěrů a doporučení. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy jako veřejný sektor, nezisková organizace, charakterizuje niţší územně samosprávné celky a zaměřuje se na jejich rozpočet, příjmy a výdaje. Druhá kapitola pojednává o účetnictví a ukazuje, kterými právními předpisy se musí neziskové organizace řídit. 9

10 Třetí kapitola je zaměřena na daňovou soustavu České republiky a na problematiku daně z příjmů právnických osob. Stanovuje příjmy, které jsou zdaňovány a které ne, a postup výpočtu daňové povinnosti. V poslední čtvrté kapitole je představeno konkrétní stanovení daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob u města Nové Město na Moravě. Jsou stanoveny poţadavky na účetní evidenci, jsou ukázány specifické účetní případy a identifikovány problematické okruhy spojené se zdaněním. 10

11 1 Obec jako nezisková organizace 1.1 Veřejný sektor a neziskové organizace Neziskový sektor má důleţité postavení v národním hospodářství. Národní hospodářství můţeme rozdělit podle Pestoffa 1 na sektory. Jednotlivé sektory se vytvořily vzájemnou interakcí veřejný versus soukromý sektor, neziskový versus ziskový sektor a formální versus neformální sektor. Existuje tedy ziskový soukromý sektor, neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý (nestátní) sektor a neziskový sektor domácností. 2 Schéma č. 1: Členění národního hospodářství podle Pestoffa Pramen: Rektořík, J., a kol. Organizace neziskového sektoru. Vytvořené 4 sektory se mohou vzájemně prolínat, ovlivňovat, mohou si pomáhat, kontrolovat se nebo si také konkurovat. Pro naši problematiku je relevantní veřejný neziskový sektor, kam spadá veškerá veřejná správa, tedy i územně samosprávné celky. Veřejný sektor je produktem veřejné politiky státu a můţeme ho chápat jako část národního hospodářství, jejímţ cílem je naplňování veřejného zájmu a správa věcí veřejných, 1 Victor Pestoff švédský ekonom 2 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

12 rozhoduje se veřejnou volbou, podléhá veřejné kontrole a je převáţně financován z veřejných rozpočtů. 3 Organizace neziskového sektoru se třídí podle několika kritérií, mezi které patří: - kritérium zakladatele (veřejná správa, soukromá fyzická nebo právnická osoba, veřejnoprávní instituce), - kritérium globálního charakteru poslání (organizace veřejně nebo vzájemně prospěšné), - kritérium právně organizační normy (podle zákona v platném znění např. o rozpočtových pravidlech, obchodní zákoník a další), - kritérium způsobu financování (zcela nebo zčásti z veřejných rozpočtů, z různých zdrojů dary, sbírky, granty, vlastní činnost), - kritérium charakteristiky realizovaných činností (společné znaky pro všechny neziskové organizace nebo společné znaky jen pro soukromé organizace). Do společných znaků všech typů neziskových organizací patří, ţe: 4 jsou právnické osoby (kromě organizačních sloţek) nejsou zaloţeny za účelem podnikání nejsou zaloţeny za účelem produkce zisku jsou zaloţeny za účelem uspokojování potřeb občanů mohou být financovány z veřejných rozpočtů Definic neziskové organizace je mnoho. Není ale vytvořena jednotná všeobecná právní úprava pro tyto organizace. Kaţdý typ neziskové organizace se řídí dle svého platného právního předpisu. Někdy se pouţívá i pojem nevýdělečné organizace. Pro účely zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je v 18 vymezen předmět daně pro poplatníky, kteří mají charakter právnické osoby a nejsou zřízeni nebo zaloţeni za účelem podnikání, coţ jsou právě neziskové organizace. Neziskové organizace jsou vypsány, ale výčet není konečný: zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdruţení včetně odborových organizací, politické strany, registrované církve a náboţenské společnosti, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce, kraje, školské právnické osoby, státní fondy, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a další. 3 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, Str REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

13 Neziskové organizace můţeme rozdělit do dvou skupin a to na organizace: 5 státní (vládní, veřejné) jejich posláním je podílení se na výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu či obce. Právní formy jsou organizační sloţky státu, příspěvkové organizace, kraje a obce. Nejsou zaloţeny za účelem podnikání a splňují kritéria neziskovosti a samosprávnosti. nestátní (nevládní, soukromé) jejich posláním je především činnost ve veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální sluţby, kultura, sport a volný čas, zdravotnictví, ochrana ţivotního prostředí, náboţenství a církve, komunitní rozvoj a bydlení, vzdělávání a výzkum a další. Nejčastěji se vyskytují tyto právní formy: občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fondy, politické strany a hnutí, registrované církve a náboţenské společnosti. 1.2 Charakteristika obce Obec neboli niţší územně samosprávný celek je nevýdělečná organizace zaloţená za účelem výkonu veřejného zájmu, poskytování veřejných statků a pečování o blaho obyvatelů naší země. K výkonu samostatné působnosti, zabezpečení veřejně prospěšných činností a k plnění dalších úkolů si obce: 6 zřizují organizační sloţky bez právní subjektivity, např. knihovnu, sbor dobrovolných hasičů, informační centrum, kulturní zařízení aj., zřizují příspěvkové organizace s právní subjektivitou, např. školy, školská zařízení, muzea, nemocnice, kina, aquaparky, sportoviště, zoologické zahrady, divadla aj., zakládají obchodní společnosti, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, zřizují školské právnické osoby, zřizují veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti či veřejná ústavní zdravotnická zařízení, vytvářejí dobrovolné svazky obcí k plnění některých společných aktivit s jinými obcemi. 5 ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. Centrum pro výzkum neziskového sektoru [cit ]. Dostupné na WWW: 6 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: ANAG, Str

14 Obec je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a na vlastní odpovědnost. Je tedy veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem a dalšími orgány, ke kterým řadíme radu obce, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Obce jsou registrovány u Ministerstva vnitra ČR. Obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Do samostatné působnosti náleţí záleţitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů a které pečují o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Především to jsou potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec můţe zakládat a zřizovat právnické osoby, organizační sloţky obce, příspěvkové organizace, obecní policii a můţe s dalšími obcemi vytvářet dobrovolné svazky obcí. Jako přenesenou působnost obec vykonává státní správu, která byla obci zákonem svěřena za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Můţe se jednat např. o školství, dopravu, zemědělství, energetiku, všeobecnou vnitřní správu, sociální péči, zdravotnictví atd. Zastupitelstvo obce schvaluje program rozvoje obce, rozpočet obce, zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační sloţky, vydává obecně závazné vyhlášky, navrhuje změny katastrálních území, zřizuje a zrušuje obecní policii, deleguje zástupce obce aj. Rada obce je výkonný orgán a zabezpečuje hospodaření obce, rozděluje pravomoce v obecním úřadu, zřizuje a zrušuje odbory, provádí rozpočtová opatření aj. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků. Rozpočet obce je: 7 finanční plán, podle kterého obec hospodaří v průběhu rozpočtového období. To znamená, ţe se plánují výdaje a dostupné zdroje financování (příjmy) v závislosti na struktuře, kvalitě i kvantitě veřejných statků, plánování investic, neinvestičních nákladů, rozsahu veřejných zakázek a jiných transferů. decentralizovaný peněţní fond, ve kterém se soustřeďuje objem finančních prostředků a je rozdělován a pouţíván na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. bilance běţných a kapitálových příjmů a výdajů. právní dokument schválený zastupitelstvem. 7 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, 2008.Str

15 nástroj obecní politiky a řízení, jímţ dochází k prosazování vlastního poslání územní samosprávy, prosazování lokálních, regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva. Vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, upravuje jednotné a závazné třídění příjmů a výdajů u veřejných rozpočtů. Podle rozpočtové skladby se třídí příjmy a výdaje podle několika hledisek: druhové rozdělujeme na třídy: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace 5. běţné výdaje 6. kapitálové výdaje 8. financování odpovědnostní třídění podle správců kapitol (např. Ministerstva, Úřad vlády, Všeobecná pokladní správa, Český statistický úřad, Státní dluh, Ústavní soud, aj.), pro obce a kraje je toto třídění nepovinné odvětvové podle odvětví se skupiny člení na zemědělství a lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, sluţby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a sluţby konsolidační rozlišují se okruhy veřejných rozpočtů, kde probíhají peněţní převody Příjmy obcí Ve většině případů se rozpočet stanovuje jako vyrovnaný. Rozpočet obsahuje příjmy, výdaje, ostatní peněţní operace a tvorbu a pouţití peněţních fondů. 7 zákona o rozpočtových pravidlech 8 vymezuje tyto příjmy rozpočtu obce: příjmy z vlastního majetku a majetkových práv příjmy z výsledku vlastní činnosti příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, které obec zaloţila nebo zřídila příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, kam spadají správní poplatky, pokuty a odvody v pravomoci obce 8 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15

16 výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona o místních poplatcích výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona o rozpočtovém určení daní dotace ze státního rozpočtu a státních fondů dotace z rozpočtu kraje prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, které jsou příjmem obce přijaté peněţité dary a příspěvky ostatní příjmy, které podle zvláštních zákonů jsou příjmem obce Výdaje obcí Mezi základní výdaje rozpočtu obce řadíme: 9 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů vlastního hospodaření a vlastních organizací závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi či subjekty včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec ostatní výdaje včetně darů a příspěvků na sociální a humanitární účely Výdaje obecního rozpočtu se člení na běţné a kapitálové. Z běţných výdajů se financují běţné provozní potřeby jako platy zaměstnanců, nákupy materiálu a zboţí, voda, energie, sluţby a neinvestiční transfery jiným neziskovým organizacím, podnikatelům, občanům aj. 9 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16

17 Z kapitálových výdajů se financují dlouhodobé investiční potřeby jako například ekonomická a sociální infrastruktura, nákup akcií a majetkových podílů. 10 Návratné zdroje (půjčka, úvěr, komunální obligace) a finanční výpomoc podle rozpočtové skladby řadíme do financujících operací, ne do příjmů. Stejné je to i se splátkami návratných zdrojů a finančních výpomocí. 10 JURAJDOVÁ, Hana; ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str

18 2 Účetnictví Účetnictví lze chápat jako soustavu chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti organizace v hodnotovém vyjádření tak, aby se vyjádřilo jmění příslušného subjektu a jeho změnu a hospodářský výsledek pro potřeby řízení, zejména kontroly. Zobrazuje všechny aktivity ovlivňující finanční situaci, zajišťuje podklady pro řízení a hodnocení činnosti a umožňuje kontrolu hospodaření. 11 Účetnictví plní zejména funkci evidenční, analytickou, kontrolní a informační. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 12 správné aby nebyl porušen zákon ani ostatní právní předpisy úplné aby byly zaúčtovány všechny účetní případy v tom daném období a byla vyhotovena účetní závěrka, výroční zpráva aj., průkazné aby všechny záznamy byly doloţeny, prokázány a byla provedena inventarizace majetku a závazků, srozumitelné aby byl spolehlivě a jednoznačně určen obsah účetních záznamů a případů, přehledné aby byla veškerá účetní dokumentace uspořádána a řádně archivována, trvalé aby byla zaručena trvalost účetních záznamů spojená s úschovou a zpracováním po celou dobu. Účetní jednotky (právnické a fyzické osoby podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví) vedou podvojné účetnictví, pro které je charakteristický princip podvojnosti, kdy kaţdá operace vyvolá změnu na dvou různých souvztaţných účtech. Současná právní úprava účetnictví neziskových organizací je znázorněna v následujícím schématu. 11 JURAJDOVÁ, Hana; ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

19 Schéma č. 2: Právní úprava účetnictví neziskových organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků České účetní standardy č. 701 aţ 707 České účetní standardy č. 401 aţ 414 Pramen: Autorka dle MF ČR Neziskové organizace řídí účetnictví podle zákona, vyhlášek a k nim příslušným účetním standardům: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhláška upravuje účetnictví účetním jednotkám, jako jsou politické strany, občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, veřejné vysoké školy; není určena pro územně samosprávné celky, proto nebude více rozebrána Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními sloţkami státu nová vyhláška platná od , která nahradila vyhlášku č. 505/2002 Sb. 19

20 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o poţadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů technická vyhláška o účetních záznamech Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků České účetní standardy k jednotlivým vyhláškám V následujících podkapitolách budou vysvětleny jednotlivé právní předpisy týkající se mimo jiné územně samosprávných celků. 2.1 Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví je základní právní úprava pro všechny typy účetních jednotek jak ziskových, tak i neziskových. Zabývá se obecnými principy v účtování. Stanovuje rozsah, způsob vedení účetnictví a poţadavky na jeho průkaznost v souladu s právem Evropských společenství. Účetní období můţe být u neziskových organizací kalendářní rok nebo hospodářský. Mezi předměty účetnictví patří stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledek hospodaření. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musejí spadat do účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Tyto skutečnosti se označují jako účetní případy. Účetní jednotky vedou účetnictví v plném rozsahu, ale některé organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Jsou to občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, bytová druţstva, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a další vybrané účetní jednotky, které nemají zákonný audit. Zjednodušený rozsah účetnictví upravený v 13a zákona o účetnictví znamená např. uvádění v účtovém rozvrhu pouze účtové skupiny, spojení účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nepouţívání ustanovení týkající se rezerv a opravných poloţek, nepouţívání analytických ani podrozvahových účtů. Zákon dále upravuje průkaznost účetních záznamů, účetní knihy, směrnou účtovou osnovu, otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrku, způsoby oceňování, inventarizaci majetku a závazků a také úschovu účetních záznamů. K prokázání účetních záznamů slouţí účetní doklady, kterými mohou být faktury přijaté a vydané, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy a interní účetní doklady (příjemky, výdejky). Všechny doklady musí obsahovat označení, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněţní částku nebo cenu za jednotku a vyjádření mnoţství, okamţik vyhotovení dokladu, okamţik uskutečnění 20

21 účetního případu a podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní případy se zaznamenávají do účetních knih, mezi které patří: deník chronologické uspořádání a zaznamenání všech účetních případů v účetním období hlavní kniha systematické (věcné) uspořádání účetních případů a zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu knihy analytických účtů podrobnější členění účetních zápisů v hlavní knize knihy podrozvahových účtů zaznamenávání účetních zápisů, které se neprovádějí do deníku nebo hlavní knihy Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, účtových skupin i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu aktiv a pasiv, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Na základě směrné účtové osnovy si účetní jednotky sestaví účtový rozvrh pro kaţdé účetní období. Náleţitosti účetní závěrky jsou podrobněji rozebrány ve vyhlášce. Zákon také stanovuje v 33, ţe účetní záznam můţe mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu. 2.2 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Ministerstvo financí upravuje touto vyhláškou některá ustanovení zákona o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, mezi které patří i územně samosprávné celky. Vyhláška stanovuje: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení poloţek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, směrnou účtovou osnovu, účetní metody způsoby oceňování, tvorba a pouţití opravných poloţek, postupy odpisování, tvorba a pouţití rezerv, 21

22 závazný vzor částí účetní závěrky. Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, který sestavuje účetní jednotka na konci účetního období k rozvahovému dni, coţ je poslední den účetního období. Výkazy podávají ucelenou informaci o hospodaření dané organizace za určité období. Účetní závěrka se můţe sestavovat ve zjednodušeném nebo plném rozsahu a skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Rozvaha neboli bilance, jejíţ závazný vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, obsahuje uspořádání poloţek majetku a ostatních aktiv, závazků a ostatních pasiv. Poloţky rozvahy aktiva celkem a pasiva celkem se musejí rovnat se věnují vymezení obsahu jednotlivých poloţek rozvahy, tedy co se rozumí pod jednotlivými poloţkami. Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka zachycuje poloţky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Příloha č. 2 vyhlášky zobrazuje závazný vzor výsledovky pro účetní jednotky. U územně samosprávných celků jsou jednotlivé poloţky rozděleny podle syntetických účtů a zachyceny zvlášť pro hlavní a hospodářskou činnost za běţné i minulé období. Příloha doplňuje informace obsaţené v ostatních částech účetní závěrky. Přehled o peněţních tocích informuje o přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků za účetní období. Přehled o změnách vlastního kapitálu rozebírá podrobně poloţku vlastní kapitál v rozvaze. V dalších paragrafech vyhlášky jsou obsahově vymezeny poloţky účetní závěrky. Příloha č. 7 vyhlášky zobrazuje vzor směrné účtové osnovy rozdělené do 10 účtových tříd: dlouhodobý majetek; zásoby a opravné poloţky; účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky; zúčtovací vztahy; jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování; náklady; výnosy; dvě účtové třídy jsou vyčleněny na vnitroorganizační účetnictví; podrozvahové účty. 2.3 Vyhláška č. 383/2009 Sb. Tato vyhláška stanovuje pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, dále způsob, termíny a rozsah údajů potřebných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu územně samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a také určuje rozsah a četnost předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu, jejímţ správcem je Ministerstvo financí. 4 vyhlášky upravuje přenos účetních záznamů buď standardní přenosovou cestou, nebo náhradní cestou. Veškeré přenášené informace jsou v zašifrovaném tvaru. Standardní 22

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více