ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Autor: Petra Staňková Brno, 2011

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: S T A Ň K O V Á Petra Obor: Veřejná ekonomika Název tématu: ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Zásady pro vypracování Problémová oblast: Neziskové organizace, specifická úprava zdanění a související poţadavky na účetní evidenci. Cíl práce: Na základě analýzy současné právní úpravy účetního a daňového reţimu konkrétní neziskové organizace identifikovat problematická ustanovení právní úpravy. Postup práce a použité metody: 1. Studium a obsahová analýza odborné literatury a relevantní legislativy, vymezení základních pojmů a problémů. 2. Sběr dat ve vybrané neziskové organizaci. 3. Případová studie konkrétní neziskové organizace - analýza z hlediska vybrané daně a jejího účetního reţimu. 4. Vyhodnocení získaných informací, formulace závěrů, vlastních návrhů a doporučení. Při zpracování práce bude vyuţita především metoda popisná, dále analýza a následně syntéza zjištěných informací.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BENDA, Václav. DPH u neziskových subjektů. 2. doplněné vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, s. ISBN DRÁBOVÁ, Milena; HOLUBOVÁ, Olga; TOMÍČEK, Milan. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN HOLUBOVÁ, Olga. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí. 2. aktualizované vyd. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN KOČÍ, Petr, et al. Nevýdělečné organizace Praha: ASPI, a.s., s. ISBN LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., s. ISBN PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN PETRLÍKOVÁ, Blaţena. Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. Vyd.. Praha: Ekopress, s. ISBN RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 9. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s. ISBN STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací: zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdruţení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s příklady z praxe. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Petra Staňková Název bakalářské práce: Účetní a daňový reţim neziskové organizace Název práce v angličtině: Tax and accounting system of non-profit organization Katedra: Katedra veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Kvapilová Rok obhajoby: 2011 Anotace Bakalářská práce Účetní a daňový reţim neziskové organizace se zaměřuje na problematiku zdaňování neziskových organizací a na související poţadavky v účetnictví. V první části je popsán neziskový sektor, charakteristika neziskových organizací a obcí. Druhá část práce se zaměřuje na právní úpravu účetnictví a problematiku daně z příjmů právnických osob. Na konkrétním příkladě je uvedený postup výpočtu daně a jsou identifikována problematická místa při zdaňování. Annotation Bachelor thesis Tax and accounting system of non-profit organization focuses on the taxation of non-profit organizations and the related accounting requirements. The first part describes the non-profit sector, characteristics of non-profit organizations and municipalities. The second part focuses on the regulation of accounting and on the issue of corporate income tax. The concrete example is the procedure of calculating taxes and identify bottlenecks in taxation. Klíčová slova Nezisková organizace, obec, účetnictví, daň z příjmů právnických osob Keywords Non-profit organization, municipality, accounting, corporate income tax

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Účetní a daňový režim neziskové organizace vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavly Kvapilové a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 26. června 2011 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Pavle Kvapilové, za její připomínky a odborné rady, a Miluši Slámové, Dis., z Finančního odboru Městského úřadu Nové Město na Moravě, za vstřícnost a poskytnutí potřebných podkladů, kterými přispěly k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah Úvod Obec jako nezisková organizace Veřejný sektor a neziskové organizace Charakteristika obce Příjmy obcí Výdaje obcí Účetnictví Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb Vyhláška č. 383/2009 Sb Vyhláška č. 270/2010 Sb České účetní standardy Daňový režim neziskové organizace Daňová soustava ČR Problematika daně z příjmů právnických osob Rozdělení příjmů Postup výpočtu daňové povinnosti Město Nové Město na Moravě Rozpočet města a příjmy, výdaje Specifické účetní případy Daň z příjmů právnických osob Problémy při zdaňování Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek a schémat Seznam příloh... 54

8

9 Úvod Neziskový sektor v České republice má důleţité postavení v národním hospodářství. Tvoří je jak organizace státní, které vykonávají státní správu, tak organizace soukromé nestátní, které jsou zaměřeny na poskytování veřejně prospěšných sluţeb a v posledních letech se velmi rozvíjejí. V Ústavě České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) se pojednává v Hlavě 7 o územní samosprávě jako o územním společenství občanů, které mají právo na samosprávu. Základními (často označované také jako niţšími) územně samosprávnými celky v České republice jsou obce a vyššími územně samosprávnými celky jsou kraje. Tyto územně samosprávné celky řadíme ke státním organizacím. V České republice se podle Českého statistického úřadu nachází 6249 obcí. Kaţdá obec je jedinečná svou polohou, velikostí, počtem obyvatel, svěřenou pravomocí od státní správy a dalšími kulturními, sociálními i společenskými potřebami a odlišnostmi. Kaţdá obec tedy řeší jiné záleţitosti a problémy, a proto má účetní i daňový reţim zcela individuální. V závislosti na nekončící harmonizaci účetnictví v rámci státu i Evropské unie dochází k častým změnám právní úpravy a jejího výkladu. Účetní a daňové zákony i jiné právní předpisy bývají často novelizovány a přizpůsobovány současným podmínkám, coţ bohuţel přispívá k jejich ještě větší sloţitosti a nesrozumitelnosti. Daně jsou v současnosti důleţitý zdroj financování veřejných rozpočtů. Vláda se snaţí neustále upravovat daňové předpisy a sazby daní tak, aby zvýšila jejich výnos do státní pokladny, protoţe veřejné výdaje neustále rostou. Cílem této bakalářské práce je analýza účetního a daňového reţimu u niţších územně samosprávných celků a případná identifikace problematických ustanovení právní úpravy. Tohoto cíle bude dosaţeno analýzou odborné literatury a současných platných právních předpisů upravující problematiku obcí, účetnictví a daní, sběrem dat ve vybrané neziskové organizaci, vyhodnocení získaných informací a formulací závěrů a doporučení. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy jako veřejný sektor, nezisková organizace, charakterizuje niţší územně samosprávné celky a zaměřuje se na jejich rozpočet, příjmy a výdaje. Druhá kapitola pojednává o účetnictví a ukazuje, kterými právními předpisy se musí neziskové organizace řídit. 9

10 Třetí kapitola je zaměřena na daňovou soustavu České republiky a na problematiku daně z příjmů právnických osob. Stanovuje příjmy, které jsou zdaňovány a které ne, a postup výpočtu daňové povinnosti. V poslední čtvrté kapitole je představeno konkrétní stanovení daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob u města Nové Město na Moravě. Jsou stanoveny poţadavky na účetní evidenci, jsou ukázány specifické účetní případy a identifikovány problematické okruhy spojené se zdaněním. 10

11 1 Obec jako nezisková organizace 1.1 Veřejný sektor a neziskové organizace Neziskový sektor má důleţité postavení v národním hospodářství. Národní hospodářství můţeme rozdělit podle Pestoffa 1 na sektory. Jednotlivé sektory se vytvořily vzájemnou interakcí veřejný versus soukromý sektor, neziskový versus ziskový sektor a formální versus neformální sektor. Existuje tedy ziskový soukromý sektor, neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý (nestátní) sektor a neziskový sektor domácností. 2 Schéma č. 1: Členění národního hospodářství podle Pestoffa Pramen: Rektořík, J., a kol. Organizace neziskového sektoru. Vytvořené 4 sektory se mohou vzájemně prolínat, ovlivňovat, mohou si pomáhat, kontrolovat se nebo si také konkurovat. Pro naši problematiku je relevantní veřejný neziskový sektor, kam spadá veškerá veřejná správa, tedy i územně samosprávné celky. Veřejný sektor je produktem veřejné politiky státu a můţeme ho chápat jako část národního hospodářství, jejímţ cílem je naplňování veřejného zájmu a správa věcí veřejných, 1 Victor Pestoff švédský ekonom 2 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

12 rozhoduje se veřejnou volbou, podléhá veřejné kontrole a je převáţně financován z veřejných rozpočtů. 3 Organizace neziskového sektoru se třídí podle několika kritérií, mezi které patří: - kritérium zakladatele (veřejná správa, soukromá fyzická nebo právnická osoba, veřejnoprávní instituce), - kritérium globálního charakteru poslání (organizace veřejně nebo vzájemně prospěšné), - kritérium právně organizační normy (podle zákona v platném znění např. o rozpočtových pravidlech, obchodní zákoník a další), - kritérium způsobu financování (zcela nebo zčásti z veřejných rozpočtů, z různých zdrojů dary, sbírky, granty, vlastní činnost), - kritérium charakteristiky realizovaných činností (společné znaky pro všechny neziskové organizace nebo společné znaky jen pro soukromé organizace). Do společných znaků všech typů neziskových organizací patří, ţe: 4 jsou právnické osoby (kromě organizačních sloţek) nejsou zaloţeny za účelem podnikání nejsou zaloţeny za účelem produkce zisku jsou zaloţeny za účelem uspokojování potřeb občanů mohou být financovány z veřejných rozpočtů Definic neziskové organizace je mnoho. Není ale vytvořena jednotná všeobecná právní úprava pro tyto organizace. Kaţdý typ neziskové organizace se řídí dle svého platného právního předpisu. Někdy se pouţívá i pojem nevýdělečné organizace. Pro účely zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je v 18 vymezen předmět daně pro poplatníky, kteří mají charakter právnické osoby a nejsou zřízeni nebo zaloţeni za účelem podnikání, coţ jsou právě neziskové organizace. Neziskové organizace jsou vypsány, ale výčet není konečný: zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdruţení včetně odborových organizací, politické strany, registrované církve a náboţenské společnosti, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce, kraje, školské právnické osoby, státní fondy, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a další. 3 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, Str REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

13 Neziskové organizace můţeme rozdělit do dvou skupin a to na organizace: 5 státní (vládní, veřejné) jejich posláním je podílení se na výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu či obce. Právní formy jsou organizační sloţky státu, příspěvkové organizace, kraje a obce. Nejsou zaloţeny za účelem podnikání a splňují kritéria neziskovosti a samosprávnosti. nestátní (nevládní, soukromé) jejich posláním je především činnost ve veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální sluţby, kultura, sport a volný čas, zdravotnictví, ochrana ţivotního prostředí, náboţenství a církve, komunitní rozvoj a bydlení, vzdělávání a výzkum a další. Nejčastěji se vyskytují tyto právní formy: občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fondy, politické strany a hnutí, registrované církve a náboţenské společnosti. 1.2 Charakteristika obce Obec neboli niţší územně samosprávný celek je nevýdělečná organizace zaloţená za účelem výkonu veřejného zájmu, poskytování veřejných statků a pečování o blaho obyvatelů naší země. K výkonu samostatné působnosti, zabezpečení veřejně prospěšných činností a k plnění dalších úkolů si obce: 6 zřizují organizační sloţky bez právní subjektivity, např. knihovnu, sbor dobrovolných hasičů, informační centrum, kulturní zařízení aj., zřizují příspěvkové organizace s právní subjektivitou, např. školy, školská zařízení, muzea, nemocnice, kina, aquaparky, sportoviště, zoologické zahrady, divadla aj., zakládají obchodní společnosti, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, zřizují školské právnické osoby, zřizují veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti či veřejná ústavní zdravotnická zařízení, vytvářejí dobrovolné svazky obcí k plnění některých společných aktivit s jinými obcemi. 5 ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. Centrum pro výzkum neziskového sektoru [cit ]. Dostupné na WWW: 6 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: ANAG, Str

14 Obec je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a na vlastní odpovědnost. Je tedy veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem a dalšími orgány, ke kterým řadíme radu obce, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Obce jsou registrovány u Ministerstva vnitra ČR. Obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Do samostatné působnosti náleţí záleţitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů a které pečují o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Především to jsou potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec můţe zakládat a zřizovat právnické osoby, organizační sloţky obce, příspěvkové organizace, obecní policii a můţe s dalšími obcemi vytvářet dobrovolné svazky obcí. Jako přenesenou působnost obec vykonává státní správu, která byla obci zákonem svěřena za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Můţe se jednat např. o školství, dopravu, zemědělství, energetiku, všeobecnou vnitřní správu, sociální péči, zdravotnictví atd. Zastupitelstvo obce schvaluje program rozvoje obce, rozpočet obce, zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační sloţky, vydává obecně závazné vyhlášky, navrhuje změny katastrálních území, zřizuje a zrušuje obecní policii, deleguje zástupce obce aj. Rada obce je výkonný orgán a zabezpečuje hospodaření obce, rozděluje pravomoce v obecním úřadu, zřizuje a zrušuje odbory, provádí rozpočtová opatření aj. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků. Rozpočet obce je: 7 finanční plán, podle kterého obec hospodaří v průběhu rozpočtového období. To znamená, ţe se plánují výdaje a dostupné zdroje financování (příjmy) v závislosti na struktuře, kvalitě i kvantitě veřejných statků, plánování investic, neinvestičních nákladů, rozsahu veřejných zakázek a jiných transferů. decentralizovaný peněţní fond, ve kterém se soustřeďuje objem finančních prostředků a je rozdělován a pouţíván na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. bilance běţných a kapitálových příjmů a výdajů. právní dokument schválený zastupitelstvem. 7 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, 2008.Str

15 nástroj obecní politiky a řízení, jímţ dochází k prosazování vlastního poslání územní samosprávy, prosazování lokálních, regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva. Vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, upravuje jednotné a závazné třídění příjmů a výdajů u veřejných rozpočtů. Podle rozpočtové skladby se třídí příjmy a výdaje podle několika hledisek: druhové rozdělujeme na třídy: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace 5. běţné výdaje 6. kapitálové výdaje 8. financování odpovědnostní třídění podle správců kapitol (např. Ministerstva, Úřad vlády, Všeobecná pokladní správa, Český statistický úřad, Státní dluh, Ústavní soud, aj.), pro obce a kraje je toto třídění nepovinné odvětvové podle odvětví se skupiny člení na zemědělství a lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, sluţby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a sluţby konsolidační rozlišují se okruhy veřejných rozpočtů, kde probíhají peněţní převody Příjmy obcí Ve většině případů se rozpočet stanovuje jako vyrovnaný. Rozpočet obsahuje příjmy, výdaje, ostatní peněţní operace a tvorbu a pouţití peněţních fondů. 7 zákona o rozpočtových pravidlech 8 vymezuje tyto příjmy rozpočtu obce: příjmy z vlastního majetku a majetkových práv příjmy z výsledku vlastní činnosti příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, které obec zaloţila nebo zřídila příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, kam spadají správní poplatky, pokuty a odvody v pravomoci obce 8 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15

16 výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona o místních poplatcích výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona o rozpočtovém určení daní dotace ze státního rozpočtu a státních fondů dotace z rozpočtu kraje prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, které jsou příjmem obce přijaté peněţité dary a příspěvky ostatní příjmy, které podle zvláštních zákonů jsou příjmem obce Výdaje obcí Mezi základní výdaje rozpočtu obce řadíme: 9 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů vlastního hospodaření a vlastních organizací závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi či subjekty včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec ostatní výdaje včetně darů a příspěvků na sociální a humanitární účely Výdaje obecního rozpočtu se člení na běţné a kapitálové. Z běţných výdajů se financují běţné provozní potřeby jako platy zaměstnanců, nákupy materiálu a zboţí, voda, energie, sluţby a neinvestiční transfery jiným neziskovým organizacím, podnikatelům, občanům aj. 9 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16

17 Z kapitálových výdajů se financují dlouhodobé investiční potřeby jako například ekonomická a sociální infrastruktura, nákup akcií a majetkových podílů. 10 Návratné zdroje (půjčka, úvěr, komunální obligace) a finanční výpomoc podle rozpočtové skladby řadíme do financujících operací, ne do příjmů. Stejné je to i se splátkami návratných zdrojů a finančních výpomocí. 10 JURAJDOVÁ, Hana; ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str

18 2 Účetnictví Účetnictví lze chápat jako soustavu chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti organizace v hodnotovém vyjádření tak, aby se vyjádřilo jmění příslušného subjektu a jeho změnu a hospodářský výsledek pro potřeby řízení, zejména kontroly. Zobrazuje všechny aktivity ovlivňující finanční situaci, zajišťuje podklady pro řízení a hodnocení činnosti a umožňuje kontrolu hospodaření. 11 Účetnictví plní zejména funkci evidenční, analytickou, kontrolní a informační. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 12 správné aby nebyl porušen zákon ani ostatní právní předpisy úplné aby byly zaúčtovány všechny účetní případy v tom daném období a byla vyhotovena účetní závěrka, výroční zpráva aj., průkazné aby všechny záznamy byly doloţeny, prokázány a byla provedena inventarizace majetku a závazků, srozumitelné aby byl spolehlivě a jednoznačně určen obsah účetních záznamů a případů, přehledné aby byla veškerá účetní dokumentace uspořádána a řádně archivována, trvalé aby byla zaručena trvalost účetních záznamů spojená s úschovou a zpracováním po celou dobu. Účetní jednotky (právnické a fyzické osoby podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví) vedou podvojné účetnictví, pro které je charakteristický princip podvojnosti, kdy kaţdá operace vyvolá změnu na dvou různých souvztaţných účtech. Současná právní úprava účetnictví neziskových organizací je znázorněna v následujícím schématu. 11 JURAJDOVÁ, Hana; ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, Str

19 Schéma č. 2: Právní úprava účetnictví neziskových organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků České účetní standardy č. 701 aţ 707 České účetní standardy č. 401 aţ 414 Pramen: Autorka dle MF ČR Neziskové organizace řídí účetnictví podle zákona, vyhlášek a k nim příslušným účetním standardům: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhláška upravuje účetnictví účetním jednotkám, jako jsou politické strany, občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, veřejné vysoké školy; není určena pro územně samosprávné celky, proto nebude více rozebrána Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními sloţkami státu nová vyhláška platná od , která nahradila vyhlášku č. 505/2002 Sb. 19

20 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o poţadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů technická vyhláška o účetních záznamech Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků České účetní standardy k jednotlivým vyhláškám V následujících podkapitolách budou vysvětleny jednotlivé právní předpisy týkající se mimo jiné územně samosprávných celků. 2.1 Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví je základní právní úprava pro všechny typy účetních jednotek jak ziskových, tak i neziskových. Zabývá se obecnými principy v účtování. Stanovuje rozsah, způsob vedení účetnictví a poţadavky na jeho průkaznost v souladu s právem Evropských společenství. Účetní období můţe být u neziskových organizací kalendářní rok nebo hospodářský. Mezi předměty účetnictví patří stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledek hospodaření. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musejí spadat do účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Tyto skutečnosti se označují jako účetní případy. Účetní jednotky vedou účetnictví v plném rozsahu, ale některé organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Jsou to občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, bytová druţstva, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a další vybrané účetní jednotky, které nemají zákonný audit. Zjednodušený rozsah účetnictví upravený v 13a zákona o účetnictví znamená např. uvádění v účtovém rozvrhu pouze účtové skupiny, spojení účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nepouţívání ustanovení týkající se rezerv a opravných poloţek, nepouţívání analytických ani podrozvahových účtů. Zákon dále upravuje průkaznost účetních záznamů, účetní knihy, směrnou účtovou osnovu, otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrku, způsoby oceňování, inventarizaci majetku a závazků a také úschovu účetních záznamů. K prokázání účetních záznamů slouţí účetní doklady, kterými mohou být faktury přijaté a vydané, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy a interní účetní doklady (příjemky, výdejky). Všechny doklady musí obsahovat označení, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněţní částku nebo cenu za jednotku a vyjádření mnoţství, okamţik vyhotovení dokladu, okamţik uskutečnění 20

21 účetního případu a podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní případy se zaznamenávají do účetních knih, mezi které patří: deník chronologické uspořádání a zaznamenání všech účetních případů v účetním období hlavní kniha systematické (věcné) uspořádání účetních případů a zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu knihy analytických účtů podrobnější členění účetních zápisů v hlavní knize knihy podrozvahových účtů zaznamenávání účetních zápisů, které se neprovádějí do deníku nebo hlavní knihy Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, účtových skupin i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu aktiv a pasiv, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Na základě směrné účtové osnovy si účetní jednotky sestaví účtový rozvrh pro kaţdé účetní období. Náleţitosti účetní závěrky jsou podrobněji rozebrány ve vyhlášce. Zákon také stanovuje v 33, ţe účetní záznam můţe mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu. 2.2 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Ministerstvo financí upravuje touto vyhláškou některá ustanovení zákona o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, mezi které patří i územně samosprávné celky. Vyhláška stanovuje: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení poloţek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, směrnou účtovou osnovu, účetní metody způsoby oceňování, tvorba a pouţití opravných poloţek, postupy odpisování, tvorba a pouţití rezerv, 21

22 závazný vzor částí účetní závěrky. Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, který sestavuje účetní jednotka na konci účetního období k rozvahovému dni, coţ je poslední den účetního období. Výkazy podávají ucelenou informaci o hospodaření dané organizace za určité období. Účetní závěrka se můţe sestavovat ve zjednodušeném nebo plném rozsahu a skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Rozvaha neboli bilance, jejíţ závazný vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, obsahuje uspořádání poloţek majetku a ostatních aktiv, závazků a ostatních pasiv. Poloţky rozvahy aktiva celkem a pasiva celkem se musejí rovnat se věnují vymezení obsahu jednotlivých poloţek rozvahy, tedy co se rozumí pod jednotlivými poloţkami. Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka zachycuje poloţky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Příloha č. 2 vyhlášky zobrazuje závazný vzor výsledovky pro účetní jednotky. U územně samosprávných celků jsou jednotlivé poloţky rozděleny podle syntetických účtů a zachyceny zvlášť pro hlavní a hospodářskou činnost za běţné i minulé období. Příloha doplňuje informace obsaţené v ostatních částech účetní závěrky. Přehled o peněţních tocích informuje o přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků za účetní období. Přehled o změnách vlastního kapitálu rozebírá podrobně poloţku vlastní kapitál v rozvaze. V dalších paragrafech vyhlášky jsou obsahově vymezeny poloţky účetní závěrky. Příloha č. 7 vyhlášky zobrazuje vzor směrné účtové osnovy rozdělené do 10 účtových tříd: dlouhodobý majetek; zásoby a opravné poloţky; účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky; zúčtovací vztahy; jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování; náklady; výnosy; dvě účtové třídy jsou vyčleněny na vnitroorganizační účetnictví; podrozvahové účty. 2.3 Vyhláška č. 383/2009 Sb. Tato vyhláška stanovuje pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, dále způsob, termíny a rozsah údajů potřebných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu územně samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a také určuje rozsah a četnost předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu, jejímţ správcem je Ministerstvo financí. 4 vyhlášky upravuje přenos účetních záznamů buď standardní přenosovou cestou, nebo náhradní cestou. Veškeré přenášené informace jsou v zašifrovaném tvaru. Standardní 22

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

1. Daň z příjmů právnických osob

1. Daň z příjmů právnických osob 1. Daň z příjmů právnických osob Poplatníkem daně z příjmů právnických osob podle 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a i organizační sloţky sátu podle

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více