Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012"

Transkript

1 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky (dále jen Akční plán) je stanovení reálných cílů v oblasti EVVO. Větší část úkolů akčního plánu bude v rámci své pracovní náplně řešit pracovník pro environmentální výchovu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, některé ve spolupráci s dalšími zaměstnanci odboru školství, mládeže a tělovýchovy, případně s pracovníky dalších odborů krajského úřadu, především s pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství. Část úkolů bude řešena ve spolupráci s externími subjekty za předpokladu finanční podpory ze strany Olomouckého kraje. Jde především o školy, školská zařízení a neziskové organizace. Jednotlivé úkoly Akčního plánu jsou blíže popsány níže. Je v nich specifikován předkladatel, žadatel, uživatel, garant, stručná charakteristika úkolu, termín plnění, zdroje financování, předpokládané náklady a stav připravenosti. Jednotlivé úkoly Akčního plánu jsou pro přehlednost zařazeny do bloků: 1. základní podmínky pro realizaci EVVO, 2. cílová skupina veřejnost, 3. cílová skupina veřejná správa, 4. cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež, 5. cílová skupina podnikatelé. Použité zkratky (abecedně): ČR Česká republika EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta CHKO chráněná krajinná oblast KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje MŠ mateřské školy MŽP Ministerstvo životního prostředí OŠMT odbor školství, mládeže a tělovýchovy OP VK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP ŽP - Operační program Životní prostředí ORJ organizační jednotka OŽPZ odbor životního prostředí a zemědělství SŠ střední školy VŠ vysoké školy ZŠ základní školy ŽP životní prostředí - 1 -

2 Základní podmínky pro realizaci EVVO: 1 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje dotační program pro jednorázové aktivity cíle aktivity výstupy škola, školské zařízení děti, žáci, mládež, veřejnost OŠMT Cílem grantu je zabezpečení a zkvalitnění podmínek pro realizaci EVVO v Olomouckém kraji. Aktivity budou především zacíleny na podporu environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům; realizaci dlouhodobých školních projektů v oblasti EVVO; vytváření a realizaci společných projektů škol v oblasti EVVO; vytváření obsahu a organizaci školních soutěží s tematikou EVVO; úpravu nebo obnovu školních pozemků, skleníků, zimních zahrad; vybavení a údržbu přírodních učeben EVVO; vydávání environmentálních informačních materiálů s ekovýchovnou tématikou; opravu, dovybavení, údržbu a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek; spolupráci škol s veřejností (obcí) v oblasti EVVO. Výstupem je počet finančně podpořených akcí (projektů) a zkvalitňování EVVO v Olomouckém kraji. rozpočet Olomouckého kraje - kapitola OŠMT, ORJ ,- Kč Dokumentace Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje; Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Základní podmínky pro realizaci EVVO: Příspěvky z rozpočtu kraje cílená podpora vybraným aktivitám, zajištění služeb v oblasti EVVO, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO 2 cíle aktivity výstupy občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, fyzická osoba či právnická osoba vyvíjející veřejně prospěšnou činnost děti, žáci, mládež, veřejnost OŠMT, OŽPZ, odbor ekonomický Cílem poskytování příspěvků je cílená podpora vybraným aktivitám (tradiční a významné akce regionálního charakteru) či zajištění služeb v oblasti EVVO (ekologické poradenství, ekologické výukové programy, semináře aj.), které významně přispívají k naplnění Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Aktivity budou především zaměřeny na zajištění akcí (tradiční a významné akce regionálního charakteru) a služeb v oblasti EVVO (ekologické poradenství, ekologické výukové programy, semináře aj.), které přispívají k naplnění Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Výstupem je počet finančně podpořených akcí (projektů), šíře podpořených služeb ve vztahu k široké veřejnosti kraje

3 rozpočet Olomouckého kraje - Významné projekty Olomouckého kraje; Neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje ,- Kč Dokumentace Pravidla pro čerpání finančních prostředků určených na Významné projekty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje; Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Základní podmínky pro realizaci EVVO: 3 Začleňování EVVO do nových i aktualizovaných koncepčních materiálů kraje veřejnost, všechny typy organizací OŠMT, OŽPZ, další dotčené odbory KÚOK cíle aktivity výstupy Cílem začleňování EVVO do koncepčních materiálů kraje je zajištění propojenosti EVVO na krajské úrovni se státními dokumenty a zákony. Aktivity budou zaměřeny k ukotvení EVVO v koncepčních a strategických materiálech kraje. Výstupem bude počet koncepčních a strategických materiálů, v nichž bude ukotveno EVVO. Průběžně. - Dle projednávání a schvalování jednotlivých dokumentů. Cílová skupina veřejnost: Propagace nabídek organizací poskytujících služby v oblasti EVVO a zajištění poskytování informací veřejnosti v oblasti EVVO, ochrany přírody a životního prostředí 4 cíle aktivity výstupy všechny typy organizací (škola, školské zařízení, obec, dobrovolný svazek obcí, nezisková organizace, fyzická osoba či právnická osoba vyvíjející veřejně prospěšnou činnost aj.) veřejnost, všechny typy organizací OŠMT, OŽPZ, další dotčené odbory KÚOK Cílem úkolu je zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti EVVO, ochrany přírody a životního prostředí a zajištění orientace všech cílových skupin v nabídkách organizací realizujících EVVO v Olomouckém kraji (Správy CHKO, knihovny, muzea, nevládní neziskové organizace aj.). Aktivity budou zaměřeny k zajištění informovanosti veřejnosti o problematice EVVO prostřednictvím tiskovin (vydávané Olomouckým krajem jednorázově či opakovaně), internetových stránek Olomouckého kraje a elektronické rozesílky. Výstupem bude počet publikací, zpráv v tiskovinách, propagačních materiálů, informací na internetových stránkách Olomouckého kraje a počet odeslaných elektronických zpráv propagujících oblast EVVO, ochranu přírody a životního - 3 -

4 prostředí. rozpočet Olomouckého kraje - kapitola OŠMT, ORJ 10 min ,- Kč Dle přípravy jednotlivých tiskovin (publikace, periodika, propagační materiály), na základě průběžného zveřejňování informací na internetových stránkách Olomouckého kraje a prostřednictvím elektronické rozesílky. Cílová skupina veřejnost: 5 Podpora tradičních a významných akcí regionálního charakteru zaměřených na EVVO cíle aktivity výstupy škola, školské zařízení, obec, dobrovolný svazek obcí, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, fyzická osoba či právnická osoba vyvíjející veřejně prospěšnou činnost veřejnost OŠMT, OŽPZ, další dotčené odbory KÚOK Cílem úkolu je podporovat a nabízet veřejnosti možnost účastnit se osvětových akcí v oblasti EVVO, ochrany přírody a životního prostředí. Aktivity budou zaměřeny k zajištění realizace spektra akcí určených pro zvýšení informovanosti veřejnosti v problematice EVVO. Výstupem bude počet podpořených akcí a počet osob účastnících se těchto akcí. rozpočet Olomouckého kraje zdroje MŽP ČR (Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace) Státní fond životního prostředí ČR (Národní programy - Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 1. osa: Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1. 1: Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1. 3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; oblast podpory 1. 4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje, Významné projekty Olomouckého kraje; Neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje dle podpořených žádostí; kapitola OŠMT, ORJ ,- Kč zdroje MŽP ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle podpořených žádostí Dokumentace Pravidla pro čerpání finančních prostředků určených na Významné projekty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje; Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje; dokumenty MŽP ČR vztahující se ke grantovému řízení pro nevládní a neziskové organizace; dokumenty Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se k Národním programům; dokumenty vztahující se k implementaci OP VK

5 Cílová skupina veřejnost: 6 Podpora ekologického poradenství cíle aktivity výstupy občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, školské zařízení veřejnost OŠMT, OŽPZ, další dotčené odbory KÚOK Cílem úkolu je podporovat ekologické poradenství (osvěta v oblasti ochrany životního prostředí a přírody, odpadové hospodářství, ekologické zemědělství, ekologická domácnost, využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin, obnova a údržba krajiny, management chráněných území, pořádání kulturních akcí aj.) Aktivity budou zaměřeny k zajištění spektra služeb a akcí napomáhajících ke zvýšení informovanosti veřejnosti v problematice EVVO. Výstupem bude počet podpořených subjektů, počet realizovaných vzdělávacích aktivit, počet zodpovězených dotazů týkajících se ekologického poradenství, počet osob účastnících se vzdělávacích akcí. rozpočet Olomouckého kraje zdroje MŽP ČR (Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace) Státní fond životního prostředí ČR (Národní programy - Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 1. osa: Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1. 1: Zvyšování kvality ve vzdělávání Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje, Významné projekty Olomouckého kraje; Neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje dle podpořených žádostí zdroje MŽP ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle podpořených žádostí Dokumentace Pravidla pro čerpání finančních prostředků určených na Významné projekty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje; dokumenty MŽP ČR vztahující se ke grantovému řízení pro nevládní a neziskové organizace; dokumenty Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se k Národním programům; dokumenty vztahující se k implementaci OP VK; Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Cílová skupina veřejná správa: Vzdělávání vybraných zaměstnanců KÚOK v problematice ochrany životního prostředí, EVVO, udržitelného rozvoje a ekologizace provozu budov 7 cíle aktivity výstupy vybraní zaměstnanci OŽPZ a oddělení hospodářské správy KÚOK Kancelář ředitele Cílem úkolu je začlenění problematiky ochrany životního prostředí, EVVO, udržitelného rozvoje a ekologizace provozu budov do vzdělávání zaměstnanců OŽPZ a Oddělení hospodářské správy KÚOK. Aktivity budou zaměřeny k zajištění nabídky seminářů týkajících se problematiky ochrany životního prostředí, EVVO, udržitelného rozvoje a ekologizace provozu budov určených vybraným zaměstnancům KÚOK. Výstupem bude počet seminářů týkajících se výše uvedených témat a počet - 5 -

6 proškolených zaměstnanců KÚOK. rozpočet Olomouckého kraje nespecifikováno Dle přípravy nabídek seminářů Kanceláří ředitele KÚOK. Cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež Podpora odborně - metodické práce pedagogických pracovníků, poskytování konzultací, pořádání 8 konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení realizující EVVO cíle aktivity výstupy organizace nabízející služby v oblasti EVVO (školy, školská zařízení, neziskové organizace, aj.) pedagogičtí pracovníci OŠMT, OŽPZ Cílem úkolu je podporovat metodickou práci a vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Aktivity budou zaměřeny na metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům zajišťovanou odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem životního prostředí a zemědělství či organizacemi nabízejícími služby voblasti EVVO. Vzdělávací aktivity budou pořádány prostřednictvím nabízených seminářů, Krajské konference EVVO (každoročně), workshopů aj. Výstupem bude počet zrealizovaných konzultací, počet zrealizovaných seminářů, konferencí EVVO (každoročně), workshopů aj., počet pedagogických pracovníků účastnících se vzdělávacích akcí. rozpočet Olomouckého kraje zdroje MŽP ČR (Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace) Státní fond životního prostředí ČR (Národní programy - Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 1. osa: Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1. 1: Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1. 3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; oblast podpory 1. 4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje, Významné projekty Olomouckého kraje; Neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje dle podpořených žádostí; kapitola OŠMT, ORJ ,- Kč zdroje MŽP ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle podpořených žádostí Dokumentace Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání finančních prostředků určených na Významné projekty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje; dokumenty MŽP ČR vztahující se ke grantovému řízení pro nevládní a neziskové organizace; dokumenty Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se k Národním programům; dokumenty vztahující se k implementaci OP VK

7 Cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež Podpora realizace ekologických výukových programů, vzdělávacích akcí zaměřených zejména na děti a mládež ve spolupráci s externími subjekty 9 cíle aktivity výstupy organizace nabízející služby v oblasti EVVO (školy, školská zařízení, neziskové organizace, aj.) děti, žáci a studenti mateřských škol, základních škol, středních škol, vysokých škol OŠMT Cílem úkolu je podporovat realizaci ekologických výukových programů, vzdělávacích akcí určených pro děti, žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Aktivity budou zaměřeny na koordinaci a podporu realizace ekologických výukových programů a vzdělávacích akcí určených pro děti, žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Výstupem bude počet zrealizovaných ekologických výukových programů, dalších vzdělávacích akcí, počet dětí, žáků a studentů MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ účastnících se daných vzdělávacích akcí. rozpočet Olomouckého kraje zdroje MŽP ČR (Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace) Státní fond životního prostředí ČR (Národní programy - Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 1. osa: Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1. 1: Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1. 3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; oblast podpory 1. 4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje, Významné projekty Olomouckého kraje; Neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč poskytované Radou Olomouckého kraje dle podpořených žádostí zdroje MŽP ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle podpořených žádostí Dokumentace Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání finančních prostředků určených na Významné projekty Olomouckého kraje; Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje; dokumenty MŽP ČR vztahující se ke grantovému řízení pro nevládní a neziskové organizace; dokumenty Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se k Národním programům; dokumenty vztahující se k implementaci OP VK. Cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež 10 Oceňování škol aktivně realizujících EVVO Zelená škola Olomouckého kraje mateřské školy, základní školy, střední školy OŠMT - 7 -

8 cíle aktivity výstupy Cílem úkolu je zrealizovat soutěž pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) zaměřenou na zviditelnění škol aktivních v oblasti EVVO spojenou s poskytnutím neinvestiční účelové dotace vítězným školám a titulů Zelené školy Olomouckého kraje. Aktivity budou zaměřeny na monitorování realizace EVVO ve školách a povedou k podpoře škol v rámci realizace EVVO. Výstupem bude počet zapojených a oceněných škol v rámci vyhlášené soutěže. rozpočet Olomouckého kraje - kapitola OŠMT, ORJ 10 min ,- Kč Pravidla soutěže Zelená škola Olomouckého kraje s přihláškou; Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež Investice u příspěvkových organizací Olomouckého kraje - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov 11 cíle aktivity výstupy příspěvkové organizace Olomouckého kraje - školy, školská zařízení; Olomoucký kraj zaměstnanci, děti a žáci škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem odbor investic a evropských programů; OŠMT Cílem úkolu je zajištění snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Aktivity budou zaměřeny na realizaci projektů (investic) vedoucích ke snižování spotřeby energie. Výstupem bude počet zrealizovaných investic vedoucích ke snížení spotřeby energií u příspěvkových organizací Olomouckého kraje (škol, školských zařízení). rozpočet Olomouckého kraje spolufinancování projektů Operační program Životní prostředí: 3. osa: Udržitelné využívání zdrojů energie oblast podpory 3. 2: Realizace úspor energie a využívání zdrojů tepla u nepodnikatelské sféry rozpočet Olomouckého kraje - nespecifikováno Operační program Životní prostředí dle podpořených žádostí (dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu) Dokumentace Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje, dokumenty vztahující se k implementaci OP ŽP. Cílová skupina podnikatelská sféra: 12 Vytvoření a zapojení stálé skupiny podnikatelských subjektů podílejících se na realizaci EVVO všechny typy organizací - 8 -

9 cíle aktivity výstupy zastupitelstvo kraje, zastupitelstva měst a obcí, podnikatelské subjekty, veřejnost stálá skupina podnikatelských subjektů, OŽPZ, OŠMT, další dotčené odbory KÚOK Cílem je zmapovat vztah podnikatelských subjektů v Olomouckém kraji k životnímu prostředí a EVVO, vytvořit stálou skupinu podnikatelských subjektů zapojených do EVVO, informovat o vztahu podnikatelských subjektů k EVVO a ŽP širokou veřejnost, motivovat a zapojit podnikatelské subjekty do aktivit EVVO. Iniciovat vznik stálé skupiny podnikatelských subjektů při EVVO, udělat průzkum stavu podnikatelských subjektů zapojených do EVVO (případně uspořádat soutěž zaměřenou na environmentální chování těchto podnikatelských subjektů), vytvořit fond skupiny podnikatelských subjektů pro podporu EVVO a dalších aktivit (nabídka exkurzních objektů, ekologicky šetrné výrobky, ekologické audity, organizace školení atd.). Vypracovaná studie, počet zapojených podnikatelských subjektů, účastníci soutěže, počet článků o zapojení podnikatelských subjektů do EVVO v tiskovinách a brožurách. zdroje podnikatelských subjektů, veřejné rozpočty nespecifikováno Dle plnění jednotlivých kroků daného úkolu

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více