Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Chladicí vitrína na víno"

Transkript

1 Návod k použití Chladicí vitrína na víno

2 Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení a uchovávání všech druhů vína při teplotách nad 0 C. Vyobrazení přístroje... 3 Před prvním použitím... 4 Rady pro úsporu elektrické energie... 6 Důležitá upozornění... 7 Umístění a zapojení... 8 Obsluha Údržba a čištění Odstraňování závad Změna směru otevírání dvířek

3 Vyobrazení přístroje Vybavení přístroje se může měnit v závislosti na typu přístroje. Samolepka se základními údaji o přístroji je umístěna uvnitř přístroje nebo na jeho zadní straně. 3

4 Před prvním použitím Před zapojením do elektrické sítě by měl přístroj stát přibližně dvě hodiny v klidu. Tím snížíte možnost chybného fungování v důsledku vlivu přepravy na chladicí systém. Očistěte přístroj, zejména však jeho vnitřek (viz kapitola Čištění přístroje). Návod k použití je určen pro uživatele. Popisuje přístroj a jeho správné a bezpečné používání. Je přizpůsoben různým typům/modelům přístrojů, a proto mohou být popisovány také funkce a vybavení, které Váš přístroj nemá. Odstranění obalu Odstraňte rohové podpěry a jisticí pěnový polystyren. Odstraňte veškerý obalový materiál a lepicí pásky. Před vyřazením původního chladicího a mrazicího přístroje odstraňte jeho dvířka. Tím zabráníte dětem, aby se při hraní nešťastnou náhodou nezavřely dovnitř. Pečujeme o životní prostředí K balení výrobků používáme materiály, které nezatěžují životní prostředí a které lze bez ohrožení životního prostředí znovu zpracovat (recyklovat) nebo zlikvidovat. Za tímto účelem jsou obalové materiály náležitě označeny. Také náš návod k použití je vytištěn na recyklovaném papíru, respektive na papíru, který není bělený chlorem. Až přístroj přestanete používat a bude Vám překážet, dbejte na to, aby neznamenal zátěž pro životní prostředí. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo opotřebovaných domácích spotřebičů (viz kapitola Likvidace starého přístroje). 4

5 Likvidace starého přístroje Pozor! Starý přístroj ihned vyřaďte z provozu. Případný zámek nebo západku vyřaďte z funkce, abyste se vyhnuli nebezpečí udušení dětí. Přístroje obsahují chladivo a izolační složky, které vyžadují zvláštní zacházení. Proto se při jejich likvidaci spojte s příslušným kvalifikovaným komunálním podnikem, resp. obchodníkem. Vzhledem k nebezpečí znečištění životního prostředí dbejte na to, aby nedošlo k poškození trubkového systému na zadní stěně. Před započetím práce Směr otevírání dvířek je možné změnit. Postup změny směru proveďte před instalací přístroje. Vyhledejte sáček se součástkami a návod, který je přiložen k přístroji. Přístroj zapojte do sítě Zástrčku přívodního kabelu zapojte do správně uzemněné zásuvky. Ověřte, zda je přístroj pod napětím, a to tak, že otevřete dvířka a zkontrolujete, zda žárovka osvětluje vnitřek přístroje. Přístroj umístěte do příslušného otvoru Chladicí vitrínu opatrně zasuňte do otvoru. Dbejte na to, abyste nepřehnuli přívodní kabel. Poznámka: Dvířka by měla být předsunuta ca 2,5 cm oproti sousedním kuchyňským prvkům. Nastavte tlačítko termostatu pro volbu teploty Termostat pro volbu teploty je přednastaven. Teplota se ustálí po uplynutí 24 hodin. 5

6 Rady pro úsporu elektrické energie Neotevírejte dvířka přístroje častěji, než je nutné, což platí zejména za teplého nebo vlhkého počasí. Občas zkontrolujte, zda je přístroj dostatečně chlazen (nerušené proudění vzduchu za přístrojem). Poškozené nebo netěsnící těsnění znamená vyšší spotřebu energie, proto včas zajistěte jeho výměnu. Kondenzátor na zadní stěně musí být vždy čistý, bez prachu nebo usazenin v důsledku kuchyňských výparů (viz kapitola Čištění přístroje). Jakékoliv nedodržení pokynů popsaných v kapitolách Umístění a Úspora energie může způsobit zvýšenou spotřebu energie. 6 Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

7 Důležitá upozornění Přístroj správně zapojte do elektrické sítě (viz kapitola Zapojení do elektrické sítě). Před opravami, čištěním a výměnou žárovky přístroj za všech okolností odpojte z elektrické sítě. Při odpojování přístroje táhněte za zástrčku, nikoliv za kabel. Z důvodů ochrany životního prostředí dbejte na to, abyste nepoškodili zadní stranu přístroje (kondenzátor nebo trubice, např. při převozu vyřazeného přístroje), resp. součásti chladicího systému uvnitř přístroje. Přístroj obsahuje chladivo a olej; proto poškozený přístroj zlikvidujte v souladu s ekologickými a bezpečnostními požadavky (viz kapitola Pečujeme o životní prostředí). Je-li přívodní šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, servisní provozovna nebo kvalifikovaný odborník. Vyhnete se tak mnohým rizikům. Změnu směru otevírání dvířek může provádět pouze servisní pracovník! Do ledničky neukládejte vznětlivé, těkavé a výbušné látky jako např. výbušniny nebo spreje, které obsahují vznětlivé složky (butan, propan, pentan atd.). Tyto spreje lze identifikovat podle informace o obsahu nebo podle symbolu vznětlivosti. Lahve s vysokým obsahem alkoholu musejí být pevně uzavřeny a musejí být umístěny ve svislé poloze. 7

8 Umístění a zapojení Výběr umístění Přístroj umístěte na suché a řádně větrané místo. Přípustná teplota okolí pro řádné fungování přístroje je podmíněna provedením (třídou) přístroje, které je uvedeno na samolepce s informacemi o přístroji. Třída N (běžná) ST (subtropická) Teplota okolí od +16 C do +32 C od +18 C do +38 C Přístroj neumísťujte do blízkosti topných zařízení a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. U menších vzdáleností od zdrojů tepla je nutné použít izolační desku. Umístění přístroje Přístroj musí stát ve vodorovné poloze a být stabilizován na dostatečně pevném podkladu. Všechny modely mají nastavitelné nožky, které lze využít ke snadnějšímu vyrovnání přístroje. Vyrovnání přístroje Pomocí rozvidleného klíče otáčejte nastavitelnými nožkami a zvedejte či spouštějte přístroj za účelem jeho vyrovnání. Přesně stanovte umístění přístroje, který musí stát v paralelní kolmé poloze vůči sousedním kuchyňským prvkům a v paralelní vodorovné poloze vůči výšce sousední spodní ozdobné lišty. 1. Při spouštění otáčej doprava 2. Při zvedání otáčej doleva 8

9 Umístění vestavěného přístroje Zapojení do elektrické sítě Přístroj zapojte do elektrické sítě pomocí přívodní šňůry. Zásuvka ve stěně musí mít zemnicí kontakt (chráněná zásuvka). Předepsané jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na samolepce se základními informacemi o přístroji. Zapojení do elektrické sítě a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných standardů a předpisů. Přístroj je odolný vůči krátkodobým odchylkám napětí, které však nesmějí přesáhnout -15 až +10 %. 9

10 Obsluha Volba teploty Chladicí vitrína funguje v tepelném rozpětí od ca 4 C do ca C. Neumísťujte ji do prostoru, kde je teplota nižší než 13 C nebo vyšší než 32 C. Nastavení na červené víno udržuje teplotu kolem 13 C, což je pro uchovávání červeného vína optimální teplota. Nastavení na bílé víno udržuje teplotu kolem 7 C, což je pro uchovávání bílého vína optimální teplota. Stejně jako u každého chladicího přístroje se také u chladicí vitríny teplota v různých částech jejího vnitřku mírně liší. Teplota u dna pláště je o něco nižší než teplota nahoře. Proto bílá vína ukládejte do chladnější spodní části a červená vína do teplejší horní části přístroje. Tlačítko termostatu nastavte do polohy pro červené víno. Po uložení lahví vyčkejte 24 hodin. Teprve poté můžete počáteční nastavení změnit. Osvětlení vnitřku a spínač Světlo uvnitř umožňuje lepší osvětlení lahví a jejich etiket, jakož i větší přehlednost Vaší sbírky nápojů. Je-li spínač vypnut, světlo se rozsvítí pouze při otevírání dvířek. Proto spínač vypínejte, pokud jej nepotřebujete. 10

11 Vysouvatelné zásuvky kloub - ouško (na pravé vodicí liště zásuvky zatlačte kloub dolů, na levé vodicí liště zásuvky tiskněte kloub nahoru) Všechny zásuvky můžete vysouvat, což umožňuje jednoduché vkládání a odebírání lahví. Každou ze zásuvek lze také odstranit a získat tak prostor pro ukládání větších lahví. Vyjímání 1. Zásuvku vysuňte do polohy STOP. 2. Kloub na pravé vodicí liště zásuvky zatlačte dolů a kloub na levé vodicí liště tiskněte nahoru. Poté zásuvku vyjměte. Vkládání Postranní zářezy zásuvky vložte do vodicích lišt a zásuvku vsuňte dovnitř, až klouby zaskočí. Dříve než začnete vkládat lahve, ujistěte se, zda jsou klouby správně umístěny v zářezech. Zásuvku několikrát vytáhněte do polohy STOP a opět ji zasuňte zpátky dovnitř, dokud klouby správně nezaskočí. Ukládání lahví Do každé z pěti horních polic můžete umístit 8 lahví, s možností otočení hrdla dopředu - dozadu. Do každé ze dvou spodních polic můžete umístit 6 lahví, s hrdly otočenými proti zadní stěně výrobku. Dohromady můžete umístit 52 lahví (0,75 l). Vysoké sklenice se nesmějí ukládat do spodní zásuvky, neboť by mohly bránit v řádném zavírání dvířek. 11

12 Rady pro ukládání lahví Dřevěné čelní desky zásuvek Lahve v horní části v bezprostřední blízkosti osvětlení jsou vystaveny poněkud vyšší teplotě, je-li světlo rozsvíceno, proto zvolte nejvhodnější způsob uložení příslušných lahví a nezapomínejte na zhasínání světla, pokud je již nepotřebujete. Lahve určené ke každodenní spotřebě ukládejte do přední poloviny zásuvky, kde jsou dobře viditelné včetně jejich etiket. Vína pro dlouhodobější úschovu či dozrávání uchovávejte vzadu. Dbejte na to, aby děti nešplhaly, nestály nebo se nevěšely na zásuvky chladicí vitríny. Mohly by se vážně zranit nebo poškodit vitrínu. Čelní desky zásuvek vitríny jsou ze dřeva. Dřevěné části jsou chráněny fólií, kterou odstraňte. Při běžném užívání mohou otisky prstů na dřevě zanechat skvrny. Struktura a barva přírodního dřeva se může měnit. Kondenzátor Ujistěte se, zda větrací otvory na přední části pláště nejsou ucpány. Pro optimální fungování přístroje alespoň jednou ročně utřete nebo vysajte prach z kondenzátoru. Volný přístup ke kondenzátoru získáte odstraněním víka na zadní straně chladicí vitríny. Odšroubujte tři šrouby v horní části víka a postranní části víka mírně odchylte do stran. Tím uvolníte čepy na obou stranách víka. Při opětovné instalaci veďte přívodní kabel otvorem ve spodní levé části víka. 12

13 Údržba a čištění Automatické odmrazování Čištění přístroje Vitrínu nemusíte odmrazovat, neboť led na zadní stěně se odmrazuje automaticky. Led, který vzniká na zadní stěně během činnosti kondenzátoru, v době klidové fáze kondenzátoru roztaje, v podobě kapek steče dolů a poté odteče otvorem v zadní stěně vitríny do nádobky nad kompresorem, odkud se vypaří. Před čištěním přístroje přerušte přívod elektrické energie do přístroje! Nepoužívejte hrubá nebo agresivní čistidla, která by mohla poškodit povrchové plochy. Vnější část přístroje Lakované plochy čistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na bázi alkoholu (např. čistidla na sklo). Využít můžete také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). Na plastické a lakované části není vhodné používat hrubá nebo speciální agresivní čistidla jako např. čisticí prostředky na nerezové plechy atd. Po vyčištění přístroje jej zapojte do sítě, zapněte jej a znovu naplňte nápoji. Vnitřek přístroje Vnitřek vymývejte vlažnou vodou a mýdlem nebo jedlou sodou a vodou. Nikdy nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, roztoky, lešticí pasty nebo neředěné mycí prostředky. Sklo Dvířka čistěte čisticím prostředkem na sklo nebo neagresivním mycím prostředkem s vodou a měkkým hadříkem. Nepoužívejte hrubá prášková čistidla. 13

14 Těsnění dvířek Plastické těsnění dvířek čistěte neagresivním mycím prostředkem a vodou, resp. roztokem jedlé sody nebo jemného prášku na čištění. Dobře je opláchněte. Po vyčištění namažte těsnění dvířek tenkou vrstvou parafínu nebo vazelíny v místě závěsů. Tím zabráníte přilnavosti nebo poškození těsnění. Výměna žárovky Před výměnou žárovky odpojte přístroj z elektrické sítě. Ochranný kryt žárovky odstraňte tlakem na čep na levé straně krytu. Namontujte novou 15 W žárovku. Dojde-li k přerušení přívodu elektrické energie V případě poruchy nebo výpadku elektrické energie otevírejte dvířka v co nejmenší možné míře, aby zůstala zachována teplota uvnitř přístroje. Postupný nárůst teploty nemá na víno negativní vliv. Je-li mimořádně teplé počasí, můžete víno umístit na chladnější místo, než je obnoven přívod elektrické energie. V blízkosti přístroje neuchovávejte benzín nebo jiné vznětlivé látky. 14

15 Odstraňování závad Při používání přístroje se mohou vyskytnout také provozní závady. Uvádíme některé závady, abyste sami mohli zjišťovat nedostatky, které ve většině případů nevyžadují zásah servisního pracovníka a můžete je odstranit sami. Závada Přístroj po zapojení do elektrické sítě nefunguje: Chladicí systém po delší dobu pracuje bez přerušení: Z přístroje vytéká voda: Zkontrolujte Ujistěte se, zda je v zásuvce napětí a zda je přístroj zapnut (tlačítko termostatu v poloze zapnutí). Příliš časté otevírání dvířek, resp. příliš dlouho otevřená dvířka. Nesprávně uzavřená dvířka (možný nežádoucí předmět ve dvířkách, uvolněná dvířka, kontrola těsnění...). Příliš velké množství teplých nápojů, které byly uloženy najednou. V případě nedostatečného chlazení kompresoru a kondenzátoru zkontrolujte proudění vzduchu za přístrojem a vyčistěte kondenzátor. Voda z přístroje vytéká, pokud je ucpán otvor na odtok vody nebo pokud voda vzniklá táním odkapává mimo žlábek na zachycování vody. Ucpaný otvor vyčistěte např. brčkem z plastické hmoty. Rady, které se mohou hodit Teplota není dostatečně nízká: Je nastavení teploty správné (viz kapitola Obsluha)? Funguje správně teploměr? Funguje správně větrací systém? Není přístroj umístěn v přílišné blízkosti tepelného zdroje? 15

16 Hluk Chlazení v chladicích a mrazicích přístrojích vykonává chladicí systém s kompresorem a ventilátorem, které však vytvářejí určitý hluk. Intenzita hluku závisí na umístění přístroje a jeho správném používání. Během činnosti kompresoru je slyšet šumění kapaliny. V době jeho klidové fáze je slyšet proudění chladicí kapaliny, je to však běžný jev a nemá vliv na životnost přístroje. Po spuštění přístroje může být činnost kompresoru a proudění chladicí kapaliny hlasitější. Není to však příznak závady a nemá vliv na životnost přístroje. Hlasitost těchto hluků se postupnou činností přístroje snižuje. Během činnosti přístroje se někdy vyskytnou také neobvyklé nebo silnější hluky, které jsou pro přístroj netypické a které jsou obvykle důsledkem nevhodného umístění: Přístroj musí stát ve zcela vodorovné poloze a být pevně stabilizován na podlaze. Přístroj se nesmí dotýkat stěny či sousedních prvků. 16

17 Změna směru otevírání dvířek Změna směru otevírání dvířek - přístroj bez dekorativního krytu Přiložené součásti: Levý horní závěs Levý spodní závěs Levý a pravý dekorativní kryt závěsu Kryt otvoru pro šroub závěsu Klíč TORX č. 25 Potřebné nářadí: Křížový šroubovák Elektrická vrtačka Odstraňte dvířka Vyšroubujte dva šrouby a ozdobnou lištu. Uschovejte je do doby jejich pozdější opětovné montáže. Šroubovákem vyšroubujte tři šrouby horního závěsu. Odstraňte závěs (šrouby budete potřebovat pro montáž nového závěsu). Dvířka vyjměte ze spodního závěsu. Odstraňte spodní závěs a osičku. Obraťte dvířka Držadlo bude na pravé straně dvířek, závěsy budou vlevo. Odstraňte zarážku otevírání dvířek a osičku na pravé spodní straně dvířek. Odstraňte kryt otvoru závěsu na pravé horní straně dvířek. Obraťte dvířka a znovu nasaďte kryt na nynější levou stranu. Znovu nasaďte dvířka Nasaďte původní zarážku otevírání dvířek a osičku na levou spodní stranu dvířek. Nasaďte spodní závěs a nosnou osičku ze sady na levou spodní stranu. Dvířka nasaďte na spodní závěs. Namontujte levý horní závěs ze sady pomocí tří originálních šroubů. Vyberte kryt otvoru, označený písmenem L. 17

18 Odstraňte pásku z vnitřní strany krytu závěsu. Kryt závěsu tlačte na příslušné místo, dokud nezaskočí. Kryt otvoru pro šroub tiskněte na otvor, dokud nezaskočí. Změna směru otevírání dvířek - přístroj s dekorativním krytem Přiložené součásti: Levý horní závěs Levý spodní závěs Horní pravý závěs bez čepu Klíč TORX č. 25 Potřebné nářadí: Křížový šroubovák Elektrická vrtačka Odstraňte dvířka Vyšroubujte dva šrouby a ozdobnou lištu. Uschovejte je do doby jejich pozdější opětovné montáže. Odstraňte dekorativní kryt (vzadu vyšroubujte tři šrouby, vepředu dva šrouby). Pomocí přiloženého klíče vyšroubujte tři šrouby horního závěsu. Odstraňte závěs (šrouby budete potřebovat pro montáž nového závěsu). Dvířka vyjměte ze spodního závěsu. Odstraňte spodní závěs a osičku. 18

19 Obraťte dvířka Držadlo bude na pravé straně dvířek, závěsy budou vlevo. Odstraňte zarážku otevírání dvířek a osičku na pravé spodní straně dvířek. Obraťte dvířka. Znovu nasaďte dvířka Nasaďte původní zarážku otevírání dvířek a osičku na levou spodní stranu dvířek. Nasaďte spodní závěs a nosnou osičku ze sady na levou spodní stranu. Dvířka nasaďte na spodní závěs. Namontujte levý horní závěs s čepem ze sady pomocí tří originálních šroubů. Na pravou horní stranu nasaďte přiložený závěs bez čepu. Přiložte dekorativní kryt a přišroubujte jej. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy a zda dvířka svírají pravý úhel (nevisí). Dvířka se musí pohybovat lehce. Namontujte ozdobnou lištu Ozdobná lišta má výřez na pravé a levé straně. Odstraňte kryt z levé strany a namontujte jej doprava. Chcete-li namontovat ozdobnou lištu z nerezu, namontujte kryt na pravou stranu této ozdobné lišty. Používejte originální šrouby a podložky, respektive šrouby a podložky, které byly přiloženy k nerezové ozdobné liště. Šrouby provlékněte podložkami a lištou a přišroubujte je do podstavce - viz vyobrazení. Namontujte přiložený závěs bez čepu. ZMĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ VYHRAZENY. 19

20 VC V /cs (01-06)

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 CZ Vinotéka 1 CZ Obsah Str. 1. Bezpečnostní opatření...3 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 3. Nastavení teploty/kompenzace nízké teploty/akustický

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více