Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Chladicí vitrína na víno"

Transkript

1 Návod k použití Chladicí vitrína na víno

2 Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení a uchovávání všech druhů vína při teplotách nad 0 C. Vyobrazení přístroje... 3 Před prvním použitím... 4 Rady pro úsporu elektrické energie... 6 Důležitá upozornění... 7 Umístění a zapojení... 8 Obsluha Údržba a čištění Odstraňování závad Změna směru otevírání dvířek

3 Vyobrazení přístroje Vybavení přístroje se může měnit v závislosti na typu přístroje. Samolepka se základními údaji o přístroji je umístěna uvnitř přístroje nebo na jeho zadní straně. 3

4 Před prvním použitím Před zapojením do elektrické sítě by měl přístroj stát přibližně dvě hodiny v klidu. Tím snížíte možnost chybného fungování v důsledku vlivu přepravy na chladicí systém. Očistěte přístroj, zejména však jeho vnitřek (viz kapitola Čištění přístroje). Návod k použití je určen pro uživatele. Popisuje přístroj a jeho správné a bezpečné používání. Je přizpůsoben různým typům/modelům přístrojů, a proto mohou být popisovány také funkce a vybavení, které Váš přístroj nemá. Odstranění obalu Odstraňte rohové podpěry a jisticí pěnový polystyren. Odstraňte veškerý obalový materiál a lepicí pásky. Před vyřazením původního chladicího a mrazicího přístroje odstraňte jeho dvířka. Tím zabráníte dětem, aby se při hraní nešťastnou náhodou nezavřely dovnitř. Pečujeme o životní prostředí K balení výrobků používáme materiály, které nezatěžují životní prostředí a které lze bez ohrožení životního prostředí znovu zpracovat (recyklovat) nebo zlikvidovat. Za tímto účelem jsou obalové materiály náležitě označeny. Také náš návod k použití je vytištěn na recyklovaném papíru, respektive na papíru, který není bělený chlorem. Až přístroj přestanete používat a bude Vám překážet, dbejte na to, aby neznamenal zátěž pro životní prostředí. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo opotřebovaných domácích spotřebičů (viz kapitola Likvidace starého přístroje). 4

5 Likvidace starého přístroje Pozor! Starý přístroj ihned vyřaďte z provozu. Případný zámek nebo západku vyřaďte z funkce, abyste se vyhnuli nebezpečí udušení dětí. Přístroje obsahují chladivo a izolační složky, které vyžadují zvláštní zacházení. Proto se při jejich likvidaci spojte s příslušným kvalifikovaným komunálním podnikem, resp. obchodníkem. Vzhledem k nebezpečí znečištění životního prostředí dbejte na to, aby nedošlo k poškození trubkového systému na zadní stěně. Před započetím práce Směr otevírání dvířek je možné změnit. Postup změny směru proveďte před instalací přístroje. Vyhledejte sáček se součástkami a návod, který je přiložen k přístroji. Přístroj zapojte do sítě Zástrčku přívodního kabelu zapojte do správně uzemněné zásuvky. Ověřte, zda je přístroj pod napětím, a to tak, že otevřete dvířka a zkontrolujete, zda žárovka osvětluje vnitřek přístroje. Přístroj umístěte do příslušného otvoru Chladicí vitrínu opatrně zasuňte do otvoru. Dbejte na to, abyste nepřehnuli přívodní kabel. Poznámka: Dvířka by měla být předsunuta ca 2,5 cm oproti sousedním kuchyňským prvkům. Nastavte tlačítko termostatu pro volbu teploty Termostat pro volbu teploty je přednastaven. Teplota se ustálí po uplynutí 24 hodin. 5

6 Rady pro úsporu elektrické energie Neotevírejte dvířka přístroje častěji, než je nutné, což platí zejména za teplého nebo vlhkého počasí. Občas zkontrolujte, zda je přístroj dostatečně chlazen (nerušené proudění vzduchu za přístrojem). Poškozené nebo netěsnící těsnění znamená vyšší spotřebu energie, proto včas zajistěte jeho výměnu. Kondenzátor na zadní stěně musí být vždy čistý, bez prachu nebo usazenin v důsledku kuchyňských výparů (viz kapitola Čištění přístroje). Jakékoliv nedodržení pokynů popsaných v kapitolách Umístění a Úspora energie může způsobit zvýšenou spotřebu energie. 6 Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

7 Důležitá upozornění Přístroj správně zapojte do elektrické sítě (viz kapitola Zapojení do elektrické sítě). Před opravami, čištěním a výměnou žárovky přístroj za všech okolností odpojte z elektrické sítě. Při odpojování přístroje táhněte za zástrčku, nikoliv za kabel. Z důvodů ochrany životního prostředí dbejte na to, abyste nepoškodili zadní stranu přístroje (kondenzátor nebo trubice, např. při převozu vyřazeného přístroje), resp. součásti chladicího systému uvnitř přístroje. Přístroj obsahuje chladivo a olej; proto poškozený přístroj zlikvidujte v souladu s ekologickými a bezpečnostními požadavky (viz kapitola Pečujeme o životní prostředí). Je-li přívodní šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, servisní provozovna nebo kvalifikovaný odborník. Vyhnete se tak mnohým rizikům. Změnu směru otevírání dvířek může provádět pouze servisní pracovník! Do ledničky neukládejte vznětlivé, těkavé a výbušné látky jako např. výbušniny nebo spreje, které obsahují vznětlivé složky (butan, propan, pentan atd.). Tyto spreje lze identifikovat podle informace o obsahu nebo podle symbolu vznětlivosti. Lahve s vysokým obsahem alkoholu musejí být pevně uzavřeny a musejí být umístěny ve svislé poloze. 7

8 Umístění a zapojení Výběr umístění Přístroj umístěte na suché a řádně větrané místo. Přípustná teplota okolí pro řádné fungování přístroje je podmíněna provedením (třídou) přístroje, které je uvedeno na samolepce s informacemi o přístroji. Třída N (běžná) ST (subtropická) Teplota okolí od +16 C do +32 C od +18 C do +38 C Přístroj neumísťujte do blízkosti topných zařízení a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. U menších vzdáleností od zdrojů tepla je nutné použít izolační desku. Umístění přístroje Přístroj musí stát ve vodorovné poloze a být stabilizován na dostatečně pevném podkladu. Všechny modely mají nastavitelné nožky, které lze využít ke snadnějšímu vyrovnání přístroje. Vyrovnání přístroje Pomocí rozvidleného klíče otáčejte nastavitelnými nožkami a zvedejte či spouštějte přístroj za účelem jeho vyrovnání. Přesně stanovte umístění přístroje, který musí stát v paralelní kolmé poloze vůči sousedním kuchyňským prvkům a v paralelní vodorovné poloze vůči výšce sousední spodní ozdobné lišty. 1. Při spouštění otáčej doprava 2. Při zvedání otáčej doleva 8

9 Umístění vestavěného přístroje Zapojení do elektrické sítě Přístroj zapojte do elektrické sítě pomocí přívodní šňůry. Zásuvka ve stěně musí mít zemnicí kontakt (chráněná zásuvka). Předepsané jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na samolepce se základními informacemi o přístroji. Zapojení do elektrické sítě a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných standardů a předpisů. Přístroj je odolný vůči krátkodobým odchylkám napětí, které však nesmějí přesáhnout -15 až +10 %. 9

10 Obsluha Volba teploty Chladicí vitrína funguje v tepelném rozpětí od ca 4 C do ca C. Neumísťujte ji do prostoru, kde je teplota nižší než 13 C nebo vyšší než 32 C. Nastavení na červené víno udržuje teplotu kolem 13 C, což je pro uchovávání červeného vína optimální teplota. Nastavení na bílé víno udržuje teplotu kolem 7 C, což je pro uchovávání bílého vína optimální teplota. Stejně jako u každého chladicího přístroje se také u chladicí vitríny teplota v různých částech jejího vnitřku mírně liší. Teplota u dna pláště je o něco nižší než teplota nahoře. Proto bílá vína ukládejte do chladnější spodní části a červená vína do teplejší horní části přístroje. Tlačítko termostatu nastavte do polohy pro červené víno. Po uložení lahví vyčkejte 24 hodin. Teprve poté můžete počáteční nastavení změnit. Osvětlení vnitřku a spínač Světlo uvnitř umožňuje lepší osvětlení lahví a jejich etiket, jakož i větší přehlednost Vaší sbírky nápojů. Je-li spínač vypnut, světlo se rozsvítí pouze při otevírání dvířek. Proto spínač vypínejte, pokud jej nepotřebujete. 10

11 Vysouvatelné zásuvky kloub - ouško (na pravé vodicí liště zásuvky zatlačte kloub dolů, na levé vodicí liště zásuvky tiskněte kloub nahoru) Všechny zásuvky můžete vysouvat, což umožňuje jednoduché vkládání a odebírání lahví. Každou ze zásuvek lze také odstranit a získat tak prostor pro ukládání větších lahví. Vyjímání 1. Zásuvku vysuňte do polohy STOP. 2. Kloub na pravé vodicí liště zásuvky zatlačte dolů a kloub na levé vodicí liště tiskněte nahoru. Poté zásuvku vyjměte. Vkládání Postranní zářezy zásuvky vložte do vodicích lišt a zásuvku vsuňte dovnitř, až klouby zaskočí. Dříve než začnete vkládat lahve, ujistěte se, zda jsou klouby správně umístěny v zářezech. Zásuvku několikrát vytáhněte do polohy STOP a opět ji zasuňte zpátky dovnitř, dokud klouby správně nezaskočí. Ukládání lahví Do každé z pěti horních polic můžete umístit 8 lahví, s možností otočení hrdla dopředu - dozadu. Do každé ze dvou spodních polic můžete umístit 6 lahví, s hrdly otočenými proti zadní stěně výrobku. Dohromady můžete umístit 52 lahví (0,75 l). Vysoké sklenice se nesmějí ukládat do spodní zásuvky, neboť by mohly bránit v řádném zavírání dvířek. 11

12 Rady pro ukládání lahví Dřevěné čelní desky zásuvek Lahve v horní části v bezprostřední blízkosti osvětlení jsou vystaveny poněkud vyšší teplotě, je-li světlo rozsvíceno, proto zvolte nejvhodnější způsob uložení příslušných lahví a nezapomínejte na zhasínání světla, pokud je již nepotřebujete. Lahve určené ke každodenní spotřebě ukládejte do přední poloviny zásuvky, kde jsou dobře viditelné včetně jejich etiket. Vína pro dlouhodobější úschovu či dozrávání uchovávejte vzadu. Dbejte na to, aby děti nešplhaly, nestály nebo se nevěšely na zásuvky chladicí vitríny. Mohly by se vážně zranit nebo poškodit vitrínu. Čelní desky zásuvek vitríny jsou ze dřeva. Dřevěné části jsou chráněny fólií, kterou odstraňte. Při běžném užívání mohou otisky prstů na dřevě zanechat skvrny. Struktura a barva přírodního dřeva se může měnit. Kondenzátor Ujistěte se, zda větrací otvory na přední části pláště nejsou ucpány. Pro optimální fungování přístroje alespoň jednou ročně utřete nebo vysajte prach z kondenzátoru. Volný přístup ke kondenzátoru získáte odstraněním víka na zadní straně chladicí vitríny. Odšroubujte tři šrouby v horní části víka a postranní části víka mírně odchylte do stran. Tím uvolníte čepy na obou stranách víka. Při opětovné instalaci veďte přívodní kabel otvorem ve spodní levé části víka. 12

13 Údržba a čištění Automatické odmrazování Čištění přístroje Vitrínu nemusíte odmrazovat, neboť led na zadní stěně se odmrazuje automaticky. Led, který vzniká na zadní stěně během činnosti kondenzátoru, v době klidové fáze kondenzátoru roztaje, v podobě kapek steče dolů a poté odteče otvorem v zadní stěně vitríny do nádobky nad kompresorem, odkud se vypaří. Před čištěním přístroje přerušte přívod elektrické energie do přístroje! Nepoužívejte hrubá nebo agresivní čistidla, která by mohla poškodit povrchové plochy. Vnější část přístroje Lakované plochy čistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na bázi alkoholu (např. čistidla na sklo). Využít můžete také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). Na plastické a lakované části není vhodné používat hrubá nebo speciální agresivní čistidla jako např. čisticí prostředky na nerezové plechy atd. Po vyčištění přístroje jej zapojte do sítě, zapněte jej a znovu naplňte nápoji. Vnitřek přístroje Vnitřek vymývejte vlažnou vodou a mýdlem nebo jedlou sodou a vodou. Nikdy nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, roztoky, lešticí pasty nebo neředěné mycí prostředky. Sklo Dvířka čistěte čisticím prostředkem na sklo nebo neagresivním mycím prostředkem s vodou a měkkým hadříkem. Nepoužívejte hrubá prášková čistidla. 13

14 Těsnění dvířek Plastické těsnění dvířek čistěte neagresivním mycím prostředkem a vodou, resp. roztokem jedlé sody nebo jemného prášku na čištění. Dobře je opláchněte. Po vyčištění namažte těsnění dvířek tenkou vrstvou parafínu nebo vazelíny v místě závěsů. Tím zabráníte přilnavosti nebo poškození těsnění. Výměna žárovky Před výměnou žárovky odpojte přístroj z elektrické sítě. Ochranný kryt žárovky odstraňte tlakem na čep na levé straně krytu. Namontujte novou 15 W žárovku. Dojde-li k přerušení přívodu elektrické energie V případě poruchy nebo výpadku elektrické energie otevírejte dvířka v co nejmenší možné míře, aby zůstala zachována teplota uvnitř přístroje. Postupný nárůst teploty nemá na víno negativní vliv. Je-li mimořádně teplé počasí, můžete víno umístit na chladnější místo, než je obnoven přívod elektrické energie. V blízkosti přístroje neuchovávejte benzín nebo jiné vznětlivé látky. 14

15 Odstraňování závad Při používání přístroje se mohou vyskytnout také provozní závady. Uvádíme některé závady, abyste sami mohli zjišťovat nedostatky, které ve většině případů nevyžadují zásah servisního pracovníka a můžete je odstranit sami. Závada Přístroj po zapojení do elektrické sítě nefunguje: Chladicí systém po delší dobu pracuje bez přerušení: Z přístroje vytéká voda: Zkontrolujte Ujistěte se, zda je v zásuvce napětí a zda je přístroj zapnut (tlačítko termostatu v poloze zapnutí). Příliš časté otevírání dvířek, resp. příliš dlouho otevřená dvířka. Nesprávně uzavřená dvířka (možný nežádoucí předmět ve dvířkách, uvolněná dvířka, kontrola těsnění...). Příliš velké množství teplých nápojů, které byly uloženy najednou. V případě nedostatečného chlazení kompresoru a kondenzátoru zkontrolujte proudění vzduchu za přístrojem a vyčistěte kondenzátor. Voda z přístroje vytéká, pokud je ucpán otvor na odtok vody nebo pokud voda vzniklá táním odkapává mimo žlábek na zachycování vody. Ucpaný otvor vyčistěte např. brčkem z plastické hmoty. Rady, které se mohou hodit Teplota není dostatečně nízká: Je nastavení teploty správné (viz kapitola Obsluha)? Funguje správně teploměr? Funguje správně větrací systém? Není přístroj umístěn v přílišné blízkosti tepelného zdroje? 15

16 Hluk Chlazení v chladicích a mrazicích přístrojích vykonává chladicí systém s kompresorem a ventilátorem, které však vytvářejí určitý hluk. Intenzita hluku závisí na umístění přístroje a jeho správném používání. Během činnosti kompresoru je slyšet šumění kapaliny. V době jeho klidové fáze je slyšet proudění chladicí kapaliny, je to však běžný jev a nemá vliv na životnost přístroje. Po spuštění přístroje může být činnost kompresoru a proudění chladicí kapaliny hlasitější. Není to však příznak závady a nemá vliv na životnost přístroje. Hlasitost těchto hluků se postupnou činností přístroje snižuje. Během činnosti přístroje se někdy vyskytnou také neobvyklé nebo silnější hluky, které jsou pro přístroj netypické a které jsou obvykle důsledkem nevhodného umístění: Přístroj musí stát ve zcela vodorovné poloze a být pevně stabilizován na podlaze. Přístroj se nesmí dotýkat stěny či sousedních prvků. 16

17 Změna směru otevírání dvířek Změna směru otevírání dvířek - přístroj bez dekorativního krytu Přiložené součásti: Levý horní závěs Levý spodní závěs Levý a pravý dekorativní kryt závěsu Kryt otvoru pro šroub závěsu Klíč TORX č. 25 Potřebné nářadí: Křížový šroubovák Elektrická vrtačka Odstraňte dvířka Vyšroubujte dva šrouby a ozdobnou lištu. Uschovejte je do doby jejich pozdější opětovné montáže. Šroubovákem vyšroubujte tři šrouby horního závěsu. Odstraňte závěs (šrouby budete potřebovat pro montáž nového závěsu). Dvířka vyjměte ze spodního závěsu. Odstraňte spodní závěs a osičku. Obraťte dvířka Držadlo bude na pravé straně dvířek, závěsy budou vlevo. Odstraňte zarážku otevírání dvířek a osičku na pravé spodní straně dvířek. Odstraňte kryt otvoru závěsu na pravé horní straně dvířek. Obraťte dvířka a znovu nasaďte kryt na nynější levou stranu. Znovu nasaďte dvířka Nasaďte původní zarážku otevírání dvířek a osičku na levou spodní stranu dvířek. Nasaďte spodní závěs a nosnou osičku ze sady na levou spodní stranu. Dvířka nasaďte na spodní závěs. Namontujte levý horní závěs ze sady pomocí tří originálních šroubů. Vyberte kryt otvoru, označený písmenem L. 17

18 Odstraňte pásku z vnitřní strany krytu závěsu. Kryt závěsu tlačte na příslušné místo, dokud nezaskočí. Kryt otvoru pro šroub tiskněte na otvor, dokud nezaskočí. Změna směru otevírání dvířek - přístroj s dekorativním krytem Přiložené součásti: Levý horní závěs Levý spodní závěs Horní pravý závěs bez čepu Klíč TORX č. 25 Potřebné nářadí: Křížový šroubovák Elektrická vrtačka Odstraňte dvířka Vyšroubujte dva šrouby a ozdobnou lištu. Uschovejte je do doby jejich pozdější opětovné montáže. Odstraňte dekorativní kryt (vzadu vyšroubujte tři šrouby, vepředu dva šrouby). Pomocí přiloženého klíče vyšroubujte tři šrouby horního závěsu. Odstraňte závěs (šrouby budete potřebovat pro montáž nového závěsu). Dvířka vyjměte ze spodního závěsu. Odstraňte spodní závěs a osičku. 18

19 Obraťte dvířka Držadlo bude na pravé straně dvířek, závěsy budou vlevo. Odstraňte zarážku otevírání dvířek a osičku na pravé spodní straně dvířek. Obraťte dvířka. Znovu nasaďte dvířka Nasaďte původní zarážku otevírání dvířek a osičku na levou spodní stranu dvířek. Nasaďte spodní závěs a nosnou osičku ze sady na levou spodní stranu. Dvířka nasaďte na spodní závěs. Namontujte levý horní závěs s čepem ze sady pomocí tří originálních šroubů. Na pravou horní stranu nasaďte přiložený závěs bez čepu. Přiložte dekorativní kryt a přišroubujte jej. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy a zda dvířka svírají pravý úhel (nevisí). Dvířka se musí pohybovat lehce. Namontujte ozdobnou lištu Ozdobná lišta má výřez na pravé a levé straně. Odstraňte kryt z levé strany a namontujte jej doprava. Chcete-li namontovat ozdobnou lištu z nerezu, namontujte kryt na pravou stranu této ozdobné lišty. Používejte originální šrouby a podložky, respektive šrouby a podložky, které byly přiloženy k nerezové ozdobné liště. Šrouby provlékněte podložkami a lištou a přišroubujte je do podstavce - viz vyobrazení. Namontujte přiložený závěs bez čepu. ZMĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ VYHRAZENY. 19

20 VC V /cs (01-06)

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno Návod k použití Chladicí vitrína na víno Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorová lednička NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento

Více

Návody k vestavění jsou určeny k vestavění různých modelů přístrojů, proto jsou popsány také postupy, které nejsou u vašeho přístroje potřebné.

Návody k vestavění jsou určeny k vestavění různých modelů přístrojů, proto jsou popsány také postupy, které nejsou u vašeho přístroje potřebné. Návod k vestavění Integrační chladící-mrazící přístroje Návod k vestavění chladících a mrazících přístrojů je určen odborníku. Vestavění a připojení přístroje musí být provedeno v souladu s návody a platnými

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití 7080 107-02

Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití 7080 107-02 Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití CZ 7080 107-02 FKDv 3712 1006 Poznámky k likvidaci Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. -- Lepenka -- Lisovaný pěnový polystyren -- Igelit -- Polypropylen

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 57 05 03

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 57 05 03 MONTÁŽNÍ NÁVOD Verze 07/03 Obj. č.: 57 05 03 Toto nástěnné svítidlo z ušlechtilé oceli s neobvyklým designem je vybaveno pasivním infračerveným detektorem pohybů (PIR), který dokáže toto svítidlo automaticky

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací CZ ČEŠTINA Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví 3 Průvodce instalací 6 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ JE DŮLEŽITÉ SE S NIMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Návod k použití a instalaci Quartzové topidlo Rio 015 (dále jen topidlo) je určeno výhradně pro vnitřní prostředí. Vyzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Návod k vestavění Integrační chladnička s mrazničkou

Návod k vestavění Integrační chladnička s mrazničkou Integrační chladnička s mrazničkou chladících a mrazících přístrojů je určen odborníku. Vestavění a připojení přístroje musí být provedeno v souladu s návody a platnými normami a předpisy. Návody k vestavění

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

VINOTÉKA MODEL DWS-860X

VINOTÉKA MODEL DWS-860X VINOTÉKA MODEL DWS-860X Návod k použití a instalaci CHD 16 Vinotéka Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali koupí vinotéky De Dietrich. Naši odborníci pro

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou

Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou Tyto instrukce týkající se chladících a mrazících zařízení jsou určeny jen kvalifikovaným technikům. Zařízení by mělo být sestaveno a instalováno v

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

CHLADNIČKA- MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

CHLADNIČKA- MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ CHLADNIČKA- MRAZNIČKA Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. www.lge.com 108 108 Funkce paměti Alarm dveří 120 121 121 122

Více

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Žehlička Vážený zákazníku! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

8 Pure N Fresh Je doporučeno měnit vodní filtr: Přibližně každých šest měsíců. Když se zapne indikátor vodního filtru. Když výstup z dávkovače vody klesá. Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé. Vyjměte

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS RADY A DOPORUČENÍ Tento návod k použití je společný pro několik verzí přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis některých komponentů, které

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit

Více

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 CS F E G D B C A 3 ČESKY 29-31 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpečnost Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti.

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skříň Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skríň - mraznička je určena k používání v domácnosti

Více