PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE"

Transkript

1 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 7, Olomouc Osobní asistence Tel: , PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nezisková organizace, kterou v roce 1994 založili sami vozíčkáři. Od svého vzniku Spolek nepřetržitě poskytuje osobní asistenci a postupně rozšiřuje činnost o další služby a aktivity: sociálně-právní poradna, půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, podpora zaměstnávání lidí se ZP, volnočasové aktivity, sociální podnikání (digitalizace dat, call centrum, agentura pro zaměstnávání osob se ZP), spolupráce s MmOl na odstraňování bariér nebo komunitním plánování sociálních služeb atd. 2. Služba osobní asistence a její poslání Služba osobní asistence (dále jen OA ) je terénní služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí uživatele. OA je registrována a poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování osobní asistence (dále jen Smlouva ). Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umožnit zdravotně postiženým lidem (s tělesným handicapem, případně v kombinaci s jiným postižením) žít běžným způsobem života a využívat možností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého života. Služba osobní asistence je poskytována v Olomouckém regionu, případně dle možností a kapacit organizace v přilehlých oblastech. 3. Nabízené základní a fakultativní činnosti Služba OA nabízí zajištění základních činností v rozsahu úkonů dle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách a 5 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o soc. službách: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody) g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba dále nabízí zajištění fakultativních činností: 1. mytí oken 2. pověšení záclon 3. dopomoc při sbalení věcí před malováním, před stěhováním 4. úklid domácnosti většího rozsahu (přesahující běžný pravidelný úklid) 5. výměna duše u mechanického vozíku 6. krizová linka osobní asistence Rozsah základních a fakultativní činností si uživatel stanovuje do Smlouvy o poskytování služby OA. - Strana 1 (celkem 7) -

2 4. Místo a čas poskytování služby OA Služba OA je poskytována zpravidla v místě a okolí bydliště Uživatele, na území Olomouckého regionu, v případě potřeby a dohody obou stran i na dalším území České republiky nebo v zahraničí. Služby OA se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. Konkrétní místo a čas poskytování služby u Uživatele je sjednán v individuálním plánu uživatele služby osobní asistence v Příloze č.1 Smlouvy. 5. Systém určení osobního asistenta a klíčový sociální pracovník Službu OA poskytuje pracovník v terénu = osobní asistent, který musí splňovat zákonem stanovená kritéria (vzdělání, bezúhonnost, plnoletost, odpovídající zdravotní stav). Osobní asistenty zajišťuje organizace. Sociální pracovník vybere vhodného asistenta/y pro zajištění uživatelových požadavků na asistenci. Při výběru zohlední individuality uživatele a asistenta. K časovým a místním potřebám uživatele vybere vhodného asistenta, který je schopen jeho požadavky zajistit. Při prvním setkání zpravidla přijde sociální pracovník osobního asistenta uživateli představit. Na místě uživatel asistentovi sdělí, co je obsahem a náplní asistencí a zopakuje dobu a místo dohodnutých asistencí. Tato první asistence je zkušební a není zpoplatněna. Pokud spolupráce uživateli vyhovuje, domlouvá si uživatel již přímo se svým asistentem další termíny asistencí. Asistent se stává tzv. stálým asistentem uživatele a dochází k němu na asistence v pravidelných či nepravidelných intervalech. Uživatel má jednoho nebo dle potřeby více stálých osobních asistentů. Uživatel může odmítnout pravidelnou asistenci od asistenta, který mu nevyhovuje a informuje svého klíčového sociálního pracovníka. Každý uživatel má svého klíčového sociálního pracovníka, na kterého se obrací ve vyřizování svých záležitostí týkajících se služby. Klíčový sociální pracovník spolupracuje s uživatelem na individuálním plánování, s jeho osobními asistenty, sepisuje změny smlouvy, vyřizuje záležitosti týkající se uživatele. Klíčový pracovník vykoná min. 3x za rok návštěvu uživatele (doma nebo jinde, dle přání uživatele) a hodnotí s ním průběh poskytování služby. 6. Povinnosti a práva uživatele, průběh osobní asistence domlouvání se stálým asistentem (= objednávání asistence přímo u asistenta) - uživatel se průběžně domlouvá se stálým asistentem na zajištění svých potřeb osobní asistence (=objednává si asistenci přímo u asistenta), tzn. v průběhu asistence si uživatel s asistentem ústně potvrdí další termín asistence nebo se domluví, kdy jej uživatel bude kontaktovat a jak (telefonicky, em) individuální podrobnosti jsou dohodnuty v Manuálu osobní asistence u uživatele (dále Manuál ); - uživatel sdělí předem asistentovi náplň asistence, aby si asistent mohl vzít vhodný oděv (doprovod do divadla, dopomoc s úklidem domácnosti atd.); náplň asistence se odvíjí od rozsahu základních činností, které si uživatel určí ve Smlouvě; - v rámci objednávání u asistenta nebo při objednávání náhradní asistence v kanceláři OA dle pravidel jsou možné časové odchylky dle aktuálních potřeb uživatele od stanoveného času OA ve Smlouvě; objednání náhradního asistenta v kanceláři OA - pokud žádný ze stálých asistentů uživatele nemůže zajistit jeho potřeby osobní asistence, zadává si uživatel nejpozději do pátku 9.00h požadavky na následující týden (pondělí neděle) do kanceláře OA (telefon, , SMS); uživatel u požadavku uvede termín, čas, místo, stručnou náplň asistence; - v případě, že se jedná o zajištění náhradní asistence mezi 22h-6h uživatel zadává požadavek do pátku 9.00h, 14 dní dopředu; - sociální pracovník podá v pátek nejpozději do 18-ti hodin uživateli informaci o zajištění objednané OA; - pokud je uživatel domluven s asistentem, který onemocní a nemůže vykonat osobní asistenci, zadá si uživatel požadavek mimo termínovaný čas a sociální pracovník sjednává náhradní asistenci; - Strana 2 (celkem 7) -

3 - uživatel si může vyžádat základní informace týkající se asistenta, nemá však automatický nárok na získání kontaktu na náhradního asistenta; objednání asistence k zajištění fakultativních činností - k zajištění fakultativních činností se objednává asistence do pátku 9.00h - uživatel si zadává požadavek na následující týden (pondělí-neděle) v kanceláři OA (telefon, , SMS); - výjimku tvoři fakultativní činnosti: o výměna duše u mechanického vozíku - uživatel zavolá vzniklý požadavek do kanceláře OA během běžné pracovní doby a sociální pracovník se s ním dohodne na nejbližším možném zajištění dle aktuální personální situace; o krizová linka osobní asistence uživatel volá ihned v případě potřeby (více viz. bod 14) zrušení objednané osobní asistence - uživatel má povinnost včas zrušit objednanou osobní asistenci nejpozději den předem v pracovní době kontaktuje kancelář OA, mimo pracovní dobu (večer, víkend, svátek) volá na Krizovou linku OA; - uživatel má povinnost včas zrušit objednanou asistenci vždy v případech, že je sám toho schopen nebo je to schopen zajistit např. přes osobu žijící ve společné domácnosti; - pozdější zrušení osobní asistence je považováno za porušení pravidel s výjimkou závažných zdravotních nebo jiných důvodů, které uživatel nebyl schopen ovlivnit; uživatel dodržuje čas, místo a rozsah úkonů, které si dojednal ve Smlouvě - pokud je potřeba změny v čase, místě, rozsahu úkonů trvalá nebo se vztahuje na delší časové období (uživateli se změnily životní podmínky a potřebuje změnit čas OA, rozšířit, snížit rozsah úkonů, např. přes zimní období chce využívat méně asistencí na doprovody, odstěhoval se od rodičů, trvalé zhoršení zdravotního stavu) kontaktuje uživatel svého klíčového sociálního pracovníka a ten s ním sepíše změnu smlouvy, aby mohl poskytovatel personálně zajistit službu; - pokud se uživateli krátkodobě (týden - cca měsíc) sníží aktuální potřeby (nemoc, dovolená, pobyt v lázních, hospitalizace) změna smlouvy se nesepisuje, ale uživatel tuto změnu nahlásí do kanceláře OA; - pokud se jedná o změnu jednorázovou (např. kvůli jednodenní cestě mimo město uživatel musí vstávat dříve než obvykle, návštěva lékaře) domluví se uživatel přímo s asistentem a změnu hlásit nemusí, případně si zadá požadavek na náhradní asistenci do kanceláře; - pokud uživatel nedodržuje soustavně čas, místo asistence, překračuje rozsah úkonů, které si určil ve smlouvě a nekontaktuje sociálního pracovníka, aby dojednali změnu Smlouvy, ani ho neinformuje, porušuje Smlouvu a tyto Pravidla; - pokud si není uživatel ve výše uvedených případech jistý konzultuje situaci se svým klíčovým pracovníkem nebo je možné situace vydefinovat do Manuálu; uživatel si řídí svého asistenta dle rozsahu úkonů, které si stanovil ve Smlouvě - uživatel si stanoví rozsah úkonů do Smlouvy a dále je popíše v Manuálu; s úkony a Manuálem seznamuje osobního asistenta sociální pracovník před příchodem na první asistenci; - uživatel na začátku asistence shrne asistentovi konkrétní potřeby, např. dnes půjdeme na nákup, pak domů, uděláme oběd a utřeme prach; půjdeme do centra a tam obejdeme pár knihkupectví, sháním jednu knížku, podle zbylého času bych potřeboval pomoci s vypráním prádla; - uživatel řídí svého asistenta v průběhu celé asistence sděluje mu a popisuje, v čem má uživateli konkrétně dopomoci; přístup uživatele k asistentovi - uživatel se chová k asistentovi slušně, není agresivní, nevyjadřuje se hrubě, nemanipuluje s asistentem, kontaktuje asistenta předem dohodnutým způsobem jen z důvodu domluvy na asistenci nebo v jiné věci související se službou; uživatel zajišťuje asistentovi přístup do bytu (na jiné místo) a vhodné kompenzační pomůcky - uživatel umožní a zajistí asistentovi přístup do bytu případně na jiné místo, kde má asistence probíhat; - pokud není umožněn asistentovi vstup do místnosti, kde je uživatel, a asistent na něj musí počkat na jiném místě, např. uživatel si nepřeje, aby asistent byl přímo u jednání o jeho finančních záležitostech uživatel zajistí (domluví) asistentovi důstojné podmínky (např. židle, přístup k WC asistent nemůže čekat hodinu venku v zimě); - uživatel je povinen dle svých možností zajistit ve svém bytě i pro pohyb venku vhodné kompenzační pomůcky, tak aby chránil a zajistil své zdraví a zdraví osobního asistenta; - Strana 3 (celkem 7) -

4 prostor na přestávku (WC, ručník, svačina) - uživatel poskytne asistentovi prostor a čas na přestávku, pokud asistent pracuje min. 4h a déle jak 6h v kuse; doba přestávky se nezapočítává do hodin odebrané osobní asistence; - uživatel umožní asistentovi přístup na WC a k tekoucí vodě, pokud je asistence vykonávána v jeho domácnosti, případně vyhoví žádosti asistenta na odskočení, pokud jsou mimo domov uživatele; - uživatel zajistí pro asistenta samostatný ručník, pokud asistence probíhají také v domácnosti uživatele; pohyb asistenta po bytě - uživatel se s asistentem předem domluví, ve kterých částech bytu se může asistent pohybovat; - uživatel sdělí asistentovi své přání např. do místností vstupuje asistent pouze za přítomnosti uživatele a asistent jeho přání respektuje; tyto informace lze také definovat do Manuálu práce u uživatele; přítomnost rodiny uživatele při asistenci - uživatel zajistí, aby do práce osobního asistenta nezasahoval rodinný příslušník a také mu nezadával náplň asistence; výjimku tvoří pouze aktuální situace, která to vyžaduje (např. s rodinným příslušníkem je dohodnutá pomoc při zaučení nového asistenta); - uživatel respektuje neutrální postoj asistenta k rodině uživatele; pes nebo jiné zvíře v domácnosti uživatele - uživatel zajistí hladký průběh asistence - zvíře nesmí ohrožovat asistenta, bránit mu ve výkonu OA; - uživatel sdělí sociálním pracovníkům, osobním asistentům informace o svém zvířeti, které mohou mít vliv na průběh asistence (vážnější nemoc zvířete, jeho zvyky, vztah k cizím lidem); uživatel má problémy, nejasnosti ve vztahu ke službě nebo k asistentovi, potřebuje změnit Smlouvu - kontaktuje sociálního pracovníka služby, co nejdříve a řeší s ním vzniklou situaci (např. nespokojenost s prací asistenta, nespokojenost s osobním přístupem asistenta nebo s jeho komunikací, žádost o výměnu asistenta, žádost o dalšího asistenta, potřeba změny Smlouvy, nejasnosti v systému využívání služby); uživatel má právo a možnost podat stížnost - uživatel má právo podat stížnost na průběh a kvalitu poskytované služby např. na událost, která se stala v rámci služby, může si stěžovat, že mu byly některé informace špatné vysvětleny nebo předány, na chování a přístup sociálního pracovníka nebo asistenta, v případě nespokojenosti s vyřešením jeho problému v rámci služby; - stížnost lze podat dle Pravidel pro podávání stížností; - podaná stížnost ani vyřešení stížnosti nemá vliv na kvalitu poskytované služby uživateli; 7. Povinnosti a práva poskytovatele, průběh asistence poskytovatel reaguje na objednávku uživatele - sociální pracovník se věnuje každé objednávce na službu OA ze strany uživatele; - pokud si uživatel zadá požadavek na zajištění asistence dle pravidel, tzn. do pátku 9.00h je mu asistence zajištěna; - v případě, že uživatel objedná službu později než je stanoveno v těchto pravidlech sociální pracovník zajistí službu dle aktuálních personálních možností; - sociální pracovník rovněž reaguje na změnu potřeb uživatele změní společně Smlouvu, zajistí jiného asistenta, vysvětlí a dohodne podmínky využívání služby přímo u uživatele, společně mění individuální plán, Manuál; - činnosti, které nejsou stanoveny v bodě 3 těchto Pravidel, nelze prostřednictvím služby poskytovat a uživateli bude jejich poskytnutí odmítnuto sociálním pracovníkem i osobním asistentem; uživateli je poskytnuto základní sociální poradenství; poskytovatel zajistí kvalifikovaného osobního asistenta (asistent ví, co má dělat) - osobní asistent prochází přijímacím řízením a dále během prvních 3 měsíců zacvičením, které obsahuje předání obecných informací o průběhu služby, nácvik s vybranými kompenzačními pomůckami, zacvičovací asistence v terénu, předání informací z Manuálu osobní asistence u uživatelů, ke kterým dochází na asistenci atd.; - Strana 4 (celkem 7) -

5 - sociální pracovník před prvním setkáním informuje osobního asistenta o průběhu služby u konkrétního uživatele dle individuálního plánu a Manuálu; - osobní asistent je průběžně informován o změnách v Manuálu a pokud si to uživatel přeje, může na jejich aktualizaci spolupracovat; - v průběhu služby dochází asistent na porady, individuální konzultace, účastní se skupinových supervizí s externím odborníkem, hodnotí se jeho profesní potřeby, účastní se dalšího vzdělávání; - sociální pracovníci kontrolují výkon a kvalitu práce osobních asistentů v terénu prostřednictvím výkazů práce, při konzultacích, supervizích atd., dotazováním uživatelů, případně osobně při výkonu služby se svolením uživatele; mezi povinnosti osobního asistenta patří předávání informací o průběhu služby u uživatele; poskytovatel vyřizuje stížnosti - poskytovatel je povinen vyřídit stížnost, podnět a předat uživateli odpověď dle Pravidel pro podávání stížností; 8. Individuální plánování Součástí služby OA je individuální plánování služby, které probíhá od začátku poskytování služby. Individuální plánování služby OA sleduje naplňování osobních cílů, např. žít běžným životem, věnovat se svým zájmům, zůstat žít doma = tzn., že osobní asistence není cílem, ale je prostředkem k dosažení cíle (čeho chce uživatel prostřednictvím osobní asistence dosáhnout?). Za pomoci pracovníka si uživatel identifikuje situace, které chce řešit a je to možné pomocí služby OA. Společně stanoví konkrétní kroky, aktivity nebo vedlejší cíle. Plán OA obsahuje všechny podstatné informace týkající se služby: - cíl služby (měřitelný, aby se dalo poznat, že ho uživatel za podpory služby dosahuje); - kdy bude osobní asistence realizována (každý den od do, každý pátek od do) - kde bude realizována (domácnost, pracoviště, okolí bydliště ) - co je konkrétní náplní služby = rozsah úkonů (úkony: hygiena, doprovody, dopomoc v domácnosti atd.) Individuální plán je zaznamenán do přílohy Smlouvy č. 1 Náplň služby. Aktualizace probíhá min 1x za půl roku nebo dle aktuálních potřeb častěji. Další součástí individuálního plánování je tzv. Manuál osobní asistence u uživatele ( Manuál ), který může mít vytvořený každý uživatel, který jej uzná za vhodný. V Manuálu si uživatel určí informace, které chce a potřebuje, aby asistenti věděli, když k němu přijdou na asistenci. Jedná se o pomůcku např. pro uživatele, u kterých se skládá asistence z většího množství úkonů a je žádoucí, aby všichni asistenti postupovali stejně. Manuál se aktualizuje, kdykoliv je potřeba. Uživatel může zjistit, že má daleko více potřeb. V této situaci lze využít podrobnější plánování služby Co pro sebe mohu a chci udělat. Zde lze velmi konkrétně stanovit postupné kroky k naplňování cíle. Na individuálním plánování spolupracuje uživatel, klíčový sociální pracovník a dle přání uživatele osobní asistenti. 9. Respekt k soukromí, doma, venku, při jednání Každý pracovník služby OA respektuje uživatelovo soukromí, jeho domov jako osobní prostor, jeho individualitu při jednání, jeho osobnost při pohybu kdekoliv venku. Pracovníci dodržují mlčenlivost o informacích týkajících se uživatele. Uživatel s pracovníkem se vzájemně respektují. 10. Smlouva o poskytování osobní asistence S každým uživatelem služby OA je uzavřena Smlouva o poskytování osobní asistence v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách. Smlouva upravuje podmínky poskytování služby, práva a povinnosti uživatele a poskytovatele, úhrady za službu, možnosti ukončení smlouvy atd. - Strana 5 (celkem 7) -

6 Ke Smlouvě je připojena Příloha č. 1 Náplň služby - jejímž obsahem je individuální plán uživatele služby, který obsahuje cíl služby, čas, místo výkonu OA a rozsah základních a fakultativních činností. Při podpisu Smlouvy obdrží Uživatel platné znění vnitřních pravidel služby: Pravidla poskytování osobní asistence, Ceník služby osobní asistence poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc, Pravidla pro podávání stížností. V případě změn vnitřních pravidel je s nimi Uživatel prokazatelně seznámen minimálně 1 měsíc před nabytím jejich platnosti. Změnu Smlouvy a jejích příloh lze provádět pouze číslovanými dodatky. 11. Vykazování využité osobní asistence Uživatel podepisuje osobnímu asistentovi počet hodin, které daný den využil do Výkazu osobní asistence u uživatele. Svým podpisem uživatel stvrzuje, že odebral hodiny OA v určitém počtu a s určitou náplní. Základní a fakultativní činnosti se zaznamenávají do výkazů zvlášť. 12. Úhrada za služby OA Cena za hodinu služby OA je stanovena v Ceníku služby osobní asistence poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Na základě počtu odebraných hodin, vykázaných ve výkazech, je vystavena faktura, která je zaslána uživateli. Služby OA uživatel hradí pravidelně (měsíčně) - v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Platby je možné uhradit: - v hotovosti - v pokladní dny u účetní spolku; - bezhotovostně - převodem na účet organizace (číslo účtu a variabilní symbol pro identifikaci bezhotovostní platby jsou uvedeny na vystavené faktuře); 13. Porušení Smlouvy a Pravidel o poskytování služby OA V případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy nebo Pravidel 3x během posledních 12-ti měsíců, může poskytovatel ukončit Smlouvu o poskytování služby. Uživatel může požádat o uzavření nové Smlouvy po 3 měsících od ukončení. Po 1. porušení je uživatel upozorněn ústně (s výjimkou nezaplacení za odebrané služby OA v tomto případě je uživateli zaslána 1. upomínka písemně). Po 2. porušení je uživatel upozorněn vždy písemně. Po 3. porušení je s uživatelem ze strany poskytovatele ukončena Smlouva o poskytování služby. V případech, kdy dojde k hrubému porušení Smlouvy a Pravidel může být s uživatelem ukončena Smlouva ihned a nevztahuje se na něj 3-měsíční doba pro uzavření nové Smlouvy. Hrubým porušením pravidel je: - napadení pracovníka služby (hrubé verbální, fyzické, sexuální); - stalking vůči pracovníkům služby - cílevědomé, úmyslné, zlovolné a nebezpečné pronásledování a obtěžování jiných osob formou SMS, telefonování, y, předem nedohodnuté osobní čekání na určitém místě na pracovníka; - nezaplacení za služby osobní asistence ani po 3. Upomínce; - vědomé uvádění nepravdivých informací, které mohou vést nebo vedly k ohrožení pracovníka služby; - jestliže uživatel odmítne poskytnout součinnost nutnou pro provedení úkonu péče a toto odmítnutí poskytnutí péče znemožňuje; V případě zhoršení finanční situace uživatele nebo v případě jeho hospitalizace, pobytu mimo domov (lázně, dovolená) apod., může uživatel požádat sociálního pracovníka služby OA o odložení platby nebo sjednání individuálního splátkového kalendáře. - Strana 6 (celkem 7) -

7 Pokud uživatel porušuje smlouvu nebo pravidla služby nebo potřebuje jiné podmínky, nelze mu službu poskytovat. Je mu poskytnuto základní poradenství. 14. Krizová osobní asistence Pro situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví uživatele, provozuje organizace telefonní linku Krizová osobní asistence, kde pověřený pracovník 24 hodin denně, nepřetržitě 7 dní v týdnu, drží pohotovost na telefonní lince. Pokud se uživatel dostane do krizové situace, kdy je v ohrožení zdraví či života, může zavolat na linku Krizové osobní asistence a pracovník mu zajistí odpovídající pomoc nebo přijde na nezbytnou dobu k uživateli sám. Krizovými situacemi je míněno ohrožení nezbytných fyziologických potřeb uživatele (dopomoc s osobní hygienou, s uložením, podání pití apod.) bez možnosti jiné pomoci, a to z důvodu: - nedostavení se asistenta nebo jiné pečující osoby na asistenci, - pád uživatele, - rozbití vozíku, píchnutí kola. Telefonní linku Krizové osobní asistence mohou uživatelé také využít mimo běžnou pracovní dobu kanceláře služby OA pro včasné informování ohledně změn v potřebě asistencí (večer, brzy ráno, o víkendu) zejména pro v časné odvolávání asistencí. Krizová osobní asistence je fakultativní činnost, kterou mohou využívat pouze uživatelé s platnou uzavřenou Smlouvou. Služba je poskytována pouze na území města Olomouce. KONTAKTNÍ ÚDAJE Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Tel. + zázn.: služba osobní asistence Mobil: adresa kanceláře: Lužická 7, Olomouc terénní telefonní linka Krizová osobní asistence: Úřední doba: pondělí 8-12h, 13-17h a čtvrtek 9-12, 13-17h (v těchto dnech a hodinách je vždy přítomen min. jeden sociální pracovník v kanceláři OA) Běžná denní pracovní doba v kanceláři služby OA v úterý, středu a pátek je od 8h do cca 15:30h. V tuto dobu s největší pravděpodobností zastihnete některého sociálního pracovníka, ale vždy je jistější domluvit si schůzku předem, případně zanechat vzkaz na záznamníku, poslat SMS, s informací. další info: VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE SE VZTAHUJÍ POUZE KE SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE, KTEROU POSKYTUJE TREND VOZÍČKÁŘŮ A K UŽIVATELŮM A PRACOVNÍKŮM TÉTO SLUŽBY. zpracoval: Schmucková, Langerová, Hladišová, Skoupilová schváleno: Schmucková Šárka; dne Strana 7 (celkem 7) -

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, spolek; Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 195, e-mail: spi@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA pro poskytování služby

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny (dále jen CZP PK nebo Centrum

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více