PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE"

Transkript

1 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 7, Olomouc Osobní asistence Tel: , PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nezisková organizace, kterou v roce 1994 založili sami vozíčkáři. Od svého vzniku Spolek nepřetržitě poskytuje osobní asistenci a postupně rozšiřuje činnost o další služby a aktivity: sociálně-právní poradna, půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, podpora zaměstnávání lidí se ZP, volnočasové aktivity, sociální podnikání (digitalizace dat, call centrum, agentura pro zaměstnávání osob se ZP), spolupráce s MmOl na odstraňování bariér nebo komunitním plánování sociálních služeb atd. 2. Služba osobní asistence a její poslání Služba osobní asistence (dále jen OA ) je terénní služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí uživatele. OA je registrována a poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování osobní asistence (dále jen Smlouva ). Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umožnit zdravotně postiženým lidem (s tělesným handicapem, případně v kombinaci s jiným postižením) žít běžným způsobem života a využívat možností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého života. Služba osobní asistence je poskytována v Olomouckém regionu, případně dle možností a kapacit organizace v přilehlých oblastech. 3. Nabízené základní a fakultativní činnosti Služba OA nabízí zajištění základních činností v rozsahu úkonů dle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách a 5 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o soc. službách: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody) g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba dále nabízí zajištění fakultativních činností: 1. mytí oken 2. pověšení záclon 3. dopomoc při sbalení věcí před malováním, před stěhováním 4. úklid domácnosti většího rozsahu (přesahující běžný pravidelný úklid) 5. výměna duše u mechanického vozíku 6. krizová linka osobní asistence Rozsah základních a fakultativní činností si uživatel stanovuje do Smlouvy o poskytování služby OA. - Strana 1 (celkem 7) -

2 4. Místo a čas poskytování služby OA Služba OA je poskytována zpravidla v místě a okolí bydliště Uživatele, na území Olomouckého regionu, v případě potřeby a dohody obou stran i na dalším území České republiky nebo v zahraničí. Služby OA se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. Konkrétní místo a čas poskytování služby u Uživatele je sjednán v individuálním plánu uživatele služby osobní asistence v Příloze č.1 Smlouvy. 5. Systém určení osobního asistenta a klíčový sociální pracovník Službu OA poskytuje pracovník v terénu = osobní asistent, který musí splňovat zákonem stanovená kritéria (vzdělání, bezúhonnost, plnoletost, odpovídající zdravotní stav). Osobní asistenty zajišťuje organizace. Sociální pracovník vybere vhodného asistenta/y pro zajištění uživatelových požadavků na asistenci. Při výběru zohlední individuality uživatele a asistenta. K časovým a místním potřebám uživatele vybere vhodného asistenta, který je schopen jeho požadavky zajistit. Při prvním setkání zpravidla přijde sociální pracovník osobního asistenta uživateli představit. Na místě uživatel asistentovi sdělí, co je obsahem a náplní asistencí a zopakuje dobu a místo dohodnutých asistencí. Tato první asistence je zkušební a není zpoplatněna. Pokud spolupráce uživateli vyhovuje, domlouvá si uživatel již přímo se svým asistentem další termíny asistencí. Asistent se stává tzv. stálým asistentem uživatele a dochází k němu na asistence v pravidelných či nepravidelných intervalech. Uživatel má jednoho nebo dle potřeby více stálých osobních asistentů. Uživatel může odmítnout pravidelnou asistenci od asistenta, který mu nevyhovuje a informuje svého klíčového sociálního pracovníka. Každý uživatel má svého klíčového sociálního pracovníka, na kterého se obrací ve vyřizování svých záležitostí týkajících se služby. Klíčový sociální pracovník spolupracuje s uživatelem na individuálním plánování, s jeho osobními asistenty, sepisuje změny smlouvy, vyřizuje záležitosti týkající se uživatele. Klíčový pracovník vykoná min. 3x za rok návštěvu uživatele (doma nebo jinde, dle přání uživatele) a hodnotí s ním průběh poskytování služby. 6. Povinnosti a práva uživatele, průběh osobní asistence domlouvání se stálým asistentem (= objednávání asistence přímo u asistenta) - uživatel se průběžně domlouvá se stálým asistentem na zajištění svých potřeb osobní asistence (=objednává si asistenci přímo u asistenta), tzn. v průběhu asistence si uživatel s asistentem ústně potvrdí další termín asistence nebo se domluví, kdy jej uživatel bude kontaktovat a jak (telefonicky, em) individuální podrobnosti jsou dohodnuty v Manuálu osobní asistence u uživatele (dále Manuál ); - uživatel sdělí předem asistentovi náplň asistence, aby si asistent mohl vzít vhodný oděv (doprovod do divadla, dopomoc s úklidem domácnosti atd.); náplň asistence se odvíjí od rozsahu základních činností, které si uživatel určí ve Smlouvě; - v rámci objednávání u asistenta nebo při objednávání náhradní asistence v kanceláři OA dle pravidel jsou možné časové odchylky dle aktuálních potřeb uživatele od stanoveného času OA ve Smlouvě; objednání náhradního asistenta v kanceláři OA - pokud žádný ze stálých asistentů uživatele nemůže zajistit jeho potřeby osobní asistence, zadává si uživatel nejpozději do pátku 9.00h požadavky na následující týden (pondělí neděle) do kanceláře OA (telefon, , SMS); uživatel u požadavku uvede termín, čas, místo, stručnou náplň asistence; - v případě, že se jedná o zajištění náhradní asistence mezi 22h-6h uživatel zadává požadavek do pátku 9.00h, 14 dní dopředu; - sociální pracovník podá v pátek nejpozději do 18-ti hodin uživateli informaci o zajištění objednané OA; - pokud je uživatel domluven s asistentem, který onemocní a nemůže vykonat osobní asistenci, zadá si uživatel požadavek mimo termínovaný čas a sociální pracovník sjednává náhradní asistenci; - Strana 2 (celkem 7) -

3 - uživatel si může vyžádat základní informace týkající se asistenta, nemá však automatický nárok na získání kontaktu na náhradního asistenta; objednání asistence k zajištění fakultativních činností - k zajištění fakultativních činností se objednává asistence do pátku 9.00h - uživatel si zadává požadavek na následující týden (pondělí-neděle) v kanceláři OA (telefon, , SMS); - výjimku tvoři fakultativní činnosti: o výměna duše u mechanického vozíku - uživatel zavolá vzniklý požadavek do kanceláře OA během běžné pracovní doby a sociální pracovník se s ním dohodne na nejbližším možném zajištění dle aktuální personální situace; o krizová linka osobní asistence uživatel volá ihned v případě potřeby (více viz. bod 14) zrušení objednané osobní asistence - uživatel má povinnost včas zrušit objednanou osobní asistenci nejpozději den předem v pracovní době kontaktuje kancelář OA, mimo pracovní dobu (večer, víkend, svátek) volá na Krizovou linku OA; - uživatel má povinnost včas zrušit objednanou asistenci vždy v případech, že je sám toho schopen nebo je to schopen zajistit např. přes osobu žijící ve společné domácnosti; - pozdější zrušení osobní asistence je považováno za porušení pravidel s výjimkou závažných zdravotních nebo jiných důvodů, které uživatel nebyl schopen ovlivnit; uživatel dodržuje čas, místo a rozsah úkonů, které si dojednal ve Smlouvě - pokud je potřeba změny v čase, místě, rozsahu úkonů trvalá nebo se vztahuje na delší časové období (uživateli se změnily životní podmínky a potřebuje změnit čas OA, rozšířit, snížit rozsah úkonů, např. přes zimní období chce využívat méně asistencí na doprovody, odstěhoval se od rodičů, trvalé zhoršení zdravotního stavu) kontaktuje uživatel svého klíčového sociálního pracovníka a ten s ním sepíše změnu smlouvy, aby mohl poskytovatel personálně zajistit službu; - pokud se uživateli krátkodobě (týden - cca měsíc) sníží aktuální potřeby (nemoc, dovolená, pobyt v lázních, hospitalizace) změna smlouvy se nesepisuje, ale uživatel tuto změnu nahlásí do kanceláře OA; - pokud se jedná o změnu jednorázovou (např. kvůli jednodenní cestě mimo město uživatel musí vstávat dříve než obvykle, návštěva lékaře) domluví se uživatel přímo s asistentem a změnu hlásit nemusí, případně si zadá požadavek na náhradní asistenci do kanceláře; - pokud uživatel nedodržuje soustavně čas, místo asistence, překračuje rozsah úkonů, které si určil ve smlouvě a nekontaktuje sociálního pracovníka, aby dojednali změnu Smlouvy, ani ho neinformuje, porušuje Smlouvu a tyto Pravidla; - pokud si není uživatel ve výše uvedených případech jistý konzultuje situaci se svým klíčovým pracovníkem nebo je možné situace vydefinovat do Manuálu; uživatel si řídí svého asistenta dle rozsahu úkonů, které si stanovil ve Smlouvě - uživatel si stanoví rozsah úkonů do Smlouvy a dále je popíše v Manuálu; s úkony a Manuálem seznamuje osobního asistenta sociální pracovník před příchodem na první asistenci; - uživatel na začátku asistence shrne asistentovi konkrétní potřeby, např. dnes půjdeme na nákup, pak domů, uděláme oběd a utřeme prach; půjdeme do centra a tam obejdeme pár knihkupectví, sháním jednu knížku, podle zbylého času bych potřeboval pomoci s vypráním prádla; - uživatel řídí svého asistenta v průběhu celé asistence sděluje mu a popisuje, v čem má uživateli konkrétně dopomoci; přístup uživatele k asistentovi - uživatel se chová k asistentovi slušně, není agresivní, nevyjadřuje se hrubě, nemanipuluje s asistentem, kontaktuje asistenta předem dohodnutým způsobem jen z důvodu domluvy na asistenci nebo v jiné věci související se službou; uživatel zajišťuje asistentovi přístup do bytu (na jiné místo) a vhodné kompenzační pomůcky - uživatel umožní a zajistí asistentovi přístup do bytu případně na jiné místo, kde má asistence probíhat; - pokud není umožněn asistentovi vstup do místnosti, kde je uživatel, a asistent na něj musí počkat na jiném místě, např. uživatel si nepřeje, aby asistent byl přímo u jednání o jeho finančních záležitostech uživatel zajistí (domluví) asistentovi důstojné podmínky (např. židle, přístup k WC asistent nemůže čekat hodinu venku v zimě); - uživatel je povinen dle svých možností zajistit ve svém bytě i pro pohyb venku vhodné kompenzační pomůcky, tak aby chránil a zajistil své zdraví a zdraví osobního asistenta; - Strana 3 (celkem 7) -

4 prostor na přestávku (WC, ručník, svačina) - uživatel poskytne asistentovi prostor a čas na přestávku, pokud asistent pracuje min. 4h a déle jak 6h v kuse; doba přestávky se nezapočítává do hodin odebrané osobní asistence; - uživatel umožní asistentovi přístup na WC a k tekoucí vodě, pokud je asistence vykonávána v jeho domácnosti, případně vyhoví žádosti asistenta na odskočení, pokud jsou mimo domov uživatele; - uživatel zajistí pro asistenta samostatný ručník, pokud asistence probíhají také v domácnosti uživatele; pohyb asistenta po bytě - uživatel se s asistentem předem domluví, ve kterých částech bytu se může asistent pohybovat; - uživatel sdělí asistentovi své přání např. do místností vstupuje asistent pouze za přítomnosti uživatele a asistent jeho přání respektuje; tyto informace lze také definovat do Manuálu práce u uživatele; přítomnost rodiny uživatele při asistenci - uživatel zajistí, aby do práce osobního asistenta nezasahoval rodinný příslušník a také mu nezadával náplň asistence; výjimku tvoří pouze aktuální situace, která to vyžaduje (např. s rodinným příslušníkem je dohodnutá pomoc při zaučení nového asistenta); - uživatel respektuje neutrální postoj asistenta k rodině uživatele; pes nebo jiné zvíře v domácnosti uživatele - uživatel zajistí hladký průběh asistence - zvíře nesmí ohrožovat asistenta, bránit mu ve výkonu OA; - uživatel sdělí sociálním pracovníkům, osobním asistentům informace o svém zvířeti, které mohou mít vliv na průběh asistence (vážnější nemoc zvířete, jeho zvyky, vztah k cizím lidem); uživatel má problémy, nejasnosti ve vztahu ke službě nebo k asistentovi, potřebuje změnit Smlouvu - kontaktuje sociálního pracovníka služby, co nejdříve a řeší s ním vzniklou situaci (např. nespokojenost s prací asistenta, nespokojenost s osobním přístupem asistenta nebo s jeho komunikací, žádost o výměnu asistenta, žádost o dalšího asistenta, potřeba změny Smlouvy, nejasnosti v systému využívání služby); uživatel má právo a možnost podat stížnost - uživatel má právo podat stížnost na průběh a kvalitu poskytované služby např. na událost, která se stala v rámci služby, může si stěžovat, že mu byly některé informace špatné vysvětleny nebo předány, na chování a přístup sociálního pracovníka nebo asistenta, v případě nespokojenosti s vyřešením jeho problému v rámci služby; - stížnost lze podat dle Pravidel pro podávání stížností; - podaná stížnost ani vyřešení stížnosti nemá vliv na kvalitu poskytované služby uživateli; 7. Povinnosti a práva poskytovatele, průběh asistence poskytovatel reaguje na objednávku uživatele - sociální pracovník se věnuje každé objednávce na službu OA ze strany uživatele; - pokud si uživatel zadá požadavek na zajištění asistence dle pravidel, tzn. do pátku 9.00h je mu asistence zajištěna; - v případě, že uživatel objedná službu později než je stanoveno v těchto pravidlech sociální pracovník zajistí službu dle aktuálních personálních možností; - sociální pracovník rovněž reaguje na změnu potřeb uživatele změní společně Smlouvu, zajistí jiného asistenta, vysvětlí a dohodne podmínky využívání služby přímo u uživatele, společně mění individuální plán, Manuál; - činnosti, které nejsou stanoveny v bodě 3 těchto Pravidel, nelze prostřednictvím služby poskytovat a uživateli bude jejich poskytnutí odmítnuto sociálním pracovníkem i osobním asistentem; uživateli je poskytnuto základní sociální poradenství; poskytovatel zajistí kvalifikovaného osobního asistenta (asistent ví, co má dělat) - osobní asistent prochází přijímacím řízením a dále během prvních 3 měsíců zacvičením, které obsahuje předání obecných informací o průběhu služby, nácvik s vybranými kompenzačními pomůckami, zacvičovací asistence v terénu, předání informací z Manuálu osobní asistence u uživatelů, ke kterým dochází na asistenci atd.; - Strana 4 (celkem 7) -

5 - sociální pracovník před prvním setkáním informuje osobního asistenta o průběhu služby u konkrétního uživatele dle individuálního plánu a Manuálu; - osobní asistent je průběžně informován o změnách v Manuálu a pokud si to uživatel přeje, může na jejich aktualizaci spolupracovat; - v průběhu služby dochází asistent na porady, individuální konzultace, účastní se skupinových supervizí s externím odborníkem, hodnotí se jeho profesní potřeby, účastní se dalšího vzdělávání; - sociální pracovníci kontrolují výkon a kvalitu práce osobních asistentů v terénu prostřednictvím výkazů práce, při konzultacích, supervizích atd., dotazováním uživatelů, případně osobně při výkonu služby se svolením uživatele; mezi povinnosti osobního asistenta patří předávání informací o průběhu služby u uživatele; poskytovatel vyřizuje stížnosti - poskytovatel je povinen vyřídit stížnost, podnět a předat uživateli odpověď dle Pravidel pro podávání stížností; 8. Individuální plánování Součástí služby OA je individuální plánování služby, které probíhá od začátku poskytování služby. Individuální plánování služby OA sleduje naplňování osobních cílů, např. žít běžným životem, věnovat se svým zájmům, zůstat žít doma = tzn., že osobní asistence není cílem, ale je prostředkem k dosažení cíle (čeho chce uživatel prostřednictvím osobní asistence dosáhnout?). Za pomoci pracovníka si uživatel identifikuje situace, které chce řešit a je to možné pomocí služby OA. Společně stanoví konkrétní kroky, aktivity nebo vedlejší cíle. Plán OA obsahuje všechny podstatné informace týkající se služby: - cíl služby (měřitelný, aby se dalo poznat, že ho uživatel za podpory služby dosahuje); - kdy bude osobní asistence realizována (každý den od do, každý pátek od do) - kde bude realizována (domácnost, pracoviště, okolí bydliště ) - co je konkrétní náplní služby = rozsah úkonů (úkony: hygiena, doprovody, dopomoc v domácnosti atd.) Individuální plán je zaznamenán do přílohy Smlouvy č. 1 Náplň služby. Aktualizace probíhá min 1x za půl roku nebo dle aktuálních potřeb častěji. Další součástí individuálního plánování je tzv. Manuál osobní asistence u uživatele ( Manuál ), který může mít vytvořený každý uživatel, který jej uzná za vhodný. V Manuálu si uživatel určí informace, které chce a potřebuje, aby asistenti věděli, když k němu přijdou na asistenci. Jedná se o pomůcku např. pro uživatele, u kterých se skládá asistence z většího množství úkonů a je žádoucí, aby všichni asistenti postupovali stejně. Manuál se aktualizuje, kdykoliv je potřeba. Uživatel může zjistit, že má daleko více potřeb. V této situaci lze využít podrobnější plánování služby Co pro sebe mohu a chci udělat. Zde lze velmi konkrétně stanovit postupné kroky k naplňování cíle. Na individuálním plánování spolupracuje uživatel, klíčový sociální pracovník a dle přání uživatele osobní asistenti. 9. Respekt k soukromí, doma, venku, při jednání Každý pracovník služby OA respektuje uživatelovo soukromí, jeho domov jako osobní prostor, jeho individualitu při jednání, jeho osobnost při pohybu kdekoliv venku. Pracovníci dodržují mlčenlivost o informacích týkajících se uživatele. Uživatel s pracovníkem se vzájemně respektují. 10. Smlouva o poskytování osobní asistence S každým uživatelem služby OA je uzavřena Smlouva o poskytování osobní asistence v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách. Smlouva upravuje podmínky poskytování služby, práva a povinnosti uživatele a poskytovatele, úhrady za službu, možnosti ukončení smlouvy atd. - Strana 5 (celkem 7) -

6 Ke Smlouvě je připojena Příloha č. 1 Náplň služby - jejímž obsahem je individuální plán uživatele služby, který obsahuje cíl služby, čas, místo výkonu OA a rozsah základních a fakultativních činností. Při podpisu Smlouvy obdrží Uživatel platné znění vnitřních pravidel služby: Pravidla poskytování osobní asistence, Ceník služby osobní asistence poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc, Pravidla pro podávání stížností. V případě změn vnitřních pravidel je s nimi Uživatel prokazatelně seznámen minimálně 1 měsíc před nabytím jejich platnosti. Změnu Smlouvy a jejích příloh lze provádět pouze číslovanými dodatky. 11. Vykazování využité osobní asistence Uživatel podepisuje osobnímu asistentovi počet hodin, které daný den využil do Výkazu osobní asistence u uživatele. Svým podpisem uživatel stvrzuje, že odebral hodiny OA v určitém počtu a s určitou náplní. Základní a fakultativní činnosti se zaznamenávají do výkazů zvlášť. 12. Úhrada za služby OA Cena za hodinu služby OA je stanovena v Ceníku služby osobní asistence poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Na základě počtu odebraných hodin, vykázaných ve výkazech, je vystavena faktura, která je zaslána uživateli. Služby OA uživatel hradí pravidelně (měsíčně) - v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Platby je možné uhradit: - v hotovosti - v pokladní dny u účetní spolku; - bezhotovostně - převodem na účet organizace (číslo účtu a variabilní symbol pro identifikaci bezhotovostní platby jsou uvedeny na vystavené faktuře); 13. Porušení Smlouvy a Pravidel o poskytování služby OA V případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy nebo Pravidel 3x během posledních 12-ti měsíců, může poskytovatel ukončit Smlouvu o poskytování služby. Uživatel může požádat o uzavření nové Smlouvy po 3 měsících od ukončení. Po 1. porušení je uživatel upozorněn ústně (s výjimkou nezaplacení za odebrané služby OA v tomto případě je uživateli zaslána 1. upomínka písemně). Po 2. porušení je uživatel upozorněn vždy písemně. Po 3. porušení je s uživatelem ze strany poskytovatele ukončena Smlouva o poskytování služby. V případech, kdy dojde k hrubému porušení Smlouvy a Pravidel může být s uživatelem ukončena Smlouva ihned a nevztahuje se na něj 3-měsíční doba pro uzavření nové Smlouvy. Hrubým porušením pravidel je: - napadení pracovníka služby (hrubé verbální, fyzické, sexuální); - stalking vůči pracovníkům služby - cílevědomé, úmyslné, zlovolné a nebezpečné pronásledování a obtěžování jiných osob formou SMS, telefonování, y, předem nedohodnuté osobní čekání na určitém místě na pracovníka; - nezaplacení za služby osobní asistence ani po 3. Upomínce; - vědomé uvádění nepravdivých informací, které mohou vést nebo vedly k ohrožení pracovníka služby; - jestliže uživatel odmítne poskytnout součinnost nutnou pro provedení úkonu péče a toto odmítnutí poskytnutí péče znemožňuje; V případě zhoršení finanční situace uživatele nebo v případě jeho hospitalizace, pobytu mimo domov (lázně, dovolená) apod., může uživatel požádat sociálního pracovníka služby OA o odložení platby nebo sjednání individuálního splátkového kalendáře. - Strana 6 (celkem 7) -

7 Pokud uživatel porušuje smlouvu nebo pravidla služby nebo potřebuje jiné podmínky, nelze mu službu poskytovat. Je mu poskytnuto základní poradenství. 14. Krizová osobní asistence Pro situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví uživatele, provozuje organizace telefonní linku Krizová osobní asistence, kde pověřený pracovník 24 hodin denně, nepřetržitě 7 dní v týdnu, drží pohotovost na telefonní lince. Pokud se uživatel dostane do krizové situace, kdy je v ohrožení zdraví či života, může zavolat na linku Krizové osobní asistence a pracovník mu zajistí odpovídající pomoc nebo přijde na nezbytnou dobu k uživateli sám. Krizovými situacemi je míněno ohrožení nezbytných fyziologických potřeb uživatele (dopomoc s osobní hygienou, s uložením, podání pití apod.) bez možnosti jiné pomoci, a to z důvodu: - nedostavení se asistenta nebo jiné pečující osoby na asistenci, - pád uživatele, - rozbití vozíku, píchnutí kola. Telefonní linku Krizové osobní asistence mohou uživatelé také využít mimo běžnou pracovní dobu kanceláře služby OA pro včasné informování ohledně změn v potřebě asistencí (večer, brzy ráno, o víkendu) zejména pro v časné odvolávání asistencí. Krizová osobní asistence je fakultativní činnost, kterou mohou využívat pouze uživatelé s platnou uzavřenou Smlouvou. Služba je poskytována pouze na území města Olomouce. KONTAKTNÍ ÚDAJE Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Tel. + zázn.: služba osobní asistence Mobil: adresa kanceláře: Lužická 7, Olomouc terénní telefonní linka Krizová osobní asistence: Úřední doba: pondělí 8-12h, 13-17h a čtvrtek 9-12, 13-17h (v těchto dnech a hodinách je vždy přítomen min. jeden sociální pracovník v kanceláři OA) Běžná denní pracovní doba v kanceláři služby OA v úterý, středu a pátek je od 8h do cca 15:30h. V tuto dobu s největší pravděpodobností zastihnete některého sociálního pracovníka, ale vždy je jistější domluvit si schůzku předem, případně zanechat vzkaz na záznamníku, poslat SMS, s informací. další info: VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE SE VZTAHUJÍ POUZE KE SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE, KTEROU POSKYTUJE TREND VOZÍČKÁŘŮ A K UŽIVATELŮM A PRACOVNÍKŮM TÉTO SLUŽBY. zpracoval: Schmucková, Langerová, Hladišová, Skoupilová schváleno: Schmucková Šárka; dne Strana 7 (celkem 7) -

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence č. OA/ / kterou podle 90 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavřeli: 1) Pan/Paní..... (jméno, příjmení, titul), narozen/a:..., bydlištěm:....,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí nám. Přerovského povstání

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením

Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ služby Osobní asistence platné od 1. 3. 2014 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Osobní asistence

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): (uživatel) Datum narození:

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdružení založené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postižením

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Poskytovatel služeb: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého č.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smluvní strany 1) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen uživatel ) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen pečující

Více