Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora: Mgr. Jarmila Šagátová Rok: 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně a cituji v ní veškeré prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Podpis:...

3 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 3 Úvod... 4 TEORETICKÁ ČÁST Získávání pracovníků Výběr pracovníků Proces výběru pracovníků Metody výběru pracovníků Posouzení dokumentů uchazečů Výběrový pohovor Vedení výběrových rozhovorů Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Testy pracovní způsobilosti assessment centre Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Přijímání nových pracovníků Adaptace nových pracovníků Adaptační program Individuální plány adaptace pracovníků...21 PRAKTICKÁ ČÁST...23 Metodický pokyn pro přijímání a adaptaci nových pracovníků Úvodní ustanovení Vznik volného pracovního místa Aktivity před výběrovým řízením Výběrové řízení Aktivity po skončení výběrového řízení nástup do pracovního poměru Ukončení pracovního poměru ve zkušební době Adaptace pracovníků Závěrečná ustanovení...30 Seznam použité literatury a prameny...31 Seznam příloh:...32 Příloha č. 1 Životopis...33 Příloha č. 2 Zápis z výběrového řízení ze dne...34 Příloha č. 3 Adaptační plán pracovníka...35

4 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 4 Úvod Občanské sdružení Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci (dále jen Středisko SOS) je první neziskovou organizací v Olomouci, která zde poskytuje své služby již od roku Kromě řady pravidelných sociálních aktivit středisko realizuje tři základní projekty: 1. Výdej bezplatné materiální pomoci 2. Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a hendikepované 3. Vánoce pro osamělé Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci je naším hlavním projektem. Je jediný svého druhu v olomouckém regionu. Co to v praxi znamená? Středisko SOS působí jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Od občanů a firem přijímá materiální dary - šatstvo, obuv, předměty domácí potřeby apod., které již nepotřebují a jsou dále použitelné (v dobrém stavu). Tyto dary pracovníci pečlivě třídí podle druhů a možnosti dalšího využití. Podstatnou část z nich pak bezplatně předávají lidem v nepříznivé sociální situaci podle jejich individuálních potřeb, a to na základě písemné žádanky od spolupracujících organizací a úřadů. Z historie Střediska SOS: V lednu 1990 jsem potkávala amnestované navrátilce z vězení, kteří měli v oněch zimních měsících letní oblečení a na nohou plátěnky. Proto jsem obtelefonovala své známé a vyvěsila u kostelů plakáty s prosbou o oblečení, vzpomíná na začátky jeho zakladatelka, bývalá učitelka Květoslava Hegrová. Lidé projevovali solidaritu a do první olomoucké neziskové organizace přinášeli přikrývky, teplé prádlo, zimní boty, nádobí, bytové doplňky a další pěkné věci, které mohli doma postrádat. Středisko SOS se tak stalo prostředníkem mezi dárci a obdarovanými. Z darů, které jsme od lidí dobré vůle obdrželi, jsme začali bezplatně vydávat šatstvo a obuv potřebným lidem. S postupujícím časem se o pomoc v hmotné nouzi stále častěji hlásili lidé bez přístřeší, zdravotně či sociálně znevýhodnění, nezaměstnaní, migranti, váleční uprchlíci odjinud, rodiny postižené přírodními či jinými katastrofami. Tak je tomu dodnes. 1 Za svou záslužnou práci byla Květoslava Hegrová oceněna v roce 2002 prestižní Cenou města Olomouce za sociální a charitativní činnost a v roce 2003 obdržela od Olomoucké koalice neziskových organizací Cenu BÍLÉ OKNO za dlouhodobý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších spoluobčanů. 1 Kratochvíl Jakub, Se srdcem ve znaku, časopis Naše rodina č. 9/2006

5 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 5 Pro názornost: v roce 2009 pracovníci ve Středisku SOS vyhověli 969 žádostem a vydali kusů oděvů a obuvi těm nejpotřebnějším mezi námi, zejména - lidem v hmotné nouzi - osobám bez přístřeší - obyvatelům azylových domů - navrátilcům z výkonu trestu - lidem ohroženým závislostmi - nezaměstnaným - zdravotně znevýhodněným - příslušníkům etnických menšin - občanům odkázaným na nízké důchody - nemajetným jednotlivcům a rodinám - lidem postiženým přírodními či jinými katastrofami - osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Při naplňování svého poslání středisko pomáhá nezaměstnaným, kteří jsou na úřadech práce evidováni déle než 5 měsíců, a to tak, že některé z nich zaměstnává. Uskutečňuje se tím náš druhý projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR a podporuje aktivně politiku zaměstnanosti úřadu práce, který v různé míře podle stanovených podmínek dotuje jejich mzdu. V současné době u nás pracuje celkem 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 20 až 85 let, z toho 3 hendikepovaní pracovníci. Třetí projekt Vánoce pro osamělé realizujeme: - vánoční návštěvou osamělých a nemocných seniorů, která je spojena s vánoční nadílkou - svátečním štědrovečerním posezením s lidmi bez vlastního rodinného zázemí. Např. v roce 2009 jsme potěšili 134 osamělých, kterým jsme rádi věnovali svůj čas a předali jim vánoční balíčky. Na Štědrý den jsme si popovídali a zazpívali koledy s 29 lidmi bez vlastního rodinného zázemí. S některými z nich jsme navázali bližší kontakt. Naší činností také chráníme životní prostředí. Vycházíme z toho, že naše planeta není tak bohatá, abychom mohli čímkoliv plýtvat. Nepřetržitě přijímáme nejrůznější předměty každodenní potřeby (šatstvo, obuv, knihy, sportovní potřeby, bytový textil, nádobí, hračky atd.) a vracíme je do oběhu, čímž podporujeme a propagujeme způsob života šetrný vůči přírodě. Významné jsou i další aktivity, jimiž středisko reaguje na okamžitou situaci a potřebu pomoci bližním. Jedná se například o organizování pomoci

6 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 6 lidem postiženým povodněmi, o sbírku spacích pytlů a zimních bund pro lidi bez domova v zimním období, o sbírku ručníků a osušek pro bezdomovce, o sbírku nádobí a příborů pro lidi bez přístřeší, o sbírku rukavic, čepic, šál a teplých ponožek, když venku mrzne aj. V současné době například právě organizujeme pomoc pro lidi postižené povodněmi na severní Moravě. Pro účinnější realizaci naších cílů se aktivně zapojujeme do práce Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro osoby sociálně vyloučené. Při naplňování našeho poslání, stanovených cílů a všech vyplývajících z nich úkolů se Středisko SOS dnes již neobejde bez řady směrnic a metodických pokynů, které postupně zpracovává podle požadavků na zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb do praxe. Středisko SOS není prozatím oficiálně registrováno jako sociální služba. Přesto naši činnost chceme uplatňovat v souladu s nejnovějšími poznatky a požadavky, chceme realizovat tzv. dobrou praxi. Jedním z naléhavých úkolů, které před námi stojí, je zavedení a uplatňování personálních standardů kvality v naší organizaci, neboť právě prostřednictvím lidí (a jejich správného výběru) může středisko plnit své poslání a dosahovat svých cílů. Tato moje práce je na tomto poli první vlaštovkou jejím cílem je v našem kolektivu definovat a usměrnit, domyslet a pomoci prodiskutovat to, co jsme v dosavadní praxi uplatňovali intuitivně. Práci tvoří dvě části teoretická a praktická část. V teoretické části se zabývám základními zásadami pro přijímání pracovníků (získávání, výběr, přijímání a adaptace nových pracovníků), a to zejména těch, kteří pracují v hlavním pracovním poměru. Kapitola Získávání pracovníků hovoří o tom, o tom, za jakých podmínek jsou pracovníci obvykle získáváni v neziskových organizacích závislých na dotacích z úřadů práce, jak je tomu právě v našem středisku. Ostatní kapitoly mají všeobecnou platnost text však obvykle doplňuji informacemi, jak postupujeme, resp. jak chceme postupovat u nás. Nejvíce se zabývám tématikou výběru pracovníků, která bude pro naši praxi inspirativní a závazná. V praktické části práce se snažím teorii aplikovat do praxe našeho střediska tvorbou metodického pokynu pro přijímání a adaptaci nových pracovníků. V celé této práci se pokouším reagovat na nejmodernější trendy v oblasti personalistiky, neboť vycházím z literatury vydané v letošním, resp. loňském roce a ze školení z oblasti personalistiky, která se uskutečnila rovněž v letoš-

7 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 7 ním roce (zavádění personálních standardů do praxe na VOŠs Caritas v Olomouci a školení z oblasti personálního řízení, organizovaného AMA v Praze). V textu je mnoho citací z knihy Renaty Kocianové Personální činnosti a metody personální práce (Grada Publishing, a.s., 2010), neboť mne svým obsahem a praktickými návody velmi zaujala. Citace mají i praktický důvod chceme uvedených poznatků využívat v naší praxi. S tímtéž cílem jsou některá místa volně převzata abychom využili podnětné myšlenky v naší práci. Doporučený rozsah práce (cca 20 stran) ovšem nemůže pojmout celou personální problematiku takže před námi stojí úkol zpracovat strategický plán střediska a na něj navazující personální strategii střediska včetně dalších navazujících předpisů.

8

9 TEORETICKÁ ČÁST

10 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Získávání pracovníků Získávání (vyhledávání) a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace. 2 Vzniká zde úkol oslovit optimální počet uchazečů, kteří mají předpoklady pro obsazované pracovní místo. Základním východiskem získávání pracovníků pro obsazovanou pracovní pozici jsou nároky na pracovníka na obsazované místě. Je třeba vycházet z popisu pracovního místa, kvalifikačního profilu a z požadovaných schopností pracovníka 3 a zvážit způsob informování potenciálních uchazečů o volném místě. V neziskové organizaci, která je závislá na dotacích na mzdu pro vybrané pracovníky, se zachovává standardní postup: požadavek na obsazení potřebné pracovní pozice se nahlásí úřadu práce. Jednotlivé uchazeče, kteří mají požadovanou kvalifikaci, anebo naopak jsou nekvalifikovaní (pro výkon veřejně prospěšné práce), pak úřad práce posílá organizaci s doporučenkou. Vhodnými uchazeči tj. takovými, na jejichž mzdu organizace může získat dotaci při současném naplňování požadavků organizace jsou ti uchazeči, kteří jsou na úřadu práce evidovaní déle než 5 měsíců. To platí v současné době např. pro Olomoucký kraj. Relativně nejvyšší dotace poskytují pracovní úřady osobám ve věku nad 50 let nebo osobám mentálně či fyzicky hendikepovaným, pobírajícím částečný invalidní důchod. Je třeba zvážit, pro kterou pracovní pozici se tito pracovníci nejlépe hodí. Naše středisko zaměstnává i tyto pracovníky a má s jejich pracovními výsledky převážně pozitivní zkušenosti. Konkrétní postup ohledně získávání pracovníků do naší organizace stanoví metodický pokyn uvedený v praktické části této práce. 2. Výběr pracovníků Zatímco úkolem získávání pracovníků je vyhledávání vhodných uchazečů, úkolem výběru pracovníků je posouzení předpokladů těchto uchazečů vzhledem k nárokům obsazovaného pracovního místa a k jejich perspektivnímu využití. 4 2, 3 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94 4 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94

11 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 11 Výběr pracovníků je časově náročný, ale z hlediska možných důsledků špatné volby je velmi užitečné věnovat mu dostatek času Na výběru pracovníků by se měli podílet personální specialisté i vedoucí pracovníci... 5 Úkolem výběru pracovníků je - zjistit dostatek informací, které umožní předvídat úroveň pracovního výkonu a chování uchazeče na daném místě, tj. odhadnout, jak bude uchazeč schopen přizpůsobit se pracovnímu i sociálnímu prostředí organizace - zjistit skutečnou motivaci uchazeče k vykonávání dané práce a jeho předpoklady k dalšímu rozvoji - ověřit, zda nabízená práce odpovídá jeho představám a ambicím. Výběr pracovníka je situací, při němž se setkávají dvě strany organizace a uchazeč: organizace vybírá pracovníka a pracovník vybírá organizaci. Jednání s uchazeči by tedy měla probíhat na partnerské úrovni. 6 Kvalitní výběr je podmíněn dostatečným počtem kvalitních uchazečů. Doporučuje se mít k dispozici tři až deset uchazečů na jednu pozici. 2.1 Proces výběru pracovníků Výběr pracovníků v našem středisku probíhá v následujících krocích: - zkoumání dokumentů uchazečů - výběrové řízení - výběr několika uchazečů pro assessment centre */ (dále AC) - posouzení výsledků AC testování pracovní způsobilosti - rozhodnutí o přijetí pracovníka, event. zařazení dalších uchazečů, kteří prošli AC, do databáze - informování uchazeče o přijetí a nabídka zaměstnání (a zároveň informování ostatních uchazečů o nepřijetí). */ hodnotitelské centrum 5, 6 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 94

12 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Metody výběru pracovníků K výběru pracovníků existuje řada metod, avšak žádná z nich nemůže zcela spolehlivě zaručit úspěšnost vybraného pracovníka. Žádná univerzální a nejlepší metoda výběru pracovníků neexistuje, v praxi se osvědčuje kombinace více metod. 7 Mezi metody výběru v našem středisku pracovníků patří: - posouzení dokumentů uchazečů: - životopis a motivační dopis - doklady o vzdělání - reference, pracovní posudek - výpis z rejstříku trestů - výběrové řízení - zkoumání pracovní způsobilosti v praxi Posouzení dokumentů uchazečů Životopisná data o uchazeči nám poskytují cenné informace o tom, jaké předpoklady má uchazeč vykonávat danou profesi. Nejednou jsou vylučující metodou výběru (zjistíme-li např., že uchazeč nemá čistý trestní rejstřík). Také formální, obsahové a vizuální zpracování životopisu vypovídá o některých vlastnostech uchazeče - vyjadřovací schopnosti, pečlivosti, důslednosti aj. Věnovat dostatečnou pozornost analýze dokumentace uchazečů je velmi důležité, protože uchazeči často uvádějí ve svých materiálech zkreslené i nepravdivé informace o svém vzdělání, o svých zaměstnáních a pracovních zkušenostech apod. 8 Životopis můžeme analyzovat např. takto: - jakou představu se v nás snaží uchazeč vyvolat - co zde chybí (např. údaj o dokončení studia, nejsou zřejmé časové návaznosti) - co si odporuje - co je nejasné nebo zamlžené. 7, 8 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 98 a 99

13 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 13 Motivační dopis je průvodním dopisem uchazeče k písemným materiálům, které předkládá. Měl by vzbudit pozornost posuzovatele a prezentovat zájem uchazeče o pozici v organizaci i jeho způsobilost pro danou pozici bez přehnaného vychvalování své osoby. 9 U předložených dokladů o vzdělání sledujeme, zda se shodují časové údaje, uvedené v životopise, s časovými údaji na vysvědčeních, diplomech, osvědčeních, certifikátech apod. Ústní či písemné reference a pracovní posudky: nelze nikdy vyloučit jejich zkreslení, ať v pozitivním či v negativním směru. Důvodem k pozitivnímu zkreslení referencí může být snaha pomoci odcházejícímu pracovníkovi, nebo mu jsou kladné reference přislíbeny k jeho souhlasu s odchodem. Negativní zkreslení referencí zpravidla vyplývá z problémů v mezilidských vztazích na pracovišti Výběrový pohovor Rozhovor je velmi významnou a nejčastěji využívanou metodou výběru pracovníků. Jeho úkolem je posoudit předpoklady uchazeče vzhledem k obsazované pracovní pozici. Základním východiskem výběrového pohovoru je popis pracovního místa, kvalifikace a požadovaných schopností pracovníka na tomto místě. Individuální rozhovor (1 + 1), tj. diskuse mezi čtyřma očima je nejběžnější metodou, která poskytuje nejlepší příležitost k navázání úzkého kontaktu mezi vedoucím rozhovoru a uchazečem. Nevýhoda tohoto rozhovoru je v nebezpečí chybného rozhodnutí jediného tazatele (oproti tomu více lidí více vidí a slyší více tazatelů má více postřehů). V praxi je nejednou využívána série individuálních rozhovorů, která problém jediného tazatele do určité míry řeší. Výběrový panel (dva či více lidí na straně tazatelů) tvoří v případě dvou tazatelů zpravidla personalista a potenciální nadřízený uchazeče. Panel umožňuje sdílení postřehů a diskusi o uchazeči. 11 Výběrová komise (výběrové řízení) je oficiálnější, obvykle větší výběrový panel má však předem určený závazný po- 9, 10, 11 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 100 a 101

14 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 14 stup od chvíle jeho vyhlášení do chvíle uzavření výsledků. Bývá oficiálně jmenovaná. Umožňuje více lidem z organizace posuzovat uchazeče a porovnat si své poznatky. Nevýhodou komise je tendence pokládat neplánované, nahodilé i opakující se otázky z důvodu nedostatečné přípravy jednotlivých tazatelů nebo jejich nedostatečná koordinace v průběhu výběrového řízení. Výběrové komise mají tendenci být nakloněny sebejistým a výřečným uchazečům, kteří vyvolávají příznivý dojem, přičemž mohou přehlédnout slabiny těchto jedinců. Formální průběh řízení a větší počet členů výběrové komise vytváří napjatou atmosféru a může negativně ovlivnit výkon uchazeče. 12 Jsou tři typy rozhovorů: - nestrukturovaný (improvizovaný) rozhovor; na jeho základě nemůžeme srovnávat uchazeče mezi sebou - strukturovaný (standardizovaný) rozhovor má předem daný seznam otázek v určeném pořadí; na jeho základě můžeme srovnávat uchazeče mezi sebou, avšak nejednou znemožňuje přirozený průběh rozhovoru - polostrukturovaný rozhovor je kompromisem mezi oběma typy rozhovorů; má připravené okruhy otázek, tazatel je však může rozvíjet v průběhu rozhovoru podle aktuální potřeby. V naší organizaci jsme doposud vedli nestrukturované, improvizované rozhovory s uchazeči většinou s dobrými výsledky. Vzhledem ke zjištění, že strukturovaný rozhovor má vysokou míru validity (viz část této práce), budeme od data platnosti metodického pokynu využívat v praxi u nekvalifikovaných pracovníků strukturovaný rozhovor (vyjímaje hendikepované pracovníky a pracovníky, na které máme utvořený názor, např. nemají odpovídající zdravotní stav, čistý trestní rejstřík apod.) a u uchazečů s kvalifikací polostrukturovaný, event. multimodální rozhovor Vedení výběrových rozhovorů Tazatel by měl většinu času rozhovoru naslouchat, aby získal v omezeném čase, který má k dispozici, maximum informací o uchazeči (doporučováno je až 80 % času, mini- 12 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 101

15 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 15 málně však 60 % času z celého rozhovoru). Měl by mít na paměti, že informace, které získá na začátku rozhovoru, mají tendenci ovlivnit jeho posuzování silněji než informace získané později v průběhu rozhovoru. V případě většího počtu rozhovorů následujících krátce za sebou má tazatel tendenci uchazeče přeceňovat či podceňovat podle toho, jak zvlášť dobrý či nevyhovující byl předchozí uchazeč. Tazatel by měl respektovat osobnost uchazeče, ke všem uchazečům by měl být stejně vlídný (i k nevyhovujícím uchazečům). 13 Délka pohovoru s uchazeči v našem středisku odpovídá obecným doporučením činí cca minut u uchazečů bez kvalifikace a až 1 2 hodiny u kvalifikovaných funkcí). Cílem výběrového rozhovoru je zjistit: - jaký je skutečný zájem uchazeče o danou pracovní pozici - jaké jsou skutečné předpoklady uchazeče pro danou pozici - jak by zvládl uchazeč práci na daném místě, jaký pracovní výkon by byl schopen podávat - jak by byl uchazeč schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí organizace - jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje uchazeče - jakou pracovní životnost uchazeče lze předpokládat. Realizace výběrového rozhovoru má vždy tři etapy přípravu výběrového rozhovoru, vedení výběrového rozhovoru a hodnocení uchazeče. Příprava výběrového rozhovoru vyžaduje: - nespoléhat na improvizaci, ale pečlivě se připravit (rozhovor musí sledovat stanovený cíl) - zajistit vhodné prostředí, tj. klidné, nerušené, příjemné a vhodné rozsazení účastníků - analyzovat dokumenty uchazeče, uvažovat o motivaci uchazeče - připravit plán rozhovoru a otázky na uchazeče připravit si informace o organizaci a pracovním místě, které budou uchazeči poskytnuty 13 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 102 a 103

16 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 16 - v případě více navazujících rozhovorů je nutné počítat i s přestávkami na poznámky a na zhodnocení uchazeče, s nímž jsme právě hovořili + přípravu na dalšího uchazeče. V průběhu vedení výběrového rozhovoru jsou na tazatele kladeny značné nároky: - uplatňuje se umění mluvit a naslouchat i umění mlčet (mlčení dává uchazeči prostor, umožňuje mu promyslet si odpověď) - nezapomínat, že se hledá nejenom kvalitní pracovník, ale také spolupracovník, který by měl být přijatelným člověkem - uvolněná partnerská atmosféra v průběhu rozhovoru podporuje komunikaci měl by převládat příjemný, leč věcný tón - v průběhu rozhovoru je třeba plně se koncentrovat na uchazeče a aktivně mu naslouchat, dávat mu najevo svůj zájem - otázky klást v přátelském tónu, nekomentovat odpovědi - pořizování poznámek v průběhu rozhovoru je vhodné pouze v nutné míře (vzhledem k typu rozhovoru) - usilovat o objektivní posuzování, pozor na chyby tazatelů - z každého rozhovoru by měl být pořízen záznam - v závěru rozhovoru je třeba upozornit uchazeče, že může uvést jakékoliv další informace a že se může na cokoliv zeptat a je třeba mu sdělit termín a způsob oznámení výsledků výběrového řízení. Hodnocení uchazeče po ukončení rozhovoru vyžaduje: - zachovávat kritický přístup - porovnat získané informace o uchazeči s požadavky pracovního místa a s profilem pracovníka na tomto místě (nikoliv porovnávat uchazeče mezi sebou navzájem zde hrozí nebezpečí ovlivnění preferencemi a sympatiemi tazatele) - vyhodnotit chování uchazeče v průběhu rozhovoru - určit, jaký je vztah uchazeče k dané práci a s jakým výkonem bude uchazeč schopen práci vykonávat. 14 V průběhu rozhovoru se v našem středisku vyvarujme zejména těchto chyb: - monologu, v němž bychom více mluvili, než naslouchali - vyjadřování vlastního názoru, komentování odpovědí. 14 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 103, 104

17 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Výběrové rozhovory mohou mít různou obsahovou strukturu. V našem středisku jsme doposud vedli tzv. tradiční výběrový rozhovor. U některých uchazečů o nekvalifikovanou práci bude praktické více či méně jej ponechat. Sestává z těchto kroků: 1. Dotaz na zdravotní stav uchazeče práce v našem středisku by zhoršila zdravotní stav alergiků, astmatiků či bronchitiků, prohloubila by bolesti zad a nohou. 2. Stručná informace o naší organizaci, (přestože již uchazeč o nás obdržel základní informace, když přišel s doporučenkou), o daném pracovním zařazení, o platu apod. 3. Vyžádání bližších informací na základě údajů poskytnutých v životopise, v motivačním dopise apod. 4. Specifikace požadavků na pracovní pozici. 5. Poskytnutí prostoru dotazům uchazeče (je možné i v průběhu rozhovoru). 6. Poděkování uchazeči za účast a informování o způsobu a termínu sdělení výsledku. Strukturovaný a polostrukturovaný rozhovor připraví personalista na míru. Inspirací pro nás je multimodální rozhovor: Multimodální výběrový rozhovor překonává mnohé nedostatky výběrových rozhovorů zjištěné výzkumem. Východiskem realizace tohoto rozhovoru je pevný seznam osmi komponent, přičemž pět z nich slouží diagnostickému účelu a tři mají zajistit přirozený průběh rozhovoru, příp. informovat uchazeče o organizaci a její činnosti: 1. Začátek rozhovoru (krátká informativní rozprava usilující o navození příjemné a otevřené atmosféry) žádné hodnocení. 2. Vlastní představení uchazeče (uchazeč volně hovoří několik minut o svém osobním a pracovním vývoji) posouzení podle dimenzí chování na určené stupnici. 3. Profesní orientace uchazeče a výběr organizace (kladou se standardizované otázky na volbu povolání, profesní zájmy, výběr organizace a odborné znalosti) vyhodnocení odpovědí je realizováno na základě stupnice chování. 4. Volný rozhovor (tazatel staví na vlastním představení uchazeče bod 2 a na analýze podkladů k žádosti klade různé otevřené otázky) souhrnné posouzení dojmu z uchazeče.

18 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Životopisné (behaviorální) otázky zaměřené na požadavky, které jsou posuzovány na základě vícestupňové stupnice chování, které si zvolí organizace. 6. Vyvážené informace ze strany tazatele o pracovním místě a o organizaci. 7. Situační otázky jsou kladeny a posuzovány na vícestupňové stupnici chování podle volby organizace. 8. Závěr rozhovoru (otevřené otázky uchazeče, shrnutí). Výhodou multimodálního rozhovoru je to, že jsou v něm integrovány životopisné (behaviorální) a situační otázky. 15 (Tazatel popíše situaci, která by mohla nastat v pracovním procesu, a uchazeč popíše, jak by v takové situaci jednal.) Testy pracovní způsobilosti assessment centre Pracovní způsobilost vyjadřuje míru, v jaké jedinec splňuje nároky na pracovní činnost na určitém pracovním místě. Výběrový assessment centre (AC) je zpravidla jednodenním programem diagnostikujícím pracovní způsobilost. Hlavním úkolem hodnotitele v AC je pozorování a posuzování uchazeče. 16 V našem středisku se koná individuální AC, tj. s jedním účastníkem, při kterém jde o simulaci poloviny pracovního dne. Po výběrovém řízení zpravidla takto otestujeme tři uchazeče, z nichž pak jednoho vybereme do pracovního poměru a další dva většinou zařadíme do databáze Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Psychologové Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (podle Kocianové, str. 97) konstatují: I za optimálních podmínek, kdy jsou stanovena kritéria pracovního úspěchu a k dispozici je komplexní soubor metodických pomůcek, je predikce vždy pouze pravděpodobnostní. Do predikce úspěšnosti totiž zasahují okolnosti, které nelze ovlivnit. Na straně člověka to je jistá proměnlivost vlastností osobnosti v čase, především však dynamičtějí se měnící motivace. Proměnlivost v nárocích práce a pracoviště vyplývá ze zavedené nové technologie, ze změny organizace, režimu práce, stylu řízení apod , 16, 17 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 97, , 117,123

19 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 19 Pokud jde o predikci výběrových metod: mají různou míru validity. Predikční validita nad 0,3 může být označována jako dobrá hodnota Následující tabulka obsahuje výběrové metody z hlediska jejich prognostické validity: 18 Metody výběru s nižší Metody výběru s vyšší predikční validitou predikční validitou dokumenty uchazeče test inteligence (0,27 (0,14) 0,51) nestrukturovaný rozhovor multimodální rozhovor (0,14) (0,27-0,51) školní známky (0,15) životopisný dotazník (0,37) test osobnosti (0,15) zkušební doba (0,44) grafologická expertiza (0,2) strukturovaný rozhovor (0,40) posudky a reference (0,26) assessment centre (0,45) výkonový test (0,45) 3. Přijímání nových pracovníků Přijímání pracovníků je personální činnost zahrnující právní a administrativní náležitosti související s nástupem nového zaměstnance a také jeho uvedení na pracoviště. 19 V této oblasti se řídíme platným zákoníkem práce a Pracovním řádem Střediska SOS. Součástí přijímání pracovníků je i uvedení pracovníka na pracoviště. Této role se ujímá nadřízený pracovníka, který jej seznámí s novým pralovištěm i s pracovními kolegy. Před vyzkoušením pracovní činnosti v počátcích pracovního poměru pracovníka povzbudíme, vyjádříme mu důvěru a přejeme mu úspěch v práci. O poskytnutí potřebných informací novému zaměstnanci a způsobu jeho zaškolení pojednává další část této práce. 4. Adaptace nových pracovníků Nový pracovník se po nástupu na pracoviště adaptuje: - na kulturu organizace 18, 19 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 127, 128

20 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 20 - na vlastní pracovní činnost (pracovní adaptace) - na sociální podmínky, tj. na vztahy na pracovišti (sociální adaptace). Uvádění nových pracovníků do organizace má čtyři cíle: - pomoci pracovníkovi překonat počáteční fáze po nástupu (pracovníkovi se vše zdá neobvyklé, cizí, neznámé) - ovlivnit příznivý postoj a vztah pracovníka k organizaci, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace - dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu - snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka. Cílem řízené adaptace tedy je zmírnění stresu pracovníků z nového pracovního prostředí. Je však také nezbytné minimalizovat zátěž spolupracovníků z přítomnosti nového kolegy a z požadavků na jeho uvedení do života organizace, pracovní skupiny a na pracovní místo významnou úlohu v tomto směru sehrává přímý nadřízený pracovníka a jeho instruktor. Uvádí se, že nejdůležitější je dojem pracovníka z prvních čtyř týdnů zaměstnání a ještě do šesti měsíců po nástupu je poměrně velké riziko jeho odchodu. 20 Neformální sociální adaptace má na nového pracovníka větší vliv než formální adaptace. Z toho pro nás vyplývá nezbytnost stálé péče i o stávající zaměstnance, rozvíjet jejich vztah k organizaci, jejímu poslání a cílům, účinně je motivovat a dbát o jejich spokojenost. 4.1 Adaptační program Adaptační program vede k efektivnější adaptaci nových pracovníků na podmínky naší organizace. Patří k němu: - písemné informační materiály pro nové zaměstnance - materiály s instrukcemi k adaptaci nových pracovníků pro nadřízené a instruktory - interní či externí školení - hodnotící pohovory s nadřízeným nebo personalistou - pravidelné porady střediska. 20 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 130, 131

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1235/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd. 5602 Realizace interního auditu Datum: 16. prosince 2016 Č. j.: MF-43188/2016/3005-2 PID:

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Př í řuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ /0.0/0.0/15_004/

Př í řuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ /0.0/0.0/15_004/ Př í řuč ka přo zamě stnavatělě k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. 23. 11. 201623. 11. 2016 Základní informace Projekt Záruky pro mladé na Vysočině byl připraven Úřadem práce ČR v souladu

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU Příloha č. 1 k č.j.: MMR-27556/2015-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU o jmenování na služební místo vedoucího oddělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1234/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly 1 podle

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí

VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí 1. Vzor vyhlášení konkurzního řízení (Zřizovatel) v souladu s vyhláškou č. 54/2005

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více