Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora: Mgr. Jarmila Šagátová Rok: 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně a cituji v ní veškeré prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Podpis:...

3 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 3 Úvod... 4 TEORETICKÁ ČÁST Získávání pracovníků Výběr pracovníků Proces výběru pracovníků Metody výběru pracovníků Posouzení dokumentů uchazečů Výběrový pohovor Vedení výběrových rozhovorů Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Testy pracovní způsobilosti assessment centre Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Přijímání nových pracovníků Adaptace nových pracovníků Adaptační program Individuální plány adaptace pracovníků...21 PRAKTICKÁ ČÁST...23 Metodický pokyn pro přijímání a adaptaci nových pracovníků Úvodní ustanovení Vznik volného pracovního místa Aktivity před výběrovým řízením Výběrové řízení Aktivity po skončení výběrového řízení nástup do pracovního poměru Ukončení pracovního poměru ve zkušební době Adaptace pracovníků Závěrečná ustanovení...30 Seznam použité literatury a prameny...31 Seznam příloh:...32 Příloha č. 1 Životopis...33 Příloha č. 2 Zápis z výběrového řízení ze dne...34 Příloha č. 3 Adaptační plán pracovníka...35

4 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 4 Úvod Občanské sdružení Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci (dále jen Středisko SOS) je první neziskovou organizací v Olomouci, která zde poskytuje své služby již od roku Kromě řady pravidelných sociálních aktivit středisko realizuje tři základní projekty: 1. Výdej bezplatné materiální pomoci 2. Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a hendikepované 3. Vánoce pro osamělé Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci je naším hlavním projektem. Je jediný svého druhu v olomouckém regionu. Co to v praxi znamená? Středisko SOS působí jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Od občanů a firem přijímá materiální dary - šatstvo, obuv, předměty domácí potřeby apod., které již nepotřebují a jsou dále použitelné (v dobrém stavu). Tyto dary pracovníci pečlivě třídí podle druhů a možnosti dalšího využití. Podstatnou část z nich pak bezplatně předávají lidem v nepříznivé sociální situaci podle jejich individuálních potřeb, a to na základě písemné žádanky od spolupracujících organizací a úřadů. Z historie Střediska SOS: V lednu 1990 jsem potkávala amnestované navrátilce z vězení, kteří měli v oněch zimních měsících letní oblečení a na nohou plátěnky. Proto jsem obtelefonovala své známé a vyvěsila u kostelů plakáty s prosbou o oblečení, vzpomíná na začátky jeho zakladatelka, bývalá učitelka Květoslava Hegrová. Lidé projevovali solidaritu a do první olomoucké neziskové organizace přinášeli přikrývky, teplé prádlo, zimní boty, nádobí, bytové doplňky a další pěkné věci, které mohli doma postrádat. Středisko SOS se tak stalo prostředníkem mezi dárci a obdarovanými. Z darů, které jsme od lidí dobré vůle obdrželi, jsme začali bezplatně vydávat šatstvo a obuv potřebným lidem. S postupujícím časem se o pomoc v hmotné nouzi stále častěji hlásili lidé bez přístřeší, zdravotně či sociálně znevýhodnění, nezaměstnaní, migranti, váleční uprchlíci odjinud, rodiny postižené přírodními či jinými katastrofami. Tak je tomu dodnes. 1 Za svou záslužnou práci byla Květoslava Hegrová oceněna v roce 2002 prestižní Cenou města Olomouce za sociální a charitativní činnost a v roce 2003 obdržela od Olomoucké koalice neziskových organizací Cenu BÍLÉ OKNO za dlouhodobý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších spoluobčanů. 1 Kratochvíl Jakub, Se srdcem ve znaku, časopis Naše rodina č. 9/2006

5 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 5 Pro názornost: v roce 2009 pracovníci ve Středisku SOS vyhověli 969 žádostem a vydali kusů oděvů a obuvi těm nejpotřebnějším mezi námi, zejména - lidem v hmotné nouzi - osobám bez přístřeší - obyvatelům azylových domů - navrátilcům z výkonu trestu - lidem ohroženým závislostmi - nezaměstnaným - zdravotně znevýhodněným - příslušníkům etnických menšin - občanům odkázaným na nízké důchody - nemajetným jednotlivcům a rodinám - lidem postiženým přírodními či jinými katastrofami - osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Při naplňování svého poslání středisko pomáhá nezaměstnaným, kteří jsou na úřadech práce evidováni déle než 5 měsíců, a to tak, že některé z nich zaměstnává. Uskutečňuje se tím náš druhý projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR a podporuje aktivně politiku zaměstnanosti úřadu práce, který v různé míře podle stanovených podmínek dotuje jejich mzdu. V současné době u nás pracuje celkem 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 20 až 85 let, z toho 3 hendikepovaní pracovníci. Třetí projekt Vánoce pro osamělé realizujeme: - vánoční návštěvou osamělých a nemocných seniorů, která je spojena s vánoční nadílkou - svátečním štědrovečerním posezením s lidmi bez vlastního rodinného zázemí. Např. v roce 2009 jsme potěšili 134 osamělých, kterým jsme rádi věnovali svůj čas a předali jim vánoční balíčky. Na Štědrý den jsme si popovídali a zazpívali koledy s 29 lidmi bez vlastního rodinného zázemí. S některými z nich jsme navázali bližší kontakt. Naší činností také chráníme životní prostředí. Vycházíme z toho, že naše planeta není tak bohatá, abychom mohli čímkoliv plýtvat. Nepřetržitě přijímáme nejrůznější předměty každodenní potřeby (šatstvo, obuv, knihy, sportovní potřeby, bytový textil, nádobí, hračky atd.) a vracíme je do oběhu, čímž podporujeme a propagujeme způsob života šetrný vůči přírodě. Významné jsou i další aktivity, jimiž středisko reaguje na okamžitou situaci a potřebu pomoci bližním. Jedná se například o organizování pomoci

6 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 6 lidem postiženým povodněmi, o sbírku spacích pytlů a zimních bund pro lidi bez domova v zimním období, o sbírku ručníků a osušek pro bezdomovce, o sbírku nádobí a příborů pro lidi bez přístřeší, o sbírku rukavic, čepic, šál a teplých ponožek, když venku mrzne aj. V současné době například právě organizujeme pomoc pro lidi postižené povodněmi na severní Moravě. Pro účinnější realizaci naších cílů se aktivně zapojujeme do práce Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro osoby sociálně vyloučené. Při naplňování našeho poslání, stanovených cílů a všech vyplývajících z nich úkolů se Středisko SOS dnes již neobejde bez řady směrnic a metodických pokynů, které postupně zpracovává podle požadavků na zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb do praxe. Středisko SOS není prozatím oficiálně registrováno jako sociální služba. Přesto naši činnost chceme uplatňovat v souladu s nejnovějšími poznatky a požadavky, chceme realizovat tzv. dobrou praxi. Jedním z naléhavých úkolů, které před námi stojí, je zavedení a uplatňování personálních standardů kvality v naší organizaci, neboť právě prostřednictvím lidí (a jejich správného výběru) může středisko plnit své poslání a dosahovat svých cílů. Tato moje práce je na tomto poli první vlaštovkou jejím cílem je v našem kolektivu definovat a usměrnit, domyslet a pomoci prodiskutovat to, co jsme v dosavadní praxi uplatňovali intuitivně. Práci tvoří dvě části teoretická a praktická část. V teoretické části se zabývám základními zásadami pro přijímání pracovníků (získávání, výběr, přijímání a adaptace nových pracovníků), a to zejména těch, kteří pracují v hlavním pracovním poměru. Kapitola Získávání pracovníků hovoří o tom, o tom, za jakých podmínek jsou pracovníci obvykle získáváni v neziskových organizacích závislých na dotacích z úřadů práce, jak je tomu právě v našem středisku. Ostatní kapitoly mají všeobecnou platnost text však obvykle doplňuji informacemi, jak postupujeme, resp. jak chceme postupovat u nás. Nejvíce se zabývám tématikou výběru pracovníků, která bude pro naši praxi inspirativní a závazná. V praktické části práce se snažím teorii aplikovat do praxe našeho střediska tvorbou metodického pokynu pro přijímání a adaptaci nových pracovníků. V celé této práci se pokouším reagovat na nejmodernější trendy v oblasti personalistiky, neboť vycházím z literatury vydané v letošním, resp. loňském roce a ze školení z oblasti personalistiky, která se uskutečnila rovněž v letoš-

7 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 7 ním roce (zavádění personálních standardů do praxe na VOŠs Caritas v Olomouci a školení z oblasti personálního řízení, organizovaného AMA v Praze). V textu je mnoho citací z knihy Renaty Kocianové Personální činnosti a metody personální práce (Grada Publishing, a.s., 2010), neboť mne svým obsahem a praktickými návody velmi zaujala. Citace mají i praktický důvod chceme uvedených poznatků využívat v naší praxi. S tímtéž cílem jsou některá místa volně převzata abychom využili podnětné myšlenky v naší práci. Doporučený rozsah práce (cca 20 stran) ovšem nemůže pojmout celou personální problematiku takže před námi stojí úkol zpracovat strategický plán střediska a na něj navazující personální strategii střediska včetně dalších navazujících předpisů.

8

9 TEORETICKÁ ČÁST

10 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Získávání pracovníků Získávání (vyhledávání) a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace. 2 Vzniká zde úkol oslovit optimální počet uchazečů, kteří mají předpoklady pro obsazované pracovní místo. Základním východiskem získávání pracovníků pro obsazovanou pracovní pozici jsou nároky na pracovníka na obsazované místě. Je třeba vycházet z popisu pracovního místa, kvalifikačního profilu a z požadovaných schopností pracovníka 3 a zvážit způsob informování potenciálních uchazečů o volném místě. V neziskové organizaci, která je závislá na dotacích na mzdu pro vybrané pracovníky, se zachovává standardní postup: požadavek na obsazení potřebné pracovní pozice se nahlásí úřadu práce. Jednotlivé uchazeče, kteří mají požadovanou kvalifikaci, anebo naopak jsou nekvalifikovaní (pro výkon veřejně prospěšné práce), pak úřad práce posílá organizaci s doporučenkou. Vhodnými uchazeči tj. takovými, na jejichž mzdu organizace může získat dotaci při současném naplňování požadavků organizace jsou ti uchazeči, kteří jsou na úřadu práce evidovaní déle než 5 měsíců. To platí v současné době např. pro Olomoucký kraj. Relativně nejvyšší dotace poskytují pracovní úřady osobám ve věku nad 50 let nebo osobám mentálně či fyzicky hendikepovaným, pobírajícím částečný invalidní důchod. Je třeba zvážit, pro kterou pracovní pozici se tito pracovníci nejlépe hodí. Naše středisko zaměstnává i tyto pracovníky a má s jejich pracovními výsledky převážně pozitivní zkušenosti. Konkrétní postup ohledně získávání pracovníků do naší organizace stanoví metodický pokyn uvedený v praktické části této práce. 2. Výběr pracovníků Zatímco úkolem získávání pracovníků je vyhledávání vhodných uchazečů, úkolem výběru pracovníků je posouzení předpokladů těchto uchazečů vzhledem k nárokům obsazovaného pracovního místa a k jejich perspektivnímu využití. 4 2, 3 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94 4 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94

11 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 11 Výběr pracovníků je časově náročný, ale z hlediska možných důsledků špatné volby je velmi užitečné věnovat mu dostatek času Na výběru pracovníků by se měli podílet personální specialisté i vedoucí pracovníci... 5 Úkolem výběru pracovníků je - zjistit dostatek informací, které umožní předvídat úroveň pracovního výkonu a chování uchazeče na daném místě, tj. odhadnout, jak bude uchazeč schopen přizpůsobit se pracovnímu i sociálnímu prostředí organizace - zjistit skutečnou motivaci uchazeče k vykonávání dané práce a jeho předpoklady k dalšímu rozvoji - ověřit, zda nabízená práce odpovídá jeho představám a ambicím. Výběr pracovníka je situací, při němž se setkávají dvě strany organizace a uchazeč: organizace vybírá pracovníka a pracovník vybírá organizaci. Jednání s uchazeči by tedy měla probíhat na partnerské úrovni. 6 Kvalitní výběr je podmíněn dostatečným počtem kvalitních uchazečů. Doporučuje se mít k dispozici tři až deset uchazečů na jednu pozici. 2.1 Proces výběru pracovníků Výběr pracovníků v našem středisku probíhá v následujících krocích: - zkoumání dokumentů uchazečů - výběrové řízení - výběr několika uchazečů pro assessment centre */ (dále AC) - posouzení výsledků AC testování pracovní způsobilosti - rozhodnutí o přijetí pracovníka, event. zařazení dalších uchazečů, kteří prošli AC, do databáze - informování uchazeče o přijetí a nabídka zaměstnání (a zároveň informování ostatních uchazečů o nepřijetí). */ hodnotitelské centrum 5, 6 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 94

12 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Metody výběru pracovníků K výběru pracovníků existuje řada metod, avšak žádná z nich nemůže zcela spolehlivě zaručit úspěšnost vybraného pracovníka. Žádná univerzální a nejlepší metoda výběru pracovníků neexistuje, v praxi se osvědčuje kombinace více metod. 7 Mezi metody výběru v našem středisku pracovníků patří: - posouzení dokumentů uchazečů: - životopis a motivační dopis - doklady o vzdělání - reference, pracovní posudek - výpis z rejstříku trestů - výběrové řízení - zkoumání pracovní způsobilosti v praxi Posouzení dokumentů uchazečů Životopisná data o uchazeči nám poskytují cenné informace o tom, jaké předpoklady má uchazeč vykonávat danou profesi. Nejednou jsou vylučující metodou výběru (zjistíme-li např., že uchazeč nemá čistý trestní rejstřík). Také formální, obsahové a vizuální zpracování životopisu vypovídá o některých vlastnostech uchazeče - vyjadřovací schopnosti, pečlivosti, důslednosti aj. Věnovat dostatečnou pozornost analýze dokumentace uchazečů je velmi důležité, protože uchazeči často uvádějí ve svých materiálech zkreslené i nepravdivé informace o svém vzdělání, o svých zaměstnáních a pracovních zkušenostech apod. 8 Životopis můžeme analyzovat např. takto: - jakou představu se v nás snaží uchazeč vyvolat - co zde chybí (např. údaj o dokončení studia, nejsou zřejmé časové návaznosti) - co si odporuje - co je nejasné nebo zamlžené. 7, 8 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 98 a 99

13 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 13 Motivační dopis je průvodním dopisem uchazeče k písemným materiálům, které předkládá. Měl by vzbudit pozornost posuzovatele a prezentovat zájem uchazeče o pozici v organizaci i jeho způsobilost pro danou pozici bez přehnaného vychvalování své osoby. 9 U předložených dokladů o vzdělání sledujeme, zda se shodují časové údaje, uvedené v životopise, s časovými údaji na vysvědčeních, diplomech, osvědčeních, certifikátech apod. Ústní či písemné reference a pracovní posudky: nelze nikdy vyloučit jejich zkreslení, ať v pozitivním či v negativním směru. Důvodem k pozitivnímu zkreslení referencí může být snaha pomoci odcházejícímu pracovníkovi, nebo mu jsou kladné reference přislíbeny k jeho souhlasu s odchodem. Negativní zkreslení referencí zpravidla vyplývá z problémů v mezilidských vztazích na pracovišti Výběrový pohovor Rozhovor je velmi významnou a nejčastěji využívanou metodou výběru pracovníků. Jeho úkolem je posoudit předpoklady uchazeče vzhledem k obsazované pracovní pozici. Základním východiskem výběrového pohovoru je popis pracovního místa, kvalifikace a požadovaných schopností pracovníka na tomto místě. Individuální rozhovor (1 + 1), tj. diskuse mezi čtyřma očima je nejběžnější metodou, která poskytuje nejlepší příležitost k navázání úzkého kontaktu mezi vedoucím rozhovoru a uchazečem. Nevýhoda tohoto rozhovoru je v nebezpečí chybného rozhodnutí jediného tazatele (oproti tomu více lidí více vidí a slyší více tazatelů má více postřehů). V praxi je nejednou využívána série individuálních rozhovorů, která problém jediného tazatele do určité míry řeší. Výběrový panel (dva či více lidí na straně tazatelů) tvoří v případě dvou tazatelů zpravidla personalista a potenciální nadřízený uchazeče. Panel umožňuje sdílení postřehů a diskusi o uchazeči. 11 Výběrová komise (výběrové řízení) je oficiálnější, obvykle větší výběrový panel má však předem určený závazný po- 9, 10, 11 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 100 a 101

14 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 14 stup od chvíle jeho vyhlášení do chvíle uzavření výsledků. Bývá oficiálně jmenovaná. Umožňuje více lidem z organizace posuzovat uchazeče a porovnat si své poznatky. Nevýhodou komise je tendence pokládat neplánované, nahodilé i opakující se otázky z důvodu nedostatečné přípravy jednotlivých tazatelů nebo jejich nedostatečná koordinace v průběhu výběrového řízení. Výběrové komise mají tendenci být nakloněny sebejistým a výřečným uchazečům, kteří vyvolávají příznivý dojem, přičemž mohou přehlédnout slabiny těchto jedinců. Formální průběh řízení a větší počet členů výběrové komise vytváří napjatou atmosféru a může negativně ovlivnit výkon uchazeče. 12 Jsou tři typy rozhovorů: - nestrukturovaný (improvizovaný) rozhovor; na jeho základě nemůžeme srovnávat uchazeče mezi sebou - strukturovaný (standardizovaný) rozhovor má předem daný seznam otázek v určeném pořadí; na jeho základě můžeme srovnávat uchazeče mezi sebou, avšak nejednou znemožňuje přirozený průběh rozhovoru - polostrukturovaný rozhovor je kompromisem mezi oběma typy rozhovorů; má připravené okruhy otázek, tazatel je však může rozvíjet v průběhu rozhovoru podle aktuální potřeby. V naší organizaci jsme doposud vedli nestrukturované, improvizované rozhovory s uchazeči většinou s dobrými výsledky. Vzhledem ke zjištění, že strukturovaný rozhovor má vysokou míru validity (viz část této práce), budeme od data platnosti metodického pokynu využívat v praxi u nekvalifikovaných pracovníků strukturovaný rozhovor (vyjímaje hendikepované pracovníky a pracovníky, na které máme utvořený názor, např. nemají odpovídající zdravotní stav, čistý trestní rejstřík apod.) a u uchazečů s kvalifikací polostrukturovaný, event. multimodální rozhovor Vedení výběrových rozhovorů Tazatel by měl většinu času rozhovoru naslouchat, aby získal v omezeném čase, který má k dispozici, maximum informací o uchazeči (doporučováno je až 80 % času, mini- 12 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 101

15 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 15 málně však 60 % času z celého rozhovoru). Měl by mít na paměti, že informace, které získá na začátku rozhovoru, mají tendenci ovlivnit jeho posuzování silněji než informace získané později v průběhu rozhovoru. V případě většího počtu rozhovorů následujících krátce za sebou má tazatel tendenci uchazeče přeceňovat či podceňovat podle toho, jak zvlášť dobrý či nevyhovující byl předchozí uchazeč. Tazatel by měl respektovat osobnost uchazeče, ke všem uchazečům by měl být stejně vlídný (i k nevyhovujícím uchazečům). 13 Délka pohovoru s uchazeči v našem středisku odpovídá obecným doporučením činí cca minut u uchazečů bez kvalifikace a až 1 2 hodiny u kvalifikovaných funkcí). Cílem výběrového rozhovoru je zjistit: - jaký je skutečný zájem uchazeče o danou pracovní pozici - jaké jsou skutečné předpoklady uchazeče pro danou pozici - jak by zvládl uchazeč práci na daném místě, jaký pracovní výkon by byl schopen podávat - jak by byl uchazeč schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí organizace - jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje uchazeče - jakou pracovní životnost uchazeče lze předpokládat. Realizace výběrového rozhovoru má vždy tři etapy přípravu výběrového rozhovoru, vedení výběrového rozhovoru a hodnocení uchazeče. Příprava výběrového rozhovoru vyžaduje: - nespoléhat na improvizaci, ale pečlivě se připravit (rozhovor musí sledovat stanovený cíl) - zajistit vhodné prostředí, tj. klidné, nerušené, příjemné a vhodné rozsazení účastníků - analyzovat dokumenty uchazeče, uvažovat o motivaci uchazeče - připravit plán rozhovoru a otázky na uchazeče připravit si informace o organizaci a pracovním místě, které budou uchazeči poskytnuty 13 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 102 a 103

16 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 16 - v případě více navazujících rozhovorů je nutné počítat i s přestávkami na poznámky a na zhodnocení uchazeče, s nímž jsme právě hovořili + přípravu na dalšího uchazeče. V průběhu vedení výběrového rozhovoru jsou na tazatele kladeny značné nároky: - uplatňuje se umění mluvit a naslouchat i umění mlčet (mlčení dává uchazeči prostor, umožňuje mu promyslet si odpověď) - nezapomínat, že se hledá nejenom kvalitní pracovník, ale také spolupracovník, který by měl být přijatelným člověkem - uvolněná partnerská atmosféra v průběhu rozhovoru podporuje komunikaci měl by převládat příjemný, leč věcný tón - v průběhu rozhovoru je třeba plně se koncentrovat na uchazeče a aktivně mu naslouchat, dávat mu najevo svůj zájem - otázky klást v přátelském tónu, nekomentovat odpovědi - pořizování poznámek v průběhu rozhovoru je vhodné pouze v nutné míře (vzhledem k typu rozhovoru) - usilovat o objektivní posuzování, pozor na chyby tazatelů - z každého rozhovoru by měl být pořízen záznam - v závěru rozhovoru je třeba upozornit uchazeče, že může uvést jakékoliv další informace a že se může na cokoliv zeptat a je třeba mu sdělit termín a způsob oznámení výsledků výběrového řízení. Hodnocení uchazeče po ukončení rozhovoru vyžaduje: - zachovávat kritický přístup - porovnat získané informace o uchazeči s požadavky pracovního místa a s profilem pracovníka na tomto místě (nikoliv porovnávat uchazeče mezi sebou navzájem zde hrozí nebezpečí ovlivnění preferencemi a sympatiemi tazatele) - vyhodnotit chování uchazeče v průběhu rozhovoru - určit, jaký je vztah uchazeče k dané práci a s jakým výkonem bude uchazeč schopen práci vykonávat. 14 V průběhu rozhovoru se v našem středisku vyvarujme zejména těchto chyb: - monologu, v němž bychom více mluvili, než naslouchali - vyjadřování vlastního názoru, komentování odpovědí. 14 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 103, 104

17 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Výběrové rozhovory mohou mít různou obsahovou strukturu. V našem středisku jsme doposud vedli tzv. tradiční výběrový rozhovor. U některých uchazečů o nekvalifikovanou práci bude praktické více či méně jej ponechat. Sestává z těchto kroků: 1. Dotaz na zdravotní stav uchazeče práce v našem středisku by zhoršila zdravotní stav alergiků, astmatiků či bronchitiků, prohloubila by bolesti zad a nohou. 2. Stručná informace o naší organizaci, (přestože již uchazeč o nás obdržel základní informace, když přišel s doporučenkou), o daném pracovním zařazení, o platu apod. 3. Vyžádání bližších informací na základě údajů poskytnutých v životopise, v motivačním dopise apod. 4. Specifikace požadavků na pracovní pozici. 5. Poskytnutí prostoru dotazům uchazeče (je možné i v průběhu rozhovoru). 6. Poděkování uchazeči za účast a informování o způsobu a termínu sdělení výsledku. Strukturovaný a polostrukturovaný rozhovor připraví personalista na míru. Inspirací pro nás je multimodální rozhovor: Multimodální výběrový rozhovor překonává mnohé nedostatky výběrových rozhovorů zjištěné výzkumem. Východiskem realizace tohoto rozhovoru je pevný seznam osmi komponent, přičemž pět z nich slouží diagnostickému účelu a tři mají zajistit přirozený průběh rozhovoru, příp. informovat uchazeče o organizaci a její činnosti: 1. Začátek rozhovoru (krátká informativní rozprava usilující o navození příjemné a otevřené atmosféry) žádné hodnocení. 2. Vlastní představení uchazeče (uchazeč volně hovoří několik minut o svém osobním a pracovním vývoji) posouzení podle dimenzí chování na určené stupnici. 3. Profesní orientace uchazeče a výběr organizace (kladou se standardizované otázky na volbu povolání, profesní zájmy, výběr organizace a odborné znalosti) vyhodnocení odpovědí je realizováno na základě stupnice chování. 4. Volný rozhovor (tazatel staví na vlastním představení uchazeče bod 2 a na analýze podkladů k žádosti klade různé otevřené otázky) souhrnné posouzení dojmu z uchazeče.

18 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Životopisné (behaviorální) otázky zaměřené na požadavky, které jsou posuzovány na základě vícestupňové stupnice chování, které si zvolí organizace. 6. Vyvážené informace ze strany tazatele o pracovním místě a o organizaci. 7. Situační otázky jsou kladeny a posuzovány na vícestupňové stupnici chování podle volby organizace. 8. Závěr rozhovoru (otevřené otázky uchazeče, shrnutí). Výhodou multimodálního rozhovoru je to, že jsou v něm integrovány životopisné (behaviorální) a situační otázky. 15 (Tazatel popíše situaci, která by mohla nastat v pracovním procesu, a uchazeč popíše, jak by v takové situaci jednal.) Testy pracovní způsobilosti assessment centre Pracovní způsobilost vyjadřuje míru, v jaké jedinec splňuje nároky na pracovní činnost na určitém pracovním místě. Výběrový assessment centre (AC) je zpravidla jednodenním programem diagnostikujícím pracovní způsobilost. Hlavním úkolem hodnotitele v AC je pozorování a posuzování uchazeče. 16 V našem středisku se koná individuální AC, tj. s jedním účastníkem, při kterém jde o simulaci poloviny pracovního dne. Po výběrovém řízení zpravidla takto otestujeme tři uchazeče, z nichž pak jednoho vybereme do pracovního poměru a další dva většinou zařadíme do databáze Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Psychologové Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (podle Kocianové, str. 97) konstatují: I za optimálních podmínek, kdy jsou stanovena kritéria pracovního úspěchu a k dispozici je komplexní soubor metodických pomůcek, je predikce vždy pouze pravděpodobnostní. Do predikce úspěšnosti totiž zasahují okolnosti, které nelze ovlivnit. Na straně člověka to je jistá proměnlivost vlastností osobnosti v čase, především však dynamičtějí se měnící motivace. Proměnlivost v nárocích práce a pracoviště vyplývá ze zavedené nové technologie, ze změny organizace, režimu práce, stylu řízení apod , 16, 17 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 97, , 117,123

19 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 19 Pokud jde o predikci výběrových metod: mají různou míru validity. Predikční validita nad 0,3 může být označována jako dobrá hodnota Následující tabulka obsahuje výběrové metody z hlediska jejich prognostické validity: 18 Metody výběru s nižší Metody výběru s vyšší predikční validitou predikční validitou dokumenty uchazeče test inteligence (0,27 (0,14) 0,51) nestrukturovaný rozhovor multimodální rozhovor (0,14) (0,27-0,51) školní známky (0,15) životopisný dotazník (0,37) test osobnosti (0,15) zkušební doba (0,44) grafologická expertiza (0,2) strukturovaný rozhovor (0,40) posudky a reference (0,26) assessment centre (0,45) výkonový test (0,45) 3. Přijímání nových pracovníků Přijímání pracovníků je personální činnost zahrnující právní a administrativní náležitosti související s nástupem nového zaměstnance a také jeho uvedení na pracoviště. 19 V této oblasti se řídíme platným zákoníkem práce a Pracovním řádem Střediska SOS. Součástí přijímání pracovníků je i uvedení pracovníka na pracoviště. Této role se ujímá nadřízený pracovníka, který jej seznámí s novým pralovištěm i s pracovními kolegy. Před vyzkoušením pracovní činnosti v počátcích pracovního poměru pracovníka povzbudíme, vyjádříme mu důvěru a přejeme mu úspěch v práci. O poskytnutí potřebných informací novému zaměstnanci a způsobu jeho zaškolení pojednává další část této práce. 4. Adaptace nových pracovníků Nový pracovník se po nástupu na pracoviště adaptuje: - na kulturu organizace 18, 19 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 127, 128

20 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 20 - na vlastní pracovní činnost (pracovní adaptace) - na sociální podmínky, tj. na vztahy na pracovišti (sociální adaptace). Uvádění nových pracovníků do organizace má čtyři cíle: - pomoci pracovníkovi překonat počáteční fáze po nástupu (pracovníkovi se vše zdá neobvyklé, cizí, neznámé) - ovlivnit příznivý postoj a vztah pracovníka k organizaci, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace - dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu - snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka. Cílem řízené adaptace tedy je zmírnění stresu pracovníků z nového pracovního prostředí. Je však také nezbytné minimalizovat zátěž spolupracovníků z přítomnosti nového kolegy a z požadavků na jeho uvedení do života organizace, pracovní skupiny a na pracovní místo významnou úlohu v tomto směru sehrává přímý nadřízený pracovníka a jeho instruktor. Uvádí se, že nejdůležitější je dojem pracovníka z prvních čtyř týdnů zaměstnání a ještě do šesti měsíců po nástupu je poměrně velké riziko jeho odchodu. 20 Neformální sociální adaptace má na nového pracovníka větší vliv než formální adaptace. Z toho pro nás vyplývá nezbytnost stálé péče i o stávající zaměstnance, rozvíjet jejich vztah k organizaci, jejímu poslání a cílům, účinně je motivovat a dbát o jejich spokojenost. 4.1 Adaptační program Adaptační program vede k efektivnější adaptaci nových pracovníků na podmínky naší organizace. Patří k němu: - písemné informační materiály pro nové zaměstnance - materiály s instrukcemi k adaptaci nových pracovníků pro nadřízené a instruktory - interní či externí školení - hodnotící pohovory s nadřízeným nebo personalistou - pravidelné porady střediska. 20 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 130, 131

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ Červen 2002 Projektový tým: Vedoucí řešitelského týmu: PhDr. Irena Tomešová Vedoucí expert: PhDr. Karel Kopřiva, CSc. Experti pro problematiku

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více