Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora: Mgr. Jarmila Šagátová Rok: 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně a cituji v ní veškeré prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Podpis:...

3 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 3 Úvod... 4 TEORETICKÁ ČÁST Získávání pracovníků Výběr pracovníků Proces výběru pracovníků Metody výběru pracovníků Posouzení dokumentů uchazečů Výběrový pohovor Vedení výběrových rozhovorů Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Testy pracovní způsobilosti assessment centre Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Přijímání nových pracovníků Adaptace nových pracovníků Adaptační program Individuální plány adaptace pracovníků...21 PRAKTICKÁ ČÁST...23 Metodický pokyn pro přijímání a adaptaci nových pracovníků Úvodní ustanovení Vznik volného pracovního místa Aktivity před výběrovým řízením Výběrové řízení Aktivity po skončení výběrového řízení nástup do pracovního poměru Ukončení pracovního poměru ve zkušební době Adaptace pracovníků Závěrečná ustanovení...30 Seznam použité literatury a prameny...31 Seznam příloh:...32 Příloha č. 1 Životopis...33 Příloha č. 2 Zápis z výběrového řízení ze dne...34 Příloha č. 3 Adaptační plán pracovníka...35

4 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 4 Úvod Občanské sdružení Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci (dále jen Středisko SOS) je první neziskovou organizací v Olomouci, která zde poskytuje své služby již od roku Kromě řady pravidelných sociálních aktivit středisko realizuje tři základní projekty: 1. Výdej bezplatné materiální pomoci 2. Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a hendikepované 3. Vánoce pro osamělé Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci je naším hlavním projektem. Je jediný svého druhu v olomouckém regionu. Co to v praxi znamená? Středisko SOS působí jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Od občanů a firem přijímá materiální dary - šatstvo, obuv, předměty domácí potřeby apod., které již nepotřebují a jsou dále použitelné (v dobrém stavu). Tyto dary pracovníci pečlivě třídí podle druhů a možnosti dalšího využití. Podstatnou část z nich pak bezplatně předávají lidem v nepříznivé sociální situaci podle jejich individuálních potřeb, a to na základě písemné žádanky od spolupracujících organizací a úřadů. Z historie Střediska SOS: V lednu 1990 jsem potkávala amnestované navrátilce z vězení, kteří měli v oněch zimních měsících letní oblečení a na nohou plátěnky. Proto jsem obtelefonovala své známé a vyvěsila u kostelů plakáty s prosbou o oblečení, vzpomíná na začátky jeho zakladatelka, bývalá učitelka Květoslava Hegrová. Lidé projevovali solidaritu a do první olomoucké neziskové organizace přinášeli přikrývky, teplé prádlo, zimní boty, nádobí, bytové doplňky a další pěkné věci, které mohli doma postrádat. Středisko SOS se tak stalo prostředníkem mezi dárci a obdarovanými. Z darů, které jsme od lidí dobré vůle obdrželi, jsme začali bezplatně vydávat šatstvo a obuv potřebným lidem. S postupujícím časem se o pomoc v hmotné nouzi stále častěji hlásili lidé bez přístřeší, zdravotně či sociálně znevýhodnění, nezaměstnaní, migranti, váleční uprchlíci odjinud, rodiny postižené přírodními či jinými katastrofami. Tak je tomu dodnes. 1 Za svou záslužnou práci byla Květoslava Hegrová oceněna v roce 2002 prestižní Cenou města Olomouce za sociální a charitativní činnost a v roce 2003 obdržela od Olomoucké koalice neziskových organizací Cenu BÍLÉ OKNO za dlouhodobý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších spoluobčanů. 1 Kratochvíl Jakub, Se srdcem ve znaku, časopis Naše rodina č. 9/2006

5 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 5 Pro názornost: v roce 2009 pracovníci ve Středisku SOS vyhověli 969 žádostem a vydali kusů oděvů a obuvi těm nejpotřebnějším mezi námi, zejména - lidem v hmotné nouzi - osobám bez přístřeší - obyvatelům azylových domů - navrátilcům z výkonu trestu - lidem ohroženým závislostmi - nezaměstnaným - zdravotně znevýhodněným - příslušníkům etnických menšin - občanům odkázaným na nízké důchody - nemajetným jednotlivcům a rodinám - lidem postiženým přírodními či jinými katastrofami - osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Při naplňování svého poslání středisko pomáhá nezaměstnaným, kteří jsou na úřadech práce evidováni déle než 5 měsíců, a to tak, že některé z nich zaměstnává. Uskutečňuje se tím náš druhý projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR a podporuje aktivně politiku zaměstnanosti úřadu práce, který v různé míře podle stanovených podmínek dotuje jejich mzdu. V současné době u nás pracuje celkem 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 20 až 85 let, z toho 3 hendikepovaní pracovníci. Třetí projekt Vánoce pro osamělé realizujeme: - vánoční návštěvou osamělých a nemocných seniorů, která je spojena s vánoční nadílkou - svátečním štědrovečerním posezením s lidmi bez vlastního rodinného zázemí. Např. v roce 2009 jsme potěšili 134 osamělých, kterým jsme rádi věnovali svůj čas a předali jim vánoční balíčky. Na Štědrý den jsme si popovídali a zazpívali koledy s 29 lidmi bez vlastního rodinného zázemí. S některými z nich jsme navázali bližší kontakt. Naší činností také chráníme životní prostředí. Vycházíme z toho, že naše planeta není tak bohatá, abychom mohli čímkoliv plýtvat. Nepřetržitě přijímáme nejrůznější předměty každodenní potřeby (šatstvo, obuv, knihy, sportovní potřeby, bytový textil, nádobí, hračky atd.) a vracíme je do oběhu, čímž podporujeme a propagujeme způsob života šetrný vůči přírodě. Významné jsou i další aktivity, jimiž středisko reaguje na okamžitou situaci a potřebu pomoci bližním. Jedná se například o organizování pomoci

6 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 6 lidem postiženým povodněmi, o sbírku spacích pytlů a zimních bund pro lidi bez domova v zimním období, o sbírku ručníků a osušek pro bezdomovce, o sbírku nádobí a příborů pro lidi bez přístřeší, o sbírku rukavic, čepic, šál a teplých ponožek, když venku mrzne aj. V současné době například právě organizujeme pomoc pro lidi postižené povodněmi na severní Moravě. Pro účinnější realizaci naších cílů se aktivně zapojujeme do práce Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro osoby sociálně vyloučené. Při naplňování našeho poslání, stanovených cílů a všech vyplývajících z nich úkolů se Středisko SOS dnes již neobejde bez řady směrnic a metodických pokynů, které postupně zpracovává podle požadavků na zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb do praxe. Středisko SOS není prozatím oficiálně registrováno jako sociální služba. Přesto naši činnost chceme uplatňovat v souladu s nejnovějšími poznatky a požadavky, chceme realizovat tzv. dobrou praxi. Jedním z naléhavých úkolů, které před námi stojí, je zavedení a uplatňování personálních standardů kvality v naší organizaci, neboť právě prostřednictvím lidí (a jejich správného výběru) může středisko plnit své poslání a dosahovat svých cílů. Tato moje práce je na tomto poli první vlaštovkou jejím cílem je v našem kolektivu definovat a usměrnit, domyslet a pomoci prodiskutovat to, co jsme v dosavadní praxi uplatňovali intuitivně. Práci tvoří dvě části teoretická a praktická část. V teoretické části se zabývám základními zásadami pro přijímání pracovníků (získávání, výběr, přijímání a adaptace nových pracovníků), a to zejména těch, kteří pracují v hlavním pracovním poměru. Kapitola Získávání pracovníků hovoří o tom, o tom, za jakých podmínek jsou pracovníci obvykle získáváni v neziskových organizacích závislých na dotacích z úřadů práce, jak je tomu právě v našem středisku. Ostatní kapitoly mají všeobecnou platnost text však obvykle doplňuji informacemi, jak postupujeme, resp. jak chceme postupovat u nás. Nejvíce se zabývám tématikou výběru pracovníků, která bude pro naši praxi inspirativní a závazná. V praktické části práce se snažím teorii aplikovat do praxe našeho střediska tvorbou metodického pokynu pro přijímání a adaptaci nových pracovníků. V celé této práci se pokouším reagovat na nejmodernější trendy v oblasti personalistiky, neboť vycházím z literatury vydané v letošním, resp. loňském roce a ze školení z oblasti personalistiky, která se uskutečnila rovněž v letoš-

7 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 7 ním roce (zavádění personálních standardů do praxe na VOŠs Caritas v Olomouci a školení z oblasti personálního řízení, organizovaného AMA v Praze). V textu je mnoho citací z knihy Renaty Kocianové Personální činnosti a metody personální práce (Grada Publishing, a.s., 2010), neboť mne svým obsahem a praktickými návody velmi zaujala. Citace mají i praktický důvod chceme uvedených poznatků využívat v naší praxi. S tímtéž cílem jsou některá místa volně převzata abychom využili podnětné myšlenky v naší práci. Doporučený rozsah práce (cca 20 stran) ovšem nemůže pojmout celou personální problematiku takže před námi stojí úkol zpracovat strategický plán střediska a na něj navazující personální strategii střediska včetně dalších navazujících předpisů.

8

9 TEORETICKÁ ČÁST

10 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Získávání pracovníků Získávání (vyhledávání) a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace. 2 Vzniká zde úkol oslovit optimální počet uchazečů, kteří mají předpoklady pro obsazované pracovní místo. Základním východiskem získávání pracovníků pro obsazovanou pracovní pozici jsou nároky na pracovníka na obsazované místě. Je třeba vycházet z popisu pracovního místa, kvalifikačního profilu a z požadovaných schopností pracovníka 3 a zvážit způsob informování potenciálních uchazečů o volném místě. V neziskové organizaci, která je závislá na dotacích na mzdu pro vybrané pracovníky, se zachovává standardní postup: požadavek na obsazení potřebné pracovní pozice se nahlásí úřadu práce. Jednotlivé uchazeče, kteří mají požadovanou kvalifikaci, anebo naopak jsou nekvalifikovaní (pro výkon veřejně prospěšné práce), pak úřad práce posílá organizaci s doporučenkou. Vhodnými uchazeči tj. takovými, na jejichž mzdu organizace může získat dotaci při současném naplňování požadavků organizace jsou ti uchazeči, kteří jsou na úřadu práce evidovaní déle než 5 měsíců. To platí v současné době např. pro Olomoucký kraj. Relativně nejvyšší dotace poskytují pracovní úřady osobám ve věku nad 50 let nebo osobám mentálně či fyzicky hendikepovaným, pobírajícím částečný invalidní důchod. Je třeba zvážit, pro kterou pracovní pozici se tito pracovníci nejlépe hodí. Naše středisko zaměstnává i tyto pracovníky a má s jejich pracovními výsledky převážně pozitivní zkušenosti. Konkrétní postup ohledně získávání pracovníků do naší organizace stanoví metodický pokyn uvedený v praktické části této práce. 2. Výběr pracovníků Zatímco úkolem získávání pracovníků je vyhledávání vhodných uchazečů, úkolem výběru pracovníků je posouzení předpokladů těchto uchazečů vzhledem k nárokům obsazovaného pracovního místa a k jejich perspektivnímu využití. 4 2, 3 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94 4 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 79 a 94

11 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 11 Výběr pracovníků je časově náročný, ale z hlediska možných důsledků špatné volby je velmi užitečné věnovat mu dostatek času Na výběru pracovníků by se měli podílet personální specialisté i vedoucí pracovníci... 5 Úkolem výběru pracovníků je - zjistit dostatek informací, které umožní předvídat úroveň pracovního výkonu a chování uchazeče na daném místě, tj. odhadnout, jak bude uchazeč schopen přizpůsobit se pracovnímu i sociálnímu prostředí organizace - zjistit skutečnou motivaci uchazeče k vykonávání dané práce a jeho předpoklady k dalšímu rozvoji - ověřit, zda nabízená práce odpovídá jeho představám a ambicím. Výběr pracovníka je situací, při němž se setkávají dvě strany organizace a uchazeč: organizace vybírá pracovníka a pracovník vybírá organizaci. Jednání s uchazeči by tedy měla probíhat na partnerské úrovni. 6 Kvalitní výběr je podmíněn dostatečným počtem kvalitních uchazečů. Doporučuje se mít k dispozici tři až deset uchazečů na jednu pozici. 2.1 Proces výběru pracovníků Výběr pracovníků v našem středisku probíhá v následujících krocích: - zkoumání dokumentů uchazečů - výběrové řízení - výběr několika uchazečů pro assessment centre */ (dále AC) - posouzení výsledků AC testování pracovní způsobilosti - rozhodnutí o přijetí pracovníka, event. zařazení dalších uchazečů, kteří prošli AC, do databáze - informování uchazeče o přijetí a nabídka zaměstnání (a zároveň informování ostatních uchazečů o nepřijetí). */ hodnotitelské centrum 5, 6 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 94

12 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Metody výběru pracovníků K výběru pracovníků existuje řada metod, avšak žádná z nich nemůže zcela spolehlivě zaručit úspěšnost vybraného pracovníka. Žádná univerzální a nejlepší metoda výběru pracovníků neexistuje, v praxi se osvědčuje kombinace více metod. 7 Mezi metody výběru v našem středisku pracovníků patří: - posouzení dokumentů uchazečů: - životopis a motivační dopis - doklady o vzdělání - reference, pracovní posudek - výpis z rejstříku trestů - výběrové řízení - zkoumání pracovní způsobilosti v praxi Posouzení dokumentů uchazečů Životopisná data o uchazeči nám poskytují cenné informace o tom, jaké předpoklady má uchazeč vykonávat danou profesi. Nejednou jsou vylučující metodou výběru (zjistíme-li např., že uchazeč nemá čistý trestní rejstřík). Také formální, obsahové a vizuální zpracování životopisu vypovídá o některých vlastnostech uchazeče - vyjadřovací schopnosti, pečlivosti, důslednosti aj. Věnovat dostatečnou pozornost analýze dokumentace uchazečů je velmi důležité, protože uchazeči často uvádějí ve svých materiálech zkreslené i nepravdivé informace o svém vzdělání, o svých zaměstnáních a pracovních zkušenostech apod. 8 Životopis můžeme analyzovat např. takto: - jakou představu se v nás snaží uchazeč vyvolat - co zde chybí (např. údaj o dokončení studia, nejsou zřejmé časové návaznosti) - co si odporuje - co je nejasné nebo zamlžené. 7, 8 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 98 a 99

13 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 13 Motivační dopis je průvodním dopisem uchazeče k písemným materiálům, které předkládá. Měl by vzbudit pozornost posuzovatele a prezentovat zájem uchazeče o pozici v organizaci i jeho způsobilost pro danou pozici bez přehnaného vychvalování své osoby. 9 U předložených dokladů o vzdělání sledujeme, zda se shodují časové údaje, uvedené v životopise, s časovými údaji na vysvědčeních, diplomech, osvědčeních, certifikátech apod. Ústní či písemné reference a pracovní posudky: nelze nikdy vyloučit jejich zkreslení, ať v pozitivním či v negativním směru. Důvodem k pozitivnímu zkreslení referencí může být snaha pomoci odcházejícímu pracovníkovi, nebo mu jsou kladné reference přislíbeny k jeho souhlasu s odchodem. Negativní zkreslení referencí zpravidla vyplývá z problémů v mezilidských vztazích na pracovišti Výběrový pohovor Rozhovor je velmi významnou a nejčastěji využívanou metodou výběru pracovníků. Jeho úkolem je posoudit předpoklady uchazeče vzhledem k obsazované pracovní pozici. Základním východiskem výběrového pohovoru je popis pracovního místa, kvalifikace a požadovaných schopností pracovníka na tomto místě. Individuální rozhovor (1 + 1), tj. diskuse mezi čtyřma očima je nejběžnější metodou, která poskytuje nejlepší příležitost k navázání úzkého kontaktu mezi vedoucím rozhovoru a uchazečem. Nevýhoda tohoto rozhovoru je v nebezpečí chybného rozhodnutí jediného tazatele (oproti tomu více lidí více vidí a slyší více tazatelů má více postřehů). V praxi je nejednou využívána série individuálních rozhovorů, která problém jediného tazatele do určité míry řeší. Výběrový panel (dva či více lidí na straně tazatelů) tvoří v případě dvou tazatelů zpravidla personalista a potenciální nadřízený uchazeče. Panel umožňuje sdílení postřehů a diskusi o uchazeči. 11 Výběrová komise (výběrové řízení) je oficiálnější, obvykle větší výběrový panel má však předem určený závazný po- 9, 10, 11 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 100 a 101

14 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 14 stup od chvíle jeho vyhlášení do chvíle uzavření výsledků. Bývá oficiálně jmenovaná. Umožňuje více lidem z organizace posuzovat uchazeče a porovnat si své poznatky. Nevýhodou komise je tendence pokládat neplánované, nahodilé i opakující se otázky z důvodu nedostatečné přípravy jednotlivých tazatelů nebo jejich nedostatečná koordinace v průběhu výběrového řízení. Výběrové komise mají tendenci být nakloněny sebejistým a výřečným uchazečům, kteří vyvolávají příznivý dojem, přičemž mohou přehlédnout slabiny těchto jedinců. Formální průběh řízení a větší počet členů výběrové komise vytváří napjatou atmosféru a může negativně ovlivnit výkon uchazeče. 12 Jsou tři typy rozhovorů: - nestrukturovaný (improvizovaný) rozhovor; na jeho základě nemůžeme srovnávat uchazeče mezi sebou - strukturovaný (standardizovaný) rozhovor má předem daný seznam otázek v určeném pořadí; na jeho základě můžeme srovnávat uchazeče mezi sebou, avšak nejednou znemožňuje přirozený průběh rozhovoru - polostrukturovaný rozhovor je kompromisem mezi oběma typy rozhovorů; má připravené okruhy otázek, tazatel je však může rozvíjet v průběhu rozhovoru podle aktuální potřeby. V naší organizaci jsme doposud vedli nestrukturované, improvizované rozhovory s uchazeči většinou s dobrými výsledky. Vzhledem ke zjištění, že strukturovaný rozhovor má vysokou míru validity (viz část této práce), budeme od data platnosti metodického pokynu využívat v praxi u nekvalifikovaných pracovníků strukturovaný rozhovor (vyjímaje hendikepované pracovníky a pracovníky, na které máme utvořený názor, např. nemají odpovídající zdravotní stav, čistý trestní rejstřík apod.) a u uchazečů s kvalifikací polostrukturovaný, event. multimodální rozhovor Vedení výběrových rozhovorů Tazatel by měl většinu času rozhovoru naslouchat, aby získal v omezeném čase, který má k dispozici, maximum informací o uchazeči (doporučováno je až 80 % času, mini- 12 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 101

15 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 15 málně však 60 % času z celého rozhovoru). Měl by mít na paměti, že informace, které získá na začátku rozhovoru, mají tendenci ovlivnit jeho posuzování silněji než informace získané později v průběhu rozhovoru. V případě většího počtu rozhovorů následujících krátce za sebou má tazatel tendenci uchazeče přeceňovat či podceňovat podle toho, jak zvlášť dobrý či nevyhovující byl předchozí uchazeč. Tazatel by měl respektovat osobnost uchazeče, ke všem uchazečům by měl být stejně vlídný (i k nevyhovujícím uchazečům). 13 Délka pohovoru s uchazeči v našem středisku odpovídá obecným doporučením činí cca minut u uchazečů bez kvalifikace a až 1 2 hodiny u kvalifikovaných funkcí). Cílem výběrového rozhovoru je zjistit: - jaký je skutečný zájem uchazeče o danou pracovní pozici - jaké jsou skutečné předpoklady uchazeče pro danou pozici - jak by zvládl uchazeč práci na daném místě, jaký pracovní výkon by byl schopen podávat - jak by byl uchazeč schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí organizace - jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje uchazeče - jakou pracovní životnost uchazeče lze předpokládat. Realizace výběrového rozhovoru má vždy tři etapy přípravu výběrového rozhovoru, vedení výběrového rozhovoru a hodnocení uchazeče. Příprava výběrového rozhovoru vyžaduje: - nespoléhat na improvizaci, ale pečlivě se připravit (rozhovor musí sledovat stanovený cíl) - zajistit vhodné prostředí, tj. klidné, nerušené, příjemné a vhodné rozsazení účastníků - analyzovat dokumenty uchazeče, uvažovat o motivaci uchazeče - připravit plán rozhovoru a otázky na uchazeče připravit si informace o organizaci a pracovním místě, které budou uchazeči poskytnuty 13 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 102 a 103

16 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 16 - v případě více navazujících rozhovorů je nutné počítat i s přestávkami na poznámky a na zhodnocení uchazeče, s nímž jsme právě hovořili + přípravu na dalšího uchazeče. V průběhu vedení výběrového rozhovoru jsou na tazatele kladeny značné nároky: - uplatňuje se umění mluvit a naslouchat i umění mlčet (mlčení dává uchazeči prostor, umožňuje mu promyslet si odpověď) - nezapomínat, že se hledá nejenom kvalitní pracovník, ale také spolupracovník, který by měl být přijatelným člověkem - uvolněná partnerská atmosféra v průběhu rozhovoru podporuje komunikaci měl by převládat příjemný, leč věcný tón - v průběhu rozhovoru je třeba plně se koncentrovat na uchazeče a aktivně mu naslouchat, dávat mu najevo svůj zájem - otázky klást v přátelském tónu, nekomentovat odpovědi - pořizování poznámek v průběhu rozhovoru je vhodné pouze v nutné míře (vzhledem k typu rozhovoru) - usilovat o objektivní posuzování, pozor na chyby tazatelů - z každého rozhovoru by měl být pořízen záznam - v závěru rozhovoru je třeba upozornit uchazeče, že může uvést jakékoliv další informace a že se může na cokoliv zeptat a je třeba mu sdělit termín a způsob oznámení výsledků výběrového řízení. Hodnocení uchazeče po ukončení rozhovoru vyžaduje: - zachovávat kritický přístup - porovnat získané informace o uchazeči s požadavky pracovního místa a s profilem pracovníka na tomto místě (nikoliv porovnávat uchazeče mezi sebou navzájem zde hrozí nebezpečí ovlivnění preferencemi a sympatiemi tazatele) - vyhodnotit chování uchazeče v průběhu rozhovoru - určit, jaký je vztah uchazeče k dané práci a s jakým výkonem bude uchazeč schopen práci vykonávat. 14 V průběhu rozhovoru se v našem středisku vyvarujme zejména těchto chyb: - monologu, v němž bychom více mluvili, než naslouchali - vyjadřování vlastního názoru, komentování odpovědí. 14 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 103, 104

17 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Tradiční a multimodální výběrový rozhovor Výběrové rozhovory mohou mít různou obsahovou strukturu. V našem středisku jsme doposud vedli tzv. tradiční výběrový rozhovor. U některých uchazečů o nekvalifikovanou práci bude praktické více či méně jej ponechat. Sestává z těchto kroků: 1. Dotaz na zdravotní stav uchazeče práce v našem středisku by zhoršila zdravotní stav alergiků, astmatiků či bronchitiků, prohloubila by bolesti zad a nohou. 2. Stručná informace o naší organizaci, (přestože již uchazeč o nás obdržel základní informace, když přišel s doporučenkou), o daném pracovním zařazení, o platu apod. 3. Vyžádání bližších informací na základě údajů poskytnutých v životopise, v motivačním dopise apod. 4. Specifikace požadavků na pracovní pozici. 5. Poskytnutí prostoru dotazům uchazeče (je možné i v průběhu rozhovoru). 6. Poděkování uchazeči za účast a informování o způsobu a termínu sdělení výsledku. Strukturovaný a polostrukturovaný rozhovor připraví personalista na míru. Inspirací pro nás je multimodální rozhovor: Multimodální výběrový rozhovor překonává mnohé nedostatky výběrových rozhovorů zjištěné výzkumem. Východiskem realizace tohoto rozhovoru je pevný seznam osmi komponent, přičemž pět z nich slouží diagnostickému účelu a tři mají zajistit přirozený průběh rozhovoru, příp. informovat uchazeče o organizaci a její činnosti: 1. Začátek rozhovoru (krátká informativní rozprava usilující o navození příjemné a otevřené atmosféry) žádné hodnocení. 2. Vlastní představení uchazeče (uchazeč volně hovoří několik minut o svém osobním a pracovním vývoji) posouzení podle dimenzí chování na určené stupnici. 3. Profesní orientace uchazeče a výběr organizace (kladou se standardizované otázky na volbu povolání, profesní zájmy, výběr organizace a odborné znalosti) vyhodnocení odpovědí je realizováno na základě stupnice chování. 4. Volný rozhovor (tazatel staví na vlastním představení uchazeče bod 2 a na analýze podkladů k žádosti klade různé otevřené otázky) souhrnné posouzení dojmu z uchazeče.

18 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci Životopisné (behaviorální) otázky zaměřené na požadavky, které jsou posuzovány na základě vícestupňové stupnice chování, které si zvolí organizace. 6. Vyvážené informace ze strany tazatele o pracovním místě a o organizaci. 7. Situační otázky jsou kladeny a posuzovány na vícestupňové stupnici chování podle volby organizace. 8. Závěr rozhovoru (otevřené otázky uchazeče, shrnutí). Výhodou multimodálního rozhovoru je to, že jsou v něm integrovány životopisné (behaviorální) a situační otázky. 15 (Tazatel popíše situaci, která by mohla nastat v pracovním procesu, a uchazeč popíše, jak by v takové situaci jednal.) Testy pracovní způsobilosti assessment centre Pracovní způsobilost vyjadřuje míru, v jaké jedinec splňuje nároky na pracovní činnost na určitém pracovním místě. Výběrový assessment centre (AC) je zpravidla jednodenním programem diagnostikujícím pracovní způsobilost. Hlavním úkolem hodnotitele v AC je pozorování a posuzování uchazeče. 16 V našem středisku se koná individuální AC, tj. s jedním účastníkem, při kterém jde o simulaci poloviny pracovního dne. Po výběrovém řízení zpravidla takto otestujeme tři uchazeče, z nichž pak jednoho vybereme do pracovního poměru a další dva většinou zařadíme do databáze Prediktory výkonu, predikční validita výběrových metod Psychologové Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (podle Kocianové, str. 97) konstatují: I za optimálních podmínek, kdy jsou stanovena kritéria pracovního úspěchu a k dispozici je komplexní soubor metodických pomůcek, je predikce vždy pouze pravděpodobnostní. Do predikce úspěšnosti totiž zasahují okolnosti, které nelze ovlivnit. Na straně člověka to je jistá proměnlivost vlastností osobnosti v čase, především však dynamičtějí se měnící motivace. Proměnlivost v nárocích práce a pracoviště vyplývá ze zavedené nové technologie, ze změny organizace, režimu práce, stylu řízení apod , 16, 17 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 97, , 117,123

19 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 19 Pokud jde o predikci výběrových metod: mají různou míru validity. Predikční validita nad 0,3 může být označována jako dobrá hodnota Následující tabulka obsahuje výběrové metody z hlediska jejich prognostické validity: 18 Metody výběru s nižší Metody výběru s vyšší predikční validitou predikční validitou dokumenty uchazeče test inteligence (0,27 (0,14) 0,51) nestrukturovaný rozhovor multimodální rozhovor (0,14) (0,27-0,51) školní známky (0,15) životopisný dotazník (0,37) test osobnosti (0,15) zkušební doba (0,44) grafologická expertiza (0,2) strukturovaný rozhovor (0,40) posudky a reference (0,26) assessment centre (0,45) výkonový test (0,45) 3. Přijímání nových pracovníků Přijímání pracovníků je personální činnost zahrnující právní a administrativní náležitosti související s nástupem nového zaměstnance a také jeho uvedení na pracoviště. 19 V této oblasti se řídíme platným zákoníkem práce a Pracovním řádem Střediska SOS. Součástí přijímání pracovníků je i uvedení pracovníka na pracoviště. Této role se ujímá nadřízený pracovníka, který jej seznámí s novým pralovištěm i s pracovními kolegy. Před vyzkoušením pracovní činnosti v počátcích pracovního poměru pracovníka povzbudíme, vyjádříme mu důvěru a přejeme mu úspěch v práci. O poskytnutí potřebných informací novému zaměstnanci a způsobu jeho zaškolení pojednává další část této práce. 4. Adaptace nových pracovníků Nový pracovník se po nástupu na pracoviště adaptuje: - na kulturu organizace 18, 19 Kocianová Renata, Personální činnosti a metody personální práce, str. 127, 128

20 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci 20 - na vlastní pracovní činnost (pracovní adaptace) - na sociální podmínky, tj. na vztahy na pracovišti (sociální adaptace). Uvádění nových pracovníků do organizace má čtyři cíle: - pomoci pracovníkovi překonat počáteční fáze po nástupu (pracovníkovi se vše zdá neobvyklé, cizí, neznámé) - ovlivnit příznivý postoj a vztah pracovníka k organizaci, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace - dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu - snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka. Cílem řízené adaptace tedy je zmírnění stresu pracovníků z nového pracovního prostředí. Je však také nezbytné minimalizovat zátěž spolupracovníků z přítomnosti nového kolegy a z požadavků na jeho uvedení do života organizace, pracovní skupiny a na pracovní místo významnou úlohu v tomto směru sehrává přímý nadřízený pracovníka a jeho instruktor. Uvádí se, že nejdůležitější je dojem pracovníka z prvních čtyř týdnů zaměstnání a ještě do šesti měsíců po nástupu je poměrně velké riziko jeho odchodu. 20 Neformální sociální adaptace má na nového pracovníka větší vliv než formální adaptace. Z toho pro nás vyplývá nezbytnost stálé péče i o stávající zaměstnance, rozvíjet jejich vztah k organizaci, jejímu poslání a cílům, účinně je motivovat a dbát o jejich spokojenost. 4.1 Adaptační program Adaptační program vede k efektivnější adaptaci nových pracovníků na podmínky naší organizace. Patří k němu: - písemné informační materiály pro nové zaměstnance - materiály s instrukcemi k adaptaci nových pracovníků pro nadřízené a instruktory - interní či externí školení - hodnotící pohovory s nadřízeným nebo personalistou - pravidelné porady střediska. 20 Kocianová, Personální činnosti a metody personální práce, str. 130, 131

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více