ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-7453-146-0"

Transkript

1

2 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN

3 LÁSKA V NÁS ANDREA STAŠČÁKOVÁ

4

5 Část první Příběh z indiánské vesnice 5

6 1. Jmenuji se Na-ti a znamená to Bílý květ. Je mi uţ mnoho let a ţivot mi vepsal mnoho vrásek do tváře. Budu vám vyprávět svůj příběh z indiánské vesnice kmene Natotů. Ten příběh začal mým narozením. Matka měla těţký porod a po mnoha hodinách usilovného snaţení jsem se narodila. Starší našeho rodu říkají, ţe po mém narození létala nad osadou bílá sova. Povaţují ji za bohyni a prý mi dala do vínku moudrost. Protoţe můj otec chtěl něco extra, pojmenoval mě Bílý květ. Matka mě chtěla pojmenovat jinak, ale nemohla o ničem rozhodovat, jako vţdy. Proţila jsem pěkné dětství. Lidí našeho kmene bylo mnoho, ale drţeli neuvěřitelně pospolu. Věděli, ţe k tomu, aby přeţili, se navzájem potřebují. Byli jsme si všichni navzájem oporou. Muţi chodili na lov, aby uţivili rodinu a my děti jsme si hrály, nebo jsme pomáhaly ţenám. Ţeny byly většinu času ve vesnici a vařily, vyráběly nádoby z hlíny, malovaly si obrázky po těle, nebo si vyráběly šperky. I já jsem měla několik šperků. Kdyţ jsem byla malá, otec mě zaslíbil Kešovi. To byl hoch o sedm jar starší. Jeho otec s mým otcem byli nejlepší přátelé a já jsem samozřejmě nesměla odporovat, pak byl otec ke mně krutý. Došlo k jakémusi obřadu, ale to jsem byla malá a povaţovala 6

7 jsem to za jakousi hru. Na náš hlavní obřad se čekalo, aţ dovrším šestnácti roků. Matka na to nic neříkala. Byla pohlcena svou nenávistí k otci, protoţe, ač ho milovala, věděla, ţe chodí za jinými ţenami z vesnice. Za to ho nenáviděla a svou zlost si vybíjela na ostatních ţenách. Nikdo se nemohl bránit, vţdyť byla ţenou náčelníka. Matka zneuţívala svého postavení. Ale na své dětství si nemůţu nijak stěţovat. Ve vesnici bylo plno lidí, kteří mě měli rádi. Nejraději jsem měla Tóšu. Byla to moje babička a ta mě na místo matky dokázala pohladit, vzít do náruče a mohla jsem se klidně u ní i vyplakat. Měla tolik široké a otevřené srdce. Ve vesnici nás bylo hodně dětí, ale nejraději jsem měla drobnou holčičku jménem Gali a chlapce Majaxe. Byli jsme jako sourozenci, všude jsme chodili spolu. Rádi jsme trávili čas u řeky, dováděli jsme ve vodě, chytali jsme ryby a hodně jsme se spolu nasmáli. Avšak k Majaxovi jsem cítila obzvláště silné pouto. Asi jsem ho uţ tenkrát milovala. Jednou, kdyţ vyšel měsíc, jsme seděli u řeky na velkých kamenech. Majax mě vzal za ruku a řekl mi: Na-ti, chtěl bych být jednou tvým muţem. Bylo to jeho první vyznání lásky. Majaxi, víš, ţe mě otec zaslíbil Kešovi, nemůţu se stát tvou ţenou. Potom jsme dlouho mlčeli a naše ruce byly stále spojené. Na-ti! Na-ti! Pojď okamţitě domů! Je čas jíst! zvolala vztekle matka. Ač byla chladná, vţdycky 7

8 dbala na to, abychom měly ţaludky plné, to se jí nedá odepřít. Měla třináct dětí, ale postarat se o nás uměla dobře. Čas šel plynule dál a my děti jsme vyrostly. Majax zmuţněl, měl pevné tělo, zářivý bílý úsměv, dlouhé vlasy a přitom měl v sobě tolik něţnosti. Líbil se mi čím dál víc. Ráda jsem ho pozorovala, kdyţ se s ostatními proháněl na koních. Byl tak pevný a zároveň pruţný. Kolikrát jsem se na něho tak zadívala, aţ mě matka káravě upozornila, ţe to není vhodné, jsem-li zaslíbená jinému. Ale já si nemohla pomoct. Majax mě tolik přitahoval. Můj strach sílil, kdyţ jsem věděla, ţe den mého zaslíbení Kešovi se blíţí. Budu si muset vzít za muţe někoho, ke komu nic necítím. Keša byl sice pohledný, ale neuvěřitelně sebevědomý, aţ arogantní. Mezi staršími chlapci se vytahoval, předváděl se a myslel si o sobě, ţe je nejlepší ze všech. Díval se na mě divným pohledem nadřazenosti, jakoby mi říkal: Jsi v mé pasti, holubičko, já tě budu vlastnit. Nebo něco takového. Cítila jsem k němu odpor. Protivil se mi tou nesnesitelnou arogancí. Byla pozdní noc a já jsem nemohla usnout. Dívala jsem se na krásnou oblohu plnou hvězd. Slíbila jsem si, ţe Kešu si nikdy nevezmu. 8

9 2. Luna svítila v úplňku a blíţil se den dovršení mého šestnáctého roku. A my jsme se s Majaxem začali tajně scházet u Zelené zátoky. Bylo to místo bohů. Měli jsme tu přísný zákaz, ale k našim tajným schůzkám to bylo ideální místo. Sledovali jsme krásný vodopád. V zátoce jsme se koupali a od vzájemných pohledů jsme přešli k dotekům. Majax byl tolik něţný a já jsem byla tak šťastná. Topila jsem se v jeho hlubokých očích a on zase v mých. Jednoho dne, kdy jsme se u zátoky oddávali sami sobě, slyšeli jsme nějaké šustění v křoví. Hrozně jsem se polekala. Majaxi, někdo nás sleduje! Kdyby to zjistil otec, ţe se tu scházíme, zabije mne! Neboj hlupáčku, bylo to určitě nějaké zvíře. uklidňoval mě Majax. Měla jsem špatný pocit. A se strachem jsem šla domů. Skutečně, někdo nás sledoval a musel o tom říct otci. Otec uţ na mě čekal ve svém stanu. Měl hrozný výraz v očích a při mém příchodu mě uhodil. Tak ty se s někým scházíš u Zelené zátoky! Porušila jsi můj slib! Jsi zaslíbená Kešovi! Odtud se ani nehneš! křičel na mě horlivě otec. Propukla jsem v hlasitý pláč a utekla jsem, kam jinam, neţ k babičce. Babička měla sice vţdycky pro mě pochopení a otevřenou náruč, ale tentokrát mi řekla: 9

10 Na-ti, holčičko moje, slovo Šedého Vlka se musí dodrţet. Z její odpovědi jsem byla zklamaná, čekala jsem, ţe mi řekne něco jiného. Srdce mi bušilo, nechtěla jsem Majaxe ztratit. Měla jsem pocit, ţe o tom ví celá vesnice. Matka se mnou nepromluvila jediné slovo a otec se mi vyhýbal. Ale jinak dělali, ţe se nic nestalo. Byla jsem zoufalá. Uplynulo několik dnů a nocí a my jsme se s Majaxem začali zase tajně scházet. Tentokrát u Hadí skály. Dávali jsme si veliký pozor, aby nás nikdo neviděl. Naše polibky byli ještě vášnivější. Naše srdce bila pro toho druhého ještě víc, protoţe jsme se báli, ţe jeden druhého ztratíme. Víš co, Na-ti? Utečme spolu někam daleko! Postarám se o tebe. Umím lovit a obydlí postavím. Tolik tě miluji a nechci tě ztratit. Mé srdce bije jen pro tebe. řekl Majax. Tolik mě to dojalo, ţe se mi hrnuly slzy do očí. Já taky, Majaxi. Ale tolik se bojím otce, dokáţe být tak krutý. Kdyby nás chytli... Větu jsem nedokončila, neboť mě Majax něţně vzal a zahrnul mě polibky. Večer jsem poslouchala nádherný zvuk bubnů. Muţi ve vesnici seděli kolem ohně a promlouvala rada starších. Nejmoudřejším muţem našeho kmene byl Černý Jestřáb. Krásný starý muţ, s šedivými vlasy a vousy, z kterého čišela obrovská moudrost. Muţi kouřili sušené dračí listy a pili nápoj z konopí. Hovořili o začínajícím nezdaru lovů. Náš zdroj potravy ubýval a úroda byla slabší neţ předchozí 10

11 roky. Rada starších se usnesla, ţe půjdou lovit do jiných míst. Černý Jestřáb měl vidění, ţe směrem k hvězdě, která zářila na nebi nejvíce ze všech, je místo, kde jsou zvířata, která by mohla být zdrojem naší potravy. Pak jsem slyšela zase zvuk bubnů. Tolik jsem to milovala, tyto rituály. Byla v tom taková síla! A já chci toto všechno opustit a utéct s Majaxem do neznámých konců. Nastalo to, čeho jsem se obávala nejvíce. Přišel čas, kdy jsem si měla vzít Kešu za muţe. Něco ve mně tolik křičelo Ne, né!!! Den před velkým obřadem našeho očekávaného spojení jsem poprosila Rudé Pero, který měl pro mě slabost, aby mi na noc připravil koně. Věděla jsem, ţe to pro mě udělá. Plánovala jsem útěk. Ţeny z našeho kmene mě připravovaly na zítřejší obřad. Umyly mě a malovaly na mou kůţi krásné vzory. To byl takový zvyk. Bylo mi strašně. Věděla jsem, ţe jestli s Majaxem uteču, uţ je nikdy neuvidím. 11

12 3. Blíţila se noc a já se třásla strachem, jak tohle všechno dopadne. S Majaxem jsme se domluvili, ţe jak bude luna nad vysokou horou, sejdeme se u zátoky. Můj kůň byl osedlaný na smluveném místě. Všichni uţ spali, ale matka se převracela z boku na bok. Zřejmě něco tušila. Kdyţ jsem si myslela, ţe uţ spí, potichu jsem vstala a plíţila se ze stanu. Na-ti! zavolala matka. Kam jdeš? Ty chceš utéct! Ne, mama, jenom jsem se chtěla projít, nemůţu spát. Uvěřila mi a já jsem vyšla pod hvězdnou oblohu. Jak toto jenom dopadne? ptala jsem se sama sebe. Prosila jsem všechny bohyně o ochranu. Kdyţ jsem se vrátila do stanu, matka uţ hlasitě oddechovala. Teď, nebo nikdy! dodávala jsem si odvahu. Nemeškala jsem, nasedla jsem na koně a zamířila k naší zátoce. Majax uţ tam čekal. Na-ti, tak přece jenom... políbil mě. Nasedli jsme na koně a rychle jsme zamířili neznámým směrem. Jeli jsme nekonečně dlouho, aţ začalo svítat slunce. Tady se utáboříme. prohlásil Majax. Majaxi, mám takový hlad! 12

13 Neboj, něco k jídlu seţenu, prohlásil a já jsem v něm cítila tolik opory. Byl pevný jako skála. Uvědomila jsem si, jak ho miluji. Ráno nastal ve vesnici velký ruch. Na-ti utekla! volali lidé z osady. Otec Šedý Vlk vztekem rudl a práskal do země bičem. Takhle mě poníţit! To jí nedaruju. Musíme je chytit! S prázdnými ţaludky se je vydali hledat. Majax mezitím chytil rybu a rozdělal oheň. Na-ti sbírala klestí. Kdyţ rybu opékali, Na-ti se na něho láskyplně zahleděla. Neudělala jsem chybu, ţe jsem opustila vše, co jsem měla ráda? Svou rodinu, zázemí, svůj domov... přemýšlela si sama pro sebe. Budu s ním šťastná? Sama, bez nikoho jiného? V srdci se jí zastesklo po domově. O svém činu zapochybovala. Majax jí v okamţiku zrušil všechny obavy svým sladkým úsměvem. Na-ti, jsem tolik šťastný! Nad hlavami jim krouţila bílá sova. Miláčku, podívej se, bílá sova. To je jistě nějaké znamení! prohlásila Na-ti. Najednou ji zasáhl špatný pocit. Majaxi, aţ se najíme, musíme jet dál, mám špatné tušení. I kdyţ byli unaveni, věděli, ţe se musí vydat na cestu. Jeli tak dlouho, dokud slunce nezapadlo. Měli veliké štěstí. Zajeli do jedné vesnice kmene Magajů, kde je přívětivě přijali a poskytli jim pomoc v podobě potravy a místa na přespání. 13

14 Kdyţ večer uléhali ke spánku, Majax jí pošeptal do ucha: Na-ti, chtěl bych se s tebou milovat. Na-ti se vzrušením třásla a cítila, jak se červená. Potřebuji ještě čas, Majaxi. Chci, aby to bylo krásné. Ale cítila, ţe uţ by to s ním chtěla také proţít. Bylo jí s ním tak krásně. Cítila se jako bohyně. Majax ji dodával svými lichotkami tolik sebevědomí, které moc potřebovala. Dával jí pocit, ţe ona je ta jediná na světě, pro kterou stojí za to ţít. V pevném objetí pak usnuli a hluboce se oddávali říši snů. Skupinka muţů z kmene Natotů horlivě pár hledala. Ale marně. Otec mladé Na-ti měl bezradný pocit, ţe ho dcera nejen podvedla, ale ţe ji asi uţ nikdy neuvidí. V tu chvíli si uvědomil, jak svou dceru miluje. Ale nikdy jí to neřekl a choval se k ní hrubě. Teď toho litoval, ale nedal to před nikým znát. Vrátíme se. řekl skupince muţů. A u srdce ho bolelo. Slunce vítalo další den. Na-ti s Majaxem se vzbudili celí svěţí do nového dne. Dobré ráno, miláčku, přivítal ji polibkem její milovaný. Dobré ráno. Byla to ta nejkrásnější noc, co jsem zaţila. Celou noc jsme dýchali společně jeden vzduch, řekla Na-ti rozespale. Ta nejkrásnější noc teprve přijde, miláčku. Aţ se budeme milovat a já ochutnám tvé tělo. Na-ti cítila, jak se zase červená. Majax jí dokázal svými slovy rozpálit celé tělo. 14

15 Kdyţ dokončili tato sladká slova, posilnili se kukuřičnou plackou a vydali se na cestu. Slunce krásně svítilo a létající ptáci jakoby je doprovázeli na cestě. 4. Jeli jsme na koních dál a dál a já se v duchu modlila ke všem dobrým duchům, aby nás zavedli na úrodné místo, kde bychom se mohli usadit. Po cestě se naši koně vzájemně předháněli a my se radovali z této hry. Můj vnitřní hlas mi říkal, abychom odbočili. Majaxi, odbočíme tamtím směrem, něco mi říká, ţe je tam dobré místo k utáboření. Kdyţ jsme odbočili, zjistili jsme, ţe se nacházíme na úţasném místě. Tady je krásně! Sesedli jsme z koní, kteří si uţ také potřebovali odpočinout. Napili se z jezerní vody, která byla tolik průzračná. Blízko prorostlého lesa bylo mnoho plodů, kterými jsme se posilnili. Byla jsem tolik unavená, ale naše společná budoucnost mi dodávala sílu. Co myslíš, Majaxi? To je místečko... Ano, miláčku, umím si tu dobře představit náš domov, odpověděl. Šli jsme se porozhlédnout kolem blízkého okolí. Majax si dával v hlavě dohromady, z čeho by postavil 15

16 naše obydlí. Natrhali jsme si na večer ještě nějaké plody, ale co jsme neznali, to jsme nesbírali. Majax si vyrobil luk a šípy na lov. Našel tu také jedovaté ţáby, z kterých získal jed na šípy. Brzy nastal večer a my jsme u ohně vzývali naše boţstva a bohyně úrody a hojnosti, aby nám v našich začátcích pomohli. Byla jsem novými začátky velmi vzrušena. Měsíc se odráţel v jezeře a my jsme se koupali zároveň s lunou. V jezeře jsme se objímali, hladili a pak přišlo naše první milování. Majax byl ke mně velmi něţný, ale já jsem se nemohla uvolnit. Bylo to bolestivé. To poprvé jsem si představovala jinak. Ale byla jsem ráda, ţe to byl Majax, komu jsem dala to nejcennější. Pak jsme unaveni usnuli u ohně v objetí, přikryti velkými listy. Po klidné noci nás vzbudilo slunce svými paprsky. Trvalo několik dnů, neţ jsme postavili pěkné obydlí. Byli jsme blízko vody i lesa, zdroje naší potravy. Majax byl moc šikovný a uměl se o mě postarat. Občas donesl i něco z lovu. Kdyţ šel Majax sám na lov, mívala jsem o něho strach. Najednou byl sám, bez muţů. To u nás ve vesnici nebylo zvykem, vţdycky šla na lov celá skupina muţů. Já jsem mezitím vyráběla nádobí z toho, co nám příroda nabídla. Pěkně jsme se zabydleli a já si představovala, jak tu budou jednou pobíhat děti. Kdyţ tu Majax se mnou nebyl, bylo tu hrozné ticho a mně bylo úzko u srdce. Ráda bych tu kolem slyšela dětský smích. Vţdyť ve vesnici bylo tolik dětí! Zase jsem si vzpomněla na otce i na mama, na moji babičku, na všechny moje sourozence a na 16

17 nejlepší kamarádku Gali. Všechny jsem je zklamala. Je jim po mně smutno? Vzpomínají na mě? A co otec, zanevřel na mě? Toto všechno mě tolik trápilo. Kdyby mi otec dovolil stýkat se s Majaxem, mohlo to dopadnout všechno jinak. Z mých chmurných myšlenek mě dostal zvuk kroků. Byl to Majax, který se vracel z lovu po dlouhých hodinách. Majaxi, konečně! Tolik se mi stýskalo. Miláčku, musím ti něco říct. Kdyţ jsem šel pořád za sluncem, došel jsem na podivné místo. Slyšel jsem zvuk bubnů a nějaký křik. Připlíţil jsem se blíţ a viděl jsem lidi podobné indiánům, ale byli tmavší a jinak zdobení. U stromu byl přivázán jeden z nich a mučili ho. Nemám z toho dobrý pocit, Na-ti. Nevím, jestli tu máme zůstat, řekl udýchaný Majax. Dostala jsem strach. Co kdyţ nás ti lidé v noci napadnou? Nebo, co kdyţ sem přijdou a Majax bude na lovu? Tolik jsem se bála. Víš co, půjdeme je zítra sledovat spolu, navrhla jsem. Dobře, Na-ti, ale musíme být velmi opatrní. Usnuli jsme neklidní a rozrušení. Moţná, ţe na nás číhá nebezpečí. Nemáme ţádnou oporu. Jsme na všechno jenom sami dva. 17

18 5. Ráno jsme se posilnili dary z okolní přírody a vydali jsme se na cestu. Jeli jsme sledovat tu neznámou indiánskou osadu, kterou Majax objevil. Měli jsme strach, ale museli jsme zjistit, co jsou tamní domorodci zač. Bylo to pro nás důleţité, pro naše bezpečí. Našli jsme tak úchvatné místo, ale nevěděli jsme, zda jsme v bezpečí. Kdyţ jsme dojeli na místo, slezli jsme z koní a pak jsme šli pěšky. Jiţ z dálky jsme slyšeli běţný ruch indiánů. Kdyţ jsme je, ukryti, sledovali, vypadali jako zcela neškodní lidé. Ţeny vařily něco v kotlících nad ohněm, kolem pobíhaly děti a muţi si povídali, nebo dělali nějakou práci. Majaxi, vţdyť vypadají neškodně, řekla jsem tiše. Ale včera to tak nevypadalo. Víš co, vrátíme se, odpověděl. Byli jsme klidnější a vraceli jsme se zpátky. Po cestě nám slunce svítilo nad hlavou a my dostali hlad. Mám takový hlad! zvolal Majax. Měli jsme štěstí, v dálce bylo stádo bizonů. Majax byl dobrý lovec a svými šípy ulovil potravu na několik dnů. To je paráda, konečně maso! zajásal můj šikovný 18

19 muţ a já jsem byla taky ráda. Pořádně se najíme. Maso jsme opékali aţ do večera a pořádně jsme si ho vychutnali. Cítila jsem sílu z tohoto zvířete, byla jsem posílena. U ohně jsme si povídali. Měli jsme si stále co povídat. Chvilkami jsme se na sebe zamilovaně dívali. Na-tinko, měli bychom si udělat nějaký obřad. Pod vedením duchů bychom se měli spojit v muţe a ţenu. Moc bych si to přál. Chci, abys byla jenom moje, dokud naše duše neodejdou do světa duchů, řekl Majax a já byla štěstím bez sebe. Pak jsme se u ohně pomilovali a mně se to s ním líbilo čím dál víc. Byla v nás taková vášeň a já si připadala jako v nebi. Uplynulo několik dní a nocí a my se snaţili, aby naše místečko lásky bylo ještě lepší. Majax vylepšoval naše obydlí, aby bylo odolnější, kdyţ se ochladí, nebo bude silný vítr. Já vše zdobila a vyráběla jsem uţitečné věci. A taky jsem ráda připravovala jídlo, pak byl Majax spokojenější. Na naši vesnici jsem si občas vzpomněla, ale nebylo mi uţ tolik smutno, jako dřív. Jednoho rána, kdyţ jsem se vzbudila, bylo mi nějak špatně od ţaludku. Zvracela jsem. Zřejmě jsem něco špatného snědla, ale pak uţ mi bylo zase líp. Takto se to opakovalo kaţdé ráno. Majax se šibalsky usmál. Jestli prý nečekám dítě. To mě u srdce zahřálo. Kéţ by! Tolik bych si přála děti! Opravdu, jak čas plynul, mně se bříško kulatilo a Majax byl štěstím bez sebe. Je na čase vykonat náš obřad, miláčku. Chceš se 19

20 stát mou ţenou před zraky bohů? zeptal se mě. Ano, chci, odpověděla jsem. A tak jsme vykonali rituál zvaný mokašá. Nazdobili jsme se tak, jak to bylo u nás zvykem. Počkali jsme, aţ měsíc bude svítit v úplňku. Vykoupali jsme se. Namalovali jsme se barvami, které jsme získali z přírody. Vyrobila jsem pro mého milého ozdoby z bílých drobných kostí a barevných pírek. Majax měl pro mě ozdoby z kamínků a kůţe. Chytli jsme se za ruce a vzývali jsme boţstva, aby nás spojila v muţe a ţenu. Pak jsme se políbili. A tak se můj milý Majax stal mým muţem. Po zaslíbení se naše těla spojila v jedno. Strašně jsem se těšila na naše první dítě. Majax si představoval, jak našeho syna bude učit lovit. Já si tajně přála holčičku, kterou budu zdobit a budu jí plést copánky. Vášnivě jsme o našem budoucím dítěti promlouvali a přemýšleli, jaké mu dáme jméno. Chlapec se bude jmenovat po mně a holčička po tobě. navrhl Majax. Máš to nejkrásnější jméno na světě, Na-ti. Ale já jsem chtěla Maju, to znamenalo Pírko, jako naše bohyně ţenství. Majax nakonec souhlasil. Byla jsem tolik ráda, ţe Majax není jako můj otec, který měl vţdy poslední slovo, bez ohledu na ostatní. Líbilo se mi, ţe má ke mně úctu a dokáţe mě vyslechnout. Dny ubíhaly a mně se bříško zvětšovalo. Záda mě bolela a ke konci těch dlouhých dnů se mi špatně dýchalo. Uţ jsem se těšila, aţ naše dítě přijde na svět. Ale nevěděla jsem, co mě čeká. Majax mi bříško často hladil a promlouval k němu. Moje dítě kopalo, jakoby 20

21 mu odpovídalo. Byli jsme tu tři. Já, Majax a naše dítě. Byla jsem tolik šťastná, ţe nám ţivot toto dopřál. 6. Jednoho rána mě vzbudily bolesti. Věděla jsem, ţe mé maličké chce na svět. Nechtěla jsem Majaxe budit. Potichu jsem vstala a šla jsem se opláchnout do jezera. Bolesti byly stále větší. Jak tohle jenom zvládnu? Ţeny našeho kmene se při porodu uchylovaly do blízké jeskyně před zraky muţů. Vţdy měly někoho na pomoc. Ale co já? Musím to zvládnout sama. Šla jsem do lesa a opřela se o strom. Bolesti byly čím dál víc nesnesitelnější a já začala bolestí nahlas sténat. V tom přišel můj muţ. Co se děje Na-tinko? Majaxi, budu rodit! zařvala jsem. Bolest se stupňovala, bylo to nesnesitelné. Věděla jsem, ţe některé ţeny u porodu křičely, ale netušila jsem, jaká je to bolest. Jak ti můţu pomoct? panikařil Majax. Uţ to nevydrţím! křičela jsem. Majax mě chytil za ruku. Dýchej zhluboka, uklidňoval mě. Začala jsem strašlivě křičet, myslela jsem, ţe umřu. Po nějaké době, ani nevím, jak dlouho to trvalo, se nám narodila holčička. Dali jsme jí jméno Maja 21

22 Pírko. Byla to ta nejkrásnější holčička na světě a Majax dojetím plakal. Ještě nikdy jsem ho plakat neviděla. Byl to ten nejkrásnější okamţik v ţivotě. Únavou jsem usnula v našem obydlí. Po chvilce naše holčička začala plakat. Měla asi hlad. Celá rozbolavělá jsem ji přiloţila k prsu a nakrmila ji. Znala jsem to dobře od našich ţen z vesnice. Byla jsem šťastná, ale strašně unavená. Její příchod na svět mi dal pořádně zabrat. Dny plynuly, Maja rostla a byla spokojené dítě, pokud neměla hlad. Na bolesti jsem brzy zapomněla. Majax se snaţil jak mohl, aby se o nás postaral. Byl to dobrý muţ i otec. Můj muţ byl na lovu třeba celý den, aby donesl něco k jídlu. Ale jednoho dne se nevracel. Kdyţ se nad obzorem setmělo, dostala jsem strach. Boţe, ať se mi Majax vrátí! Ani v noci se můj milý nevrátil. Byl pryč po dva dny a dvě noci. Bylo to nejhorší období čekání, jaké jsem kdy zaţila. Co kdyţ ho chytili muţi z nedalekého indiánského kmene? Co kdyţ mu ublíţilo nějaké zvíře? Co kdyţ leţí někde mrtvý? Pak se vrátil. Byl celý od krve a jakoby bez ţivota. Majaxi, miláčku! Co se stalo? Měla jsem o tebe takový strach! Utíkala jsem k němu a objala ho tak, ţe nemohl dýchat. Napadl mě vlk, Na-tinko. Měli tam asi mláďata. Jenom zázrakem jsem přeţil. Stáli při mně všichni bohové. Pak se svalil vyčerpáním na zem. Odtáhla jsem ho do stanu, omyla jsem mu krvavé rány a obvázala jsem je léčivými listy. Majax spal dlouho a já stále 22

23 kontrolovala jeho dech, je-li ţivý. Tolik jsem potřebovala podporu, někoho, kdo by nám pomohl. Věděla jsem, ţe to takhle sami nezvládneme. Musíme se vydat někam, kde nás přijmou. Uţ to takhle nejde dál. Maja je malá a my potřebujeme ochranu. Večer byl velký vítr, Majax stále spal a já se modlila, aby nám duchové našich otců pomohli. 7. Mé modlitby byly vyslyšeny. Během dvou dnů přijeli k našemu obydlí muţi indiánského kmene. Nejprve jsem se zalekla, ale chovali se přátelsky. Jejich řeči jsem nerozuměla, ale byla mi povědomá. Později jsem pochopila, ţe podobnou řečí mluvila moje babička, která původně pocházela z jiného kmene. Muţům jsem ukázala, ţe můj muţ je raněný. Pochopili, naloţili nás na koně a odvezli do jejich osady. Někde ve skrytu duše jsem byla nedůvěřivá. Ale chtěla jsem, aby nám pomohli. Majaxovi hořelo tělo a blouznil. Byli to blízcí domorodci kmene Kalaků. Byli to ti lidé, které jsme sledovali. Ale proč tehdy mučili jednoho z nich? Co kdyţ nás to čeká také? Ale nic takového nás nepotkalo. Za nějaký čas jsme zjistili, ţe muţ, kterého mučili, byl zrádce, který jim ukradl 23

24 poklad Zlatého Slunce a chtěl s ním utéct. V osadě jsme se zabydleli. Majax dostal tu nejlepší péči a ze svého horečnatého stavu se dostal. Děkovala jsem všem bohům, ţe jsme se do vesnice dostali. Byli to naši přátelé a po letech jsme se stali členy této velké rodiny. Naučili jsme se jejich řeč, jejich zvyky i rituály. Byli to dobří lidé. Čas běţel, naše Maja vyrostla v krásné děvčátko a já se o ni starala, jak nejlépe jsem dovedla. Našla jsem si mezi lidmi tohoto kmene mnoho přátel. Obzvláště jsem si oblíbila starou matku Ganíšu. Nakonec jsem zjistila, ţe je to sestra mojí babičky. A moje babička Tóša kdysi utekla za mým dědečkem. Milovala ho stejně, jako já Majaxe, ale nebylo zvykem vzít si někoho z jiného kmene, proto utekla. Dojemně jsem se usmála nad jejím příběhem. Vţdyť jsem proţila to samé! Ale babička o tom nikdy nemluvila. Bylo to její tajemství. Tak proto měla babička tmavší pleť a jiný přízvuk svých slov. Tento kmen jsem povaţovala za svoji rodinu. Ţilo se nám dobře. Muţi lovili bizony. A my se měli královsky. Uţ jsem neměla strach o Majaxe, neboť jsem věděla, ţe je v bezpečí. Po čase se nám narodil syn. Pojmenovali jsme ho po Majaxovi. Byl mu tolik podobný! Můj druhý porod proběhl lépe, neţ ten první. Moţná proto, ţe jsem měla podporu starších a zkušenějších ţen. Vţdyť ony porodily daleko víc dětí, neţ já. Tehdy jsem si uvědomila, jak je důleţité, mít podporu láskyplných lidí. Naše láska s Majaxem přecházela v jinou lásku, takovou tu moudřejší. Uţ jsme se tolik znali. Kolikrát 24

25 jsem věděla, co chce Majax říct a on také. Řekl za mě větu dřív, neţ jsem ji vyslovila. Tomu jsme se smáli. Milovala jsem ho, i kdyţ jsme se občas pohádali. Jeho sebevědomí a váţnost stoupala mezi muţi. Občas jsme se nepohodli, ale to asi kaţdý. Kdyţ byl Majax hladový, nebo ho něco bolelo, byl na mě protivný. Ta láska uţ tolik nehořela. Ale byl to můj muţ, tak jsem to musela snášet. Ţili jsme si šťastně, ale jedna věc mě znepokojovala. A to muţ, zvaný Majatunga. Byl o něco starší, neţ Majax a v poslední době se na mě díval ţádostivýma očima. Obzvláště, kdyţ byl v mé blízkosti. Co po mně chce? Proč se na mě tak dívá? V očích měl chtíč. Vţdyť ví, ţe mám svého muţe! I Majatunga měl ţenu a děti. A vůbec, nebyl ani pohledný. I Majax si toho všiml. Jednoho dne, kdyţ se bubnovalo u ohně a muţi kouřili z dýmky, měla jsem divný pocit. Majatunga se na mě upřeně díval, jakoby říkal, ţe po mně touţí. Byla jsem unavená a šla jsem si lehnout do stanu. Děti uţ spaly. Kdyţ jsem usínala, slyšela jsem kroky. Do stanu se vplíţil Majatunga. Co tady chceš? Zmizni! řekla jsem vztekle. Krásko, tak dlouho po tobě touţím... řekl, omámen z kouřové dýmky. Vypadni! Budu křičet! Řeknu to všem, i tvé ţeně! Zřejmě se zalekl a odešel. Z dálky jsem slyšela jeho slova: Ještě tě navštívím, drahoušku. Není všem nocím konec! Byla jsem unavená, ale nemohla jsem usnout. Přemýšlela jsem, jestli to mám Majaxovi říct. 25

26 8. Majatunga mě natolik znepokojoval, ţe jsem se necítila v bezpečí. Měla jsem z něho strach a cítila jsem odpor. Ale Majaxovi jsem nic neřekla. Nechtěla jsem vyvolat rozpor mezi námi a domorodci kmene. A tak jsem to dusila v sobě. Vţdyť jsme byli cizinci, které do osady přijali. Jednoho dne jsem šla prát naše šaty do nedaleké řeky. Byla jsem zabrána do práce, takţe jsem ani neslyšela, ţe někdo přišel. Otočím se a... Majatunga! Co tu chceš? řekla jsem vylekaně. Bez odpovědi mě začal násilně objímat a líbat. Ze všech sil jsem se bránila. Ty hnusáku, okamţitě mě pusť! Svalil mě na zem a snaţil se mě znásilnit. Kopla jsem ho mezi nohy, ţe zaúpěl a stočil se do klubíčka. Já jsem nemeškala a utíkala zpátky do vesnice. Majatunga zašel příliš daleko! Musím to říct Majaxovi. Věděla jsem, ţe můj muţ by byl schopen ho zabít, ale bylo mi to v tu chvíli jedno. Celá udýchaná jsem přišla k Majaxovi a s pláčem jsem mu vše pověděla. Ten zahodil vše, co měl v ruce a vytočený šel směrem k řece. Utíkala jsem za ním. Majax přiběhl k Majatungovi a dal mu pěstí do obličeje. Ten mu to vrátil. Během chvilky byli v sobě a rvali se jak o ţivot. Běţela jsem do vesnice pro pomoc. Naštěstí přiběhli muţi a roztrhli je od sebe. 26

27 Zabiju tě! neodpustil si Majax. Všichni se vrátili do vesnice. Mezi lidmi se rychle rozneslo, co se vlastně stalo. Ţena Majatunga, Tichá ryba, pochopila a od té doby se mnou nepromluvila jediné slovo. Jako kdybych za to mohla já! Ani se na mě nepodívala. Večer se sešla rada starších a s nimi všichni muţi. Mluvilo se o tom, co se dnes stalo. V čele stál nejmoudřejší z moudrých - Dlouhý dým. Prohlásil, ţe si nepřeje rozbroje tohoto kmene. To, co udělal Majatunga, je nepřijatelné. Tyto lidi z rodu Natotů jsme přijali do naší velké rodiny. Muţ jménem Majax nechť vyzve Majatungu na souboj před zraky všech muţů. Pak se rozhodne, zakončil svou promluvu Dlouhý dým. To ne! Co kdyţ tě Majatunga zabije? bála jsem se o Majaxe. Majax prohlásil, ţe dá za mě i ţivot. Modlila jsem se k všem dobrým duchům, aby Majaxe chránili. K souboji nakonec došlo. Srdce mi bušilo a já měla obavy, jak to všechno dopadne. Všichni muţi stáli tiše v kruhu a souboj začal výkřikem Dlouhého dýmu: Halate! Majax i Majatunga měli své dýky a rvali se jako zvířata. Ani jeden z nich se nechtěl nechat poníţit poráţkou. Majaxi! zvolala jsem, kdyţ ho soupeř bodl do paţe. Ten se ale nevzdával a dal do boje všechnu svou sílu. Muţi dokola vše sledovali, ale nedovolili si zasáhnout, neboť měli úctu k čestným bojům. Zápas naštěstí skončil pro Majaxe vítězně, kdyţ klečel nad nemohoucím soupeřem. A já jsem úlevou klesla na 27

28 zem. Byla jsem na svého muţe tolik pyšná. Kdyby to dopadlo jinak, nevím, zda by chtěl Majax zůstat. Svou poráţku by jistě neunesl. Od té doby si na mě Majatunga nic nedovolil a nechal mě být. Já jsem se mu vyhýbala, jak jsem jenom mohla. Za nějaký čas se na to mezi lidmi zapomnělo a já byla ráda. Ke svému muţi jsem cítila ještě větší úctu. Vţdyť to byl můj ochránce. 9. Na nebi svítily hvězdy a my jsme si s Majaxem v objetí povídali. Miláčku, tolik bych si přála ještě jedno dítě. Vţdyť kaţdá ţena tu jich má spousty, přemýšlela jsem. Neboj, určitě se nám to podaří, odpověděl mi můj milý. Majaxi, podívej, padá hvězda, to je jistě nějaké znamení! zaradovala jsem se a přála si, aby nám ţivot ještě jedno dítě dopřál. Naše dvě děti uţ povyrostly a já chtěla ještě jednoho drobečka chovat a přikládat ho k prsu na kojení. Skutečně, netrvalo dlouho a já nosila pod srdcem další dítě. Tolik jsem se na to maličké těšila. Majax se ke mně choval pěkně, jako ke křehké bytosti a byl tak pozorný. V očích mu svítily jiskry radosti, ţe se stane po třetí otcem. 28

29 Náš ţivot plynul stále stejně. Já jsem vařila, starala se o děti. Ráda jsem promlouvala s ţenami a popíjeli jsme nápoj, zvaný makty. Moji malou Maju jsem ráda strojila, pletla jí copánky a povídala jí vymyšlené příběhy. Malý Majax si hrál s ostatními hochy u řeky a hráli si nejraději na lovce a takové ty chlapecké hry. Bylo to pro mě šťastné období. Ráda jsem spala a jedla, jako ostatní těhotné ţeny. Jednou jsem šla pro vodu do řeky, protoţe jsem chtěla uvařit. Kdyţ jsem zvedla nádobu s vodou, ucítila jsem silné bolesti v břiše. Ještě ne, maličký, ještě není tvůj čas! Bolesti se zvětšovaly. Jenom to ne! zoufala jsem a v očích jsem měla slzy. Začala jsem silně krvácet. Né!!! křičela jsem. O své maličké jsem nakonec přišla. Starší zkušené ţeny mi pomohly vyčistit mé tělo od mrtvého plodu. Byla to ta největší bolest u srdce, jakou jsem doposud zaţila. I Majax se z toho nemohl dlouho vzpamatovat. Dodnes mám ránu v srdci, kterou nelze zahojit. Snad té dušičce je líp v nebi. Tajně v to doufám a modlím se za to. Od té doby jsme uţ další děti mít nemohli. Já jsem byla alespoň šťastná za to, ţe mi ţivot dopřál Maju a malého Majaxe. O to víc jsem na ně dávala pozor, aby se jim nic nestalo. Můj muţ učil našeho syna lovit ryby, jezdit na koni a byl moc pyšný, jak mu to jde. Byla jsem aţ příliš úzkoprsá na výchovu svých dětí. A mnoho ţen mě upozorňovalo na to, ţe děti se musí na ţivot připravit, ţe je nemám tolik chránit. Ale mně to nedalo. Jednou v noci jsem měla zvláštní sen. Viděla jsem 29

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Figuriny. "Ha-ha-ha! " začala se řehotat Katarina,když ožila. "Hi-hi-hi!" odpovědi se jí dostalo od Anabely.

Figuriny. Ha-ha-ha!  začala se řehotat Katarina,když ožila. Hi-hi-hi! odpovědi se jí dostalo od Anabely. Figuriny "Ha-ha-ha!" bylo první, co figuríny řekly, když v buticích, výkladech obchodů a v skladištích velkoobchodů začaly ožívat. Každá jedna figurína se začala smát. Jakoby chtěla popřít tu nepřirozenou

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

A. P. Na těchto fotkách můžeme vidět moji maminku cvičící ve školce. Obrázky jsou pořízeny kolem roku 1965.

A. P. Na těchto fotkách můžeme vidět moji maminku cvičící ve školce. Obrázky jsou pořízeny kolem roku 1965. A. P. Svoji práci jsem složila z několika historek nebo vzpomínek ze tří období (Pražské jaro, srpen, normalizace). Ptala jsem se rodičů i prarodičů. A sepsala je jako jejich výpověď. Na jaře bylo mému

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Řekni mi pohádku Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Autor: Petr Scheuer, 2013 Ilustrace: Daniela Scheuerová, 2013 Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-87976-23-4

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

S dráčkem do pravěku

S dráčkem do pravěku S dráčkem do pravěku také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Napsal Michal Vaněček Ilustroval Ondřej Zahradníček S dráčkem do pravěku e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena.

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více