ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-7453-146-0"

Transkript

1

2 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN

3 LÁSKA V NÁS ANDREA STAŠČÁKOVÁ

4

5 Část první Příběh z indiánské vesnice 5

6 1. Jmenuji se Na-ti a znamená to Bílý květ. Je mi uţ mnoho let a ţivot mi vepsal mnoho vrásek do tváře. Budu vám vyprávět svůj příběh z indiánské vesnice kmene Natotů. Ten příběh začal mým narozením. Matka měla těţký porod a po mnoha hodinách usilovného snaţení jsem se narodila. Starší našeho rodu říkají, ţe po mém narození létala nad osadou bílá sova. Povaţují ji za bohyni a prý mi dala do vínku moudrost. Protoţe můj otec chtěl něco extra, pojmenoval mě Bílý květ. Matka mě chtěla pojmenovat jinak, ale nemohla o ničem rozhodovat, jako vţdy. Proţila jsem pěkné dětství. Lidí našeho kmene bylo mnoho, ale drţeli neuvěřitelně pospolu. Věděli, ţe k tomu, aby přeţili, se navzájem potřebují. Byli jsme si všichni navzájem oporou. Muţi chodili na lov, aby uţivili rodinu a my děti jsme si hrály, nebo jsme pomáhaly ţenám. Ţeny byly většinu času ve vesnici a vařily, vyráběly nádoby z hlíny, malovaly si obrázky po těle, nebo si vyráběly šperky. I já jsem měla několik šperků. Kdyţ jsem byla malá, otec mě zaslíbil Kešovi. To byl hoch o sedm jar starší. Jeho otec s mým otcem byli nejlepší přátelé a já jsem samozřejmě nesměla odporovat, pak byl otec ke mně krutý. Došlo k jakémusi obřadu, ale to jsem byla malá a povaţovala 6

7 jsem to za jakousi hru. Na náš hlavní obřad se čekalo, aţ dovrším šestnácti roků. Matka na to nic neříkala. Byla pohlcena svou nenávistí k otci, protoţe, ač ho milovala, věděla, ţe chodí za jinými ţenami z vesnice. Za to ho nenáviděla a svou zlost si vybíjela na ostatních ţenách. Nikdo se nemohl bránit, vţdyť byla ţenou náčelníka. Matka zneuţívala svého postavení. Ale na své dětství si nemůţu nijak stěţovat. Ve vesnici bylo plno lidí, kteří mě měli rádi. Nejraději jsem měla Tóšu. Byla to moje babička a ta mě na místo matky dokázala pohladit, vzít do náruče a mohla jsem se klidně u ní i vyplakat. Měla tolik široké a otevřené srdce. Ve vesnici nás bylo hodně dětí, ale nejraději jsem měla drobnou holčičku jménem Gali a chlapce Majaxe. Byli jsme jako sourozenci, všude jsme chodili spolu. Rádi jsme trávili čas u řeky, dováděli jsme ve vodě, chytali jsme ryby a hodně jsme se spolu nasmáli. Avšak k Majaxovi jsem cítila obzvláště silné pouto. Asi jsem ho uţ tenkrát milovala. Jednou, kdyţ vyšel měsíc, jsme seděli u řeky na velkých kamenech. Majax mě vzal za ruku a řekl mi: Na-ti, chtěl bych být jednou tvým muţem. Bylo to jeho první vyznání lásky. Majaxi, víš, ţe mě otec zaslíbil Kešovi, nemůţu se stát tvou ţenou. Potom jsme dlouho mlčeli a naše ruce byly stále spojené. Na-ti! Na-ti! Pojď okamţitě domů! Je čas jíst! zvolala vztekle matka. Ač byla chladná, vţdycky 7

8 dbala na to, abychom měly ţaludky plné, to se jí nedá odepřít. Měla třináct dětí, ale postarat se o nás uměla dobře. Čas šel plynule dál a my děti jsme vyrostly. Majax zmuţněl, měl pevné tělo, zářivý bílý úsměv, dlouhé vlasy a přitom měl v sobě tolik něţnosti. Líbil se mi čím dál víc. Ráda jsem ho pozorovala, kdyţ se s ostatními proháněl na koních. Byl tak pevný a zároveň pruţný. Kolikrát jsem se na něho tak zadívala, aţ mě matka káravě upozornila, ţe to není vhodné, jsem-li zaslíbená jinému. Ale já si nemohla pomoct. Majax mě tolik přitahoval. Můj strach sílil, kdyţ jsem věděla, ţe den mého zaslíbení Kešovi se blíţí. Budu si muset vzít za muţe někoho, ke komu nic necítím. Keša byl sice pohledný, ale neuvěřitelně sebevědomý, aţ arogantní. Mezi staršími chlapci se vytahoval, předváděl se a myslel si o sobě, ţe je nejlepší ze všech. Díval se na mě divným pohledem nadřazenosti, jakoby mi říkal: Jsi v mé pasti, holubičko, já tě budu vlastnit. Nebo něco takového. Cítila jsem k němu odpor. Protivil se mi tou nesnesitelnou arogancí. Byla pozdní noc a já jsem nemohla usnout. Dívala jsem se na krásnou oblohu plnou hvězd. Slíbila jsem si, ţe Kešu si nikdy nevezmu. 8

9 2. Luna svítila v úplňku a blíţil se den dovršení mého šestnáctého roku. A my jsme se s Majaxem začali tajně scházet u Zelené zátoky. Bylo to místo bohů. Měli jsme tu přísný zákaz, ale k našim tajným schůzkám to bylo ideální místo. Sledovali jsme krásný vodopád. V zátoce jsme se koupali a od vzájemných pohledů jsme přešli k dotekům. Majax byl tolik něţný a já jsem byla tak šťastná. Topila jsem se v jeho hlubokých očích a on zase v mých. Jednoho dne, kdy jsme se u zátoky oddávali sami sobě, slyšeli jsme nějaké šustění v křoví. Hrozně jsem se polekala. Majaxi, někdo nás sleduje! Kdyby to zjistil otec, ţe se tu scházíme, zabije mne! Neboj hlupáčku, bylo to určitě nějaké zvíře. uklidňoval mě Majax. Měla jsem špatný pocit. A se strachem jsem šla domů. Skutečně, někdo nás sledoval a musel o tom říct otci. Otec uţ na mě čekal ve svém stanu. Měl hrozný výraz v očích a při mém příchodu mě uhodil. Tak ty se s někým scházíš u Zelené zátoky! Porušila jsi můj slib! Jsi zaslíbená Kešovi! Odtud se ani nehneš! křičel na mě horlivě otec. Propukla jsem v hlasitý pláč a utekla jsem, kam jinam, neţ k babičce. Babička měla sice vţdycky pro mě pochopení a otevřenou náruč, ale tentokrát mi řekla: 9

10 Na-ti, holčičko moje, slovo Šedého Vlka se musí dodrţet. Z její odpovědi jsem byla zklamaná, čekala jsem, ţe mi řekne něco jiného. Srdce mi bušilo, nechtěla jsem Majaxe ztratit. Měla jsem pocit, ţe o tom ví celá vesnice. Matka se mnou nepromluvila jediné slovo a otec se mi vyhýbal. Ale jinak dělali, ţe se nic nestalo. Byla jsem zoufalá. Uplynulo několik dnů a nocí a my jsme se s Majaxem začali zase tajně scházet. Tentokrát u Hadí skály. Dávali jsme si veliký pozor, aby nás nikdo neviděl. Naše polibky byli ještě vášnivější. Naše srdce bila pro toho druhého ještě víc, protoţe jsme se báli, ţe jeden druhého ztratíme. Víš co, Na-ti? Utečme spolu někam daleko! Postarám se o tebe. Umím lovit a obydlí postavím. Tolik tě miluji a nechci tě ztratit. Mé srdce bije jen pro tebe. řekl Majax. Tolik mě to dojalo, ţe se mi hrnuly slzy do očí. Já taky, Majaxi. Ale tolik se bojím otce, dokáţe být tak krutý. Kdyby nás chytli... Větu jsem nedokončila, neboť mě Majax něţně vzal a zahrnul mě polibky. Večer jsem poslouchala nádherný zvuk bubnů. Muţi ve vesnici seděli kolem ohně a promlouvala rada starších. Nejmoudřejším muţem našeho kmene byl Černý Jestřáb. Krásný starý muţ, s šedivými vlasy a vousy, z kterého čišela obrovská moudrost. Muţi kouřili sušené dračí listy a pili nápoj z konopí. Hovořili o začínajícím nezdaru lovů. Náš zdroj potravy ubýval a úroda byla slabší neţ předchozí 10

11 roky. Rada starších se usnesla, ţe půjdou lovit do jiných míst. Černý Jestřáb měl vidění, ţe směrem k hvězdě, která zářila na nebi nejvíce ze všech, je místo, kde jsou zvířata, která by mohla být zdrojem naší potravy. Pak jsem slyšela zase zvuk bubnů. Tolik jsem to milovala, tyto rituály. Byla v tom taková síla! A já chci toto všechno opustit a utéct s Majaxem do neznámých konců. Nastalo to, čeho jsem se obávala nejvíce. Přišel čas, kdy jsem si měla vzít Kešu za muţe. Něco ve mně tolik křičelo Ne, né!!! Den před velkým obřadem našeho očekávaného spojení jsem poprosila Rudé Pero, který měl pro mě slabost, aby mi na noc připravil koně. Věděla jsem, ţe to pro mě udělá. Plánovala jsem útěk. Ţeny z našeho kmene mě připravovaly na zítřejší obřad. Umyly mě a malovaly na mou kůţi krásné vzory. To byl takový zvyk. Bylo mi strašně. Věděla jsem, ţe jestli s Majaxem uteču, uţ je nikdy neuvidím. 11

12 3. Blíţila se noc a já se třásla strachem, jak tohle všechno dopadne. S Majaxem jsme se domluvili, ţe jak bude luna nad vysokou horou, sejdeme se u zátoky. Můj kůň byl osedlaný na smluveném místě. Všichni uţ spali, ale matka se převracela z boku na bok. Zřejmě něco tušila. Kdyţ jsem si myslela, ţe uţ spí, potichu jsem vstala a plíţila se ze stanu. Na-ti! zavolala matka. Kam jdeš? Ty chceš utéct! Ne, mama, jenom jsem se chtěla projít, nemůţu spát. Uvěřila mi a já jsem vyšla pod hvězdnou oblohu. Jak toto jenom dopadne? ptala jsem se sama sebe. Prosila jsem všechny bohyně o ochranu. Kdyţ jsem se vrátila do stanu, matka uţ hlasitě oddechovala. Teď, nebo nikdy! dodávala jsem si odvahu. Nemeškala jsem, nasedla jsem na koně a zamířila k naší zátoce. Majax uţ tam čekal. Na-ti, tak přece jenom... políbil mě. Nasedli jsme na koně a rychle jsme zamířili neznámým směrem. Jeli jsme nekonečně dlouho, aţ začalo svítat slunce. Tady se utáboříme. prohlásil Majax. Majaxi, mám takový hlad! 12

13 Neboj, něco k jídlu seţenu, prohlásil a já jsem v něm cítila tolik opory. Byl pevný jako skála. Uvědomila jsem si, jak ho miluji. Ráno nastal ve vesnici velký ruch. Na-ti utekla! volali lidé z osady. Otec Šedý Vlk vztekem rudl a práskal do země bičem. Takhle mě poníţit! To jí nedaruju. Musíme je chytit! S prázdnými ţaludky se je vydali hledat. Majax mezitím chytil rybu a rozdělal oheň. Na-ti sbírala klestí. Kdyţ rybu opékali, Na-ti se na něho láskyplně zahleděla. Neudělala jsem chybu, ţe jsem opustila vše, co jsem měla ráda? Svou rodinu, zázemí, svůj domov... přemýšlela si sama pro sebe. Budu s ním šťastná? Sama, bez nikoho jiného? V srdci se jí zastesklo po domově. O svém činu zapochybovala. Majax jí v okamţiku zrušil všechny obavy svým sladkým úsměvem. Na-ti, jsem tolik šťastný! Nad hlavami jim krouţila bílá sova. Miláčku, podívej se, bílá sova. To je jistě nějaké znamení! prohlásila Na-ti. Najednou ji zasáhl špatný pocit. Majaxi, aţ se najíme, musíme jet dál, mám špatné tušení. I kdyţ byli unaveni, věděli, ţe se musí vydat na cestu. Jeli tak dlouho, dokud slunce nezapadlo. Měli veliké štěstí. Zajeli do jedné vesnice kmene Magajů, kde je přívětivě přijali a poskytli jim pomoc v podobě potravy a místa na přespání. 13

14 Kdyţ večer uléhali ke spánku, Majax jí pošeptal do ucha: Na-ti, chtěl bych se s tebou milovat. Na-ti se vzrušením třásla a cítila, jak se červená. Potřebuji ještě čas, Majaxi. Chci, aby to bylo krásné. Ale cítila, ţe uţ by to s ním chtěla také proţít. Bylo jí s ním tak krásně. Cítila se jako bohyně. Majax ji dodával svými lichotkami tolik sebevědomí, které moc potřebovala. Dával jí pocit, ţe ona je ta jediná na světě, pro kterou stojí za to ţít. V pevném objetí pak usnuli a hluboce se oddávali říši snů. Skupinka muţů z kmene Natotů horlivě pár hledala. Ale marně. Otec mladé Na-ti měl bezradný pocit, ţe ho dcera nejen podvedla, ale ţe ji asi uţ nikdy neuvidí. V tu chvíli si uvědomil, jak svou dceru miluje. Ale nikdy jí to neřekl a choval se k ní hrubě. Teď toho litoval, ale nedal to před nikým znát. Vrátíme se. řekl skupince muţů. A u srdce ho bolelo. Slunce vítalo další den. Na-ti s Majaxem se vzbudili celí svěţí do nového dne. Dobré ráno, miláčku, přivítal ji polibkem její milovaný. Dobré ráno. Byla to ta nejkrásnější noc, co jsem zaţila. Celou noc jsme dýchali společně jeden vzduch, řekla Na-ti rozespale. Ta nejkrásnější noc teprve přijde, miláčku. Aţ se budeme milovat a já ochutnám tvé tělo. Na-ti cítila, jak se zase červená. Majax jí dokázal svými slovy rozpálit celé tělo. 14

15 Kdyţ dokončili tato sladká slova, posilnili se kukuřičnou plackou a vydali se na cestu. Slunce krásně svítilo a létající ptáci jakoby je doprovázeli na cestě. 4. Jeli jsme na koních dál a dál a já se v duchu modlila ke všem dobrým duchům, aby nás zavedli na úrodné místo, kde bychom se mohli usadit. Po cestě se naši koně vzájemně předháněli a my se radovali z této hry. Můj vnitřní hlas mi říkal, abychom odbočili. Majaxi, odbočíme tamtím směrem, něco mi říká, ţe je tam dobré místo k utáboření. Kdyţ jsme odbočili, zjistili jsme, ţe se nacházíme na úţasném místě. Tady je krásně! Sesedli jsme z koní, kteří si uţ také potřebovali odpočinout. Napili se z jezerní vody, která byla tolik průzračná. Blízko prorostlého lesa bylo mnoho plodů, kterými jsme se posilnili. Byla jsem tolik unavená, ale naše společná budoucnost mi dodávala sílu. Co myslíš, Majaxi? To je místečko... Ano, miláčku, umím si tu dobře představit náš domov, odpověděl. Šli jsme se porozhlédnout kolem blízkého okolí. Majax si dával v hlavě dohromady, z čeho by postavil 15

16 naše obydlí. Natrhali jsme si na večer ještě nějaké plody, ale co jsme neznali, to jsme nesbírali. Majax si vyrobil luk a šípy na lov. Našel tu také jedovaté ţáby, z kterých získal jed na šípy. Brzy nastal večer a my jsme u ohně vzývali naše boţstva a bohyně úrody a hojnosti, aby nám v našich začátcích pomohli. Byla jsem novými začátky velmi vzrušena. Měsíc se odráţel v jezeře a my jsme se koupali zároveň s lunou. V jezeře jsme se objímali, hladili a pak přišlo naše první milování. Majax byl ke mně velmi něţný, ale já jsem se nemohla uvolnit. Bylo to bolestivé. To poprvé jsem si představovala jinak. Ale byla jsem ráda, ţe to byl Majax, komu jsem dala to nejcennější. Pak jsme unaveni usnuli u ohně v objetí, přikryti velkými listy. Po klidné noci nás vzbudilo slunce svými paprsky. Trvalo několik dnů, neţ jsme postavili pěkné obydlí. Byli jsme blízko vody i lesa, zdroje naší potravy. Majax byl moc šikovný a uměl se o mě postarat. Občas donesl i něco z lovu. Kdyţ šel Majax sám na lov, mívala jsem o něho strach. Najednou byl sám, bez muţů. To u nás ve vesnici nebylo zvykem, vţdycky šla na lov celá skupina muţů. Já jsem mezitím vyráběla nádobí z toho, co nám příroda nabídla. Pěkně jsme se zabydleli a já si představovala, jak tu budou jednou pobíhat děti. Kdyţ tu Majax se mnou nebyl, bylo tu hrozné ticho a mně bylo úzko u srdce. Ráda bych tu kolem slyšela dětský smích. Vţdyť ve vesnici bylo tolik dětí! Zase jsem si vzpomněla na otce i na mama, na moji babičku, na všechny moje sourozence a na 16

17 nejlepší kamarádku Gali. Všechny jsem je zklamala. Je jim po mně smutno? Vzpomínají na mě? A co otec, zanevřel na mě? Toto všechno mě tolik trápilo. Kdyby mi otec dovolil stýkat se s Majaxem, mohlo to dopadnout všechno jinak. Z mých chmurných myšlenek mě dostal zvuk kroků. Byl to Majax, který se vracel z lovu po dlouhých hodinách. Majaxi, konečně! Tolik se mi stýskalo. Miláčku, musím ti něco říct. Kdyţ jsem šel pořád za sluncem, došel jsem na podivné místo. Slyšel jsem zvuk bubnů a nějaký křik. Připlíţil jsem se blíţ a viděl jsem lidi podobné indiánům, ale byli tmavší a jinak zdobení. U stromu byl přivázán jeden z nich a mučili ho. Nemám z toho dobrý pocit, Na-ti. Nevím, jestli tu máme zůstat, řekl udýchaný Majax. Dostala jsem strach. Co kdyţ nás ti lidé v noci napadnou? Nebo, co kdyţ sem přijdou a Majax bude na lovu? Tolik jsem se bála. Víš co, půjdeme je zítra sledovat spolu, navrhla jsem. Dobře, Na-ti, ale musíme být velmi opatrní. Usnuli jsme neklidní a rozrušení. Moţná, ţe na nás číhá nebezpečí. Nemáme ţádnou oporu. Jsme na všechno jenom sami dva. 17

18 5. Ráno jsme se posilnili dary z okolní přírody a vydali jsme se na cestu. Jeli jsme sledovat tu neznámou indiánskou osadu, kterou Majax objevil. Měli jsme strach, ale museli jsme zjistit, co jsou tamní domorodci zač. Bylo to pro nás důleţité, pro naše bezpečí. Našli jsme tak úchvatné místo, ale nevěděli jsme, zda jsme v bezpečí. Kdyţ jsme dojeli na místo, slezli jsme z koní a pak jsme šli pěšky. Jiţ z dálky jsme slyšeli běţný ruch indiánů. Kdyţ jsme je, ukryti, sledovali, vypadali jako zcela neškodní lidé. Ţeny vařily něco v kotlících nad ohněm, kolem pobíhaly děti a muţi si povídali, nebo dělali nějakou práci. Majaxi, vţdyť vypadají neškodně, řekla jsem tiše. Ale včera to tak nevypadalo. Víš co, vrátíme se, odpověděl. Byli jsme klidnější a vraceli jsme se zpátky. Po cestě nám slunce svítilo nad hlavou a my dostali hlad. Mám takový hlad! zvolal Majax. Měli jsme štěstí, v dálce bylo stádo bizonů. Majax byl dobrý lovec a svými šípy ulovil potravu na několik dnů. To je paráda, konečně maso! zajásal můj šikovný 18

19 muţ a já jsem byla taky ráda. Pořádně se najíme. Maso jsme opékali aţ do večera a pořádně jsme si ho vychutnali. Cítila jsem sílu z tohoto zvířete, byla jsem posílena. U ohně jsme si povídali. Měli jsme si stále co povídat. Chvilkami jsme se na sebe zamilovaně dívali. Na-tinko, měli bychom si udělat nějaký obřad. Pod vedením duchů bychom se měli spojit v muţe a ţenu. Moc bych si to přál. Chci, abys byla jenom moje, dokud naše duše neodejdou do světa duchů, řekl Majax a já byla štěstím bez sebe. Pak jsme se u ohně pomilovali a mně se to s ním líbilo čím dál víc. Byla v nás taková vášeň a já si připadala jako v nebi. Uplynulo několik dní a nocí a my se snaţili, aby naše místečko lásky bylo ještě lepší. Majax vylepšoval naše obydlí, aby bylo odolnější, kdyţ se ochladí, nebo bude silný vítr. Já vše zdobila a vyráběla jsem uţitečné věci. A taky jsem ráda připravovala jídlo, pak byl Majax spokojenější. Na naši vesnici jsem si občas vzpomněla, ale nebylo mi uţ tolik smutno, jako dřív. Jednoho rána, kdyţ jsem se vzbudila, bylo mi nějak špatně od ţaludku. Zvracela jsem. Zřejmě jsem něco špatného snědla, ale pak uţ mi bylo zase líp. Takto se to opakovalo kaţdé ráno. Majax se šibalsky usmál. Jestli prý nečekám dítě. To mě u srdce zahřálo. Kéţ by! Tolik bych si přála děti! Opravdu, jak čas plynul, mně se bříško kulatilo a Majax byl štěstím bez sebe. Je na čase vykonat náš obřad, miláčku. Chceš se 19

20 stát mou ţenou před zraky bohů? zeptal se mě. Ano, chci, odpověděla jsem. A tak jsme vykonali rituál zvaný mokašá. Nazdobili jsme se tak, jak to bylo u nás zvykem. Počkali jsme, aţ měsíc bude svítit v úplňku. Vykoupali jsme se. Namalovali jsme se barvami, které jsme získali z přírody. Vyrobila jsem pro mého milého ozdoby z bílých drobných kostí a barevných pírek. Majax měl pro mě ozdoby z kamínků a kůţe. Chytli jsme se za ruce a vzývali jsme boţstva, aby nás spojila v muţe a ţenu. Pak jsme se políbili. A tak se můj milý Majax stal mým muţem. Po zaslíbení se naše těla spojila v jedno. Strašně jsem se těšila na naše první dítě. Majax si představoval, jak našeho syna bude učit lovit. Já si tajně přála holčičku, kterou budu zdobit a budu jí plést copánky. Vášnivě jsme o našem budoucím dítěti promlouvali a přemýšleli, jaké mu dáme jméno. Chlapec se bude jmenovat po mně a holčička po tobě. navrhl Majax. Máš to nejkrásnější jméno na světě, Na-ti. Ale já jsem chtěla Maju, to znamenalo Pírko, jako naše bohyně ţenství. Majax nakonec souhlasil. Byla jsem tolik ráda, ţe Majax není jako můj otec, který měl vţdy poslední slovo, bez ohledu na ostatní. Líbilo se mi, ţe má ke mně úctu a dokáţe mě vyslechnout. Dny ubíhaly a mně se bříško zvětšovalo. Záda mě bolela a ke konci těch dlouhých dnů se mi špatně dýchalo. Uţ jsem se těšila, aţ naše dítě přijde na svět. Ale nevěděla jsem, co mě čeká. Majax mi bříško často hladil a promlouval k němu. Moje dítě kopalo, jakoby 20

21 mu odpovídalo. Byli jsme tu tři. Já, Majax a naše dítě. Byla jsem tolik šťastná, ţe nám ţivot toto dopřál. 6. Jednoho rána mě vzbudily bolesti. Věděla jsem, ţe mé maličké chce na svět. Nechtěla jsem Majaxe budit. Potichu jsem vstala a šla jsem se opláchnout do jezera. Bolesti byly stále větší. Jak tohle jenom zvládnu? Ţeny našeho kmene se při porodu uchylovaly do blízké jeskyně před zraky muţů. Vţdy měly někoho na pomoc. Ale co já? Musím to zvládnout sama. Šla jsem do lesa a opřela se o strom. Bolesti byly čím dál víc nesnesitelnější a já začala bolestí nahlas sténat. V tom přišel můj muţ. Co se děje Na-tinko? Majaxi, budu rodit! zařvala jsem. Bolest se stupňovala, bylo to nesnesitelné. Věděla jsem, ţe některé ţeny u porodu křičely, ale netušila jsem, jaká je to bolest. Jak ti můţu pomoct? panikařil Majax. Uţ to nevydrţím! křičela jsem. Majax mě chytil za ruku. Dýchej zhluboka, uklidňoval mě. Začala jsem strašlivě křičet, myslela jsem, ţe umřu. Po nějaké době, ani nevím, jak dlouho to trvalo, se nám narodila holčička. Dali jsme jí jméno Maja 21

22 Pírko. Byla to ta nejkrásnější holčička na světě a Majax dojetím plakal. Ještě nikdy jsem ho plakat neviděla. Byl to ten nejkrásnější okamţik v ţivotě. Únavou jsem usnula v našem obydlí. Po chvilce naše holčička začala plakat. Měla asi hlad. Celá rozbolavělá jsem ji přiloţila k prsu a nakrmila ji. Znala jsem to dobře od našich ţen z vesnice. Byla jsem šťastná, ale strašně unavená. Její příchod na svět mi dal pořádně zabrat. Dny plynuly, Maja rostla a byla spokojené dítě, pokud neměla hlad. Na bolesti jsem brzy zapomněla. Majax se snaţil jak mohl, aby se o nás postaral. Byl to dobrý muţ i otec. Můj muţ byl na lovu třeba celý den, aby donesl něco k jídlu. Ale jednoho dne se nevracel. Kdyţ se nad obzorem setmělo, dostala jsem strach. Boţe, ať se mi Majax vrátí! Ani v noci se můj milý nevrátil. Byl pryč po dva dny a dvě noci. Bylo to nejhorší období čekání, jaké jsem kdy zaţila. Co kdyţ ho chytili muţi z nedalekého indiánského kmene? Co kdyţ mu ublíţilo nějaké zvíře? Co kdyţ leţí někde mrtvý? Pak se vrátil. Byl celý od krve a jakoby bez ţivota. Majaxi, miláčku! Co se stalo? Měla jsem o tebe takový strach! Utíkala jsem k němu a objala ho tak, ţe nemohl dýchat. Napadl mě vlk, Na-tinko. Měli tam asi mláďata. Jenom zázrakem jsem přeţil. Stáli při mně všichni bohové. Pak se svalil vyčerpáním na zem. Odtáhla jsem ho do stanu, omyla jsem mu krvavé rány a obvázala jsem je léčivými listy. Majax spal dlouho a já stále 22

23 kontrolovala jeho dech, je-li ţivý. Tolik jsem potřebovala podporu, někoho, kdo by nám pomohl. Věděla jsem, ţe to takhle sami nezvládneme. Musíme se vydat někam, kde nás přijmou. Uţ to takhle nejde dál. Maja je malá a my potřebujeme ochranu. Večer byl velký vítr, Majax stále spal a já se modlila, aby nám duchové našich otců pomohli. 7. Mé modlitby byly vyslyšeny. Během dvou dnů přijeli k našemu obydlí muţi indiánského kmene. Nejprve jsem se zalekla, ale chovali se přátelsky. Jejich řeči jsem nerozuměla, ale byla mi povědomá. Později jsem pochopila, ţe podobnou řečí mluvila moje babička, která původně pocházela z jiného kmene. Muţům jsem ukázala, ţe můj muţ je raněný. Pochopili, naloţili nás na koně a odvezli do jejich osady. Někde ve skrytu duše jsem byla nedůvěřivá. Ale chtěla jsem, aby nám pomohli. Majaxovi hořelo tělo a blouznil. Byli to blízcí domorodci kmene Kalaků. Byli to ti lidé, které jsme sledovali. Ale proč tehdy mučili jednoho z nich? Co kdyţ nás to čeká také? Ale nic takového nás nepotkalo. Za nějaký čas jsme zjistili, ţe muţ, kterého mučili, byl zrádce, který jim ukradl 23

24 poklad Zlatého Slunce a chtěl s ním utéct. V osadě jsme se zabydleli. Majax dostal tu nejlepší péči a ze svého horečnatého stavu se dostal. Děkovala jsem všem bohům, ţe jsme se do vesnice dostali. Byli to naši přátelé a po letech jsme se stali členy této velké rodiny. Naučili jsme se jejich řeč, jejich zvyky i rituály. Byli to dobří lidé. Čas běţel, naše Maja vyrostla v krásné děvčátko a já se o ni starala, jak nejlépe jsem dovedla. Našla jsem si mezi lidmi tohoto kmene mnoho přátel. Obzvláště jsem si oblíbila starou matku Ganíšu. Nakonec jsem zjistila, ţe je to sestra mojí babičky. A moje babička Tóša kdysi utekla za mým dědečkem. Milovala ho stejně, jako já Majaxe, ale nebylo zvykem vzít si někoho z jiného kmene, proto utekla. Dojemně jsem se usmála nad jejím příběhem. Vţdyť jsem proţila to samé! Ale babička o tom nikdy nemluvila. Bylo to její tajemství. Tak proto měla babička tmavší pleť a jiný přízvuk svých slov. Tento kmen jsem povaţovala za svoji rodinu. Ţilo se nám dobře. Muţi lovili bizony. A my se měli královsky. Uţ jsem neměla strach o Majaxe, neboť jsem věděla, ţe je v bezpečí. Po čase se nám narodil syn. Pojmenovali jsme ho po Majaxovi. Byl mu tolik podobný! Můj druhý porod proběhl lépe, neţ ten první. Moţná proto, ţe jsem měla podporu starších a zkušenějších ţen. Vţdyť ony porodily daleko víc dětí, neţ já. Tehdy jsem si uvědomila, jak je důleţité, mít podporu láskyplných lidí. Naše láska s Majaxem přecházela v jinou lásku, takovou tu moudřejší. Uţ jsme se tolik znali. Kolikrát 24

25 jsem věděla, co chce Majax říct a on také. Řekl za mě větu dřív, neţ jsem ji vyslovila. Tomu jsme se smáli. Milovala jsem ho, i kdyţ jsme se občas pohádali. Jeho sebevědomí a váţnost stoupala mezi muţi. Občas jsme se nepohodli, ale to asi kaţdý. Kdyţ byl Majax hladový, nebo ho něco bolelo, byl na mě protivný. Ta láska uţ tolik nehořela. Ale byl to můj muţ, tak jsem to musela snášet. Ţili jsme si šťastně, ale jedna věc mě znepokojovala. A to muţ, zvaný Majatunga. Byl o něco starší, neţ Majax a v poslední době se na mě díval ţádostivýma očima. Obzvláště, kdyţ byl v mé blízkosti. Co po mně chce? Proč se na mě tak dívá? V očích měl chtíč. Vţdyť ví, ţe mám svého muţe! I Majatunga měl ţenu a děti. A vůbec, nebyl ani pohledný. I Majax si toho všiml. Jednoho dne, kdyţ se bubnovalo u ohně a muţi kouřili z dýmky, měla jsem divný pocit. Majatunga se na mě upřeně díval, jakoby říkal, ţe po mně touţí. Byla jsem unavená a šla jsem si lehnout do stanu. Děti uţ spaly. Kdyţ jsem usínala, slyšela jsem kroky. Do stanu se vplíţil Majatunga. Co tady chceš? Zmizni! řekla jsem vztekle. Krásko, tak dlouho po tobě touţím... řekl, omámen z kouřové dýmky. Vypadni! Budu křičet! Řeknu to všem, i tvé ţeně! Zřejmě se zalekl a odešel. Z dálky jsem slyšela jeho slova: Ještě tě navštívím, drahoušku. Není všem nocím konec! Byla jsem unavená, ale nemohla jsem usnout. Přemýšlela jsem, jestli to mám Majaxovi říct. 25

26 8. Majatunga mě natolik znepokojoval, ţe jsem se necítila v bezpečí. Měla jsem z něho strach a cítila jsem odpor. Ale Majaxovi jsem nic neřekla. Nechtěla jsem vyvolat rozpor mezi námi a domorodci kmene. A tak jsem to dusila v sobě. Vţdyť jsme byli cizinci, které do osady přijali. Jednoho dne jsem šla prát naše šaty do nedaleké řeky. Byla jsem zabrána do práce, takţe jsem ani neslyšela, ţe někdo přišel. Otočím se a... Majatunga! Co tu chceš? řekla jsem vylekaně. Bez odpovědi mě začal násilně objímat a líbat. Ze všech sil jsem se bránila. Ty hnusáku, okamţitě mě pusť! Svalil mě na zem a snaţil se mě znásilnit. Kopla jsem ho mezi nohy, ţe zaúpěl a stočil se do klubíčka. Já jsem nemeškala a utíkala zpátky do vesnice. Majatunga zašel příliš daleko! Musím to říct Majaxovi. Věděla jsem, ţe můj muţ by byl schopen ho zabít, ale bylo mi to v tu chvíli jedno. Celá udýchaná jsem přišla k Majaxovi a s pláčem jsem mu vše pověděla. Ten zahodil vše, co měl v ruce a vytočený šel směrem k řece. Utíkala jsem za ním. Majax přiběhl k Majatungovi a dal mu pěstí do obličeje. Ten mu to vrátil. Během chvilky byli v sobě a rvali se jak o ţivot. Běţela jsem do vesnice pro pomoc. Naštěstí přiběhli muţi a roztrhli je od sebe. 26

27 Zabiju tě! neodpustil si Majax. Všichni se vrátili do vesnice. Mezi lidmi se rychle rozneslo, co se vlastně stalo. Ţena Majatunga, Tichá ryba, pochopila a od té doby se mnou nepromluvila jediné slovo. Jako kdybych za to mohla já! Ani se na mě nepodívala. Večer se sešla rada starších a s nimi všichni muţi. Mluvilo se o tom, co se dnes stalo. V čele stál nejmoudřejší z moudrých - Dlouhý dým. Prohlásil, ţe si nepřeje rozbroje tohoto kmene. To, co udělal Majatunga, je nepřijatelné. Tyto lidi z rodu Natotů jsme přijali do naší velké rodiny. Muţ jménem Majax nechť vyzve Majatungu na souboj před zraky všech muţů. Pak se rozhodne, zakončil svou promluvu Dlouhý dým. To ne! Co kdyţ tě Majatunga zabije? bála jsem se o Majaxe. Majax prohlásil, ţe dá za mě i ţivot. Modlila jsem se k všem dobrým duchům, aby Majaxe chránili. K souboji nakonec došlo. Srdce mi bušilo a já měla obavy, jak to všechno dopadne. Všichni muţi stáli tiše v kruhu a souboj začal výkřikem Dlouhého dýmu: Halate! Majax i Majatunga měli své dýky a rvali se jako zvířata. Ani jeden z nich se nechtěl nechat poníţit poráţkou. Majaxi! zvolala jsem, kdyţ ho soupeř bodl do paţe. Ten se ale nevzdával a dal do boje všechnu svou sílu. Muţi dokola vše sledovali, ale nedovolili si zasáhnout, neboť měli úctu k čestným bojům. Zápas naštěstí skončil pro Majaxe vítězně, kdyţ klečel nad nemohoucím soupeřem. A já jsem úlevou klesla na 27

28 zem. Byla jsem na svého muţe tolik pyšná. Kdyby to dopadlo jinak, nevím, zda by chtěl Majax zůstat. Svou poráţku by jistě neunesl. Od té doby si na mě Majatunga nic nedovolil a nechal mě být. Já jsem se mu vyhýbala, jak jsem jenom mohla. Za nějaký čas se na to mezi lidmi zapomnělo a já byla ráda. Ke svému muţi jsem cítila ještě větší úctu. Vţdyť to byl můj ochránce. 9. Na nebi svítily hvězdy a my jsme si s Majaxem v objetí povídali. Miláčku, tolik bych si přála ještě jedno dítě. Vţdyť kaţdá ţena tu jich má spousty, přemýšlela jsem. Neboj, určitě se nám to podaří, odpověděl mi můj milý. Majaxi, podívej, padá hvězda, to je jistě nějaké znamení! zaradovala jsem se a přála si, aby nám ţivot ještě jedno dítě dopřál. Naše dvě děti uţ povyrostly a já chtěla ještě jednoho drobečka chovat a přikládat ho k prsu na kojení. Skutečně, netrvalo dlouho a já nosila pod srdcem další dítě. Tolik jsem se na to maličké těšila. Majax se ke mně choval pěkně, jako ke křehké bytosti a byl tak pozorný. V očích mu svítily jiskry radosti, ţe se stane po třetí otcem. 28

29 Náš ţivot plynul stále stejně. Já jsem vařila, starala se o děti. Ráda jsem promlouvala s ţenami a popíjeli jsme nápoj, zvaný makty. Moji malou Maju jsem ráda strojila, pletla jí copánky a povídala jí vymyšlené příběhy. Malý Majax si hrál s ostatními hochy u řeky a hráli si nejraději na lovce a takové ty chlapecké hry. Bylo to pro mě šťastné období. Ráda jsem spala a jedla, jako ostatní těhotné ţeny. Jednou jsem šla pro vodu do řeky, protoţe jsem chtěla uvařit. Kdyţ jsem zvedla nádobu s vodou, ucítila jsem silné bolesti v břiše. Ještě ne, maličký, ještě není tvůj čas! Bolesti se zvětšovaly. Jenom to ne! zoufala jsem a v očích jsem měla slzy. Začala jsem silně krvácet. Né!!! křičela jsem. O své maličké jsem nakonec přišla. Starší zkušené ţeny mi pomohly vyčistit mé tělo od mrtvého plodu. Byla to ta největší bolest u srdce, jakou jsem doposud zaţila. I Majax se z toho nemohl dlouho vzpamatovat. Dodnes mám ránu v srdci, kterou nelze zahojit. Snad té dušičce je líp v nebi. Tajně v to doufám a modlím se za to. Od té doby jsme uţ další děti mít nemohli. Já jsem byla alespoň šťastná za to, ţe mi ţivot dopřál Maju a malého Majaxe. O to víc jsem na ně dávala pozor, aby se jim nic nestalo. Můj muţ učil našeho syna lovit ryby, jezdit na koni a byl moc pyšný, jak mu to jde. Byla jsem aţ příliš úzkoprsá na výchovu svých dětí. A mnoho ţen mě upozorňovalo na to, ţe děti se musí na ţivot připravit, ţe je nemám tolik chránit. Ale mně to nedalo. Jednou v noci jsem měla zvláštní sen. Viděla jsem 29

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky Jana Svobodová Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 :. Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Jana Svobodová, 2012 Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 ISBN 978-80-87500-25-5

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den JINÝ SVĚT Kateřina Macháčková Zárybákov Zvláštní den Psal se rok 2024 a Majka Prokopová ležela v porodnici. Čekala miminko. Konečně se narodilo. Byla to holčička. Dala jí jméno Sára. Když byly Sáře 3 roky,

Více

Kristýna Gavurová. Cathrine. Nakladatelství: ProSeries

Kristýna Gavurová. Cathrine. Nakladatelství: ProSeries Kristýna Gavurová Cathrine Nakladatelství: ProSeries Kapitola První S rodiči jsme se minulý týden přistěhovali do Mystic Falls. Začala jsem chodit do místní školy, ale nikdo se se mnou nechce kamarádit.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Pohádky o pejscích. Žáci 3.A

Pohádky o pejscích. Žáci 3.A Pohádky o pejscích Žáci 3.A Měsíc Michal Hlaváč 3.A Měsíc je jediný známý přirozený satelit Země. Nemá jiné formální jméno než měsíc (odborně Měsíc), i když je občas básnicky nazýván luna (slovanský a

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

část sedmnáctá Konec?

část sedmnáctá Konec? část sedmnáctá Konec? A bylo to tady. Konec roku. Tedy abychom byli přesní konec školního roku. Poprvé v životě měl k té příležitosti Vojta připravené nové rifle a košili. Byla to zásluha Anežky. Přivezla

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu (září 2014 ) Andrea Wagnerová - semifinalistka soutěže Když jsem byla loni ve 4. třídě, chodili jsme se třídou těšit seniory. Byli tam i dědečci a babičky

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Mašinka a panáček BUKIO

Mašinka a panáček BUKIO 30 Mašinka a panáček BUKIO Beran (Mars) Lev (Slunce Slunečník) Jednoho dne přišla Lucinka ze školy moc nešťastná. Copak se ti stalo, holčičko, že jsi tak uplakaná? ptala se maminka. Milá Lucie jí začala

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 1 Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 2 KAM NA PRÁZDNINY Bylo jaro a sluníčko se usmívalo. Tatínek přišel z práce a usmíval se taky. Tak si představ maminko, že mě firma vyslala na letní stáž do

Více

Deníček našich dětiček

Deníček našich dětiček Deníček našich dětiček Tak tohle, kluci (a holky?) je začátek kroniky naší rodiny. Začínám trochu pozdě Zábojkovi už je rok a čtvrt a Matěj už sedm měsíců (přesněji 200 dní) roste u mě v bříšku, tak vám

Více

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Info o filmu Název? Film Síla lidskosti Kde? V Dolních Kralovicích Kdy? 19. 4. 2011 Kdo? 5. 9. třída Nicholas Georg Winton

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Datum vytvoření:

Více