PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA"

Transkript

1 PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :59

2 OBSAH 1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI VYŠŠÍHO ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU (PRÁVNĚ-EKONOMICKO-METODICKÁ PROPEDEUTIKA) Vymezení závazných pojmů v primární prevenci ve školství Veřejná správa Organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy Předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence Základní legislativní opora a dokumenty Financování prevence v oblasti školství: KURIKULÁRNÍ POLITIKA A PRIMÁRNÍ PREVENCE Vymezení pojmu kurikula a je vztah k primární prevenci Minimální preventivní program jako kurikulární dokument, kurikulární náležitosti primární prevence Vyhodnocení MPP jako nedílná součást tvorby kurikula v oblasti primární prevence Stručný příklad postupných kroků tvorby MPP jako kurikulárního dokumentu PhDr. Ladislav Spurný, pracovník pro protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraj 2 1_u.indd :59

3 1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI VYŠŠÍHO ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU (PRÁVNĚ-EKONOMICKO- METODICKÁ PROPEDEUTIKA) Úvod Motto: Prevence je v zásadě o péči, o vzájemných vztazích a o otevřené výměně informací. Neexistují žádné jednoduché odpovědi, pouze moudře vedené rozhovory. M. ROSENBAUM Pokud hovoříme o prevenci rizikových projevů chování (dále jen prevence) ve školství (zejména základním a středním), máme ponejvíc na mysli prevenci na primární úrovni. Tedy hovoříme o populaci, která nebyla dosud sociálně patologickými jevy významněji zasažena. Naším úkolem je ochránit účinnou prevencí tuto populaci od toho, aby se podobné zkušenosti vyvarovala i v budoucnu. Primární prevencí pak rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikových chováním sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Tedy přispět k tomu, co dnes bývá označováno globálním pojmem: zdravý životní styl. Nutnost realizovat protidrogovou prevenci ve školství, jako součásti celkové primární prevence rizikových projevů chování, vyplývá v první řadě ze zákona, dále z příslušných nařízení vlády a ze strategických dokumentů zabývajících se protidrogovou politikou přijatých na úrovni státu (tyto lze nalézt především na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: II. Primární prevence ve veřejné správě krajů základní pojmy V obsáhlejší kapitole budou probrána následující témata: vymezení základních a závazných pojmů v primární prevenci ve školství. veřejná správa a její vztah k primární prevenci. organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy. předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence 1.1 Vymezení závazných pojmů v primární prevenci ve školství Následné vymezení primární prevence rizikových projevů chování (dále jen primární prevence) se cíleně odvíjí od jejího pojetí v resortu školství, přičemž toto vymezení určuje MŠMT a v resortu školství (např.: v institucionálním smyslu, v praxi škol a školských zařízení apod.) je závazné. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Rizikové projevy chování vnímáme v primární prevenci v resortu školství jako celek a až poté je pracovně dělíme na primární prevenci drogových a jiných závislostí a prevenci kriminality. Jde totiž o to, že na úrovni primární prevence jsou rizikové faktory takřka identické a i působení vůči nim je tedy rovněž totožné. Rozdělení má smysl uvést zejména kvůli ekonomickým faktorům dělení projektů na tyto dvě kategorie. 3 1_u.indd :59

4 Primární prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: násilí a šikanování. záškoláctví. kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování. ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek. onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek. netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling). diváckého násilí. komerčního sexuálního zneužívání dětí. syndromu týraných a zneužívaných dětí. sekt, sociálně patologických náboženských hnutí a závislosti na politickém a náboženském extremismu. Současně s tímto je úkolem primární prevence směřovat i ke včasnému rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Primární prevenci dle její povahy a zaměření - specifikujeme v resortu školství dalšími vybranými pojmy, které jsou z hlediska terminologie zcela zásadní: Specifická primární prevence: jde o systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Nespecifická primární prevence: kterou se rozumí aktivity, které tvoří nedílnou součást primární prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Dále rozlišujeme: všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika. selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování. indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. Podle efektivity se v resortu školství rozeznává: 1. Efektivní primární prevence kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. 2. Neúčinná primární prevence, kterou charakterizuje zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací bez bližšího komentáře či vysvětlení, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách. 4 1_u.indd :59

5 Mezi hlavní cílové skupiny primární prevence v resortu školství patří: Děti a mládež: cílem působení v oblasti primární prevence je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku, a to s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí. Dále rovněž s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám a podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Pedagogičtí pracovníci: předpokladem naplňování cílů v oblasti primární prevence je pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Ukazuje se tedy, že zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. 1.2 Veřejná správa je vymezována jako správa veřejných záležitostí ve společnosti zorganizované ve stát. Je projevem realizace výkonné moci ve státě, a to včetně specifického postavení tzv. veřejnoprávní samosprávné moci. Pojmu veřejná správa je přikládán různý význam. V zásadě pod označením veřejná správa rozumíme buď určitý druh činnosti (tj. správu) nebo instituci (organizaci, úřad), která veřejnou správu vykonává. V prvním případě jde o správu v materiálním (funkčním) pojetí, ve druhém případě o správu v pojetí formálním (institucionálním, organizačním). Primární prevence se týkají oba typy. Veřejná správa se obvykle podle povahy nositele veřejné moci rozčleňuje na státní správu a samosprávu, vykonávanou příslušnými správními orgány, které mají postavení orgánů veřejné správy. Státní správa je i v oblasti primární prevence vykonávaná státem a tvoří základ veřejné správy. Z hlediska subjektů, které ji na základě zákona vykonávají, se dělí jednak na státní správu přímou, prováděnou bezprostředně orgány státu (správními úřady) a jednak na státní správu nepřímou, vykonávanou v přenesené působnosti veřejnoprávními korporacemi (obce, kraje) nebo jejíž výkon byl na základě a v souladu se zákonem svěřen soukromé právnické nebo fyzické osobě. Samospráva je v oblasti primární prevence vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než státem, které jsou k takovému výkonu veřejné správy právem aprobovány a disponují stanoveným rozsahem veřejné moci. Tyto subjekty vystupují v samosprávných vztazích nikoliv jménem státu a z jeho vůle, ale jménem daného samosprávného společenství. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, tzv. veřejnoprávní korporace (nejčastěji obce a kraje). Územní samospráva představuje velmi významnou část samosprávy, její právní základ je zakotven přímo v Ústavě České republiky, přičemž je stanoveno, že základními územními samosprávnými celky jsou obce a vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. Kraj (vyšší územně samosprávný celek) lze chápat ve vztahu k primární prevenci dvojím způsobem: jednak jako geograficky pevně vymezené a ohraničené území a jednak jako organizaci s právní subjektivitou. Územní vymezení nám stanovuje dosah politiky výkonu primární prevence a geografickou i teritoriální příslušnost všech zainteresovaných subjektů i fyzických osob (obvykle velmi důležité pro oblast financování primární prevence). Vymezení kraje jako organizace s právní subjektivitou je klíčové pro pochopení právního a správního rozměru institucionálního výkonu primární prevence. Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 5 1_u.indd :59

6 Toto se děje dvěma způsoby: 1. V přenesené působnosti státní správy, kde stát v oblasti školské politiky prevence jako rozhodující činitel vstupuje do jednání s kraji a pověřuje je výkonem prevence z hlediska zájmu a globálního pohledu státu. 2. V samostatné působnosti samosprávy, kde kraj sám určuje priority a způsoby řešení prevence ve školství, včetně konkrétních legislativních opatření a financování jednotlivých oblastí. Kraj je řízen zákonem danými orgány kraje, všechny tyto orgány mají vztah k institucionálnímu výkonu primární prevence ve veřejné správě. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem; dalšími orgány Olomouckého kraje jsou rada, hejtman kraje a krajský úřad. Zastupitelstvo kraje ve vztahu k primární prevenci rozhoduje o konečné realizaci projektů čerpajících veřejnou podporu, zejména v oblasti protidrogových aktivit a v prevenci kriminality. Stejnou pravomoc požívá Rada kraje, která o těchto záležitostech rozhoduje v prvním stupni a svůj výběr předkládá ke schválení zastupitelstvu. Hejtman kraje parafuje všechny smluvní vztahy o realizaci konkrétních projektů primární prevence realizovaných v systému veřejné správy (tímto aktem je teprve umožněna jejich realizace). Velmi významnou úlohu má rovněž krajský úřad. Ten tvoří z úředního a administrativního hlediska výkonnou složku tohoto systému. V jeho organizační struktuře se touto problematikou zabývá odbor školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž konkrétní činnosti v celé šíři realizuje a řídí krajský školský protidrogový koordinátor. Ve vztahu k prioritě - k projektovému vyjádření primární prevence - jde zejména o činnosti spojené s tvorbou manuálů pro předkladatele projektů primární prevence žádající o veřejnou podporu, definování priorit zaměření těchto projektů v daných obdobích, oponentské posuzování těchto projektů, organizace výběrových řízení apod., přičemž nad rámec těchto - ponejvíce úředních činností vystupuje do popředí rovněž i úloha konzultační, poradenská, supervizní apod. Orgány kraje mají v posloupnosti hierarchie své poradní orgány: výbory a komise. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (poradní orgán zastupitelstva, nařízený zákonem) připomínkuje a ovlivňuje podobu strategických a dalších krajských dokumentů věnovaných primární prevenci na úrovni kraje, ve kterých cíle, podcíle i konkrétní návrhy a opatření na udílení veřejné podpory projektům primární prevence hrají významnou úlohu. Komise prevence kriminality a drogových závislostí (poradní orgán rady) není určena zákonem, kraj ji případně jako poradní orgán své rady zřizuje z uznané potřeby jejího poradního významu v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Komise se pak konkrétně v primární prevenci zabývá zejména koncepčními a strategickými problémy primární prevence na úrovni kraje a participuje na její projektové podpoře (zejména tím, že ze svého středu vybírá odborníky do hodnotitelských a výběrových komisí, případně oponenty projektů). 6 1_u.indd :59

7 1.3 Organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy Organizace primární prevence v resortu školství je v institucionálním smyslu dána horizontální a vertikální úrovní jejího zajištění. Horizontální úroveň Rovinu horizontální představuje meziresortní spolupráce a koordinace všech níže uvedených složek zaangažovaných do primární prevence, přičemž tento systém lze v jeho celistvosti nejlépe zobrazit graficky, když současně takto poskytuje i nejpřehlednější představu o horizontální úrovni: Vysvětlivky k použitým zkratkám: RVKPP: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky RVPPK: Republikový výbor pro prevenci kriminality MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PŘO: Přímo řízené organizace MŠMT OPŘO: Ostatní přímo řízené organizace MŠMT sem patří: Česká školní inspekce Institut pedagogicko psychologického poradenství Výzkumný ústav pedagogický Národní ústav odborného vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Antidopingový výbor PS SPP: Pracovní skupina specifické primární prevence MO: Ministerstvo obrany MV: Ministerstvo vnitra MZ: Ministerstvo zdravotnictví MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí MF: Ministerstvo financí MS: Ministerstvo spravedlnosti NNO: Nestátní neziskové organizace VŠ: Vysoké školy Výše uvedená horizontální úroveň primární prevence se může jevit na první pohled jako propracovaný systém navzájem spolupracujících složek. To je však klamné zdání a vyjadřuji své odborné přesvědčení, že tento systém naopak patří k největším slabinám výkonu primární prevence. Už počet jednotlivých participujících složek je alarmující a z organizačního hlediska zcela nevyhovující. Do primární prevence na horizontální úrovni vstupuje celkem 7 ministerstev! V konkrétním výčtu ve vztahu k prevenci obecně patří k nejvýznamnějším z nich (tím je myšlen význam jejich vztahu k této problematice) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako národní garant primární prevence, Ministerstvo zdravotnictví, v obdobné funkci v oblasti sekundární a terciární 7 1_u.indd :59

8 prevence a okrajově též prevence primární. Dále pak Ministerstvo sociálních věcí, jako národní garant úzce související prevence sociálního vyloučení a národnostních menšin a Ministerstvo vnitra, jako národní garant prevence kriminality (včetně primární prevence v této oblasti). Poněkud stranou pak stojí Ministerstvo financí, cíleně zaměřené na finanční toky, a to i v oblasti primární prevence. Pomineme-li ostatní subjekty vstupující do primární prevence (např. vysoké školy), zůstává zde ještě další neopomenutelný pilíř v podobě Rady Vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky. Výše zmíněná roztříštěnost mezi takový počet subjektů jednak vede k tomu, že nejsou a ani nemohou být striktně dány jednotlivé kompetence a stanovena tolik potřebná subordinace, ale současně to často vede k tomu, že na místo koordinace a vzájemné spolupráce dochází k dublování mnohých aktivit, špatné úrovni vzájemné informovanosti a zejména ke zcela kontraproduktivnímu konkurenčnímu boji, zejména v oblasti vyčerpávání finančních prostředků na prevenci ze státního rozpočtu. Vertikální úroveň Vertikální úroveň organizačního zabezpečení primární prevence v resortu školství je dána posloupností úrovní jednotlivých metodických (nikoliv však subordinačních) složek tohoto systému za současného vymezení náplně jejich činnosti. Rozdělujeme složky institucionální a školy a školská zařízení. Institucionální složky vertikální úrovně: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad (KÚ) příslušného kraje Krajský školský koordinátor prevence Složky škol a školských zařízení ve vertikální úrovni: Oblastní metodik prevence v pedagogicko psychologické poradně (PPP) Ředitel školy Školní metodik prevence Třídní učitel Vertikální úroveň oproti kritizované úrovni horizontální představuje jak ve složce institucionálního zabezpečení, tak i na úrovni škol a školských zařízeních skutečně povedený a funkční model v oblasti organizace primární prevence v resortu školství. Přispívají k tomu zejména jasně vymezené kompetence, ve kterých se pracovní náplně a oblasti konkrétních forem zajištění výkonu této specializace nijak nepřekrývají ani nedublují. 8 1_u.indd :59

9 1.4 Předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence Jejich výčet samozřejmě nelze považovat za konečný, vybral jsem záměrně ty, které osobně, na základě své odbornosti, považuji aktuálně za klíčové, přičemž však správnost těchto parametrů dokládá i praxe: 1. Zákonná a legislativní opora, rovněž pak i existence příslušných strategií, metodik a dalších napomáhajících dokumentů. - Tato oblast se z hlediska jejího efektivního zabezpečení jeví bezproblémovou. 2. Veřejně deklarovaná a prakticky realizovaná politická vůle zabývat se rizikovým chováním: nesmírně důležitý a dodnes silně podceňovaný novodobý faktor související s aktuální podobou výkonu veřejné správy v ČR, která je od vzniku vyšších územně správních celků řízena nikoliv byrokratickým výkonem státní moci ale realizací legitimní politické moci. - První aktuální velká rezerva možnosti efektivního institucionálního uchopení prevence. Již bylo řečeno a následné podrobnější vymezení prevence v systému veřejné správy na úrovni kraje to jasně prokáže, že aktuálně to není úředník ani žádný jiný odborník na prevenci, je to politik, který o jejím chodu a realizaci rozhoduje. Dosavadní zkušenost pak jasně ukazuje, a tuto lze doložit i kvantitativně (např. ne zcela dostatečným objemem finančních prostředků vynakládaným na prevenci, zejména na úrovni krajů), že prevence sociální patologie je velice silným tématem v rámci předvolební agitace, ale zájem o ni po vyhraných volbách rychle upadá a z nutnosti výše avizované politické vůle v jejím reálném výkonu pak zbývá oproti původnímu zájmu povětšinou jen torzo. 3. Dostatečná vůle, odborná erudice a pochopení nutnosti realizace prevence ze strany institucí (úřadů, škol atd.). Záměrně je mimo jiné řečeno vůle, protože žádný zákon ani jiné legislativní, strategické či metodické opatření nikdy samo o sobě nezaručí vyhovující a dostatečný rozměr, kvalitu a míru zajištění této problematiky. - Zde lze konstatovat stručně: z formálního hlediska zajištění prevence je úroveň vyhovující, nelze ovšem říci, že není co zlepšovat (např. přesvědčovat školy, aby se nebály nepopulárních témat a nahlížely na realitu z hlediska aktuálních trendů a problémů, se kterými se společnost potýká, na místo jejich falešné tabuizace v obavě, že některé problémy budou vytaženy na světlo ). 4. Dostatečné množství personálních zdrojů a zajištění jejich průběžného vzdělávání v této specializaci. - Počet koordinátorů a jejich formální ukotvení je dán zákonem, takže tato složka je plněna beze zbytku. Citelnou rezervu však lze spatřovat v nevyhovujícím systému zajištění jejich dalšího vzdělávání, což ponejvíce souvisí s následujícím parametrem. 5. Odpovídající motivace těchto personálních zdrojů (ponejvíce ve smyslu jejich odměňování). - Společně s následujícím faktorem jde o vůbec nejhorší bilanci v tomto stručném výčtu. K dalšímu vzdělávání nejsou koordinátoři (ponejvíce koordinátoři ve školách a školských zařízeních) motivováni (ani finančně, ani z hlediska organizačního zabezpečení a vytváření podmínek pro zvyšování jejich kvalifikace), což je vleklý a již řadu let diskutovaný problém na úrovni MŠMT. 6. Vytváření podmínek a podpůrných faktorů nutných k realizaci prevence. - Rovněž v tomto parametru lze shledávat velké rezervy. Prevence napříč vytvořenému a zejména ve školství fungujícímu systému není vnímána z celospolečenského hlediska jako nutná priorita a nepožívá vážnosti, kterou by zasluhovala a hlavně potřebovala. Nejsou vytvářeny ani zdaleka dostačující podmínky pro její realizaci. 7. Alespoň přiměřené množství finančních prostředků na realizaci prevence (vycházející z reálných analýz finančních potřeb v této oblasti). - Finančních prostředků nikdy není dostatek. Dá se přesto objektivně říci, že financování prevence alespoň ze státních, když už ne krajských, zdrojů - patří v posledních letech k tomu pozitivnějšímu, což dokládají plynulé nárůsty finančních objemů vynakládaných na prevenci v posledních 8 letech. 9 1_u.indd :59

10 1.5 Základní legislativní opora a dokumenty Přenesená působnost Zákonná úprava V přenesené působnosti bylo po mnoha letech konečně v oblasti výkonu primární prevence na školách a školských zařízeních dosaženo jejího uzákonění. Výkon primární prevence je tedy zákonem nařízen! Toto vyplývá z průvodní vyhlášky školského zákona (kde je v obecné rovině nutnost výkonu primární prevence rovněž zakotvena), konkrétně z Vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních! Kontrola plnění pak podléhá České školní inspekci. Metodiky a strategie Kromě zákonné úpravy se při výkonu primární prevence lze opírat o metodickou a dokumentační pomoc. Kraje pracují při výkonu prevence v přenesené působnosti se základními dvěma dokumenty: 1. Na úrovni státu existuje pro primární prevenci ve školství Metodické doporučení k primární prevenci rizikových projevů chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z roku 2011, který nahradil předchozí metodický pokyn. Tento metodický pokyn je však pouze doporučením jak primární prevenci v zařízení zajistit a škola či školské zařízení může využít i jiné formy (dokument naleznete na webových stránkách ministerstva: Tento metodický pokyn upravuje povinnosti všech složek zapojených do primární prevence v následující posloupnosti: MŠMT krajský školský koordinátor prevence oblastní metodik prevence (obvykle pracovník pedagogicko psychologické poradny) školní metodik prevence (pedagog zařízení, který je touto funkcí pověřen). 2. Metodický pokyn současně definuje tzv. Minimální preventivní program, základní a obvykle nejpoužívanější (ale ne jediný) nástroj zajištění prevence na školách a školských zařízeních. Významným dokumentem (nikoliv legislativním opatřením) je Strategie MŠMT pro prevenci rizikových projevů chování v resortu školství na příslušná léta, která vychází z národní strategie a doplňuje a rozšiřuje ji v oblasti resortu školství. Dokument rovněž naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje a rovněž na webových stránkách MŠMT: - Strategie MŠMT je sice celonárodně závazná a protidrogovou politiku v oblasti školství obsáhle řeší, avšak děje se tak pouze v obecné rovině a je na krajích a dalších subjektech jakými konkrétními nástroji zajišťují její výkon. Ve stejné pozici jsou nařízení vlády, které jsou sice zcela zavazující pro všechny zainteresované subjekty, avšak i tyto nezřídka řeší problematiku v obecné rovině a konkrétních úkolů s případnými termíny zajištění obsahují poskrovnu. Samostatná působnost Na úrovni krajů existují dva základní strategické dokumenty, které řeší prevenci na školách a školských zařízeních a které podléhají schválení samosprávných orgánů (rady a zastupitelstva): Dlouhodobý záměr školství a výchovně vzdělávací soustavy kraje Jde o zásadní dokument (je v elektronické podobě na vyžádání k dispozici na odboru školství daného kraje), ve kterém se kraj zavazuje stran prevence na školách a školských zařízeních podporovat opatření ze strany státu směřujících k prevenci a v rámci možností kraje na nich participovat. Dále se nejčastěji zavazuje: zabezpečit funkční systém vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a zajistit činnost institucí systému protidrogové prevence. Rovněž usilovat o propojení a spolupráci činností institucí v působnosti dalších resortů, které protidrogovou či jinou primární prevenci realizují nebo na její realizaci participují, a to včetně nevládních organizací. Dlouhodobý záměr každého kraje se však specificky může lišit dle podmínek daného kraje a výkonu primární prevence v něm. 10 1_u.indd :59

11 Strategie primární prevence daného kraje na příslušné roky Strategie prevence daného kraje na příslušná léta bývá schvalována zastupitelstvem kraje a bývá koncipována v souladu s resortní celonárodní strategií. V oblasti prevence na školách a školských zařízeních je nutné se ještě více zaměřit zejména na potlačení zvyšující se tendence zneužívání návykových látek, vést děti a mládež již od nejútlejšího věku ke zdravému životnímu stylu, poskytovat informace, které budou postaveny na pravdivých informacích, podporovat osobní odpovědnost za život bez návykových látek, posilovat sebevědomí, sebepoznání, sebeocenění, nabízet pozitivní alternativy, vzory a zabraňovat tendencím, které vedou u mládeže k sebedestruktivnímu jednání. Nejčastějším (ne však jediným) typem zdroje dat tohoto dokumentu bývají SWOT analýzy, které jsou nedílnou součástí strategií a slouží jako průzkum, na základě kterého jsou později definovány potřeby a cíle v oblasti prevence, vyplývají zajímavá zjištění. Opakovaně se v těchto analýzách např. projevila potřeba uskutečnění tzv. komplexní primární protidrogové prevence. Ta představuje komplexní program realizovaný již od mateřských škol až po ukončení vzdělávání mladých lidí. V nejnižších věkových kategoriích by tyto programy měly být zaměřeny zejména na oblast zdravého životního stylu a s přibývajícím věkem by děti a mládež měly dostávat odbornější informace v oblasti drogové problematiky. Tyto programy musí navazovat na kvalitní zajištění vzdělávacích programů pro učitele a další pedagogický personál. V oblasti primární protidrogové prevence je potřeba také podporovat, aby všechna školská zařízení realizovala tzv. Minimální preventivní program. Výše zmíněná SWOT analýza strategie je již tradičně tvořena vydefinováním silných a slabých stránek prevence a příležitostí a hrozeb. 1.6 Financování prevence v oblasti školství: Přenesená působnost Prevence je v krajích v přenesené působnosti financována ze státní dotace poskytované MŠMT. Tato dotace byla již dříve poskytována na pedagogicko psychologické poradny prostřednictvím někdejších školských úřadů a s přechodem kompetencí po reformě veřejné správy byla zasílána na kraje. Tento systém proběhl naposledy v roce 2009, nadále je v kompetenci MŠMT ČR. Nové pojetí dotačního titulu: Realizátorem tohoto dotačního systému je MŠMT ČR, přičemž kraj (zástupce kraje) bude hodnotitelem projektů a bude mít hlasovací právo v komisi, která bude rozhodovat o podpoře. Školy se tedy nadále budou ucházet o dotaci jak v listinné podobě, tak na elektronickém formuláři přímo na MŠMT ČR. Nově se mohou ucházet i nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje (v případě, že půjde o programy zaměřené na protidrogovou politiku musí vlastnit certifikaci, v případě ostatních programů se mohou hlásit volně!!) Financování bude zabezpečeno vždy na daný kalendářní rok, hlásit se však mohou až tříleté projekty (systém bude prozatím vytvořen na léta ) s tím, že v případě úspěšnosti a možnosti finanční saturace ze strany MŠMT ČR budou tyto projekty financovány kontinuálně. Významnou novinkou rovněž je, že dotace budou schvalovány s předstihem, tedy na daný kalendářní rok vždy v podzimním termínu předchozího roku. Na webových stránkách MŠMT je zavěšena metodika k této dotační politice. Nástin organizačního zabezpečení dotačního mechanismu naleznete právě ve výše uvedené metodice, kterou každý člen komise obdržel na jednání. Samostatná působnost Financování je zcela v kompetenci kraje a jeho způsobů financování v rámci grantů a dotací. 11 1_u.indd :59

12 2 KURIKULÁRNÍ POLITIKA A PRIMÁRNÍ PREVENCE (zásady realizace primární prevence v duchu kurikulární politiky a tvorba minimálního preventivního programu jako kurikulárního dokumentu ) Úvod Primární prevence přináleží ve správě školství do oblasti, která je rovněž podchycena v rámci tzv. kurikulární politiky ČR v oblasti školství. Pro primární prevenci to znamená nejen formální zařazení do tohoto systému, ale především to v jejím přímém výkonu i v oblasti dokumentačního zpracování představuje řadu povinností, náležitostí i formálně-byrokratických procedur. Cokoliv tedy nadále bude řečeno i byť jen v obecném (třeba obecně pedagogickém) duchu, má v tomto smyslu vztah i k primární prevenci. V úvodu budiž vymezeny ty nejdůležitější body, které budou následně předmětem přednášky i stručného písemného zpracování tohoto studijního sylabu: 1. Vymezení pojmu kurikula a jeho vztah k primární prevenci. 2. Minimální preventivní program (dále jen MPP) jako kurikulární dokument, kurikulární dokumentační náležitosti školy v oblasti primární prevence. 3. MPP jako specifický program vzdělávání a výchovy: vzhledem ke kurikulu a jeho tvorbě, vhledem k analýze vzdělávacích potřeb, vzhledem k výukový cílům a jejich vlastnostem a vzhledem k didaktickým taxonomiím. 4. Vyhodnocení MPP jako nedílná součást tvorby kurikula v oblasti primární prevence. 5. Stručný příklad postupných kroků tvorby MPP jako kurikulárního dokumentu. 2.1 Vymezení pojmu kurikula a je vztah k primární prevenci Zkonstruovat jakýkoliv vzdělávací program je vysoce specializovaná činnost, která předpokládá řadu odborných dovedností. Novodobě se jedná o tzv. pedagogické projektování, což z pohledu učitele vyžaduje vnímat svou praxi s odborným nadhledem a mít schopnost konstruovat obecné rámce vzdálené školní realitě. Jde o novou zkušenost, zkušenost často odmítanou, bolestnou, mnohými shledávanou zbytečnou, vyvolávající obavy. Je to prosté dosavadní učitel byl v předchozím vzdělávání připravován na roli realizátora osnov, nikoliv na roli projektanta vzdělávání. Do této role jej postavil školský zákon z roku 2004, který uložil školám vytvářet školní vzdělávací programy (ŠVP) na základě Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Současně s tímto se na scéně objevila novodobá kurikulární reforma, která se postupně dotýká i primární prevence. Základní pojmy: Kurikulum (školské)...je obecně to, čeho má být dosaženo. Lze na něj pohlížet třemi způsoby: jako na vzdělávací program, projekt či plán, dále pak jako na průběh studia a jeho obsah a konečně jako na obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve zvolené oblasti (třeba právě primární prevence) ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících. Kurikulární politika - strategie tvorby kurikulárních dokumentů, předpisy procedur jejich tvorby a kompetence každého subjektu v této politice. Kurikulum předkládá tyto základní otázky (i ve vztahu k primární prevenci) Proč vzdělávat? Koho vzdělávat? Jak vzdělávat? Kdy vzdělávat? Co vyučovat a jak vychovávat? Za jakých podmínek toto konat? S jakými výsledky toto konat? Kurikulární dokument veřejně přístupný (tedy např. na webu) dokument řešící danou oblast, pro pirmární prevenci např. MPP. Kurikulární kompetence soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů pomocí nichž kurikulum v dané oblasti realizujeme. 12 1_u.indd :59

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon)

Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon) Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon) Úvodem Předkládáme sociálním pracovníkům revidované pracovní dokumenty podklady pro tvorbu

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více