PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA"

Transkript

1 PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :59

2 OBSAH 1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI VYŠŠÍHO ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU (PRÁVNĚ-EKONOMICKO-METODICKÁ PROPEDEUTIKA) Vymezení závazných pojmů v primární prevenci ve školství Veřejná správa Organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy Předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence Základní legislativní opora a dokumenty Financování prevence v oblasti školství: KURIKULÁRNÍ POLITIKA A PRIMÁRNÍ PREVENCE Vymezení pojmu kurikula a je vztah k primární prevenci Minimální preventivní program jako kurikulární dokument, kurikulární náležitosti primární prevence Vyhodnocení MPP jako nedílná součást tvorby kurikula v oblasti primární prevence Stručný příklad postupných kroků tvorby MPP jako kurikulárního dokumentu PhDr. Ladislav Spurný, pracovník pro protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraj 2 1_u.indd :59

3 1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI VYŠŠÍHO ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU (PRÁVNĚ-EKONOMICKO- METODICKÁ PROPEDEUTIKA) Úvod Motto: Prevence je v zásadě o péči, o vzájemných vztazích a o otevřené výměně informací. Neexistují žádné jednoduché odpovědi, pouze moudře vedené rozhovory. M. ROSENBAUM Pokud hovoříme o prevenci rizikových projevů chování (dále jen prevence) ve školství (zejména základním a středním), máme ponejvíc na mysli prevenci na primární úrovni. Tedy hovoříme o populaci, která nebyla dosud sociálně patologickými jevy významněji zasažena. Naším úkolem je ochránit účinnou prevencí tuto populaci od toho, aby se podobné zkušenosti vyvarovala i v budoucnu. Primární prevencí pak rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikových chováním sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Tedy přispět k tomu, co dnes bývá označováno globálním pojmem: zdravý životní styl. Nutnost realizovat protidrogovou prevenci ve školství, jako součásti celkové primární prevence rizikových projevů chování, vyplývá v první řadě ze zákona, dále z příslušných nařízení vlády a ze strategických dokumentů zabývajících se protidrogovou politikou přijatých na úrovni státu (tyto lze nalézt především na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: II. Primární prevence ve veřejné správě krajů základní pojmy V obsáhlejší kapitole budou probrána následující témata: vymezení základních a závazných pojmů v primární prevenci ve školství. veřejná správa a její vztah k primární prevenci. organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy. předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence 1.1 Vymezení závazných pojmů v primární prevenci ve školství Následné vymezení primární prevence rizikových projevů chování (dále jen primární prevence) se cíleně odvíjí od jejího pojetí v resortu školství, přičemž toto vymezení určuje MŠMT a v resortu školství (např.: v institucionálním smyslu, v praxi škol a školských zařízení apod.) je závazné. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Rizikové projevy chování vnímáme v primární prevenci v resortu školství jako celek a až poté je pracovně dělíme na primární prevenci drogových a jiných závislostí a prevenci kriminality. Jde totiž o to, že na úrovni primární prevence jsou rizikové faktory takřka identické a i působení vůči nim je tedy rovněž totožné. Rozdělení má smysl uvést zejména kvůli ekonomickým faktorům dělení projektů na tyto dvě kategorie. 3 1_u.indd :59

4 Primární prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: násilí a šikanování. záškoláctví. kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování. ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek. onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek. netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling). diváckého násilí. komerčního sexuálního zneužívání dětí. syndromu týraných a zneužívaných dětí. sekt, sociálně patologických náboženských hnutí a závislosti na politickém a náboženském extremismu. Současně s tímto je úkolem primární prevence směřovat i ke včasnému rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Primární prevenci dle její povahy a zaměření - specifikujeme v resortu školství dalšími vybranými pojmy, které jsou z hlediska terminologie zcela zásadní: Specifická primární prevence: jde o systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Nespecifická primární prevence: kterou se rozumí aktivity, které tvoří nedílnou součást primární prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Dále rozlišujeme: všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika. selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování. indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. Podle efektivity se v resortu školství rozeznává: 1. Efektivní primární prevence kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. 2. Neúčinná primární prevence, kterou charakterizuje zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací bez bližšího komentáře či vysvětlení, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách. 4 1_u.indd :59

5 Mezi hlavní cílové skupiny primární prevence v resortu školství patří: Děti a mládež: cílem působení v oblasti primární prevence je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku, a to s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí. Dále rovněž s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám a podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Pedagogičtí pracovníci: předpokladem naplňování cílů v oblasti primární prevence je pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Ukazuje se tedy, že zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. 1.2 Veřejná správa je vymezována jako správa veřejných záležitostí ve společnosti zorganizované ve stát. Je projevem realizace výkonné moci ve státě, a to včetně specifického postavení tzv. veřejnoprávní samosprávné moci. Pojmu veřejná správa je přikládán různý význam. V zásadě pod označením veřejná správa rozumíme buď určitý druh činnosti (tj. správu) nebo instituci (organizaci, úřad), která veřejnou správu vykonává. V prvním případě jde o správu v materiálním (funkčním) pojetí, ve druhém případě o správu v pojetí formálním (institucionálním, organizačním). Primární prevence se týkají oba typy. Veřejná správa se obvykle podle povahy nositele veřejné moci rozčleňuje na státní správu a samosprávu, vykonávanou příslušnými správními orgány, které mají postavení orgánů veřejné správy. Státní správa je i v oblasti primární prevence vykonávaná státem a tvoří základ veřejné správy. Z hlediska subjektů, které ji na základě zákona vykonávají, se dělí jednak na státní správu přímou, prováděnou bezprostředně orgány státu (správními úřady) a jednak na státní správu nepřímou, vykonávanou v přenesené působnosti veřejnoprávními korporacemi (obce, kraje) nebo jejíž výkon byl na základě a v souladu se zákonem svěřen soukromé právnické nebo fyzické osobě. Samospráva je v oblasti primární prevence vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než státem, které jsou k takovému výkonu veřejné správy právem aprobovány a disponují stanoveným rozsahem veřejné moci. Tyto subjekty vystupují v samosprávných vztazích nikoliv jménem státu a z jeho vůle, ale jménem daného samosprávného společenství. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, tzv. veřejnoprávní korporace (nejčastěji obce a kraje). Územní samospráva představuje velmi významnou část samosprávy, její právní základ je zakotven přímo v Ústavě České republiky, přičemž je stanoveno, že základními územními samosprávnými celky jsou obce a vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. Kraj (vyšší územně samosprávný celek) lze chápat ve vztahu k primární prevenci dvojím způsobem: jednak jako geograficky pevně vymezené a ohraničené území a jednak jako organizaci s právní subjektivitou. Územní vymezení nám stanovuje dosah politiky výkonu primární prevence a geografickou i teritoriální příslušnost všech zainteresovaných subjektů i fyzických osob (obvykle velmi důležité pro oblast financování primární prevence). Vymezení kraje jako organizace s právní subjektivitou je klíčové pro pochopení právního a správního rozměru institucionálního výkonu primární prevence. Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 5 1_u.indd :59

6 Toto se děje dvěma způsoby: 1. V přenesené působnosti státní správy, kde stát v oblasti školské politiky prevence jako rozhodující činitel vstupuje do jednání s kraji a pověřuje je výkonem prevence z hlediska zájmu a globálního pohledu státu. 2. V samostatné působnosti samosprávy, kde kraj sám určuje priority a způsoby řešení prevence ve školství, včetně konkrétních legislativních opatření a financování jednotlivých oblastí. Kraj je řízen zákonem danými orgány kraje, všechny tyto orgány mají vztah k institucionálnímu výkonu primární prevence ve veřejné správě. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem; dalšími orgány Olomouckého kraje jsou rada, hejtman kraje a krajský úřad. Zastupitelstvo kraje ve vztahu k primární prevenci rozhoduje o konečné realizaci projektů čerpajících veřejnou podporu, zejména v oblasti protidrogových aktivit a v prevenci kriminality. Stejnou pravomoc požívá Rada kraje, která o těchto záležitostech rozhoduje v prvním stupni a svůj výběr předkládá ke schválení zastupitelstvu. Hejtman kraje parafuje všechny smluvní vztahy o realizaci konkrétních projektů primární prevence realizovaných v systému veřejné správy (tímto aktem je teprve umožněna jejich realizace). Velmi významnou úlohu má rovněž krajský úřad. Ten tvoří z úředního a administrativního hlediska výkonnou složku tohoto systému. V jeho organizační struktuře se touto problematikou zabývá odbor školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž konkrétní činnosti v celé šíři realizuje a řídí krajský školský protidrogový koordinátor. Ve vztahu k prioritě - k projektovému vyjádření primární prevence - jde zejména o činnosti spojené s tvorbou manuálů pro předkladatele projektů primární prevence žádající o veřejnou podporu, definování priorit zaměření těchto projektů v daných obdobích, oponentské posuzování těchto projektů, organizace výběrových řízení apod., přičemž nad rámec těchto - ponejvíce úředních činností vystupuje do popředí rovněž i úloha konzultační, poradenská, supervizní apod. Orgány kraje mají v posloupnosti hierarchie své poradní orgány: výbory a komise. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (poradní orgán zastupitelstva, nařízený zákonem) připomínkuje a ovlivňuje podobu strategických a dalších krajských dokumentů věnovaných primární prevenci na úrovni kraje, ve kterých cíle, podcíle i konkrétní návrhy a opatření na udílení veřejné podpory projektům primární prevence hrají významnou úlohu. Komise prevence kriminality a drogových závislostí (poradní orgán rady) není určena zákonem, kraj ji případně jako poradní orgán své rady zřizuje z uznané potřeby jejího poradního významu v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Komise se pak konkrétně v primární prevenci zabývá zejména koncepčními a strategickými problémy primární prevence na úrovni kraje a participuje na její projektové podpoře (zejména tím, že ze svého středu vybírá odborníky do hodnotitelských a výběrových komisí, případně oponenty projektů). 6 1_u.indd :59

7 1.3 Organizace primární prevence v institucionálním pojetí veřejné správy Organizace primární prevence v resortu školství je v institucionálním smyslu dána horizontální a vertikální úrovní jejího zajištění. Horizontální úroveň Rovinu horizontální představuje meziresortní spolupráce a koordinace všech níže uvedených složek zaangažovaných do primární prevence, přičemž tento systém lze v jeho celistvosti nejlépe zobrazit graficky, když současně takto poskytuje i nejpřehlednější představu o horizontální úrovni: Vysvětlivky k použitým zkratkám: RVKPP: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky RVPPK: Republikový výbor pro prevenci kriminality MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PŘO: Přímo řízené organizace MŠMT OPŘO: Ostatní přímo řízené organizace MŠMT sem patří: Česká školní inspekce Institut pedagogicko psychologického poradenství Výzkumný ústav pedagogický Národní ústav odborného vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Antidopingový výbor PS SPP: Pracovní skupina specifické primární prevence MO: Ministerstvo obrany MV: Ministerstvo vnitra MZ: Ministerstvo zdravotnictví MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí MF: Ministerstvo financí MS: Ministerstvo spravedlnosti NNO: Nestátní neziskové organizace VŠ: Vysoké školy Výše uvedená horizontální úroveň primární prevence se může jevit na první pohled jako propracovaný systém navzájem spolupracujících složek. To je však klamné zdání a vyjadřuji své odborné přesvědčení, že tento systém naopak patří k největším slabinám výkonu primární prevence. Už počet jednotlivých participujících složek je alarmující a z organizačního hlediska zcela nevyhovující. Do primární prevence na horizontální úrovni vstupuje celkem 7 ministerstev! V konkrétním výčtu ve vztahu k prevenci obecně patří k nejvýznamnějším z nich (tím je myšlen význam jejich vztahu k této problematice) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako národní garant primární prevence, Ministerstvo zdravotnictví, v obdobné funkci v oblasti sekundární a terciární 7 1_u.indd :59

8 prevence a okrajově též prevence primární. Dále pak Ministerstvo sociálních věcí, jako národní garant úzce související prevence sociálního vyloučení a národnostních menšin a Ministerstvo vnitra, jako národní garant prevence kriminality (včetně primární prevence v této oblasti). Poněkud stranou pak stojí Ministerstvo financí, cíleně zaměřené na finanční toky, a to i v oblasti primární prevence. Pomineme-li ostatní subjekty vstupující do primární prevence (např. vysoké školy), zůstává zde ještě další neopomenutelný pilíř v podobě Rady Vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky. Výše zmíněná roztříštěnost mezi takový počet subjektů jednak vede k tomu, že nejsou a ani nemohou být striktně dány jednotlivé kompetence a stanovena tolik potřebná subordinace, ale současně to často vede k tomu, že na místo koordinace a vzájemné spolupráce dochází k dublování mnohých aktivit, špatné úrovni vzájemné informovanosti a zejména ke zcela kontraproduktivnímu konkurenčnímu boji, zejména v oblasti vyčerpávání finančních prostředků na prevenci ze státního rozpočtu. Vertikální úroveň Vertikální úroveň organizačního zabezpečení primární prevence v resortu školství je dána posloupností úrovní jednotlivých metodických (nikoliv však subordinačních) složek tohoto systému za současného vymezení náplně jejich činnosti. Rozdělujeme složky institucionální a školy a školská zařízení. Institucionální složky vertikální úrovně: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad (KÚ) příslušného kraje Krajský školský koordinátor prevence Složky škol a školských zařízení ve vertikální úrovni: Oblastní metodik prevence v pedagogicko psychologické poradně (PPP) Ředitel školy Školní metodik prevence Třídní učitel Vertikální úroveň oproti kritizované úrovni horizontální představuje jak ve složce institucionálního zabezpečení, tak i na úrovni škol a školských zařízeních skutečně povedený a funkční model v oblasti organizace primární prevence v resortu školství. Přispívají k tomu zejména jasně vymezené kompetence, ve kterých se pracovní náplně a oblasti konkrétních forem zajištění výkonu této specializace nijak nepřekrývají ani nedublují. 8 1_u.indd :59

9 1.4 Předpoklady efektivního institucionálního fungování primární prevence Jejich výčet samozřejmě nelze považovat za konečný, vybral jsem záměrně ty, které osobně, na základě své odbornosti, považuji aktuálně za klíčové, přičemž však správnost těchto parametrů dokládá i praxe: 1. Zákonná a legislativní opora, rovněž pak i existence příslušných strategií, metodik a dalších napomáhajících dokumentů. - Tato oblast se z hlediska jejího efektivního zabezpečení jeví bezproblémovou. 2. Veřejně deklarovaná a prakticky realizovaná politická vůle zabývat se rizikovým chováním: nesmírně důležitý a dodnes silně podceňovaný novodobý faktor související s aktuální podobou výkonu veřejné správy v ČR, která je od vzniku vyšších územně správních celků řízena nikoliv byrokratickým výkonem státní moci ale realizací legitimní politické moci. - První aktuální velká rezerva možnosti efektivního institucionálního uchopení prevence. Již bylo řečeno a následné podrobnější vymezení prevence v systému veřejné správy na úrovni kraje to jasně prokáže, že aktuálně to není úředník ani žádný jiný odborník na prevenci, je to politik, který o jejím chodu a realizaci rozhoduje. Dosavadní zkušenost pak jasně ukazuje, a tuto lze doložit i kvantitativně (např. ne zcela dostatečným objemem finančních prostředků vynakládaným na prevenci, zejména na úrovni krajů), že prevence sociální patologie je velice silným tématem v rámci předvolební agitace, ale zájem o ni po vyhraných volbách rychle upadá a z nutnosti výše avizované politické vůle v jejím reálném výkonu pak zbývá oproti původnímu zájmu povětšinou jen torzo. 3. Dostatečná vůle, odborná erudice a pochopení nutnosti realizace prevence ze strany institucí (úřadů, škol atd.). Záměrně je mimo jiné řečeno vůle, protože žádný zákon ani jiné legislativní, strategické či metodické opatření nikdy samo o sobě nezaručí vyhovující a dostatečný rozměr, kvalitu a míru zajištění této problematiky. - Zde lze konstatovat stručně: z formálního hlediska zajištění prevence je úroveň vyhovující, nelze ovšem říci, že není co zlepšovat (např. přesvědčovat školy, aby se nebály nepopulárních témat a nahlížely na realitu z hlediska aktuálních trendů a problémů, se kterými se společnost potýká, na místo jejich falešné tabuizace v obavě, že některé problémy budou vytaženy na světlo ). 4. Dostatečné množství personálních zdrojů a zajištění jejich průběžného vzdělávání v této specializaci. - Počet koordinátorů a jejich formální ukotvení je dán zákonem, takže tato složka je plněna beze zbytku. Citelnou rezervu však lze spatřovat v nevyhovujícím systému zajištění jejich dalšího vzdělávání, což ponejvíce souvisí s následujícím parametrem. 5. Odpovídající motivace těchto personálních zdrojů (ponejvíce ve smyslu jejich odměňování). - Společně s následujícím faktorem jde o vůbec nejhorší bilanci v tomto stručném výčtu. K dalšímu vzdělávání nejsou koordinátoři (ponejvíce koordinátoři ve školách a školských zařízeních) motivováni (ani finančně, ani z hlediska organizačního zabezpečení a vytváření podmínek pro zvyšování jejich kvalifikace), což je vleklý a již řadu let diskutovaný problém na úrovni MŠMT. 6. Vytváření podmínek a podpůrných faktorů nutných k realizaci prevence. - Rovněž v tomto parametru lze shledávat velké rezervy. Prevence napříč vytvořenému a zejména ve školství fungujícímu systému není vnímána z celospolečenského hlediska jako nutná priorita a nepožívá vážnosti, kterou by zasluhovala a hlavně potřebovala. Nejsou vytvářeny ani zdaleka dostačující podmínky pro její realizaci. 7. Alespoň přiměřené množství finančních prostředků na realizaci prevence (vycházející z reálných analýz finančních potřeb v této oblasti). - Finančních prostředků nikdy není dostatek. Dá se přesto objektivně říci, že financování prevence alespoň ze státních, když už ne krajských, zdrojů - patří v posledních letech k tomu pozitivnějšímu, což dokládají plynulé nárůsty finančních objemů vynakládaných na prevenci v posledních 8 letech. 9 1_u.indd :59

10 1.5 Základní legislativní opora a dokumenty Přenesená působnost Zákonná úprava V přenesené působnosti bylo po mnoha letech konečně v oblasti výkonu primární prevence na školách a školských zařízeních dosaženo jejího uzákonění. Výkon primární prevence je tedy zákonem nařízen! Toto vyplývá z průvodní vyhlášky školského zákona (kde je v obecné rovině nutnost výkonu primární prevence rovněž zakotvena), konkrétně z Vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních! Kontrola plnění pak podléhá České školní inspekci. Metodiky a strategie Kromě zákonné úpravy se při výkonu primární prevence lze opírat o metodickou a dokumentační pomoc. Kraje pracují při výkonu prevence v přenesené působnosti se základními dvěma dokumenty: 1. Na úrovni státu existuje pro primární prevenci ve školství Metodické doporučení k primární prevenci rizikových projevů chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z roku 2011, který nahradil předchozí metodický pokyn. Tento metodický pokyn je však pouze doporučením jak primární prevenci v zařízení zajistit a škola či školské zařízení může využít i jiné formy (dokument naleznete na webových stránkách ministerstva: Tento metodický pokyn upravuje povinnosti všech složek zapojených do primární prevence v následující posloupnosti: MŠMT krajský školský koordinátor prevence oblastní metodik prevence (obvykle pracovník pedagogicko psychologické poradny) školní metodik prevence (pedagog zařízení, který je touto funkcí pověřen). 2. Metodický pokyn současně definuje tzv. Minimální preventivní program, základní a obvykle nejpoužívanější (ale ne jediný) nástroj zajištění prevence na školách a školských zařízeních. Významným dokumentem (nikoliv legislativním opatřením) je Strategie MŠMT pro prevenci rizikových projevů chování v resortu školství na příslušná léta, která vychází z národní strategie a doplňuje a rozšiřuje ji v oblasti resortu školství. Dokument rovněž naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje a rovněž na webových stránkách MŠMT: - Strategie MŠMT je sice celonárodně závazná a protidrogovou politiku v oblasti školství obsáhle řeší, avšak děje se tak pouze v obecné rovině a je na krajích a dalších subjektech jakými konkrétními nástroji zajišťují její výkon. Ve stejné pozici jsou nařízení vlády, které jsou sice zcela zavazující pro všechny zainteresované subjekty, avšak i tyto nezřídka řeší problematiku v obecné rovině a konkrétních úkolů s případnými termíny zajištění obsahují poskrovnu. Samostatná působnost Na úrovni krajů existují dva základní strategické dokumenty, které řeší prevenci na školách a školských zařízeních a které podléhají schválení samosprávných orgánů (rady a zastupitelstva): Dlouhodobý záměr školství a výchovně vzdělávací soustavy kraje Jde o zásadní dokument (je v elektronické podobě na vyžádání k dispozici na odboru školství daného kraje), ve kterém se kraj zavazuje stran prevence na školách a školských zařízeních podporovat opatření ze strany státu směřujících k prevenci a v rámci možností kraje na nich participovat. Dále se nejčastěji zavazuje: zabezpečit funkční systém vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a zajistit činnost institucí systému protidrogové prevence. Rovněž usilovat o propojení a spolupráci činností institucí v působnosti dalších resortů, které protidrogovou či jinou primární prevenci realizují nebo na její realizaci participují, a to včetně nevládních organizací. Dlouhodobý záměr každého kraje se však specificky může lišit dle podmínek daného kraje a výkonu primární prevence v něm. 10 1_u.indd :59

11 Strategie primární prevence daného kraje na příslušné roky Strategie prevence daného kraje na příslušná léta bývá schvalována zastupitelstvem kraje a bývá koncipována v souladu s resortní celonárodní strategií. V oblasti prevence na školách a školských zařízeních je nutné se ještě více zaměřit zejména na potlačení zvyšující se tendence zneužívání návykových látek, vést děti a mládež již od nejútlejšího věku ke zdravému životnímu stylu, poskytovat informace, které budou postaveny na pravdivých informacích, podporovat osobní odpovědnost za život bez návykových látek, posilovat sebevědomí, sebepoznání, sebeocenění, nabízet pozitivní alternativy, vzory a zabraňovat tendencím, které vedou u mládeže k sebedestruktivnímu jednání. Nejčastějším (ne však jediným) typem zdroje dat tohoto dokumentu bývají SWOT analýzy, které jsou nedílnou součástí strategií a slouží jako průzkum, na základě kterého jsou později definovány potřeby a cíle v oblasti prevence, vyplývají zajímavá zjištění. Opakovaně se v těchto analýzách např. projevila potřeba uskutečnění tzv. komplexní primární protidrogové prevence. Ta představuje komplexní program realizovaný již od mateřských škol až po ukončení vzdělávání mladých lidí. V nejnižších věkových kategoriích by tyto programy měly být zaměřeny zejména na oblast zdravého životního stylu a s přibývajícím věkem by děti a mládež měly dostávat odbornější informace v oblasti drogové problematiky. Tyto programy musí navazovat na kvalitní zajištění vzdělávacích programů pro učitele a další pedagogický personál. V oblasti primární protidrogové prevence je potřeba také podporovat, aby všechna školská zařízení realizovala tzv. Minimální preventivní program. Výše zmíněná SWOT analýza strategie je již tradičně tvořena vydefinováním silných a slabých stránek prevence a příležitostí a hrozeb. 1.6 Financování prevence v oblasti školství: Přenesená působnost Prevence je v krajích v přenesené působnosti financována ze státní dotace poskytované MŠMT. Tato dotace byla již dříve poskytována na pedagogicko psychologické poradny prostřednictvím někdejších školských úřadů a s přechodem kompetencí po reformě veřejné správy byla zasílána na kraje. Tento systém proběhl naposledy v roce 2009, nadále je v kompetenci MŠMT ČR. Nové pojetí dotačního titulu: Realizátorem tohoto dotačního systému je MŠMT ČR, přičemž kraj (zástupce kraje) bude hodnotitelem projektů a bude mít hlasovací právo v komisi, která bude rozhodovat o podpoře. Školy se tedy nadále budou ucházet o dotaci jak v listinné podobě, tak na elektronickém formuláři přímo na MŠMT ČR. Nově se mohou ucházet i nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje (v případě, že půjde o programy zaměřené na protidrogovou politiku musí vlastnit certifikaci, v případě ostatních programů se mohou hlásit volně!!) Financování bude zabezpečeno vždy na daný kalendářní rok, hlásit se však mohou až tříleté projekty (systém bude prozatím vytvořen na léta ) s tím, že v případě úspěšnosti a možnosti finanční saturace ze strany MŠMT ČR budou tyto projekty financovány kontinuálně. Významnou novinkou rovněž je, že dotace budou schvalovány s předstihem, tedy na daný kalendářní rok vždy v podzimním termínu předchozího roku. Na webových stránkách MŠMT je zavěšena metodika k této dotační politice. Nástin organizačního zabezpečení dotačního mechanismu naleznete právě ve výše uvedené metodice, kterou každý člen komise obdržel na jednání. Samostatná působnost Financování je zcela v kompetenci kraje a jeho způsobů financování v rámci grantů a dotací. 11 1_u.indd :59

12 2 KURIKULÁRNÍ POLITIKA A PRIMÁRNÍ PREVENCE (zásady realizace primární prevence v duchu kurikulární politiky a tvorba minimálního preventivního programu jako kurikulárního dokumentu ) Úvod Primární prevence přináleží ve správě školství do oblasti, která je rovněž podchycena v rámci tzv. kurikulární politiky ČR v oblasti školství. Pro primární prevenci to znamená nejen formální zařazení do tohoto systému, ale především to v jejím přímém výkonu i v oblasti dokumentačního zpracování představuje řadu povinností, náležitostí i formálně-byrokratických procedur. Cokoliv tedy nadále bude řečeno i byť jen v obecném (třeba obecně pedagogickém) duchu, má v tomto smyslu vztah i k primární prevenci. V úvodu budiž vymezeny ty nejdůležitější body, které budou následně předmětem přednášky i stručného písemného zpracování tohoto studijního sylabu: 1. Vymezení pojmu kurikula a jeho vztah k primární prevenci. 2. Minimální preventivní program (dále jen MPP) jako kurikulární dokument, kurikulární dokumentační náležitosti školy v oblasti primární prevence. 3. MPP jako specifický program vzdělávání a výchovy: vzhledem ke kurikulu a jeho tvorbě, vhledem k analýze vzdělávacích potřeb, vzhledem k výukový cílům a jejich vlastnostem a vzhledem k didaktickým taxonomiím. 4. Vyhodnocení MPP jako nedílná součást tvorby kurikula v oblasti primární prevence. 5. Stručný příklad postupných kroků tvorby MPP jako kurikulárního dokumentu. 2.1 Vymezení pojmu kurikula a je vztah k primární prevenci Zkonstruovat jakýkoliv vzdělávací program je vysoce specializovaná činnost, která předpokládá řadu odborných dovedností. Novodobě se jedná o tzv. pedagogické projektování, což z pohledu učitele vyžaduje vnímat svou praxi s odborným nadhledem a mít schopnost konstruovat obecné rámce vzdálené školní realitě. Jde o novou zkušenost, zkušenost často odmítanou, bolestnou, mnohými shledávanou zbytečnou, vyvolávající obavy. Je to prosté dosavadní učitel byl v předchozím vzdělávání připravován na roli realizátora osnov, nikoliv na roli projektanta vzdělávání. Do této role jej postavil školský zákon z roku 2004, který uložil školám vytvářet školní vzdělávací programy (ŠVP) na základě Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Současně s tímto se na scéně objevila novodobá kurikulární reforma, která se postupně dotýká i primární prevence. Základní pojmy: Kurikulum (školské)...je obecně to, čeho má být dosaženo. Lze na něj pohlížet třemi způsoby: jako na vzdělávací program, projekt či plán, dále pak jako na průběh studia a jeho obsah a konečně jako na obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve zvolené oblasti (třeba právě primární prevence) ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících. Kurikulární politika - strategie tvorby kurikulárních dokumentů, předpisy procedur jejich tvorby a kompetence každého subjektu v této politice. Kurikulum předkládá tyto základní otázky (i ve vztahu k primární prevenci) Proč vzdělávat? Koho vzdělávat? Jak vzdělávat? Kdy vzdělávat? Co vyučovat a jak vychovávat? Za jakých podmínek toto konat? S jakými výsledky toto konat? Kurikulární dokument veřejně přístupný (tedy např. na webu) dokument řešící danou oblast, pro pirmární prevenci např. MPP. Kurikulární kompetence soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů pomocí nichž kurikulum v dané oblasti realizujeme. 12 1_u.indd :59

13 2.2 Minimální preventivní program jako kurikulární dokument, kurikulární náležitosti primární prevence 1. V oblasti primární prevence kurikulum školám vymezuje několik základních požadavků, které se velmi stručně dají shrnout do následujících bodů: Primární prevence je organickou součástí školského kurikula. Na primární prevenci pamatují RVP pro jednotlivé subjekty, které určují jednotlivé oblasti (např. soubory sociální dovedností, výchova k principům tolerance, multikulturality a přijetí odlišnosti, prevenci nežádoucích jevů apod.). Tyto soubory stojí v příslušných RVP jednak samostatně, jednak ve formě doporučení zařazení do jednotlivých předmětů. Je tedy třeba, aby každá škola měla všechny tyto náležitosti v příslušných zpracováních (včetně možnosti projektového vyjádření) zahrnuty do ŠVP. Dosud se tak děje zřídka. Je nutné všechny tyto dokumenty mít přístupné průběžně veřejnosti (doporučovanou formou je přístup na webu). Toto se dosud neděje téměř vůbec!! Všechny tyto náležitosti těchto dokumentů musí z kurikulárního hlediska splňovat zákonem nařízené skutečnosti (respektovat zákon, vyhlášky atd.). Musí respektovat i obsah dalších závazných dokumentů, jako je Dlouhodobý záměr školství kraje, Strategie prevence v kraji apod. MPP je doporučeným programem řešení primární prevence ve škole. V tomto smyslu je tedy kurikálrním dokumentem se všemi náležitostmi jeho tvorby, realizace, zpětné kontroly a dostupnosti veřejnosti! MPP je současně nejvhodnější z hlediska plnění kurikula zahrnout jako přílohu (pozor oficiálně, dokumentačně) ŠVP. Dosud to není u škol zažitým zvykem (ačkoliv formálním požadavkem RVP to je!!) a ani ČŠI to prozatím příliš nekontroluje, ale do budoucna se dá očekávat nad rámec MPP i důsledná tvorba tzv. Školní preventivní strategie, dalšího kurikulárního dokumentu. Strategie pak bude v oblasti primární prevence představovat výchovnou a vzdělávací cestu, MPP pak nástroj k jejímu dosažení! Primární prevencí v duchu kurikulárních zásad by měl být pověřen pouze pedagog, který splňuje příslušné kurikulární kompetence (nebo si je doplňuje) a současně splňuje funkční studium (nebo jej alespoň zahájil). MPP podléhá kontrole ČŠI a metodickému vedení oblastního metodika prevence v PPP. MPP jako specifický program vzdělávání a výchovy z hlediska kurikula a jeho tvorby 1. Vzhledem ke kurikulu a jeho tvorbě Na jakýkoliv vzdělávací či výchovný program, včetně MPP, lze pohlížet mnoha způsoby. Z hlediska praktického je výhodné uchopit jej jako projekt výuky vytvořený za účelem překlenutí výkonnostní mezery mezi tím, co jedinec dosud zvládá a tím, co bychom chtěli aby zvládal a věděl nadále. V oblasti primární prevence nejde o variantu skokového získání patřičných vědomostí a kompetencí u žáků a studentů, ale o permanentní a kontinuální proces od ročníku k ročníku! Dílčí práci s jednotlivými ročníky je tedy vhodné v MPP uvést. 2. Vzhledem k analýze vzdělávacích potřeb Tvorba libovolného vzdělávacího projektu, včetně MPP, by vždy měla začít zjišťováním vzdělávacích potřeb a zjišťováním informací o skupině osob (v případě MPP žáků a studentů), pro které má být vzdělávací projekt (v tomto případě MPP) projektován. Jde o nelehkou a co do rozsahu velmi komplexní proceduru, která je současně nesmírně důležitá. Vždyť má tvořit samotné základy budoucího projektu, jeho teoretická i praktická východiska. V případě přípravy této analýzy v rámci budoucí realizace MPP do ní zahrnujeme a všímáme si zejména: možností pracovních, pedagogických i organizačně-technických podmínek k realizaci. reálných možností financování. možností zdroje dostupných informací (k analýze i k následné samotné výuce). promyšlení vhodných metod, postupů a použitých nástrojů v budoucím MPP. 13 1_u.indd :59

14 volby diagnostických metod zjišťování informací od žáků (rozhovory, dotazníky, pozorování atd.). charakteristiky cílové skupiny (věk dětí, jejich intelektové předpoklady, míra jejich motivace atd.) definici výkonnostní mezery mezi současným stavem a požadovaným stavem budoucím. Po zjištění všech výše uvedených informací formulujeme písemně analýzu vzdělávacích potřeb. Struktura je zcela na uvážení pedagoga, nemělo by v ní však chybět: úvod a v něm specifikace cíle analýzy, způsobu jejího provedení, rozsahu atd. formulace hlavních poznatků: koho a proč vzdělávat, definice a rozbor výkonnostní mezery, definice a rozbor cílové skupiny. nástin toho, jakým způsobem bude budoucí MPP uchopen, na co zaměřen i stručný výčet jeho struktury a použitých metod. výčet pracovně-organizačně-technických podmínek a hlavně: způsob financování a jeho nároky. Tato analýza má nejen sloužit k tvorbě MPP, ale měla by být jako samostatná příloha vzadu jeho součástí. Je to to přirozené, jde o základní stavební kámen celého MPP. 3. Vzhledem k výukovému cíli MPP a akceptace jeho vlastností Problematika cílů a jejich vlastností i u MPP - je nesmírně složitou a strukturovanou oblastí, pro potřeby tohoto sylabu s ohledem na jeho omezený rozsah lze uvést pouhý stručný orientační nástin. Cíl srozumitelně a jasně formulovaný - je základní stavební jednotkou každého vzdělávacího či výchovného projektu, tedy i MPP. V oblasti primární prevence jej můžeme chápat jako představu o kvantitativních i kvalitativních změnách jednotlivých žáků v důsledku realizace MPP, přičemž důležitý je zde specifický kurikulární pojem kongruence : je to shoda mezi výukovými cíli, učebními činnostmi a následnými postupy hodnocení nesmí se vylučovat a musí na sebe kontinuálně navazovat. V hierarchii těchto cílů musí být v MPP obsažen cíl FINÁLNÍ a dále pak struktura cílů DÍLČÍCH! Z hlediska tvorby kurikula, i v případě tvorby MPP, rozlišujeme tyto základní a nutné vlastnosti cílů (pro lepší zapamatování jde o tzv. systém 3K + P): komplexnost konzistentnost kontrolovatelnost přiměřenost Komplexnost Tento požadavek znamená, že plánované změny v osobnosti žáka v souvislosti s realizací MPP nemůžeme omezit pouze na oblast kognitivní (poznatkovou), ale je nutné se zaměřit i na oblast psychomotorickou a afektivní (postojovou). Všechny tyto kategorie pak pokud možno vyjadřujeme za pomoci didaktických aktivních sloves, které přímo určují míru dosaženého stavu s ohledem na určenou taxonomii (viz. dále). Konzistentnost Atribut konzistentnosti představuje nutné dodržení hierarchie, v rámci které jsou nižší cíle podřízeny cílům vyšším, specifické cíle cíli finálnímu a současně že teprve dosažení nižší úrovně (cíle) umožňuje přechod k úrovni vyšší (k vyššímu cíli). Kontrolovatelnost V rámci kritéria kontrolovatelnosti je třeba MPP nastavit tak, aby umožňoval zpětnou kontrolu, zda bylo cíle MPP dosaženo a v jaké kvalitě. Kontrolovatelnost lze zabezpečit v případě, že formulace cíle MPP bude obsahovat tři složky: požadovaný výkon, normu tohoto výkonu a podmínky výkonu. Bude tedy jinými slovy mít podobu výkonnostního standardu žáka ze daných podmínek, a proto se tato oblast vždy formuluje z hlediska pozice žáka, nikoliv dle potřeb či možností učitele. 14 1_u.indd :59

15 Přiměřenost Přiměřenost se týká náročnosti cílů v MPP. Je třeba mít na zřeteli především požadavek cíle náročného, ale pro žáky dostupného a dosažitelného. Jakýkoliv jiný přístup (nedostatečný či naopak přehnaný) je pro žáka demotivující. 4. Vzhledem k didaktickým taxonomiím Tato problematika byla do sylabu zařazena pouze jako doplnění. Tvoří sice potřebnou a nedílnou součást MPP jako kurikulárního dokumentu, ale je zcela nad rámec možností této přednášky zabývat se detailně rozsáhlou kategorií jednotlivých taxonomií. Všechny jsou obsaženy v dostupné odborné literatuře. Doporučuji k prostudování: skriptum Didaktiky od Doc. Obsta z PdF UP Olomouc. publikaci Tvorba vzdělávacího programu od Doc. Dr. Prášilové z téhož pracoviště (z této je převzata většina teorie tohoto sylabu)! Zejména publikace Doc. Dr. Prášilové svým rozsahem únosná je skvělou učebnicí kurikulární politiky ve vztahu k tvorbě vzdělávacího programu. Po jejím prostudování nelze tvorbě kurikula a jeho potřeb i ve vztahu k primární prevenci nerozumět! 2.3 Vyhodnocení MPP jako nedílná součást tvorby kurikula v oblasti primární prevence Hodnocení výsledků vzdělávání je procedura, která jednoznačně prokazuje, zda bylo dosaženo projektovaného programového cíle. Je nutnou součástí po samotné realizaci MPP jeho úspěšného završení jako kurikulárního dokumentu! Zpětný, evaluační pohled je však velice náročný, zejména stran určení vhodné metody, která je co do poskytnutí a následné interpretace dat prokazatelná nejen kvalitativně, ale i kvantitativně. Oblast primární prevence a výsledky v ní dosažené jsou jednou z nejhůře měřitelných oblastí vůbec. Najít tedy odpovídající metodu není snadné. V tomto ohledu si lze pomoci právě za podmínky, že MPP pojmeme jako výše uvedený a specifikovaný vzdělávací program, jehož cílem je vyplnění výkonnostní mezery užitím některého z obecných modelů posuzování dosažení stanoveného cíle MPP. Jednou z takových metod je tzv. Kirpatrickův model čtyř postupných kroků hodnocení. Je jednoduchý a přináší kýžené výsledky. Kirpatrick předkládá čtyři základní otázky, na které má být v rámci hodnocení i v případě MPP po ukončení realizace vzdělávacího projektu zodpovězeno. Ke každé otázce navíc přináleží vhodné diagnostické metody a techniky. 1. REAKCE líbilo se jim to? praktický nástroj: dotazník, mikrodiagnóza, rozhovor. 2. UČENÍ naučili se to, rozumějí tomu? praktický nástroj: test, dotazování, zkouška, řešení úkolů, simulace. 3. CHOVÁNÍ použili by to v praxi? praktický nástroj: pozorování, rozhovor, analýza písemných podkladů, hodnocení výkonu. 4. VÝSLEDKY došlo ke změně v efektivitě, byla zaplněna výkonnostní mezera? praktický nástroj: porovnání, analýza písemných údajů. Použití tohoto modelu sice neobsáhne (jako ostatně žádná metoda) hodnocení a zpětnou vazbu v celé šíři, ale udá cenné údaje, které budou mít vypovídající, validní hodnotu, a co je cenné zejména: ověří praktický výkon MPP ve vztahu k předchozí analýze vzdělávacích potřeb, splnění jeho cílů s ohledem na výše uvedenou strukturu a její požadavky a monitoruje jak rovinu kvalitativní (zejména postojovou a vzdělanostní), tak i kvantitativní (především kategorii potřebných údajů, cifer, zjištění). Toto vše se přitom děje opět z pohledu samotného žáka!! (což je pro učitele nesmírně cenné). 15 1_u.indd :59

16 2.4 Stručný příklad postupných kroků tvorby MPP jako kurikulárního dokumentu Domnívám se, že na základě výše uvedeného, jste mohli získat alespoň rámcovou představu o náležitostech MPP jako kurikulárního dokumentu a o celkovém zarámování primární prevence ve vztahu k tvorbě kurikula. Pojďme na závěr, alespoň stručně a heslovitě, provést (jako příklad) jakousi osnovu tvorby MPP v souladu s kurikulární politikou. Lze postupovat třeba dle následujících kroků (individuálních možností je však bezpočet): 1. Příprava a tvorba komplexní a co nejpodrobnější analýzy vzdělávacích potřeb. 2. Shromáždění a důkladné studium dostupné legislativy (zákony a vyhlášky), metodických pokynů (zejména MŠMT) a podpůrných dokumentů (dlouhodobých záměrů kraje, krajských strategií apod.). V návaznosti na předchozí analýzu vzdělávacích potřeb si ujasníme vzhledem k nám již v tomto okamžiku známému budoucímu zaměření MPP co všechno budeme muset z výše uvedených zdrojů respektovat, co do MPP zahrnout, v souladu s čím vším jej pojmout. 3. Definice základních pojmů a formulace stručného teoretického východiska MPP. 4. Určení jednoho (či více) finálních výukových cílů a následné detailní rozpracování celé hierarchie cílů dílčích se všemi výše uvedenými náležitostmi, potřebami a vlastnostmi těchto cílů (připomínám hlavně celou šíři systému 3K + P, užití vhodných taxonomií atd.) jde vlastně o určení smyslu i výsledků celého MPP! 5. Velmi vhodné je ihned po předchozím kroku zařadit systém kontroly a způsob hodnocení výsledků celého MPP. Proč toto nenechávat až na závěr? Protože právě v tomto okamžiku jsme dodělali všechny cíle a celou jejich strukturu a můžeme dokud jsme si vědomi všech detailních aspektů efektivně pouvažovat o nutnosti a způsobu následné evaluace a tuto pak vhodnou formou zpracovat. 6. Formulace konkrétního rozboru a příprava souvislé textové části MPP všechny kroky, postupy, nástroje, konkrétní výkony konkrétně jmenovaných činností, zaměření, časové dotace i formy a způsoby výuky slovy: celý rozsah konkrétního pedagogického výkonu při realizaci MPP. 7. Formulace a stručná analýza cílové skupiny (žáci a studenti, rozbor). 8. Formulace dostupných a používaných pracovně-organizačně-technických podmínek a dostupnosti a výčtu studijních, učebních a didaktických podkladů a pomůcek. 9. Úplný a reálný rozpočet MPP za časovou jednotku (buďto na školní rok nebo na délku trvání realizace MPP) stručná ekonomická část. 10. Schválení statutárním zástupcem školy, založení ve formě přílohy k aktuálnímu ŠVP daného zařízení a následné zveřejnění nejlépe na webových stránkách daného zařízení. 16 1_u.indd :59

17 Poznámky 1_u.indd :59

18 Poznámky 1_u.indd :59

19 Poznámky 1_u.indd :59

20 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR 1_u.indd :59

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012 MŠMT 2009 Obsah Úvod 3 Oddíl I. Vyhodnocení Strategie prevence sociálně

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 165/2012/ZK-31 ze dne 15. 5. 2012 STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 KONCEPCE Oddělení prevence

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vypracovala:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více