Více na stranách 2 a 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více na stranách 2 a 3"

Transkript

1 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti regionu přijímat peníze z evropských fondů. Občané zajímající se o tuto problematiku se již mohli setkat s takzvanými euromanažery a sběrači projektů. V Olomouci rovněž proběhla konference Olomoucký kraj v Evropě. Zástupci podnikatelů a neziskových organizací dále měli možnost navštívit své kolegy v jiných členských státech Evropské unie, seznámit se s jejich prací a vyměnit si s nimi zkušenosti. Kraj rovněž připravuje síť speciálních euronástěnek, které se budou uvedené problematice věnovat a přinášet čtenářům nové informace. Více na stranách 2 a 3 Regionální operační program Regionální operační programy pro období 2007 až 2013 budou připraveny pro jednotlivé regiony soudržnosti, takzvané NUTS II. V našem případě půjde o region Střední Morava tvořený Olomouckým a Zlínským krajem. Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice i posílení kvality života obyvatel. Základní cíle Regionálního operačního programu jsou proto směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Více na straně 4 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomoucký kraj má od března letošního roku v centru Evropské unie v belgickém Bruselu své vlastní zastoupení. Získávání informací, které jsou důležité pro subjekty v našem regionu, prezentace a propagace Olomouckého kraje a intervence v jeho prospěch, to jsou jen některé z úkolů zastoupení. Cílem je, aby zastoupení nesloužilo pouze samotnému kraji, krajskému úřadu a jeho zařízením, ale také dalším partnerům, kteří informace z institucí Evropské unie považují za důležité. Zastoupení Olomouckého kraje a Zlínského kraje zajišťuje stejné mezinárodní konsorcium firem. Oba moravské kraje v Bruselu sdílí také stejnou budovu. Více na straně 5 Informační středisko EUROPE DIRECT Na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska v Olomouci navázalo v závěru roku 2005 centrum nazvané EUROPE DIRECT. To patří do stejnojmenné celoevropské sítě středisek, které poskytují informace o Evropské unii. EU- ROPE DIRECT v Olomouci sídlí v podloubí radnice na Horním náměstí. Je v něm možné získat například přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech unie, tiskoviny, brožury a základní literaturu. Více na straně 6 Ing. Pavel Horák 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vážení starostové měst a obcí, vážení podnikatelé, zástupci neziskových organizací a další partneři Olomouckého kraje, držíte v rukou první vydání elektronického bulletinu e - info. Olomoucký kraj jej připravuje v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje. Cílem projektu je zvyšovat schopnost našeho regionu úspěšně čerpat peníze z evropských fondů a využívat je k rozvoji kraje. Nadcházející programovací období Evropské unie 2007 až 2013 je pro nás velkou výzvou, na kterou se již několik let snažíme dobře připravit. Hovořím - li v množném čísle, nemám na mysli pouze představitele Olomouckého kraje, ale také všechny naše partnery. Od počátku přípravy na vstup do Evropské unie a čerpání peněz ze strukturální fondů a dalších zdrojů se kraj snaží zapojit do společné práce co nejvíce subjektů. Obce, podnikatelé, neziskové organizace a vysoké školy jsou pro nás důležitými partnery. Snažíme se vzájemně si pomáhat, předávat si zkušenosti a hledat nové cesty spolupráce. Věřím, že bulletin e info nám ve vzájemné spolupráci pomůže a že přispěje k ještě lepší vzájemné informovanosti.

2 Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Projekt Partnerství pro rozvoj kraje je realizován v rámci Společného regionálního operačního programu a obdobné projekty mají i ostatní kraje v ČR. Olomoucký kraj se k projektu přihlásil, protože cítil potřebu více komunikovat s ostatními subjekty v kraji. Hlavním cílem projektu je posílení schopnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Přestože většinou je již deklarováno mnoho proškolených odborníků schopných práce na projektech, ve skutečnosti se to neodráží na počtu a kvalitě předkládaných projektů. Navíc dochází k rozptýlení míst přerozdělujících dotace na nižší územní celky. Tyto neduhy současnosti by měl odstranit právě projekt Partnerství pro rozvoj kraje. Měl by umožnit zlepšení odborné i praktické průpravy v oblasti projektové přípravy a projektového řízení u zaměstnanců kraje i partnerů projektu. Projekt Partnerství pro rozvoj kraje má několik klíčových výstupů, s nimiž se mohou občané setkat. Jednou z těchto aktivit je vydávání tohoto elektronického bulletinu. Bulletin nebude šířen jen elektronicky, ale také prostřednictvím sítě nástěnek, které budou informovat o Evropské unii a o nových trendech v její politice. V Olomouckém kraji působí pracovníci, kteří poskytují informace a rady zájemcům o podávání projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Třináct takzvaných euromanažerů pracuje na obcích s rozšířenou působností, dalších dvanáct pak v podnikatelské a neziskové sféře a v sektoru rozvoje venkova. Euromanažeři by měli zájemcům poradit, kde a jak se ucházet o dotace ze strukturálních fondů EU, předat důležité kontakty, detailněji poradit o možnosti uplatnění projektových námětů v dotačních titulech, případně i pomoci s problémy při zpracování projektové žádosti. Euromanažeři prošli intenzivním vzděláváním, jež jim umožňuje dobře zastávat svou práci. Díky působení euromanažerů v menším regionu než je kraj a ve specifických oblastech se zlepšila výměna informací mezi krajem a ostatními partnery. Další nedílnou součástí práce euromanažerů je podpora společných partner- ských projektů, tedy projektů, kde bude více spolupracujících žadatelů o dotaci z Evropské unie. Princip partnerství je v této souvislosti velmi důležitý, neboť žadatelům umožňuje lépe čerpat dotace a zvyšuje se dopad samotného realizovaného projektu. Napomoci přípravě regionu na účinné čerpání prostředků z fondů EU má také zásobník projektových námětů. Zásobník byl naplněn více jak 350 projektovými náměty. Ti, kdo se rozhodli zapojit do databáze, budou získávat informace o možnosti zažádat o dotaci na základě aktuální výzvy. Současně se budou vytipovávat projekty podobného nebo navazujícího charakteru a kraj se bude snažit iniciovat partnerskou spolupráci u takovýchto projektů. O dalším způsobu doplňování projektových námětů do zásobníku i o možnosti rozpracování některých konkrétních projektových námětů se bude jednat v Radě Olomouckého kraje. Samozřejmě, důležitou součástí projektu je i vzdělávání a informování o přípravě na plánovací období Nejvýznamnějšími akcemi, které se v této oblasti doposud uskutečnily, byly konference Olomoucký kraj v Evropě a konference zaměřená na příští programovací období. Obou se zúčastnilo více jak 200 zástupců měst i obcí a neziskového či podnikatelského sektoru. Na první konferenci vystoupili spíše externí přednášející - finanční odborníci, zástupci ministerstev či Univerzity Palackého. Na druhé konferenci převládala vystoupení zástupců kraje zodpovědných za přípravu jednotlivých oblastí v Regionálním operačním programu. Obě akce byly zaměřeny na regionální politiku Evropské unie a možnosti využití strukturálních fondů pro rozvoj regionů. Účastníci se na ní seznámili především s praktickými doporučeními pro účelné čerpání finančních prostředků. Na tyto akce bude navazovat projednávání Regionálního operačního programu na kulatých stolech v jednotlivých regionech kraje. Kromě stěžejních konferencí změřených na všechny cílové skupiny byly v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje uspořádány další dvě akce celokrajského významu. Jednalo se o konferenci Možnosti venkova v novém programovacím období EU a prezentace projektu a možností využívání fondů EU na konferenci Unie neziskových organizací. Úspěšnou aktivitou jsou také setkání mikroregionů, kde si mohou mezi sebou mikroregiony vyměňovat zkušenosti, a součástí setkání je i vzdělávací blok. Velké množství aktivit v projektu se zaměřuje na vzdělávání. Vzdělávání se však neomezuje pouze na odborné pracovníky a velké akce. V rámci projektu jsou také naplánovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost na témata související s dotacemi z Evropské unie, s realizací Snímek z konference Olomoucký kraj v Evropě. pokračování na straně 3 2

3 projektů atd. Nabídku pořádaných seminářů je možné získat u euromanažerů nebo na internetových stránkách projektu. Mimo tyto veřejně populární akce jsou v projektu realizovány i další aktivity. Jedná se o analýzy a studie konkrétních problémových oblastí, například neziskového sektoru, některých obcí atd. Další rozšiřování znalostí osob zodpovědných za rozvoj kraje je realizopokračování ze strany 2 váno prostřednictvím zahraničních studijních cest, kde se účastníci obeznámí s možnými postupy vedoucími k úspěšnému čerpání financí ze strukturálních fondů, které se uplatňují v zahraničí. Vybrané ukázkové projekty pak budou také prezentovány v publikaci, jež bude v rámci tohoto projektu vydána. Pokud máte zájem se dovědět více o realizovaných a plánovaných aktivitách v projektu, sledujte pravidelně aktualizované webové stránky cz/partnerstvi. Projekt Partnerství má za sebou první výsledky Kromě vzdělávacích seminářů pro odborníky i laiky projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje přináší řadu příležitostí, jak získat informace přímo od kolegů ze zahraničí. V letošním roce byla realizována například zahraniční poznávací cesta do Irska s tématikou rozvoje venkova. Celkem 35 zástupců mikroregionů, obcí a podnikatelů, partnerů projektu, mělo příležitost navštívit irský region Duhallow a blíže poznat práci tamních organizací, které se orientují na rozvoj venkova a venkovskou turistiku. Cílem další zahraniční pracovní cestou bylo sousedské Polsko v polovině května letošního roku. 30 zástupců neziskových organizací navázalo kontakty s neziskovkami v Opolském vojvodství, konkrétně ve Wroclavi a Krakowě. Kromě návštěv neziskových organizací většinou z oblasti sociální, mohli účastníci cesty poznat projekty, které v Olomouckém kraji nejsou. Byla to například návštěva Evropského domu v Opoli, kde se shromažďují veškeré informace KONTAKT: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc RNDr. Jiří Juránek, Ph.D. metodický konzultant projektu, tel: o EU, nebo návštěva Muzea opolské vesnice, které je z velké části financováno z evropských prostředků. Na jaro příštího roku je připravována cesta do Bruselu s cílem poznat evropské instituce a navázat kontakty s konkrétními pracovníky. Vzdělávací charakter projektu podtrhují i jeho další aktivity, k nimž patří semináře a zpracování analýz. Kromě analýzy vzdělávacích potřeb a analýzy agroturistiky Olomouckého kraje se v současné době pracuje na analýze neziskového sektoru, na analýze strategických dokumentů na území obce s rozšířenou působností Olomouc a na analýze rozvoje Konice. Poslední z jmenovaných analýz bude dokončena na podzim letošního roku. Výsledky zpracovaných analýz částečně ovlivní nabídku vzdělávacích kurzů organizovaných v rámci projektu Partnerství v letošním roce. Kromě vzdělávacích programů pro experty i odborníky jsou na začátku nového plánovacího období připravovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost právě na téma nového programovacího období EU. Už dnes jsou připravovány semináře v Hranicích a na Přerovsku, které mají připravit neziskové organizace na nové plánovací období, stejně jako seminář pro zástupce obcí na území Lipenska. Další semináře budou plánovány s ohledem na aktuální potřeby partnerů projektu, kterých je v současné době 63. Zástupci neziskových organizací během návštěvy Polska diskutují se svými tamními kolegy. 3

4 Regionální operační program pro období Rada Asociace krajů České republiky schválila v loňském roce záměr krajů, aby v rámci uplatňování principu decentralizace výkonu veřejné správy v ČR byly pro programovací období připravovány samostatné regionální operační programy pro regiony soudržnosti nazývané NUTS II. Rovněž bylo dohodnuto, že zpracování návrhu postupu přípravy implementačních struktur na realizaci těchto operačních programů bude jednotné pro všechny regiony NUTS II v ČR. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava tvoří Olomoucký a Zlínský kraj. Oba kraje, po vyhlášení a vyhodnocení výzvy na zpracování zakázky na zpracování Regionálního operačního programu (ROP), společně uzavřely smlouvu o dílo s firmou DHV CR, spol. s r. o. Na připomínkách materiálu pracují pracovní skupiny z obou krajů ustanovené na principu partnerství a političtí představitelé krajů, kteří tvoří Koordinační pracovní skupinu. Současně v souladu se zákony probíhá ex-ante hodnocení tohoto dokumentu a jeho posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), které zpracovávají odborné poradenské firmy. Dokument bude procházet dalším připomínkovým řízením ve vládě, neformálním vyjednáním s představiteli Evropské komise a bude se dále dopracovávat. Oficiální předání dokumentu ke schválení Evropskou komisí se předpokládá na podzim tohoto roku. Do té doby musí kraje zajistit a v předkládaném materiálu prokázat, že jsou schopny vykonávat funkci řídícího orgánu ROP, včetně zajištění všech implementačních struktur, finančních toků a informačních systémů pro úspěšné fungování programu. Funkci řídícího orgánu bude plnit Regionální rada složená ze zástupců obou krajů, která vzniká jako orgán s právní subjektivitou podle novely zákona o podpoře regionálního rozvoje ke dni 1. července Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel. Základní cíle ROP jsou směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na podporu malého a středního podnikání včetně prostředí pro inovace a na vytváření nových pracovních příležitostí. Důležitou oblastí rozvoje je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu, který je rovněž oblastí pro vznik pracovních příležitostí. Pokusíme se Vám stručně přiblížit obsahovou náplň jednotlivých priorit ROP následujícím shrnutím jejich strategických cílů. Priority ROP pro NUTS II Střední Morava Název priority Alokace 2007 až 2013 Priorita 1: Doprava mil. Kč Priorita 2: Integrovaný mil. Kč rozvoj a obnova regionu Priorita 3: Cestovní ruch mil. Kč Priorita 4: Technická 438 mil. Kč pomoc Priorita Doprava Hlavním cílem této priority je rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a to s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení okrajových částí regionu na tato centra s důrazem na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekosystémy. Dále se jedná o rozvoj veřejné dopravy s cílem omezit zátěže městských center automobilovou dopravou a umožnit obyvatelům venkovských regionů dojíždění do hospodářských center a zpřístupnit turistické oblasti v okrajových částech regionu pro návštěvníky. Třetí oblastí je rozvoj bezmotorové dopravy, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení dopravního zatížení území. Priorita Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prvním specifickým cílem této priority je podpořit revitalizaci městských částí a nevyužívaných areálů (brownfields), zajistit vyšší kvalitu veřejných služeb a zlepšení kvality života ve městech. Druhou oblastí této priority je venkov, kde bude podpora směřovat do zvýšení dostupnosti veřejných služeb a revitalizace obce, což povede k celkovému zkvalitnění života obyvatel obcí. Bude podporována modernizace a rekonstrukce vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury a rovněž infrastruktura pro volnočasové aktivity. Důraz bude kladen i na transformaci zastaralých objektů a jejich nové využití v jiné oblasti veřejných služeb. Významnou součástí budou aktivity na podporu podnikání, zejména malých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Priorita Cestovní ruch Tato priorita má za cíl zvýšit atraktivitu regionu rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro cestovní ruch, zlepšování kvality služeb a jejich rozšiřování vznikem služeb nových. Důležitou součástí je zefektivnění systému řízení a propagace turistických destinací a tvorby a propagace turistických produktů. ROP přinese do našeho regionu v období téměř 14,6 miliard Kč z fondů Evropské unie, což je suma dostatečně vysoká, aby stála za odpovídající úsilí při jejím získávání. Více informací: i Na posledním jednání pracovní skupiny pro tvorbu ROP dne byly do dokumentu zapracovány poslední připomínky. Do musí být Regionální operační program NUTS II Střední Morava odeslán na ministerstvo pro místní rozvoj, které všechny regionální operační programy předloží ke schválení Vládě ČR na jejím jednání dne Poslední schvalovací kolo ROP je plánováno na přelom září a října letošního roku, kdy konečnou verzi oficiálně schválí Evropská komise v Bruselu. 4

5 Olomoucký kraj má od března v Bruselu své zastoupení Na konci května proběhlo v pořadí již třetí jednání Místní pracovní skupiny fungující od března letošního rokupři regionálním zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Vždy poslední pondělí v měsíci se v kongresovém sále krajského úřadu v Olomouci schází skupina lidí, která má zájem o aktuální informace získané přímo z bruselských institucí. Jedná se zejména o zástupce měst a obcí, úřadů práce, univerzit, hospodářských komor a neziskových organizací. Ti všichni využívají možnost přímého jednání s koordinátorkou zastoupení Martinou Dlabajovou k tomu, aby jim oznámila aktuální výzvy projektů. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o takzvané měkké projekty, které nejsou součástí Strukturálních fondů a v minimálních případech jsou administrovány některou z českých organizací či samotnou vládou, je namístě, aby se informace o těchto projektech dostaly přímo k případným zájemcům. Příkladem takového programu je 7. rámcový program, který je sice primárně zaměřen na vědu a výzkum, nicméně v jeho rámci funguje tzv. Competitivness Innovation Programme (CIP) na podporu malých a středních podniků. Zájemce o podporu z tohoto programu může využít koordinátorku zastoupení k tomu, aby mu o příslušném programu sehnala informace, pomohla mu zkompletovat žádost o podporu, doručit ji na příslušné místo a následně i dohlédnout na projednávání přímo u konkrétního úředníka v Bruselu. Tato skutečnost je o to víc aktuální s ohledem na to, že 1. června 2006 Evropský parlament přijal první Rámcový program na podporu konkurenceschopnosti a inovací (CIP). Ve výsledku to znamená, že mezi lety 2007 a 2013 asi malých a středních podniků obdrží částku ve výši 3,6 mld Euro od Evropské unie na podporu investic do všech forem inovací a růstu. Už teď víme, že CIP bude podporovat projekty zejména z oblasti rozvoje konkurenceschopnosti podniků, podpory všech forem inovací, včetně ekologických, urychlení rozvoje informační společnosti a podpory úsporného hospodaření s energií a s obnovitelnými zdroji energie ve všech oblastech včetně dopravy (více na euractiv.com/en/innovation/cip-competitiveness-innovation-programme /article , informace jsou v angličtině). Kromě toho se po třech jednáních Místní pracovní skupiny v Olomouci ukázalo, že může fungovat i jako velice dobré místo k předávání zkušeností mezi jednotlivými subjekty Olomouckého kraje. Evidentní to bylo zejména při diskusi nad programem Town Twinning (program spolupráce mezi evropskými městy), kde se projevilo, že některá města mají s programem mnoho zkušeností a jiná o programu přemýšlejí jako o jedné možností, jak financovat své budoucí aktivity. V letošním roce žadatelé o podporu z tohoto projektu mohli své aktivity rozdělit do dvou skupin. První část podpory byla udělována na organizaci tematických konferencí, seminářů a informačních kampaní a druhá část podpory byla věnována projektům na téma setkávání občanů. Vzhledem k tomu, že town-twinningový program bude od ledna 2007 administrovat agentura najatá Evropskou komisí, lze předpokládat, bude se měnit i celkový charakter programu. V dubnu letošního roku Evropská komise přijala návrh, že v letech vznikne nový program s názvem Občané pro Evropu (Citizens for Europe). Pod tímto programem jsou schválena celkem tři opatření: Aktivní občané pro Evropu, Aktivní občanská společnost pro Evropu a Společně pro Evropu. O všech třech opatřeních budeme průběžně informovat na stránkách e-info (v angličtině lze první informace nalézt na oficiálních stránkách Evropské komise: Členové Místní pracovní skupiny navíc dostávají pravidelně dvakrát v měsíci zpravodaj s informacemi a aktualitami z bruselských institucí, dále jsou jim zasílány tematicky zaměřené souhrny informací podle toho, jak je dané téma aktuálně projednáváno. Veškerá komunikace mezi zastoupením v Bruselu a Olomouckým krajem probíhá v češtině, zasílané informace jsou poskytovány zdarma a jsou zveřejněny i na webových stránkách Olomouckého kraje. Adresa zastoupení: The Rose House, Boulevard de la Cambre 46, B1000 Brusel, BELGIE Koordinátorka v Bruselu: Martina Dlabajová, Kontaktní osoba v Olomouckém kraji: Renata Škrobálková, web: Budova zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. 5

6 Informační středisko EUROPE DIRECT v Olomouci Europe Direct je oficiální celoevropská síť informačních středisek, která poskytují informace o Evropské unii. V Olomouckém kraji fungování Europe Direct navázalo na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska (REIS) v Olomouci. Za vznikem celostátní sítě REIS stálo v době vrcholících debat o připojení ČR k EU ministerstvo zahraničních věcí. Tehdejší snahou ministerstva bylo přinést informace o EU občanům přímo v místě jejich bydliště a zapojit je do debaty o členství v unii. 13. května 2003 se ukázalo, že se nejednalo o snahu zbytečnou. Většina občanů ČR řekla své ANO vstupu republiky do EU. REIS tedy svůj úkol splnilo a nyní záleželo na ministerstvu, jak se k síti již zaběhnutých 12 informačních středisek (Olomouc, Liberec, Pardubice, Brno, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Zlín, Kladno) dál postavit. Řešením bylo začlenění REIS do celoevropské sítě informačních středisek Europe Direct, která fungují pod Evropskou komisí ve všech členských státech unie a až na výjimky nabízejí stejné služby. Dnes jsou tedy informace o EU v Olomouci poskytovány pod hlavičkou střediska Europe Direct sídlícího v prostorách radnice na Horním náměstí. Zde je možné získat přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech EU, k dispozici jsou tiskoviny, brožury a základní literatura o EU. Pro veřejnost jsou organizovány semináře, výstavy a soutěže. Proti předcházejícím letům je nespornou výhodou fakt, že Europe Direct patří přímo pod Evropskou komisi a je jí také z velké části financován. Díky tomu se informačních databází Komise a mohou tak okamžitě reagovat na dotazy, jejichž odpovědi je náročné vyhledat v českých zdrojích informací. V letošním roce je prozatím nejvýznamnější akcí olomouckého střediska Europe Direct oslava Dne Evro- py, připadajícího tradičně na 9. května. Touto akcí si každoročně všech 25 členských států EU připomíná myšlenku vzniku fungující společné Evropy. Letos se přímo v centru Olomouce debatovalo, soutěžilo a tancovalo. Každý, kdo šel okolo, si mohl osvěžit znalosti o členských státech EU v prezentačních stáncích, kde studenti středních škol z celého Olomouckého kraje představovali zajímavosti a charakteristiky členských států Unie. Při oficiálním zahájení na Horním náměstí se také poprvé veřejně sešli hlavní představitelé kraje, města a univerzity, a to hejtman Ivan Kosatík, primátor Martin Tesařík i rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák, a za přítomnosti zástupců Evropské komise společně zahájili letošní oslavy. Do aktivit Europe Direct se zapojují i Městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují ve městech s rozšířenou působností (Hustopeče nad Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Litovel, Jeseník, Šternberk, Prostějov, Uničov, Šumperk, Zábřeh, Štíty) zpravidla při informačních centrem nebo při knihovnách. Každé MEIS může požádat Europe Direct o malou dotační podporu a realizovat tak aktivity podle vlastních potřeb. V loňském roce to byly především projekty z kultury a z oblasti vzdělávání. Letos budou podpořeny také projekty z oblasti cestovního ruchu. KONTAKTY: Olomouc: Horní náměstí radnice, Olomouc Kontaktní osoba: Regina Kyselová (tel ) EU: (linka zdarma) ČR: (linka zdarma) Informační středisko Europe Direct v Olomouci. 6

7 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA č. 03 Olomoucký kraj dne vyhlásil grantová schémata - výzvu 03 k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Drobné podnikání Opatření 1.1 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Podpora: min. částka podpory na projekt: ,-Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 49% Žadatel: drobný podnikatel (1-9 zaměstnanců) oblast podnikání: řemesla, zpracovatelský průmysl, stavebnictví Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Příklady aktivit: pořízení hmotného a nehmotného majetku (stroje, zařízení, budovy, software...), inovace, licence, certifikáty, služby vedoucí k rozvoji podniku Územní vymezení: území v okrese Přerov, Jeseník, Šumperk a spádové obvody pověřených obcí Šternberk, Moravský Beroun, Litovel, Konice, Němčice nad Hanou Podmínka projektu: V souvislosti s projektem musí dojít k vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa Cíl grantového schématu: Zvýšení prosperity nejvíce zaostalých a strukturálně postižených regionů Sociální integrace Opatření 3.2 Podpora sociální integrace Podpora: min. částka podpory na projekt: ,- Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 100% Žadatel: obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem či obcemi, organizace zřizované státem, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora ČR a její složky Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Vzhledem k rozložení finanční alokace budou zvýhodněny akce, jejichž realizace (nebo alespoň 1. etapa) bude ukončena do Okruhy: sociální začlenění, rozvoj občanské společnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, podpora činností obcí a regionů Územní vymezení: Olomoucký kraj Cíl grantového schématu: Zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání. Poznámka: Jedná se pouze o tzv. měkké projekty, nikoli investice Příjem žádostí Termín pro příjem žádostí je do do hodin (předání osobně). Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje. Místo příjmu žádostí pro opatření 1.1 je v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 16. patro budovy RCO. Místo příjmu žádostí je na podatelně grantových schémat Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 12. patro budovy RCO. Kontakt Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje, Jeremenkova 40a, Olomouc Drobné podnikání: Zdenka Dohnalová, Dis., tel , cz Sociální integrace: Ing. Stanislava Klvaňová, tel , cz Podrobné informace na - složka Evropská unie grantová schémata v rámci SROP 3. výzva Své dotazy ke grantovým schématům můžete klást i na diskusním fóru speciálně zřízeném pro grantová schémata v rámci této složky. Regionální rozvoj Program Rozvoj komunitního a regionálního života Podpora veřejně prospěšných projektů, které usilují o zlepšení/zkvalitnění podmínek života v obcích, městech a regionech; Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje (t.j. vyváženost ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a ekologických hledisek); Vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných; Stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tedy občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) a vytváření příležitostí pro místní dárcovství; Vyhlašovatel: Nadace Via Ukončení příjmu žádostí: Link: Volný čas a cestovní ruch Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Podpora mikroprojektů místních komunit v příhraniční oblasti s Polskem Ukončení příjmu žádosti: Iniciativa Interreg > Interreg III A > ČR-Polsko > Priorita 2: Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti > Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Link: 7

8 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů Stipendia Studijní stipendia Nadace Cabot Stipendia studentům vysokých škol s dobrými studijními výsledky, ale bez dostačujících finančních prostředků. Ukončení příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Nadace Cabot Link: Ostatní Grantové řízení Nadace Zdraví pro Moravu Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména - využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví - rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny - pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity - propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech - motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. Vyhlašovatel:Nadace Zdraví pro Moravu Ukončení příjmu žádostí: Link: VIA Bona 2006 Ocenění VIA Bona je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívaným nástrojem společenské odpovědnosti firem. Ukončení přijmu žádostí: Vyhlašovatel:Nadace VIA Link: Sociální Vyrovnávání šancí žen a mužů Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Link: Průmyslové vztahy a sociální dialog Program je určen pro odborové organizace, nevládní organizace, zaměstnavatelské svazy, profesní sdružení a komory, malé a střední firmy, orgány veřejné a státní správy. Hlavními cíli programu jsou: - propagace evropského sociálního dialogu; - finanční podpora účasti zaměstnanců na tomto dialogu; - společenská odpovědnost firem; - zlepšení dovedností v oblasti průmyslových vztahů. Mezi podpořené aktivity budou patřit semináře, konzultace, vyjednávání. Uzávěrka platí pro projekty, které začnou před 22. prosincem Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Link: europa.eu.int/comm/employment_social/calls/ 2006/vp_2006_001/call_en.pdf Informační společnost Podpora nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých V rámci této Akce 5 výzvy k podávání projektů se Evropská komise zaměřuje na podporu nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých. Všechny předložené projekty se musí zabývat jednou z následujících prioritních oblastí: 1. Kulturní rozmanitost a tolerance 2. Méně zvýhodněné regiony 3. Východní Evropa Kavkaz Jihovýchodní Evropa 4. Inovace ve vzdělávání v oblasti evropského občanství 5. Spolupráce mezi lokálními nebo regionálními orgány veřejné správy a mládežnickými nevládními organizacemi. Přesněji, projekty musí směřovat k vytváření a upevňování silných partnerství jednak mezi samotnými mládežnickými organizacemi, jednak mezi mládežnickými organizacemi a institucemi veřejné správy. Uzávěrka příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Evropská komise Link: europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na rok 2007 uzávěrka: vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR typ podpory: Grant, Dotace Ministerstvo kultury ČR vypsalo veřejnou soutěž ve svém programu výzkumu a vývoje pro rok Programy * Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví * Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů * Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize * Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy Termín uzávěrky je 28. července 2006 v Blíže viz Kontakt: Helena Kacovská a Eva Biedermanová, Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, Praha 6, T a , E a e - info elektronický bulletin vydává Olomoucký kraj ve spolupráci s informačním střediskem Europe Direct v Olomouci mail: 8

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více