Více na stranách 2 a 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více na stranách 2 a 3"

Transkript

1 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti regionu přijímat peníze z evropských fondů. Občané zajímající se o tuto problematiku se již mohli setkat s takzvanými euromanažery a sběrači projektů. V Olomouci rovněž proběhla konference Olomoucký kraj v Evropě. Zástupci podnikatelů a neziskových organizací dále měli možnost navštívit své kolegy v jiných členských státech Evropské unie, seznámit se s jejich prací a vyměnit si s nimi zkušenosti. Kraj rovněž připravuje síť speciálních euronástěnek, které se budou uvedené problematice věnovat a přinášet čtenářům nové informace. Více na stranách 2 a 3 Regionální operační program Regionální operační programy pro období 2007 až 2013 budou připraveny pro jednotlivé regiony soudržnosti, takzvané NUTS II. V našem případě půjde o region Střední Morava tvořený Olomouckým a Zlínským krajem. Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice i posílení kvality života obyvatel. Základní cíle Regionálního operačního programu jsou proto směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Více na straně 4 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomoucký kraj má od března letošního roku v centru Evropské unie v belgickém Bruselu své vlastní zastoupení. Získávání informací, které jsou důležité pro subjekty v našem regionu, prezentace a propagace Olomouckého kraje a intervence v jeho prospěch, to jsou jen některé z úkolů zastoupení. Cílem je, aby zastoupení nesloužilo pouze samotnému kraji, krajskému úřadu a jeho zařízením, ale také dalším partnerům, kteří informace z institucí Evropské unie považují za důležité. Zastoupení Olomouckého kraje a Zlínského kraje zajišťuje stejné mezinárodní konsorcium firem. Oba moravské kraje v Bruselu sdílí také stejnou budovu. Více na straně 5 Informační středisko EUROPE DIRECT Na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska v Olomouci navázalo v závěru roku 2005 centrum nazvané EUROPE DIRECT. To patří do stejnojmenné celoevropské sítě středisek, které poskytují informace o Evropské unii. EU- ROPE DIRECT v Olomouci sídlí v podloubí radnice na Horním náměstí. Je v něm možné získat například přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech unie, tiskoviny, brožury a základní literaturu. Více na straně 6 Ing. Pavel Horák 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vážení starostové měst a obcí, vážení podnikatelé, zástupci neziskových organizací a další partneři Olomouckého kraje, držíte v rukou první vydání elektronického bulletinu e - info. Olomoucký kraj jej připravuje v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje. Cílem projektu je zvyšovat schopnost našeho regionu úspěšně čerpat peníze z evropských fondů a využívat je k rozvoji kraje. Nadcházející programovací období Evropské unie 2007 až 2013 je pro nás velkou výzvou, na kterou se již několik let snažíme dobře připravit. Hovořím - li v množném čísle, nemám na mysli pouze představitele Olomouckého kraje, ale také všechny naše partnery. Od počátku přípravy na vstup do Evropské unie a čerpání peněz ze strukturální fondů a dalších zdrojů se kraj snaží zapojit do společné práce co nejvíce subjektů. Obce, podnikatelé, neziskové organizace a vysoké školy jsou pro nás důležitými partnery. Snažíme se vzájemně si pomáhat, předávat si zkušenosti a hledat nové cesty spolupráce. Věřím, že bulletin e info nám ve vzájemné spolupráci pomůže a že přispěje k ještě lepší vzájemné informovanosti.

2 Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Projekt Partnerství pro rozvoj kraje je realizován v rámci Společného regionálního operačního programu a obdobné projekty mají i ostatní kraje v ČR. Olomoucký kraj se k projektu přihlásil, protože cítil potřebu více komunikovat s ostatními subjekty v kraji. Hlavním cílem projektu je posílení schopnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Přestože většinou je již deklarováno mnoho proškolených odborníků schopných práce na projektech, ve skutečnosti se to neodráží na počtu a kvalitě předkládaných projektů. Navíc dochází k rozptýlení míst přerozdělujících dotace na nižší územní celky. Tyto neduhy současnosti by měl odstranit právě projekt Partnerství pro rozvoj kraje. Měl by umožnit zlepšení odborné i praktické průpravy v oblasti projektové přípravy a projektového řízení u zaměstnanců kraje i partnerů projektu. Projekt Partnerství pro rozvoj kraje má několik klíčových výstupů, s nimiž se mohou občané setkat. Jednou z těchto aktivit je vydávání tohoto elektronického bulletinu. Bulletin nebude šířen jen elektronicky, ale také prostřednictvím sítě nástěnek, které budou informovat o Evropské unii a o nových trendech v její politice. V Olomouckém kraji působí pracovníci, kteří poskytují informace a rady zájemcům o podávání projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Třináct takzvaných euromanažerů pracuje na obcích s rozšířenou působností, dalších dvanáct pak v podnikatelské a neziskové sféře a v sektoru rozvoje venkova. Euromanažeři by měli zájemcům poradit, kde a jak se ucházet o dotace ze strukturálních fondů EU, předat důležité kontakty, detailněji poradit o možnosti uplatnění projektových námětů v dotačních titulech, případně i pomoci s problémy při zpracování projektové žádosti. Euromanažeři prošli intenzivním vzděláváním, jež jim umožňuje dobře zastávat svou práci. Díky působení euromanažerů v menším regionu než je kraj a ve specifických oblastech se zlepšila výměna informací mezi krajem a ostatními partnery. Další nedílnou součástí práce euromanažerů je podpora společných partner- ských projektů, tedy projektů, kde bude více spolupracujících žadatelů o dotaci z Evropské unie. Princip partnerství je v této souvislosti velmi důležitý, neboť žadatelům umožňuje lépe čerpat dotace a zvyšuje se dopad samotného realizovaného projektu. Napomoci přípravě regionu na účinné čerpání prostředků z fondů EU má také zásobník projektových námětů. Zásobník byl naplněn více jak 350 projektovými náměty. Ti, kdo se rozhodli zapojit do databáze, budou získávat informace o možnosti zažádat o dotaci na základě aktuální výzvy. Současně se budou vytipovávat projekty podobného nebo navazujícího charakteru a kraj se bude snažit iniciovat partnerskou spolupráci u takovýchto projektů. O dalším způsobu doplňování projektových námětů do zásobníku i o možnosti rozpracování některých konkrétních projektových námětů se bude jednat v Radě Olomouckého kraje. Samozřejmě, důležitou součástí projektu je i vzdělávání a informování o přípravě na plánovací období Nejvýznamnějšími akcemi, které se v této oblasti doposud uskutečnily, byly konference Olomoucký kraj v Evropě a konference zaměřená na příští programovací období. Obou se zúčastnilo více jak 200 zástupců měst i obcí a neziskového či podnikatelského sektoru. Na první konferenci vystoupili spíše externí přednášející - finanční odborníci, zástupci ministerstev či Univerzity Palackého. Na druhé konferenci převládala vystoupení zástupců kraje zodpovědných za přípravu jednotlivých oblastí v Regionálním operačním programu. Obě akce byly zaměřeny na regionální politiku Evropské unie a možnosti využití strukturálních fondů pro rozvoj regionů. Účastníci se na ní seznámili především s praktickými doporučeními pro účelné čerpání finančních prostředků. Na tyto akce bude navazovat projednávání Regionálního operačního programu na kulatých stolech v jednotlivých regionech kraje. Kromě stěžejních konferencí změřených na všechny cílové skupiny byly v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje uspořádány další dvě akce celokrajského významu. Jednalo se o konferenci Možnosti venkova v novém programovacím období EU a prezentace projektu a možností využívání fondů EU na konferenci Unie neziskových organizací. Úspěšnou aktivitou jsou také setkání mikroregionů, kde si mohou mezi sebou mikroregiony vyměňovat zkušenosti, a součástí setkání je i vzdělávací blok. Velké množství aktivit v projektu se zaměřuje na vzdělávání. Vzdělávání se však neomezuje pouze na odborné pracovníky a velké akce. V rámci projektu jsou také naplánovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost na témata související s dotacemi z Evropské unie, s realizací Snímek z konference Olomoucký kraj v Evropě. pokračování na straně 3 2

3 projektů atd. Nabídku pořádaných seminářů je možné získat u euromanažerů nebo na internetových stránkách projektu. Mimo tyto veřejně populární akce jsou v projektu realizovány i další aktivity. Jedná se o analýzy a studie konkrétních problémových oblastí, například neziskového sektoru, některých obcí atd. Další rozšiřování znalostí osob zodpovědných za rozvoj kraje je realizopokračování ze strany 2 váno prostřednictvím zahraničních studijních cest, kde se účastníci obeznámí s možnými postupy vedoucími k úspěšnému čerpání financí ze strukturálních fondů, které se uplatňují v zahraničí. Vybrané ukázkové projekty pak budou také prezentovány v publikaci, jež bude v rámci tohoto projektu vydána. Pokud máte zájem se dovědět více o realizovaných a plánovaných aktivitách v projektu, sledujte pravidelně aktualizované webové stránky cz/partnerstvi. Projekt Partnerství má za sebou první výsledky Kromě vzdělávacích seminářů pro odborníky i laiky projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje přináší řadu příležitostí, jak získat informace přímo od kolegů ze zahraničí. V letošním roce byla realizována například zahraniční poznávací cesta do Irska s tématikou rozvoje venkova. Celkem 35 zástupců mikroregionů, obcí a podnikatelů, partnerů projektu, mělo příležitost navštívit irský region Duhallow a blíže poznat práci tamních organizací, které se orientují na rozvoj venkova a venkovskou turistiku. Cílem další zahraniční pracovní cestou bylo sousedské Polsko v polovině května letošního roku. 30 zástupců neziskových organizací navázalo kontakty s neziskovkami v Opolském vojvodství, konkrétně ve Wroclavi a Krakowě. Kromě návštěv neziskových organizací většinou z oblasti sociální, mohli účastníci cesty poznat projekty, které v Olomouckém kraji nejsou. Byla to například návštěva Evropského domu v Opoli, kde se shromažďují veškeré informace KONTAKT: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc RNDr. Jiří Juránek, Ph.D. metodický konzultant projektu, tel: o EU, nebo návštěva Muzea opolské vesnice, které je z velké části financováno z evropských prostředků. Na jaro příštího roku je připravována cesta do Bruselu s cílem poznat evropské instituce a navázat kontakty s konkrétními pracovníky. Vzdělávací charakter projektu podtrhují i jeho další aktivity, k nimž patří semináře a zpracování analýz. Kromě analýzy vzdělávacích potřeb a analýzy agroturistiky Olomouckého kraje se v současné době pracuje na analýze neziskového sektoru, na analýze strategických dokumentů na území obce s rozšířenou působností Olomouc a na analýze rozvoje Konice. Poslední z jmenovaných analýz bude dokončena na podzim letošního roku. Výsledky zpracovaných analýz částečně ovlivní nabídku vzdělávacích kurzů organizovaných v rámci projektu Partnerství v letošním roce. Kromě vzdělávacích programů pro experty i odborníky jsou na začátku nového plánovacího období připravovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost právě na téma nového programovacího období EU. Už dnes jsou připravovány semináře v Hranicích a na Přerovsku, které mají připravit neziskové organizace na nové plánovací období, stejně jako seminář pro zástupce obcí na území Lipenska. Další semináře budou plánovány s ohledem na aktuální potřeby partnerů projektu, kterých je v současné době 63. Zástupci neziskových organizací během návštěvy Polska diskutují se svými tamními kolegy. 3

4 Regionální operační program pro období Rada Asociace krajů České republiky schválila v loňském roce záměr krajů, aby v rámci uplatňování principu decentralizace výkonu veřejné správy v ČR byly pro programovací období připravovány samostatné regionální operační programy pro regiony soudržnosti nazývané NUTS II. Rovněž bylo dohodnuto, že zpracování návrhu postupu přípravy implementačních struktur na realizaci těchto operačních programů bude jednotné pro všechny regiony NUTS II v ČR. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava tvoří Olomoucký a Zlínský kraj. Oba kraje, po vyhlášení a vyhodnocení výzvy na zpracování zakázky na zpracování Regionálního operačního programu (ROP), společně uzavřely smlouvu o dílo s firmou DHV CR, spol. s r. o. Na připomínkách materiálu pracují pracovní skupiny z obou krajů ustanovené na principu partnerství a političtí představitelé krajů, kteří tvoří Koordinační pracovní skupinu. Současně v souladu se zákony probíhá ex-ante hodnocení tohoto dokumentu a jeho posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), které zpracovávají odborné poradenské firmy. Dokument bude procházet dalším připomínkovým řízením ve vládě, neformálním vyjednáním s představiteli Evropské komise a bude se dále dopracovávat. Oficiální předání dokumentu ke schválení Evropskou komisí se předpokládá na podzim tohoto roku. Do té doby musí kraje zajistit a v předkládaném materiálu prokázat, že jsou schopny vykonávat funkci řídícího orgánu ROP, včetně zajištění všech implementačních struktur, finančních toků a informačních systémů pro úspěšné fungování programu. Funkci řídícího orgánu bude plnit Regionální rada složená ze zástupců obou krajů, která vzniká jako orgán s právní subjektivitou podle novely zákona o podpoře regionálního rozvoje ke dni 1. července Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel. Základní cíle ROP jsou směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na podporu malého a středního podnikání včetně prostředí pro inovace a na vytváření nových pracovních příležitostí. Důležitou oblastí rozvoje je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu, který je rovněž oblastí pro vznik pracovních příležitostí. Pokusíme se Vám stručně přiblížit obsahovou náplň jednotlivých priorit ROP následujícím shrnutím jejich strategických cílů. Priority ROP pro NUTS II Střední Morava Název priority Alokace 2007 až 2013 Priorita 1: Doprava mil. Kč Priorita 2: Integrovaný mil. Kč rozvoj a obnova regionu Priorita 3: Cestovní ruch mil. Kč Priorita 4: Technická 438 mil. Kč pomoc Priorita Doprava Hlavním cílem této priority je rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a to s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení okrajových částí regionu na tato centra s důrazem na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekosystémy. Dále se jedná o rozvoj veřejné dopravy s cílem omezit zátěže městských center automobilovou dopravou a umožnit obyvatelům venkovských regionů dojíždění do hospodářských center a zpřístupnit turistické oblasti v okrajových částech regionu pro návštěvníky. Třetí oblastí je rozvoj bezmotorové dopravy, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení dopravního zatížení území. Priorita Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prvním specifickým cílem této priority je podpořit revitalizaci městských částí a nevyužívaných areálů (brownfields), zajistit vyšší kvalitu veřejných služeb a zlepšení kvality života ve městech. Druhou oblastí této priority je venkov, kde bude podpora směřovat do zvýšení dostupnosti veřejných služeb a revitalizace obce, což povede k celkovému zkvalitnění života obyvatel obcí. Bude podporována modernizace a rekonstrukce vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury a rovněž infrastruktura pro volnočasové aktivity. Důraz bude kladen i na transformaci zastaralých objektů a jejich nové využití v jiné oblasti veřejných služeb. Významnou součástí budou aktivity na podporu podnikání, zejména malých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Priorita Cestovní ruch Tato priorita má za cíl zvýšit atraktivitu regionu rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro cestovní ruch, zlepšování kvality služeb a jejich rozšiřování vznikem služeb nových. Důležitou součástí je zefektivnění systému řízení a propagace turistických destinací a tvorby a propagace turistických produktů. ROP přinese do našeho regionu v období téměř 14,6 miliard Kč z fondů Evropské unie, což je suma dostatečně vysoká, aby stála za odpovídající úsilí při jejím získávání. Více informací: i Na posledním jednání pracovní skupiny pro tvorbu ROP dne byly do dokumentu zapracovány poslední připomínky. Do musí být Regionální operační program NUTS II Střední Morava odeslán na ministerstvo pro místní rozvoj, které všechny regionální operační programy předloží ke schválení Vládě ČR na jejím jednání dne Poslední schvalovací kolo ROP je plánováno na přelom září a října letošního roku, kdy konečnou verzi oficiálně schválí Evropská komise v Bruselu. 4

5 Olomoucký kraj má od března v Bruselu své zastoupení Na konci května proběhlo v pořadí již třetí jednání Místní pracovní skupiny fungující od března letošního rokupři regionálním zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Vždy poslední pondělí v měsíci se v kongresovém sále krajského úřadu v Olomouci schází skupina lidí, která má zájem o aktuální informace získané přímo z bruselských institucí. Jedná se zejména o zástupce měst a obcí, úřadů práce, univerzit, hospodářských komor a neziskových organizací. Ti všichni využívají možnost přímého jednání s koordinátorkou zastoupení Martinou Dlabajovou k tomu, aby jim oznámila aktuální výzvy projektů. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o takzvané měkké projekty, které nejsou součástí Strukturálních fondů a v minimálních případech jsou administrovány některou z českých organizací či samotnou vládou, je namístě, aby se informace o těchto projektech dostaly přímo k případným zájemcům. Příkladem takového programu je 7. rámcový program, který je sice primárně zaměřen na vědu a výzkum, nicméně v jeho rámci funguje tzv. Competitivness Innovation Programme (CIP) na podporu malých a středních podniků. Zájemce o podporu z tohoto programu může využít koordinátorku zastoupení k tomu, aby mu o příslušném programu sehnala informace, pomohla mu zkompletovat žádost o podporu, doručit ji na příslušné místo a následně i dohlédnout na projednávání přímo u konkrétního úředníka v Bruselu. Tato skutečnost je o to víc aktuální s ohledem na to, že 1. června 2006 Evropský parlament přijal první Rámcový program na podporu konkurenceschopnosti a inovací (CIP). Ve výsledku to znamená, že mezi lety 2007 a 2013 asi malých a středních podniků obdrží částku ve výši 3,6 mld Euro od Evropské unie na podporu investic do všech forem inovací a růstu. Už teď víme, že CIP bude podporovat projekty zejména z oblasti rozvoje konkurenceschopnosti podniků, podpory všech forem inovací, včetně ekologických, urychlení rozvoje informační společnosti a podpory úsporného hospodaření s energií a s obnovitelnými zdroji energie ve všech oblastech včetně dopravy (více na euractiv.com/en/innovation/cip-competitiveness-innovation-programme /article , informace jsou v angličtině). Kromě toho se po třech jednáních Místní pracovní skupiny v Olomouci ukázalo, že může fungovat i jako velice dobré místo k předávání zkušeností mezi jednotlivými subjekty Olomouckého kraje. Evidentní to bylo zejména při diskusi nad programem Town Twinning (program spolupráce mezi evropskými městy), kde se projevilo, že některá města mají s programem mnoho zkušeností a jiná o programu přemýšlejí jako o jedné možností, jak financovat své budoucí aktivity. V letošním roce žadatelé o podporu z tohoto projektu mohli své aktivity rozdělit do dvou skupin. První část podpory byla udělována na organizaci tematických konferencí, seminářů a informačních kampaní a druhá část podpory byla věnována projektům na téma setkávání občanů. Vzhledem k tomu, že town-twinningový program bude od ledna 2007 administrovat agentura najatá Evropskou komisí, lze předpokládat, bude se měnit i celkový charakter programu. V dubnu letošního roku Evropská komise přijala návrh, že v letech vznikne nový program s názvem Občané pro Evropu (Citizens for Europe). Pod tímto programem jsou schválena celkem tři opatření: Aktivní občané pro Evropu, Aktivní občanská společnost pro Evropu a Společně pro Evropu. O všech třech opatřeních budeme průběžně informovat na stránkách e-info (v angličtině lze první informace nalézt na oficiálních stránkách Evropské komise: Členové Místní pracovní skupiny navíc dostávají pravidelně dvakrát v měsíci zpravodaj s informacemi a aktualitami z bruselských institucí, dále jsou jim zasílány tematicky zaměřené souhrny informací podle toho, jak je dané téma aktuálně projednáváno. Veškerá komunikace mezi zastoupením v Bruselu a Olomouckým krajem probíhá v češtině, zasílané informace jsou poskytovány zdarma a jsou zveřejněny i na webových stránkách Olomouckého kraje. Adresa zastoupení: The Rose House, Boulevard de la Cambre 46, B1000 Brusel, BELGIE Koordinátorka v Bruselu: Martina Dlabajová, Kontaktní osoba v Olomouckém kraji: Renata Škrobálková, web: Budova zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. 5

6 Informační středisko EUROPE DIRECT v Olomouci Europe Direct je oficiální celoevropská síť informačních středisek, která poskytují informace o Evropské unii. V Olomouckém kraji fungování Europe Direct navázalo na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska (REIS) v Olomouci. Za vznikem celostátní sítě REIS stálo v době vrcholících debat o připojení ČR k EU ministerstvo zahraničních věcí. Tehdejší snahou ministerstva bylo přinést informace o EU občanům přímo v místě jejich bydliště a zapojit je do debaty o členství v unii. 13. května 2003 se ukázalo, že se nejednalo o snahu zbytečnou. Většina občanů ČR řekla své ANO vstupu republiky do EU. REIS tedy svůj úkol splnilo a nyní záleželo na ministerstvu, jak se k síti již zaběhnutých 12 informačních středisek (Olomouc, Liberec, Pardubice, Brno, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Zlín, Kladno) dál postavit. Řešením bylo začlenění REIS do celoevropské sítě informačních středisek Europe Direct, která fungují pod Evropskou komisí ve všech členských státech unie a až na výjimky nabízejí stejné služby. Dnes jsou tedy informace o EU v Olomouci poskytovány pod hlavičkou střediska Europe Direct sídlícího v prostorách radnice na Horním náměstí. Zde je možné získat přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech EU, k dispozici jsou tiskoviny, brožury a základní literatura o EU. Pro veřejnost jsou organizovány semináře, výstavy a soutěže. Proti předcházejícím letům je nespornou výhodou fakt, že Europe Direct patří přímo pod Evropskou komisi a je jí také z velké části financován. Díky tomu se informačních databází Komise a mohou tak okamžitě reagovat na dotazy, jejichž odpovědi je náročné vyhledat v českých zdrojích informací. V letošním roce je prozatím nejvýznamnější akcí olomouckého střediska Europe Direct oslava Dne Evro- py, připadajícího tradičně na 9. května. Touto akcí si každoročně všech 25 členských států EU připomíná myšlenku vzniku fungující společné Evropy. Letos se přímo v centru Olomouce debatovalo, soutěžilo a tancovalo. Každý, kdo šel okolo, si mohl osvěžit znalosti o členských státech EU v prezentačních stáncích, kde studenti středních škol z celého Olomouckého kraje představovali zajímavosti a charakteristiky členských států Unie. Při oficiálním zahájení na Horním náměstí se také poprvé veřejně sešli hlavní představitelé kraje, města a univerzity, a to hejtman Ivan Kosatík, primátor Martin Tesařík i rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák, a za přítomnosti zástupců Evropské komise společně zahájili letošní oslavy. Do aktivit Europe Direct se zapojují i Městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují ve městech s rozšířenou působností (Hustopeče nad Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Litovel, Jeseník, Šternberk, Prostějov, Uničov, Šumperk, Zábřeh, Štíty) zpravidla při informačních centrem nebo při knihovnách. Každé MEIS může požádat Europe Direct o malou dotační podporu a realizovat tak aktivity podle vlastních potřeb. V loňském roce to byly především projekty z kultury a z oblasti vzdělávání. Letos budou podpořeny také projekty z oblasti cestovního ruchu. KONTAKTY: Olomouc: Horní náměstí radnice, Olomouc Kontaktní osoba: Regina Kyselová (tel ) EU: (linka zdarma) ČR: (linka zdarma) Informační středisko Europe Direct v Olomouci. 6

7 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA č. 03 Olomoucký kraj dne vyhlásil grantová schémata - výzvu 03 k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Drobné podnikání Opatření 1.1 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Podpora: min. částka podpory na projekt: ,-Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 49% Žadatel: drobný podnikatel (1-9 zaměstnanců) oblast podnikání: řemesla, zpracovatelský průmysl, stavebnictví Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Příklady aktivit: pořízení hmotného a nehmotného majetku (stroje, zařízení, budovy, software...), inovace, licence, certifikáty, služby vedoucí k rozvoji podniku Územní vymezení: území v okrese Přerov, Jeseník, Šumperk a spádové obvody pověřených obcí Šternberk, Moravský Beroun, Litovel, Konice, Němčice nad Hanou Podmínka projektu: V souvislosti s projektem musí dojít k vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa Cíl grantového schématu: Zvýšení prosperity nejvíce zaostalých a strukturálně postižených regionů Sociální integrace Opatření 3.2 Podpora sociální integrace Podpora: min. částka podpory na projekt: ,- Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 100% Žadatel: obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem či obcemi, organizace zřizované státem, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora ČR a její složky Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Vzhledem k rozložení finanční alokace budou zvýhodněny akce, jejichž realizace (nebo alespoň 1. etapa) bude ukončena do Okruhy: sociální začlenění, rozvoj občanské společnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, podpora činností obcí a regionů Územní vymezení: Olomoucký kraj Cíl grantového schématu: Zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání. Poznámka: Jedná se pouze o tzv. měkké projekty, nikoli investice Příjem žádostí Termín pro příjem žádostí je do do hodin (předání osobně). Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje. Místo příjmu žádostí pro opatření 1.1 je v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 16. patro budovy RCO. Místo příjmu žádostí je na podatelně grantových schémat Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 12. patro budovy RCO. Kontakt Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje, Jeremenkova 40a, Olomouc Drobné podnikání: Zdenka Dohnalová, Dis., tel , cz Sociální integrace: Ing. Stanislava Klvaňová, tel , cz Podrobné informace na - složka Evropská unie grantová schémata v rámci SROP 3. výzva Své dotazy ke grantovým schématům můžete klást i na diskusním fóru speciálně zřízeném pro grantová schémata v rámci této složky. Regionální rozvoj Program Rozvoj komunitního a regionálního života Podpora veřejně prospěšných projektů, které usilují o zlepšení/zkvalitnění podmínek života v obcích, městech a regionech; Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje (t.j. vyváženost ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a ekologických hledisek); Vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných; Stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tedy občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) a vytváření příležitostí pro místní dárcovství; Vyhlašovatel: Nadace Via Ukončení příjmu žádostí: Link: Volný čas a cestovní ruch Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Podpora mikroprojektů místních komunit v příhraniční oblasti s Polskem Ukončení příjmu žádosti: Iniciativa Interreg > Interreg III A > ČR-Polsko > Priorita 2: Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti > Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Link: 7

8 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů Stipendia Studijní stipendia Nadace Cabot Stipendia studentům vysokých škol s dobrými studijními výsledky, ale bez dostačujících finančních prostředků. Ukončení příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Nadace Cabot Link: Ostatní Grantové řízení Nadace Zdraví pro Moravu Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména - využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví - rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny - pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity - propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech - motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. Vyhlašovatel:Nadace Zdraví pro Moravu Ukončení příjmu žádostí: Link: VIA Bona 2006 Ocenění VIA Bona je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívaným nástrojem společenské odpovědnosti firem. Ukončení přijmu žádostí: Vyhlašovatel:Nadace VIA Link: Sociální Vyrovnávání šancí žen a mužů Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Link: Průmyslové vztahy a sociální dialog Program je určen pro odborové organizace, nevládní organizace, zaměstnavatelské svazy, profesní sdružení a komory, malé a střední firmy, orgány veřejné a státní správy. Hlavními cíli programu jsou: - propagace evropského sociálního dialogu; - finanční podpora účasti zaměstnanců na tomto dialogu; - společenská odpovědnost firem; - zlepšení dovedností v oblasti průmyslových vztahů. Mezi podpořené aktivity budou patřit semináře, konzultace, vyjednávání. Uzávěrka platí pro projekty, které začnou před 22. prosincem Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Link: europa.eu.int/comm/employment_social/calls/ 2006/vp_2006_001/call_en.pdf Informační společnost Podpora nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých V rámci této Akce 5 výzvy k podávání projektů se Evropská komise zaměřuje na podporu nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých. Všechny předložené projekty se musí zabývat jednou z následujících prioritních oblastí: 1. Kulturní rozmanitost a tolerance 2. Méně zvýhodněné regiony 3. Východní Evropa Kavkaz Jihovýchodní Evropa 4. Inovace ve vzdělávání v oblasti evropského občanství 5. Spolupráce mezi lokálními nebo regionálními orgány veřejné správy a mládežnickými nevládními organizacemi. Přesněji, projekty musí směřovat k vytváření a upevňování silných partnerství jednak mezi samotnými mládežnickými organizacemi, jednak mezi mládežnickými organizacemi a institucemi veřejné správy. Uzávěrka příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Evropská komise Link: europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na rok 2007 uzávěrka: vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR typ podpory: Grant, Dotace Ministerstvo kultury ČR vypsalo veřejnou soutěž ve svém programu výzkumu a vývoje pro rok Programy * Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví * Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů * Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize * Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy Termín uzávěrky je 28. července 2006 v Blíže viz Kontakt: Helena Kacovská a Eva Biedermanová, Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, Praha 6, T a , E a e - info elektronický bulletin vydává Olomoucký kraj ve spolupráci s informačním střediskem Europe Direct v Olomouci mail: 8

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 26. února 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU PROJEKTU.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více