Více na stranách 2 a 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více na stranách 2 a 3"

Transkript

1 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti regionu přijímat peníze z evropských fondů. Občané zajímající se o tuto problematiku se již mohli setkat s takzvanými euromanažery a sběrači projektů. V Olomouci rovněž proběhla konference Olomoucký kraj v Evropě. Zástupci podnikatelů a neziskových organizací dále měli možnost navštívit své kolegy v jiných členských státech Evropské unie, seznámit se s jejich prací a vyměnit si s nimi zkušenosti. Kraj rovněž připravuje síť speciálních euronástěnek, které se budou uvedené problematice věnovat a přinášet čtenářům nové informace. Více na stranách 2 a 3 Regionální operační program Regionální operační programy pro období 2007 až 2013 budou připraveny pro jednotlivé regiony soudržnosti, takzvané NUTS II. V našem případě půjde o region Střední Morava tvořený Olomouckým a Zlínským krajem. Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice i posílení kvality života obyvatel. Základní cíle Regionálního operačního programu jsou proto směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Více na straně 4 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomoucký kraj má od března letošního roku v centru Evropské unie v belgickém Bruselu své vlastní zastoupení. Získávání informací, které jsou důležité pro subjekty v našem regionu, prezentace a propagace Olomouckého kraje a intervence v jeho prospěch, to jsou jen některé z úkolů zastoupení. Cílem je, aby zastoupení nesloužilo pouze samotnému kraji, krajskému úřadu a jeho zařízením, ale také dalším partnerům, kteří informace z institucí Evropské unie považují za důležité. Zastoupení Olomouckého kraje a Zlínského kraje zajišťuje stejné mezinárodní konsorcium firem. Oba moravské kraje v Bruselu sdílí také stejnou budovu. Více na straně 5 Informační středisko EUROPE DIRECT Na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska v Olomouci navázalo v závěru roku 2005 centrum nazvané EUROPE DIRECT. To patří do stejnojmenné celoevropské sítě středisek, které poskytují informace o Evropské unii. EU- ROPE DIRECT v Olomouci sídlí v podloubí radnice na Horním náměstí. Je v něm možné získat například přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech unie, tiskoviny, brožury a základní literaturu. Více na straně 6 Ing. Pavel Horák 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vážení starostové měst a obcí, vážení podnikatelé, zástupci neziskových organizací a další partneři Olomouckého kraje, držíte v rukou první vydání elektronického bulletinu e - info. Olomoucký kraj jej připravuje v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje. Cílem projektu je zvyšovat schopnost našeho regionu úspěšně čerpat peníze z evropských fondů a využívat je k rozvoji kraje. Nadcházející programovací období Evropské unie 2007 až 2013 je pro nás velkou výzvou, na kterou se již několik let snažíme dobře připravit. Hovořím - li v množném čísle, nemám na mysli pouze představitele Olomouckého kraje, ale také všechny naše partnery. Od počátku přípravy na vstup do Evropské unie a čerpání peněz ze strukturální fondů a dalších zdrojů se kraj snaží zapojit do společné práce co nejvíce subjektů. Obce, podnikatelé, neziskové organizace a vysoké školy jsou pro nás důležitými partnery. Snažíme se vzájemně si pomáhat, předávat si zkušenosti a hledat nové cesty spolupráce. Věřím, že bulletin e info nám ve vzájemné spolupráci pomůže a že přispěje k ještě lepší vzájemné informovanosti.

2 Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Projekt Partnerství pro rozvoj kraje je realizován v rámci Společného regionálního operačního programu a obdobné projekty mají i ostatní kraje v ČR. Olomoucký kraj se k projektu přihlásil, protože cítil potřebu více komunikovat s ostatními subjekty v kraji. Hlavním cílem projektu je posílení schopnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Přestože většinou je již deklarováno mnoho proškolených odborníků schopných práce na projektech, ve skutečnosti se to neodráží na počtu a kvalitě předkládaných projektů. Navíc dochází k rozptýlení míst přerozdělujících dotace na nižší územní celky. Tyto neduhy současnosti by měl odstranit právě projekt Partnerství pro rozvoj kraje. Měl by umožnit zlepšení odborné i praktické průpravy v oblasti projektové přípravy a projektového řízení u zaměstnanců kraje i partnerů projektu. Projekt Partnerství pro rozvoj kraje má několik klíčových výstupů, s nimiž se mohou občané setkat. Jednou z těchto aktivit je vydávání tohoto elektronického bulletinu. Bulletin nebude šířen jen elektronicky, ale také prostřednictvím sítě nástěnek, které budou informovat o Evropské unii a o nových trendech v její politice. V Olomouckém kraji působí pracovníci, kteří poskytují informace a rady zájemcům o podávání projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Třináct takzvaných euromanažerů pracuje na obcích s rozšířenou působností, dalších dvanáct pak v podnikatelské a neziskové sféře a v sektoru rozvoje venkova. Euromanažeři by měli zájemcům poradit, kde a jak se ucházet o dotace ze strukturálních fondů EU, předat důležité kontakty, detailněji poradit o možnosti uplatnění projektových námětů v dotačních titulech, případně i pomoci s problémy při zpracování projektové žádosti. Euromanažeři prošli intenzivním vzděláváním, jež jim umožňuje dobře zastávat svou práci. Díky působení euromanažerů v menším regionu než je kraj a ve specifických oblastech se zlepšila výměna informací mezi krajem a ostatními partnery. Další nedílnou součástí práce euromanažerů je podpora společných partner- ských projektů, tedy projektů, kde bude více spolupracujících žadatelů o dotaci z Evropské unie. Princip partnerství je v této souvislosti velmi důležitý, neboť žadatelům umožňuje lépe čerpat dotace a zvyšuje se dopad samotného realizovaného projektu. Napomoci přípravě regionu na účinné čerpání prostředků z fondů EU má také zásobník projektových námětů. Zásobník byl naplněn více jak 350 projektovými náměty. Ti, kdo se rozhodli zapojit do databáze, budou získávat informace o možnosti zažádat o dotaci na základě aktuální výzvy. Současně se budou vytipovávat projekty podobného nebo navazujícího charakteru a kraj se bude snažit iniciovat partnerskou spolupráci u takovýchto projektů. O dalším způsobu doplňování projektových námětů do zásobníku i o možnosti rozpracování některých konkrétních projektových námětů se bude jednat v Radě Olomouckého kraje. Samozřejmě, důležitou součástí projektu je i vzdělávání a informování o přípravě na plánovací období Nejvýznamnějšími akcemi, které se v této oblasti doposud uskutečnily, byly konference Olomoucký kraj v Evropě a konference zaměřená na příští programovací období. Obou se zúčastnilo více jak 200 zástupců měst i obcí a neziskového či podnikatelského sektoru. Na první konferenci vystoupili spíše externí přednášející - finanční odborníci, zástupci ministerstev či Univerzity Palackého. Na druhé konferenci převládala vystoupení zástupců kraje zodpovědných za přípravu jednotlivých oblastí v Regionálním operačním programu. Obě akce byly zaměřeny na regionální politiku Evropské unie a možnosti využití strukturálních fondů pro rozvoj regionů. Účastníci se na ní seznámili především s praktickými doporučeními pro účelné čerpání finančních prostředků. Na tyto akce bude navazovat projednávání Regionálního operačního programu na kulatých stolech v jednotlivých regionech kraje. Kromě stěžejních konferencí změřených na všechny cílové skupiny byly v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje uspořádány další dvě akce celokrajského významu. Jednalo se o konferenci Možnosti venkova v novém programovacím období EU a prezentace projektu a možností využívání fondů EU na konferenci Unie neziskových organizací. Úspěšnou aktivitou jsou také setkání mikroregionů, kde si mohou mezi sebou mikroregiony vyměňovat zkušenosti, a součástí setkání je i vzdělávací blok. Velké množství aktivit v projektu se zaměřuje na vzdělávání. Vzdělávání se však neomezuje pouze na odborné pracovníky a velké akce. V rámci projektu jsou také naplánovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost na témata související s dotacemi z Evropské unie, s realizací Snímek z konference Olomoucký kraj v Evropě. pokračování na straně 3 2

3 projektů atd. Nabídku pořádaných seminářů je možné získat u euromanažerů nebo na internetových stránkách projektu. Mimo tyto veřejně populární akce jsou v projektu realizovány i další aktivity. Jedná se o analýzy a studie konkrétních problémových oblastí, například neziskového sektoru, některých obcí atd. Další rozšiřování znalostí osob zodpovědných za rozvoj kraje je realizopokračování ze strany 2 váno prostřednictvím zahraničních studijních cest, kde se účastníci obeznámí s možnými postupy vedoucími k úspěšnému čerpání financí ze strukturálních fondů, které se uplatňují v zahraničí. Vybrané ukázkové projekty pak budou také prezentovány v publikaci, jež bude v rámci tohoto projektu vydána. Pokud máte zájem se dovědět více o realizovaných a plánovaných aktivitách v projektu, sledujte pravidelně aktualizované webové stránky cz/partnerstvi. Projekt Partnerství má za sebou první výsledky Kromě vzdělávacích seminářů pro odborníky i laiky projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje přináší řadu příležitostí, jak získat informace přímo od kolegů ze zahraničí. V letošním roce byla realizována například zahraniční poznávací cesta do Irska s tématikou rozvoje venkova. Celkem 35 zástupců mikroregionů, obcí a podnikatelů, partnerů projektu, mělo příležitost navštívit irský region Duhallow a blíže poznat práci tamních organizací, které se orientují na rozvoj venkova a venkovskou turistiku. Cílem další zahraniční pracovní cestou bylo sousedské Polsko v polovině května letošního roku. 30 zástupců neziskových organizací navázalo kontakty s neziskovkami v Opolském vojvodství, konkrétně ve Wroclavi a Krakowě. Kromě návštěv neziskových organizací většinou z oblasti sociální, mohli účastníci cesty poznat projekty, které v Olomouckém kraji nejsou. Byla to například návštěva Evropského domu v Opoli, kde se shromažďují veškeré informace KONTAKT: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc RNDr. Jiří Juránek, Ph.D. metodický konzultant projektu, tel: o EU, nebo návštěva Muzea opolské vesnice, které je z velké části financováno z evropských prostředků. Na jaro příštího roku je připravována cesta do Bruselu s cílem poznat evropské instituce a navázat kontakty s konkrétními pracovníky. Vzdělávací charakter projektu podtrhují i jeho další aktivity, k nimž patří semináře a zpracování analýz. Kromě analýzy vzdělávacích potřeb a analýzy agroturistiky Olomouckého kraje se v současné době pracuje na analýze neziskového sektoru, na analýze strategických dokumentů na území obce s rozšířenou působností Olomouc a na analýze rozvoje Konice. Poslední z jmenovaných analýz bude dokončena na podzim letošního roku. Výsledky zpracovaných analýz částečně ovlivní nabídku vzdělávacích kurzů organizovaných v rámci projektu Partnerství v letošním roce. Kromě vzdělávacích programů pro experty i odborníky jsou na začátku nového plánovacího období připravovány jednodenní semináře pro širokou veřejnost právě na téma nového programovacího období EU. Už dnes jsou připravovány semináře v Hranicích a na Přerovsku, které mají připravit neziskové organizace na nové plánovací období, stejně jako seminář pro zástupce obcí na území Lipenska. Další semináře budou plánovány s ohledem na aktuální potřeby partnerů projektu, kterých je v současné době 63. Zástupci neziskových organizací během návštěvy Polska diskutují se svými tamními kolegy. 3

4 Regionální operační program pro období Rada Asociace krajů České republiky schválila v loňském roce záměr krajů, aby v rámci uplatňování principu decentralizace výkonu veřejné správy v ČR byly pro programovací období připravovány samostatné regionální operační programy pro regiony soudržnosti nazývané NUTS II. Rovněž bylo dohodnuto, že zpracování návrhu postupu přípravy implementačních struktur na realizaci těchto operačních programů bude jednotné pro všechny regiony NUTS II v ČR. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava tvoří Olomoucký a Zlínský kraj. Oba kraje, po vyhlášení a vyhodnocení výzvy na zpracování zakázky na zpracování Regionálního operačního programu (ROP), společně uzavřely smlouvu o dílo s firmou DHV CR, spol. s r. o. Na připomínkách materiálu pracují pracovní skupiny z obou krajů ustanovené na principu partnerství a političtí představitelé krajů, kteří tvoří Koordinační pracovní skupinu. Současně v souladu se zákony probíhá ex-ante hodnocení tohoto dokumentu a jeho posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), které zpracovávají odborné poradenské firmy. Dokument bude procházet dalším připomínkovým řízením ve vládě, neformálním vyjednáním s představiteli Evropské komise a bude se dále dopracovávat. Oficiální předání dokumentu ke schválení Evropskou komisí se předpokládá na podzim tohoto roku. Do té doby musí kraje zajistit a v předkládaném materiálu prokázat, že jsou schopny vykonávat funkci řídícího orgánu ROP, včetně zajištění všech implementačních struktur, finančních toků a informačních systémů pro úspěšné fungování programu. Funkci řídícího orgánu bude plnit Regionální rada složená ze zástupců obou krajů, která vzniká jako orgán s právní subjektivitou podle novely zákona o podpoře regionálního rozvoje ke dni 1. července Cílem připravovaných programů je urychlení rozvoje regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel. Základní cíle ROP jsou směřovány do modernizace technické infrastruktury, která zvýší přitažlivost regionu pro investice při zachování principu ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na podporu malého a středního podnikání včetně prostředí pro inovace a na vytváření nových pracovních příležitostí. Důležitou oblastí rozvoje je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu, který je rovněž oblastí pro vznik pracovních příležitostí. Pokusíme se Vám stručně přiblížit obsahovou náplň jednotlivých priorit ROP následujícím shrnutím jejich strategických cílů. Priority ROP pro NUTS II Střední Morava Název priority Alokace 2007 až 2013 Priorita 1: Doprava mil. Kč Priorita 2: Integrovaný mil. Kč rozvoj a obnova regionu Priorita 3: Cestovní ruch mil. Kč Priorita 4: Technická 438 mil. Kč pomoc Priorita Doprava Hlavním cílem této priority je rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a to s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení okrajových částí regionu na tato centra s důrazem na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekosystémy. Dále se jedná o rozvoj veřejné dopravy s cílem omezit zátěže městských center automobilovou dopravou a umožnit obyvatelům venkovských regionů dojíždění do hospodářských center a zpřístupnit turistické oblasti v okrajových částech regionu pro návštěvníky. Třetí oblastí je rozvoj bezmotorové dopravy, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení dopravního zatížení území. Priorita Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prvním specifickým cílem této priority je podpořit revitalizaci městských částí a nevyužívaných areálů (brownfields), zajistit vyšší kvalitu veřejných služeb a zlepšení kvality života ve městech. Druhou oblastí této priority je venkov, kde bude podpora směřovat do zvýšení dostupnosti veřejných služeb a revitalizace obce, což povede k celkovému zkvalitnění života obyvatel obcí. Bude podporována modernizace a rekonstrukce vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury a rovněž infrastruktura pro volnočasové aktivity. Důraz bude kladen i na transformaci zastaralých objektů a jejich nové využití v jiné oblasti veřejných služeb. Významnou součástí budou aktivity na podporu podnikání, zejména malých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Priorita Cestovní ruch Tato priorita má za cíl zvýšit atraktivitu regionu rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro cestovní ruch, zlepšování kvality služeb a jejich rozšiřování vznikem služeb nových. Důležitou součástí je zefektivnění systému řízení a propagace turistických destinací a tvorby a propagace turistických produktů. ROP přinese do našeho regionu v období téměř 14,6 miliard Kč z fondů Evropské unie, což je suma dostatečně vysoká, aby stála za odpovídající úsilí při jejím získávání. Více informací: i Na posledním jednání pracovní skupiny pro tvorbu ROP dne byly do dokumentu zapracovány poslední připomínky. Do musí být Regionální operační program NUTS II Střední Morava odeslán na ministerstvo pro místní rozvoj, které všechny regionální operační programy předloží ke schválení Vládě ČR na jejím jednání dne Poslední schvalovací kolo ROP je plánováno na přelom září a října letošního roku, kdy konečnou verzi oficiálně schválí Evropská komise v Bruselu. 4

5 Olomoucký kraj má od března v Bruselu své zastoupení Na konci května proběhlo v pořadí již třetí jednání Místní pracovní skupiny fungující od března letošního rokupři regionálním zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Vždy poslední pondělí v měsíci se v kongresovém sále krajského úřadu v Olomouci schází skupina lidí, která má zájem o aktuální informace získané přímo z bruselských institucí. Jedná se zejména o zástupce měst a obcí, úřadů práce, univerzit, hospodářských komor a neziskových organizací. Ti všichni využívají možnost přímého jednání s koordinátorkou zastoupení Martinou Dlabajovou k tomu, aby jim oznámila aktuální výzvy projektů. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o takzvané měkké projekty, které nejsou součástí Strukturálních fondů a v minimálních případech jsou administrovány některou z českých organizací či samotnou vládou, je namístě, aby se informace o těchto projektech dostaly přímo k případným zájemcům. Příkladem takového programu je 7. rámcový program, který je sice primárně zaměřen na vědu a výzkum, nicméně v jeho rámci funguje tzv. Competitivness Innovation Programme (CIP) na podporu malých a středních podniků. Zájemce o podporu z tohoto programu může využít koordinátorku zastoupení k tomu, aby mu o příslušném programu sehnala informace, pomohla mu zkompletovat žádost o podporu, doručit ji na příslušné místo a následně i dohlédnout na projednávání přímo u konkrétního úředníka v Bruselu. Tato skutečnost je o to víc aktuální s ohledem na to, že 1. června 2006 Evropský parlament přijal první Rámcový program na podporu konkurenceschopnosti a inovací (CIP). Ve výsledku to znamená, že mezi lety 2007 a 2013 asi malých a středních podniků obdrží částku ve výši 3,6 mld Euro od Evropské unie na podporu investic do všech forem inovací a růstu. Už teď víme, že CIP bude podporovat projekty zejména z oblasti rozvoje konkurenceschopnosti podniků, podpory všech forem inovací, včetně ekologických, urychlení rozvoje informační společnosti a podpory úsporného hospodaření s energií a s obnovitelnými zdroji energie ve všech oblastech včetně dopravy (více na euractiv.com/en/innovation/cip-competitiveness-innovation-programme /article , informace jsou v angličtině). Kromě toho se po třech jednáních Místní pracovní skupiny v Olomouci ukázalo, že může fungovat i jako velice dobré místo k předávání zkušeností mezi jednotlivými subjekty Olomouckého kraje. Evidentní to bylo zejména při diskusi nad programem Town Twinning (program spolupráce mezi evropskými městy), kde se projevilo, že některá města mají s programem mnoho zkušeností a jiná o programu přemýšlejí jako o jedné možností, jak financovat své budoucí aktivity. V letošním roce žadatelé o podporu z tohoto projektu mohli své aktivity rozdělit do dvou skupin. První část podpory byla udělována na organizaci tematických konferencí, seminářů a informačních kampaní a druhá část podpory byla věnována projektům na téma setkávání občanů. Vzhledem k tomu, že town-twinningový program bude od ledna 2007 administrovat agentura najatá Evropskou komisí, lze předpokládat, bude se měnit i celkový charakter programu. V dubnu letošního roku Evropská komise přijala návrh, že v letech vznikne nový program s názvem Občané pro Evropu (Citizens for Europe). Pod tímto programem jsou schválena celkem tři opatření: Aktivní občané pro Evropu, Aktivní občanská společnost pro Evropu a Společně pro Evropu. O všech třech opatřeních budeme průběžně informovat na stránkách e-info (v angličtině lze první informace nalézt na oficiálních stránkách Evropské komise: Členové Místní pracovní skupiny navíc dostávají pravidelně dvakrát v měsíci zpravodaj s informacemi a aktualitami z bruselských institucí, dále jsou jim zasílány tematicky zaměřené souhrny informací podle toho, jak je dané téma aktuálně projednáváno. Veškerá komunikace mezi zastoupením v Bruselu a Olomouckým krajem probíhá v češtině, zasílané informace jsou poskytovány zdarma a jsou zveřejněny i na webových stránkách Olomouckého kraje. Adresa zastoupení: The Rose House, Boulevard de la Cambre 46, B1000 Brusel, BELGIE Koordinátorka v Bruselu: Martina Dlabajová, Kontaktní osoba v Olomouckém kraji: Renata Škrobálková, web: Budova zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. 5

6 Informační středisko EUROPE DIRECT v Olomouci Europe Direct je oficiální celoevropská síť informačních středisek, která poskytují informace o Evropské unii. V Olomouckém kraji fungování Europe Direct navázalo na dlouholeté působení Regionálního evropského informačního střediska (REIS) v Olomouci. Za vznikem celostátní sítě REIS stálo v době vrcholících debat o připojení ČR k EU ministerstvo zahraničních věcí. Tehdejší snahou ministerstva bylo přinést informace o EU občanům přímo v místě jejich bydliště a zapojit je do debaty o členství v unii. 13. května 2003 se ukázalo, že se nejednalo o snahu zbytečnou. Většina občanů ČR řekla své ANO vstupu republiky do EU. REIS tedy svůj úkol splnilo a nyní záleželo na ministerstvu, jak se k síti již zaběhnutých 12 informačních středisek (Olomouc, Liberec, Pardubice, Brno, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Zlín, Kladno) dál postavit. Řešením bylo začlenění REIS do celoevropské sítě informačních středisek Europe Direct, která fungují pod Evropskou komisí ve všech členských státech unie a až na výjimky nabízejí stejné služby. Dnes jsou tedy informace o EU v Olomouci poskytovány pod hlavičkou střediska Europe Direct sídlícího v prostorách radnice na Horním náměstí. Zde je možné získat přehled o politikách, legislativě či aktuálních programech EU, k dispozici jsou tiskoviny, brožury a základní literatura o EU. Pro veřejnost jsou organizovány semináře, výstavy a soutěže. Proti předcházejícím letům je nespornou výhodou fakt, že Europe Direct patří přímo pod Evropskou komisi a je jí také z velké části financován. Díky tomu se informačních databází Komise a mohou tak okamžitě reagovat na dotazy, jejichž odpovědi je náročné vyhledat v českých zdrojích informací. V letošním roce je prozatím nejvýznamnější akcí olomouckého střediska Europe Direct oslava Dne Evro- py, připadajícího tradičně na 9. května. Touto akcí si každoročně všech 25 členských států EU připomíná myšlenku vzniku fungující společné Evropy. Letos se přímo v centru Olomouce debatovalo, soutěžilo a tancovalo. Každý, kdo šel okolo, si mohl osvěžit znalosti o členských státech EU v prezentačních stáncích, kde studenti středních škol z celého Olomouckého kraje představovali zajímavosti a charakteristiky členských států Unie. Při oficiálním zahájení na Horním náměstí se také poprvé veřejně sešli hlavní představitelé kraje, města a univerzity, a to hejtman Ivan Kosatík, primátor Martin Tesařík i rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák, a za přítomnosti zástupců Evropské komise společně zahájili letošní oslavy. Do aktivit Europe Direct se zapojují i Městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují ve městech s rozšířenou působností (Hustopeče nad Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Litovel, Jeseník, Šternberk, Prostějov, Uničov, Šumperk, Zábřeh, Štíty) zpravidla při informačních centrem nebo při knihovnách. Každé MEIS může požádat Europe Direct o malou dotační podporu a realizovat tak aktivity podle vlastních potřeb. V loňském roce to byly především projekty z kultury a z oblasti vzdělávání. Letos budou podpořeny také projekty z oblasti cestovního ruchu. KONTAKTY: Olomouc: Horní náměstí radnice, Olomouc Kontaktní osoba: Regina Kyselová (tel ) EU: (linka zdarma) ČR: (linka zdarma) Informační středisko Europe Direct v Olomouci. 6

7 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA č. 03 Olomoucký kraj dne vyhlásil grantová schémata - výzvu 03 k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Drobné podnikání Opatření 1.1 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Podpora: min. částka podpory na projekt: ,-Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 49% Žadatel: drobný podnikatel (1-9 zaměstnanců) oblast podnikání: řemesla, zpracovatelský průmysl, stavebnictví Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Příklady aktivit: pořízení hmotného a nehmotného majetku (stroje, zařízení, budovy, software...), inovace, licence, certifikáty, služby vedoucí k rozvoji podniku Územní vymezení: území v okrese Přerov, Jeseník, Šumperk a spádové obvody pověřených obcí Šternberk, Moravský Beroun, Litovel, Konice, Němčice nad Hanou Podmínka projektu: V souvislosti s projektem musí dojít k vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa Cíl grantového schématu: Zvýšení prosperity nejvíce zaostalých a strukturálně postižených regionů Sociální integrace Opatření 3.2 Podpora sociální integrace Podpora: min. částka podpory na projekt: ,- Kč max. částka podpory na projekt: ,- Kč Procentní sazba z celkových uznatelných nákladů: max. 100% Žadatel: obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem či obcemi, organizace zřizované státem, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora ČR a její složky Trvání projektu: Projekt musí být ukončen nejpozději do Vzhledem k rozložení finanční alokace budou zvýhodněny akce, jejichž realizace (nebo alespoň 1. etapa) bude ukončena do Okruhy: sociální začlenění, rozvoj občanské společnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, podpora činností obcí a regionů Územní vymezení: Olomoucký kraj Cíl grantového schématu: Zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání. Poznámka: Jedná se pouze o tzv. měkké projekty, nikoli investice Příjem žádostí Termín pro příjem žádostí je do do hodin (předání osobně). Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje. Místo příjmu žádostí pro opatření 1.1 je v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 16. patro budovy RCO. Místo příjmu žádostí je na podatelně grantových schémat Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 12. patro budovy RCO. Kontakt Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje, Jeremenkova 40a, Olomouc Drobné podnikání: Zdenka Dohnalová, Dis., tel , cz Sociální integrace: Ing. Stanislava Klvaňová, tel , cz Podrobné informace na - složka Evropská unie grantová schémata v rámci SROP 3. výzva Své dotazy ke grantovým schématům můžete klást i na diskusním fóru speciálně zřízeném pro grantová schémata v rámci této složky. Regionální rozvoj Program Rozvoj komunitního a regionálního života Podpora veřejně prospěšných projektů, které usilují o zlepšení/zkvalitnění podmínek života v obcích, městech a regionech; Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje (t.j. vyváženost ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a ekologických hledisek); Vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných; Stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tedy občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) a vytváření příležitostí pro místní dárcovství; Vyhlašovatel: Nadace Via Ukončení příjmu žádostí: Link: Volný čas a cestovní ruch Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Podpora mikroprojektů místních komunit v příhraniční oblasti s Polskem Ukončení příjmu žádosti: Iniciativa Interreg > Interreg III A > ČR-Polsko > Priorita 2: Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti > Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) Link: 7

8 Informace o podpoře a výzvy k podávání projektů Stipendia Studijní stipendia Nadace Cabot Stipendia studentům vysokých škol s dobrými studijními výsledky, ale bez dostačujících finančních prostředků. Ukončení příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Nadace Cabot Link: Ostatní Grantové řízení Nadace Zdraví pro Moravu Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména - využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví - rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny - pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity - propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech - motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. Vyhlašovatel:Nadace Zdraví pro Moravu Ukončení příjmu žádostí: Link: VIA Bona 2006 Ocenění VIA Bona je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívaným nástrojem společenské odpovědnosti firem. Ukončení přijmu žádostí: Vyhlašovatel:Nadace VIA Link: Sociální Vyrovnávání šancí žen a mužů Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Link: Průmyslové vztahy a sociální dialog Program je určen pro odborové organizace, nevládní organizace, zaměstnavatelské svazy, profesní sdružení a komory, malé a střední firmy, orgány veřejné a státní správy. Hlavními cíli programu jsou: - propagace evropského sociálního dialogu; - finanční podpora účasti zaměstnanců na tomto dialogu; - společenská odpovědnost firem; - zlepšení dovedností v oblasti průmyslových vztahů. Mezi podpořené aktivity budou patřit semináře, konzultace, vyjednávání. Uzávěrka platí pro projekty, které začnou před 22. prosincem Uzávěrka přijmu žádostí: Vyhlašovatel: DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Link: europa.eu.int/comm/employment_social/calls/ 2006/vp_2006_001/call_en.pdf Informační společnost Podpora nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých V rámci této Akce 5 výzvy k podávání projektů se Evropská komise zaměřuje na podporu nových způsobů spolupráce, vzdělávání a informace na úseku vzdělávání dospělých. Všechny předložené projekty se musí zabývat jednou z následujících prioritních oblastí: 1. Kulturní rozmanitost a tolerance 2. Méně zvýhodněné regiony 3. Východní Evropa Kavkaz Jihovýchodní Evropa 4. Inovace ve vzdělávání v oblasti evropského občanství 5. Spolupráce mezi lokálními nebo regionálními orgány veřejné správy a mládežnickými nevládními organizacemi. Přesněji, projekty musí směřovat k vytváření a upevňování silných partnerství jednak mezi samotnými mládežnickými organizacemi, jednak mezi mládežnickými organizacemi a institucemi veřejné správy. Uzávěrka příjmu žádostí: Vyhlašovatel: Evropská komise Link: europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na rok 2007 uzávěrka: vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR typ podpory: Grant, Dotace Ministerstvo kultury ČR vypsalo veřejnou soutěž ve svém programu výzkumu a vývoje pro rok Programy * Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví * Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů * Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize * Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy Termín uzávěrky je 28. července 2006 v Blíže viz Kontakt: Helena Kacovská a Eva Biedermanová, Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, Praha 6, T a , E a e - info elektronický bulletin vydává Olomoucký kraj ve spolupráci s informačním střediskem Europe Direct v Olomouci mail: 8

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM)

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) od teorie k praxi Integrované plány rozvoje města Olomouce financované z ROP Střední Morava Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 26. února 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU ZASTOUPENÍ Zájmové sdružení právnických osob OK4EU OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OK4EU Olomoucký kraj Statutární město Olomouc Statutární město Přerov Město Jeseník Město Šumperk Město Prostějov

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více