[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]"

Transkript

1 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená paní, (Vážený pane,) v minulých dnech obdrželi někteří členové zastupitelstva města i odbor správy majetku města řadu dopisů stejného znění týkajících se prodeje bytových domů ve vlastnictví města Hradec Králové. Řada dotazů byla pravděpodobně vyvolána dopisem, který nájemci bytů v domech určených k prodeji obdrželi v průběhu měsíce června. Některé skutečnosti byly v tomto dopise skutečně popsány příliš stručně, za což se tímto omlouváme. Všechny dosud vznesené dotazy se pokusíme souhrnně zodpovědět v tomto dopise. Pokud by po jeho přečtení nějaké nejasnosti stále přetrvávaly, obraťte se, prosím, na níže uvedené zaměstnance, a to písemně, telefonicky či osobně. Každý pracovní den v době od 8:00 do 9:00 hodin budou přednostně řešit právě záležitosti týkající se prodeje bytových domů. Ve věcech týkajících se stávajících nájemních vztahů : Ladislava Středová, tel , I. patro pravého křídla budovy, č. dveří 206, Lenka Svobodová, tel , I. patro pravého křídla budovy, č. dveří 206, Ve věcech týkajících se kupních smluvních vztahů: Ing. Alena Kopicová, tel , I. patro pravého křídla budovy, č. dveří 214 Lenka Jíšová, tel , I. patro pravého křídla budovy, č. dveří 215 Ve věcech týkajících se poskytování znaleckých posudků: Petr Schiller, tel , II. patro pravého křídla budovy, č. dveří 235,

2 Informace k prodeji bytových domů a bytů: 1. Způsob prodeje: V souladu se schválenými Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Hradec Králové do vlastnictví právnických a fyzických osob (dále jen Pravidla ; Pravidla byla přiložena k dopisu, který jste obdrželi v červnu a jsou také zveřejněna na webových stránkách města r_majetkovy.html) je možné prodávat bytové domy jako celek nebo lze prodávat jednotlivé byty vytvořené postupem podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Upřednostňovaný postup se liší podle toho, zda se v domě nacházejí nebytové prostory. U domů bez nebytových prostor město upřednostňuje jejich prodej jako celku podle ustanovení čl. odst. 1, písm. a) nebo b) Pravidel. Tato skutečnost vyplývá z toho, že tento způsob prodeje je v Pravidlech upraven jako první. Na základě stejného principu je upřednostňován prodej právnické osobě (např. bytové družstvo, společnost s ručením omezeným) založené nájemníky jednotlivých bytů (při respektování stanoveného 50% podílu jejich účasti v této osobě), v případě, že se nepodaří takovou osobu založit, je možný prodej celého domu do vlastnictví, resp. spoluvlastnictví jednoho nebo více nájemců bytů v daném domě. Pokud není možný prodej celého domu podle čl. 4 odst. 1, písm. a) nebo b), tedy nedojde-li za účelem koupě domu k založení právnické osoby nebo nemá-li žádný z nájemníků zájem o koupi domu do svého výlučného vlastnictví či spoluvlastnictví, je u bytových domů bez nebytových prostor možný i postup podle čl. 4 odst. 2, písm. a) nebo b) Pravidel, to však pouze v případě, že takto budou prodány všechny byty v domě (s výjimkami vyplývajícími z Pravidel). U domů, ve kterých se vedle bytů nacházejí i nebytové prostory, se postup podle ustanovení čl. 4 odst. 1, písm. a), b) Pravidel, tedy prodej domů jako celku, nepoužije. U těchto domů město upřednostňuje postup podle čl. 4 odst. 2, písm. a) Pravidel, pokud se prodej podle tohoto ustanovení nepodaří, je možný postup podle písm. b) uvedeného ustanovení. Považujeme za nutné zdůraznit, že prodej bytových jednotek je vždy vázán na prodej všech bytů v domě. V krajním případě lze prodat jednotlivé byty v jednom domě částečně právnické osobě (osobám) a částečně fyzickým osobám-nájemcům. Podmínkou je prodej všech obsazených bytů v domě. Tato varianta bude předložena zastupitelstvu města ke schválení současně s návrhem na prodej konkrétních bytů. V případě prodeje jednotlivých bytových jednotek zajišťuje vytvoření těchto jednotek prohlášením vlastníka v souladu se zákonem o vlastnictví bytů na své náklady město. V případě, že kupujícím bude právnická osoba, tato musí jako subjekt práva existovat již v okamžiku, kdy město bude činit nabídku prodeje. Nabídka bude adresována přímo /52

3 právnické osobě. V případě, že máte zájem o prodej domů či bytů právnické osobě za podmínek vyplývajících z čl. 4 odst. 1, písm. a), resp. odst. 2, písm. b) Pravidel, je nutné tuto skutečnost oznámit ve lhůtě do městu. Oznámení musí obsahovat předpokládané obchodní jméno a formu právnické osoby, podpisy nájemníků bytů v počtu odpovídajícím požadovanému procentnímu zastoupení, jméno a kontaktní adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu do doby jejího vzniku a závazek této osoby oznámit vznik právnické osoby bez zbytečného odkladu městu. Město v takovém případě učiní nabídku prodeje až po vzniku právnické osoby. Skutečnosti týkající se neuhrazených závazků vyplývajících z užívání bytu (zejména neuhrazené nájemné či úhrady za služby poskytované v souvislosti s nájmem) lze sdělovat pouze osobám, o jejichž závazky se jedná; jiným osobám pouze na základě plné moci udělené osobou, o jejíž závazky se jedná. Informace o těchto skutečnostech poskytuje Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, t.č , Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s., pan Tůma, t.č , Magistrát města Hradec Králové, odbor ekonomický, pí. Boukalová , Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., pí. Kroutilová, t.č Potvrzení o bezdlužnosti je nutné získat od všech uvedených organizací. 2. Nabídka: Nabídka prodeje bude městem učiněna: a. právnické osobě v případě prodeje celého domu nebo všech bytových jednotek (čl. 4 odst. 1, písm.a), odst. 2, písm. b) Pravidel), a to v případě, že město ve lhůtě do obdrží oznámení o zájmu založit takovou právnickou osobu, jak je popsáno v pátém odstavci v části Způsob prodeje, a to bez zbytečného odkladu po vzniku této osoby jako subjektu práva. b. fyzickým osobám nájemcům, popř. společným nájemcům bytů v domech určených k prodeji, ve kterých se nenachází nebytové prostory; nabídka bude směřovat k prodeji celého domu do vlastnictví či spoluvlastnictví těchto osob a bude učiněna bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty uvedené v písm. a., popř. po oznámení zmocněného zástupce všech nájemců bytů v domě, že k založení právnické osoby nedojde. Zmocnění k takovému oznámení podepsané všemi nájemci bytů v domě musí být k oznámení přiloženo. c. nájemci bytů v domech s nebytovými prostorami oznámí svůj zájem koupit byt, jehož jsou nájemci, městu nejpozději ve lhůtě do Nabídka bude učiněna bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty za předpokladu, že zájem vyjádří nájemci všech bytů v domě (s výjimkami vyplývajícími z Pravidel). d. nájemci bytů v domech bez nebytových prostor oznámí svůj zájem koupit byt, jehož jsou nájemci, v případě, že nedojde k prodeji celého domu podle čl. 4 odst. 1, písm. a) nebo b) Pravidel, městu nejpozději ve lhůtě do Nabídka jednotlivým nájemníkům však bude učiněna pouze v případě, že nedojde k založení právnické osoby za účelem prodeje celého domu a dále za předpokladu, že zájem vyjádří nájemci všech bytů v domě. /53

4 3. Kupní cena: Znalecké určení ceny domu, ve kterém se nachází Vámi užívaný byt, provedl.., znalec v oboru... Cenu stanovil znaleckým posudkem ze dne.., č. posudku v deníku znalce V roce 2009 znalec provedl.. cenovou aktualizaci. Cena domu, ve kterém se nachází Vámi užívaný byt, činí dle znaleckého posudku...kč. Celková plocha bytových a nebytových prostor v domě činí podle stavu zaznamenaného nyní v příslušných evidenčních listech m 2. Kupní cena ve Vašem případě činí: a) V případě prodeje celého domu podle čl. 4 odst. 1, písm. a) nebo b) Pravidel částku.. Kč (cena zjištěná znaleckým posudkem) sníženou o 35%, tedy.kč. b) Cena bytové jednotky, jejímž jste nyní nájemcem, činí v souladu se shora uvedenými skutečnostmi a v souladu s čl. 6 odst. 2 Pravidel částku vypočtenou podle vzorce takto: Cena zjištěná znaleckým posudkem 35% z této ceny CB = x celková plocha příslušného bytu celková plocha bytových i nebytových prostor v domě CB = cena za bytovou jednotku obsahuje i podíl na společných částech domu i podíl na stavební parcele. Varianta pro nájemce domů na Gočárově třídě: Vzhledem k tomu, že znalecké posudky pro zjištění ceny domu, v nichž se nachází byt, jehož jste nájemcem, byly zpracovány nikoliv pro ocenění domu jako celku, ale pro ocenění pouze částí těchto domů vymezených čísly popisnými, bude cena domu stanovena novým znaleckým posudkem. Po zpracování posudku budete o zjištěné ceně ihned informováni. Z této ceny bude potom město vycházet při stanovení kupní ceny. Termín uvedený kdekoliv v tomto dopise pro vás není závazný. Veškeré úkony vázané na uvedený termín je třeba z vaší strany učinit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení informace o ceně zjištěné nově zpracovaným znaleckým posudkem. /54

5 4. Shrnutí: Na základě tohoto dopisu město očekává ve lhůtě do : a. od nájemců bytů v domech bez nebytových prostor oznámení zmocněného zástupce, zda dojde k založení právnické osoby a dále sdělení jednotlivých nájemců, zda v případě, že nedojde k prodeji právnické osobě mají zájem o koupi celého domu do svého výlučného vlastnictví či do spoluvlastnictví s jedním nebo více dalšími nájemci a dále sdělení, zda v případě že nedojde k prodeji celého domu právnické osobě ani jednomu či více nájemcům, mají zájem o koupi bytu, jehož jsou nájemci, jako bytové jednotky podle zákona o vlastnictví bytů b. od nájemců bytů v domech s nebytovými prostorami oznámení zmocněného zástupce, zda dojde k založení právnické osoby, která koupí všechny bytové jednotky v domě a dále sdělení jednotlivých nájemců, zda mají zájem o koupi bytu, jehož jsou nájemci, jako bytové jednotky podle zákona o vlastnictví bytů S pozdravem Ing. Josef Petříček vedoucí odboru /5

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Cenová nabídka. Obsah

Cenová nabídka. Obsah Cenová nabídka Projekt: Privatizace bytů, založení a vznik společenství vlastníků, likvidace družstva Čísla popisná budovy: 1866, 1867, 1868, 1869 Počet jednotek: 50 Zastavěné pozemky: 2893/37, 2893/36,

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření I.3.3 Předčasné

Více

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více