ročník IV LEDEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník IV LEDEN 2014 www.jesenik.org"

Transkript

1 Lázeňská kolonáda se stala Alejí Olomouckého kraje Od poloviny září až do svátku svatého Martina probíhala anketa Alej roku, kterou již třetím rokem zaštiťovala nezisková organizace Arnika. O titul bojovala také lázeňská kolonáda v Priessnitzových léčebných lázních, která nakonec získala titul Alej Olomouckého kraje a v celorepublikovém pořadí se umístila na krásném druhém místě s celkovým počtem 1175 hlasů. Alejí roku se stala alej u jihomoravských Jedovnic. Všem děkujeme za podporu jesenické lesní kolonády. (vj) Při návštěvě matriky vás čekají mnohé novinky Od 1. ledna tohoto roku je v účinnosti novela zákona o matrikách (úplné znění zákona vyhlášeno pod č. 371/2013 Sb.) a nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR. Ke stejnému datu nabyl účinnosti také nový občanský zákoník, do kterého se promítlo rodinné právo (byl zrušen stávající zákon o rodině), a tak na toto bylo nutné reagovat i změnou zákona o matrikách. Jaké změny jsou ty zásadní? Pokud občan žádá o vydání opisu rodného listu, oddacího listu, dokladu o partnerství či úmrtního listu písemně, jeho podpis na žádosti již není potřeba úředně ověřit. Rozšiřuje se okruh osob, kterým matriční úřad vydá úmrtní list, o právnické osoby, jsou-li vypravitelem pohřbu. Dosud to byly jen fyzické osoby, které byly vypravitelem pohřbu. Pokračování na str. 2 ročník IV LEDEN 2014 Vážení občané, ani jsme se nenadáli a rok s magickou třináctkou na konci je již minulostí. A dění v našem městě za jeho vlády bylo pestré z mnoha pohledů. Z toho společenského jsem ráda, že jsme v Jeseníku i přes těžkosti dané krizí a tlakem na veřejné rozpočty na kulturu rozhodně nezapomínali a nezapomínáme. Město bylo v loňském roce spoluorganizátorem nejedné společenské akce. Tradičně jsme v květnu zahájili turisticko-lázeňskou sezonu, je nám velkou ctí, že se naším čestným občanem stal jedinečný hudebník, pan Vladimír Vraňovský. Se zástupci partnerských měst jsme oživili starou tradici mlácení kohouta, naším spřáteleným městem se stalo maďarské město Kapuvár. Byli jsme svědky významných výročí škol a institucí, které se obrovskou měrou podílí na společenském životě našeho města. Radost nám dělali a dělají zástupci sportovních odvětví. Magická třináctka nám však přinesla i chvíle nepříliš jednoduché, ať již v našich soukromých životech či našich profesích. Jeseníkem hýbalo mnohé. Otázka výstavby továrny, která by přinesla do regionu potřebné pracovní pozice, a realizace jesenického akvaparku byly asi nejvýraznějšími otazníky. Velká díla, a to z jakéhokoli oboru lidské činnosti, nejsou většinou jednoduchá, rozhodování jsou zpravidla nelehká. Přesto, anebo právě proto věřím v úspěšný a pozitivní rok příchozí, rok Touto cestou bych tedy také chtěla poděkovat všem mým spolupracovníkům, kteří neúnavně po celý minulý rok do tohoto náročného podniku, kterému říkáme Město Jeseník, vkládali své znalosti, práci a potřebnou obrovskou energii. Rovněž mi dovolte, abych popřála i Vám, občanům města Jeseníku, do roku 14 vše dobré, spoustu energie a zdraví. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

2 Při návštěvě matriky vás čekají mnohé novinky Dokončení z titulní strany V případě uzavření církevního sňatku se prodlužuje platnost osvědčení z 3 na 6 měsíců ode dne jeho vydání. Prodlužuje se také lhůta, kdy rozvedený manžel může oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, a to z 1 na 6 měsíců od rozvodu. S jakými novinkami se setkáte při udělování státního občanství? Při udělování státního občanství cizinci se již nevyžaduje pozbytí jeho dosavadního občanství, lze mít tedy i dvojí občanství. Týkají se vaší provozovny ohlašovací povinnosti v oblasti ovzduší? Upozorňujeme na významné změny V tomto roce již nabyly účinnosti části ( 15, odst. 8 a 17, odst. 3, písm. c) nového zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), které se týkají nového způsobu ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání. Rozdělení hlášení, nové dělení zdrojů Dochází k rozdělení původního hlášení na dvě samostatná hlášení formulář pro poplatkové přiznání a formulář pro souhrnnou provozní evidenci. Nový zákon dále zcela zrušil dělení stacionárních zdrojů na malé, střední a velké, nově se zdroje znečišťování ovzduší dělí pouze na vyjmenované v příl. č. 2 zákona a na zdroje nevyjmenované (neuvedené v této příloze). Povinnosti pro zdroje vyjmenované Povinnosti ohlašování se nyní vztahují výhradně na zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Např. v případě spalování paliv jsou vyjmenovanými zdroji kotle (kotelny) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 0,3 MW. Podrobněji viz zákon o ochraně ovzduší. V pochybnostech, zda provozovatel provozuje takový zdroj, lze u vybraných případů využít Správní poplatek za udělení státního občanství zletilé osoby činí Kč, u nezletilé osoby 500 Kč. Státní občanství ČR uděluje Ministerstvo vnitra ČR a rozhodne o žádosti do 180 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena. Změn je mnoho, není možné zde uvádět všechny. Proto jsme informovali jen o těch, které se vyskytují nejčastěji. V případě zájmu vám podrobnější informace podají pracovnice matriky MěÚ Jeseník. Zásadní změny nového zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR představíme v následujících číslech JESINFA. Petra Janhubová, správní odbor informace uvedené ve Věstníku MŽP a na internetových stránkách MŽP - záložka Ochrana ovzduší -> Legislativa a metodické pokyny: > Metodické pokyny a > Stanoviska. Termín, místo a způsob podání hlášení Provozovatelé vyjmenovaných zdrojů mají povinnost podat poplatkové přiznání do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému KRAJSKÉMU ÚŘADU prostřednictvím ISPOP (hlášení již nepodávejte na MěÚ Jeseník!). Od podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků nedosahuje Kč. Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 5000 Kč, nebude možné do ISPOP odeslat. Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence má provozovatel vyjmenovaného zdroje, s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat. Obsah souhrnné provozní evidence je stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Ing. Jana Kamlerová, odbor životního prostředí Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod., IPOS. 2

3 Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (předpis č. 189/2013 Sb.). Novela vyhlášky přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Na vlastní zahradě si nově může její majitel (pouze fyzická osoba) bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Vyhláškou je zahrada definovaná takto: Pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Ředitelství Základní školy Jeseník stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ZÁPIS k povinné školní docházce (do I. ročníku ZŠ) na 30. ledna 2014 od 14:00 hodin. Zápis se uskuteční na Základní škole Jeseník: v objektu školy pracoviště na ul. B. Němcové 1256 a v objektu školy pracoviště na ul. Průchodní 154. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne do šestého roku věku a rodiče s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky. Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce vezměte s sebou! (na základě 36, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění) Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Rovněž živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, není považována za stavební oplocení. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se rovněž nevyžaduje u právnických i fyzických osob a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2, c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. Vyhláškou jsou zapojené porosty dřevin definovány takto: Soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (říjen březen), avšak vyhláška kácení v době vegetace nezakazuje. Bc. Margareta Turzová, odbor životního prostředí Dobrovolní hasiči mají nové vybavení Také díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje získali v loňském roce dobrovolní hasiči v Jeseníku možnost pořídit si nové vybavení. Celková částka účelové neinvestiční dotace zajištěné krajem činila Kč. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Jeseníku využila tuto dotaci na odborné vzdělávání hasičů a na zakoupení zásahových osobních ochranných pomůcek (obuv, obleky, helmy), které zvýší bezpečnost zasahujících dobrovolníků. Bc. Miroslav Kučera, oddělení vnitřní správy 3

4 Co se mění u daně z převodu nemovitostí po ? Změny jsou i u daně dědické a darovací Sazba daně z převodu nemovitostí po nově daně z nabytí nemovitých věcí se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změní se však způsob stanovení základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. směrné hodnoty nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku). Pro určení nabývací hodnoty nejběžněji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, rekreační objekty, garáže, pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby nebo s nimi tvoří funkční celek, pozemky bez trvalého porostu, bytové jednotky) si může poplatník zvolit, že podkladem pro stanovení základu daně nebude zjištěná cena (podle znaleckého posudku), nýbrž směrná hodnota. Ta vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase, tj. se zohledněním druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Prakticky to znamená, že pokud si poplatník vybere tento způsob určení nabývací hodnoty, vyčíslí si v daňovém přiznání zálohu ve výši 4 % sjednané ceny, kterou zaplatí ve lhůtě pro podání daňového přiznání. K daňovému přiznání nedokládá znalecký posudek, ale je povinen vyplnit přílohy daňového přiznání pro jednotlivé nabývané nemovité věci, kde uvede přesnou identifikaci nemovitosti, stavebně technické parametry a údaje vztahující se k bezprostřednímu okolí nabývané nemovitosti. Správce daně na základě těchto údajů vypočte směrnou hodnotu, z ní vypočte srovnávací daňovou hodnotu (75 % směrné hodnoty) a porovnáním s cenou sjednanou stanoví základ daně. Daň vyměří platebním výměrem. Rovná-li se vyměřená daň přiznané záloze, platební výměr se nedoručuje. Je-li vyměřená daň vyšší než záloha, rozdíl mezi daní a zálohou je splatný ve lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru. Pokud si však poplatník zvolí, že srovnávací cena bude odvozena od zjištěné ceny (podle znaleckého posudku), pak je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek. V daňovém přiznání si vypočte srovnávací daňovou hodnotu (vypočte 75 % zjištěné ceny) a porovná ji s cenou sjednanou (kupní). Srovnávací daňová hodnota je nabývací hodnotou, je-li vyšší než cena sjednaná, v ostatních případech se základ daně stanoví z ceny sjednané. Pokud se pro určení srovnávací daňové hodnoty použije zjištěná cena, může si poplatník v daňovém přiznání uplatnit uznatelný výdaj, tj. pro stanovení základu daně odečíst od nabývací hodnoty odměnu a náklady, které prokazatelně zaplatil znalci za znalecký posudek. Vypočtenou daň je poplatník povinen uhradit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Lhůta pro podání daňového přiznání se po nemění. Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí (u v katastru evidovaných nemovitých věcí). Například pokud katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu 15. ledna 2014, poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie písemnosti), na jejímž základě došlo k nabytí nemovité věci (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu, jestliže se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí. Znalecký posudek je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny. Vše uvedené platí přiměřeně i pro poplatníky podávající daňové přiznání při změně vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník nadále podává u toho správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází převáděná nemovitá věc. V případě kupních a směnných smluv může být poplatníkem tak jako doposud převodce (prodávající). V takovém případě je nabyvatel ručitelem. Účastníci smlouvy se však mohou v kupní či směnné smlouvě výslovně dohodnout, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Tento způsob je pro nabyvatele ve svých důsledcích výhodnější, neboť je od počátku aktivním účastníkem daňového 4

5 řízení, platí daň přímo a nemusí tak zajišťovat částku na úhradu daně např. v úschově u notáře či advokáta tak, jak to řada kupujících činí, aby předešla komplikacím, pokud by převodce daň neuhradil. Ve smlouvě však musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel je poplatníkem, nepostačí např. klauzule, že nabyvatel uhradí daň. V případech, kdy se nejedná o nabytí nemovité věci kupní či směnnou smlouvou, je poplatníkem vždy nabyvatel (např. rozhodnutí soudu, dražba). Při převodu nemovité věci ze společného jmění manželů či nabytí nemovité věci do jejich společného jmění budou manželé nově poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání a v daňovém řízení vystupuje jeden z nich jako společný zmocněnec. Zákonným opatřením Senátu č. 340/20013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, byl s účinností od zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byla daň dědická a darovací zahrnuta pod daň z příjmů. Původní osvobození od daně dědické, které se vztahovalo na poplatníky v I. a II. skupině podle příbuzenského vztahu (příbuzní v řadě přímé a pobočné), se rozšířilo i na poplatníky ve III. skupině (všichni ostatní), což fakticky znamená, že se daň dědická již nebude platit. Osvobození od daně darovací zůstává obdobné stávajícímu. Ing. Petra Petlachová, Generální finanční ředitelství Nákupy podle nového občanského zákoníku nastane zmatek? Některé změny, které přináší nový občanský zákoník, práva spotřebitelů posílí, jiné naopak. Očekávají se také problémy, které až časem vyřeší novely či rozhodnutí soudu. Zákazníci, kteří si zboží nakoupili ještě v roce 2013, mají o starost méně - nemusí se s nikým dohadovat o záruku. Pro spotřebitele je zásadní informací, že smlouvy Zákon připouští možnost, aby se obě smluvní uzavřené do včetně se řídí starou strany dohodly, že po Novém roce na své právní právní úpravou, tedy občanským zákoníkem vztahy použijí novou právní úpravu, přestože č. 40/1964 Sb., případně zákoníkem obchodním. smlouva vznikla ještě před účinností nového Na zboží zakoupené v roce 2013 a dříve se tedy zákoníku, tedy před koncem roku Někdy vztahuje zákonná záruka tak, jak jsme ji znali může být nová úprava výhodnější, v případě doposud. záruk však takový postup nedoporučujeme. Jsme Pokud zákazník půjde takovou věc po Novém sice přesvědčeni, že nový zákoník práva spotřebitelů až tak podstatně nemění, ale spotřebitelé by roce reklamovat, nesmí podlehnout tvrzení, že podle nové úpravy už zákonnou záruku nemůže přišli například o novou záruční dobu v případě, uplatnit, protože v novém občanském zákoníku kdy si věc nechají v rámci reklamace vyměnit prostě není. Nejen že by obchodník zákazníka za novou, vysvětluje Miloš Borovička, právní takovým tvrzením krátil na zákonných právech, poradce dtestu. ale navíc by se dopouštěl správního deliktu Smlouvy uzavřené od se již budou podle zákona o ochraně spotřebitele, za který řídit novým občanským zákoníkem s číslem hrozí pokuta od České obchodní inspekce až do 89/2012 Sb. prakticky bez výhrad. Všechny výše tří milionů korun. Navíc zákonná záruka je podstatné změny, které nový zákon přinese do života spotřebitelům, jsou popsány v seriálu článků i v novém zákoníku. na popřípadě se mohou spotřebitelé obracet na poradenskou linku dtestu. (TZ dtest vydána ) INFORMACE Z JESENÍKU SLEDUJTE TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM JesInfo TV pravidelného pořadu vysílaného v síti Kabelové televizi Jeseník nebo dostupného také na stránkách a 5

6 V Priessnitzových léčebných lázních pokračují v revitalizaci areálu Priessnitzovy léčebné lázně se společně se Společností Vincenze Priessnitze dlouhodobě snaží pečovat o zdejší krajinotvorné prvky. V loňském roce byla revitalizována lázeňská promenáda, bylo vybudováno venkovní inhalatorium. V roce 2014 chystají rozsáhlou revitalizaci lázeňské kolonády. Řešené území zahrnuje lesní promenádu tzv. kolonádu, dále vnitřní parkovou část vymezenou promenádním okruhem a některé části pod promenádou. Předmětem projektu je revitalizace zeleně, tedy obnova kompozice, provedení pěstebních opatření na stávajících stromech a nová výsadba. Výsadba osmdesáti devíti lip Alej je krásná a malebná, ale jednotlivé stromy jsou staré, se statickými poruchami. To dokazují průzkumy, které byly provedeny na počátku projektu. Alej je možno rozdělit na tři pomyslné části dva přímé úseky působící svou délkou průhledu a řazením jednotlivých stromů a úsek, který je mezi těmito přímkami. V této třetí části, jak říká detailní dendrologický průzkum, jsou stromy nejvíce postižené. Ve vybraném úseku je navržena kompletní oboustranná obnova aleje vysazením osmdesáti devíti vzrostlých lip (Tilia platyphyllos). Úpravy vnitřní parkové části Tato část parku leží uvnitř hlavní aleje, která začíná i končí Českým památníkem a je tvořena vrcholem kopce, dříve zvaným Koppa. Kopec byl původně spíše vyhlídkou do široké krajiny, dnes není vidět skoro nikam a návštěvník jde z velké části porostem, kde narazí pouze na nevýrazné průhledy. Jižní část parku je natočena ke slunci, pobyt je zde příjemnější a nejspíš proto jsou právě v této části umístěny všechny prvky drobné architektury. Dnes je plocha zeleně hustější, remízy prorostlejší, náletové dřeviny zabraly volné plochy. Strana severní je z pohledu drobné architektury i sezení Fakta o revitalizaci lázeňské kolonády: Zahájení realizace leden 2014 Konec realizace červenec 2014 Projektant Ateliér Bonmot, spol. s r. o. Olomouc Zhotovitel Petr Vykrut Zahradní služby daleko chudší a procházející návštěvník ji bere už jen jako cestu zpět k Priessnitzovu sanatoriu. Tyto důvody směřují obnovu středové části parku ke kácení, a to přestárlých, nemocných a nebezpečných stromů. Přestože snahou návrhu bylo především posílit výsadby keřů a tím nabídnout návštěvníkům kvetoucí kompozice, ukázalo se, že je nutné provést rozsáhlou výsadbu stromů jako náhradu za stromy kácené. Výsadby mladých stromů jsou voleny tak, aby v budoucnu převzaly základní kompoziční principy. Nejvýznamnějším zásahem je obnova aleje kolem horní okružní trasy, která je v současné době dožilá. Alej bude nahrazena v celém svém úseku. U části ostatních stromů bude provedeno ošetření různými způsoby řezů a vazbami korun, které napomáhají stabilitě korun i celého stromu. Vedle výsadby stromů bude doplněno a rozšířeno keřové patro. Nové výhledy k Šeráku i k lázním Porosty pod kolonádou jsou jedním z typických míst, které v průběhu času zarostly zelení natolik, že vymazaly tak charakteristické působení remízů, obklopujících v minulosti nejen lázně, ale utvářející charakter celé krajiny Jeseníků. Ještě v době po druhé světové válce byly v tomto prostoru louky s remízy. Pozůstatky alejí javorů a lip podél cesty ke Křížku jsou ve fragmentech zachovány dodnes. Dnes je všechno ukryto hustými, náletovými porosty, se kterými je nutno pracovat a výhledy, které byly významným prvkem genia loci, pozvolna znovu obnovit. Porosty jsou převážně mladé, stromy jsou díky hustému zápoji vytáhlé a vysoko vyvětvené, ale obecně lze říci, že při vhodných zásazích jsou porosty perspektivní a využitelné pro novou kompozici. Vzhledem k významu místa v bezprostřední blízkosti hlavní promenádní aleje (kolonády) a umístění mezi ní a centrem lázní je navržena úprava porostu s uvolněním průhledů. Jeden z průhledů je veden na vrchol Šeráku, 6

7 druhý potom na centrum lázní. Tyto průhledy jsou otevřeny z míst v blízkosti altánu, ale budou částečně pozorovatelné i z dalších částí trasy na kolonádě. Park i louky plné květů Celá řešená plocha bude přechodem mezi anglickou parkovou úpravou uvnitř kolonády a krajinou luk a remízů v okolí. Porost samotný se uvolní a bude průhledný. V podrostu se uplatní výsadby keřů a stromů v liniích v duchu remízů, tolik typických pro zdejší krajinu. Budou také podobně založeny s využitím materiálu získaného při čištění ploch pro založení podrostového trávníku a stanou se tak zároveň novým biotopem pro drobné plazy, hmyz, pavouky a další organismy. Dojde k probírce stromového patra. V části mezi oběma průhledy dojde k dosadbám dlouhověkých dřevin, které v budoucnu částečně nahradí krátkověké břízy, které zde dominují. Ing. Miroslava Kalinová, Společnost Vincenze Priessnitze V souvislosti s připravovanou revitalizací prosíme všechny občany a návštěvníky, aby dbali opatrnosti v uvedených lokalitách a popřípadě respektovali omezení pohybu v bezprostředním prostoru prací. Děkujeme za pochopení. Projekt bude spolufinancován z veřejných finančních výdajů Evropské unie Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akademie třetího věku pro seniory Akademie třetího věku, pořádaná Penzionem pro seniory Jeseník, vám nabízí další z cyklu poutavých přednášek s názvem Proč právě já? aneb Pomoc obětem trestné činnosti. Posluchači budou seznámeni s právy obětí trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb., právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na peněžitou pomoc. Přednášející bude informovat o tom, kde podat trestní oznámení, kde vyhledat odbornou pomoc a podobně. Zároveň bude vysvětlen i průběh trestního řízení. Přednášku si připravila a dotazy posluchačů bude zodpovídat Mgr. Radka Popelková, vedoucí Probační a mediační služby ČR, středisko Jeseník, která Vás společně s organizátory srdečně zve. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2014 v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další informace získáte na telefonu Informace rovněž najdete na stránkách penzionu: Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Program činnosti KČT Jeseník na leden Výroční členská schůze. Program dle pozvánky. Klub seniorů, Dukelská ul Ramzová Vražedný potok Pod Obřími skalami - Lipová Délka trasy 12 km, vede D. Podaná. Vlak z Jeseníku v 8.54 hod Rejvíz Studený Zejf Písečná (event. Jeseník) Délka trasy km, vede MUDr. I. Tichá. Bus z Jeseníku v 7.40 hod. U vycházek organizovaných KČT se od nečlenů vybírá poplatek 20 Kč. 7

8 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství, Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu, Odpadové hospodářství Správa poplatku za odpad K. Čapka 10/1147, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Periodický tisk územního samosprávného celku a informační měsíčník Městského úřadu Jeseník. Vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Valle Verde s. r. o. Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s. r. o

ročník IV ČERVEN 2014

ročník IV ČERVEN 2014 Vstoupili jsme do další lázeňské sezony Slavnosti zahájení lázeňské sezony 2014 se v Jeseníku uskutečnily 16. až 18. května na jesenickém náměstí a v Priessnitzových léčebných lázních. Jak probíhaly? Mnozí

Více

ročník I BŘEZEN 2011 www.mujes.cz

ročník I BŘEZEN 2011 www.mujes.cz Rozpočet města na rok 2011 Rozpočet města bývá schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva. Pro rok 2011 se to nepodařilo, protože bylo ve hře příliš mnoho neznámých, nebyla dořešena otázka prodeje

Více

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový

Více

Jeseník opět boduje, děkujeme!

Jeseník opět boduje, děkujeme! Jeseník opět boduje, děkujeme! Na každého z vás, jesenických občanů, připadá přes 61 kilogramů vytříděného papíru, skla, plastu a nápojových kartónů. Díky tomu Jeseník získal prvenství mezi městy v sedmém

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Občanská sdružení po 1. lednu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 13. ledna 2012 částka 1 Cena 500 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více