Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, Frýdek - Místek IČ: , mobil: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam."

Transkript

1 1 Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, Frýdek - Místek IČ: , mobil: , Doporučeně s dodejkou ADRESÁT Váš dopis zn.: Náš dopis zn.: Vyřizuje: Datum: 10/025/MR ing. Rosmanit Ve Frýdku-Místku dne Věc: Dodávka Cisternové automobilové stříkačky výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Obec Petřvald, zastoupená Ing. Miroslavem Rosmanitem, Vás tímto ve smyslu ustanovení 38 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon ) vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na dodavatele Cisternové automobilové stříkačky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení. Ve smyslu 38 odst. 4 zákona uvádíme: a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatelem veřejné zakázky je Obec Petřvald, sídlo: Petřvald č.p. 175, Petřvald zastoupená: panem Zdeňkem Pexou starostou obce IČ: , tel.: , mobil: zastoupená ve věci zadávacího řízení: Ing. Miroslavem Rosmanitem místo podnikání: Malý Koloredov 566, Frýdek Místek IČ: , mobil: b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Cisternové automobilové stříkačky v rozsahu dle Technické specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky odsouhlasená Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky dne c) Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace je přiložena k této výzvě. d) Lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky je nutné podat nejpozději do 09:30 hod. dne na adresu: Obec Petřvald, Petřvald č.p. 175.

2 2 Zalepenou obálku označte: Výběrové řízení Cisternové automobilové stříkačky NEOTEVÍRAT. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem požadován termín převzetí nabídky podatelnou zadavatele. e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle 62 zákona: Uchazeči jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů níže uvedeným způsobem v následujícím rozsahu: 1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu 53 odst. 1a j) zákona dle ustanovení 62 odst. 2) zákona čestným prohlášením podepsaným všemi členy statutárního orgánu uchazeče. 2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem dle 54 odst. a d) zákona. Případné kopie dokladů musí být úředně ověřeny. 3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 55 odst. 1a) zákona platnou pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5,0 mil. Kč (doložit úředně ověřenou kopií), a v rozsahu dle 55 odst. 1c) zákona údajem o celkovém obratu dodavatele za účetní období let , který musí dosahovat minimálně hodnotu 150 milionů Kč v součtu za tyto roky (doložit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče). 4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem dle 56 odst. 1a f) zákona (doložit čestným prohlášením) a dle 56 odst. 4) zákona certifikátem systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel a prohlášením o shodě výrobku. V případě doložení prohlášení o shodě výrobku je vítězný uchazeč povinen předložit zadavateli certifikát vydaný pro daný typ CAS autorizovanou osobou nejpozději při předání vozidla (doložit úředně ověřenými kopiemi). f) Údaje o hodnotících kritériích podle 78 zákona: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy vyjádřené v procentech jsou uvedena v přiložené zadávací dokumentaci. S pozdravem Ing. Miroslav Rosmanit Příloha: zadávací dokumentace

3 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dodávku Cisternové automobilové stříkačky (CAS) zpracovaná v rozsahu dle 44 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 1. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny: a) Cena dodávky bude sjednána jako pevná, nejvýše přípustná smluvní cena, která pokrývá veškeré náklady prodávajícího spojené s výrobou, dodávkou, vyzkoušením a zaškolením obsluhy cisternové automobilové stříkačky (CAS). b) Výši nabídkové ceny (sjednanou cenu díla) je možné překročit jen v případě, že: - kupující uplatní u prodávajícího rozšíření dodávky nad rámec technické specifikace odsouhlasené Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Ocenění těchto prací bude provedeno po dohodě s kupujícím dle nabídkové ceny příslušného dodavatele. Případné překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu může být provedeno jen dodatkem k uzavřené kupní smlouvě na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 5b) zákona, - v době realizace dodávky bude zákonem změněna sazba daně z přidané hodnoty na dodávku, která je předmětem veřejné zakázky. c) Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy na financování dodávky. Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu uhrazena po splnění dodávky, a to: - 2,858 mil. Kč včetně DPH nejpozději do 30-ti dnů po obdržení faktury kupujícím, - zbývající část ve dvou splátkách, které budou uhrazeny vždy ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 a d) Doba plnění této zakázky je vázána na dotaci ze státního rozpočtu a pokud dodavatel nedodrží sjednaný termín dodání vozidla a zadavatel nebude moci čerpat tuto dotaci, bude cena vozidla snížena o výši neposkytnuté dotace. e) Uchazeč se v kupní smlouvě musí zavázat, že na základě objednávky kupujícího bude provádět za úhradu na území České republiky pozáruční servis a bude dodávat potřebné náhradní díly minimálně po dobu 10 let od předání CAS. f) Zadavatel si v souladu s ustanovením 99 zákona vyhrazuje opční právo na poskytnutí dalších dodávek obdobného charakteru, jako má tato veřejná zakázka. Doba na využití opčního práva je stanovena na 3 roky od podpisu kupní smlouvy na plnění této veřejné zakázky. 2. Technické podmínky ( 45), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky: a) Technické podmínky vymezující požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávku jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci odsouhlasené Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. b) V případě, že je výjimečně v technické specifikaci uveden požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení umožňuje zadavatel dle 44 odst. 9) zákona pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V tom případě je však uchazeč povinen na tuto skutečnost v nabídce upozornit, popsat tu část dodávky, na které toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů použitého řešení, že jim navržené materiály, výrobky či části dodávky jsou technicky a kvalitativně minimálně na stejné úrovni jako ty, které jsou požadované v technické specifikaci. c) Uchazeči v nabídce přiloží katalogový list dodávané CAS včetně obrazového provedení a případně i další technické údaje, které popisují technické, funkční a jakostní vlastnosti CAS. d) Všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce. Všechny úložné schránky musí být opatřeny pevně upevněnými a trvanlivými popisy seznamy předepsaného příslušenství.

4 4 e) Uchazeči v nabídce uvedou specifikaci materiálů, jejichž cena je kalkulována v nabídkovém rozpočtu a to nástavby CAS, čerpadla a rozvodů vody viz. bod 3. hodnotících kritérií. 3. Požadavky na varianty nabídek podle 70, pokud je zadavatel připustil: Zadavatel varianty nabídky dle 70 odst. 1) zákona nepřipouští. 4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena dodávky musí obsahovat kromě vlastního předmětu plnění také náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH a to v českých korunách (Kč). Nabídková cena musí být platná po celou dobu realizace zakázky, minimálně však do Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídka uchazeče musí ve smyslu 68 odst. 2 zákona obsahovat: a) Obsah nabídky včetně uvedení čísel stránek u jednotlivých částí nabídky. b) Identifikační údaje uchazeče. c) Doklady a informace prokazující splnění všech kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu dle bodu e) výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. c) Kalkulaci kupní ceny. d) Harmonogram výroby, vyzkoušení a přejímacího řízení dodávky CAS v týdenním členění. e) Návrh kupní smlouvy v listinné formě podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a také v digitální formě na CD ROM shodné s její listinnou verzí. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem zakázky. f) Návody k obsluze CAS a seznam náhradních dílů v českém jazyce v listinné formě i v digitální formě na CD ROM. Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované zákonem o veřejných zakázkách a touto zadávací dokumentací, které je uchazeč povinen předložit ve stanoveném obsahu a ve stanovené formě a lhůtě. Nabídka bude podána v českém jazyce. Musí být svázána tak, aby nebyla umožněna jakákoliv manipulaci s ní, zejména pak dodatečné vkládání nebo odebírání jejich jednotlivých částí. Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Pouze případná reklamní dokumentace uchazeče (vzorky, popisy, fotografie) může být vložena do obálek s nabídkou volně, bez svázání a očíslování stran. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem na obálce ve znění: VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odstavce 6 zákona o veřejných zakázkách. 6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: Veřejná zakázka bude zadána na základě ekonomické výhodnosti nabídek uchazečů. Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle těchto hodnotících kritérií: 1. Cena dodávky 60 % 2. Délka záruční doby v měsících 20 %, z toho: 2.1. záruční doba na podvozek 30 % 2.2. záruční doba na nástavbu 70 % 3. Technické parametry nástavby 20 %, z toho: 3.1. nástavba z nerez konstrukce opláštěné Al plechem technologií lepení 50 % 3.2. nástavba z ocelové proti korozi žárově zinkované konstrukce

5 5 opláštěné Al plechem technologií lepení 15 % 3.3. nástavba z ocelové proti korozi lakované konstrukce opláštěné Al plechem technologií lepení 5 % 3.4. vlastnosti materiálu rozvodů vody a čerpadla 30 %, z toho: rozvody vody z nerez oceli 10 % rozvody vody z oceli, popř. jiných materiálů 5 % čerpadlo z bronzu 10 % čerpadlo ze slitin lehkých kovů 5 % Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s ustanovením 79 zákona. Jednotlivá hodnotící kritéria budou hodnocena takto: Cena dodávky hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Počet bodů se rovná podílu nejnižší nabídkové ceny a konkrétní nabídkové ceny vynásobený 100. Délka záruční doby v měsících hodnocena bude délka záruční doby v měsících samostatně na podvozek a na nástavbu. Minimální požadovaná záruční doba je stanovena na 24 měsíců. Počet dílčích bodů se rovná podílu konkrétní záruční doby a nejdelší záruční doby vynásobený 100. Technické parametry nástavby hodnocen bude materiál, ze kterého budou vyrobeny nástavba, rozvody vody a čerpadlo. Počet dílčích bodů každého z dílčích kritérií se rovná výši procenta stanoveného v hodnotících kritériích tomuto dílčímu kritériu. Počet vážených bodů se rovná násobku bodového ohodnocení a váhy hodnoceného kritéria. Stanoveným podmínkám soutěže nejlépe vyhoví nabídka, která získá hodnocením nejvyšší počet vážených bodů. 7. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: a) Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle 49 odst. 1) zákona musí být doručeny písemně Ing. Miroslavu Rosmanitovi a v kopii zadavateli nejpozději do b) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle 49 odst. 2) zákona budou poskytnuty zástupcem zadavatele jednotně všem zájemcům em do a zároveň písemně dopisem z téhož dne. c) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v 10:00 hod. dne v zasedací místnosti obecního úřadu Petřvald, sídlo: Petřvald č.p Při otevírání obálek budou zveřejněny údaje dle 71 odst. 9 zákona. d) Nabídka musí být podána formou návrhu kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje před jejím podpisem jednat o jejím konečném znění (mimo těch částí smlouvy, které jsou hodnoceny v kritériích soutěže). e) Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 60 kalendářních dnů ode dne lhůty pro podání nabídek (zadávací lhůta dle 43 zákona). e) Uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem zadavatel předpokládá do Tento den je dnem zahájení plnění veřejné zakázky. f) Zahájení plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem započne po uzavření kupní smlouvy. Zadavatel požaduje, aby termín plnění byl nejpozději do Plnění veřejné zakázky bude ukončeno přihlášením CAS do registru vozidel na jméno zadavatele. g) Uchazeč je dle ustanovení 44 odst. 6) zákona povinen specifikovat v nabídce části veřejné zakázky které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně uvedení identifikačních údajů každého subdodavatele.

6 6 h) V případě, že uchazeč není výrobcem hasičské nástavby podnikajícím na území ČR, zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil originál písemného dobrozdání statutárního zástupce tohoto výrobce o zajištění a způsobu provádění záručního a pozáručního servisu na území ČR. V nabídce bude jednoznačně specifikováno, kdo a kde bude za dodavatele v této době provádět případné zásahy do nástavby. i) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné uchazeči v nabídce. V případě zjištění nepravdivých skutečností bude nabídka z dalšího hodnocení vyřazena. j) Zadavatel si vyhrazuje možnost po předchozí dohodě s dodavatelem provedení minimálně 3 průběžných kontrol realizace veřejné zakázky přímo u dodavatele. k) Zadavatel si vyhrazuje vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplní požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. l) Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny náklady spojené se zpracováním a předložením nabídky nesou uchazeči. Zadavatel nabídky doručené mu po ukončení soutěžní lhůty uchazečům nevrací. m) Zadavatel si vyhrazuje dle 84 odst. 2) zákona zrušit zadávací řízení, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, resp. pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Příloha: Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky č.j.: MV /PO-2010 ze dne Ve Frýdku Místku dne Ing. Miroslav Rosmanit

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více