Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin na obecním úřadě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě"

Transkript

1 Zápis a Usnesení 2/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Motyka, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák Nepřítomni: Omluveni: Počet členů ZOV: 9 zastupitelstvo je usnášení schopné, v souladu s ustanovením 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hosté: p. M. Engl (starosta Osek n. B.) Veřejnost: pp. St. Čočková, M. Hučín 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Kontrola usnesení 1/2013 3) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 4) Prodej majetku obce (kanalizace na k. ú. Osek n. B.) účast starosty Oseka n. B. 5) Pronájem obecních prostor 6) Rozpočtové opatření 1/2013 7) Zřízení věcného břemene k akci Veselíčko, Dohnal, p. č. 921/2, rozšíření knn 8) Smlouva o zřízení věcného břemene se SMP Net, s.r.o. prostřednictvím RWE GasNet, s.r.o. (plynovodní přípojka STL) 9) Informace o MAS Moravská brána - příprava projektu do 5. výzvy MAS MB a zapojení do projektů spolupráce PRV IV.2.1. (Muzeum historie obce a tradic Záhoří) 10) Informace o jednání Obce s TJ Sokol a rozhodnutí o dalším postupu 11) Projektový záměr do ROP Střední Morava 3.2. Veřejná infrastruktura a služby pro cestovní ruch (nová pěší trasa s naučnou stezkou a gloriet v zámeckém parku / Muzeum historie obce a tradic Záhoří / zlepšení zázemí pro turistické výletiště ve sportovním areálu Sokolská zahrada) 12) Program podpory spolků vyhodnocení žádostí 13) Podpora komisí a institucí obce vyhodnocení žádostí 14) Změny v komisích (důchodci) a ustavení nové komise obce (Sdružení hudebníků Veselíčka) 15) Různé - Aktualizace pravidel pronájmu KD v Tupci Výsledek hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu J. Motyku a A. Panákovou. Výsledek hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 2) Kontrola usnesení 10/2012 Kontrola usnesení 8/2011 9) ZOV ruší výběrové řízení na realizaci autobusové čekárny v Tupci a pověřuje starostu k dořešení realizace autobusové čekárny v Tupci v celkové výši do 200 tis. Kč. Kontrola usnesení 9/ B) ZOV pověřuje starostu k jednání se Statutárním městem Přerov na převedení pozemků zámeckého kopce v k. ú. Veselíčko a částí pozemků, na kterých stojí kulturní památky sochy, kříže apod. do vlastnictví obce. Úkol trvá. Plán realizace Čeká se na další reakci. Obec Veselíčko Volební období

2 Kontrola usnesení 6/ ) ZOV doporučuje provést náhradní výsadbu stromů v lokalitě nad Tupcem na Staměřice. Kontrola usnesení 7/2012 9B) ZOV schvaluje partnerství Obce Veselíčko v dotačním projektu Záhoří, o.s. na Hraběnčinu naučnou stezku do Programu rozvoje venkova III.1.3. Podpora cestovního ruchu, záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky. Partnerství spočívá zejména v předfinancování akce a pomoci při vyúčtování akce žadatele. Kontrola usnesení 8/2012 6) ZOV schvaluje podání projektu na revitalizaci zeleně v extravilánu obce do OPŽP 6.3. Obnova krajinných struktur. Kontrola usnesení 9/2012 4B) ZOV pověřuje starostu k projednání údržby/vykácení stromů s organizací Okresního výboru českého svazu bojovníků za svobodu v Přerově. 9B) ZOV schvaluje podání projektu do Programu obnovy památek Olomouckého kraje, jejíž součástí je při podání již smlouva s vybranou firmou. 9C) ZOV schvaluje řešení kanalizační vpusti u p. Lorence, dle projektové dokumentace. Kontrola usnesení 10/2012 9B) ZOV pověřuje starostu obce jednáním s TJ Sokol Veselíčko o možnosti převodu sportovního areálu Sokolská zahrada na obec, aby se mohl sportovní areál i výletiště modernizovat. 10A) ZOV schvaluje podání projektu do POV OK 2013, který bude spočívat v dokončení chodníku U kovárny, výstavbě autobusové čekárny v Tupci a obnově vstupních dveří a sociálního zařízení v Kulturním domě v Tupci. 10B) ZOV schvaluje podání projektu do PORV MMR 2013, který bude spočívat v obnově prostor a vybavení mateřské školy a vytvoření naučné stezky (aktualizovaná Páteční škola ). 10C) ZOV doporučuje MR Lipensko podání projektu spolupráce více mikroregionů z OK a ZK na téma navázání a rozvoje spolupráce obcí a místních podnikatelů do PORV MMR D) ZOV schvaluje podání žádosti na KÚOK na obnovu hasičské techniky a vybavení JSDH ve výši 20. tis. Kč spolufinancování dle požadavků SDH. 12A) ZOV schvaluje vyhlášení programu podpory spolků na rok 2013 dle pravidel a příloh. 12B) ZOV schvaluje výzvu pro komise zastupitelstva obce podávat žádosti na jejich aktivity v roce 2013 volnou formou. 13) ZOV schvaluje vyhlášení záměru prodat kanalizaci na k. ú. Oseka nad Bečvou od šachty č. 20 směrem k Oseku. 14) ZOV schvaluje vyhlášení záměru pronajmout objekt v Tupci č. p. 6 ihned, jakmile bude předán dosavadním uživatelem. Bude provedeno ve vegetační době. Projekt byl vybrán a získal podporu v 17. kole PRV. Doplnily se podklady na RO SZIF. Čeká se na definitivní schválení. Projety podány dva. 1 na extravilán, 1 na intravilán. Doplněny podklady v administrativní kontrole na AOPK. Projekty se nyní budou hodnotit na SFŽP. Dořeší se v souvislosti se smlouvou. Dořeší se v souvislosti s podáním žádosti do PPKPP. Je podepsána smlouva a podána žádost na KÚOK. Uskutečnilo se jednání s TJ Sokol Viz samostatný bod. Projekt bude podán do termínu Dne se uskutečnilo školení na KÚOK. Projekt se připravuje k podání žádosti do uzávěrka. Připravuje se projekt do uzávěrka. Žádost byla podána na KÚOK. Vyhlášeno. Přijaty žádosti. Viz samostatný bod. Vyhlášeno v zápise. Přijaty žádosti. Viz samostatný bod. Vyhlášeno. Přihlásil se zájemce. Viz samostatný bod. Prostory předány v lednu. Záměr vyhlášen. Obhlídka zájemce o pronájem na místě. Viz samostatný bod. Kontrola usnesení 1/2013 1A) ZOV schvaluje program jednání. - 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu L. Pospíšila a J. - Lehnerta. 2) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/ A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce za období od - minulého jednání. 3B) ZOV schvaluje pořádání sjezdu rodáků v roce 2014 při příležitosti oslav Uskutečnilo se jednání 100 let výročí založení SDH Veselíčko. kulturní komise, kde se věc řešila rámcově. Obec Veselíčko Volební období

3 4) ZOV schvaluje pronájem obecního bytu č. p. 7 na dobu určitou 1 rok paní Bednaříkové s dvouměsíční výpovědní lhůtou a úhradou 3 měsíční vratné kauce ve výši nájmu. 5) ZOV schvaluje vyhlášení záměru na pronájem volných prostor na obecním úřadě pro kancelářské účely na dobu určitou. 6) ZOV schvaluje zrušení 1 elektroměru ze současných 3, dle požadavku p. Zavadilové a změnu požadovaného tarifu pro instalaci přímotopů. V průběhu jednání ZOV se dostavila po omluvě zastupitelka p. D. Giblová. Řeší se. Vyhlášeno. Přihlásil se 1 zájemce. Viz samostatný bod. Jednání s pronajímatelem objektu U Kovárny. Viz samostatný bod. 2. ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 1/ ) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 3A Aktivity a informace: - přišla Inspekční zpráva z kontroly v MŠ Veselíčko (zpráva ke stažení na internetových stránkách České školní inspekce), kladný výsledek - přišla Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce konec projektu Internet do knihoven - průběžné řešení územního plánu obce s arch. Hadlačem, PF aj. - řešení pozemků s ÚZSVM - přišlo oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení na trasy přes plánovanou dálnici D1 - zapojení do aktivity propagace obce Malované mapy - příprava webových stránek obce s přístupem spolků do sekcí - drobné opravy a obnovy: řešení zámky na OÚ a v KDT; řešení odpadkových košů 3B Časované akce (od minulého jednání ZOV): Vyúčtování POV na OK a AK na AOPK Kontrola na projekt CD ze SZIF (projekt o. s. Záhoří, předfinancován obcí) Jednání soudu k uznání svéprávnosti D. Poláška, uznání svéprávnosti, obec se vzdala odvolání VH KS MAS OK, Grygov, T. Šulák opět zvolen místopředsedou krajského sdružení Prezidentské volby 1. kolo Schůze o.s. Záhoří k projektu Hraběnčiny naučné stezky Veselíčko, který získal podporu z PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu ve výši 715. tis. Kč s dotací Kč. Viz seznam podpořených žádostí seminář k POV OK 2013, Olomouc Prosenice, schůzka předsedů 3MR k rozpočtu MAS Z-B 2012 a 2013 před jednáním valné hromady MAS Z-B Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, Brno Jednání př. 3MR se starostou města LnB k členským příspěvkům obcí do MAS (dohoda na 10 Kč za obyvatele pro MAS) a dalšího kofinancování přípravy strategie prostřednictvím 3MR Jednání Kulturní komise obce Veselíčko (informace o PPS, plán akcí na rok 2013 viz seznam v příloze), rámcová diskuse ke Sjezdu rodáků První jednání se uskuteční s výborem SDH Veselíčko po plese do konce února/začátkem března Jednání se zástupci ZD Podzámčí (pp. Smyčková, Bouchalová) k územnímu plánu obce, k rozvojovým záměrům družstva na územní obce apod VH MAS-ZB, Prosenice - transformace na MAS MB (viz samostatný bod) Audit Obec všechny náležitosti v pořádku, ocenění hospodářky obce p. Lehnertové Obec Veselíčko Volební období

4 Prezidentské volby 2. kolo Myslivecký ples, KDT Řešení úpravy projektu k odvodnění zámeckého parku (KŽP + Hrazdíra) Jednání s p. Zavadilovou o možnosti pronájmu objektu v Tupci 6 (po provedení revizí a oživení energií cca na jaře) a ukončení nájmu části hospody U kovárny, kde není restaurace (pro účely Muzea Záhoří) První jednání nově zvolené rady MAS MB, Prosenice Jednání včetně prohlídky místa se zástupci SMP (správa majetku p. Doupalová, p. Hetman) o ořezání stromů nad zámeckým parkem a kolem Felixe u lomu, dojde k ořezání stromů, které zasahují do el. vedení a v případě některých ke skácení. Viz zápis. Musí se oslovit SSOK k řešení havarijního stavu zídek u lesa nad silnicí Vodění medvěda pěkná akce, pestré kostýmy Karneval, KDT (děti nemocné, neúčast starosty), pěkná akce, pěkné kostýmy, účast cca 70 dětí Finalizace Zpravodaje venkova 2/2013 (viz web obce) Řešení značek v obci, upozornění na kamerový systém (NVB Line) Seminář v Olomouci k novému občanskému zákoníku (transformace o.s., o.p.s., spolky, ústavy) Jednání SPOV ČR v Senátu v Praze (Příprava programovacího období ; vyhlášena druhá zlínská výzva, kritika postojů SMO, knihovny, publikace Tvář venkova 2012 apod.) 3C Plánované akce: Hasičský ples, KDT Architekti k Muzeu Záhoří a vytvoření školící a zasedací místnosti na OÚ Jednání k stavebním úpravám části budovy V č. p. 235 (budova obchodu Minimarket) Prosenice, jednání k výběru manažera MAS Olomouc, jednání SPOV OK a programového výboru ke konferenci Venkov Výběrové řízení na manažera MAS MB dopoledne, výběrové řízení na strategii MAS MB odpoledne, jednání Rady MAS k výběru manažera a zpracovatele strategie Rybářský ples v KDR Vítání občánků dovolená, školní prázdniny na Přerovsku Okrsková schůze hasičů, Dolní Újezd Olomouc, Konference samospráv Olomouckého kraje Konference k OP PS CZ-Polsko (Evropská územní spolupráce), T. Šulák nominován NS MAS ČR za neziskovky do přípravného výboru OP PS CZ-PL , zde je i záměr MAS MB rozšířit partnerství z 1 gminy na celou tamní MAS (cca 6 gmin), tzn. že v některé gmině by si našla partnera i obec Veselíčko a mohla řešit společné projekty např. v oblasti kultury, spolků (hasiči), lidových tradic, školství, místních produktů, památek cestovního ruchu apod Policejní ples v KDT školení BOZP (obec a MŠ) Den malých obcí, Praha (7. 3. Den malých obcí Prostějov) ZOV Valná hromada NS MAS ČR, Žlutice KVK (budu asi za MB) 3. ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce za období od minulého jednání. Obec Veselíčko Volební období

5 4) Prodej majetku obce (kanalizace na k. ú. Osek n. B.) účast starosty Oseka Vystoupení starosty obce Osek n. B. p. Martina Engela. Kanalizace v evidenci majetku Obce Veselíčko na katastrálním území Obce Osek nad Bečvou. 4. ZOV schvaluje prodej kanalizace na k. ú. Obce Osek nad Bečvou dle vyhlášeného záměru a předložené nabídky Obci Osek nad Bečvou. Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 1 (A. Panáková), ZDRŽELO SE: 1 (P. Suchánek) 5) Pronájem obecních prostor Řešení využití budovy obecního úřadu bývalých bytů na kancelářské potřeby na dobu určitou do doby řešení školící a konferenční místnosti s kapacitou cca 40 lidí. Přihlásil se 1 zájemce. P. Ondřej Havlík. Bude zde řešit projekt Dobré zprávy pro záhorské vesnice: nový produkční digitální tiskový stroj podpořený z MAS Z-B v opatření IV.1.2. Kvůli dotaci je potřeba smlouva na 5 let. Lze změnit místo realizace v obci. 5. ZOV schvaluje pronájem prostor v budově obecního úřadu (1 místnost 3x6 metrů) Ondřeji Havlíkovi na dobu určitou 5 let, které budou využívány jako kancelář, s nájemným 200 Kč/m2/rok s pololetní úhradou dopředu. Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 1 (L. Pospíšil), ZDRŽELO SE: 3 (A. Panáková, J. Motyka, J. Lehnert) 6) Rozpočtové opatření 1/2013 Zůstatek z minulých období Kč, neinv. tr. od kraje na výkon státní správy ( ) přesunuto na činnosti místní správy. 6. ZOV schvaluje rozpočtové opatření 1/2013 dle přílohy. 7) Zřízení věcného břemene k akci Veselíčko, Dohnal, p. č. 921/2, rozšíření knn Viz příloha písemně. 7. ZOV schvaluje Zřízení věcného břemene k akci Veselíčko, Dohnal, p. č. 921/2, rozšíření knn. Obec Veselíčko Volební období

6 8) Smlouva o zřízení věcného břemene se SMP Net, s.r.o. prostřednictvím RWE GasNet, s.r.o. (plynovodní přípojka STL) Viz příloha písemně. 8. ZOV schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se SMP Net, s.r.o. prostřednictvím RWE GasNet, s.r.o. (plynovodní přípojka STL). 9) Informace o MAS Moravská brána - příprava projektu do 5. výzvy MAS MB a zapojení do projektů spolupráce PRV IV.2.1. (Muzeum historie obce a tradic Záhoří) 24. ledna se uskutečnila VH MAS Záhoří-Bečva, kde došlo ke změně stanov, přijetí nového názvu MAS Moravská brána a k volbě orgánů. Předsedou MAS je Otakar Dokoupil, starosty Prosenic, místopředsedy Vlastimil Bia, starosta Pavlovic a Tomáš Šulák, starosta Veselíčka. Členem kontrolní komise je Dana Giblová (ČZS Veselíčko), členem výběrové komise Stanislava Čočková (Záhoří, o. s.), členem monitorovacího výboru Jiří Gogela (za TJ Sokol Veselíčko) jednala poprvé rada MAS. V MAS dochází i k dalším změnám a do je vypsáno výběrové řízení na manažera MAS a na zpracovatele integrované strategie. Uzávěrka přihlášek je Otevřela se tak mj. možnost podání projektu i pro obec Veselíčko. Návrh p. Pospíšila na vznik muzea např. v budově Veselíčko č. p. 7, návrh p. Suchánka na vznik muzea v zadní části Kulturního domu v Tupci (nevyužité prostory, sklad). Doporučení na zhlédnutí prostor v budově Veselíčko č. p. 7. 9) ZOV schvaluje podání projektu na vytvoření Muzea historie obce a tradic Záhoří do 5. výzvy MAS Moravská brána v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a podání záměru na vytvoření Muzea historie obce a tradic Záhoří v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 1 (J. Motyka), ZDRŽELO SE: 1 (L. Pospíšil) 10) Informace o jednání Obce s TJ Sokol a rozhodnutí o dalším postupu 17. ledna se uskutečnilo jednání zástupců obce (Šulák, A. Giblová, Gogela) se zástupci TJ Sokol (Nádvorník, Bernhauerová, Klimentová, Drábek). Obec představila záměr modernizovat areál. Podání oficiálního dopisu Obce TJ Sokol odpověď do konce měsíce března tak, aby ZOV mohlo reagovat na dalším jednání v dubnu. Před jednáním ZOV by byla dobrá schůzka zástupců Obce, TJ Sokol Veselíčko a zástupce vyšší organizační jednotky Sokola. Varianty: 1/ Převod pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Veselíčko na Obec Veselíčko 2/ Prodej pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Obci Veselíčko 3/ Vytvoření společné neziskové organizace TJ Sokol Veselíčko a Obce Veselíčko, do které Obec Veselíčko Volební období

7 by TJ Sokol vložil pozemky a majetek a Obec Veselíčko novou investici na modernizaci areálu (kulturní, sportovní i společenské zázemí) včetně přípravy projektové dokumentace. Budoucí obecně prospěšná společnost by měla v orgánech zastoupení Obce Veselíčko, TJ Sokol Veselíčko a případně zástupce vyššího svazu organizace Sokol. O.p.s. by měla jednoúčelový název např. Sokolská zahrada Veselíčko o.p.s. nebo univerzální název, např. Rozvoj kultury a sportu Veselíčko, o.p.s. 4/ Vytvoření dvoustranné, případně třístranné smlouvy o řešení modernizace. Návrh p. Pospíšila na vznik nového sportoviště na jiném pozemku na pozemku v evidenci majetku Obce Veselíčko. 10. ZOV schvaluje oficiální oslovení TJ Sokol Veselíčko, aby se po dohodě s župním svazem Sokolů, případně dalších vyšších organizací dle struktury, stanov a statutu organizace, vyjádřil písemně k těmto záležitostem: A) Převod pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Veselíčko na Obec Veselíčko zda ano a za jakých podmínek B) Prodej pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Obci Veselíčko zda, ano a za jakých podmínek C) Vytvoření společné neziskové organizace TJ Sokol Veselíčko a Obce Veselíčko, do které by TJ Sokol vložil pozemky a majetek a Obec Veselíčko novou investici na modernizaci areálu (kulturní, sportovní i společenské zázemí) včetně přípravy projektové dokumentace. Budoucí obecně prospěšná společnost by měla v orgánech zastoupení Obce Veselíčko, TJ Sokol Veselíčko a případně zástupce vyššího svazu organizace Sokol. O.p.s. by měla jednoúčelový název např. Sokolská zahrada Veselíčko o.p.s. nebo univerzální název, např. Rozvoj kultury a sportu Veselíčko, o.p.s. 11) Projektový záměr do ROP Střední Morava 3.2. Veřejná infrastruktura a služby pro cestovní ruch (nová pěší trasa s naučnou stezkou a gloriet v zámeckém parku / Muzeum historie obce a tradic Záhoří / zlepšení zázemí pro turistické výletiště ve sportovním areálu Sokolská zahrada) Olomoucký kraj vyhlásil výzvu k možnosti podávání záměrů do ROP Střední Morava 3.2. Veřejná infrastruktura a služby pro cestovní ruch. V případě dobrých námětů vypíše výzvu. Možnosti: - nová pěší trasa s naučnou stezkou a gloriet v zámeckém parku (projekt odvodnění i glorietu je bylo by potřeba obnovit stavební řízení, což je stihnutelné - Muzeum historie obce a tradic Záhoří (záměr podat zároveň do PRV, ale možnost podat záměr i do ROP, neboť v PRV nemusí být podpořen) 11) ZOV schvaluje podání projektových záměrů do ROP Střední Morava 3.2. a provedení všech následných kroků nutných k podání projektové žádosti na: a) vytvoření nové pěší trasy s naučnou stezkou a gloriet v zámeckém parku b) vytvoření Muzea historie obce a tradic Záhoří (v části objektu U kovárny). Obec Veselíčko Volební období

8 12) Program podpory spolků vyhodnocení žádostí Viz příloha seznam žádostí. Předloženo 20 žádostí ve výši Kč. SDH 15. tis., Záhoří 15. tis., MSV 10. tis., TJ Sokol 22. tis., ČZS 5. tis., RMV 15. tis., DDŠ ZOV schvaluje podporu všech 20 předložených žádostí neziskových organizací dle přílohy ve výši Kč. 13) Podpora komisí a institucí obce vyhodnocení žádostí Viz příloha seznam žádostí. Předloženo 13 žádostí ve výši Kč. KDR: 20. tis. / SPOZ 8. tis. / KuK 10. tis. / MŠV 20. tis. ZOV schvaluje podporu žádostí dle přílohy ve výši Kč. Akce Mateřské školy Veselíčko ve výši 2 x Kč budou řešeny samostatně ve spolupráci s obcí. 14) Změny v komisích (důchodci) a ustavení nové komise obce (Sdružení hudebníků Veselíčka) - Paní Melčová bude působit v klubu důchodců (SPOZ), organizačně převzala práci za p. Šedovou. - Zájem hudebníků na zřízení zkušebny v KD v Tupci. Při konzultacích navržena forma komise obce, protože jde o volné hudební sdružení. V KD bude provedena výměna zámků. Návrh p. Pospíšila o zabezpečení zamezení vstupu většího počtu návštěvníkův době zkoušek v KD. 14A) ZOV schvaluje doplnění paní Melčové do komise SPOZ (klub důchodců). 14B) ZOV schvaluje zřízení komise obce s názvem Sdružení hudebníků Veselíčka ve složení Václav Podlesný, Gabriela Podlesná a Soňa Klimentová. Výsledek hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 (A. Panáková) 15) Různé 15A) Aktualizace pravidel pronájmu kulturního domu. Energie za soukromé akce výši 100%. Nájemné stejné 0/500/1000 Kč. 15B) Informace o možnosti koupi pozemku v Tupci po bývalé sběrně Modit Obec Veselíčko Volební období

9 P. Suchánek informoval o možnosti koupi pozemku. Námět od p. K. Kovaříka. 15C) Upozornění na skácení stromů (ořechů) v Humnech. Stromy jsou na pozemku p. Bouchala. Bude zaslán dopis. 15A) ZOV schvaluje aktualizaci pravidel pro pronájem Kulturního domu v Tupci tak, že za konání soukromých akcí (s výjimkou smutečních akcí po pohřbu) budou hrazeny energie ve výši 100% skutečné spotřeby, a to s platností od B) ZOV bere na vědomí informaci o možnosti koupi pozemku. 15C) ZOV pověřuje starostu k zaslání dopisu p. Bouchalovi ke skácení stromů, které zasahují do cesty v Humnech. ZOV ukončeno v hodin. Veselíčko Zapsala: A. Giblová Ověřili: J. Motyka, A. Panáková Obec Veselíčko Volební období

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis a Usnesení 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 2. 11. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert,

Více

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu email: urad.veselicko@iol.cz www.obecveselicko.cz Zápis a Usnesení 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 7. 12. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni:

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá zpravodaj obce píšť ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014 Podzim nejen volební Vážení spoluobčané, skutečnost, že období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení či naopak různých aktivních a pracovních

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2013 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více