Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi 25. 5. 2015"

Transkript

1 Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi podané v souladu s principy Dohody o partnerství pro Programové období Česká republika a s odkazem na Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : "V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. " 1. Schází poučení z minulosti neboli tzv. lessons learned z uplynulého Programového období , např. z Integrovaných plánů rozvoje měst (3x IPRM) či Integrovaných plánů rozvoje území (1x IPRÚ), které byly předstupněm ITI. a. Konkrétně bylo některými řídícími orgány vytýkáno: I. nedostatečná administrativní kapacita OEP MMOL, resp. současného nositele ITI Olomoucká aglomerace, II. III. VI. nedostatečné manažerské schopnosti a systémové řízení pracovníků OEP MMOL (s dopady na fluktuaci pracovníků), Nepředkládání projektů do výzev vyhlášených pouze pro projekty naplňující IPRM/IPRÚ, chybovost a následné korekce v daných projektech (zejména ve výběrových řízeních), V. netransparentnost výběru projektů k předložení do daných OP (bez zapojení veřejnosti; nezačlenění podaných projektů v průběhu období do indikativního seznamu projektů IPRM/IPRÚ tzv. ad hoc předkládání zpochybněno auditem MF), VI. Nezajištění dostatečných zdrojů na spolufinancování projektů IPRM/IPRÚ např. stažení více než 10 schválených projektů z administrace (viz. IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a IPRM Městské parky). Jak bude zajištěno spolufinancování projektů ITI zatím neuvedeno. začlenění konkrétních pozitivních a negativních aspektů minulého období do Strategie ITI (např. v části SWOT analýza a dále vytvoření Analýzy rizik před implementační částí Strategie ITI nad požadovaný rámec Met. pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období ). Především zajištěno spolufinancování projektů ITI by se mělo objevit ve SWOT analýze v části Hrozby (T). 1

2 2. Velmi nízká informovanost o průběhu zpracování ITI a. Zprovozněny pouze webové stránky bez uspořádání jakéhokoliv semináře pro veřejnost (vyjma zastupitelů města Olomouce, Přerova a Prostějova 03 a 04/2015). Naprosto nedostatečná dosavadní propagace možností Strategie ITI v regionu (v hodnotě ~5 mld. Kč). b. Nezveřejnění obsahu webové žádosti Benefit podané na zpracování Strategie ITI na stránkách ITI (nemožnost vnější kontroly investování veřejných prostředků určených na zpracování strategie ITI). Dále schází uveřejnění Metodických pokynů MMR/EK a dalších podkladů, které souvisejí s ITI (zájemce je nucen hledat dané dokumenty na více zdrojích). c. Nepoučení se z průběhu IPRM/IPRÚ v Program. období nízká úroveň a kvalita komunikace s veřejností vedla k nízké informovanosti veřejnosti o pozitivech/nedostatcích projektů realizovaných z IPRM/IPRÚ. uspořádání moderovaných panelů/seminářů v několika městech aglomerace ITI již během zpracování strategie a v dostatečném čase před samotným schválením Strategie ze strany Řídícího výboru ITI i Řídícího orgánu ITI. Aktivní obeslání dalších aktérů v daném území (NNO, vylepení plakátů, instalace v MHD apod.). Zveřejnění kompletní webové žádosti Benefit Příprava integrované strategie pro ITI- Olomoucká aglomerace, reg. č. CZ.1.08/3.2.00/ , příp. následných žádostí o podporu na webových stránkách ITI. Dostatečné a odborné vypořádání připomínek vyplývajících z těchto seminářů či dalších podnětů ze strany veřejnosti (laické i odborné). Vnímání principu partnerství jako důležitou a pozitivní součást celého procesu vč. zapojení široké veřejnosti, nikoli jako nutnost danou shora naplněnou strohými a bezobsažnými formulacemi v předkládaných dokumentech (viz Dohoda o partnerství pro Programové období Česká republika). 3. Transparentnost při zpracování a naplňování strategie ITI, identifikované projekty, princip partnerství: a. Nedostatek transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti může mít negativní vliv na kvalitu předkládaných projektů v rámci tzv. Identifikovaných projektů, které schvaluje Řídící Výbor ITI. V minulém Programovém období bylo MMOL vytýkáno, že v průběhu administrace IPRM/IPRÚ byly předkládány k realizaci projekty, které nebyly součástí schválené strategie. Je třeba klást velký důraz na uvedení identifikovaných projektů již při schvalování Strategie ITI, a proto je nutné o všech identifikovaných projektech vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností (tzv. 3E) a jak konkrétně mohou naplnit danou vizi a strategické cíle. 2

3 b. V rámci schválených (identifikovaných) projektů nebude docházet k volné soutěži projektů jako v rámci jiných individuálních projektů předkládaných do daných OP tento vliv se ukázal jako negativní pro kvalitní výběr a zpracování dokumentů a také u samotné realizace (viz probíhající udělované korekce ve výši cca mil. Kč udělené St. městu Olomouc za porušení podmínek při administraci a realizaci projektů v období ). Proto je o všech identifikovaných projektech nutné vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností bez ohledu na typ příjemce (město, obec, UPOL, podnikatel, NNO) zejména u tzv. klíčových projektů nad 50, resp. 150 mil. Kč (viz MP pro využití IN). c. Využívat princip Partnerství jako permanentní metodu ověřování naplňování ITI I. Skutečné partnerství a spolupráce zapojených subjektů se ukazuje jako klíčové. Nemělo by se jednat o formální podpisy nic neříkajících partnerských smluv, ale konkrétní a permanentní budování a udržování spolupráce mezi partnery v území. Je třeba se podílet na odstranění rivality mezi danými městy a tzv. centrismu (olomouc- centrismus). Viz Met. pokyn pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. II. Bylo by vhodné zapojit velké zaměstnavatele v regionu a reagovat na jejich poznatky a připomínky, ale mít v patrnosti, že mají svou vlastní korporátní strategii, která nemusí být v souladu se Strategií ITI. Např. firmy Honeywell (Hlubočky), John Crane (Lutín) apod. Zajistit vysokou míru informovanosti odborné i laické veřejnosti, která bude i zpětně ověřena (např. místním šetření ve vybraných lokalitách či anketami na webových portálech). Odůvodnění každého projektu v rámci uspořádání panelu expertů s účastí veřejnosti před jejich začleněním do Identifikovaných projektů v rámci (před)finální verze ITI. Uveřejnit veškeré dokumenty naplňující princip partnerství ne webu ITI např. Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období

4 4. Poznámky k obsahu Strategie ITI aktualizace ze dne a. Strategie neobsahuje jednu zastřešující vizi/plán (např. ITI Ostravská aglomerace uvádí jako plán ITI změnit trend odcházení obyvatel z regionu. ). Naproti tomu ITI Olomoucké aglomerace obsahuje těžce uchopitelnou a nekonkrétní vizi přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit její konkurenceschopnost. Takováto vize je pro cílovou skupinu ITI (občany dané aglomerace) zcela neuchopitelná a nepředstavitelná. Nelze z ní ani vyvodit měřitelnost/ověření naplnění této vize. Absence vize či vedení (leadership) je také negativním aspektem představitelů této aglomerace. Ani následné Strategické cíle ITI nenabízejí zcela měřitelné aspekty (např. jak se měří klesající atraktivita aglomerace?). dát vizi olomoucké aglomerace atraktivnější a lépe uchopitelný obsah/název. Specifikovat strategické cíle do měřitelných hodnot. Bez předem daných měřitelných ukazatelů, nebude možné definovat pokrok Strategie v jejím průběhu ani na konci Programovacího období Neudávat makroekonomické hodnoty, které není možné prostřednictvím ITI ovlivnit ( selhávání trhu práce?), které spadají spíše do kompetence státních orgánů. Stanovovat si jasně měřitelné a ověřitelné cíle. b. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje Intervenční logika strategie je založena na předpokladu, že zvýšení atraktivity aglomerace vede prostřednictvím zvýšení její globální konkurenceschopnosti, která je založena na fungujícím a vyváženém trhu práce. Rozvoj znalostní ekonomiky dále bude stavět na kvalitní infrastruktuře a také zdravém životním prostředí, jehož opatření se budou realizovat pouze doplňkově (s. 125). Nevyužití možnosti synergie projektů průmyslového/technického zaměření s ochranou životního prostředí (tzv. Koncept zelené ekonomiky a tvorba zelených pracovních míst) jde proti principu trvale udržitelného rozvoje. Jinými slovy mít práci, která je produktem vzniku negativního životního prostředí či mít práci ve zhoršujícím se životním prostředí je kontraproduktivní (nárůst civilizačních chorob, snižování průměrné délky života apod.). Zcela schází revitalizace zeleně v sídlech jako důležitého prvku vnímání a samotné kvality života (Olomoucká aglomerace sama uvádí jako jádra aglomerace tři města, tedy je třeba v těchto sídlech zajistit dostatečnou ochranu a min. zamezit negativním trendům viz. pravidelné překračování emisních limitů ve všech jádrových městech aglomerace. Pouhé zlepšení v oblasti v nakládání s odpady či prvky udržitelné mobility nezlepší životní prostředí v aglomeraci a nereflektuje další trendy v životním prostředí v ČR a EU. zahrnutí principu trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, resp. konceptu zelené ekonomiky do Strategických cílů ITI (s. 124). Zahrnout REVITALIZACI ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ do PO 3 (s. 196 an.) vč. měřitelných ukazatelů a možností financování z OP ŽP, a to i vzhledem 4

5 k údajům v kapitole 1.5 Životní prostředí, Kvalita ovzduší: Ve srovnání s krajským průměrem je v Olomoucké kraji vyšší kvalita ovzduší, což je však ovlivněno velice příznivými hodnotami okresu Jeseník. Ve vztahu k Olomoucké aglomeraci jsou tedy naměřené hodnoty dosti zkresleny. Nevyužití synergií plynoucích z konceptu zelené ekonomiky jde proti logice příležitostí této aglomerace - viz excelentní pracoviště zabývající se biotechnologickým a zemědělským výzkumem, příp. environmentální aplikacemi. c. Nevyváženost textu Strategie mezi jednotlivými prioritními osami Prioritní ose 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce je věnováno celkem 57 stran textu, PO 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky pouze 13 stran a P0 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života 30 stran. vyvážit textaci jednotlivých prioritních os, příp. vysvětlit, proč je daná PO prioritní pro naplnění dané Strategie. d. Zveřejněný dokument Příloha Strategie ITI Olomoucké aglomerace Identifikované projekty Obsahuje velké množství projektů více než 150, které nejsou nijak vzájemně provázané, tedy není zřejmé, jak přispějí k integrovanosti/synergii celé Strategie. Některé projekty a jejich nositelé vzbuzují obavy z naplnění účelnosti, efektivity a hospodárnosti projektů, anebo se vzájemně překrývají. e. Schází konkrétní uvedení, v čem je daná aglomerace excelentní a zda je vhodné tuto dominanci dále rozvíjet či ji udržet Např. Univerzita Palackého Lékařská fakulta ohodnocena jako nejlepší lékařská fakulta v ČR, Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Zároveň je však třeba vyhodnotit konkrétní dopady výzkumných center UP na pracovní trh dané aglomerace (vytváří VV pracoviště také další navazující pracovní příležitosti mimo své vědecké pracovníky a jsou tato místa trvale udržitelná i po konci financování z daného OP? Nemůže dojít k odlivu těchto pracovníků po skončení Program. období a tedy ke zhoršení situace (příp. skokovému) na trhu práce? podporovat rozvoj toho, co je na výborné excelentní úrovni a co dává lidem práci a zvyšuje kvalitu jejich života. Nemá smysl podporovat, co není dostatečně rozvinuto (např. plošná 5

6 podpora technických oborů v území). Ověření dopadů vědeckovýzkumných institucí (zejména UP) na trh práce dané aglomerace vč. analýzy rizik. 5 Poznámky k PO 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a s. 125: Dotaz na autory textu: Co jsou celospolečensky prospěšná pracovní místa? jak vznikají, udržují se či zanikají? Takového slovní spojení nemá opodstatnění v odborné literatuře. b. ad Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků S. 127: Koncept STEM v rámci článku SCIO se objevují již další verze/obohacení tohoto konceptu (STEAM, STREAM, STEAMIE): https://scio.cz/o- vzdelavani/trendy- ve- vzdelavani/stem.asp. - neaktualizovat dle nejnovějších poznatků? Obdobné projekty byly podporovány již v minulém Programovacím období. Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vzdělávání pedag. pracovníků) jiné/lepší v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. c. ad Zvýšení atraktivity technických a přírodovědných oborů a rozvoj soft skills Poznámka: opravdu je vhodné zvyšovat podnikavost žáků i studentů již od mateřských škol? Kreativitu jistě, ale co je myšleno podnikavostí u předškolního vzdělávání? d. ad Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání Evaluací českého školství je jistě nespočet (SCIO, MŠMT, OECD). V čem by tedy tyto projekty měly být jiné/lepší oproti dříve realizovaným projektům? To se budou dělat v každém programovém období ( , ) stejné projekty? A neměly by to být spíše centrální/státní projekty (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání) namísto X projektů v rámci celé ČR? Jak je/bude u takových projektů měřena účelnosti, efektivita a hospodárnost (tzv. 3E)? Podle navrhovaných indikátorů se má jednat spíše o zachycení kvantity (Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi, Počet st. programů s alespoň jedním předmětem vyučovaným v cizím jazyce ). 6

7 e. ad Směřování rozvoje VŠ k souladu s potřebami společnosti 1. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s kompetencemi v technických oborech je dlouhodobě známý (viz např. průzkumy podnikatelského prostředí 2014, Bergman Group ). Za uplynulá desetiletí nedošlo ke komplexnímu a účinnému řešení situace. Dostatečný efekt přijatých opatření (stipendia, podpora soft- skills, cílení na učňovské školství apod.) není prokázaný. Strukturální problém vzdělávací soustavy v regionu není v celé šířce (základní až VŠ vzdělání) popsaný, vyhodnocený a politicky reflektovaný. 2. V úvodu textu se hovoří i nedostatku technických a strojírenských oborů, ale dále se již hovoří pouze o soft- skills a podnikavosti - nesourodost textace. Text je také velmi nekonkrétní a lze se spíše domnívat, co má být řešeno a dosaženo. Směřuje celá tato kapitola k podpoře VŠ typu MVŠO v Olomouci? Opět, indikátory nenabízí měřitelné výstupy v souladu s konceptem 3E (indikátory Počet studijních oborů vyučovaných v cizím jazyce, Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi apod.). Jak zjistíme/ověříme, že se nevyučují zbytečné předměty jen pro naplnění indikátorů a že nedochází k neefektivnímu čerpání veřejných prostředků? Pokud se vyučují již nyní na některých VOŠ a VŠ nekvalitní/nepotřebné předměty (nekvalitní učitelé, nemotivovaní studenti), pak prostým převedením od anglického jazyka nevznikne kvalitní předmět či obor, který pomůže budoucímu uchazeči o zaměstnání. Neboli, kdo ověřuje kvalitu vyučovaných předmětů zejména na soukromých VOŠ a VŠ? Probíhá na těchto školách evaluace vyučujících? Jsou známi veřejně výsledky takových evaluací? Jak je postupováno v případě nízkého zisku bodů hodnoceného učitele v rámci evaluací studentů na veřejných i soukromých školách? 1. umožnit, aby v rámci identifikovaných projektů bylo možné zpracovaní komplexní dlouhodobé regionální koncepce vzdělávacího systému 2. upravit Strategii tak, aby bylo možné později (2018?) zařadit do identifikovaných projektů nejen projekty zaměřené na soft- skills, ale i 'tvrdé' projekty umožňující úpravu struktury středního, VOŠ a VŠ školství - např. posílení středního odborného školství, zřízení polytechniky (VŠ technického směru bakalářského stupně - např. jako pobočky některé z technických univerzit) apod. 3. dopracovat kapitolu a přiřadit možné identifikované projekty, vést podrobnou debatu nad každým z nich. Zahrnout kvalitativní hodnocení vedle prostého kvantitativního hodnocení (zpětná vazba). f. ad Zlepšení parametrů Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury mateřských škol předškolního vzdělávání Upřesnit systém výběru, kde je třeba navýšit kapacity mateřských školek a kde nikoli. Viz věta na s. 138: Projekty podporující toto opatření mohou vznikat na základě vlastní iniciativy školního zařízení či dle předem vytvořených šablon. Jaké jsou tedy tyto předem vytvořené šablony a zda jsou veřejně publikované? 7

8 Textace nereaguje na aktuální stav možností předškolního vzdělávání v ČR v rámci dětských skupin, tzv. lesních školek, mateřských rodinných/komunitních center s několika pravidelnými kurzy pro předškoláky, předškolních klubů, zájmových oddílů s předškoláky, skupin znevýhodněných dětí v předškolních zařízeních atd. Je v národním číselníku indikátorů není uveden takový, který by reflektoval pozitivní dopady na vrácení rodičů na trh práce? Opět se jedná pouze o kvantitativní údaje o počtu zvýšení osob (dětí) a daných zařízení (MŠ). Doporučení Doplnit textaci o možnosti jiné formy předškolního vzdělávání než je klasická forma návštěvny MŠ zřizované obcí dle aktuálního stavu. Doplnit textaci o pozitivní vliv na pracovní trh s odkazem na mezinárodní studie (OECD apod.). g. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury základních škol Vybavení ZŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se změnilo/ zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. h. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol 1. dtto jako e. ad Vybavení a stavební úpravy SŠ a VOŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Budou v rámci Příjemců podpory podporována také gymnázia? Výsledky sociologického šetření Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti z let konstatuje v jeho závěru: Zájem gymnazistů o přírodní vědy (v rámci zájmové činnosti i jako obor studia VŠ) je poměrně velký třetina gymnazistů, kteří provozují mimoškolní aktivity, se věnuje právě přírodním vědám; třetina těch, kteří již mají představu o oboru svého studia na VŠ, zvolila přírodní vědy. 8

9 Doporučení 1. dtto jako e. ad Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. Pokud je možné, neomezovat příjemce podpory pouze na SŠ a VOŠ technického zaměření, jako tomu bylo v uplynulém Programovacím období, ale umožnit zvyšování zájmu studentů o technické a přírodovědní obory také na gymnáziích. i. ad Zlepšení parametrů infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání U neformálního vzdělávání mládeže je třeba opět trvat na dodržení konceptu 3E a vazby na naplnění Strategie ITI. Dále není vhodné podporovat soukromé subjekty pod pláštěm neziskových organizací, které nemají s takovým typem intervence zkušenosti, resp. prokazatelnou historii (viz Příjemci podpory Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, resp. Nestátní neziskové organizace ). j. ad Části 1.2. až 1.5 se týkají strukturálních změn, resp. příjemci podpory budou především agentury MPSV a MŠMT, resp. malých a středních podniků (MŠP), sociálních podniků v rámci OP Zaměstnanost, OP PIK či IROP není tedy přímo relevantní pro ITI. 9

10 6 Poznámky k PO 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života a. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje viz část 4.b b. ad 3.1 Zlepšení mobility v rámci aglomerace Přestože Strategie ITI vytyčuje obecný cíl Zlepšení mobility v rámci aglomerace (str. 123), neobsahuje ucelenou koncepci zlepšení dopravní obsluhy v regionu - identifikaci slabých míst a budoucích potřeb, návrh realistické strategie a odpovídajících opatření. Navržena jsou jen izolovaná opatření, která přinesou dílčí pozitivní výsledky, ale bez provázanosti a synergických efektů. dopracovat analýzu i koncepci regionální dopravy (v limitech i bez limitů finnacování programu ITI) zaměřenou na zvýyšení mobility pracovních sil v regionu provést rešerši identifikovaných projektů a možných dalších projektových námětů prioritu klást na dobře připravené cíle se synergickými efekty (terminály, cyklodoprava) c. ad Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti Olomouc - ne nevýznamná část navržených komunikací souvisí s výstavbou východní tangenty, jejíž realizace se v období nepředpokládá. vyjasnit vzájemnou funkční a časovou podmíněnost realizace komunikací "Chválkovice" a "Holice" s realizací východní tangenty Olomouce d. ad Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury... připomínky jsou orientační - koncepční dokument dosud nebyl dokončen 1. navrhnout systémové prioroty pro výběr co nejefektivnějších projektů k realizaci (např. stanovení vzdálenosti od místa dojížďky 7-10 km?)... jinak dojde ke tříštění lidských i finančních zdrojů bez požadovaného efektu. 2. snažit se s řídícími orgány vyjednat posílení prostředků do kvalitně připravované strategie s očekávaným velkým synergickým efektem, strategie má potenciál být prioritou ITI 3. rizikem je málo výkonná majetkoprávní příprava projektů 4. v Olomouci zvážit jako prioritu dotvoření páteřních komfortních městských cyklotras navazujících do extravilánu na hustě obydlená předměstí (Velká Bystřice, Dolany, Štěpánov, 10

11 Náklo, Lutín, Dub nad Moravou, Velký Týnec), jedná se o osy (ulice) Holická, Schweitzerova, I.P.Pavlova, Hněvotínská, Pražská, Lazecká, Chválkovická, řeka Bystřice..) e. ad Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu Zkvalitnění infrastruktury veřejné dopravy je v případě Olomoucké aglomerace spatřováno zejména v budování odstavných ploch tramvají a dobudování některých tramvajových úseků dle potřeb pravidelně dojíždějících uživatelů (s. 203). Z jakého dokumentu je spatřováno zkvalitnění veřejné dopravy právě v tomto se nedozvíme. Jedná se o typický projev Olomouc- centrismu bez jakéhokoliv odůvodnění (vybudování odstavného terminálu v Olomouci či prodloužení trati na Nové Sady). Vzhledem k principu partnerství by se zdálo vhodnější klást důraz na podstatu dojíždění za prací, tzn. například posílit způsob tram- train a uvažované navýšení dopravního spojení příměstské dopravy na trase Olomouc- Šternberk s využitím lokální železniční tratě (snížení automobil. dopravy na této trase a variace k cyklostezce v zimním období). Koncepčně řešit komfortní dopravní obslužnost z příměstských oblastí (např. Bělkovice- Bohuňovice- Dolany, Křelov- Náklo- Litovel apod.) s cílem snížení podílu iad (definovat cíl). Také uvedené monitorovací indikátory nejsou vhodné pro zamýšlený projekt vybudování odstavné plochy tramvají. přehodnotit, případně odůvodnit přínos navržených projektů pro cíle Strategie Koncepčně řešit dopravní obslužnost z příměstských oblastí s cílem snížení podílu iad, upřednostnit princip tram- train. f. ad Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy Přestupní terminály mají značný potenciál pro řešení udržitelné mobility, především z hlediska udržení (posílení) podílu veřejné dopravy a z toho vyplývajících synergických efektů (ekonomických, životní prostředí apod.). SMOL dle stavu přípravy Strategie rezignuje na využití tohoto nástroje. Jedním z důvodů je, že územní plán předpokládá přestupní terminály v polohách, které v období nebudou napojeny na tramvajové trati. zpracovat koncepci terminálů s využitím etapovitosti v lokalizaci přestupních terminálů i v typu napojení HD a dle výsledku přehodnotit stanovisko SMOL SMOL - vyhodnotit potřebu a účelnost terminálů cyklistické dopravy- HD 11

12 g. ad Pořízení vozidel pro přepravu osob Vzhledem ke klesajícímu trendu počtu přepravovaných osob ve veřejné dopravě je vhodné uvést požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů. stanovit požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů: nízkopodlažní (tramvaje kompletně nízkopodlažní), velmi široká plocha dveří, klimatizace, možnost převezení kola h. ad Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy ověřit zařazení projektu "Systém řízení a regulace dopravy - Olomouc" z hlediska efektivity i. Životní prostředí Schází dílčí cíl "Zvýšit kvalitu životního prostředí a podpořit udržitelný rozvoj" REVITALIZACE ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ, (financování zcela z OP ŽP) např. dle ITI ostravské aglomerace (PO 3.5 a 3.2). doplnit do strategie j. ad 3.3 Podpora vzniku a propagace regionálních dominant, Rozvoj atraktivních regionálních center Jedná se o prakticky kopírování IPRÚ Olomouc v rámci ROP Střední Morava z Program. období Městu Olomouc se nepodařilo několik projektů realizovat, resp. bylo nuceno je stáhnout z důvodu nedostatku fin. prostředků na spolufinancování (Pavilon hrochů v ZOO Olomouc, Olomoucký hrad, Olomoucký hrad - restaurace atd.). Nově se může jednat i o realizaci parků u národních kulturních památek (možnost využití i v jiných městech aglomerace). 12

13 Zdroje: Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období : EU/ /Metodicke- pokyny/metodika- vyuziti- integrovanych- nastroju Webová stránka ITI Olomoucké aglomerace: aglomerace.eu/uvod Webová stránka ITI Ostravské aglomerace: moravskoslezsko.cz/folder/913/ Průzkumy podnikatelského prostředí Olomouc: https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil- mesta- a- informace- pro- investory/pruzkum- podnikatelskeho- prostredi V Olomouci dne ing. arch. Tomáš Pejpek 13

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více