Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi 25. 5. 2015"

Transkript

1 Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi podané v souladu s principy Dohody o partnerství pro Programové období Česká republika a s odkazem na Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : "V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. " 1. Schází poučení z minulosti neboli tzv. lessons learned z uplynulého Programového období , např. z Integrovaných plánů rozvoje měst (3x IPRM) či Integrovaných plánů rozvoje území (1x IPRÚ), které byly předstupněm ITI. a. Konkrétně bylo některými řídícími orgány vytýkáno: I. nedostatečná administrativní kapacita OEP MMOL, resp. současného nositele ITI Olomoucká aglomerace, II. III. VI. nedostatečné manažerské schopnosti a systémové řízení pracovníků OEP MMOL (s dopady na fluktuaci pracovníků), Nepředkládání projektů do výzev vyhlášených pouze pro projekty naplňující IPRM/IPRÚ, chybovost a následné korekce v daných projektech (zejména ve výběrových řízeních), V. netransparentnost výběru projektů k předložení do daných OP (bez zapojení veřejnosti; nezačlenění podaných projektů v průběhu období do indikativního seznamu projektů IPRM/IPRÚ tzv. ad hoc předkládání zpochybněno auditem MF), VI. Nezajištění dostatečných zdrojů na spolufinancování projektů IPRM/IPRÚ např. stažení více než 10 schválených projektů z administrace (viz. IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a IPRM Městské parky). Jak bude zajištěno spolufinancování projektů ITI zatím neuvedeno. začlenění konkrétních pozitivních a negativních aspektů minulého období do Strategie ITI (např. v části SWOT analýza a dále vytvoření Analýzy rizik před implementační částí Strategie ITI nad požadovaný rámec Met. pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období ). Především zajištěno spolufinancování projektů ITI by se mělo objevit ve SWOT analýze v části Hrozby (T). 1

2 2. Velmi nízká informovanost o průběhu zpracování ITI a. Zprovozněny pouze webové stránky bez uspořádání jakéhokoliv semináře pro veřejnost (vyjma zastupitelů města Olomouce, Přerova a Prostějova 03 a 04/2015). Naprosto nedostatečná dosavadní propagace možností Strategie ITI v regionu (v hodnotě ~5 mld. Kč). b. Nezveřejnění obsahu webové žádosti Benefit podané na zpracování Strategie ITI na stránkách ITI (nemožnost vnější kontroly investování veřejných prostředků určených na zpracování strategie ITI). Dále schází uveřejnění Metodických pokynů MMR/EK a dalších podkladů, které souvisejí s ITI (zájemce je nucen hledat dané dokumenty na více zdrojích). c. Nepoučení se z průběhu IPRM/IPRÚ v Program. období nízká úroveň a kvalita komunikace s veřejností vedla k nízké informovanosti veřejnosti o pozitivech/nedostatcích projektů realizovaných z IPRM/IPRÚ. uspořádání moderovaných panelů/seminářů v několika městech aglomerace ITI již během zpracování strategie a v dostatečném čase před samotným schválením Strategie ze strany Řídícího výboru ITI i Řídícího orgánu ITI. Aktivní obeslání dalších aktérů v daném území (NNO, vylepení plakátů, instalace v MHD apod.). Zveřejnění kompletní webové žádosti Benefit Příprava integrované strategie pro ITI- Olomoucká aglomerace, reg. č. CZ.1.08/3.2.00/ , příp. následných žádostí o podporu na webových stránkách ITI. Dostatečné a odborné vypořádání připomínek vyplývajících z těchto seminářů či dalších podnětů ze strany veřejnosti (laické i odborné). Vnímání principu partnerství jako důležitou a pozitivní součást celého procesu vč. zapojení široké veřejnosti, nikoli jako nutnost danou shora naplněnou strohými a bezobsažnými formulacemi v předkládaných dokumentech (viz Dohoda o partnerství pro Programové období Česká republika). 3. Transparentnost při zpracování a naplňování strategie ITI, identifikované projekty, princip partnerství: a. Nedostatek transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti může mít negativní vliv na kvalitu předkládaných projektů v rámci tzv. Identifikovaných projektů, které schvaluje Řídící Výbor ITI. V minulém Programovém období bylo MMOL vytýkáno, že v průběhu administrace IPRM/IPRÚ byly předkládány k realizaci projekty, které nebyly součástí schválené strategie. Je třeba klást velký důraz na uvedení identifikovaných projektů již při schvalování Strategie ITI, a proto je nutné o všech identifikovaných projektech vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností (tzv. 3E) a jak konkrétně mohou naplnit danou vizi a strategické cíle. 2

3 b. V rámci schválených (identifikovaných) projektů nebude docházet k volné soutěži projektů jako v rámci jiných individuálních projektů předkládaných do daných OP tento vliv se ukázal jako negativní pro kvalitní výběr a zpracování dokumentů a také u samotné realizace (viz probíhající udělované korekce ve výši cca mil. Kč udělené St. městu Olomouc za porušení podmínek při administraci a realizaci projektů v období ). Proto je o všech identifikovaných projektech nutné vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností bez ohledu na typ příjemce (město, obec, UPOL, podnikatel, NNO) zejména u tzv. klíčových projektů nad 50, resp. 150 mil. Kč (viz MP pro využití IN). c. Využívat princip Partnerství jako permanentní metodu ověřování naplňování ITI I. Skutečné partnerství a spolupráce zapojených subjektů se ukazuje jako klíčové. Nemělo by se jednat o formální podpisy nic neříkajících partnerských smluv, ale konkrétní a permanentní budování a udržování spolupráce mezi partnery v území. Je třeba se podílet na odstranění rivality mezi danými městy a tzv. centrismu (olomouc- centrismus). Viz Met. pokyn pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. II. Bylo by vhodné zapojit velké zaměstnavatele v regionu a reagovat na jejich poznatky a připomínky, ale mít v patrnosti, že mají svou vlastní korporátní strategii, která nemusí být v souladu se Strategií ITI. Např. firmy Honeywell (Hlubočky), John Crane (Lutín) apod. Zajistit vysokou míru informovanosti odborné i laické veřejnosti, která bude i zpětně ověřena (např. místním šetření ve vybraných lokalitách či anketami na webových portálech). Odůvodnění každého projektu v rámci uspořádání panelu expertů s účastí veřejnosti před jejich začleněním do Identifikovaných projektů v rámci (před)finální verze ITI. Uveřejnit veškeré dokumenty naplňující princip partnerství ne webu ITI např. Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období

4 4. Poznámky k obsahu Strategie ITI aktualizace ze dne a. Strategie neobsahuje jednu zastřešující vizi/plán (např. ITI Ostravská aglomerace uvádí jako plán ITI změnit trend odcházení obyvatel z regionu. ). Naproti tomu ITI Olomoucké aglomerace obsahuje těžce uchopitelnou a nekonkrétní vizi přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit její konkurenceschopnost. Takováto vize je pro cílovou skupinu ITI (občany dané aglomerace) zcela neuchopitelná a nepředstavitelná. Nelze z ní ani vyvodit měřitelnost/ověření naplnění této vize. Absence vize či vedení (leadership) je také negativním aspektem představitelů této aglomerace. Ani následné Strategické cíle ITI nenabízejí zcela měřitelné aspekty (např. jak se měří klesající atraktivita aglomerace?). dát vizi olomoucké aglomerace atraktivnější a lépe uchopitelný obsah/název. Specifikovat strategické cíle do měřitelných hodnot. Bez předem daných měřitelných ukazatelů, nebude možné definovat pokrok Strategie v jejím průběhu ani na konci Programovacího období Neudávat makroekonomické hodnoty, které není možné prostřednictvím ITI ovlivnit ( selhávání trhu práce?), které spadají spíše do kompetence státních orgánů. Stanovovat si jasně měřitelné a ověřitelné cíle. b. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje Intervenční logika strategie je založena na předpokladu, že zvýšení atraktivity aglomerace vede prostřednictvím zvýšení její globální konkurenceschopnosti, která je založena na fungujícím a vyváženém trhu práce. Rozvoj znalostní ekonomiky dále bude stavět na kvalitní infrastruktuře a také zdravém životním prostředí, jehož opatření se budou realizovat pouze doplňkově (s. 125). Nevyužití možnosti synergie projektů průmyslového/technického zaměření s ochranou životního prostředí (tzv. Koncept zelené ekonomiky a tvorba zelených pracovních míst) jde proti principu trvale udržitelného rozvoje. Jinými slovy mít práci, která je produktem vzniku negativního životního prostředí či mít práci ve zhoršujícím se životním prostředí je kontraproduktivní (nárůst civilizačních chorob, snižování průměrné délky života apod.). Zcela schází revitalizace zeleně v sídlech jako důležitého prvku vnímání a samotné kvality života (Olomoucká aglomerace sama uvádí jako jádra aglomerace tři města, tedy je třeba v těchto sídlech zajistit dostatečnou ochranu a min. zamezit negativním trendům viz. pravidelné překračování emisních limitů ve všech jádrových městech aglomerace. Pouhé zlepšení v oblasti v nakládání s odpady či prvky udržitelné mobility nezlepší životní prostředí v aglomeraci a nereflektuje další trendy v životním prostředí v ČR a EU. zahrnutí principu trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, resp. konceptu zelené ekonomiky do Strategických cílů ITI (s. 124). Zahrnout REVITALIZACI ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ do PO 3 (s. 196 an.) vč. měřitelných ukazatelů a možností financování z OP ŽP, a to i vzhledem 4

5 k údajům v kapitole 1.5 Životní prostředí, Kvalita ovzduší: Ve srovnání s krajským průměrem je v Olomoucké kraji vyšší kvalita ovzduší, což je však ovlivněno velice příznivými hodnotami okresu Jeseník. Ve vztahu k Olomoucké aglomeraci jsou tedy naměřené hodnoty dosti zkresleny. Nevyužití synergií plynoucích z konceptu zelené ekonomiky jde proti logice příležitostí této aglomerace - viz excelentní pracoviště zabývající se biotechnologickým a zemědělským výzkumem, příp. environmentální aplikacemi. c. Nevyváženost textu Strategie mezi jednotlivými prioritními osami Prioritní ose 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce je věnováno celkem 57 stran textu, PO 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky pouze 13 stran a P0 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života 30 stran. vyvážit textaci jednotlivých prioritních os, příp. vysvětlit, proč je daná PO prioritní pro naplnění dané Strategie. d. Zveřejněný dokument Příloha Strategie ITI Olomoucké aglomerace Identifikované projekty Obsahuje velké množství projektů více než 150, které nejsou nijak vzájemně provázané, tedy není zřejmé, jak přispějí k integrovanosti/synergii celé Strategie. Některé projekty a jejich nositelé vzbuzují obavy z naplnění účelnosti, efektivity a hospodárnosti projektů, anebo se vzájemně překrývají. e. Schází konkrétní uvedení, v čem je daná aglomerace excelentní a zda je vhodné tuto dominanci dále rozvíjet či ji udržet Např. Univerzita Palackého Lékařská fakulta ohodnocena jako nejlepší lékařská fakulta v ČR, Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Zároveň je však třeba vyhodnotit konkrétní dopady výzkumných center UP na pracovní trh dané aglomerace (vytváří VV pracoviště také další navazující pracovní příležitosti mimo své vědecké pracovníky a jsou tato místa trvale udržitelná i po konci financování z daného OP? Nemůže dojít k odlivu těchto pracovníků po skončení Program. období a tedy ke zhoršení situace (příp. skokovému) na trhu práce? podporovat rozvoj toho, co je na výborné excelentní úrovni a co dává lidem práci a zvyšuje kvalitu jejich života. Nemá smysl podporovat, co není dostatečně rozvinuto (např. plošná 5

6 podpora technických oborů v území). Ověření dopadů vědeckovýzkumných institucí (zejména UP) na trh práce dané aglomerace vč. analýzy rizik. 5 Poznámky k PO 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a s. 125: Dotaz na autory textu: Co jsou celospolečensky prospěšná pracovní místa? jak vznikají, udržují se či zanikají? Takového slovní spojení nemá opodstatnění v odborné literatuře. b. ad Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků S. 127: Koncept STEM v rámci článku SCIO se objevují již další verze/obohacení tohoto konceptu (STEAM, STREAM, STEAMIE): https://scio.cz/o- vzdelavani/trendy- ve- vzdelavani/stem.asp. - neaktualizovat dle nejnovějších poznatků? Obdobné projekty byly podporovány již v minulém Programovacím období. Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vzdělávání pedag. pracovníků) jiné/lepší v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. c. ad Zvýšení atraktivity technických a přírodovědných oborů a rozvoj soft skills Poznámka: opravdu je vhodné zvyšovat podnikavost žáků i studentů již od mateřských škol? Kreativitu jistě, ale co je myšleno podnikavostí u předškolního vzdělávání? d. ad Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání Evaluací českého školství je jistě nespočet (SCIO, MŠMT, OECD). V čem by tedy tyto projekty měly být jiné/lepší oproti dříve realizovaným projektům? To se budou dělat v každém programovém období ( , ) stejné projekty? A neměly by to být spíše centrální/státní projekty (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání) namísto X projektů v rámci celé ČR? Jak je/bude u takových projektů měřena účelnosti, efektivita a hospodárnost (tzv. 3E)? Podle navrhovaných indikátorů se má jednat spíše o zachycení kvantity (Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi, Počet st. programů s alespoň jedním předmětem vyučovaným v cizím jazyce ). 6

7 e. ad Směřování rozvoje VŠ k souladu s potřebami společnosti 1. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s kompetencemi v technických oborech je dlouhodobě známý (viz např. průzkumy podnikatelského prostředí 2014, Bergman Group ). Za uplynulá desetiletí nedošlo ke komplexnímu a účinnému řešení situace. Dostatečný efekt přijatých opatření (stipendia, podpora soft- skills, cílení na učňovské školství apod.) není prokázaný. Strukturální problém vzdělávací soustavy v regionu není v celé šířce (základní až VŠ vzdělání) popsaný, vyhodnocený a politicky reflektovaný. 2. V úvodu textu se hovoří i nedostatku technických a strojírenských oborů, ale dále se již hovoří pouze o soft- skills a podnikavosti - nesourodost textace. Text je také velmi nekonkrétní a lze se spíše domnívat, co má být řešeno a dosaženo. Směřuje celá tato kapitola k podpoře VŠ typu MVŠO v Olomouci? Opět, indikátory nenabízí měřitelné výstupy v souladu s konceptem 3E (indikátory Počet studijních oborů vyučovaných v cizím jazyce, Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi apod.). Jak zjistíme/ověříme, že se nevyučují zbytečné předměty jen pro naplnění indikátorů a že nedochází k neefektivnímu čerpání veřejných prostředků? Pokud se vyučují již nyní na některých VOŠ a VŠ nekvalitní/nepotřebné předměty (nekvalitní učitelé, nemotivovaní studenti), pak prostým převedením od anglického jazyka nevznikne kvalitní předmět či obor, který pomůže budoucímu uchazeči o zaměstnání. Neboli, kdo ověřuje kvalitu vyučovaných předmětů zejména na soukromých VOŠ a VŠ? Probíhá na těchto školách evaluace vyučujících? Jsou známi veřejně výsledky takových evaluací? Jak je postupováno v případě nízkého zisku bodů hodnoceného učitele v rámci evaluací studentů na veřejných i soukromých školách? 1. umožnit, aby v rámci identifikovaných projektů bylo možné zpracovaní komplexní dlouhodobé regionální koncepce vzdělávacího systému 2. upravit Strategii tak, aby bylo možné později (2018?) zařadit do identifikovaných projektů nejen projekty zaměřené na soft- skills, ale i 'tvrdé' projekty umožňující úpravu struktury středního, VOŠ a VŠ školství - např. posílení středního odborného školství, zřízení polytechniky (VŠ technického směru bakalářského stupně - např. jako pobočky některé z technických univerzit) apod. 3. dopracovat kapitolu a přiřadit možné identifikované projekty, vést podrobnou debatu nad každým z nich. Zahrnout kvalitativní hodnocení vedle prostého kvantitativního hodnocení (zpětná vazba). f. ad Zlepšení parametrů Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury mateřských škol předškolního vzdělávání Upřesnit systém výběru, kde je třeba navýšit kapacity mateřských školek a kde nikoli. Viz věta na s. 138: Projekty podporující toto opatření mohou vznikat na základě vlastní iniciativy školního zařízení či dle předem vytvořených šablon. Jaké jsou tedy tyto předem vytvořené šablony a zda jsou veřejně publikované? 7

8 Textace nereaguje na aktuální stav možností předškolního vzdělávání v ČR v rámci dětských skupin, tzv. lesních školek, mateřských rodinných/komunitních center s několika pravidelnými kurzy pro předškoláky, předškolních klubů, zájmových oddílů s předškoláky, skupin znevýhodněných dětí v předškolních zařízeních atd. Je v národním číselníku indikátorů není uveden takový, který by reflektoval pozitivní dopady na vrácení rodičů na trh práce? Opět se jedná pouze o kvantitativní údaje o počtu zvýšení osob (dětí) a daných zařízení (MŠ). Doporučení Doplnit textaci o možnosti jiné formy předškolního vzdělávání než je klasická forma návštěvny MŠ zřizované obcí dle aktuálního stavu. Doplnit textaci o pozitivní vliv na pracovní trh s odkazem na mezinárodní studie (OECD apod.). g. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury základních škol Vybavení ZŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se změnilo/ zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. h. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol 1. dtto jako e. ad Vybavení a stavební úpravy SŠ a VOŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Budou v rámci Příjemců podpory podporována také gymnázia? Výsledky sociologického šetření Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti z let konstatuje v jeho závěru: Zájem gymnazistů o přírodní vědy (v rámci zájmové činnosti i jako obor studia VŠ) je poměrně velký třetina gymnazistů, kteří provozují mimoškolní aktivity, se věnuje právě přírodním vědám; třetina těch, kteří již mají představu o oboru svého studia na VŠ, zvolila přírodní vědy. 8

9 Doporučení 1. dtto jako e. ad Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. Pokud je možné, neomezovat příjemce podpory pouze na SŠ a VOŠ technického zaměření, jako tomu bylo v uplynulém Programovacím období, ale umožnit zvyšování zájmu studentů o technické a přírodovědní obory také na gymnáziích. i. ad Zlepšení parametrů infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání U neformálního vzdělávání mládeže je třeba opět trvat na dodržení konceptu 3E a vazby na naplnění Strategie ITI. Dále není vhodné podporovat soukromé subjekty pod pláštěm neziskových organizací, které nemají s takovým typem intervence zkušenosti, resp. prokazatelnou historii (viz Příjemci podpory Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, resp. Nestátní neziskové organizace ). j. ad Části 1.2. až 1.5 se týkají strukturálních změn, resp. příjemci podpory budou především agentury MPSV a MŠMT, resp. malých a středních podniků (MŠP), sociálních podniků v rámci OP Zaměstnanost, OP PIK či IROP není tedy přímo relevantní pro ITI. 9

10 6 Poznámky k PO 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života a. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje viz část 4.b b. ad 3.1 Zlepšení mobility v rámci aglomerace Přestože Strategie ITI vytyčuje obecný cíl Zlepšení mobility v rámci aglomerace (str. 123), neobsahuje ucelenou koncepci zlepšení dopravní obsluhy v regionu - identifikaci slabých míst a budoucích potřeb, návrh realistické strategie a odpovídajících opatření. Navržena jsou jen izolovaná opatření, která přinesou dílčí pozitivní výsledky, ale bez provázanosti a synergických efektů. dopracovat analýzu i koncepci regionální dopravy (v limitech i bez limitů finnacování programu ITI) zaměřenou na zvýyšení mobility pracovních sil v regionu provést rešerši identifikovaných projektů a možných dalších projektových námětů prioritu klást na dobře připravené cíle se synergickými efekty (terminály, cyklodoprava) c. ad Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti Olomouc - ne nevýznamná část navržených komunikací souvisí s výstavbou východní tangenty, jejíž realizace se v období nepředpokládá. vyjasnit vzájemnou funkční a časovou podmíněnost realizace komunikací "Chválkovice" a "Holice" s realizací východní tangenty Olomouce d. ad Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury... připomínky jsou orientační - koncepční dokument dosud nebyl dokončen 1. navrhnout systémové prioroty pro výběr co nejefektivnějších projektů k realizaci (např. stanovení vzdálenosti od místa dojížďky 7-10 km?)... jinak dojde ke tříštění lidských i finančních zdrojů bez požadovaného efektu. 2. snažit se s řídícími orgány vyjednat posílení prostředků do kvalitně připravované strategie s očekávaným velkým synergickým efektem, strategie má potenciál být prioritou ITI 3. rizikem je málo výkonná majetkoprávní příprava projektů 4. v Olomouci zvážit jako prioritu dotvoření páteřních komfortních městských cyklotras navazujících do extravilánu na hustě obydlená předměstí (Velká Bystřice, Dolany, Štěpánov, 10

11 Náklo, Lutín, Dub nad Moravou, Velký Týnec), jedná se o osy (ulice) Holická, Schweitzerova, I.P.Pavlova, Hněvotínská, Pražská, Lazecká, Chválkovická, řeka Bystřice..) e. ad Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu Zkvalitnění infrastruktury veřejné dopravy je v případě Olomoucké aglomerace spatřováno zejména v budování odstavných ploch tramvají a dobudování některých tramvajových úseků dle potřeb pravidelně dojíždějících uživatelů (s. 203). Z jakého dokumentu je spatřováno zkvalitnění veřejné dopravy právě v tomto se nedozvíme. Jedná se o typický projev Olomouc- centrismu bez jakéhokoliv odůvodnění (vybudování odstavného terminálu v Olomouci či prodloužení trati na Nové Sady). Vzhledem k principu partnerství by se zdálo vhodnější klást důraz na podstatu dojíždění za prací, tzn. například posílit způsob tram- train a uvažované navýšení dopravního spojení příměstské dopravy na trase Olomouc- Šternberk s využitím lokální železniční tratě (snížení automobil. dopravy na této trase a variace k cyklostezce v zimním období). Koncepčně řešit komfortní dopravní obslužnost z příměstských oblastí (např. Bělkovice- Bohuňovice- Dolany, Křelov- Náklo- Litovel apod.) s cílem snížení podílu iad (definovat cíl). Také uvedené monitorovací indikátory nejsou vhodné pro zamýšlený projekt vybudování odstavné plochy tramvají. přehodnotit, případně odůvodnit přínos navržených projektů pro cíle Strategie Koncepčně řešit dopravní obslužnost z příměstských oblastí s cílem snížení podílu iad, upřednostnit princip tram- train. f. ad Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy Přestupní terminály mají značný potenciál pro řešení udržitelné mobility, především z hlediska udržení (posílení) podílu veřejné dopravy a z toho vyplývajících synergických efektů (ekonomických, životní prostředí apod.). SMOL dle stavu přípravy Strategie rezignuje na využití tohoto nástroje. Jedním z důvodů je, že územní plán předpokládá přestupní terminály v polohách, které v období nebudou napojeny na tramvajové trati. zpracovat koncepci terminálů s využitím etapovitosti v lokalizaci přestupních terminálů i v typu napojení HD a dle výsledku přehodnotit stanovisko SMOL SMOL - vyhodnotit potřebu a účelnost terminálů cyklistické dopravy- HD 11

12 g. ad Pořízení vozidel pro přepravu osob Vzhledem ke klesajícímu trendu počtu přepravovaných osob ve veřejné dopravě je vhodné uvést požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů. stanovit požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů: nízkopodlažní (tramvaje kompletně nízkopodlažní), velmi široká plocha dveří, klimatizace, možnost převezení kola h. ad Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy ověřit zařazení projektu "Systém řízení a regulace dopravy - Olomouc" z hlediska efektivity i. Životní prostředí Schází dílčí cíl "Zvýšit kvalitu životního prostředí a podpořit udržitelný rozvoj" REVITALIZACE ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ, (financování zcela z OP ŽP) např. dle ITI ostravské aglomerace (PO 3.5 a 3.2). doplnit do strategie j. ad 3.3 Podpora vzniku a propagace regionálních dominant, Rozvoj atraktivních regionálních center Jedná se o prakticky kopírování IPRÚ Olomouc v rámci ROP Střední Morava z Program. období Městu Olomouc se nepodařilo několik projektů realizovat, resp. bylo nuceno je stáhnout z důvodu nedostatku fin. prostředků na spolufinancování (Pavilon hrochů v ZOO Olomouc, Olomoucký hrad, Olomoucký hrad - restaurace atd.). Nově se může jednat i o realizaci parků u národních kulturních památek (možnost využití i v jiných městech aglomerace). 12

13 Zdroje: Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období : EU/ /Metodicke- pokyny/metodika- vyuziti- integrovanych- nastroju Webová stránka ITI Olomoucké aglomerace: aglomerace.eu/uvod Webová stránka ITI Ostravské aglomerace: moravskoslezsko.cz/folder/913/ Průzkumy podnikatelského prostředí Olomouc: https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil- mesta- a- informace- pro- investory/pruzkum- podnikatelskeho- prostredi V Olomouci dne ing. arch. Tomáš Pejpek 13

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 19. 20. 1. 10. 2016 2016 Praha Pardubice Inteligentní mobilita ve městech a regionech INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST INTELIGENTNÍ MOBILITA VE MĚSTECH A REGIONECH PARDUBICE 20. ŘÍJNA 2016 MIROSLAV JANOVSKÝ MANAŽER ITI INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ

Více

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP 19. 1. 10. 2016 2016 Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání)

OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání) OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání) Využití EU fondů 2014+ pro nestátní neziskové organizace 25. listopadu 2015 Obecné informace o OP VVV V rámci OP VVV jsou tři prioritní osy: PO 1 Posilování kapacit

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP 19. 24. 1. 11. 2016 2016 Praha Elektrické autobusy pro město V INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Olomoucká aglomerace. Na cestě k prosperitě a rozvoji. Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014

Olomoucká aglomerace. Na cestě k prosperitě a rozvoji. Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014 Olomoucká aglomerace Na cestě k prosperitě a rozvoji Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014 Fondy EU 2014-2020 Dohoda o partnerství Jedná se o základní dokument uzavřený mezi ČR a EK umožňující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Hradeckopardubická

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Hradeckopardubická Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Hradeckopardubická Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Nové integrované nástroje pro rozvoj měst

Nové integrované nástroje pro rozvoj měst Nové integrované nástroje pro rozvoj měst Konference: Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Hradec Králové, 24. 10. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více