Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi 25. 5. 2015"

Transkript

1 Připomínky k ITI Olomoucké aglomerace - verzi podané v souladu s principy Dohody o partnerství pro Programové období Česká republika a s odkazem na Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : "V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. " 1. Schází poučení z minulosti neboli tzv. lessons learned z uplynulého Programového období , např. z Integrovaných plánů rozvoje měst (3x IPRM) či Integrovaných plánů rozvoje území (1x IPRÚ), které byly předstupněm ITI. a. Konkrétně bylo některými řídícími orgány vytýkáno: I. nedostatečná administrativní kapacita OEP MMOL, resp. současného nositele ITI Olomoucká aglomerace, II. III. VI. nedostatečné manažerské schopnosti a systémové řízení pracovníků OEP MMOL (s dopady na fluktuaci pracovníků), Nepředkládání projektů do výzev vyhlášených pouze pro projekty naplňující IPRM/IPRÚ, chybovost a následné korekce v daných projektech (zejména ve výběrových řízeních), V. netransparentnost výběru projektů k předložení do daných OP (bez zapojení veřejnosti; nezačlenění podaných projektů v průběhu období do indikativního seznamu projektů IPRM/IPRÚ tzv. ad hoc předkládání zpochybněno auditem MF), VI. Nezajištění dostatečných zdrojů na spolufinancování projektů IPRM/IPRÚ např. stažení více než 10 schválených projektů z administrace (viz. IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a IPRM Městské parky). Jak bude zajištěno spolufinancování projektů ITI zatím neuvedeno. začlenění konkrétních pozitivních a negativních aspektů minulého období do Strategie ITI (např. v části SWOT analýza a dále vytvoření Analýzy rizik před implementační částí Strategie ITI nad požadovaný rámec Met. pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období ). Především zajištěno spolufinancování projektů ITI by se mělo objevit ve SWOT analýze v části Hrozby (T). 1

2 2. Velmi nízká informovanost o průběhu zpracování ITI a. Zprovozněny pouze webové stránky bez uspořádání jakéhokoliv semináře pro veřejnost (vyjma zastupitelů města Olomouce, Přerova a Prostějova 03 a 04/2015). Naprosto nedostatečná dosavadní propagace možností Strategie ITI v regionu (v hodnotě ~5 mld. Kč). b. Nezveřejnění obsahu webové žádosti Benefit podané na zpracování Strategie ITI na stránkách ITI (nemožnost vnější kontroly investování veřejných prostředků určených na zpracování strategie ITI). Dále schází uveřejnění Metodických pokynů MMR/EK a dalších podkladů, které souvisejí s ITI (zájemce je nucen hledat dané dokumenty na více zdrojích). c. Nepoučení se z průběhu IPRM/IPRÚ v Program. období nízká úroveň a kvalita komunikace s veřejností vedla k nízké informovanosti veřejnosti o pozitivech/nedostatcích projektů realizovaných z IPRM/IPRÚ. uspořádání moderovaných panelů/seminářů v několika městech aglomerace ITI již během zpracování strategie a v dostatečném čase před samotným schválením Strategie ze strany Řídícího výboru ITI i Řídícího orgánu ITI. Aktivní obeslání dalších aktérů v daném území (NNO, vylepení plakátů, instalace v MHD apod.). Zveřejnění kompletní webové žádosti Benefit Příprava integrované strategie pro ITI- Olomoucká aglomerace, reg. č. CZ.1.08/3.2.00/ , příp. následných žádostí o podporu na webových stránkách ITI. Dostatečné a odborné vypořádání připomínek vyplývajících z těchto seminářů či dalších podnětů ze strany veřejnosti (laické i odborné). Vnímání principu partnerství jako důležitou a pozitivní součást celého procesu vč. zapojení široké veřejnosti, nikoli jako nutnost danou shora naplněnou strohými a bezobsažnými formulacemi v předkládaných dokumentech (viz Dohoda o partnerství pro Programové období Česká republika). 3. Transparentnost při zpracování a naplňování strategie ITI, identifikované projekty, princip partnerství: a. Nedostatek transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti může mít negativní vliv na kvalitu předkládaných projektů v rámci tzv. Identifikovaných projektů, které schvaluje Řídící Výbor ITI. V minulém Programovém období bylo MMOL vytýkáno, že v průběhu administrace IPRM/IPRÚ byly předkládány k realizaci projekty, které nebyly součástí schválené strategie. Je třeba klást velký důraz na uvedení identifikovaných projektů již při schvalování Strategie ITI, a proto je nutné o všech identifikovaných projektech vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností (tzv. 3E) a jak konkrétně mohou naplnit danou vizi a strategické cíle. 2

3 b. V rámci schválených (identifikovaných) projektů nebude docházet k volné soutěži projektů jako v rámci jiných individuálních projektů předkládaných do daných OP tento vliv se ukázal jako negativní pro kvalitní výběr a zpracování dokumentů a také u samotné realizace (viz probíhající udělované korekce ve výši cca mil. Kč udělené St. městu Olomouc za porušení podmínek při administraci a realizaci projektů v období ). Proto je o všech identifikovaných projektech nutné vést konkrétní debatu nad jejich efektivností, hospodárností a účelností bez ohledu na typ příjemce (město, obec, UPOL, podnikatel, NNO) zejména u tzv. klíčových projektů nad 50, resp. 150 mil. Kč (viz MP pro využití IN). c. Využívat princip Partnerství jako permanentní metodu ověřování naplňování ITI I. Skutečné partnerství a spolupráce zapojených subjektů se ukazuje jako klíčové. Nemělo by se jednat o formální podpisy nic neříkajících partnerských smluv, ale konkrétní a permanentní budování a udržování spolupráce mezi partnery v území. Je třeba se podílet na odstranění rivality mezi danými městy a tzv. centrismu (olomouc- centrismus). Viz Met. pokyn pro využití integrovaných nástrojů v Programovém období : V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. II. Bylo by vhodné zapojit velké zaměstnavatele v regionu a reagovat na jejich poznatky a připomínky, ale mít v patrnosti, že mají svou vlastní korporátní strategii, která nemusí být v souladu se Strategií ITI. Např. firmy Honeywell (Hlubočky), John Crane (Lutín) apod. Zajistit vysokou míru informovanosti odborné i laické veřejnosti, která bude i zpětně ověřena (např. místním šetření ve vybraných lokalitách či anketami na webových portálech). Odůvodnění každého projektu v rámci uspořádání panelu expertů s účastí veřejnosti před jejich začleněním do Identifikovaných projektů v rámci (před)finální verze ITI. Uveřejnit veškeré dokumenty naplňující princip partnerství ne webu ITI např. Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období

4 4. Poznámky k obsahu Strategie ITI aktualizace ze dne a. Strategie neobsahuje jednu zastřešující vizi/plán (např. ITI Ostravská aglomerace uvádí jako plán ITI změnit trend odcházení obyvatel z regionu. ). Naproti tomu ITI Olomoucké aglomerace obsahuje těžce uchopitelnou a nekonkrétní vizi přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit její konkurenceschopnost. Takováto vize je pro cílovou skupinu ITI (občany dané aglomerace) zcela neuchopitelná a nepředstavitelná. Nelze z ní ani vyvodit měřitelnost/ověření naplnění této vize. Absence vize či vedení (leadership) je také negativním aspektem představitelů této aglomerace. Ani následné Strategické cíle ITI nenabízejí zcela měřitelné aspekty (např. jak se měří klesající atraktivita aglomerace?). dát vizi olomoucké aglomerace atraktivnější a lépe uchopitelný obsah/název. Specifikovat strategické cíle do měřitelných hodnot. Bez předem daných měřitelných ukazatelů, nebude možné definovat pokrok Strategie v jejím průběhu ani na konci Programovacího období Neudávat makroekonomické hodnoty, které není možné prostřednictvím ITI ovlivnit ( selhávání trhu práce?), které spadají spíše do kompetence státních orgánů. Stanovovat si jasně měřitelné a ověřitelné cíle. b. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje Intervenční logika strategie je založena na předpokladu, že zvýšení atraktivity aglomerace vede prostřednictvím zvýšení její globální konkurenceschopnosti, která je založena na fungujícím a vyváženém trhu práce. Rozvoj znalostní ekonomiky dále bude stavět na kvalitní infrastruktuře a také zdravém životním prostředí, jehož opatření se budou realizovat pouze doplňkově (s. 125). Nevyužití možnosti synergie projektů průmyslového/technického zaměření s ochranou životního prostředí (tzv. Koncept zelené ekonomiky a tvorba zelených pracovních míst) jde proti principu trvale udržitelného rozvoje. Jinými slovy mít práci, která je produktem vzniku negativního životního prostředí či mít práci ve zhoršujícím se životním prostředí je kontraproduktivní (nárůst civilizačních chorob, snižování průměrné délky života apod.). Zcela schází revitalizace zeleně v sídlech jako důležitého prvku vnímání a samotné kvality života (Olomoucká aglomerace sama uvádí jako jádra aglomerace tři města, tedy je třeba v těchto sídlech zajistit dostatečnou ochranu a min. zamezit negativním trendům viz. pravidelné překračování emisních limitů ve všech jádrových městech aglomerace. Pouhé zlepšení v oblasti v nakládání s odpady či prvky udržitelné mobility nezlepší životní prostředí v aglomeraci a nereflektuje další trendy v životním prostředí v ČR a EU. zahrnutí principu trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, resp. konceptu zelené ekonomiky do Strategických cílů ITI (s. 124). Zahrnout REVITALIZACI ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ do PO 3 (s. 196 an.) vč. měřitelných ukazatelů a možností financování z OP ŽP, a to i vzhledem 4

5 k údajům v kapitole 1.5 Životní prostředí, Kvalita ovzduší: Ve srovnání s krajským průměrem je v Olomoucké kraji vyšší kvalita ovzduší, což je však ovlivněno velice příznivými hodnotami okresu Jeseník. Ve vztahu k Olomoucké aglomeraci jsou tedy naměřené hodnoty dosti zkresleny. Nevyužití synergií plynoucích z konceptu zelené ekonomiky jde proti logice příležitostí této aglomerace - viz excelentní pracoviště zabývající se biotechnologickým a zemědělským výzkumem, příp. environmentální aplikacemi. c. Nevyváženost textu Strategie mezi jednotlivými prioritními osami Prioritní ose 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce je věnováno celkem 57 stran textu, PO 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky pouze 13 stran a P0 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života 30 stran. vyvážit textaci jednotlivých prioritních os, příp. vysvětlit, proč je daná PO prioritní pro naplnění dané Strategie. d. Zveřejněný dokument Příloha Strategie ITI Olomoucké aglomerace Identifikované projekty Obsahuje velké množství projektů více než 150, které nejsou nijak vzájemně provázané, tedy není zřejmé, jak přispějí k integrovanosti/synergii celé Strategie. Některé projekty a jejich nositelé vzbuzují obavy z naplnění účelnosti, efektivity a hospodárnosti projektů, anebo se vzájemně překrývají. e. Schází konkrétní uvedení, v čem je daná aglomerace excelentní a zda je vhodné tuto dominanci dále rozvíjet či ji udržet Např. Univerzita Palackého Lékařská fakulta ohodnocena jako nejlepší lékařská fakulta v ČR, Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Zároveň je však třeba vyhodnotit konkrétní dopady výzkumných center UP na pracovní trh dané aglomerace (vytváří VV pracoviště také další navazující pracovní příležitosti mimo své vědecké pracovníky a jsou tato místa trvale udržitelná i po konci financování z daného OP? Nemůže dojít k odlivu těchto pracovníků po skončení Program. období a tedy ke zhoršení situace (příp. skokovému) na trhu práce? podporovat rozvoj toho, co je na výborné excelentní úrovni a co dává lidem práci a zvyšuje kvalitu jejich života. Nemá smysl podporovat, co není dostatečně rozvinuto (např. plošná 5

6 podpora technických oborů v území). Ověření dopadů vědeckovýzkumných institucí (zejména UP) na trh práce dané aglomerace vč. analýzy rizik. 5 Poznámky k PO 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a s. 125: Dotaz na autory textu: Co jsou celospolečensky prospěšná pracovní místa? jak vznikají, udržují se či zanikají? Takového slovní spojení nemá opodstatnění v odborné literatuře. b. ad Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků S. 127: Koncept STEM v rámci článku SCIO se objevují již další verze/obohacení tohoto konceptu (STEAM, STREAM, STEAMIE): https://scio.cz/o- vzdelavani/trendy- ve- vzdelavani/stem.asp. - neaktualizovat dle nejnovějších poznatků? Obdobné projekty byly podporovány již v minulém Programovacím období. Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vzdělávání pedag. pracovníků) jiné/lepší v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. c. ad Zvýšení atraktivity technických a přírodovědných oborů a rozvoj soft skills Poznámka: opravdu je vhodné zvyšovat podnikavost žáků i studentů již od mateřských škol? Kreativitu jistě, ale co je myšleno podnikavostí u předškolního vzdělávání? d. ad Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání Evaluací českého školství je jistě nespočet (SCIO, MŠMT, OECD). V čem by tedy tyto projekty měly být jiné/lepší oproti dříve realizovaným projektům? To se budou dělat v každém programovém období ( , ) stejné projekty? A neměly by to být spíše centrální/státní projekty (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání) namísto X projektů v rámci celé ČR? Jak je/bude u takových projektů měřena účelnosti, efektivita a hospodárnost (tzv. 3E)? Podle navrhovaných indikátorů se má jednat spíše o zachycení kvantity (Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi, Počet st. programů s alespoň jedním předmětem vyučovaným v cizím jazyce ). 6

7 e. ad Směřování rozvoje VŠ k souladu s potřebami společnosti 1. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s kompetencemi v technických oborech je dlouhodobě známý (viz např. průzkumy podnikatelského prostředí 2014, Bergman Group ). Za uplynulá desetiletí nedošlo ke komplexnímu a účinnému řešení situace. Dostatečný efekt přijatých opatření (stipendia, podpora soft- skills, cílení na učňovské školství apod.) není prokázaný. Strukturální problém vzdělávací soustavy v regionu není v celé šířce (základní až VŠ vzdělání) popsaný, vyhodnocený a politicky reflektovaný. 2. V úvodu textu se hovoří i nedostatku technických a strojírenských oborů, ale dále se již hovoří pouze o soft- skills a podnikavosti - nesourodost textace. Text je také velmi nekonkrétní a lze se spíše domnívat, co má být řešeno a dosaženo. Směřuje celá tato kapitola k podpoře VŠ typu MVŠO v Olomouci? Opět, indikátory nenabízí měřitelné výstupy v souladu s konceptem 3E (indikátory Počet studijních oborů vyučovaných v cizím jazyce, Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi apod.). Jak zjistíme/ověříme, že se nevyučují zbytečné předměty jen pro naplnění indikátorů a že nedochází k neefektivnímu čerpání veřejných prostředků? Pokud se vyučují již nyní na některých VOŠ a VŠ nekvalitní/nepotřebné předměty (nekvalitní učitelé, nemotivovaní studenti), pak prostým převedením od anglického jazyka nevznikne kvalitní předmět či obor, který pomůže budoucímu uchazeči o zaměstnání. Neboli, kdo ověřuje kvalitu vyučovaných předmětů zejména na soukromých VOŠ a VŠ? Probíhá na těchto školách evaluace vyučujících? Jsou známi veřejně výsledky takových evaluací? Jak je postupováno v případě nízkého zisku bodů hodnoceného učitele v rámci evaluací studentů na veřejných i soukromých školách? 1. umožnit, aby v rámci identifikovaných projektů bylo možné zpracovaní komplexní dlouhodobé regionální koncepce vzdělávacího systému 2. upravit Strategii tak, aby bylo možné později (2018?) zařadit do identifikovaných projektů nejen projekty zaměřené na soft- skills, ale i 'tvrdé' projekty umožňující úpravu struktury středního, VOŠ a VŠ školství - např. posílení středního odborného školství, zřízení polytechniky (VŠ technického směru bakalářského stupně - např. jako pobočky některé z technických univerzit) apod. 3. dopracovat kapitolu a přiřadit možné identifikované projekty, vést podrobnou debatu nad každým z nich. Zahrnout kvalitativní hodnocení vedle prostého kvantitativního hodnocení (zpětná vazba). f. ad Zlepšení parametrů Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury mateřských škol předškolního vzdělávání Upřesnit systém výběru, kde je třeba navýšit kapacity mateřských školek a kde nikoli. Viz věta na s. 138: Projekty podporující toto opatření mohou vznikat na základě vlastní iniciativy školního zařízení či dle předem vytvořených šablon. Jaké jsou tedy tyto předem vytvořené šablony a zda jsou veřejně publikované? 7

8 Textace nereaguje na aktuální stav možností předškolního vzdělávání v ČR v rámci dětských skupin, tzv. lesních školek, mateřských rodinných/komunitních center s několika pravidelnými kurzy pro předškoláky, předškolních klubů, zájmových oddílů s předškoláky, skupin znevýhodněných dětí v předškolních zařízeních atd. Je v národním číselníku indikátorů není uveden takový, který by reflektoval pozitivní dopady na vrácení rodičů na trh práce? Opět se jedná pouze o kvantitativní údaje o počtu zvýšení osob (dětí) a daných zařízení (MŠ). Doporučení Doplnit textaci o možnosti jiné formy předškolního vzdělávání než je klasická forma návštěvny MŠ zřizované obcí dle aktuálního stavu. Doplnit textaci o pozitivní vliv na pracovní trh s odkazem na mezinárodní studie (OECD apod.). g. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury základních škol Vybavení ZŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se změnilo/ zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Doporučení Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. h. ad Zlepšení parametrů vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol 1. dtto jako e. ad Vybavení a stavební úpravy SŠ a VOŠ moderním vybavením k motivaci studia přírodovědných a technických oborů bylo podporováni již v minulém Programovacím období (OP VK, ROP). Co se tedy změnilo/zlepšilo/zhoršilo oproti tomuto období a realizovaným projektům? V čem budou projekty (vybavení učeben pomůckami) jiné v r oproti projektu z r. 2014? Budou v rámci Příjemců podpory podporována také gymnázia? Výsledky sociologického šetření Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti z let konstatuje v jeho závěru: Zájem gymnazistů o přírodní vědy (v rámci zájmové činnosti i jako obor studia VŠ) je poměrně velký třetina gymnazistů, kteří provozují mimoškolní aktivity, se věnuje právě přírodním vědám; třetina těch, kteří již mají představu o oboru svého studia na VŠ, zvolila přírodní vědy. 8

9 Doporučení 1. dtto jako e. ad Provést srovnání s minulým Programovacím obdobím, a v případě, že ještě nejsou známy některé statistiky/evaluace, pak je třeba konstatovat, proč je nutné/vhodné v těchto typech intervencí pokračovat. Pokud je možné, neomezovat příjemce podpory pouze na SŠ a VOŠ technického zaměření, jako tomu bylo v uplynulém Programovacím období, ale umožnit zvyšování zájmu studentů o technické a přírodovědní obory také na gymnáziích. i. ad Zlepšení parametrů infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání U neformálního vzdělávání mládeže je třeba opět trvat na dodržení konceptu 3E a vazby na naplnění Strategie ITI. Dále není vhodné podporovat soukromé subjekty pod pláštěm neziskových organizací, které nemají s takovým typem intervence zkušenosti, resp. prokazatelnou historii (viz Příjemci podpory Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, resp. Nestátní neziskové organizace ). j. ad Části 1.2. až 1.5 se týkají strukturálních změn, resp. příjemci podpory budou především agentury MPSV a MŠMT, resp. malých a středních podniků (MŠP), sociálních podniků v rámci OP Zaměstnanost, OP PIK či IROP není tedy přímo relevantní pro ITI. 9

10 6 Poznámky k PO 3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života a. Absence zahrnutí ochrany životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje viz část 4.b b. ad 3.1 Zlepšení mobility v rámci aglomerace Přestože Strategie ITI vytyčuje obecný cíl Zlepšení mobility v rámci aglomerace (str. 123), neobsahuje ucelenou koncepci zlepšení dopravní obsluhy v regionu - identifikaci slabých míst a budoucích potřeb, návrh realistické strategie a odpovídajících opatření. Navržena jsou jen izolovaná opatření, která přinesou dílčí pozitivní výsledky, ale bez provázanosti a synergických efektů. dopracovat analýzu i koncepci regionální dopravy (v limitech i bez limitů finnacování programu ITI) zaměřenou na zvýyšení mobility pracovních sil v regionu provést rešerši identifikovaných projektů a možných dalších projektových námětů prioritu klást na dobře připravené cíle se synergickými efekty (terminály, cyklodoprava) c. ad Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti Olomouc - ne nevýznamná část navržených komunikací souvisí s výstavbou východní tangenty, jejíž realizace se v období nepředpokládá. vyjasnit vzájemnou funkční a časovou podmíněnost realizace komunikací "Chválkovice" a "Holice" s realizací východní tangenty Olomouce d. ad Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury... připomínky jsou orientační - koncepční dokument dosud nebyl dokončen 1. navrhnout systémové prioroty pro výběr co nejefektivnějších projektů k realizaci (např. stanovení vzdálenosti od místa dojížďky 7-10 km?)... jinak dojde ke tříštění lidských i finančních zdrojů bez požadovaného efektu. 2. snažit se s řídícími orgány vyjednat posílení prostředků do kvalitně připravované strategie s očekávaným velkým synergickým efektem, strategie má potenciál být prioritou ITI 3. rizikem je málo výkonná majetkoprávní příprava projektů 4. v Olomouci zvážit jako prioritu dotvoření páteřních komfortních městských cyklotras navazujících do extravilánu na hustě obydlená předměstí (Velká Bystřice, Dolany, Štěpánov, 10

11 Náklo, Lutín, Dub nad Moravou, Velký Týnec), jedná se o osy (ulice) Holická, Schweitzerova, I.P.Pavlova, Hněvotínská, Pražská, Lazecká, Chválkovická, řeka Bystřice..) e. ad Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu Zkvalitnění infrastruktury veřejné dopravy je v případě Olomoucké aglomerace spatřováno zejména v budování odstavných ploch tramvají a dobudování některých tramvajových úseků dle potřeb pravidelně dojíždějících uživatelů (s. 203). Z jakého dokumentu je spatřováno zkvalitnění veřejné dopravy právě v tomto se nedozvíme. Jedná se o typický projev Olomouc- centrismu bez jakéhokoliv odůvodnění (vybudování odstavného terminálu v Olomouci či prodloužení trati na Nové Sady). Vzhledem k principu partnerství by se zdálo vhodnější klást důraz na podstatu dojíždění za prací, tzn. například posílit způsob tram- train a uvažované navýšení dopravního spojení příměstské dopravy na trase Olomouc- Šternberk s využitím lokální železniční tratě (snížení automobil. dopravy na této trase a variace k cyklostezce v zimním období). Koncepčně řešit komfortní dopravní obslužnost z příměstských oblastí (např. Bělkovice- Bohuňovice- Dolany, Křelov- Náklo- Litovel apod.) s cílem snížení podílu iad (definovat cíl). Také uvedené monitorovací indikátory nejsou vhodné pro zamýšlený projekt vybudování odstavné plochy tramvají. přehodnotit, případně odůvodnit přínos navržených projektů pro cíle Strategie Koncepčně řešit dopravní obslužnost z příměstských oblastí s cílem snížení podílu iad, upřednostnit princip tram- train. f. ad Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy Přestupní terminály mají značný potenciál pro řešení udržitelné mobility, především z hlediska udržení (posílení) podílu veřejné dopravy a z toho vyplývajících synergických efektů (ekonomických, životní prostředí apod.). SMOL dle stavu přípravy Strategie rezignuje na využití tohoto nástroje. Jedním z důvodů je, že územní plán předpokládá přestupní terminály v polohách, které v období nebudou napojeny na tramvajové trati. zpracovat koncepci terminálů s využitím etapovitosti v lokalizaci přestupních terminálů i v typu napojení HD a dle výsledku přehodnotit stanovisko SMOL SMOL - vyhodnotit potřebu a účelnost terminálů cyklistické dopravy- HD 11

12 g. ad Pořízení vozidel pro přepravu osob Vzhledem ke klesajícímu trendu počtu přepravovaných osob ve veřejné dopravě je vhodné uvést požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů. stanovit požadavky na bezbariérovost a uživatelský komfort nových vozů: nízkopodlažní (tramvaje kompletně nízkopodlažní), velmi široká plocha dveří, klimatizace, možnost převezení kola h. ad Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy ověřit zařazení projektu "Systém řízení a regulace dopravy - Olomouc" z hlediska efektivity i. Životní prostředí Schází dílčí cíl "Zvýšit kvalitu životního prostředí a podpořit udržitelný rozvoj" REVITALIZACE ZELENĚ V SÍDLECH a SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ, (financování zcela z OP ŽP) např. dle ITI ostravské aglomerace (PO 3.5 a 3.2). doplnit do strategie j. ad 3.3 Podpora vzniku a propagace regionálních dominant, Rozvoj atraktivních regionálních center Jedná se o prakticky kopírování IPRÚ Olomouc v rámci ROP Střední Morava z Program. období Městu Olomouc se nepodařilo několik projektů realizovat, resp. bylo nuceno je stáhnout z důvodu nedostatku fin. prostředků na spolufinancování (Pavilon hrochů v ZOO Olomouc, Olomoucký hrad, Olomoucký hrad - restaurace atd.). Nově se může jednat i o realizaci parků u národních kulturních památek (možnost využití i v jiných městech aglomerace). 12

13 Zdroje: Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období : EU/ /Metodicke- pokyny/metodika- vyuziti- integrovanych- nastroju Webová stránka ITI Olomoucké aglomerace: aglomerace.eu/uvod Webová stránka ITI Ostravské aglomerace: moravskoslezsko.cz/folder/913/ Průzkumy podnikatelského prostředí Olomouc: https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil- mesta- a- informace- pro- investory/pruzkum- podnikatelskeho- prostredi V Olomouci dne ing. arch. Tomáš Pejpek 13

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Vypořádání připomínek k ITI Olomoucké aglomerace verzi 2.4 ke dni 25.5.2015

Vypořádání připomínek k ITI Olomoucké aglomerace verzi 2.4 ke dni 25.5.2015 Vypořádání připomínek k ITI Olomoucké aglomerace verzi 2.4 ke dni 25.5.2015 Připomínky ke Strategii ITI Olomoucké aglomerace od Ing. arch. Pejpka byly zaslány pracovním skupinám PS 1, PS 2 a PS 3 pro ITI

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více