Dej nám více víry, Pane!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej nám více víry, Pane!"

Transkript

1 Číslo 1/ ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské setkání mladých, které se letos uskutečnilo v Praze, nebylo pro mnohé jen další náboženskou aktivitou, ale zastavením vnášejícím do života další výzvu, jak ve světě, který na Boha zapomněl, znovu obnovit cesty vedoucí k Němu. Chtěl bych především poděkovat všem, díky kterým se všechny tyto aktivity mohly uskutečnit: příprava vánočních bohoslužeb, výzdoba kostelů, hudební doprovod, průběh modliteb a setkání Taizé, organizační zajištění průběhu akcí, dary na stoly a příprava občerstvení, ubytování mládežníků, úklid prostor KC a sv. Jakuba, a v neposlední řadě i finanční příspěvky (všechny církevní aktivity a provoz farnosti se financuje z příspěvků věřících). Poděkování patří také organizátorům a koledníkům Tříkrálové sbírky. Díky obětavé službě zaměstnanců a především Dej nám více víry, Pane! dobrovolníků, věnujících svůj čas a síly, se mohou všechny tyto aktivity uskutečňovat. Děkuji! Kromě obvyklých aktivit farnosti, které najdeme v informační části našeho zpravodaje, nás čekají dvě velké akce: Dny víry - týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Dále Národní eucharistický kongres - nabídka celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Bylo stanoveno šest základních témat, které budou probírané během šesti měsíců od ledna do června 2015: Eucharistie a jednota, a společenství, a solidarita, a evangelizace, a Marie, Obnovení slavení Eucharistie. Eucharistický kongres nás vyzývá k zamyšlení nad naším vztahem ke Kristu přítomnému v Eucharistii, k obnovení, prohloubení a opětovnému

2 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 2 vyznaní víry ve slovech Janova evangelia: Slovo se stalo tělem. Tato slova se týkají nejen vtělení Božího Syna, na kterého vzpomínáme o vánočních svátcích, ale i vtělení, které se uskutečňuje na oltářích v našich kostelech, kdy se Slovo Krista, vyslovené ústy kněze, stává Tělem Kristovým, skrývajícím se v eucharistické podobě Chleba a Vína. Chtěl bych srdečně pozvat na eucharistické adorace probíhající v naší farnosti ve středy a pátky, a především na adoraci u Sv. Jakuba každou poslední neděli v měsíci, která bude spojena s krátkou katechezí. Dny víry otevírají jinou otázku. Jde o schopnost vstupovat s Kristem do prostoru, ve kterém se o Něm nemluví. O otázce předávání víry se hovoří poměrně často: snažíme se předávat víru v rodině, organizujeme různé evangelizační akce (příkladem může být Alfa ). Nejčastěji se však jedná o lidi, kteří přijdou do našeho prostoru, lidi, kteří už jsou nakloněni k Bohu. Kristus byl často kritizován za to, že vstupoval do světa prostitutek, zlodějů, narušoval určité hranice. Řekli bychom, že vstupoval do světa hříchu, do podsvětí zla. Dny víry nejsou jen evangelizační akcí pro ty, kteří ji budou realizovat. Je to příležitost k zamyšlení, jestli je moje víra opravdu hlavním motorem mého života, který mě naplňuje nejen v kostele nebo v prostoru soukromé modlitby, ale i veřejném prostoru mého zaměstnaní, bydlení, chalupy, rekreace, Je to otázka žití ve Svátosti, kterou přijímáme v kostele, v prostoru, který má být posvěcený naším křesťanským životem. Prosím o modlitbu za prohloubení naší víry! Dej nám více víry, Pane! P. Adam Obsah DEJ NÁM VÍCE VÍRY, PANE!... 1 NOVOROČNÍ PŘÁNÍ... 3 TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM... 3 SALESIÁNI DONA BOSKA... 5 MEDITAČNÍ MYŠLENKY MOUDRÝCH... 7 BOHOSLUŽBY VE FN MOTOL... 8 PODĚKOVÁNÍ... 8 JARNÍ PRÁZDNINY CO NÁS ČEKÁ... 9 CO SE UDÁLO DOPORUČUJEME LITURGICKÝ KALENDÁŘ... 11

3 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 3 N a konci roku si lidé při téměř každém setkání přejí vše nejlepší, hlavně to zdravíčko, hlavně to zdravíčko, To je určitě v pořádku, přát si navzájem všechno dobré, svolávat na sebe navzájem Boží požehnání, to bychom měli po celý rok. A k Božím darům patří také mír. Na kolika místech naší planety po něm lidé marně touží a jak se musíme obávat, že se neudrží ani ta křehká rovnováha sil, jíž vděčíme aspoň za to, že usínáme beze strachu, že zítra se staneme my nebo někdo z našich blízkých obětí války. Snad všichni toužíme po míru, který neznamená jen klid zbraní, a možná nás někdy přepadá beznaděj, protože si připadáme bezmocní v zápase těch, kteří rozhodují o světovém dění. Vždycky je ale možnost vyjádřit svou touhu modlitbou. Místo novoročního přání nabízím modlitbu blahoslaveného Pavla VI. Kéž by se našlo aspoň několik duší, které by ji vzaly za svou! Následující text si třeba můžete vystřihnout a použít jako záložku do knihy, abyste se k modlitbě Pavla VI. Mohli opakovaně vracet. Novoroční přání M. V. U ž nějaký ten čas je v naší rodině zažitá tradice prožívání adventního období. Kromě různých duchovních obnov a duchovních cvičení jsme si zachovali také zvyk putování. Putování o adventních víkendech má v naší rodině tradici ještě z doby, kdy jsme nežili s Pánem Ježíšem. Tradice však zůstala i teď, a tak o adventních sobotách nebo nedělích jezdíme za vánočním časem. Navštěvujeme různá muzea, skanzeny. Dotýkáme se časů našich předků a připomínáme si jejich Vánoce. Letos Třebechovický betlém MODLITBA ZA MÍR Pane, Bože pokoje, tys stvořil lidi, předmět své blahovůle, aby se stali účastni tvé slávy. Velebíme tě, děkujeme ti za to, že jsi nám poslal Ježíše, svého milovaného Syna, a ve velikonočním tajemství jsi ho učinil tvůrcem veškeré spásy, zdrojem všeho míru a svazkem upevňujícím každé bratrství. Děkujeme ti za všechny touhy, snahy a podniky, které tvůj Duch pokoje vzbudil v naší době, aby nahradil nenávist láskou, nedůvěru porozuměním a lhostejnost soudržností. Otevři ještě více naši duši a naše srdce pro konkrétní potřeby lásky ke všem našim bratřím, abychom byli stále více budovateli míru. Rozpomeň se, Otče milosrdenství, na všechny, kdo strádají, trpí a umírají při zrodu světa, který by byl více bratrským. Kéž pro lidi všech národů přijde tvé království spravedlnosti, míru a lásky. A kéž se země naplní tvou slávou. Amen. Pavel VI. ke Dni míru, 1. ledna jsme se opět rozhodli zajet do Třebechovic podívat se na Proboštův betlém. Tento betlém jsme viděli již mnohokrát a nezdálo se nám, že bychom se na něj mohli dívat nějak nově, jiným pohledem. Třebechovický betlém je národní kulturní památkou a o jeho historii (pokud ji snad náhodou neznáme) se můžeme dočíst v mnoha pramenech. Nebudu ji tedy zmiňovat. Chtěla bych se jen podělit, jak betlém letos oslovil mne.

4 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 4 Dívám se na scénu zvěstování. Anděl přináší nazaretské dívce Marii nevídanou, neslýchanou a lidské chápání naprosto přesahující zprávu. Napadá mne, jaké pocity asi musela mít obyčejná dívka, která zaslechne tato slova. Pak můj zrak přechází na ústřední scénu: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. A Slovo se stalo tělem. Bůh vložil své Slovo do života panny, aby se odtud narodilo na svět v lidském těle a stalo se tak viditelným a pro všechny srozumitelným. Idyla betlémského chléva, jíž si o Vánocích tak rádi zdobíme svoje příbytky a která v nás vyvolává pocit laskavého pokoje, jistě nebyla pro Bohorodičku tak idylickou scénou. Na svět přichází vtělené Slovo, hlásí se k životu. To Bůh se umenšuje, aby se stal člověkem. Přichází žít náš život. Přichází čas vykoupení. Ale takový Vykupitel není očekáván, nikde pro něj není místo. Přichází na svět jako nevítaný, odmítaný, nechtěný, bez slávy, pocty, okázalosti, do hnoje dobytčat. Takového Spasitele nikdo nečeká, takového si ho nikdo nepředstavuje. Svět nestojí o tohoto Spasitele ani o Bohorodičku. Nevítáni, nepovšimnuti. Poprvé a ještě mnohokrát! Co ve mne tato scéna vyvolává? Přesah, dojetí, tajemno, poselství Možná i já se mohu stát matkou a zopakovat betlémskou noc. Mohu se stát matkou vtěleného slova. Neboť na svět přicházející Bohočlověk má svoje slovo je jím evangelium. Mohu tedy dávat a umožňovat světu, aby nepoznával mrtvé litery, ale živé slovo, působící ve mně. Ale opravdu mohu? Znám je dobře? Počala jsem? Může zrodit, kdo nepočal? Tolik otázek se nabízí v rozjímání ticha tajemné noci. Dívám se dál a obdivuji propojení duchovní sféry s běžnými radostmi a starostmi každodennosti. Nejprve se mi zdá, že scény na sebe nijak nenavazují. Vysvětluji si to tak, že betlém vznikal po mnoho let, přibývalo postav a výjevů a prostě se umístilo, kde zrovna bylo místo. Omyl! Vše má hluboký, ojedinělý smysl. Můj pohled se stáčí ke scéně paláců a přepychu. Nádherné zdobené budovy. Úplně dole však tma, těžká práce horníků. Sehnuté postavy těžce pracujících, tma, dřina. Z jejich práce okázalá palácová nádhera, která se nestará o nuzného. Palácová okázalost však dostává trhlinu, lidská nádhera pomíjivého bohatství se rozplývá ve scéně vraždění neviňátek. Pomíjivý přepych a život v luxusu vykvetl na krvi nevinných. Touha po moci a strach o posty a piedestaly zabíjí. Zabíjí bezbranné, nevinné. Další výjev: dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Maria s Josefem přes všechnu starostlivost ztratili Ježíše. Představuji si Mariina ústa plná otázek: Neviděli jste chlapce? Kolik úzkosti v srdci musela mít matka, když lidé záporně kroutili hlavami. Písmo oznamuje: po třech dnech našli ho v chrámě. - Na mysl mi vytanuly moje prožitky. Kolikrát jsem hříchem ztratila Ježíše. Bylo ve mne vždy tolik pohotovosti všeho nechat a jít ho hledat? Cítila jsem, že můj život bez něho nemá smysl? A jaké bylo moje radostné naplnění, když jsem ho také nakonec našla v chrámu? V chrámu, ve zpovědnici! - tam se mi znovu ukázal, když jsem vyznala svůj hřích, který mě od něho oddělil. Je tu mnoho k vidění: poslední večeře, zajetí. Opět přemítám: Kristus ve mně a já v něm. Opravdu? Pokud ano, jak se asi cítí v mém srdci? Jako svobodný nebo jako vězeň? Není má duše tmavou Getsemanskou zahradou, kde se náhle stal Ježíš vězněm? Nestojí v mé duši jako vězeň se svázanýma rukama? Osmělím se vrhnout na jeho nepřátele - svoje hříchy, hříšky a svázanosti? Uvolním mu ruce a přijmu jeho nabídky? Budu moci se sv. Pavlem zvolat: Nežiji já, ale žije ve mně Kristus? Mírně zakláním hlavu a dívám se do nejvyšších pater všech výjevů. A vidím Kalvárii. Ve vysokém patře, nejblíže nebi se odehrává nejdramatičtější scéna celého lidstva. Ježíš zvolal mocným hlasem a skonal. Již nic

5 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 5 nemluví. Ticho! Není co říci. Nastává čas ticha, čas tiché adorace. Pane, provázela jsem tě až sem. Vidím muka křížové cesty a srdce se mi svírá. Chci zvednout kámen a hodit tu na falešného velekněze, tu na zrádného učedníka, na bezcharakterního vladaře, surové vojáky, nevděčné lidi a Kdo jsi bez hříchu, hoď Vždyť ten kámen nepatří jen jim, ale také mně. I já mám účast na tvých mukách. Teď mohu jen padnout k patě kříže a s touhou sv. Terezičky zachycovat tu nejdražší tekutinu, Vykupitelskou krev Pane, smiluj se Já mám od tebe život. Ty ode mne smrt. Tys mne obdaroval bohatstvím, já z tebe stahuji poslední šat. Ty mne odpouštíš hříchy a prohlašuješ za nevinnou, já tě stavím mezi lotry. Tys mi slíbil celé království a já tě vyhnala ze země mezi V 19. století žil blízko Turína výjimečný kněz sv. Jan Bosko. Bylo to v těžké době průmyslová revoluce zaplnila města chudými mladými lidmi bez zázemí, církev byla pronásledována nově vznikajícími civilními vládami. A Don Bosko, jak se mu většinou říká, se začal starat o ty nejchudší, zajišťoval jim bydlení a jídlo, pomáhal jim hledat práci a učil je dobrému životu a víře v milujícího Boha. Pomáhal mladým stát se, jak sám říkal, čestnými občany, dobrými křesťany a jednou šťastnými obyvateli nebe. Don Bosko chtěl zapojit pro pomoc mládeži co nejvíce lidí. Měl na svou dobu radikální revoluční myšlenku. Chtěl, aby ve vznikající salesiánské kongregaci byli zároveň jak řeholníci, tak lidé žijící v manželství. Dnes již taková společenství existují, ale v 19. století to možné nebylo. A tak Don Bosko založil bratry salesiány a později na způsob třetího řádu, který mají i jiné řeholní rodiny, Sdružení salesiánů spolupracovníků. Salesiáni Dona Boska nebe a zem tě zavěsila. Za svoji lásku jsi dostal pohrdání. Stálý v lásce je jen Bůh. Mohu prohlásit společně se sv. Augustinem: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože? Ježíš - můj přítel. Krásné pomyšlení. A totéž současně se mnou může říci můj soused, můj bratr. Ježíš svoje srdce mezi nás nedělí, každému ho dává celé. Jak by asi bylo krásné, kdybychom se také my všichni stali jeho přáteli, kdybychom byli takovým společenstvím spojených Ježíšových srdcí. Takové společenství by jistě z našeho středu muselo vyloučit nepřátelství, zlobu, závist, zášť, nelásku, nadutost, ponižování a všechny druhy sociální křiklavosti. - Utopie? Kdo ví? Hana Bydžovská Na rozdíl od jiných třetích řádů se však jednalo o společenství s vlastní činností ne zcela závislé na dílech bratrů salesiánů. Salesiánská rodina je dnes nesmírně široká a kromě základních tří větví bratrů salesiánů, sester salesiánek (Dcer Panny Marie Pomocnice) a salesiánů spolupracovníků má celkem asi 23 oficiálně uznaných větví a mnoho dalších místních působících v různých koutech světa. V roce 2015 budeme slavit 200 let od narození kněze Jana Boska. Narodil se 16. srpna 1815 v Castelnuovu v Itálii v chudé rolnické rodině. Zemřel 31. ledna 1888 v Turíně. Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými lidmi dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu - tzv. preventivní systém založený na rozumu, náboženství a laskavosti. Oslavy 200. výročí narození vyvrcholí 8. srpna 2015 na Velehradě. Marie Syrová

6 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 6 Voda H2O nezbytná podmínka života Boží dar? V neděli 11. ledna si připomínáme Křest Páně a také náš vlastní křest. Je pochopitelné, že někteří lidé považují výročí svého křtu za významnější den než narozeniny (třeba i pro možnost získání plnomocných odpustků). A není od věci si v souvislosti se svátostí křtu uvědomit i to, jak podivuhodnou věcí je voda je tak výjimečná, že člověk musí zas a znova v němém úžasu obdivovat dokonalost stvoření a chválit Boha Stvořitele. Proto si dovoluji přetisknout článek, který mi před časem poslala moje známá Hanka Houšková. Možná ho už leckterý čtenář zná, ale jistě neškodí si ho přečíst znova. Marie V. Voda má zvláštní postavení v přírodě. Oproti jiným kapalinám má více než čtyřicet anomálií a mnoho z nich je absolutně nezbytných pro existenci života. Vyjmenuji alespoň některé: Stejně jako ostatní kapaliny voda se s klesající teplotou smršťuje, tedy houstne a při stejném objemu těžkne. Ale od teploty 4 C směrem dolů se kupodivu opět roztahuje. Kdyby se voda dále smršťovala i při teplotách nižších než 4 C, byla by při teplotě 0 C těžší než voda teplá 4 C. Voda studená 0 C by v řekách, jezerech a mořích klesla až na dno a tam by zmrzla. Jen proto, že voda o teplotě 0 C je lehčí než voda o teplotě 4 C, tuhne na rozdíl od jiných kapalin od hladiny dolů. Kdyby voda promrzala odzdola, mělo by to za následek uhynutí všech vodních živočichů i rostlin. Voda je sloučenina kyslíku a vodíku, tedy nekovového prvku. Je to jediná sloučenina kyslíku a nekovu, která je při běžné teplotě okolí kapalná, všechny ostatní jsou plynné (jako třeba kysličník uhličitý CO2). Voda je kapalná až do teploty 100 C. CO2 přechází do plynného stavu už při teplotě - 78,5 C. Ve srovnání se všemi ostatními chemickými sloučeninami typu H2X (přičemž za X můžeme dosadit libovolný prvek kromě kyslíku) nachází se bod varu vody o 150 C výš, než by se dalo očekávat. Kdyby však voda opravdu vřela při -50 C, nebyla by nikde na Zemi voda v kapalném ani pevném stavu a za těchto okolností by na Zemi nebyl možný život v podobě, jaké ho známe. Voda se na rozdíl od všech ostatních kapalin neohřívá rovnoměrně. Aby se ohřála z 0 C na 35 C, potřebuje poměrně málo tepla, při ohřátí na vyšší teplotu už ho potřebuje daleko víc. Toto podivné chování vody vychází vstříc životu na Zemi: díky němu se na jaře, když roztají ledy, ohřejí vodní toky mnohem rychleji, než kdyby v nich proudila jakákoliv jiná kapalina. To je důležité hlavně pro vodní živočichy, protože se po zimě rychle obnoví jejich optimální prostředí a na druhé straně jsou lépe chráněni před nebezpečným úbytkem volného kyslíku, když se voda ohřeje nad 35 C. Voda má ve srovnání s ostatními kapalinami nezvykle vysoké povrchové napětí. To umožňuje nejen hmyzu chodit po vodní hladině, ale také to způsobuje, že voda v tenkých kapilárních trubičkách sama od sebe vzlíná vzhůru. Ve vlásečnicích nemrzne, spíš přechází při teplotě -30 C do vazkého stavu a při -70 C se proměňuje v jakousi sklovitou látku. Rostliny, které zůstávají v zimě zelené, mohou přežít vysoké mrazy jen díky této vlastnosti vody. Voda je schopná rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná kapalina, aniž se

7 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 7 stane jedovatou. Proto je na vodu odkázán veškerý transport živin v živých organismech včetně látkové výměny. Kromě toho je voda nejčastější chemická látka jak na zemském povrchu, tak i v ovzduší. Přibližně 13 miliard tun vodní páry v atmosféře tvoří nejvýznamnější skleníkový plyn. Nebýt skleníkového efektu, vládl by na Zemi ledový chlad a nebyla by na ní možná nám známá forma života. Když přijde voda do styku s kysličníkem křemičitým, klesá v okolí styčné plochy bod mrazu asi o 17 C a značně se zvýší hustota vody. Kysličník křemičitý je vlastně křemen a ten je obsažen ve většině hornin a půd. Tato vlastnost vody přispívá k tomu, že ledovec nemůže přimrznout k podkladu. Tváří v tvář tolika pozoruhodným vlastnostem vody se přírodovědci ptají: Může to být dílem náhody? Je přece úžasné, že mnohé výjimečné vlastnosti vody jsou jako by na míru střižené existenci života a teprve ony umožňují, aby se tento život také optimálně uchovával. Meditační myšlenky moudrých Co já s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův; jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jr 29, 11) Být Božími přáteli znamená milovat s důvěrou a oddaností. To se týká nejen Boha, ale i našich bližních. Nemůžeme přece mít Krista bratrem a souseda nepřítelem, když i on je náš bratr. Miluj a bude v tobě přebývat Bůh! (Ludvík Černoch) Když slyším Tvá přísná slova, Pane, že se nemám hněvat, vyznávám, že snadno podléhám hvěvivosti. Vidím, jak tím druzí trpí, nejbližší i vzdálení. Přemoz mě svou láskou, Pane, ať otevřu dokořán své srdce Tvému vlivu a neotročím hněvu. Dej mi, prosím, ještě dnes sílu a odvahu ke smíření. (Sešli světlo své) Duchovní jednohubka Maxe Kašparů: Z pohledu kvality života je menší újmou přežívat bez víry v Boha, než v Boha věřit a žít, jako by nebyl. V Evropě jsme my Češi přece už dávno doma! Za vlády Karla IV., krále českého, ale i (Volně zpracováno podle knihy Poslední záhady vědy ) římského císaře, byla Praha hlavním městem střední Evropy. Umělci putovali na pozvání vladařů a vytvářeli všude svá nádherná díla... Vždy jsme měli bližší vztahy s evropskými národy než s východními. (Jan Rybář) Na koncertě někdy tleskáme a chceme, aby umělci něco přidali. Od televize se nemůžeme utrhnout, z hospody nebo ze setkání s přítelem se nám nechce, dobrého jídla si přidáváme, jen na mši hlídáme hodinky Kdo řekne, přečteme si ještě něco ze slova Božího. (Václav Vacek) Pokud se upneme k určitým představám o Bohu, pak budeme mít stále znovu podnět k reptání. V zásadě tím Boha popíráme. Chtít Bohem disponovat, to je ateismus mnohem horší nežli ten, co sami kritizujeme... Kořenem křesťanské víry je poslušnost. (Karl Barth) Rád bych, aby moji vnukové mohli hrdě předvádět přátelům ze zahraničí pražské architektonické počiny, jako já těm svým dnes ukazuji Müllerovu vilu, kostel Nejsvětějšího srdce Páně a Tančící dům. (Miloš Rejchrt) Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

8 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 8 S taré přísloví KDO JE PŘIPRAVEN, NEBUDE ZASKOČEN platí i ve FN Motol. Že jsme spádovou oblastí pro nemocnici v Motole a můžeme se v ní znenadání octnout v roli pacientů či návštěvníků, to většinou víme. Možná ale nevíme, že pobyt i návštěvu v této největší pražské nemocnici lze spojit s účastí na nedělní bohoslužbě. Mše svaté zde pravidelně slaví karmelitán P. Jan Fatka v sobotu a neděli, vždy v 15,00 hodin. V sobotu v Centru následné péče budova č. 6, (dříve Léčebně dlouhodobě nemocných) v 1. patře. V neděli v Prostoru ticha v přízemí budovy pro dospělé, vpravo proti začátku chodby C. Bohoslužby jsou zde otevřené všem, nejen nemocným, ale i jejich příbuzným a přátelům, a samozřejmě i personálu. FN Motol má více než 2200 lůžek a více než 5500 zaměstnanců. Momentální účast do 20 osob na bohoslužbách o něčem vypovídá. Je známo, že většina lidí se utíká k Bohu častěji a naléhavěji v době ohrožení, tedy i v nemoci. Příčinou relativně malé návštěvnosti bohoslužeb je tudíž spíše než nezájem o ně V ážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké Bohoslužby ve FN Motol Poděkování nedostatečná informovanost o nich. FN Motol je kolos, působící na nově příchozí, přes všechno značení, dojmem obřího bludiště. Navíc lze předpokládat, že ten, kdo sem přijde z nenadání a je ve stresu, nemá energii hledat a improvizovat. Neví-li nemocný předem, kdy a kde se bohoslužby konají, nedostane se na ně, i kdyby byl chůze schopen. Nechodící pacient se sotva odváží požádat sestru, aby ho na mši svatou zavezla. Takovou službu mu však může prokázat zdravý návštěvník, pokud je ovšem sám o místu a čase bohoslužeb předem informován. Marie Svatošová a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální, a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! Dominik kardinál Duka

9 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 9 V ážení rodiče, rád bych vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o jarních prázdninách. Pro tuto zimu jsme vybrali Mariánskou v Krušných horách, lyžovat se bude v nedalekém areálu Nové Město. Ubytováni budeme v pensionu Vytásek, kde máme k dispozici 35 míst. Skupina mládeže pak bude mít 15 míst ve vedlejším pensionu XL. Jarní prázdniny pro Prahu 1 5 jsou v termínu Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež do 18 let. Cena je 4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů. Pobyt je určen pro Co nás čeká Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli s organizací evropského setkání mládeže, které proběhlo v Praze po Vánocích. Modlitebních setkání se v naší farnosti účastnilo několik set mládežníků. Přibližně 40 účastníků přespávalo na stodůlecké faře a několik také v KC. V rámci Prokopských zastavení srdečně zveme 13. ledna od do KC sv. Prokopa na besedu s Vojtěchem Bílým, dobrovolníkem z organizace SIRIRI, podporující karmelitánské misie ve Středoafrické republice, a zároveň bezprostředním účastníkem událostí, které se tam odehrály v době politického převratu. Příprava rodičů na křest dítěte proběhne o nedělích 18. ledna 8. února v v Komunitním centru sv. Prokopa. Jde o cyklus setkání určený především pro rodiče plánující křest Jarní prázdniny 2015 V naší farnosti: děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na nebo na tel Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas oznámena. Platit je možno na číslo účtu: / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: a v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu, prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve. za vedoucí Václav Šeferna svého dítěte, ale může se ho zúčastnit každý. Rodiče ho mohou absolvovat už v době očekávání narození dítěte. Jednotlivá témata: Žití svátosti v rodině (P. Adam); Církev jako společenství (farní manželské společenství); Náboženská výchova - praktické rady (manželský pár z naší farnosti); Komentář ke křestnímu obřadu (P. Radek). Duchovní zamyšlení pro všechny rodiče ve čtvrtek 15. ledna v nebo v neděli 25. ledna v u Sv. Prokopa; duchovní obnovu obzvlášť doporučujeme rodičům dětí ve školním věku, včetně rodičů dětí připravujících se na přijetí svátosti. Setkání "Dříve narozených" proběhne na faře ve čtvrtek 22. ledna od hodin. Hostem bude dominikánka Benedicta s přednáškou o sv. Dominikovi.

10 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 10 Farní charita Stodůlky pořádá v sobotu od 9,30 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa další setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám být nápomocní při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám co možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Zahájení přípravy na biřmování pro mládež proběhne u Sv. Jakuba v neděli 25. ledna. Srdečně zveme na bohoslužbu v 18.00, modlitbu chval a po ní na společné setkání na faře. Děti I. a II. stupně ZŠ jsou zvány ke svátosti smíření ve středu 28. ledna v do KC sv. Prokopa. Na koncert z cyklu Třináctého na Třináctce zveme 13. února v u Sv. Prokopa. Vystoupí Slávek Klecandr se svými hosty. Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 se uskuteční 14. února; Dětské Taneční studio Mirabel si Vás dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční představení Ledový drak, které se uskuteční ve středu od 18:30. Celý výtěžek ze vstupného děti věnují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z textilní dílny a dřevodílny Gawain a keramické dílny Eliáš. Projektu s názvem Naše srdce nezamrzla se aktivně účastní na 40 účinkujících dětí a velké množství lidí s dobrým srdcem, kteří pomáhají bez nároku na honorář. Tančí dvojnásobní mistři České republiky v kategorii Lidový tanec v soutěži o taneční skupinu roku Představení je vhodné pro děti, rodiče a všechny V pražské arcidiecézi: bohoslužba u Sv. Prokopa v 9.00 spojena s udělováním svátosti nemocných, dále kulturní program a posezení u stolů s občerstvením. Na společenský večer srdečně zveme 14. února ve do KC sv. Prokopa; příležitost k tanci, zábavě a k rozhovoru. Popeleční středa letos připadá na 18. února; bohoslužby s tradičním postním symbolem sypání popelem : u Sv. Jakuba; u Sv. Prokopa. Zpovídání v u Sv. Prokopa; u Sv. Jakuba. Všechny, kteří chtějí ministrovat, zveme na pravidelné schůzky ministrantů, které se konají vždy první neděli v měsíci. Nejbližší nás čeká 1. února v v KC. Nedělní dopolední prodej knih se koná každou první neděli v měsíci ve vstupní hale KC, nejbližší nás čeká 1. února. milovníky irského tance. Benefiční představení Ledový drak vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu tvořily v tomto roce tři autorské pohádky tanečnic Zuzany Dluhošové, Karolíny Štádlerové a Dominiky Šilerové. Z jejich pohádek pak děti společně vytvořili jeden pohádkový příběh, který Vám nyní představí. Děti si předlohu společně upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu. Letos se uskuteční již čtvrtý ročník tohoto unikátního projektu s názvem Naše srdce nezamrzla.

11 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 11 Co se událo Papež František během dnešního poledního vystoupení oznámil, že 14. února t.r. jmenuje na řádné konzistoři 20 nových kardinálů, z nichž 15 bude mít právo volit římského biskupa. Petrův nástupce řekl: Jak již bylo oznámeno 14. února t. r. budu mít to potěšení pořádat konzistoř, během níž jmenuji 15 nových kardinálů, kteří pocházejí ze 14 národů všech kontinentů a jsou výrazem nerozlučného spojení mezi římskou církví a místními církvemi ve světě. V neděli 15. února budu předsedat bohoslužbě spolu s novými kardinály, zatímco února budu Ve světové církvi: pořádat konzistoř se všemi kardinály, abychom se zamýšleli na směry a návrhy reformy římské kurie. Ke kardinálskému kolegiu kromě toho přičleňuji 5 emeritních arcibiskupů a biskupů, kteří vynikli pastorační láskou ve službě Svatému stolci a církvi. Reprezentují mnohé biskupy, kteří se stejnou pastorální péčí dosvědčovali lásku ke Kristu a k Božímu lidu jednak v místních církvích a jednak v římské kurii a v diplomatických službách Svatého stolce. Doporučujeme Záznamy promluv, modliteb a ekumenické slavnosti Taizé, záznamy televizních přenosů ČT jsou dostupné na webu: ledna 2015 Liturgický kalendář neděle 11. ledna Svátek Křtu Páně (konec vánočního období) sobota 17. ledna Památka sv. Antonína, opata neděle 18. ledna 2. neděle v mezidobí středa 21. ledna Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice sobota 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve neděle 25. ledna 3. neděle v mezidobí Uzávěrka příštích čísel Zpráv Příští zpravodaj vyjde 25. ledna (uzávěrka 16. ledna), další 8. února (uzávěrka 30. ledna). Budeme rádi za vaše příspěvky: postřehy ze života farnosti, osobní zamyšlení nebo zážitky z akcí, které jste zažili u nás nebo jinde. Je to jedinečná příležitost sdílet náš život víry s ostatními a obohacovat tím, co nám daroval Bůh! Vše zasílejte na nebo předejte osobně komukoliv z kněží nebo pastoračních asistentů farnosti!

12 Ř Í MS K OKATOLICKÁ FARNOST U K OSTELA SV. JAKUBA S T A R Š Í H O K o v á ř o v a 2 1 / 2 2, P r a h a 1 3 S t o d ů l k y, IČO: ; č.ú / 0800 Komunitní centrum sv. Prokopa - tel ; korespondenční adresa farnosti: V Hůrkách 1292/8; Praha 13 - Nové Butovice Kontakt s knězem: (dle individuální domluvy nebo v úředních hodinách): P. Th Lic. Adam Lodek - administrátor farnosti ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): čtvrtek: ; ; P. PhDr. Radek Tichý, SLL, PhD. - farní vikář ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): úterý: ; ; Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa: Farní kancelář: (Kc sv. Prokopa): Mgr. Ludmila Vyskočilová - pastorační referentka ; ; úřední hodiny: pondělí: ; ; (nebo jindy po domluvě) Tomáš Vítek - pastorační referent úřední hodiny: pondělí ; ; Farní knihovna: (Kc sv. Prokopa): pondělí: ; ; středa: ; ; Církevní mateřská škola Srdíčko - Podpěrova 1879/2, Praha 13 Lužiny; tel ; Mgr. Eva Kuchyňková ředitelka; mob ; Farní Charita: Bc. Helena Ryklová ředitelka; tel ; Mgr. Kateřina Hlaváčková charitní ošetřovatelská služba; tel , ; Charitní šatníky: Přecechtělova 2243; Praha 13 - Velká Ohrada; tel ; pondělí ; Husníkova 2079; Praha 13 - Nové Butovice; tel ; čtvrtek hod. (příjem i výdej); čtvrtek hod. (pouze příjem) Neděle B O H O S L U Ž B Y Kostel sv. Jakuba St modlitba růžence mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti (zpravidla poslední neděli v měsíci) spojená se zpěvem chval Kostel sv. Prokopa mše sv. pro rodiny s dětmi mše sv. Z ÁŘÍ - ČERVEN Pondělí recitovaná mše sv. s modlitbou breviáře Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv. (nedělní liturgie) S V Á T O S T S M Í Ř E N Í středa: a v kostele sv. Prokopa; 30min. před bohoslužbou vyjma pátku ráno; poslední nedělí v měsíci v kostele sv. Jakuba modlitba růžence mše sv v květnu: májová pobožnost - v říjnu: růžencová pobožnost mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta modlitba breviáře; (kromě adventu) mše sv. beze zpěvu (v adventu s rorátními zpěvy od 6.30) Z ÁŘÍ - ČERVEN pátek: v kostele sv. Jakuba; nebo kdykoliv po dohodě;

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

Velikonoce 2014. vždy od 14 do 18 hodin. Na Zelený čtvrtek (17. 4. 2014) a Velký pátek (18. 4. 2014) se bude zpovídat již jen

Velikonoce 2014. vždy od 14 do 18 hodin. Na Zelený čtvrtek (17. 4. 2014) a Velký pátek (18. 4. 2014) se bude zpovídat již jen Velikonoce 2014 v kostele sv. Tomáše Příleˇzitost ke svátosti smíření bude od pondělí 14. 4. 2014 do středy 16. 4. 2014 vždy od 14 do 18 hodin. Na Zelený čtvrtek (17. 4. 2014) a Velký pátek (18. 4. 2014)

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

č. 6 Školní rok 2006/07 únor

č. 6 Školní rok 2006/07 únor NAJÍT ZPŮSOB, JAK ÚČINNĚ PŘEDÁVAT VÍRU malé zastavení s plzeňským biskupem Františkem Radkovským Mohl byste se podělit o nějakou vzpomínku z hodin náboženství? Při svém kněžském působení ve Františkových

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více