Dej nám více víry, Pane!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej nám více víry, Pane!"

Transkript

1 Číslo 1/ ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské setkání mladých, které se letos uskutečnilo v Praze, nebylo pro mnohé jen další náboženskou aktivitou, ale zastavením vnášejícím do života další výzvu, jak ve světě, který na Boha zapomněl, znovu obnovit cesty vedoucí k Němu. Chtěl bych především poděkovat všem, díky kterým se všechny tyto aktivity mohly uskutečnit: příprava vánočních bohoslužeb, výzdoba kostelů, hudební doprovod, průběh modliteb a setkání Taizé, organizační zajištění průběhu akcí, dary na stoly a příprava občerstvení, ubytování mládežníků, úklid prostor KC a sv. Jakuba, a v neposlední řadě i finanční příspěvky (všechny církevní aktivity a provoz farnosti se financuje z příspěvků věřících). Poděkování patří také organizátorům a koledníkům Tříkrálové sbírky. Díky obětavé službě zaměstnanců a především Dej nám více víry, Pane! dobrovolníků, věnujících svůj čas a síly, se mohou všechny tyto aktivity uskutečňovat. Děkuji! Kromě obvyklých aktivit farnosti, které najdeme v informační části našeho zpravodaje, nás čekají dvě velké akce: Dny víry - týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Dále Národní eucharistický kongres - nabídka celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Bylo stanoveno šest základních témat, které budou probírané během šesti měsíců od ledna do června 2015: Eucharistie a jednota, a společenství, a solidarita, a evangelizace, a Marie, Obnovení slavení Eucharistie. Eucharistický kongres nás vyzývá k zamyšlení nad naším vztahem ke Kristu přítomnému v Eucharistii, k obnovení, prohloubení a opětovnému

2 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 2 vyznaní víry ve slovech Janova evangelia: Slovo se stalo tělem. Tato slova se týkají nejen vtělení Božího Syna, na kterého vzpomínáme o vánočních svátcích, ale i vtělení, které se uskutečňuje na oltářích v našich kostelech, kdy se Slovo Krista, vyslovené ústy kněze, stává Tělem Kristovým, skrývajícím se v eucharistické podobě Chleba a Vína. Chtěl bych srdečně pozvat na eucharistické adorace probíhající v naší farnosti ve středy a pátky, a především na adoraci u Sv. Jakuba každou poslední neděli v měsíci, která bude spojena s krátkou katechezí. Dny víry otevírají jinou otázku. Jde o schopnost vstupovat s Kristem do prostoru, ve kterém se o Něm nemluví. O otázce předávání víry se hovoří poměrně často: snažíme se předávat víru v rodině, organizujeme různé evangelizační akce (příkladem může být Alfa ). Nejčastěji se však jedná o lidi, kteří přijdou do našeho prostoru, lidi, kteří už jsou nakloněni k Bohu. Kristus byl často kritizován za to, že vstupoval do světa prostitutek, zlodějů, narušoval určité hranice. Řekli bychom, že vstupoval do světa hříchu, do podsvětí zla. Dny víry nejsou jen evangelizační akcí pro ty, kteří ji budou realizovat. Je to příležitost k zamyšlení, jestli je moje víra opravdu hlavním motorem mého života, který mě naplňuje nejen v kostele nebo v prostoru soukromé modlitby, ale i veřejném prostoru mého zaměstnaní, bydlení, chalupy, rekreace, Je to otázka žití ve Svátosti, kterou přijímáme v kostele, v prostoru, který má být posvěcený naším křesťanským životem. Prosím o modlitbu za prohloubení naší víry! Dej nám více víry, Pane! P. Adam Obsah DEJ NÁM VÍCE VÍRY, PANE!... 1 NOVOROČNÍ PŘÁNÍ... 3 TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM... 3 SALESIÁNI DONA BOSKA... 5 MEDITAČNÍ MYŠLENKY MOUDRÝCH... 7 BOHOSLUŽBY VE FN MOTOL... 8 PODĚKOVÁNÍ... 8 JARNÍ PRÁZDNINY CO NÁS ČEKÁ... 9 CO SE UDÁLO DOPORUČUJEME LITURGICKÝ KALENDÁŘ... 11

3 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 3 N a konci roku si lidé při téměř každém setkání přejí vše nejlepší, hlavně to zdravíčko, hlavně to zdravíčko, To je určitě v pořádku, přát si navzájem všechno dobré, svolávat na sebe navzájem Boží požehnání, to bychom měli po celý rok. A k Božím darům patří také mír. Na kolika místech naší planety po něm lidé marně touží a jak se musíme obávat, že se neudrží ani ta křehká rovnováha sil, jíž vděčíme aspoň za to, že usínáme beze strachu, že zítra se staneme my nebo někdo z našich blízkých obětí války. Snad všichni toužíme po míru, který neznamená jen klid zbraní, a možná nás někdy přepadá beznaděj, protože si připadáme bezmocní v zápase těch, kteří rozhodují o světovém dění. Vždycky je ale možnost vyjádřit svou touhu modlitbou. Místo novoročního přání nabízím modlitbu blahoslaveného Pavla VI. Kéž by se našlo aspoň několik duší, které by ji vzaly za svou! Následující text si třeba můžete vystřihnout a použít jako záložku do knihy, abyste se k modlitbě Pavla VI. Mohli opakovaně vracet. Novoroční přání M. V. U ž nějaký ten čas je v naší rodině zažitá tradice prožívání adventního období. Kromě různých duchovních obnov a duchovních cvičení jsme si zachovali také zvyk putování. Putování o adventních víkendech má v naší rodině tradici ještě z doby, kdy jsme nežili s Pánem Ježíšem. Tradice však zůstala i teď, a tak o adventních sobotách nebo nedělích jezdíme za vánočním časem. Navštěvujeme různá muzea, skanzeny. Dotýkáme se časů našich předků a připomínáme si jejich Vánoce. Letos Třebechovický betlém MODLITBA ZA MÍR Pane, Bože pokoje, tys stvořil lidi, předmět své blahovůle, aby se stali účastni tvé slávy. Velebíme tě, děkujeme ti za to, že jsi nám poslal Ježíše, svého milovaného Syna, a ve velikonočním tajemství jsi ho učinil tvůrcem veškeré spásy, zdrojem všeho míru a svazkem upevňujícím každé bratrství. Děkujeme ti za všechny touhy, snahy a podniky, které tvůj Duch pokoje vzbudil v naší době, aby nahradil nenávist láskou, nedůvěru porozuměním a lhostejnost soudržností. Otevři ještě více naši duši a naše srdce pro konkrétní potřeby lásky ke všem našim bratřím, abychom byli stále více budovateli míru. Rozpomeň se, Otče milosrdenství, na všechny, kdo strádají, trpí a umírají při zrodu světa, který by byl více bratrským. Kéž pro lidi všech národů přijde tvé království spravedlnosti, míru a lásky. A kéž se země naplní tvou slávou. Amen. Pavel VI. ke Dni míru, 1. ledna jsme se opět rozhodli zajet do Třebechovic podívat se na Proboštův betlém. Tento betlém jsme viděli již mnohokrát a nezdálo se nám, že bychom se na něj mohli dívat nějak nově, jiným pohledem. Třebechovický betlém je národní kulturní památkou a o jeho historii (pokud ji snad náhodou neznáme) se můžeme dočíst v mnoha pramenech. Nebudu ji tedy zmiňovat. Chtěla bych se jen podělit, jak betlém letos oslovil mne.

4 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 4 Dívám se na scénu zvěstování. Anděl přináší nazaretské dívce Marii nevídanou, neslýchanou a lidské chápání naprosto přesahující zprávu. Napadá mne, jaké pocity asi musela mít obyčejná dívka, která zaslechne tato slova. Pak můj zrak přechází na ústřední scénu: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. A Slovo se stalo tělem. Bůh vložil své Slovo do života panny, aby se odtud narodilo na svět v lidském těle a stalo se tak viditelným a pro všechny srozumitelným. Idyla betlémského chléva, jíž si o Vánocích tak rádi zdobíme svoje příbytky a která v nás vyvolává pocit laskavého pokoje, jistě nebyla pro Bohorodičku tak idylickou scénou. Na svět přichází vtělené Slovo, hlásí se k životu. To Bůh se umenšuje, aby se stal člověkem. Přichází žít náš život. Přichází čas vykoupení. Ale takový Vykupitel není očekáván, nikde pro něj není místo. Přichází na svět jako nevítaný, odmítaný, nechtěný, bez slávy, pocty, okázalosti, do hnoje dobytčat. Takového Spasitele nikdo nečeká, takového si ho nikdo nepředstavuje. Svět nestojí o tohoto Spasitele ani o Bohorodičku. Nevítáni, nepovšimnuti. Poprvé a ještě mnohokrát! Co ve mne tato scéna vyvolává? Přesah, dojetí, tajemno, poselství Možná i já se mohu stát matkou a zopakovat betlémskou noc. Mohu se stát matkou vtěleného slova. Neboť na svět přicházející Bohočlověk má svoje slovo je jím evangelium. Mohu tedy dávat a umožňovat světu, aby nepoznával mrtvé litery, ale živé slovo, působící ve mně. Ale opravdu mohu? Znám je dobře? Počala jsem? Může zrodit, kdo nepočal? Tolik otázek se nabízí v rozjímání ticha tajemné noci. Dívám se dál a obdivuji propojení duchovní sféry s běžnými radostmi a starostmi každodennosti. Nejprve se mi zdá, že scény na sebe nijak nenavazují. Vysvětluji si to tak, že betlém vznikal po mnoho let, přibývalo postav a výjevů a prostě se umístilo, kde zrovna bylo místo. Omyl! Vše má hluboký, ojedinělý smysl. Můj pohled se stáčí ke scéně paláců a přepychu. Nádherné zdobené budovy. Úplně dole však tma, těžká práce horníků. Sehnuté postavy těžce pracujících, tma, dřina. Z jejich práce okázalá palácová nádhera, která se nestará o nuzného. Palácová okázalost však dostává trhlinu, lidská nádhera pomíjivého bohatství se rozplývá ve scéně vraždění neviňátek. Pomíjivý přepych a život v luxusu vykvetl na krvi nevinných. Touha po moci a strach o posty a piedestaly zabíjí. Zabíjí bezbranné, nevinné. Další výjev: dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Maria s Josefem přes všechnu starostlivost ztratili Ježíše. Představuji si Mariina ústa plná otázek: Neviděli jste chlapce? Kolik úzkosti v srdci musela mít matka, když lidé záporně kroutili hlavami. Písmo oznamuje: po třech dnech našli ho v chrámě. - Na mysl mi vytanuly moje prožitky. Kolikrát jsem hříchem ztratila Ježíše. Bylo ve mne vždy tolik pohotovosti všeho nechat a jít ho hledat? Cítila jsem, že můj život bez něho nemá smysl? A jaké bylo moje radostné naplnění, když jsem ho také nakonec našla v chrámu? V chrámu, ve zpovědnici! - tam se mi znovu ukázal, když jsem vyznala svůj hřích, který mě od něho oddělil. Je tu mnoho k vidění: poslední večeře, zajetí. Opět přemítám: Kristus ve mně a já v něm. Opravdu? Pokud ano, jak se asi cítí v mém srdci? Jako svobodný nebo jako vězeň? Není má duše tmavou Getsemanskou zahradou, kde se náhle stal Ježíš vězněm? Nestojí v mé duši jako vězeň se svázanýma rukama? Osmělím se vrhnout na jeho nepřátele - svoje hříchy, hříšky a svázanosti? Uvolním mu ruce a přijmu jeho nabídky? Budu moci se sv. Pavlem zvolat: Nežiji já, ale žije ve mně Kristus? Mírně zakláním hlavu a dívám se do nejvyšších pater všech výjevů. A vidím Kalvárii. Ve vysokém patře, nejblíže nebi se odehrává nejdramatičtější scéna celého lidstva. Ježíš zvolal mocným hlasem a skonal. Již nic

5 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 5 nemluví. Ticho! Není co říci. Nastává čas ticha, čas tiché adorace. Pane, provázela jsem tě až sem. Vidím muka křížové cesty a srdce se mi svírá. Chci zvednout kámen a hodit tu na falešného velekněze, tu na zrádného učedníka, na bezcharakterního vladaře, surové vojáky, nevděčné lidi a Kdo jsi bez hříchu, hoď Vždyť ten kámen nepatří jen jim, ale také mně. I já mám účast na tvých mukách. Teď mohu jen padnout k patě kříže a s touhou sv. Terezičky zachycovat tu nejdražší tekutinu, Vykupitelskou krev Pane, smiluj se Já mám od tebe život. Ty ode mne smrt. Tys mne obdaroval bohatstvím, já z tebe stahuji poslední šat. Ty mne odpouštíš hříchy a prohlašuješ za nevinnou, já tě stavím mezi lotry. Tys mi slíbil celé království a já tě vyhnala ze země mezi V 19. století žil blízko Turína výjimečný kněz sv. Jan Bosko. Bylo to v těžké době průmyslová revoluce zaplnila města chudými mladými lidmi bez zázemí, církev byla pronásledována nově vznikajícími civilními vládami. A Don Bosko, jak se mu většinou říká, se začal starat o ty nejchudší, zajišťoval jim bydlení a jídlo, pomáhal jim hledat práci a učil je dobrému životu a víře v milujícího Boha. Pomáhal mladým stát se, jak sám říkal, čestnými občany, dobrými křesťany a jednou šťastnými obyvateli nebe. Don Bosko chtěl zapojit pro pomoc mládeži co nejvíce lidí. Měl na svou dobu radikální revoluční myšlenku. Chtěl, aby ve vznikající salesiánské kongregaci byli zároveň jak řeholníci, tak lidé žijící v manželství. Dnes již taková společenství existují, ale v 19. století to možné nebylo. A tak Don Bosko založil bratry salesiány a později na způsob třetího řádu, který mají i jiné řeholní rodiny, Sdružení salesiánů spolupracovníků. Salesiáni Dona Boska nebe a zem tě zavěsila. Za svoji lásku jsi dostal pohrdání. Stálý v lásce je jen Bůh. Mohu prohlásit společně se sv. Augustinem: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože? Ježíš - můj přítel. Krásné pomyšlení. A totéž současně se mnou může říci můj soused, můj bratr. Ježíš svoje srdce mezi nás nedělí, každému ho dává celé. Jak by asi bylo krásné, kdybychom se také my všichni stali jeho přáteli, kdybychom byli takovým společenstvím spojených Ježíšových srdcí. Takové společenství by jistě z našeho středu muselo vyloučit nepřátelství, zlobu, závist, zášť, nelásku, nadutost, ponižování a všechny druhy sociální křiklavosti. - Utopie? Kdo ví? Hana Bydžovská Na rozdíl od jiných třetích řádů se však jednalo o společenství s vlastní činností ne zcela závislé na dílech bratrů salesiánů. Salesiánská rodina je dnes nesmírně široká a kromě základních tří větví bratrů salesiánů, sester salesiánek (Dcer Panny Marie Pomocnice) a salesiánů spolupracovníků má celkem asi 23 oficiálně uznaných větví a mnoho dalších místních působících v různých koutech světa. V roce 2015 budeme slavit 200 let od narození kněze Jana Boska. Narodil se 16. srpna 1815 v Castelnuovu v Itálii v chudé rolnické rodině. Zemřel 31. ledna 1888 v Turíně. Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými lidmi dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu - tzv. preventivní systém založený na rozumu, náboženství a laskavosti. Oslavy 200. výročí narození vyvrcholí 8. srpna 2015 na Velehradě. Marie Syrová

6 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 6 Voda H2O nezbytná podmínka života Boží dar? V neděli 11. ledna si připomínáme Křest Páně a také náš vlastní křest. Je pochopitelné, že někteří lidé považují výročí svého křtu za významnější den než narozeniny (třeba i pro možnost získání plnomocných odpustků). A není od věci si v souvislosti se svátostí křtu uvědomit i to, jak podivuhodnou věcí je voda je tak výjimečná, že člověk musí zas a znova v němém úžasu obdivovat dokonalost stvoření a chválit Boha Stvořitele. Proto si dovoluji přetisknout článek, který mi před časem poslala moje známá Hanka Houšková. Možná ho už leckterý čtenář zná, ale jistě neškodí si ho přečíst znova. Marie V. Voda má zvláštní postavení v přírodě. Oproti jiným kapalinám má více než čtyřicet anomálií a mnoho z nich je absolutně nezbytných pro existenci života. Vyjmenuji alespoň některé: Stejně jako ostatní kapaliny voda se s klesající teplotou smršťuje, tedy houstne a při stejném objemu těžkne. Ale od teploty 4 C směrem dolů se kupodivu opět roztahuje. Kdyby se voda dále smršťovala i při teplotách nižších než 4 C, byla by při teplotě 0 C těžší než voda teplá 4 C. Voda studená 0 C by v řekách, jezerech a mořích klesla až na dno a tam by zmrzla. Jen proto, že voda o teplotě 0 C je lehčí než voda o teplotě 4 C, tuhne na rozdíl od jiných kapalin od hladiny dolů. Kdyby voda promrzala odzdola, mělo by to za následek uhynutí všech vodních živočichů i rostlin. Voda je sloučenina kyslíku a vodíku, tedy nekovového prvku. Je to jediná sloučenina kyslíku a nekovu, která je při běžné teplotě okolí kapalná, všechny ostatní jsou plynné (jako třeba kysličník uhličitý CO2). Voda je kapalná až do teploty 100 C. CO2 přechází do plynného stavu už při teplotě - 78,5 C. Ve srovnání se všemi ostatními chemickými sloučeninami typu H2X (přičemž za X můžeme dosadit libovolný prvek kromě kyslíku) nachází se bod varu vody o 150 C výš, než by se dalo očekávat. Kdyby však voda opravdu vřela při -50 C, nebyla by nikde na Zemi voda v kapalném ani pevném stavu a za těchto okolností by na Zemi nebyl možný život v podobě, jaké ho známe. Voda se na rozdíl od všech ostatních kapalin neohřívá rovnoměrně. Aby se ohřála z 0 C na 35 C, potřebuje poměrně málo tepla, při ohřátí na vyšší teplotu už ho potřebuje daleko víc. Toto podivné chování vody vychází vstříc životu na Zemi: díky němu se na jaře, když roztají ledy, ohřejí vodní toky mnohem rychleji, než kdyby v nich proudila jakákoliv jiná kapalina. To je důležité hlavně pro vodní živočichy, protože se po zimě rychle obnoví jejich optimální prostředí a na druhé straně jsou lépe chráněni před nebezpečným úbytkem volného kyslíku, když se voda ohřeje nad 35 C. Voda má ve srovnání s ostatními kapalinami nezvykle vysoké povrchové napětí. To umožňuje nejen hmyzu chodit po vodní hladině, ale také to způsobuje, že voda v tenkých kapilárních trubičkách sama od sebe vzlíná vzhůru. Ve vlásečnicích nemrzne, spíš přechází při teplotě -30 C do vazkého stavu a při -70 C se proměňuje v jakousi sklovitou látku. Rostliny, které zůstávají v zimě zelené, mohou přežít vysoké mrazy jen díky této vlastnosti vody. Voda je schopná rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná kapalina, aniž se

7 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 7 stane jedovatou. Proto je na vodu odkázán veškerý transport živin v živých organismech včetně látkové výměny. Kromě toho je voda nejčastější chemická látka jak na zemském povrchu, tak i v ovzduší. Přibližně 13 miliard tun vodní páry v atmosféře tvoří nejvýznamnější skleníkový plyn. Nebýt skleníkového efektu, vládl by na Zemi ledový chlad a nebyla by na ní možná nám známá forma života. Když přijde voda do styku s kysličníkem křemičitým, klesá v okolí styčné plochy bod mrazu asi o 17 C a značně se zvýší hustota vody. Kysličník křemičitý je vlastně křemen a ten je obsažen ve většině hornin a půd. Tato vlastnost vody přispívá k tomu, že ledovec nemůže přimrznout k podkladu. Tváří v tvář tolika pozoruhodným vlastnostem vody se přírodovědci ptají: Může to být dílem náhody? Je přece úžasné, že mnohé výjimečné vlastnosti vody jsou jako by na míru střižené existenci života a teprve ony umožňují, aby se tento život také optimálně uchovával. Meditační myšlenky moudrých Co já s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův; jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jr 29, 11) Být Božími přáteli znamená milovat s důvěrou a oddaností. To se týká nejen Boha, ale i našich bližních. Nemůžeme přece mít Krista bratrem a souseda nepřítelem, když i on je náš bratr. Miluj a bude v tobě přebývat Bůh! (Ludvík Černoch) Když slyším Tvá přísná slova, Pane, že se nemám hněvat, vyznávám, že snadno podléhám hvěvivosti. Vidím, jak tím druzí trpí, nejbližší i vzdálení. Přemoz mě svou láskou, Pane, ať otevřu dokořán své srdce Tvému vlivu a neotročím hněvu. Dej mi, prosím, ještě dnes sílu a odvahu ke smíření. (Sešli světlo své) Duchovní jednohubka Maxe Kašparů: Z pohledu kvality života je menší újmou přežívat bez víry v Boha, než v Boha věřit a žít, jako by nebyl. V Evropě jsme my Češi přece už dávno doma! Za vlády Karla IV., krále českého, ale i (Volně zpracováno podle knihy Poslední záhady vědy ) římského císaře, byla Praha hlavním městem střední Evropy. Umělci putovali na pozvání vladařů a vytvářeli všude svá nádherná díla... Vždy jsme měli bližší vztahy s evropskými národy než s východními. (Jan Rybář) Na koncertě někdy tleskáme a chceme, aby umělci něco přidali. Od televize se nemůžeme utrhnout, z hospody nebo ze setkání s přítelem se nám nechce, dobrého jídla si přidáváme, jen na mši hlídáme hodinky Kdo řekne, přečteme si ještě něco ze slova Božího. (Václav Vacek) Pokud se upneme k určitým představám o Bohu, pak budeme mít stále znovu podnět k reptání. V zásadě tím Boha popíráme. Chtít Bohem disponovat, to je ateismus mnohem horší nežli ten, co sami kritizujeme... Kořenem křesťanské víry je poslušnost. (Karl Barth) Rád bych, aby moji vnukové mohli hrdě předvádět přátelům ze zahraničí pražské architektonické počiny, jako já těm svým dnes ukazuji Müllerovu vilu, kostel Nejsvětějšího srdce Páně a Tančící dům. (Miloš Rejchrt) Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

8 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 8 S taré přísloví KDO JE PŘIPRAVEN, NEBUDE ZASKOČEN platí i ve FN Motol. Že jsme spádovou oblastí pro nemocnici v Motole a můžeme se v ní znenadání octnout v roli pacientů či návštěvníků, to většinou víme. Možná ale nevíme, že pobyt i návštěvu v této největší pražské nemocnici lze spojit s účastí na nedělní bohoslužbě. Mše svaté zde pravidelně slaví karmelitán P. Jan Fatka v sobotu a neděli, vždy v 15,00 hodin. V sobotu v Centru následné péče budova č. 6, (dříve Léčebně dlouhodobě nemocných) v 1. patře. V neděli v Prostoru ticha v přízemí budovy pro dospělé, vpravo proti začátku chodby C. Bohoslužby jsou zde otevřené všem, nejen nemocným, ale i jejich příbuzným a přátelům, a samozřejmě i personálu. FN Motol má více než 2200 lůžek a více než 5500 zaměstnanců. Momentální účast do 20 osob na bohoslužbách o něčem vypovídá. Je známo, že většina lidí se utíká k Bohu častěji a naléhavěji v době ohrožení, tedy i v nemoci. Příčinou relativně malé návštěvnosti bohoslužeb je tudíž spíše než nezájem o ně V ážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké Bohoslužby ve FN Motol Poděkování nedostatečná informovanost o nich. FN Motol je kolos, působící na nově příchozí, přes všechno značení, dojmem obřího bludiště. Navíc lze předpokládat, že ten, kdo sem přijde z nenadání a je ve stresu, nemá energii hledat a improvizovat. Neví-li nemocný předem, kdy a kde se bohoslužby konají, nedostane se na ně, i kdyby byl chůze schopen. Nechodící pacient se sotva odváží požádat sestru, aby ho na mši svatou zavezla. Takovou službu mu však může prokázat zdravý návštěvník, pokud je ovšem sám o místu a čase bohoslužeb předem informován. Marie Svatošová a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální, a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! Dominik kardinál Duka

9 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 9 V ážení rodiče, rád bych vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o jarních prázdninách. Pro tuto zimu jsme vybrali Mariánskou v Krušných horách, lyžovat se bude v nedalekém areálu Nové Město. Ubytováni budeme v pensionu Vytásek, kde máme k dispozici 35 míst. Skupina mládeže pak bude mít 15 míst ve vedlejším pensionu XL. Jarní prázdniny pro Prahu 1 5 jsou v termínu Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež do 18 let. Cena je 4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů. Pobyt je určen pro Co nás čeká Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli s organizací evropského setkání mládeže, které proběhlo v Praze po Vánocích. Modlitebních setkání se v naší farnosti účastnilo několik set mládežníků. Přibližně 40 účastníků přespávalo na stodůlecké faře a několik také v KC. V rámci Prokopských zastavení srdečně zveme 13. ledna od do KC sv. Prokopa na besedu s Vojtěchem Bílým, dobrovolníkem z organizace SIRIRI, podporující karmelitánské misie ve Středoafrické republice, a zároveň bezprostředním účastníkem událostí, které se tam odehrály v době politického převratu. Příprava rodičů na křest dítěte proběhne o nedělích 18. ledna 8. února v v Komunitním centru sv. Prokopa. Jde o cyklus setkání určený především pro rodiče plánující křest Jarní prázdniny 2015 V naší farnosti: děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na nebo na tel Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas oznámena. Platit je možno na číslo účtu: / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: a v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu, prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve. za vedoucí Václav Šeferna svého dítěte, ale může se ho zúčastnit každý. Rodiče ho mohou absolvovat už v době očekávání narození dítěte. Jednotlivá témata: Žití svátosti v rodině (P. Adam); Církev jako společenství (farní manželské společenství); Náboženská výchova - praktické rady (manželský pár z naší farnosti); Komentář ke křestnímu obřadu (P. Radek). Duchovní zamyšlení pro všechny rodiče ve čtvrtek 15. ledna v nebo v neděli 25. ledna v u Sv. Prokopa; duchovní obnovu obzvlášť doporučujeme rodičům dětí ve školním věku, včetně rodičů dětí připravujících se na přijetí svátosti. Setkání "Dříve narozených" proběhne na faře ve čtvrtek 22. ledna od hodin. Hostem bude dominikánka Benedicta s přednáškou o sv. Dominikovi.

10 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 10 Farní charita Stodůlky pořádá v sobotu od 9,30 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa další setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám být nápomocní při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám co možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Zahájení přípravy na biřmování pro mládež proběhne u Sv. Jakuba v neděli 25. ledna. Srdečně zveme na bohoslužbu v 18.00, modlitbu chval a po ní na společné setkání na faře. Děti I. a II. stupně ZŠ jsou zvány ke svátosti smíření ve středu 28. ledna v do KC sv. Prokopa. Na koncert z cyklu Třináctého na Třináctce zveme 13. února v u Sv. Prokopa. Vystoupí Slávek Klecandr se svými hosty. Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 se uskuteční 14. února; Dětské Taneční studio Mirabel si Vás dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční představení Ledový drak, které se uskuteční ve středu od 18:30. Celý výtěžek ze vstupného děti věnují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z textilní dílny a dřevodílny Gawain a keramické dílny Eliáš. Projektu s názvem Naše srdce nezamrzla se aktivně účastní na 40 účinkujících dětí a velké množství lidí s dobrým srdcem, kteří pomáhají bez nároku na honorář. Tančí dvojnásobní mistři České republiky v kategorii Lidový tanec v soutěži o taneční skupinu roku Představení je vhodné pro děti, rodiče a všechny V pražské arcidiecézi: bohoslužba u Sv. Prokopa v 9.00 spojena s udělováním svátosti nemocných, dále kulturní program a posezení u stolů s občerstvením. Na společenský večer srdečně zveme 14. února ve do KC sv. Prokopa; příležitost k tanci, zábavě a k rozhovoru. Popeleční středa letos připadá na 18. února; bohoslužby s tradičním postním symbolem sypání popelem : u Sv. Jakuba; u Sv. Prokopa. Zpovídání v u Sv. Prokopa; u Sv. Jakuba. Všechny, kteří chtějí ministrovat, zveme na pravidelné schůzky ministrantů, které se konají vždy první neděli v měsíci. Nejbližší nás čeká 1. února v v KC. Nedělní dopolední prodej knih se koná každou první neděli v měsíci ve vstupní hale KC, nejbližší nás čeká 1. února. milovníky irského tance. Benefiční představení Ledový drak vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu tvořily v tomto roce tři autorské pohádky tanečnic Zuzany Dluhošové, Karolíny Štádlerové a Dominiky Šilerové. Z jejich pohádek pak děti společně vytvořili jeden pohádkový příběh, který Vám nyní představí. Děti si předlohu společně upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu. Letos se uskuteční již čtvrtý ročník tohoto unikátního projektu s názvem Naše srdce nezamrzla.

11 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 11 Co se událo Papež František během dnešního poledního vystoupení oznámil, že 14. února t.r. jmenuje na řádné konzistoři 20 nových kardinálů, z nichž 15 bude mít právo volit římského biskupa. Petrův nástupce řekl: Jak již bylo oznámeno 14. února t. r. budu mít to potěšení pořádat konzistoř, během níž jmenuji 15 nových kardinálů, kteří pocházejí ze 14 národů všech kontinentů a jsou výrazem nerozlučného spojení mezi římskou církví a místními církvemi ve světě. V neděli 15. února budu předsedat bohoslužbě spolu s novými kardinály, zatímco února budu Ve světové církvi: pořádat konzistoř se všemi kardinály, abychom se zamýšleli na směry a návrhy reformy římské kurie. Ke kardinálskému kolegiu kromě toho přičleňuji 5 emeritních arcibiskupů a biskupů, kteří vynikli pastorační láskou ve službě Svatému stolci a církvi. Reprezentují mnohé biskupy, kteří se stejnou pastorální péčí dosvědčovali lásku ke Kristu a k Božímu lidu jednak v místních církvích a jednak v římské kurii a v diplomatických službách Svatého stolce. Doporučujeme Záznamy promluv, modliteb a ekumenické slavnosti Taizé, záznamy televizních přenosů ČT jsou dostupné na webu: ledna 2015 Liturgický kalendář neděle 11. ledna Svátek Křtu Páně (konec vánočního období) sobota 17. ledna Památka sv. Antonína, opata neděle 18. ledna 2. neděle v mezidobí středa 21. ledna Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice sobota 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve neděle 25. ledna 3. neděle v mezidobí Uzávěrka příštích čísel Zpráv Příští zpravodaj vyjde 25. ledna (uzávěrka 16. ledna), další 8. února (uzávěrka 30. ledna). Budeme rádi za vaše příspěvky: postřehy ze života farnosti, osobní zamyšlení nebo zážitky z akcí, které jste zažili u nás nebo jinde. Je to jedinečná příležitost sdílet náš život víry s ostatními a obohacovat tím, co nám daroval Bůh! Vše zasílejte na nebo předejte osobně komukoliv z kněží nebo pastoračních asistentů farnosti!

12 Ř Í MS K OKATOLICKÁ FARNOST U K OSTELA SV. JAKUBA S T A R Š Í H O K o v á ř o v a 2 1 / 2 2, P r a h a 1 3 S t o d ů l k y, IČO: ; č.ú / 0800 Komunitní centrum sv. Prokopa - tel ; korespondenční adresa farnosti: V Hůrkách 1292/8; Praha 13 - Nové Butovice Kontakt s knězem: (dle individuální domluvy nebo v úředních hodinách): P. Th Lic. Adam Lodek - administrátor farnosti ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): čtvrtek: ; ; P. PhDr. Radek Tichý, SLL, PhD. - farní vikář ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): úterý: ; ; Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa: Farní kancelář: (Kc sv. Prokopa): Mgr. Ludmila Vyskočilová - pastorační referentka ; ; úřední hodiny: pondělí: ; ; (nebo jindy po domluvě) Tomáš Vítek - pastorační referent úřední hodiny: pondělí ; ; Farní knihovna: (Kc sv. Prokopa): pondělí: ; ; středa: ; ; Církevní mateřská škola Srdíčko - Podpěrova 1879/2, Praha 13 Lužiny; tel ; Mgr. Eva Kuchyňková ředitelka; mob ; Farní Charita: Bc. Helena Ryklová ředitelka; tel ; Mgr. Kateřina Hlaváčková charitní ošetřovatelská služba; tel , ; Charitní šatníky: Přecechtělova 2243; Praha 13 - Velká Ohrada; tel ; pondělí ; Husníkova 2079; Praha 13 - Nové Butovice; tel ; čtvrtek hod. (příjem i výdej); čtvrtek hod. (pouze příjem) Neděle B O H O S L U Ž B Y Kostel sv. Jakuba St modlitba růžence mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti (zpravidla poslední neděli v měsíci) spojená se zpěvem chval Kostel sv. Prokopa mše sv. pro rodiny s dětmi mše sv. Z ÁŘÍ - ČERVEN Pondělí recitovaná mše sv. s modlitbou breviáře Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv. (nedělní liturgie) S V Á T O S T S M Í Ř E N Í středa: a v kostele sv. Prokopa; 30min. před bohoslužbou vyjma pátku ráno; poslední nedělí v měsíci v kostele sv. Jakuba modlitba růžence mše sv v květnu: májová pobožnost - v říjnu: růžencová pobožnost mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta modlitba breviáře; (kromě adventu) mše sv. beze zpěvu (v adventu s rorátními zpěvy od 6.30) Z ÁŘÍ - ČERVEN pátek: v kostele sv. Jakuba; nebo kdykoliv po dohodě;

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více