Dej nám více víry, Pane!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej nám více víry, Pane!"

Transkript

1 Číslo 1/ ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské setkání mladých, které se letos uskutečnilo v Praze, nebylo pro mnohé jen další náboženskou aktivitou, ale zastavením vnášejícím do života další výzvu, jak ve světě, který na Boha zapomněl, znovu obnovit cesty vedoucí k Němu. Chtěl bych především poděkovat všem, díky kterým se všechny tyto aktivity mohly uskutečnit: příprava vánočních bohoslužeb, výzdoba kostelů, hudební doprovod, průběh modliteb a setkání Taizé, organizační zajištění průběhu akcí, dary na stoly a příprava občerstvení, ubytování mládežníků, úklid prostor KC a sv. Jakuba, a v neposlední řadě i finanční příspěvky (všechny církevní aktivity a provoz farnosti se financuje z příspěvků věřících). Poděkování patří také organizátorům a koledníkům Tříkrálové sbírky. Díky obětavé službě zaměstnanců a především Dej nám více víry, Pane! dobrovolníků, věnujících svůj čas a síly, se mohou všechny tyto aktivity uskutečňovat. Děkuji! Kromě obvyklých aktivit farnosti, které najdeme v informační části našeho zpravodaje, nás čekají dvě velké akce: Dny víry - týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Dále Národní eucharistický kongres - nabídka celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Bylo stanoveno šest základních témat, které budou probírané během šesti měsíců od ledna do června 2015: Eucharistie a jednota, a společenství, a solidarita, a evangelizace, a Marie, Obnovení slavení Eucharistie. Eucharistický kongres nás vyzývá k zamyšlení nad naším vztahem ke Kristu přítomnému v Eucharistii, k obnovení, prohloubení a opětovnému

2 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 2 vyznaní víry ve slovech Janova evangelia: Slovo se stalo tělem. Tato slova se týkají nejen vtělení Božího Syna, na kterého vzpomínáme o vánočních svátcích, ale i vtělení, které se uskutečňuje na oltářích v našich kostelech, kdy se Slovo Krista, vyslovené ústy kněze, stává Tělem Kristovým, skrývajícím se v eucharistické podobě Chleba a Vína. Chtěl bych srdečně pozvat na eucharistické adorace probíhající v naší farnosti ve středy a pátky, a především na adoraci u Sv. Jakuba každou poslední neděli v měsíci, která bude spojena s krátkou katechezí. Dny víry otevírají jinou otázku. Jde o schopnost vstupovat s Kristem do prostoru, ve kterém se o Něm nemluví. O otázce předávání víry se hovoří poměrně často: snažíme se předávat víru v rodině, organizujeme různé evangelizační akce (příkladem může být Alfa ). Nejčastěji se však jedná o lidi, kteří přijdou do našeho prostoru, lidi, kteří už jsou nakloněni k Bohu. Kristus byl často kritizován za to, že vstupoval do světa prostitutek, zlodějů, narušoval určité hranice. Řekli bychom, že vstupoval do světa hříchu, do podsvětí zla. Dny víry nejsou jen evangelizační akcí pro ty, kteří ji budou realizovat. Je to příležitost k zamyšlení, jestli je moje víra opravdu hlavním motorem mého života, který mě naplňuje nejen v kostele nebo v prostoru soukromé modlitby, ale i veřejném prostoru mého zaměstnaní, bydlení, chalupy, rekreace, Je to otázka žití ve Svátosti, kterou přijímáme v kostele, v prostoru, který má být posvěcený naším křesťanským životem. Prosím o modlitbu za prohloubení naší víry! Dej nám více víry, Pane! P. Adam Obsah DEJ NÁM VÍCE VÍRY, PANE!... 1 NOVOROČNÍ PŘÁNÍ... 3 TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM... 3 SALESIÁNI DONA BOSKA... 5 MEDITAČNÍ MYŠLENKY MOUDRÝCH... 7 BOHOSLUŽBY VE FN MOTOL... 8 PODĚKOVÁNÍ... 8 JARNÍ PRÁZDNINY CO NÁS ČEKÁ... 9 CO SE UDÁLO DOPORUČUJEME LITURGICKÝ KALENDÁŘ... 11

3 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 3 N a konci roku si lidé při téměř každém setkání přejí vše nejlepší, hlavně to zdravíčko, hlavně to zdravíčko, To je určitě v pořádku, přát si navzájem všechno dobré, svolávat na sebe navzájem Boží požehnání, to bychom měli po celý rok. A k Božím darům patří také mír. Na kolika místech naší planety po něm lidé marně touží a jak se musíme obávat, že se neudrží ani ta křehká rovnováha sil, jíž vděčíme aspoň za to, že usínáme beze strachu, že zítra se staneme my nebo někdo z našich blízkých obětí války. Snad všichni toužíme po míru, který neznamená jen klid zbraní, a možná nás někdy přepadá beznaděj, protože si připadáme bezmocní v zápase těch, kteří rozhodují o světovém dění. Vždycky je ale možnost vyjádřit svou touhu modlitbou. Místo novoročního přání nabízím modlitbu blahoslaveného Pavla VI. Kéž by se našlo aspoň několik duší, které by ji vzaly za svou! Následující text si třeba můžete vystřihnout a použít jako záložku do knihy, abyste se k modlitbě Pavla VI. Mohli opakovaně vracet. Novoroční přání M. V. U ž nějaký ten čas je v naší rodině zažitá tradice prožívání adventního období. Kromě různých duchovních obnov a duchovních cvičení jsme si zachovali také zvyk putování. Putování o adventních víkendech má v naší rodině tradici ještě z doby, kdy jsme nežili s Pánem Ježíšem. Tradice však zůstala i teď, a tak o adventních sobotách nebo nedělích jezdíme za vánočním časem. Navštěvujeme různá muzea, skanzeny. Dotýkáme se časů našich předků a připomínáme si jejich Vánoce. Letos Třebechovický betlém MODLITBA ZA MÍR Pane, Bože pokoje, tys stvořil lidi, předmět své blahovůle, aby se stali účastni tvé slávy. Velebíme tě, děkujeme ti za to, že jsi nám poslal Ježíše, svého milovaného Syna, a ve velikonočním tajemství jsi ho učinil tvůrcem veškeré spásy, zdrojem všeho míru a svazkem upevňujícím každé bratrství. Děkujeme ti za všechny touhy, snahy a podniky, které tvůj Duch pokoje vzbudil v naší době, aby nahradil nenávist láskou, nedůvěru porozuměním a lhostejnost soudržností. Otevři ještě více naši duši a naše srdce pro konkrétní potřeby lásky ke všem našim bratřím, abychom byli stále více budovateli míru. Rozpomeň se, Otče milosrdenství, na všechny, kdo strádají, trpí a umírají při zrodu světa, který by byl více bratrským. Kéž pro lidi všech národů přijde tvé království spravedlnosti, míru a lásky. A kéž se země naplní tvou slávou. Amen. Pavel VI. ke Dni míru, 1. ledna jsme se opět rozhodli zajet do Třebechovic podívat se na Proboštův betlém. Tento betlém jsme viděli již mnohokrát a nezdálo se nám, že bychom se na něj mohli dívat nějak nově, jiným pohledem. Třebechovický betlém je národní kulturní památkou a o jeho historii (pokud ji snad náhodou neznáme) se můžeme dočíst v mnoha pramenech. Nebudu ji tedy zmiňovat. Chtěla bych se jen podělit, jak betlém letos oslovil mne.

4 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 4 Dívám se na scénu zvěstování. Anděl přináší nazaretské dívce Marii nevídanou, neslýchanou a lidské chápání naprosto přesahující zprávu. Napadá mne, jaké pocity asi musela mít obyčejná dívka, která zaslechne tato slova. Pak můj zrak přechází na ústřední scénu: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. A Slovo se stalo tělem. Bůh vložil své Slovo do života panny, aby se odtud narodilo na svět v lidském těle a stalo se tak viditelným a pro všechny srozumitelným. Idyla betlémského chléva, jíž si o Vánocích tak rádi zdobíme svoje příbytky a která v nás vyvolává pocit laskavého pokoje, jistě nebyla pro Bohorodičku tak idylickou scénou. Na svět přichází vtělené Slovo, hlásí se k životu. To Bůh se umenšuje, aby se stal člověkem. Přichází žít náš život. Přichází čas vykoupení. Ale takový Vykupitel není očekáván, nikde pro něj není místo. Přichází na svět jako nevítaný, odmítaný, nechtěný, bez slávy, pocty, okázalosti, do hnoje dobytčat. Takového Spasitele nikdo nečeká, takového si ho nikdo nepředstavuje. Svět nestojí o tohoto Spasitele ani o Bohorodičku. Nevítáni, nepovšimnuti. Poprvé a ještě mnohokrát! Co ve mne tato scéna vyvolává? Přesah, dojetí, tajemno, poselství Možná i já se mohu stát matkou a zopakovat betlémskou noc. Mohu se stát matkou vtěleného slova. Neboť na svět přicházející Bohočlověk má svoje slovo je jím evangelium. Mohu tedy dávat a umožňovat světu, aby nepoznával mrtvé litery, ale živé slovo, působící ve mně. Ale opravdu mohu? Znám je dobře? Počala jsem? Může zrodit, kdo nepočal? Tolik otázek se nabízí v rozjímání ticha tajemné noci. Dívám se dál a obdivuji propojení duchovní sféry s běžnými radostmi a starostmi každodennosti. Nejprve se mi zdá, že scény na sebe nijak nenavazují. Vysvětluji si to tak, že betlém vznikal po mnoho let, přibývalo postav a výjevů a prostě se umístilo, kde zrovna bylo místo. Omyl! Vše má hluboký, ojedinělý smysl. Můj pohled se stáčí ke scéně paláců a přepychu. Nádherné zdobené budovy. Úplně dole však tma, těžká práce horníků. Sehnuté postavy těžce pracujících, tma, dřina. Z jejich práce okázalá palácová nádhera, která se nestará o nuzného. Palácová okázalost však dostává trhlinu, lidská nádhera pomíjivého bohatství se rozplývá ve scéně vraždění neviňátek. Pomíjivý přepych a život v luxusu vykvetl na krvi nevinných. Touha po moci a strach o posty a piedestaly zabíjí. Zabíjí bezbranné, nevinné. Další výjev: dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Maria s Josefem přes všechnu starostlivost ztratili Ježíše. Představuji si Mariina ústa plná otázek: Neviděli jste chlapce? Kolik úzkosti v srdci musela mít matka, když lidé záporně kroutili hlavami. Písmo oznamuje: po třech dnech našli ho v chrámě. - Na mysl mi vytanuly moje prožitky. Kolikrát jsem hříchem ztratila Ježíše. Bylo ve mne vždy tolik pohotovosti všeho nechat a jít ho hledat? Cítila jsem, že můj život bez něho nemá smysl? A jaké bylo moje radostné naplnění, když jsem ho také nakonec našla v chrámu? V chrámu, ve zpovědnici! - tam se mi znovu ukázal, když jsem vyznala svůj hřích, který mě od něho oddělil. Je tu mnoho k vidění: poslední večeře, zajetí. Opět přemítám: Kristus ve mně a já v něm. Opravdu? Pokud ano, jak se asi cítí v mém srdci? Jako svobodný nebo jako vězeň? Není má duše tmavou Getsemanskou zahradou, kde se náhle stal Ježíš vězněm? Nestojí v mé duši jako vězeň se svázanýma rukama? Osmělím se vrhnout na jeho nepřátele - svoje hříchy, hříšky a svázanosti? Uvolním mu ruce a přijmu jeho nabídky? Budu moci se sv. Pavlem zvolat: Nežiji já, ale žije ve mně Kristus? Mírně zakláním hlavu a dívám se do nejvyšších pater všech výjevů. A vidím Kalvárii. Ve vysokém patře, nejblíže nebi se odehrává nejdramatičtější scéna celého lidstva. Ježíš zvolal mocným hlasem a skonal. Již nic

5 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 5 nemluví. Ticho! Není co říci. Nastává čas ticha, čas tiché adorace. Pane, provázela jsem tě až sem. Vidím muka křížové cesty a srdce se mi svírá. Chci zvednout kámen a hodit tu na falešného velekněze, tu na zrádného učedníka, na bezcharakterního vladaře, surové vojáky, nevděčné lidi a Kdo jsi bez hříchu, hoď Vždyť ten kámen nepatří jen jim, ale také mně. I já mám účast na tvých mukách. Teď mohu jen padnout k patě kříže a s touhou sv. Terezičky zachycovat tu nejdražší tekutinu, Vykupitelskou krev Pane, smiluj se Já mám od tebe život. Ty ode mne smrt. Tys mne obdaroval bohatstvím, já z tebe stahuji poslední šat. Ty mne odpouštíš hříchy a prohlašuješ za nevinnou, já tě stavím mezi lotry. Tys mi slíbil celé království a já tě vyhnala ze země mezi V 19. století žil blízko Turína výjimečný kněz sv. Jan Bosko. Bylo to v těžké době průmyslová revoluce zaplnila města chudými mladými lidmi bez zázemí, církev byla pronásledována nově vznikajícími civilními vládami. A Don Bosko, jak se mu většinou říká, se začal starat o ty nejchudší, zajišťoval jim bydlení a jídlo, pomáhal jim hledat práci a učil je dobrému životu a víře v milujícího Boha. Pomáhal mladým stát se, jak sám říkal, čestnými občany, dobrými křesťany a jednou šťastnými obyvateli nebe. Don Bosko chtěl zapojit pro pomoc mládeži co nejvíce lidí. Měl na svou dobu radikální revoluční myšlenku. Chtěl, aby ve vznikající salesiánské kongregaci byli zároveň jak řeholníci, tak lidé žijící v manželství. Dnes již taková společenství existují, ale v 19. století to možné nebylo. A tak Don Bosko založil bratry salesiány a později na způsob třetího řádu, který mají i jiné řeholní rodiny, Sdružení salesiánů spolupracovníků. Salesiáni Dona Boska nebe a zem tě zavěsila. Za svoji lásku jsi dostal pohrdání. Stálý v lásce je jen Bůh. Mohu prohlásit společně se sv. Augustinem: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože? Ježíš - můj přítel. Krásné pomyšlení. A totéž současně se mnou může říci můj soused, můj bratr. Ježíš svoje srdce mezi nás nedělí, každému ho dává celé. Jak by asi bylo krásné, kdybychom se také my všichni stali jeho přáteli, kdybychom byli takovým společenstvím spojených Ježíšových srdcí. Takové společenství by jistě z našeho středu muselo vyloučit nepřátelství, zlobu, závist, zášť, nelásku, nadutost, ponižování a všechny druhy sociální křiklavosti. - Utopie? Kdo ví? Hana Bydžovská Na rozdíl od jiných třetích řádů se však jednalo o společenství s vlastní činností ne zcela závislé na dílech bratrů salesiánů. Salesiánská rodina je dnes nesmírně široká a kromě základních tří větví bratrů salesiánů, sester salesiánek (Dcer Panny Marie Pomocnice) a salesiánů spolupracovníků má celkem asi 23 oficiálně uznaných větví a mnoho dalších místních působících v různých koutech světa. V roce 2015 budeme slavit 200 let od narození kněze Jana Boska. Narodil se 16. srpna 1815 v Castelnuovu v Itálii v chudé rolnické rodině. Zemřel 31. ledna 1888 v Turíně. Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými lidmi dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu - tzv. preventivní systém založený na rozumu, náboženství a laskavosti. Oslavy 200. výročí narození vyvrcholí 8. srpna 2015 na Velehradě. Marie Syrová

6 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 6 Voda H2O nezbytná podmínka života Boží dar? V neděli 11. ledna si připomínáme Křest Páně a také náš vlastní křest. Je pochopitelné, že někteří lidé považují výročí svého křtu za významnější den než narozeniny (třeba i pro možnost získání plnomocných odpustků). A není od věci si v souvislosti se svátostí křtu uvědomit i to, jak podivuhodnou věcí je voda je tak výjimečná, že člověk musí zas a znova v němém úžasu obdivovat dokonalost stvoření a chválit Boha Stvořitele. Proto si dovoluji přetisknout článek, který mi před časem poslala moje známá Hanka Houšková. Možná ho už leckterý čtenář zná, ale jistě neškodí si ho přečíst znova. Marie V. Voda má zvláštní postavení v přírodě. Oproti jiným kapalinám má více než čtyřicet anomálií a mnoho z nich je absolutně nezbytných pro existenci života. Vyjmenuji alespoň některé: Stejně jako ostatní kapaliny voda se s klesající teplotou smršťuje, tedy houstne a při stejném objemu těžkne. Ale od teploty 4 C směrem dolů se kupodivu opět roztahuje. Kdyby se voda dále smršťovala i při teplotách nižších než 4 C, byla by při teplotě 0 C těžší než voda teplá 4 C. Voda studená 0 C by v řekách, jezerech a mořích klesla až na dno a tam by zmrzla. Jen proto, že voda o teplotě 0 C je lehčí než voda o teplotě 4 C, tuhne na rozdíl od jiných kapalin od hladiny dolů. Kdyby voda promrzala odzdola, mělo by to za následek uhynutí všech vodních živočichů i rostlin. Voda je sloučenina kyslíku a vodíku, tedy nekovového prvku. Je to jediná sloučenina kyslíku a nekovu, která je při běžné teplotě okolí kapalná, všechny ostatní jsou plynné (jako třeba kysličník uhličitý CO2). Voda je kapalná až do teploty 100 C. CO2 přechází do plynného stavu už při teplotě - 78,5 C. Ve srovnání se všemi ostatními chemickými sloučeninami typu H2X (přičemž za X můžeme dosadit libovolný prvek kromě kyslíku) nachází se bod varu vody o 150 C výš, než by se dalo očekávat. Kdyby však voda opravdu vřela při -50 C, nebyla by nikde na Zemi voda v kapalném ani pevném stavu a za těchto okolností by na Zemi nebyl možný život v podobě, jaké ho známe. Voda se na rozdíl od všech ostatních kapalin neohřívá rovnoměrně. Aby se ohřála z 0 C na 35 C, potřebuje poměrně málo tepla, při ohřátí na vyšší teplotu už ho potřebuje daleko víc. Toto podivné chování vody vychází vstříc životu na Zemi: díky němu se na jaře, když roztají ledy, ohřejí vodní toky mnohem rychleji, než kdyby v nich proudila jakákoliv jiná kapalina. To je důležité hlavně pro vodní živočichy, protože se po zimě rychle obnoví jejich optimální prostředí a na druhé straně jsou lépe chráněni před nebezpečným úbytkem volného kyslíku, když se voda ohřeje nad 35 C. Voda má ve srovnání s ostatními kapalinami nezvykle vysoké povrchové napětí. To umožňuje nejen hmyzu chodit po vodní hladině, ale také to způsobuje, že voda v tenkých kapilárních trubičkách sama od sebe vzlíná vzhůru. Ve vlásečnicích nemrzne, spíš přechází při teplotě -30 C do vazkého stavu a při -70 C se proměňuje v jakousi sklovitou látku. Rostliny, které zůstávají v zimě zelené, mohou přežít vysoké mrazy jen díky této vlastnosti vody. Voda je schopná rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná kapalina, aniž se

7 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 7 stane jedovatou. Proto je na vodu odkázán veškerý transport živin v živých organismech včetně látkové výměny. Kromě toho je voda nejčastější chemická látka jak na zemském povrchu, tak i v ovzduší. Přibližně 13 miliard tun vodní páry v atmosféře tvoří nejvýznamnější skleníkový plyn. Nebýt skleníkového efektu, vládl by na Zemi ledový chlad a nebyla by na ní možná nám známá forma života. Když přijde voda do styku s kysličníkem křemičitým, klesá v okolí styčné plochy bod mrazu asi o 17 C a značně se zvýší hustota vody. Kysličník křemičitý je vlastně křemen a ten je obsažen ve většině hornin a půd. Tato vlastnost vody přispívá k tomu, že ledovec nemůže přimrznout k podkladu. Tváří v tvář tolika pozoruhodným vlastnostem vody se přírodovědci ptají: Může to být dílem náhody? Je přece úžasné, že mnohé výjimečné vlastnosti vody jsou jako by na míru střižené existenci života a teprve ony umožňují, aby se tento život také optimálně uchovával. Meditační myšlenky moudrých Co já s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův; jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jr 29, 11) Být Božími přáteli znamená milovat s důvěrou a oddaností. To se týká nejen Boha, ale i našich bližních. Nemůžeme přece mít Krista bratrem a souseda nepřítelem, když i on je náš bratr. Miluj a bude v tobě přebývat Bůh! (Ludvík Černoch) Když slyším Tvá přísná slova, Pane, že se nemám hněvat, vyznávám, že snadno podléhám hvěvivosti. Vidím, jak tím druzí trpí, nejbližší i vzdálení. Přemoz mě svou láskou, Pane, ať otevřu dokořán své srdce Tvému vlivu a neotročím hněvu. Dej mi, prosím, ještě dnes sílu a odvahu ke smíření. (Sešli světlo své) Duchovní jednohubka Maxe Kašparů: Z pohledu kvality života je menší újmou přežívat bez víry v Boha, než v Boha věřit a žít, jako by nebyl. V Evropě jsme my Češi přece už dávno doma! Za vlády Karla IV., krále českého, ale i (Volně zpracováno podle knihy Poslední záhady vědy ) římského císaře, byla Praha hlavním městem střední Evropy. Umělci putovali na pozvání vladařů a vytvářeli všude svá nádherná díla... Vždy jsme měli bližší vztahy s evropskými národy než s východními. (Jan Rybář) Na koncertě někdy tleskáme a chceme, aby umělci něco přidali. Od televize se nemůžeme utrhnout, z hospody nebo ze setkání s přítelem se nám nechce, dobrého jídla si přidáváme, jen na mši hlídáme hodinky Kdo řekne, přečteme si ještě něco ze slova Božího. (Václav Vacek) Pokud se upneme k určitým představám o Bohu, pak budeme mít stále znovu podnět k reptání. V zásadě tím Boha popíráme. Chtít Bohem disponovat, to je ateismus mnohem horší nežli ten, co sami kritizujeme... Kořenem křesťanské víry je poslušnost. (Karl Barth) Rád bych, aby moji vnukové mohli hrdě předvádět přátelům ze zahraničí pražské architektonické počiny, jako já těm svým dnes ukazuji Müllerovu vilu, kostel Nejsvětějšího srdce Páně a Tančící dům. (Miloš Rejchrt) Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

8 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 8 S taré přísloví KDO JE PŘIPRAVEN, NEBUDE ZASKOČEN platí i ve FN Motol. Že jsme spádovou oblastí pro nemocnici v Motole a můžeme se v ní znenadání octnout v roli pacientů či návštěvníků, to většinou víme. Možná ale nevíme, že pobyt i návštěvu v této největší pražské nemocnici lze spojit s účastí na nedělní bohoslužbě. Mše svaté zde pravidelně slaví karmelitán P. Jan Fatka v sobotu a neděli, vždy v 15,00 hodin. V sobotu v Centru následné péče budova č. 6, (dříve Léčebně dlouhodobě nemocných) v 1. patře. V neděli v Prostoru ticha v přízemí budovy pro dospělé, vpravo proti začátku chodby C. Bohoslužby jsou zde otevřené všem, nejen nemocným, ale i jejich příbuzným a přátelům, a samozřejmě i personálu. FN Motol má více než 2200 lůžek a více než 5500 zaměstnanců. Momentální účast do 20 osob na bohoslužbách o něčem vypovídá. Je známo, že většina lidí se utíká k Bohu častěji a naléhavěji v době ohrožení, tedy i v nemoci. Příčinou relativně malé návštěvnosti bohoslužeb je tudíž spíše než nezájem o ně V ážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké Bohoslužby ve FN Motol Poděkování nedostatečná informovanost o nich. FN Motol je kolos, působící na nově příchozí, přes všechno značení, dojmem obřího bludiště. Navíc lze předpokládat, že ten, kdo sem přijde z nenadání a je ve stresu, nemá energii hledat a improvizovat. Neví-li nemocný předem, kdy a kde se bohoslužby konají, nedostane se na ně, i kdyby byl chůze schopen. Nechodící pacient se sotva odváží požádat sestru, aby ho na mši svatou zavezla. Takovou službu mu však může prokázat zdravý návštěvník, pokud je ovšem sám o místu a čase bohoslužeb předem informován. Marie Svatošová a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální, a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! Dominik kardinál Duka

9 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 9 V ážení rodiče, rád bych vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o jarních prázdninách. Pro tuto zimu jsme vybrali Mariánskou v Krušných horách, lyžovat se bude v nedalekém areálu Nové Město. Ubytováni budeme v pensionu Vytásek, kde máme k dispozici 35 míst. Skupina mládeže pak bude mít 15 míst ve vedlejším pensionu XL. Jarní prázdniny pro Prahu 1 5 jsou v termínu Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež do 18 let. Cena je 4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů. Pobyt je určen pro Co nás čeká Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli s organizací evropského setkání mládeže, které proběhlo v Praze po Vánocích. Modlitebních setkání se v naší farnosti účastnilo několik set mládežníků. Přibližně 40 účastníků přespávalo na stodůlecké faře a několik také v KC. V rámci Prokopských zastavení srdečně zveme 13. ledna od do KC sv. Prokopa na besedu s Vojtěchem Bílým, dobrovolníkem z organizace SIRIRI, podporující karmelitánské misie ve Středoafrické republice, a zároveň bezprostředním účastníkem událostí, které se tam odehrály v době politického převratu. Příprava rodičů na křest dítěte proběhne o nedělích 18. ledna 8. února v v Komunitním centru sv. Prokopa. Jde o cyklus setkání určený především pro rodiče plánující křest Jarní prázdniny 2015 V naší farnosti: děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na nebo na tel Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas oznámena. Platit je možno na číslo účtu: / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: a v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu, prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve. za vedoucí Václav Šeferna svého dítěte, ale může se ho zúčastnit každý. Rodiče ho mohou absolvovat už v době očekávání narození dítěte. Jednotlivá témata: Žití svátosti v rodině (P. Adam); Církev jako společenství (farní manželské společenství); Náboženská výchova - praktické rady (manželský pár z naší farnosti); Komentář ke křestnímu obřadu (P. Radek). Duchovní zamyšlení pro všechny rodiče ve čtvrtek 15. ledna v nebo v neděli 25. ledna v u Sv. Prokopa; duchovní obnovu obzvlášť doporučujeme rodičům dětí ve školním věku, včetně rodičů dětí připravujících se na přijetí svátosti. Setkání "Dříve narozených" proběhne na faře ve čtvrtek 22. ledna od hodin. Hostem bude dominikánka Benedicta s přednáškou o sv. Dominikovi.

10 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 10 Farní charita Stodůlky pořádá v sobotu od 9,30 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa další setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám být nápomocní při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám co možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Zahájení přípravy na biřmování pro mládež proběhne u Sv. Jakuba v neděli 25. ledna. Srdečně zveme na bohoslužbu v 18.00, modlitbu chval a po ní na společné setkání na faře. Děti I. a II. stupně ZŠ jsou zvány ke svátosti smíření ve středu 28. ledna v do KC sv. Prokopa. Na koncert z cyklu Třináctého na Třináctce zveme 13. února v u Sv. Prokopa. Vystoupí Slávek Klecandr se svými hosty. Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 se uskuteční 14. února; Dětské Taneční studio Mirabel si Vás dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční představení Ledový drak, které se uskuteční ve středu od 18:30. Celý výtěžek ze vstupného děti věnují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z textilní dílny a dřevodílny Gawain a keramické dílny Eliáš. Projektu s názvem Naše srdce nezamrzla se aktivně účastní na 40 účinkujících dětí a velké množství lidí s dobrým srdcem, kteří pomáhají bez nároku na honorář. Tančí dvojnásobní mistři České republiky v kategorii Lidový tanec v soutěži o taneční skupinu roku Představení je vhodné pro děti, rodiče a všechny V pražské arcidiecézi: bohoslužba u Sv. Prokopa v 9.00 spojena s udělováním svátosti nemocných, dále kulturní program a posezení u stolů s občerstvením. Na společenský večer srdečně zveme 14. února ve do KC sv. Prokopa; příležitost k tanci, zábavě a k rozhovoru. Popeleční středa letos připadá na 18. února; bohoslužby s tradičním postním symbolem sypání popelem : u Sv. Jakuba; u Sv. Prokopa. Zpovídání v u Sv. Prokopa; u Sv. Jakuba. Všechny, kteří chtějí ministrovat, zveme na pravidelné schůzky ministrantů, které se konají vždy první neděli v měsíci. Nejbližší nás čeká 1. února v v KC. Nedělní dopolední prodej knih se koná každou první neděli v měsíci ve vstupní hale KC, nejbližší nás čeká 1. února. milovníky irského tance. Benefiční představení Ledový drak vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu tvořily v tomto roce tři autorské pohádky tanečnic Zuzany Dluhošové, Karolíny Štádlerové a Dominiky Šilerové. Z jejich pohádek pak děti společně vytvořili jeden pohádkový příběh, který Vám nyní představí. Děti si předlohu společně upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu. Letos se uskuteční již čtvrtý ročník tohoto unikátního projektu s názvem Naše srdce nezamrzla.

11 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa 11. ledna 2015 strana 11 Co se událo Papež František během dnešního poledního vystoupení oznámil, že 14. února t.r. jmenuje na řádné konzistoři 20 nových kardinálů, z nichž 15 bude mít právo volit římského biskupa. Petrův nástupce řekl: Jak již bylo oznámeno 14. února t. r. budu mít to potěšení pořádat konzistoř, během níž jmenuji 15 nových kardinálů, kteří pocházejí ze 14 národů všech kontinentů a jsou výrazem nerozlučného spojení mezi římskou církví a místními církvemi ve světě. V neděli 15. února budu předsedat bohoslužbě spolu s novými kardinály, zatímco února budu Ve světové církvi: pořádat konzistoř se všemi kardinály, abychom se zamýšleli na směry a návrhy reformy římské kurie. Ke kardinálskému kolegiu kromě toho přičleňuji 5 emeritních arcibiskupů a biskupů, kteří vynikli pastorační láskou ve službě Svatému stolci a církvi. Reprezentují mnohé biskupy, kteří se stejnou pastorální péčí dosvědčovali lásku ke Kristu a k Božímu lidu jednak v místních církvích a jednak v římské kurii a v diplomatických službách Svatého stolce. Doporučujeme Záznamy promluv, modliteb a ekumenické slavnosti Taizé, záznamy televizních přenosů ČT jsou dostupné na webu: ledna 2015 Liturgický kalendář neděle 11. ledna Svátek Křtu Páně (konec vánočního období) sobota 17. ledna Památka sv. Antonína, opata neděle 18. ledna 2. neděle v mezidobí středa 21. ledna Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice sobota 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve neděle 25. ledna 3. neděle v mezidobí Uzávěrka příštích čísel Zpráv Příští zpravodaj vyjde 25. ledna (uzávěrka 16. ledna), další 8. února (uzávěrka 30. ledna). Budeme rádi za vaše příspěvky: postřehy ze života farnosti, osobní zamyšlení nebo zážitky z akcí, které jste zažili u nás nebo jinde. Je to jedinečná příležitost sdílet náš život víry s ostatními a obohacovat tím, co nám daroval Bůh! Vše zasílejte na nebo předejte osobně komukoliv z kněží nebo pastoračních asistentů farnosti!

12 Ř Í MS K OKATOLICKÁ FARNOST U K OSTELA SV. JAKUBA S T A R Š Í H O K o v á ř o v a 2 1 / 2 2, P r a h a 1 3 S t o d ů l k y, IČO: ; č.ú / 0800 Komunitní centrum sv. Prokopa - tel ; korespondenční adresa farnosti: V Hůrkách 1292/8; Praha 13 - Nové Butovice Kontakt s knězem: (dle individuální domluvy nebo v úředních hodinách): P. Th Lic. Adam Lodek - administrátor farnosti ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): čtvrtek: ; ; P. PhDr. Radek Tichý, SLL, PhD. - farní vikář ; ; úřední hodiny (Kc sv. Prokopa): úterý: ; ; Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa: Farní kancelář: (Kc sv. Prokopa): Mgr. Ludmila Vyskočilová - pastorační referentka ; ; úřední hodiny: pondělí: ; ; (nebo jindy po domluvě) Tomáš Vítek - pastorační referent úřední hodiny: pondělí ; ; Farní knihovna: (Kc sv. Prokopa): pondělí: ; ; středa: ; ; Církevní mateřská škola Srdíčko - Podpěrova 1879/2, Praha 13 Lužiny; tel ; Mgr. Eva Kuchyňková ředitelka; mob ; Farní Charita: Bc. Helena Ryklová ředitelka; tel ; Mgr. Kateřina Hlaváčková charitní ošetřovatelská služba; tel , ; Charitní šatníky: Přecechtělova 2243; Praha 13 - Velká Ohrada; tel ; pondělí ; Husníkova 2079; Praha 13 - Nové Butovice; tel ; čtvrtek hod. (příjem i výdej); čtvrtek hod. (pouze příjem) Neděle B O H O S L U Ž B Y Kostel sv. Jakuba St modlitba růžence mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti (zpravidla poslední neděli v měsíci) spojená se zpěvem chval Kostel sv. Prokopa mše sv. pro rodiny s dětmi mše sv. Z ÁŘÍ - ČERVEN Pondělí recitovaná mše sv. s modlitbou breviáře Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta v květnu: májová pobožnost v říjnu: růžencová pobožnost mše sv. (nedělní liturgie) S V Á T O S T S M Í Ř E N Í středa: a v kostele sv. Prokopa; 30min. před bohoslužbou vyjma pátku ráno; poslední nedělí v měsíci v kostele sv. Jakuba modlitba růžence mše sv v květnu: májová pobožnost - v říjnu: růžencová pobožnost mše sv adorace Nejsv. Svátosti v postní době: křížová cesta modlitba breviáře; (kromě adventu) mše sv. beze zpěvu (v adventu s rorátními zpěvy od 6.30) Z ÁŘÍ - ČERVEN pátek: v kostele sv. Jakuba; nebo kdykoliv po dohodě;

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více