KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ"

Transkript

1 KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity kombinovanou formou. Podrobněji se zabývá oborem Učitelství odborných předmětů, který je garantován katedrou technické a pracovní výchovy. Součástí jsou výsledky průzkumu. Klíčová slova: kombinované studium, organizační zajištění, distanční výuka, prezenční výuka, průzkum Abstract: This paper provides information on fields of study, which is making at the Pedagogical Faculty of University of Ostrava by combined form. It sketches in field Teaching Studies for Professional Subjects. Department of Technical and Vocational Education warrant this field. The paper also presents the results of the research. Key words: combined study, organization, distance education, and daily education, research 1. ÚVOD Kombinované studium je typ studia, který kombinuje distanční a prezenční formu výuky. Můžeme konstatovat, že tento typ studia je v současné době na vysokých školách v České republice velmi rozšířený. Organizace studijních oborů realizovaných kombinovanou formou se liší nejen dle jednotlivých vysokých škol, nýbrž výrazné rozdíly můžeme nalézt i mezi různými obory v rámci jedné vysoké školy či fakulty. Jednotlivá pracoviště realizují studium dle svých konkrétních podmínek a představ. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby si garanti či organizátoři jednotlivých oborů vyměňovali zkušenosti s realizací tohoto typu studia. 2. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU) nabízí v současné době uchazečům šest studijních oborů realizovaných kombinovanou formou. Jedná se o Učitelství prvního stupně základních škol, Učitelství odborných předmětů, Hudební teorie a pedagogika, Informační technologie ve vzdělávání, Sociální pedagogika prevence a resocializace a Speciální pedagogika pro učitelky

2 mateřských škol a výchovné pracovníky. Zájem o studium těchto oborů je značný a počet uchazečů každý rok několikanásobně převyšuje počet přijatých studentů. Jak ukazuje obr.1, nepřetržitě také roste počet posluchačů v kombinovaných formách studia. Obr.1. Srovnání vývoje počtu studentů PdF OU v prezenční a kombinované formě studia / / / / / /06 prezenční studium kombinované studium V dubnu tohoto roku Pedagogická fakulta evidovala již 1409 studentů v kombinované formě studia. Celkový počet studentů Pedagogické fakulty přitom byl To znamená, že plných 47,2 % studentů studuje Pedagogickou fakultu kombinovanou formou. Co se týče Ostravské univerzity jako celku, pak musíme konstatovat, že Pedagogická fakulta je v tomto ohledu výjimkou. Jak můžeme vidět v tabulce 1, na ostatních fakultách (Filosofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Zdravotně sociální fakulta) výrazně převažuje prezenční studium a počty studentů v kombinované formě jsou minimální. Tab.1. Počet posluchačů v kombinované formě studia na jednotlivých fakultách OU Fakulta Celkový počet studentů Počet studentů v kombin. formě Podíl studentů v kombin. formě Pedagogická fakulta ,2% Filosofická fakulta ,4% Přírodovědecká fakulta ,2% Zdravotně sociální fakulta ,8% Ostravská univerzita ,3%

3 3. UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Katedra technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě garantuje tříletý bakalářský a na něj navazující dvouletý magisterský studijní obor Učitelství odborných předmětů. Tyto obory jsou akreditovány jako kombinované a neplacené. Studium probíhá ve dvou specializacích Obchod a služby a Strojírenství. Ve specializaci Obchod a služby je v bakalářském studiu v ročníku studentů. V navazujícím magisterském studiu studuje v ročníku zpravidla studentů. Převis poptávky po studiu v této specializaci je značný. Počet uchazečů o studium již několik let přibližně třikrát převyšuje počet přijatých studentů. To platí jak pro bakalářský, tak pro magisterský obor. Ve specializaci Strojírenství je zájem o studium podstatně menší. V současné době probíhá pouze bakalářské studium a počet studentů v ročníků je kolem 20. Většinu studentů tvoří učitelé středních odborných škol a učilišť, kterým chybí vysokoškolské vzdělání. Pro obě specializace jsou společné pedagogické a psychologické disciplíny (např. Obecná pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Obecná didaktika, Didaktika odborných předmětů, Řízení výchovy a vzdělávání, Vývoj pedagogického myšlení, Pedagogický výzkum, Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologické problémy školní praxe apod.). Ty tvoří zhruba polovinu předmětů. Zbytek předmětů rozvíjí zvolený obor. Ve specializaci Obchod a služby je to např. Mikroekonomie, Makroekonomie, Marketing, Management, Finance, Daně, Bankovnictví a kapitálové trhy, Ekonomika trhu práce, Veřejná ekonomika, Ekonomická statistika, Hospodářské dějiny apod. Ve specializaci Strojírenství např. Části strojů, Statika, Stroje a zařízení, Strojírenská technologie, Materiály, Technické kreslení apod. Součástí studia je také povinná pedagogická praxe. Rozsah prezenční výuky u jednotlivých předmětů je stanovován po konzultacích s jednotlivými vyučujícími a vychází z typu předmětu a z vybavenosti vhodnými didaktickými pomůckami. Hodinová dotace prezenční výuky pro jednotlivé předměty

4 se pohybuje v rozsahu 4 až 24 hodin (tzn. 1 6 čtyřhodinových bloků). V každém semestru studia je 5 7 předmětů, zakončených vždy zápočtem či zkouškou. Zkouška se koná prezenčně. Prezenční část výuky se koná v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vždy jedenkrát týdně v pracovní dny. Každý ročník má stanoven pevný den výuky (např. 1. ročník pátek). Výuka pak probíhá ve dvou čtyřhodinových blocích ráno a odpoledne. Hodinová dotace prezenční výuky v jednotlivých semestrech je mezi hodinami. Počet dnů s prezenční výukou se tak pohybuje mezi pěti až deseti za semestr. Pro drtivou většinu předmětů byly v posledních letech vytvořeny studijní textové opory, jejichž autory jsou zpravidla vyučující jednotlivých předmětů. Některé z textů jsou studentům k dispozici v tištěné formě v univerzitní knihovně, všechny jsou pak přístupné přes internet ze stránek určeným těmto oborům. Díky vzniku těchto studijních opor mohla být v minulých letech redukována prezenční část studia. Na organizaci uvedeného studijního oboru se podílejí vedle studijního oddělení dva pedagogičtí pracovníci (jeden pro každou specializaci) a sekretářka katedry. Vyučujícími jsou zaměstnanci jednotlivých kateder Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, a také externí spolupracovníci zejména z Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava. 4. PRŮZKUM Průzkum byl proveden v měsících březnu a dubnu 2006 mezi studenty oboru Učitelství odborných předmětů. Cílem bylo zjistit informace o studentech uvedeného oboru, jejich hodnocení organizačního zajištění studia, vyváženosti distanční a prezenční formy, účast na prezenční výuce, motivaci ke studiu. Autoři měli také k dispozici výsledky podobného průzkumu, který byl proveden před dvěma lety. Mohli tedy zaznamenat případné změny v názorech studentů. Průzkum byl proveden dotazníkovou metodou. Byly použity uzavřené otázky s prostorem k možnosti vyjádření. Respondenty byli studenti výše uvedeného oboru. Celkový počet respondentů byl % tvořily ženy a 32 % muži. Ve specializaci Obchod a služby činil podíl žen

5 dokonce 79 %. Ve specializaci Strojírenství naopak dominují muži s 90 %. Věkovou strukturu respondentů udává obr % 24 % 17 % 20 % 12 % 2 % 7 % let Obr.2. Věková struktura respondentů Pokud srovnáme věkovou strukturu respondentů s výsledky průzkumu před dvěma lety, můžeme konstatovat, že se průměrný věk zvýšil z 36 na 37 let. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou studenti mezi lety s podílem 24 %. Co se týká zaměstnání, pak 75 % respondentů pracují jako učitelé, dalších 21 % respondentů se jimi po ukončení studia chce stát. Zajímavým zjištěním je přístup studentů k počítači a internetu a používání u. Za bezproblémový označilo přístup k počítači a internetu 73 % respondentů. Oproti průzkumu provedenému před dvěma lety se situace zlepšila (tehdy podíl studentů s bezproblémovým přístupem k počítači a internetu činil 59 %). Nicméně pořád ještě existuje značná část studentů, která má s přístupem k počítači potíže (27 %). používá denně 56 % studentů. C 4 % B 23 % vůbec 2 % méně než 1x týdně 13 % A 73 % denně 56 % aspoň 1x týdně 29 % a/ b/ Obr.3. a/ Přístup respondentů k počítači a Internetu (legenda: A bezproblémový; omezený doma nebo na pracovišti; problematický v internetové kavárně, u známého apod.; b/ Používání u

6 Vzhledem k možnosti dalšího omezování prezenční výuky jsme zjišťovali bydliště studentů a jejich časovou náročnost dopravy k prezenční výuce. Plných 64 % respondentů je schopno dopravit se do školy do jedné hodiny. Současně 24 % studentů má bydliště mimo Moravskoslezský kraj (viz. obr.4.). 64 % C 24 % A 20 % 15 % 8 % 5 % 6 % do 1h do 2h do 3h do 4h nad 4h B 56 % a/ b/ Obr.4. a/ Časová náročnost dopravy z místa bydliště do místa výuky; b/ Bydliště respondentů (legenda: A v Ostravě; B v Moravskoslezském kraji mimo Ostravu; C jinde) Další otázky měly za cíl zjistit názory studentů na rozsah prezenční výuky. Účast studentů na prezenční výuce je průměrně 90,5 %. Současný rozsah prezenční výuky vyhovuje velké většině studentů (84 % - viz obr.5.). 8 % respondentů by uvítalo méně hodin a 8 % více hodin prezenční výuky. Výsledy průzkumu z před dvou let byly podobné. 84 % 8 % vyhovovalo by méně hodin vyhovuje 8 % vyhovovalo by více hodin Obr.5. Výsledky průzkumu hodnotící rozsah prezenční výuky

7 V této souvislosti jsme si všímali také místa bydliště studentů. Předpokládali jsme, že zejména studenti s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj budou požadovat méně prezenční výuky. Tato hypotéza se však nepotvrdila. Pouze 11 % těchto studentů by uvítalo méně hodin prezenční výuky. Přestože tito studenti mají velké finanční a časové náklady na dopravu, současný rozsah jim vyhovuje (83 %). V současné době probíhá výuka ve všední dny, což vyhovuje 81 % studentů. Pouze 19% by dalo přednost víkendům. Co se týče studijních textových opor, tak studenti odmítají studium přímo z monitoru počítače, upřednostňují tištěný text (96 %). Plných 70% využívá služeb knihovny Ostravské univerzity v Ostravě. Další skupina otázek směřovala ke spokojenosti studentů se způsobem komunikace s organizátory studia, se studijním oddělením i s vyučujícími. Přestože tato komunikace probíhá nejčastěji osobně, popř. telefonicky a em, v průměru pouze 5 % studentů má nějaké připomínky. Tab.2. Způsob komunikace S organizátory Se studijním odděl. S vyučujícími Vyhovuje 100 % 94 % 90 % Vyhovuje s výhradami 0 % 5 % 9 % Nevyhovuje 0 % 1 % 1 % Poslední otázka dotazníku měla za úkol zjistit co motivovalo studenty (často již vyšších věkových kategorií) ke studiu tohoto oboru. Pořadí četnosti odpovědí je uvedeno v tab.3. Vedle získání nových znalostí bylo častou odpovědí (66% respondentů) také udržení zaměstnání. Tab.3. Motivace ke studiu 1. Získání nových znalostí a dovedností 74 % 2. Udržení zaměstnání 66 % 3. Vyšší plat 59 % 4. Kariérní postup 51 % 5. Společenská prestiž 44 % 6. Získání nového zaměstnání 44 %

8 5. ZÁVĚR Výsledky provedeného průzkumu přinesly organizátorům důležité informace, které budou podkladem pro další rozvoj uvedeného studijního oboru. Prokázalo se, že drtivé většině studentů vyhovuje současný rozsah prezenční výuky a nepřejí si jeho redukci. To platí i pro studenty, kteří dojíždějí k prezenční výuce několik hodin z různých části republiky. Studenti jsou maximálně spokojeni se vzájemnou komunikací a s organizaci studia, proto neuvažujeme aplikovat do budoucna žádný speciální informační software. Vzhledem k tomu, že někteří studenti mají problémy s uvolňováním ze zaměstnání, zvažovali jsme také přesun prezenční výuky na víkend. Toto studenti odmítli víkendová výuka by vyhovovala jen necelé pětině studentů. Pokud se podíváme na motivaci ke studiu, pak nepřekvapuje, že dvě třetiny respondentů motivovalo nebezpečí ztráty zaměstnání. Většina studentů pracuje na středních odborných školách a učilištích a chybí jim potřebné vysokoškolské vzdělání. Oproti podobnému průzkumu provedenému před dvěma lety se zlepšila situace studentů v přístupu k počítači a internetu. Nicméně stále ještě víc než čtvrtina studentů má přístup k počítači omezený. Tuto skutečnost musíme brát v úvahu při případném zavádění elearningových prvků do výuky. Literatura 1. DOSTÁL, P., KANTOROVÁ, K. Využití distančního vzdělávání v kombinovaném studijním programu Specializace v pedagogice na OU. In Sborník anotací a příspěvků z II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Jindřichův Hradec: CSVŠ - NCDiV, 2002, s. 8. ISBN DOSTÁL, P., SLOVÁK, S. Combination Study of Teaching Special Subjects. The New Educational Review. 2005, vol. 5, no. 1, s ISSN DOSTÁL, P., SLOVÁK, S. Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na PdF OU. In III. Národní konference Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost: Sborník příspěvků. Brno: CSVŠ - NCDiV, s ISBN

9 4. KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, ISBN KOSTOLÁNYOVÁ, K. Algoritmizace a řešení problémů. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, ISBN RUDOLF, L. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, ISBN SCHNEIDEROVÁ, A Pedagogická psychologie: Psychologie řízeného učení. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, ISBN TVARŮŽKA, V. Strukturace vizuálních digitálních záznamů. In Technické vzdelávanie jako súčasť všeobecného vdelávania: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s ISBN Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Ing. Pavel Dostál, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra technické a pracovní výchovy Adresa: Českobratrská 16, Ostrava 1

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace studentů učitelství odborných předmětů ke studiu České Budějovice 2013 Vedoucí

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník z konference 3. konference partnerství TTnet 6. a 7. června 2007 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 102-126

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR

Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR Sborník příspěvků ze 6. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 22. 23. října 2008 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková Praha Národní

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 1, s. 8 22 Teoretická studie P, J. 2014. Výzkum efektivnosti vzdělávání dospělých. Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 1, s.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs MPRA Munich Personal RePEc Archive Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs Miroslava Kostková and Marta Wilczková 4. September

Více

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více