HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013 2014. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 Výroční zpráva mateřské školy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 Vypracovala: Bc. Olga Jendrišáková

2 Osnova: 1. Úvod, východiska vzdělávací práce 2. Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky 2.2 Personální podmínky 3. Spolupráce s veřejností 3.1 Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 3.2 Spolupráce se základními školami 3.3 Spolupráce s odbornou veřejností 3.4 Spolupráce s širší veřejností 4. Závěr

3 1. ÚVOD, VÝCHODISKA VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovaly podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy Krok za krokem do školy, vypracovaného podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č. j /01-22, zásad programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, projektů Milady Přikrylové Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš ze seriálu Barevné kamínky, zaměření základní školy Krestova na hudební a výtvarnou výchovu. Náš školní vzdělávací program s názvem Krok za krokem do školy usiloval o nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní, plnou inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program a třídní projekty byly pro děti blízké a známé. Školní vzdělávací program jsme od letošního školního roku rozšířily o několik témat tak, aby více korespondoval s akcemi školy, zahrnoval také prázdninový provoz. Témata vycházela ze smyslového a prožitkového vnímání okolního světa, paní učitelky vypracovaly několik projektů pro vzdělávací práci s dětmi. Třídní vzdělávací programy jsme neustále doplňovaly a zdokonalovaly o nové poznatky nejen z praxe, ale i z literatury a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce byla naše vzdělávací práce obohacena o poznatky, které nám přinášely studentky vysokých škol na dlouhodobých praxích PF UHK, UPOl. Vytvořily jsme projekt Tříkrálová koleda společně s interaktivním pořadem pro děti. V běžných třídách jsme pracovaly se zdravými dětmi a dětmi s odročenou školní docházkou, kterým jsme mimo běžné vzdělávací aktivity nabídly rozšířenou zájmovou činnost, logopedický program, individuální péči podle individuálních programů. Děti se mohly vzdělávat ve hře na flétničku, grafomotorických činnostech, výtvarných činnostech, keramickém kroužku, hrách s angličtinou. Ve speciálních třídách jsme využívali stimulačních prostředků a aktivit, ortoptických a pleoptických cvičení a i tyto děti měly možnost využít rozšířenou zájmovou činnost a logopedický program. Všechny děti předškoláci mohly využít počítačovou sestavu Kid Smart během celého roku, akce školy probíhaly společnou integrací.

4 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Materiální podmínky Pro děti byly zakoupeny didaktické hračky a pomůcky, zakoupen byl výtvarný a pracovní materiál. Vybavení hračkami, pomůckami a knihami je na dobré úrovni. Od rodičů jsme získali pro děti drobné dárkové předměty a sladkosti. Kapacita mateřské školy je 80 dětí, v průběhu roku téměř nedošlo k pohybu dětí, po většinu roku byla kapacita plně využita, v běžných třídách byla využita výjimka z počtu dětí. Školní jídelna splňuje hygienické a bezpečnostní normy, kontroly neshledaly žádné závady. 2.2 Personální podmínky Na mateřské škole se 4 třídami s celodenním provozem pracovalo v letošním školním roce 8 pedagogických pracovnic 4 na speciálních třídách pro děti převážně zrakově postižené, 4 byly v běžných třídách, všechny na 100% úvazek. Všechny pedagogické pracovnice splňovaly kvalifikační předpoklady, ve speciálních třídách pracovaly tři plně kvalifikované pracovnice VŠ studium speciální pedagogiky a jedna pedagogická pracovnice pokračuje ve studiu speciální pedagogiky na vysoké škole. V kuchyni pracovala jedna kuchařka na 100% úvazek, druhá na 75% úvazek kuchařky a souběžně jako vedoucí školní kuchyně na 25% úvazek. Provozní zaměstnankyně byly nadále dvě na 100% úvazek. 3. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 3.1 Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy S rodiči jsme spolupracovaly na výběru a pořádání akcí, rodiče měli možnost v dotazníku sdělit svá přání a požadavky na činnost školy, byli pravidelně seznamováni s nabídkou akcí a činností v mateřské škole na hlavní informační nástěnce u vchodu do třídy Sluníčko nebo na webových stránkách. O všechny aktivity školy byl velký zájem dotazníky pro rodiče, podzimní závody na zahradě, společná brigáda, výstavy, vánoční a velikonoční dílny, vánoční koncerty v kulturním domě, vystoupení dětí na třídách, závěrečné rozloučení se školáky. Tradičně velký zájem byl o ozdravný pobyt, uspokojily jsme všechny zájemce z řad rodičů a dětí, zúčastnilo se 35 dětí. Rodiče měli neustálou možnost komunikace s pedagogickým a ostatním personálem. Rodiče nám byli v průběhu roku nápomocni při drobných opravách, údržbě hraček, ochotně nám zapůjčovali materiál pro vzdělávací práci fotky, CD, alba, knihy, pomáhali nám při zabezpečování akcí pro děti nákup sladkostí, omalovánek, tiskovin, cen při soutěžích. V letošním roce jsme opět aktualizovaly webové stránky pro rodiče i ostatní veřejnost, což se setkalo s velkým ohlasem rodičů, zvláště jídelníčky, akce, fotogalerie, z ozdravného pobytu jsme rodičům denně psaly příspěvky s fotografiemi akcí.

5 3.2 Spolupráce se základními školami Mateřská škola spolupracovala hlavně se svojí kmenovou školou Krestova, ale i s dalšími školami z okolí. Několikrát jsme se zúčastnili výuky v ZŠ Aviatiků a Krestova, s dětmi jsme absolvovali ve Speciální škole Adamusova projekty vzdělávání mladých talentů a Vánoční koncert pro všechny. Děti základních škol se účastnili našich akcí podzimní závody s rodiči, vánoční a velikonoční výstavy, soutěže ke Dni dětí. Naše děti se pravidelně účastnily výtvarných soutěží Myslivost očima dětí, Auto našich snů. 3.3 Spolupráce s odbornou veřejností Spolupracovali jsme se Speciálně pedagogickým centrem Ostrava v oblasti logopedické péče, dětí s ADHD, dětí s odloženou školní docházkou. Našimi konzultanty byly Mgr. Olšáková, Mgr. Blaškeová, Mgr. Vavrošová Dedrle a se Speciálně pedagogickým centrem v Opavě v oblasti tyflopedické péče. V letošním roce pokračovaly změny v podmínkách pro vřazování dětí do speciálního vzdělávání, ale společnými silami s rodiči se nám podařilo všechny děti úspěšně vřadit. Spolupráce probíhala hlavně s vedoucí ortoptistkou SPC Opava Mgr. Pavlou Prymusovou. Ve spolupráci s Mgr. Novohradskou jsme vedly na speciálních třídách praxe z Ostravské univerzity. Pedagogicko-psychologická poradna pořádala semináře, kterých jsme se v rámci pracovních možností účastnili. Konzultovaly jsme individuálně vzdělávací plány, vyměňovaly jsme si poznatky ke speciální péči. Mateřská škola spolupracovala s klinickou logopedkou Mgr. Zorou Vaňkovou konzultace o logopedických vadách, doporučení logopedů rodičům dětí s vadou řeči, náslechové praxe našich pedagogických pracovnic. Středisko pro volný čas v Ostravě - Zábřehu s námi pro děti realizovalo několik projektů například Běh naděje, Keramika, Vánoce, kde si děti mohly vyzkoušet své tvůrčí schopnosti a dozvědět se nové poznatky. Pedagogické pracovnice se zúčastňovaly dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, metodických seminářů, zaměřených k řízení školy, tvorbě a zdokonalování školních a třídních vzdělávacích programů, ke zlepšování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním roce jsme na naší škole vedly několik praxí ze středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol UHK, UPOl, OU, oboru speciální pedagogika, učitelství na mateřských školách, asistenční činnost, pedagogika raného věku, péče o smyslově postižené. 3.4 Spolupráce s širší veřejností V letošním roce jsme pokračovali v úspěšné a z obou stran kladně hodnocené spolupráci s Domovem důchodců v Ostravě Zábřehu. Připravily jsme pro seniory několik akcí navštívili nás v mateřské škole, kde měly děti připravené vystoupení a výstavu na Vánoce a pak na Velikonoce. Seniorům děti předaly drobné dárky a také senioři dětem připravili vlastnoručně vyrobené výrobky. Pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, jsme pořádaly školní klub Kočička v odpoledních hodinách. Rodiče s dětmi z tohoto klubu měli možnost se účastnit i dalších akcí pořádaných mateřskou školou jarmarky, výstavy, závody, dětský den aj. Většina dětí ze školního klubu přišla k zápisu do naší mateřské školy. Všechny akce, které v mateřské škole proběhly, byly uveřejněny na webových stránkách školy včetně bohaté fotodokumentace.

6 4. ZÁVĚR Po celý školní rok jsme se snažily zodpovědně plnit vzdělávací úkoly našeho programu, celoročně jsme se vzdělávaly studiem odborné literatury, účastnily jsme se dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Společně s rodiči, sponzory, jsme se snažily o zkvalitnění vzdělávací práce, zlepšení materiálního vybavení, kde je neustále co zlepšovat. Vstřícným postojem k dětem i rodičům jsme se snažily o příznivou atmosféru v naší mateřské škole.

7 PŘÍLOHA Č. 2 Výroční zpráva školní družiny HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní družina při ZŠ Krestova 36A Vypracovala: Bc. Jitka Špačková

8 K pravidelné docházce do školní družiny se přihlásilo na počátku školního roku 2013/ žáků, kteří byli rozděleni do 4 oddělení. Každé oddělení vede kvalifikovaná vychovatelka. 1. oddělení Motýlci Bc. Jitka Špačková 2. oddělení Tygříci Hana Lehotská 3. oddělení Myšky Zuzana Kašíková 4. oddělení Delfínci Marie Rybářová Pracovní doba vychovatelek byla stanovena rozvržením pracovní doby. Tři vychovatelky pracovaly na plný úvazek, čtvrtá vychovatelka na částečný úvazek (62,5%). V průběhu roku se odhlásilo z docházky do ŠD 11 žáků, přihlásili se 2 žáci. Osvobozeno od úplaty v ŠD bylo 5 žáků. 1 žákyně byla z evidence vyřazena, a to z důvodu opakované prodlevy v placení úplaty ŠD. Celkový stav v červnu 2014 činil 110 zapsaných žáků. Provoz školní družiny byl stanoven takto: Ranní provoz: 06:00 08:00 hod. Odpolední provoz: 11:30 16:30 hod. Zájmové vzdělávání v naší školní družině je založeno na cíleném ovlivňování volného času dětí. Naším hlavním úkolem bylo vést děti k rozvíjení a posilování klíčových kompetencí formou tematických her, soutěží, společných besed, výtvarnými pracemi, pracovní činností v jednotlivých odděleních, ale také formou celodružinových akcí a dalšími prostředky výchovných složek. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme vycházely ze školního vzdělávacího programu a celoročního plánu. Inspiraci jsme čerpaly z pedagogické literatury a webových stránek k danému tématu. Ve své práci jsme se řídily měsíčními plány činností, které jsme projednávaly, tvořily a schvalovaly na poradách vychovatelek, které se konaly 1x v měsíci.

9 Celodružinové projekty: Řemeslo má zlaté dno Šaty dělají člověka Celodružinové akce: Řemesla měsíce: září: zedník říjen: stolař listopad: kadeřník, holič prosinec: pekař leden: švadlena únor: prodavačka březen: zahradník duben: malíř květen: automechanik červen: kuchař Ukaž se soutěž pořádána žáky ŠD Moje budoucí povolání Maškarní karneval Pečení vánočních perníčků Jste to, co jíte Olympijský trojboj Koloběžkiáda Řeřichové hody Velikonoční tvoření Briliantina Tvůrčí dílna ke Dni matek Dopravní soutěž Tvoříme s perličkami Malujeme na sklo Družina hledá talent Hledání pokladu Ve spolupráci s divadélkem Smíšek zhlédly děti tato představení: Září VESELÁ ŠKOLIČKA Listopad PASÁČEK VEPŘŮ Prosinec SMÍŠKOVY VÁNOCE Leden RÝMATÁ PRINCEZNA Únor ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Březen O VÍLE KVĚTNIČCE Duben NEPOSLUŠNÉ AUTÍČKO Květen POPLETENÁ OPIČÍ POHÁDKA Červen OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

10 Ve spolupráci s netradičním divadélkem Tety Chechtalíny zhlédly děti představení: Říjen PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Celodružinové výtvarné soutěže na tato témata: Nejzajímavější plesové šaty Malujeme paní zimu Řemesla Kouzlo podzimu Navrhni účes Dům snů V tomto školním roce byl otevřen nový kroužek Pokladnice nápadů, který probíhal každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod. ve II. oddělení školní družiny. Zapsáno v něm bylo v 1. pololetí školního roku 12 žáků, ve 2. pololetí 17 žáků školní družiny. V květnu 2014 bylo poprvé realizováno setkání Klubu předškoláků ve školní družině. Budoucí školáci se seznámili s prostory školní jídelny a družiny a byl pro ně připraven odpolední program ve formě her a soutěží. Velký úspěch zaznamenala naše školní družina při akci MALOVÁNÍ NA SKLO, která se konala v polovině měsíce května. Akce se zúčastnily nejenom děti, ale také někteří rodiče. Akce BRILIANTINA byla uspořádána v měsíci únoru, děti nejen soutěžily, kreslily návrhy prstýnků, ale také si odnesly dárky v podobě skutečných prstenů. Předposlední týden v červnu se konal DRUŽINOVÝ JARMARK. PAMĚTNÍMI LISTY a sladkou drobností se vychovatelky každého oddělení rozloučily s dětmi, které docházku do školní družiny ukončily v červnu. Přerušený provoz ve školní družině byl v tyto dny: 28. října 2013 státní svátek 29. října a 30. října 2013 podzimní prázdniny 21. prosince 2013 až 5. ledna 2014 vánoční prázdniny 31. ledna 2014 pololetní prázdniny 10. února až 16. února 2014 jarní prázdniny 17. dubna a 18. dubna 2014 velikonoční prázdniny 21. dubna 2014 den pracovního klidu 1. května státní svátek 8. května - státní svátek 28. června až 31. srpna 2014 hlavní prázdniny

11 Bezpečnostní zařízení Interkom s kamerou, které je nainstalováno na vstupních dveřích využíváme nadále v maximální možné míře, protože bezpečnost a ochrana dětí patří mezi jedno z hlavních poslání vychovatelek. Dalším rokem odebírá naše školní družina měsíčník Junior, časopis pro děti, z kterého čerpáme informace z různých odvětví, inspiraci, tipy na zajímavou i tvůrčí činnost. Veškeré akce školní družiny byly prezentovány na webových stránkách školy, v sekci družina. Kancelář vychovatelek byla vybavena novou barevnou tiskárnou. V březnu proběhla ve školní družině kontrola BOZP. Vše bylo v pořádku. V červnu proběhla informativní třídní schůzka s rodiči budoucí prvňáků, kde byli rodiče seznámeni s provozem v ŠD, dostali informativní letáky a zápisní lístek. Velice kladně se nám osvědčil systém výběru školného spolu se stravným, a proto i nadále budou zákonní zástupci dětí navštěvujících ŠD zasílat společnou platbu (ŠD+ŠJ) pod jedním variabilním symbolem, který bude dítěti přidělen vedoucí školní jídelny. Děti navštěvující školní družinu se podílely na výzdobě jednotlivých oddělení, společných prostor ŠD, pečovaly o květiny ve třídách, ale také na chodbě ŠD. Vychovatelky se snaží o to, aby se děti v naší školní družině cítily jako v domácím prostředí, posilují v nich úctu k rodičům, starším lidem, kamarádům a dospělým, vztah k přírodě a ke zvířatům. Učíme děti nést zodpovědnost za poškození zařízení ŠD, hraček a her, je-li úmyslné. Udržujeme právo dítěte říci svůj názor a požadavky, chráníme a ctíme soukromí dítěte. V příštím školním roce budeme nadále spolupracovat s divadélkem Smíšek, nadále hodláme pokračovat v kroužku Pokladnice nápadů. V neposlední řadě budeme realizovat nové zajímavé projekty, celodružinové soutěže jak tvůrčího, tak také sportovního zaměření. Také budeme využívat nabídek kulturních center a možností volnočasových aktivit. Zařadíme do všech činností výchovně vzdělávacího procesu taková zaměstnání, která se budou dětem líbit, zaujmou je, dodají jim nové vědomosti a budou pro ně rovněž zdrojem inspirace, jak smysluplně využít svůj volný čas. Vychovatelky využijí možnosti k dalšímu sebevzdělávání na seminářích a webových stránkách a nově získané poznatky budou aplikovat do všech složek výchovné práce.

12 PŘÍLOHA Č. 3 Výroční zpráva výchovného poradce HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva výchovného poradce Vypracovala: Mgr. Zdeňka Volochová

13 V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 34 žáků v devátém ročníku a 6 žáků v ročníku osmém. Všichni žáci devátých tříd byli přijati na zvolené obory. Zájem o obory na středních školách byl vyrovnaný, více žáků si vybralo maturitní obory a pouze pět jich půjde studovat obory zakončené učňovskou zkouškou. Pět žáků pátých tříd, a jeden žák sedmé třídy odchází studovat na víceletá gymnázia. První pohovory se žáky devátých tříd probíhaly v říjnu a podle potřeby se konaly individuální konzultace se žáky i s jejich rodiči. Na prvních třídních schůzkách byli rodiče žáků devátých tříd informováni o změnách v přijímacím řízení, o možnosti podat si dvě přihlášky a o zápisových lístcích. Schůzek se také zúčastnili zástupci ostravských středních škol (AHOL, Obchodní akademie Poruba). Všichni žáci devátých tříd v hojné míře navštěvovali dny otevřených dveří na středních školách a učilištích. Přímo na naší škole proběhla v listopadu prezentace dvou škol z Ostravy (SPŠ stavební a Obchodní akademie Poruba). Během školního roku výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou. S ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny se konala schůzka 10. října v Ostravě-Porubě, kde jsme se věnovali práci s integrovanými žáky, reedukační péči a dalším službám, které poradna poskytuje. Na schůzce také vystoupila s informacemi o změnách na některých středních školách vedoucí Informačního a poradenského střediska úřadu práce v Ostravě M. Bučková. V tomto školním roce jsme po konzultaci s rodiči odeslali k vyšetření do pedagogickopsychologické poradny 27 žáků, z toho 10 vyšetření bylo kontrolních. Podle individuálního plánu u nás pracovalo 15 žáků a 6 z nich byla poskytována reedukační péče učitelkou naší školy. Výchovná poradkyně pravidelně konzultuje průběh reedukace a její hodnocení u integrovaných žáků s Mgr. Petrou Fučíkovou, která reedukace provádí, a s konzultantkou pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Hanou Valderovou. V průběhu školního roku výchovná poradkyně spolupracovala také s třídními učiteli a na základě této spolupráce vzešel podnět ke konání šesti výchovných komisí. Nejčastěji byl řešen problém s vysokou omluvenou absencí, pozdní omlouvání absencí a špatná pracovní morálka některých žáků a jejich nepřipravenost na vyučování. I v tomto školním roce výchovná poradkyně spolupracovala se sociálními pracovnicemi ÚMOb-Jih, a to nejen při sledování a evidenci neomluvených hodin a záškoláctví. Také vedla přehled o písemné komunikaci mezi školou a sociálním odborem. Nedílnou součástí práce výchovné poradkyně byly i individuální konzultace se žáky a rodiči. Konzultace se týkaly specifických problémů: prospěchu, profesní orientace, přijímacího řízení a výchovných problémů. Celý školní rok výchovná poradkyně aktivně spolupracovala se školním metodikem prevence patologických jevů a společně připravili a realizovali dotazníkové šetření ve třídách, kde bylo podezření na špatné vztahy mezi žáky. Známky šikany nebyly potvrzeny. Součástí práce výchovné poradkyně je i kontrola schránky důvěry. Celý rok se ve schránce objevuje jen málo vzkazů, které byly neprodleně řešeny.

14 Od března do června byla výchovná poradkyně kontaktní osobou pro spolupráci s Městskou policií Ostrava v rámci projektu prevence kriminality Nechci se stát obětí. Tento projekt byl koncipován jako dlouhodobý program primární prevence kriminality se zaměřením na podporu právního vědomí a prevenci páchání násilné trestné činnosti na dospívajících dívkách. Do projektu se přihlásilo 14 žákyň devátého ročníku. Ve škole byly realizovány dvouhodinové schůzky jednou za měsíc. V první hodině byly dívky seznámeny formou prezentací s danou problematikou a ve druhé hodině byl v tělocvičně realizován praktický nácvik obecných základů sebeobrany. V září tohoto školního roku výchovná poradkyně ukončila program na prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství E-Kariéra+ v rozsahu 90 hodin e-learningovou formou. 29. listopadu absolvovala seminář Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování a 24. března se zúčastnila vzdělávacího programu Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování. 14. května zahájila výchovná poradkyně 50ti hodinový výcvikový kurz Rizikové projevy a jak na ně, který bude zakončen v listopadu 2014.

15 PŘÍLOHA Č. 4 Výroční zpráva školního metodika prevence HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva školního metodika prevence Vypracovala: Mgr. Inge Čechová

16 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Specifická primární prevence Nebezpečné komunikační praktiky kyberšikana, kybergrooming projekt E-bezpečí, 6. a 7. ročník, říjen 2013 Prevence kyberstalking Virtuální nápadník projekt Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor prevence, 9. ročník, červen 2014 Všeobecná primární prevence Etické dílny (témata Přátelství, Peníze, Moc slova, Image nebo charakter, Rodina, Předsudky) projekt občanského sdružení Pavučina, 6., 7. a 8. ročník, listopad a prosinec 2013 Sex, AIDS, vztahy projekt občanského sdružení pavučina, listopad 2013, 9. ročník Besedy s Městskou policií Ostrava (bezpečnost na silnici, základy kriminalistiky, šikana, právní vědomí, přestupek, trestný čin, krádež, loupež) ročník, únor 2014 Všechny aktivity v rámci specifické a všeobecné primární prevence jsou dokumentovány (popis, fotografie, zpětná vazba žáků, odkazy na související webové stránky) na webových stránkách školy Školní metodik prevence Nespecifická primární prevence Třídnické hodiny ročník, cca 1krát měsíčně, třídní učitele vedou záznam v třídní knize týdenní poznámky Projekt Malí a velcí kamarádi z prvních a devátých ročníků, rozvíjející pozitivní mezilidské vztahy, dokumentace na webových stránkách školy- Malí a velcí kamarádi Školní sportovní turnaje Škola v přírodě žáci 3. a 4. ročníku Zelený den (skupiny napříč ročníky rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů), duben 2014 Spolupráce s MŠ I. Herrmanna výroba didaktických dřevěných hraček, hmatových obrázků 7. ročník, autorské čtení z knih vytvořených žáky 9. ročníku Společné aktivity pro žáky a jejich rodiče Výtvarné tvůrčí dílny společná výtvarná aktivita žáků 1. stupně a jejich rodičů. Jarní koncert, Vánoční koncert

17 PŘÍLOHA Č. 5 Výroční zpráva školního koordinátora environmentální výchovy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva školního koordinátora EVVO Vypracovala: Veličková Hana

18 ZPRÁVA O REALIZACI EVVO V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme se zaměřili na téma udržitelného rozvoje a zlepšení vztahu žáků k přírodě. Vycházeli jsme z obecných cílů EVVO školy vztahujících se k vytváření, rozvíjení a upevňování citlivého vztahu žáka k přírodě, jejího poznávání a orientování se v zákonitostech životního prostředí, získávání kompetencí ke zkoumání a řešení lokálních a globálních environmentálních problémů a konfliktů. Výstupy aktivit zařazených ve výuce jednotlivých předmětů a v tematických dnech vedly ke splnění konkrétních cílů EVVO - realizovat smysluplná setkání s přírodou, zlepšení vztahu žáků k přírodě, získání a předávání znalostí a dovedností k šetrnému způsobu života, předcházení vzniku odpadů a snižování jejich množství. Uskutečněny byly tyto akce: Přírodovědný klokan Sběr uzávěrů PET lahví, sběr byl realizován v 1. i 2. pololetí školního roku Sběr pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, sběr byl realizován v 1. i 2. pololetí školního roku. Peníze utržené za nasbíranou kůru citrusů a uzávěrů PET lahví byly zaslány na účet SRPŠ. Tradice ve sběru papíru spolupráce s ASA Ostrava Učitelé, zaměstnanci a žáci třídí odpad do sběrných nádob k tomu určených. V každé třídě i odborné učebně jsou umístěny koše na papír a plasty. Sběrné nádoby na papír a plasty byly pravidelně vynášeny. Výukové programy v OZO Ostrava Výuka a soutěže v ZOO Ostrava (Výukový program Putování vody a Zvířata naší přírody) Účast ve výtvarné soutěži Postav si svou ZOO Adopce zvířete v ZOO - axis indický (4.B) a žralůček okatý (4.A) Účast v projektu OVAK Hledej pramen vody 2014 (z celkového počtu 29 škol se třída 4.A umístila na 1. místě a třída 4.B na 4. místě) Účast v kampani na podporu třídění odpadu 3Ď, kterou vyhlásila společnost OZO Ostrava. Její součástí byla zábavná hra. Zelené dny (v rámci oslav Dne Země se žáci ročníku seznámili s informacemi, které se týkají životního prostředí a zároveň se prolínají do všeobecně vzdělávacích předmětů a průřezových témat) Soustavná a pravidelná péče o okolí školy Účast v projektu pro1. stupeň Ovoce do škol Jsme členy sítě MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) Jsme zaregistrováni v Recyklohraní. Získali jsme Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrospotřebičů. V rámci ochrany životního prostředí používán oboustranný tisk

19 PŘÍLOHA Č. 6 Hodnocení plánu metodika ŠVP za školní rok 2013/2014 Hodnocení plánu metodika ŠVP za školní rok Výroční zpráva metodika ŠVP Vypracovala: Mgr. Eva Kaucká

20 Ve školním roce 2013/2014 jsme v oblasti ověřování a zkvalitňování našeho školního vzdělávacího programu Škola, která si zpívá a kreslí vycházeli z rámcového plánu metodika ŠVP na daný školní rok. Zaměřili jsme se na ověřování úprav zapracovaných do školního vzdělávacího programu inovovaného na základě revidovaného RVP ZV, vyhodnocovali podněty pro další období. S cílem zvyšování efektivity a kvality výuky jsme ve vyučovacích hodinách co nejvíce využívali materiály vytvořené našimi pedagogy v rámci projektu EU Peníze školám, zařazovali také materiály jiných škol. Nadále jsme prostřednictvím předmětových komisí a metodických sdružení sledovali a kontrolovali naplňování standardů RVP ve výuce matematiky, českého a anglického jazyka, dbali o rozvíjení čtenářské, matematické či finanční gramotnosti žáků. V rámci sebeevaluace a sebehodnocení se žáci 5. a 9. ročníků naší školy již tradičně koncem května 2014 zúčastnili testování Kvalita školy ověřující dosaženou úroveň jejich vzdělávání. Výsledky testování jsme diskutovali jak s žáky, tak v metodických sdruženích a předmětových komisích. V průběhu školního roku 2013/14 probíhalo DVPP týkající se aktuálních témat, a to formou samostudia, metodických sezení, konzultací se školním metodikem ŠVP či prostřednictvím nabízených externích školení.

21 PŘÍLOHA Č. 7 Výroční zpráva o činnosti SRPŠ za rok 2013 Výroční (hodnotící) zpráva o činnosti SRPŠ při ZŠ na Krestově ulici v Ostravě Hrabůvce za rok 2013 Vypracovala: PaedDr. Yvona Lišková

22 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je dobrovolnou organizací sdružující rodiče jednotlivých tříd a další fyzické, případně i právnické osoby. Posláním organizace je podpora pozitivních aktivit žáků, jejich motivace k rozvoji svých schopností a k smysluplnému využívání jejich volného času a dále zajištění trvalé spolupráce školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod školy. Díky činnosti SRPŠ se podařilo na ZŠ Krestova v roce 2013 uskutečnit opět celou řadu akcí v oblasti sportovní, umělecké, zábavné či naučně-vzdělávací: a) žákovské soutěže: recitační soutěž, 1. stupeň (25. 2.), 2. stupeň (30. 1.) zeměpisná olympiáda, 2. stupeň (14. 2.) matematická soutěž Pythagoriáda, 2. stupeň (28. 2.) turnaj v rychlobruslení, 2. stupeň (březen) matematická soutěž Klokan, 2. stupeň (22. 3.) soutěž pěveckých sborů Vsetín, DPS Čtyřlístek (6.4.) soutěž pěveckých sborů Orlová, DPS Koťata (12.4.) SuperStar ŠD (25. 4.) dopravní soutěž obvodní kolo (26. 4.), městské kolo (17. 5.) turnaj v basketbalu, 2. stupeň (3.5.) Olympiáda v českém jazyce, 8. a 9. roč. (3. 12.) Mikulášský turnaj ve vybíjené pro žáky roč. (6. 12.) Šmoulí Vánoce výtvarná soutěž, 1. stupeň (prosinec) Podzimní a Jarní soutěž žáků tříd ve sběru starého papíru celoškolní mezitřídní soutěž (září červen) b) školní akce: Den otevřených dveří (8. 1.) zápis do 1. tříd ( ) dotace filmového představení v CineStar, 1. stupeň (13. 2.) karneval ve školní družině (26. 2.) bruslení, 2. stupeň (březen 2013) projekt Týden zdravé výživy, ŠD (březen) Velikonoční tvoření výtvarná tvůrčí dílna (březen) Zelený den 2. stupeň (22.4.) nocování ve škole - 3. roč. (duben) Den matek - výtvarná tvůrčí dílna v ŠD (květen) výtvarný projekt 1. st. Mořský svět (květen) oslava Dne dětí, roč. (4.6.) Jarní koncert (5. 6.) ozdravný pobyt Palkovické hůrky, roč. ( ) Škola v krabici certifikát UNICEF (červen) dotace filmového představení v CineStar, 2. stupeň (červen) oslavy konce školního roku, odměny žákům k vysvědčení (červen) Vítání prvňáčků (1. 9.)

23 soustředění DPS Čtyřlístek, Ostravice ( ) Vánoční koncert ( ) Mikulášská nadílka žákům tříd (5. 12.) vánoční pečení perníčků v ŠD (prosinec) Vánoční koncert DPS Mendíci ve Frýdku - Místku (11.12.) výtvarná vánoční tvůrčí dílna, 1. stupeň (prosinec) činnost žákovského parlamentu (celoročně) Klub předškoláčků (leden - květen, září prosinec) projekt Malí a velcí kamarádi, 1. a 9. roč. (celoročně) výroba fotografií dokumentujících žákovské akce, jejich vystavení na panelech ve vestibulu školy (průběžně, celoročně) c) akce uskutečněné pomocí grantů: grant ÚMOb Ostrava Jih - pěvecké soutěže Písnička a Poptalent grant ÚMOb Ostrava Jih - Tvoříme na tričko grant ÚMOb Ostrava Jih - Tajemství moře grant ÚMOb Ostrava Jih - Přijďte si k nám zazpívat grant ÚMOb Ostrava Jih - Vánoční koncert O průběhu a výsledcích aktivit, které SRPŠ při ZŠ Krestova pořádalo, vždy průběžně rodiče informujeme na nástěnkách umístěných ve vestibulu školy. Podporou těchto školních i volnočasových aktivit chceme předcházet styku s kriminalitou a drogami. Děti, jejichž volný čas je naplněn jakoukoli smysluplnou činností, jsou ohroženy nebezpečím drog mnohem méně než ty, které se nudí a ubíjejí dny bezcílným potulováním s pouličními partami. SRPŠ je organizací otevřenou všem rodičům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Žádáme ty rodiče, kteří budou chtít plán akcí doplnit o další nápady, ať nás osobně zkontaktují. Těšíme se na ochotné rodiče, kteří chtějí SRPŠ pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci některých konkrétních akcí.

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více