HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013 2014. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 Výroční zpráva mateřské školy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 Vypracovala: Bc. Olga Jendrišáková

2 Osnova: 1. Úvod, východiska vzdělávací práce 2. Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky 2.2 Personální podmínky 3. Spolupráce s veřejností 3.1 Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 3.2 Spolupráce se základními školami 3.3 Spolupráce s odbornou veřejností 3.4 Spolupráce s širší veřejností 4. Závěr

3 1. ÚVOD, VÝCHODISKA VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovaly podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy Krok za krokem do školy, vypracovaného podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č. j /01-22, zásad programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, projektů Milady Přikrylové Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš ze seriálu Barevné kamínky, zaměření základní školy Krestova na hudební a výtvarnou výchovu. Náš školní vzdělávací program s názvem Krok za krokem do školy usiloval o nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní, plnou inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program a třídní projekty byly pro děti blízké a známé. Školní vzdělávací program jsme od letošního školního roku rozšířily o několik témat tak, aby více korespondoval s akcemi školy, zahrnoval také prázdninový provoz. Témata vycházela ze smyslového a prožitkového vnímání okolního světa, paní učitelky vypracovaly několik projektů pro vzdělávací práci s dětmi. Třídní vzdělávací programy jsme neustále doplňovaly a zdokonalovaly o nové poznatky nejen z praxe, ale i z literatury a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce byla naše vzdělávací práce obohacena o poznatky, které nám přinášely studentky vysokých škol na dlouhodobých praxích PF UHK, UPOl. Vytvořily jsme projekt Tříkrálová koleda společně s interaktivním pořadem pro děti. V běžných třídách jsme pracovaly se zdravými dětmi a dětmi s odročenou školní docházkou, kterým jsme mimo běžné vzdělávací aktivity nabídly rozšířenou zájmovou činnost, logopedický program, individuální péči podle individuálních programů. Děti se mohly vzdělávat ve hře na flétničku, grafomotorických činnostech, výtvarných činnostech, keramickém kroužku, hrách s angličtinou. Ve speciálních třídách jsme využívali stimulačních prostředků a aktivit, ortoptických a pleoptických cvičení a i tyto děti měly možnost využít rozšířenou zájmovou činnost a logopedický program. Všechny děti předškoláci mohly využít počítačovou sestavu Kid Smart během celého roku, akce školy probíhaly společnou integrací.

4 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Materiální podmínky Pro děti byly zakoupeny didaktické hračky a pomůcky, zakoupen byl výtvarný a pracovní materiál. Vybavení hračkami, pomůckami a knihami je na dobré úrovni. Od rodičů jsme získali pro děti drobné dárkové předměty a sladkosti. Kapacita mateřské školy je 80 dětí, v průběhu roku téměř nedošlo k pohybu dětí, po většinu roku byla kapacita plně využita, v běžných třídách byla využita výjimka z počtu dětí. Školní jídelna splňuje hygienické a bezpečnostní normy, kontroly neshledaly žádné závady. 2.2 Personální podmínky Na mateřské škole se 4 třídami s celodenním provozem pracovalo v letošním školním roce 8 pedagogických pracovnic 4 na speciálních třídách pro děti převážně zrakově postižené, 4 byly v běžných třídách, všechny na 100% úvazek. Všechny pedagogické pracovnice splňovaly kvalifikační předpoklady, ve speciálních třídách pracovaly tři plně kvalifikované pracovnice VŠ studium speciální pedagogiky a jedna pedagogická pracovnice pokračuje ve studiu speciální pedagogiky na vysoké škole. V kuchyni pracovala jedna kuchařka na 100% úvazek, druhá na 75% úvazek kuchařky a souběžně jako vedoucí školní kuchyně na 25% úvazek. Provozní zaměstnankyně byly nadále dvě na 100% úvazek. 3. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 3.1 Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy S rodiči jsme spolupracovaly na výběru a pořádání akcí, rodiče měli možnost v dotazníku sdělit svá přání a požadavky na činnost školy, byli pravidelně seznamováni s nabídkou akcí a činností v mateřské škole na hlavní informační nástěnce u vchodu do třídy Sluníčko nebo na webových stránkách. O všechny aktivity školy byl velký zájem dotazníky pro rodiče, podzimní závody na zahradě, společná brigáda, výstavy, vánoční a velikonoční dílny, vánoční koncerty v kulturním domě, vystoupení dětí na třídách, závěrečné rozloučení se školáky. Tradičně velký zájem byl o ozdravný pobyt, uspokojily jsme všechny zájemce z řad rodičů a dětí, zúčastnilo se 35 dětí. Rodiče měli neustálou možnost komunikace s pedagogickým a ostatním personálem. Rodiče nám byli v průběhu roku nápomocni při drobných opravách, údržbě hraček, ochotně nám zapůjčovali materiál pro vzdělávací práci fotky, CD, alba, knihy, pomáhali nám při zabezpečování akcí pro děti nákup sladkostí, omalovánek, tiskovin, cen při soutěžích. V letošním roce jsme opět aktualizovaly webové stránky pro rodiče i ostatní veřejnost, což se setkalo s velkým ohlasem rodičů, zvláště jídelníčky, akce, fotogalerie, z ozdravného pobytu jsme rodičům denně psaly příspěvky s fotografiemi akcí.

5 3.2 Spolupráce se základními školami Mateřská škola spolupracovala hlavně se svojí kmenovou školou Krestova, ale i s dalšími školami z okolí. Několikrát jsme se zúčastnili výuky v ZŠ Aviatiků a Krestova, s dětmi jsme absolvovali ve Speciální škole Adamusova projekty vzdělávání mladých talentů a Vánoční koncert pro všechny. Děti základních škol se účastnili našich akcí podzimní závody s rodiči, vánoční a velikonoční výstavy, soutěže ke Dni dětí. Naše děti se pravidelně účastnily výtvarných soutěží Myslivost očima dětí, Auto našich snů. 3.3 Spolupráce s odbornou veřejností Spolupracovali jsme se Speciálně pedagogickým centrem Ostrava v oblasti logopedické péče, dětí s ADHD, dětí s odloženou školní docházkou. Našimi konzultanty byly Mgr. Olšáková, Mgr. Blaškeová, Mgr. Vavrošová Dedrle a se Speciálně pedagogickým centrem v Opavě v oblasti tyflopedické péče. V letošním roce pokračovaly změny v podmínkách pro vřazování dětí do speciálního vzdělávání, ale společnými silami s rodiči se nám podařilo všechny děti úspěšně vřadit. Spolupráce probíhala hlavně s vedoucí ortoptistkou SPC Opava Mgr. Pavlou Prymusovou. Ve spolupráci s Mgr. Novohradskou jsme vedly na speciálních třídách praxe z Ostravské univerzity. Pedagogicko-psychologická poradna pořádala semináře, kterých jsme se v rámci pracovních možností účastnili. Konzultovaly jsme individuálně vzdělávací plány, vyměňovaly jsme si poznatky ke speciální péči. Mateřská škola spolupracovala s klinickou logopedkou Mgr. Zorou Vaňkovou konzultace o logopedických vadách, doporučení logopedů rodičům dětí s vadou řeči, náslechové praxe našich pedagogických pracovnic. Středisko pro volný čas v Ostravě - Zábřehu s námi pro děti realizovalo několik projektů například Běh naděje, Keramika, Vánoce, kde si děti mohly vyzkoušet své tvůrčí schopnosti a dozvědět se nové poznatky. Pedagogické pracovnice se zúčastňovaly dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, metodických seminářů, zaměřených k řízení školy, tvorbě a zdokonalování školních a třídních vzdělávacích programů, ke zlepšování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním roce jsme na naší škole vedly několik praxí ze středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol UHK, UPOl, OU, oboru speciální pedagogika, učitelství na mateřských školách, asistenční činnost, pedagogika raného věku, péče o smyslově postižené. 3.4 Spolupráce s širší veřejností V letošním roce jsme pokračovali v úspěšné a z obou stran kladně hodnocené spolupráci s Domovem důchodců v Ostravě Zábřehu. Připravily jsme pro seniory několik akcí navštívili nás v mateřské škole, kde měly děti připravené vystoupení a výstavu na Vánoce a pak na Velikonoce. Seniorům děti předaly drobné dárky a také senioři dětem připravili vlastnoručně vyrobené výrobky. Pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, jsme pořádaly školní klub Kočička v odpoledních hodinách. Rodiče s dětmi z tohoto klubu měli možnost se účastnit i dalších akcí pořádaných mateřskou školou jarmarky, výstavy, závody, dětský den aj. Většina dětí ze školního klubu přišla k zápisu do naší mateřské školy. Všechny akce, které v mateřské škole proběhly, byly uveřejněny na webových stránkách školy včetně bohaté fotodokumentace.

6 4. ZÁVĚR Po celý školní rok jsme se snažily zodpovědně plnit vzdělávací úkoly našeho programu, celoročně jsme se vzdělávaly studiem odborné literatury, účastnily jsme se dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Společně s rodiči, sponzory, jsme se snažily o zkvalitnění vzdělávací práce, zlepšení materiálního vybavení, kde je neustále co zlepšovat. Vstřícným postojem k dětem i rodičům jsme se snažily o příznivou atmosféru v naší mateřské škole.

7 PŘÍLOHA Č. 2 Výroční zpráva školní družiny HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní družina při ZŠ Krestova 36A Vypracovala: Bc. Jitka Špačková

8 K pravidelné docházce do školní družiny se přihlásilo na počátku školního roku 2013/ žáků, kteří byli rozděleni do 4 oddělení. Každé oddělení vede kvalifikovaná vychovatelka. 1. oddělení Motýlci Bc. Jitka Špačková 2. oddělení Tygříci Hana Lehotská 3. oddělení Myšky Zuzana Kašíková 4. oddělení Delfínci Marie Rybářová Pracovní doba vychovatelek byla stanovena rozvržením pracovní doby. Tři vychovatelky pracovaly na plný úvazek, čtvrtá vychovatelka na částečný úvazek (62,5%). V průběhu roku se odhlásilo z docházky do ŠD 11 žáků, přihlásili se 2 žáci. Osvobozeno od úplaty v ŠD bylo 5 žáků. 1 žákyně byla z evidence vyřazena, a to z důvodu opakované prodlevy v placení úplaty ŠD. Celkový stav v červnu 2014 činil 110 zapsaných žáků. Provoz školní družiny byl stanoven takto: Ranní provoz: 06:00 08:00 hod. Odpolední provoz: 11:30 16:30 hod. Zájmové vzdělávání v naší školní družině je založeno na cíleném ovlivňování volného času dětí. Naším hlavním úkolem bylo vést děti k rozvíjení a posilování klíčových kompetencí formou tematických her, soutěží, společných besed, výtvarnými pracemi, pracovní činností v jednotlivých odděleních, ale také formou celodružinových akcí a dalšími prostředky výchovných složek. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme vycházely ze školního vzdělávacího programu a celoročního plánu. Inspiraci jsme čerpaly z pedagogické literatury a webových stránek k danému tématu. Ve své práci jsme se řídily měsíčními plány činností, které jsme projednávaly, tvořily a schvalovaly na poradách vychovatelek, které se konaly 1x v měsíci.

9 Celodružinové projekty: Řemeslo má zlaté dno Šaty dělají člověka Celodružinové akce: Řemesla měsíce: září: zedník říjen: stolař listopad: kadeřník, holič prosinec: pekař leden: švadlena únor: prodavačka březen: zahradník duben: malíř květen: automechanik červen: kuchař Ukaž se soutěž pořádána žáky ŠD Moje budoucí povolání Maškarní karneval Pečení vánočních perníčků Jste to, co jíte Olympijský trojboj Koloběžkiáda Řeřichové hody Velikonoční tvoření Briliantina Tvůrčí dílna ke Dni matek Dopravní soutěž Tvoříme s perličkami Malujeme na sklo Družina hledá talent Hledání pokladu Ve spolupráci s divadélkem Smíšek zhlédly děti tato představení: Září VESELÁ ŠKOLIČKA Listopad PASÁČEK VEPŘŮ Prosinec SMÍŠKOVY VÁNOCE Leden RÝMATÁ PRINCEZNA Únor ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Březen O VÍLE KVĚTNIČCE Duben NEPOSLUŠNÉ AUTÍČKO Květen POPLETENÁ OPIČÍ POHÁDKA Červen OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

10 Ve spolupráci s netradičním divadélkem Tety Chechtalíny zhlédly děti představení: Říjen PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Celodružinové výtvarné soutěže na tato témata: Nejzajímavější plesové šaty Malujeme paní zimu Řemesla Kouzlo podzimu Navrhni účes Dům snů V tomto školním roce byl otevřen nový kroužek Pokladnice nápadů, který probíhal každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod. ve II. oddělení školní družiny. Zapsáno v něm bylo v 1. pololetí školního roku 12 žáků, ve 2. pololetí 17 žáků školní družiny. V květnu 2014 bylo poprvé realizováno setkání Klubu předškoláků ve školní družině. Budoucí školáci se seznámili s prostory školní jídelny a družiny a byl pro ně připraven odpolední program ve formě her a soutěží. Velký úspěch zaznamenala naše školní družina při akci MALOVÁNÍ NA SKLO, která se konala v polovině měsíce května. Akce se zúčastnily nejenom děti, ale také někteří rodiče. Akce BRILIANTINA byla uspořádána v měsíci únoru, děti nejen soutěžily, kreslily návrhy prstýnků, ale také si odnesly dárky v podobě skutečných prstenů. Předposlední týden v červnu se konal DRUŽINOVÝ JARMARK. PAMĚTNÍMI LISTY a sladkou drobností se vychovatelky každého oddělení rozloučily s dětmi, které docházku do školní družiny ukončily v červnu. Přerušený provoz ve školní družině byl v tyto dny: 28. října 2013 státní svátek 29. října a 30. října 2013 podzimní prázdniny 21. prosince 2013 až 5. ledna 2014 vánoční prázdniny 31. ledna 2014 pololetní prázdniny 10. února až 16. února 2014 jarní prázdniny 17. dubna a 18. dubna 2014 velikonoční prázdniny 21. dubna 2014 den pracovního klidu 1. května státní svátek 8. května - státní svátek 28. června až 31. srpna 2014 hlavní prázdniny

11 Bezpečnostní zařízení Interkom s kamerou, které je nainstalováno na vstupních dveřích využíváme nadále v maximální možné míře, protože bezpečnost a ochrana dětí patří mezi jedno z hlavních poslání vychovatelek. Dalším rokem odebírá naše školní družina měsíčník Junior, časopis pro děti, z kterého čerpáme informace z různých odvětví, inspiraci, tipy na zajímavou i tvůrčí činnost. Veškeré akce školní družiny byly prezentovány na webových stránkách školy, v sekci družina. Kancelář vychovatelek byla vybavena novou barevnou tiskárnou. V březnu proběhla ve školní družině kontrola BOZP. Vše bylo v pořádku. V červnu proběhla informativní třídní schůzka s rodiči budoucí prvňáků, kde byli rodiče seznámeni s provozem v ŠD, dostali informativní letáky a zápisní lístek. Velice kladně se nám osvědčil systém výběru školného spolu se stravným, a proto i nadále budou zákonní zástupci dětí navštěvujících ŠD zasílat společnou platbu (ŠD+ŠJ) pod jedním variabilním symbolem, který bude dítěti přidělen vedoucí školní jídelny. Děti navštěvující školní družinu se podílely na výzdobě jednotlivých oddělení, společných prostor ŠD, pečovaly o květiny ve třídách, ale také na chodbě ŠD. Vychovatelky se snaží o to, aby se děti v naší školní družině cítily jako v domácím prostředí, posilují v nich úctu k rodičům, starším lidem, kamarádům a dospělým, vztah k přírodě a ke zvířatům. Učíme děti nést zodpovědnost za poškození zařízení ŠD, hraček a her, je-li úmyslné. Udržujeme právo dítěte říci svůj názor a požadavky, chráníme a ctíme soukromí dítěte. V příštím školním roce budeme nadále spolupracovat s divadélkem Smíšek, nadále hodláme pokračovat v kroužku Pokladnice nápadů. V neposlední řadě budeme realizovat nové zajímavé projekty, celodružinové soutěže jak tvůrčího, tak také sportovního zaměření. Také budeme využívat nabídek kulturních center a možností volnočasových aktivit. Zařadíme do všech činností výchovně vzdělávacího procesu taková zaměstnání, která se budou dětem líbit, zaujmou je, dodají jim nové vědomosti a budou pro ně rovněž zdrojem inspirace, jak smysluplně využít svůj volný čas. Vychovatelky využijí možnosti k dalšímu sebevzdělávání na seminářích a webových stránkách a nově získané poznatky budou aplikovat do všech složek výchovné práce.

12 PŘÍLOHA Č. 3 Výroční zpráva výchovného poradce HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva výchovného poradce Vypracovala: Mgr. Zdeňka Volochová

13 V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 34 žáků v devátém ročníku a 6 žáků v ročníku osmém. Všichni žáci devátých tříd byli přijati na zvolené obory. Zájem o obory na středních školách byl vyrovnaný, více žáků si vybralo maturitní obory a pouze pět jich půjde studovat obory zakončené učňovskou zkouškou. Pět žáků pátých tříd, a jeden žák sedmé třídy odchází studovat na víceletá gymnázia. První pohovory se žáky devátých tříd probíhaly v říjnu a podle potřeby se konaly individuální konzultace se žáky i s jejich rodiči. Na prvních třídních schůzkách byli rodiče žáků devátých tříd informováni o změnách v přijímacím řízení, o možnosti podat si dvě přihlášky a o zápisových lístcích. Schůzek se také zúčastnili zástupci ostravských středních škol (AHOL, Obchodní akademie Poruba). Všichni žáci devátých tříd v hojné míře navštěvovali dny otevřených dveří na středních školách a učilištích. Přímo na naší škole proběhla v listopadu prezentace dvou škol z Ostravy (SPŠ stavební a Obchodní akademie Poruba). Během školního roku výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou. S ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny se konala schůzka 10. října v Ostravě-Porubě, kde jsme se věnovali práci s integrovanými žáky, reedukační péči a dalším službám, které poradna poskytuje. Na schůzce také vystoupila s informacemi o změnách na některých středních školách vedoucí Informačního a poradenského střediska úřadu práce v Ostravě M. Bučková. V tomto školním roce jsme po konzultaci s rodiči odeslali k vyšetření do pedagogickopsychologické poradny 27 žáků, z toho 10 vyšetření bylo kontrolních. Podle individuálního plánu u nás pracovalo 15 žáků a 6 z nich byla poskytována reedukační péče učitelkou naší školy. Výchovná poradkyně pravidelně konzultuje průběh reedukace a její hodnocení u integrovaných žáků s Mgr. Petrou Fučíkovou, která reedukace provádí, a s konzultantkou pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Hanou Valderovou. V průběhu školního roku výchovná poradkyně spolupracovala také s třídními učiteli a na základě této spolupráce vzešel podnět ke konání šesti výchovných komisí. Nejčastěji byl řešen problém s vysokou omluvenou absencí, pozdní omlouvání absencí a špatná pracovní morálka některých žáků a jejich nepřipravenost na vyučování. I v tomto školním roce výchovná poradkyně spolupracovala se sociálními pracovnicemi ÚMOb-Jih, a to nejen při sledování a evidenci neomluvených hodin a záškoláctví. Také vedla přehled o písemné komunikaci mezi školou a sociálním odborem. Nedílnou součástí práce výchovné poradkyně byly i individuální konzultace se žáky a rodiči. Konzultace se týkaly specifických problémů: prospěchu, profesní orientace, přijímacího řízení a výchovných problémů. Celý školní rok výchovná poradkyně aktivně spolupracovala se školním metodikem prevence patologických jevů a společně připravili a realizovali dotazníkové šetření ve třídách, kde bylo podezření na špatné vztahy mezi žáky. Známky šikany nebyly potvrzeny. Součástí práce výchovné poradkyně je i kontrola schránky důvěry. Celý rok se ve schránce objevuje jen málo vzkazů, které byly neprodleně řešeny.

14 Od března do června byla výchovná poradkyně kontaktní osobou pro spolupráci s Městskou policií Ostrava v rámci projektu prevence kriminality Nechci se stát obětí. Tento projekt byl koncipován jako dlouhodobý program primární prevence kriminality se zaměřením na podporu právního vědomí a prevenci páchání násilné trestné činnosti na dospívajících dívkách. Do projektu se přihlásilo 14 žákyň devátého ročníku. Ve škole byly realizovány dvouhodinové schůzky jednou za měsíc. V první hodině byly dívky seznámeny formou prezentací s danou problematikou a ve druhé hodině byl v tělocvičně realizován praktický nácvik obecných základů sebeobrany. V září tohoto školního roku výchovná poradkyně ukončila program na prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství E-Kariéra+ v rozsahu 90 hodin e-learningovou formou. 29. listopadu absolvovala seminář Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování a 24. března se zúčastnila vzdělávacího programu Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování. 14. května zahájila výchovná poradkyně 50ti hodinový výcvikový kurz Rizikové projevy a jak na ně, který bude zakončen v listopadu 2014.

15 PŘÍLOHA Č. 4 Výroční zpráva školního metodika prevence HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva školního metodika prevence Vypracovala: Mgr. Inge Čechová

16 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Specifická primární prevence Nebezpečné komunikační praktiky kyberšikana, kybergrooming projekt E-bezpečí, 6. a 7. ročník, říjen 2013 Prevence kyberstalking Virtuální nápadník projekt Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor prevence, 9. ročník, červen 2014 Všeobecná primární prevence Etické dílny (témata Přátelství, Peníze, Moc slova, Image nebo charakter, Rodina, Předsudky) projekt občanského sdružení Pavučina, 6., 7. a 8. ročník, listopad a prosinec 2013 Sex, AIDS, vztahy projekt občanského sdružení pavučina, listopad 2013, 9. ročník Besedy s Městskou policií Ostrava (bezpečnost na silnici, základy kriminalistiky, šikana, právní vědomí, přestupek, trestný čin, krádež, loupež) ročník, únor 2014 Všechny aktivity v rámci specifické a všeobecné primární prevence jsou dokumentovány (popis, fotografie, zpětná vazba žáků, odkazy na související webové stránky) na webových stránkách školy Školní metodik prevence Nespecifická primární prevence Třídnické hodiny ročník, cca 1krát měsíčně, třídní učitele vedou záznam v třídní knize týdenní poznámky Projekt Malí a velcí kamarádi z prvních a devátých ročníků, rozvíjející pozitivní mezilidské vztahy, dokumentace na webových stránkách školy- Malí a velcí kamarádi Školní sportovní turnaje Škola v přírodě žáci 3. a 4. ročníku Zelený den (skupiny napříč ročníky rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů), duben 2014 Spolupráce s MŠ I. Herrmanna výroba didaktických dřevěných hraček, hmatových obrázků 7. ročník, autorské čtení z knih vytvořených žáky 9. ročníku Společné aktivity pro žáky a jejich rodiče Výtvarné tvůrčí dílny společná výtvarná aktivita žáků 1. stupně a jejich rodičů. Jarní koncert, Vánoční koncert

17 PŘÍLOHA Č. 5 Výroční zpráva školního koordinátora environmentální výchovy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Výroční zpráva školního koordinátora EVVO Vypracovala: Veličková Hana

18 ZPRÁVA O REALIZACI EVVO V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme se zaměřili na téma udržitelného rozvoje a zlepšení vztahu žáků k přírodě. Vycházeli jsme z obecných cílů EVVO školy vztahujících se k vytváření, rozvíjení a upevňování citlivého vztahu žáka k přírodě, jejího poznávání a orientování se v zákonitostech životního prostředí, získávání kompetencí ke zkoumání a řešení lokálních a globálních environmentálních problémů a konfliktů. Výstupy aktivit zařazených ve výuce jednotlivých předmětů a v tematických dnech vedly ke splnění konkrétních cílů EVVO - realizovat smysluplná setkání s přírodou, zlepšení vztahu žáků k přírodě, získání a předávání znalostí a dovedností k šetrnému způsobu života, předcházení vzniku odpadů a snižování jejich množství. Uskutečněny byly tyto akce: Přírodovědný klokan Sběr uzávěrů PET lahví, sběr byl realizován v 1. i 2. pololetí školního roku Sběr pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, sběr byl realizován v 1. i 2. pololetí školního roku. Peníze utržené za nasbíranou kůru citrusů a uzávěrů PET lahví byly zaslány na účet SRPŠ. Tradice ve sběru papíru spolupráce s ASA Ostrava Učitelé, zaměstnanci a žáci třídí odpad do sběrných nádob k tomu určených. V každé třídě i odborné učebně jsou umístěny koše na papír a plasty. Sběrné nádoby na papír a plasty byly pravidelně vynášeny. Výukové programy v OZO Ostrava Výuka a soutěže v ZOO Ostrava (Výukový program Putování vody a Zvířata naší přírody) Účast ve výtvarné soutěži Postav si svou ZOO Adopce zvířete v ZOO - axis indický (4.B) a žralůček okatý (4.A) Účast v projektu OVAK Hledej pramen vody 2014 (z celkového počtu 29 škol se třída 4.A umístila na 1. místě a třída 4.B na 4. místě) Účast v kampani na podporu třídění odpadu 3Ď, kterou vyhlásila společnost OZO Ostrava. Její součástí byla zábavná hra. Zelené dny (v rámci oslav Dne Země se žáci ročníku seznámili s informacemi, které se týkají životního prostředí a zároveň se prolínají do všeobecně vzdělávacích předmětů a průřezových témat) Soustavná a pravidelná péče o okolí školy Účast v projektu pro1. stupeň Ovoce do škol Jsme členy sítě MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) Jsme zaregistrováni v Recyklohraní. Získali jsme Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrospotřebičů. V rámci ochrany životního prostředí používán oboustranný tisk

19 PŘÍLOHA Č. 6 Hodnocení plánu metodika ŠVP za školní rok 2013/2014 Hodnocení plánu metodika ŠVP za školní rok Výroční zpráva metodika ŠVP Vypracovala: Mgr. Eva Kaucká

20 Ve školním roce 2013/2014 jsme v oblasti ověřování a zkvalitňování našeho školního vzdělávacího programu Škola, která si zpívá a kreslí vycházeli z rámcového plánu metodika ŠVP na daný školní rok. Zaměřili jsme se na ověřování úprav zapracovaných do školního vzdělávacího programu inovovaného na základě revidovaného RVP ZV, vyhodnocovali podněty pro další období. S cílem zvyšování efektivity a kvality výuky jsme ve vyučovacích hodinách co nejvíce využívali materiály vytvořené našimi pedagogy v rámci projektu EU Peníze školám, zařazovali také materiály jiných škol. Nadále jsme prostřednictvím předmětových komisí a metodických sdružení sledovali a kontrolovali naplňování standardů RVP ve výuce matematiky, českého a anglického jazyka, dbali o rozvíjení čtenářské, matematické či finanční gramotnosti žáků. V rámci sebeevaluace a sebehodnocení se žáci 5. a 9. ročníků naší školy již tradičně koncem května 2014 zúčastnili testování Kvalita školy ověřující dosaženou úroveň jejich vzdělávání. Výsledky testování jsme diskutovali jak s žáky, tak v metodických sdruženích a předmětových komisích. V průběhu školního roku 2013/14 probíhalo DVPP týkající se aktuálních témat, a to formou samostudia, metodických sezení, konzultací se školním metodikem ŠVP či prostřednictvím nabízených externích školení.

21 PŘÍLOHA Č. 7 Výroční zpráva o činnosti SRPŠ za rok 2013 Výroční (hodnotící) zpráva o činnosti SRPŠ při ZŠ na Krestově ulici v Ostravě Hrabůvce za rok 2013 Vypracovala: PaedDr. Yvona Lišková

22 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je dobrovolnou organizací sdružující rodiče jednotlivých tříd a další fyzické, případně i právnické osoby. Posláním organizace je podpora pozitivních aktivit žáků, jejich motivace k rozvoji svých schopností a k smysluplnému využívání jejich volného času a dále zajištění trvalé spolupráce školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod školy. Díky činnosti SRPŠ se podařilo na ZŠ Krestova v roce 2013 uskutečnit opět celou řadu akcí v oblasti sportovní, umělecké, zábavné či naučně-vzdělávací: a) žákovské soutěže: recitační soutěž, 1. stupeň (25. 2.), 2. stupeň (30. 1.) zeměpisná olympiáda, 2. stupeň (14. 2.) matematická soutěž Pythagoriáda, 2. stupeň (28. 2.) turnaj v rychlobruslení, 2. stupeň (březen) matematická soutěž Klokan, 2. stupeň (22. 3.) soutěž pěveckých sborů Vsetín, DPS Čtyřlístek (6.4.) soutěž pěveckých sborů Orlová, DPS Koťata (12.4.) SuperStar ŠD (25. 4.) dopravní soutěž obvodní kolo (26. 4.), městské kolo (17. 5.) turnaj v basketbalu, 2. stupeň (3.5.) Olympiáda v českém jazyce, 8. a 9. roč. (3. 12.) Mikulášský turnaj ve vybíjené pro žáky roč. (6. 12.) Šmoulí Vánoce výtvarná soutěž, 1. stupeň (prosinec) Podzimní a Jarní soutěž žáků tříd ve sběru starého papíru celoškolní mezitřídní soutěž (září červen) b) školní akce: Den otevřených dveří (8. 1.) zápis do 1. tříd ( ) dotace filmového představení v CineStar, 1. stupeň (13. 2.) karneval ve školní družině (26. 2.) bruslení, 2. stupeň (březen 2013) projekt Týden zdravé výživy, ŠD (březen) Velikonoční tvoření výtvarná tvůrčí dílna (březen) Zelený den 2. stupeň (22.4.) nocování ve škole - 3. roč. (duben) Den matek - výtvarná tvůrčí dílna v ŠD (květen) výtvarný projekt 1. st. Mořský svět (květen) oslava Dne dětí, roč. (4.6.) Jarní koncert (5. 6.) ozdravný pobyt Palkovické hůrky, roč. ( ) Škola v krabici certifikát UNICEF (červen) dotace filmového představení v CineStar, 2. stupeň (červen) oslavy konce školního roku, odměny žákům k vysvědčení (červen) Vítání prvňáčků (1. 9.)

23 soustředění DPS Čtyřlístek, Ostravice ( ) Vánoční koncert ( ) Mikulášská nadílka žákům tříd (5. 12.) vánoční pečení perníčků v ŠD (prosinec) Vánoční koncert DPS Mendíci ve Frýdku - Místku (11.12.) výtvarná vánoční tvůrčí dílna, 1. stupeň (prosinec) činnost žákovského parlamentu (celoročně) Klub předškoláčků (leden - květen, září prosinec) projekt Malí a velcí kamarádi, 1. a 9. roč. (celoročně) výroba fotografií dokumentujících žákovské akce, jejich vystavení na panelech ve vestibulu školy (průběžně, celoročně) c) akce uskutečněné pomocí grantů: grant ÚMOb Ostrava Jih - pěvecké soutěže Písnička a Poptalent grant ÚMOb Ostrava Jih - Tvoříme na tričko grant ÚMOb Ostrava Jih - Tajemství moře grant ÚMOb Ostrava Jih - Přijďte si k nám zazpívat grant ÚMOb Ostrava Jih - Vánoční koncert O průběhu a výsledcích aktivit, které SRPŠ při ZŠ Krestova pořádalo, vždy průběžně rodiče informujeme na nástěnkách umístěných ve vestibulu školy. Podporou těchto školních i volnočasových aktivit chceme předcházet styku s kriminalitou a drogami. Děti, jejichž volný čas je naplněn jakoukoli smysluplnou činností, jsou ohroženy nebezpečím drog mnohem méně než ty, které se nudí a ubíjejí dny bezcílným potulováním s pouličními partami. SRPŠ je organizací otevřenou všem rodičům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Žádáme ty rodiče, kteří budou chtít plán akcí doplnit o další nápady, ať nás osobně zkontaktují. Těšíme se na ochotné rodiče, kteří chtějí SRPŠ pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci některých konkrétních akcí.

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 2015. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 2015. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 PŘÍLOHA Č. 1 Výroční zpráva mateřské školy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 2015 Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 Vypracovala: Bc. Olga Jendrišáková 31.8.2015 Osnova: 1. Úvod, východiska vzdělávací práce

Více

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 PŘÍLOHA Č. 1 Výroční zpráva mateřské školy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015 2016 Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 Vypracovala: Bc. Olga Jendrišáková 31.8.2016 Osnova: 1. Úvod, východiska vzdělávací práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace Mgr. Inge Čechová, školní metodik prevence Stránka 0 z 14

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více