Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 13. října

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání str Personální zabezpečení činnosti školy str Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy str Výsledky vzdělávání žáků str Prevence sociálně patologických jevů str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr str. 22 2

3 1. Základní údaje o škole Sídlo organizace: Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí IČO: IZO: Odloučené pracoviště: Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice 1 Základní škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice 1 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Yvetta Romsyová Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Božena Kovářová Tel.: ová adresa: webové stránky: Školská rada: ustanovena k Škola, samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se nachází ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 7, v historické budově z roku Škola je plně organizovaná (1. 9. ročník), je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro žáky z několika obcí regionu Čeladné, Janovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Lubna, Metylovic, Ostravice, Pražma a Pstruží. Zde jsou v provozu: 2 třídy základní školy praktické, 1 třída základní školy speciální, 1 oddělení školní družiny, dále odborné učebny (učebna PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna s keramickou pecí), herna školní družiny, sportovně-relaxační místnost, školní jídelna-výdejna, kabinet pomůcek, sborovna a ředitelna. Pro výuku TV si i nadále pronajímáme tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě nad Ostravicí. K relaxačním a sportovním hrám nám slouží malá zahrada a dvůr školy. K výuce dopravní výchovy a k pohybovým aktivitám mladších žáků slouží taktéž dopravní hřiště, které navštěvujeme pravidelně. K zájmovým činnostem žáků slouží herna školní družiny, sportovně-relaxační místnost a polytechnická dílna. Žáci využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. Stravování je zajišťováno smluvně se společností Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., která obědy připravuje i dováží. Škola využívá informační a komunikační technologie. V tomto školním roce jsme zakoupili jednu PC stanici do počítačové učebny, kde mají učitelé i žáci k dispozici 8 počítačů, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet, na 1 počítači pracuje v další učebně tělesně postižený žák. V ostatních učebnách mají žáci k dispozici interaktivní tabuli Activboard s dataprojektorem a dataprojektor s promítacím plátnem. 3

4 Součástí školy je odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu (OLÚ) Metylovice Moravskoslezské sanatorium, které je určeno k léčebným pobytům dětí a žáků ve věku od 3 do 15 let. Zde je v provozu: 1 oddělení mateřské školy, 3 třídy základní školy, 1 oddělení školní družiny, 2 oddělení školního klubu. Užívání prostor odloučeného pracoviště je s OLÚ Metylovice, Moravskoslezské sanatorium, řešeno nájemní smlouvou o užívání nebytových prostor. Základní i mateřská škola jsou situovány v prostorách léčebny, léčebné procedury, výuka, ubytování a stravování jsou poskytovány v uzavřeném komplexu vzájemně propojených budov. Děti jsou k pobytu přijímány na základě návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, který vystavuje praktický lékař pro děti a dorost a schvaluje příslušná zdravotní pojišťovna. Délka pobytu je individuální podle zdravotního stavu dítěte, dohody ošetřujícího lékaře s rodiči, zpravidla 4-8 týdnů. Pedagogičtí, zdravotničtí a provozní zaměstnanci se snaží úzce spolupracovat tak, aby docházelo ke všeobecné spokojenosti dětí, žáků a uspokojování jejich potřeb. Výuka je zajišťována pro ročník základní školy podle požadavků kmenových škol žáků a probíhá 3-4 hodiny denně. Žáci využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. I pro toto pracoviště jsme zakoupili jednu PC stanici, žáci i učitelé tak mají v jedné z učeben k dispozici 6 počítačů s přístupem na internet, ostatní učebny a sborovna jsou vybaveny vždy jedním počítačem, jedna učebna je navíc vybavena interaktivním dataprojektorem s bílou tabulí. K zájmovým činnostem žáků slouží herna školní družiny a školního klubu, rozsáhlá zahrada s bazénem a sportovním hřištěm. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, umístěných v OLÚ Metylovice Moravskoslezské sanatorium. Mateřská škola má k dispozici samostatně oddělené prostory v podkroví budovy OLÚ, jedná se o dvě herny a místnost, určenou k odpočinku dětí. Prostory jsou přiměřeně velké, jsou využívány k různým skupinovým a individuálním činnostem. Mateřská škola využívá rozsáhlou zahradu OLÚ, která je dobře vybavena pro různorodé činnosti dětí a pohybové aktivity průlezky, houpačky, dětské hřiště, venkovní bazén. K pravidelným činnostem v mateřské škole patří plavání a hry ve vodě v krytém bazénu, pobyt v sauně a solné jeskyni, hra na flétnu, poznávání přírody a života na vesnici. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání: C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální B/001 Pomocná škola (dobíhající obor) Škola realizovala výuku dle těchto vzdělávacích programů: ŠVP ZV LMP, č.j. ŘZŠ/111/2010 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, - od přepracovaná verze, s přílohou pro základní vzdělávání, Vzdělávací program pomocné školy č.j /97-22, dobíhající program, ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální, Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení "HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY" - č.j. ŘZŠ/112/ Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor tvořilo 13 pedagogů 8 učitelů základní školy, 1 učitelka mateřské školy, 2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. V době hlavních prázdnin probíhal na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení provoz jednoho oddělení MŠ (v červenci) a dvou oddělení školního klubu, provoz byl zajištěn dalšími vychovatelkami. Ve škole jsou zajišťovány činnosti výchovného poradce, koordinátora prevence rizikového chování, koordinátora EVVO, koordinátora ICT a koordinátora ŠVP. Na škole pracovali 4 správní zaměstnanci. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 5. února K zápisu se dostavilo jedno dítě po odkladu povinné školní docházky, které bylo přijato do 1. ročníku ZŠ praktické. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5

6 ZŠ praktická a speciální ve Frýdlantě nad Ostravicí 1.pololetí Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli Nehodnoceni vyznamenáním ZŠ Praktická Celkem ZŠ speciální 8 8 Celkem pololetí Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli Nehodnoceni vyznamenáním ZŠ Praktická Celkem ZŠ speciální 8 8 Celkem

7 Zameškané hodiny 1. pololetí Ročník Počet žáků Zameškané hodiny - omluvené Zameškané hodiny - neomluvené Zameškané hodiny omluvené - průměr na žáka Zameškané hodiny neomluvenéprůměr na žáka , ,8 0 ZŠ speciální celkem ,96 0 Zameškané hodiny 2. pololetí Ročník Počet žáků Zameškané hodiny - omluvené Zameškané hodiny - neomluvené Zameškané hodiny omluvené - průměr na žáka Zameškané hodiny neomluvenéprůměr na žáka , ,6 0 ZŠ speciální ,63 0 celkem ,7 0 Přehled o chování 1.pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem

8 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí 30 žáků - ZŠ praktickou 22 žáků a ZŠ speciální 8 žáků. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 5 žáků. Na Střední odborné učiliště ve Frýdku Místku byli přijati 4 žáci, jedna žákyně nastoupila do Praktické školy ve Frýdku-Místku. V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. s 15 žáky. V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení byli žáci vyučováni ve třech třídách, v jedné třídě bylo vyučováno průměrně 12 žáků. Ve školním roce 2013/2014 se zde vystřídalo celkem 383 žáků. V jednom oddělení mateřské školy pracovala paní učitelka max. s 15 dětmi, v jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. s 15 žáky. V době hlavních prázdnin byl zajištěn provoz ve dvou odděleních školního klubu max. pro 30 žáků. 6. Prevence sociálně patologických jevů Prioritou prevence sociálně patologických jevů na naší škole je i nadále výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k celkovému rozvoji osobnosti a osvojení si pozitivního sociálního chování s cílem minimalizovat negativní jevy, posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé sebevědomí. Cílem našeho preventivního programu je především: zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a společenský vývoj, přitažlivá nabídka a dostatek hodnotných volnočasových aktivit. Plán prevence sociálně patologických jevů (1) se i v tomto školním roce prolínal s plánem environmentální výchovy (2) a s plánem výchovného poradenství. Aktivity: 1. prevence rizikového chování 2. environmentální vzdělání a výchova Září 2013 Ad 1. Pozorování pozitivního a negativního chování mládeže ve volném čase řízená diskuze, scénický projev, Zásady slušného chování - ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na veřejném prostranství, - řízená diskuze, Opuštěné děti - řízená diskuze, videoprojekce klipu; 8

9 Ad 2. Přírodovědná vycházka, Ostravice PEŘEJE pozorování přírody, rozeznávání rostlin a živočichů, Sběr podzimních plodů - vycházka do přírody spojená se sběrem přírodního materiálu - kaštanů, žaludů a bukvic pro výtvarnou tvorbu i jako krmivo pro zvěř v zimních měsících, Výstava ovoce a zeleniny - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Říjen 2013 Ad 1. Světový den duševního zdraví - řízená diskuze, vycházka - sportovní aktivity, Kriminalita mládeže - beseda s Policií ČR; Ad 2. Mini ZOO v Metylovicích - návštěva ZOO s pozorováním domácích i exotických zvířat, Světový den výživy - návštěva prodejny Zrníčko, seznámení žáků s biopotravinami a zdravou výživou, výtvarné zpracování, Drakiáda - soutěž v létání papírových draků v Malenovicích, Den duševního zdraví vycházka, pozorování přírody, Úprava školní zahrady - podzimní úprava školní zahrady, příprava zahrady na zimní měsíce. Listopad 2013 Ad 1. Austrálie, tajemství rudého kontinentu - beseda, Frýdek-Místek, Živelné pohromy - vyhledávání informací na internetu, výtvarné zpracování, Výchova dětí v oblasti požární ochrany - Ochrana osob za mimořádných událostí - řízená diskuze, videoprojekce klipu, Světový den dětí (UNICEF) - řízená diskuze, výtvarná zpracování; Ad 2. Zábavné dopoledne - se studenty anglického Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADAMY, - hry, soutěže, veselé povídání a zpívání, Předvánoční keramická tvorba - tvorba keramických dárků, Výstava betlémů 9

10 - návštěva výstavy na Slezskoostravském hradě (žáci 2. stupně), - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí, Zimní výzdoba prostorů školy - práce s přírodním materiálem, Zimní výzdoba soukromé kožní ambulance a soukromé chirurgické ambulance - ve Frýdlantě nad Ostravicí, prezentace výtvarné činnosti našich žáků. Prosinec 2013 Ad 1. Mezinárodní den lidí s postižením - řízená diskuze, Čertoviny aneb přijde také Mikuláš? - spolupráce se studenty anglického Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Šikana, záškoláctví, krádeže mladistvých - beseda s Policií ČR; Ad 2. Veselé povídání o zvířatech žijících ve volné přírodě - beseda s lesníkem, Vánoční jarmark - prezentace vánoční tvorby našich žáků pro širokou veřejnost, Vánoce na valašské dědině - ukázka vánočních zvyků a řemesel ve Valašském městečku v Rožnově pod Radhoštěm. Leden 2014 Ad 1. 10

11 Agresivita - řízená diskuze, modelová situace, Komunikace s neznámou osobou - řízená diskuze, modelová situace, Mezilidské vztahy ve společnosti národnostní menšiny - řízená diskuze, Lidská práva - rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti, poškozování lidských práv, - řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu; Ad 2. Velká hra - školní žákovský turnaj ve hře Člověče nezlob se, Zdravý životní styl - vyhledávání informací na internetu, řízená diskuze. Únor 2014 Ad 1. Beseda v městské knihovně - seznámení žáků s prostředím knihovny, rozdělením knih podle věku čtenářů a oborovým řazením naučných knih; Ad 2. Keramická tvorba pro děti a dospělé - spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Míša, Rej masek - představení karnevalových masek, hry, taneční vystoupení našich žáků, 11

12 Pozorování zimní krajiny - vycházka, pozorování změn v přírodě, Výprava ke krmelci - návštěva lesa, dodání krmiva lesní zvěři, pozorování stop ve sněhu. Březen 2014 Ad 1. Prevence rizikového sexuálního chování - řízená diskuze, Povídání o dravcích - naučná beseda s lesníkem; Ad 2. Jarní výzdoba školy - práce s přírodním materiálem, 12

13 Velikonoční dekorace - žákovská keramická tvorba velikonočních dekorací, spolupráce rodičů a žáků, Světový den vody - řízená diskuze, výtvarná soutěž. Duben 2014 Ad 1. Závislosti - videoprojekce klipu, Dopravní situace v okolí školy - určování dopravního značení, demonstrace konkrétních dopravních situací, Světový den zdraví - řízená diskuze, příprava zeleninového salátu; Ad 2. Veselé zoubky - preventivní program správné péče o zuby a prevence zubního kazu, realizátorem byla společnost DM DROGERIE MARKT s.r.o., Úprava školní zahrady - sázení rostlin, úprava skalky, Den Země - sběr odpadu v okolí řeky Ostravice. Květen 2014 Ad 1. Mezinárodní den rodiny - výtvarná činnost, řízená diskuze, 13

14 Projevy vandalismu - řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu, Výchovný koncert - taneční vystoupení žáků ZUŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Světový den bez tabáku - řízená diskuze, výtvarná tvorba; Ad 2. Exkurze v zahradnictví - pozorování a rozeznávání stromů, keřů a okrasných rostlin, Zábavné dopoledne v naší škole - hry, soutěže, Návštěva prodejny s drogistickým zbožím - seznámení s ekologicky šetrnými výrobky. Červen 2014 Ad 1. Světový den životního prostředí - řízená diskuze, pozorování přírody, Inkluze - soutěžní dopoledne na zahradě odloučeného pracoviště v Metylovicích, spolupráce žáků naší školy s žáky léčebny při vědomostních a sportovních soutěžích, Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - ukázky obrany policejních psovodů a jejich psů, Den dětí - návštěva dětského sportovního areálu v Malenovicích, opékání párků, Zábavné dopoledne - hry, soutěže, výtvarné a pracovní činnosti organizované studenty Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY; Ad 2. Příprava ovocného a zeleninového poháru - spolupráce rodičů a žáků při přípravě pokrmů, Školní kolo v pěvecké a recitační soutěži, Školní výlet - návštěva ZOO Lešná ZŚ praktická a ZŠ speciální, - dvoudenní turistický výlet starších žáků Hostýnské vrchy, rekreační středisko Tesák. Základní škola při zdravotnickém zařízení uskutečnila tyto výchovně vzdělávací programy a akce: Září 2013 Ukázka práce policejních psovodů - ukázky obrany policejních psovodů a jejich psů s prohlídkou policejního vozu, 14

15 akce Policie ČR, Výstava ovoce a zeleniny ve Frýdlantě nad Ostravicí; Prosinec 2013 Beseda s lesníkem ; Duben 2013 Den Zěmě - práce s internetem, ekologická výtvarná soutěž; Květen 2013 Jaro v přírodě - projektové vyučování; Červen 2014 Inkluze - setkání smíšených družstev žáků základních škol, základní školy praktické a základní školy speciální v disciplínách: ekologie, přírodověda, silniční doprava a sport, Veselé zoubky - preventivní program ve spolupráci se společností DM DROGERIE MARKT s.r.o., Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - prezentace policejního zásahu se psem, Školní výlet do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm - prohlídka Mlýnské doliny, Dřevěného městečka a Vesnice, Beseda s příslušníky horské služby ve Frýdlantě nad Ostravicí 15

16 - předvedení záchranářského letního i zimního příslušenství, prohlídka vozu záchranné služby. Na odloučeném pracovišti nadále plnila svou funkci schránka důvěry. Akce školní družiny Září 2013 Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy řízená diskuze, Zásady slušného chování ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na veřejnosti řízená diskuze; Říjen 2013 Světový den duševního zdraví vycházka, pozorování přírody, Světový den výživy řízená diskuze, výtvarná tvorba, Podzimní výzdoba školy práce s přírodním materiálem, Úprava školní zahrady příprava zahrady na zimní měsíce; Listopad 2013 Světový den dětí (UNICEF) - řízená diskuze, Zimní výzdoba školy práce s přírodním materiálem; Prosinec 2013 Mezinárodní den hor vycházka, pozorování zimní krajiny; Leden 2014 Komunikace s neznámou osobou řízená diskuze, modelové situace; Únor 2014 Zdravý způsob života příprava zeleninového salátu, Vycházka zimní krajinou pozorování změn v přírodě; Březen 2014 Jarní výzdoba školy práce s přírodním materiálem; Duben 2014 Pozorování dopravní situace v okolí školy - určování dopravního značení, pozorování chování osob na přechodu pro chodce,.. Úprava školní zahrady sázení jarních cibulovin, okopávání záhonů; Květen 2014 Exkurze v zahradnictví rozeznávání jarních rostlin, Mezinárodní den rodiny řízená diskuze, výtvarná činnost, Návštěva prodejny s drogistickým zbožím seznámení s ekologicky šetrnými výrobky, Světový den bez tabáku řízená diskuze, výtvarné zpracování; Červen 2014 Příprava ovocného a zeleninového poháru, Úprava školní zahrady úprava zahrady a skalky před prázdninami. 16

17 Ve školním roce 2013/2014 se žáci zapojili do těchto výtvarných soutěží: 1. Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka, pole ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014, vyhlašovatel Lidice; : Příběh planety - literární a výtvarná soutěž, vyhlašovatel Svět knihy, s.r.o.; 3. Krásná jako kvítka je ta Země Téma: Přírodní živly, ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky, vyhlašovatel ZŠ Havířov- Bludovice; 4. Stavba z živých kamenů - Noc kostelů vyhlašovatel soutěže Římskokatolická farnost ve Frýdlantě nad Ostravicí. Účastnili jsme se také různých kulturně-vzdělávacích akcí, jimiž se snažíme obohatit výuku. Navštěvovali jsme filmová představení, koncerty, výstavy, pro žáky ročníků se uskutečnily další podnětné exkurze. Žáci pracovali ve dvou kroužcích: Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální 1x měsíčně pro žáky třídy základní školy speciální a jejich rodiče s cílem zlepšování komunikace a vzájemné spolupráce. Hodinový program zaměřený převážně na výtvarné, pracovní činnosti a přípravu pokrmů: Tvorba Skřítka Listnáčka, Tvorba pohádkového dráčka, Tvorba adventních věnců, Tvorba dřevěné závěsné dekorace Příprava ovocného a zeleninového poháru. Klub keramické tvorby - 1x týdně s cílem zlepšování komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjení fantazie, estetického cítění a citlivého vztahu k materiálu a jeho zpracování. I v tomto školním roce byla velmi aktivní činnost mateřské školy při zdravotnickém zařízení, uskutečnily se opět tyto již tradiční akce: Halloweenská dílna - výroba dýňových duchů, Halloweenská diskotéka, Veselý rej masek školní karneval, Návštěva Čerta v MŠ, 17

18 Pečení vánočních perníčků, Vánoční dílna - výroba vánočních ozdob na stromeček, Vánoční besídka ochutnávka cukroví, předávání dárečků, koledy, Velikonoční dílna velikonoční tradice, zdobení vajíček, výroba zajíčků a slepiček, Den Země - úklid zahrady, třídění odpadu, Den dětí - dopoledne plné her a soutěží, Beseda s policii ČR společná akce s žáky základní školy, Den matek - výroba dárků pro maminky, přednášení básniček, Den knih návštěva Školní knihovny prohlížení knih, následné čtení a vyprávění o své oblíbené knize, hra "Poznej pohádkové bytosti", Veselé zoubky - - preventivní program, Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - prezentace policejního zásahu se psem, akce Policie ČR společná akce s žáky základní školy. Děti z MŠ se již tradičně účastní všech akcí pořádaných základní školou při zdravotnickém zařízení. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogických pracovníků. Prioritou zůstává průběžné vzdělávání, studium v oblasti pedagogických věd pro podporu realizace ŠVP, k rozvoji speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností a studium k dosažení plné kvalifikace. Průběžné vzdělávání Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a seminářích, jejichž obsahem jsou zejména nové poznatky z: pedagogických a psychologických disciplín, zavádění nových výukových metod, oborů souvisejících s vyučovacími předměty, prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradenství, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykového vzdělávání. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace Je podporováno studium vedoucích k dosažení plné kvalifikace: - asistentka pedagoga absolvovala úspěšně kurz Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství a zahájila bakalářské studium Speciální pedagogiky na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. - do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se zapojily vychovatelka ŠD 18

19 a asistentka pedagoga, které pokračují ve studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, oboru Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele a v lednu 2015 studium ukončí. Vzdělávací akce: 1. Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy KVIC Nový Jičín; 2. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení Pedagog mezi paragrafy Krajský úřad Ostrava; 3. Změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy - Poradenské služby, školení a kontrolní činnost pro školy a školská zařízení, Bc. et PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.; 4. REFRESH kurz anglického jazyka - A 1 KVIC Nový Jičín; 5. Asistent pedagoga v podpoře žáků se specifickými poruchami učení a chování Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství o.s. ZŠ, kpt. Vajdy 1A, Ostrava-Zábřeh; 6. Pokus v přírodovědě a jeho praktické využití ve výuce KVIC Nový Jičín; 7. Projekt Spirála Kulatý stůl - KVIC Nový Jičín; 8. Základy Hejného vyučovací metody matematiky na I. stupni ZŠ KVIC Nový Jičín - 2 pedagogové; 9. Finanční řízení v praxi ředitele školy NIDV Ostrava; 10. Nový občanský zákoník ve školské praxi - Agentura vzdělávání dospělých AVDO; 11. Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí NIDV Ostrava, - 2 pedagogové; 12. Kurz Comenia script NIDV Ostrava, 2 pedagogové; 13. Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ v rámci projektu NatTech Gymnázium Hladkov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o.. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vánoční jarmark 3. prosince prezentace výtvarné a keramické tvorby našich žáků; prezentace výrobků žáků školy 19

20 - prezentace výtvarných prací žáků v prostoru chirurgické a úrazové ambulance Polikliniky Frýdlant nad Ostravicí, - prezentace výtvarné tvorby našich žáků v prostoru soukromé kožní ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí; organizace akcí pro rodiče žáků - pořádání pravidelných keramických kurzů pro rodiče našich žáků, - Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální 1x měsíčně; okresní kolo v atletickém čtyřboji žáků základních škol praktických sportovní soutěž na stadionu TJ Slezan ve Frýdku - Místku. Naše dívky získaly 2. místo v kategorii družstev, jedna žákyně 8. ročníku získala 3. místo v kategorii jednotlivců a postoupila do krajského kola. 9. Výsledky české školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 Česká školní inspekce inspekční činnost neprováděla. 10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014: celkové příjmy z toho: dotace kraje ostatní výnosy zúčtování fondů výnosy z pronájmu ,05 Kč ,60 Kč ,24 Kč ,21 Kč 20

21 celkem výdaje z toho: mzdové náklady zákonné a sociální náklady energie spotřeba materiálu opravy a udržování cestovné ostatní služby a náklady ,29 Kč ,00 Kč ,76 Kč , 54 Kč ,72 Kč ,12 Kč 6 123,00 Kč ,15 Kč Hospodářský výsledek za rok ,76 Kč V rámci modernizace materiálně technického vybavení školy byla v tomto školním roce provedena výměna 2 kusů AKU kamen v učebně, zrenovovaná parketová podlaha ve sportovně relaxační místnosti, byly opraveny vnitřní omítky na chodbách v přízemí budovy a nově očalouněny židle ve sborovně. Dále bylo zakoupeno 5 výškově stavitelných sestav školních lavic a židlí a didaktické pomůcky pro potřeby dětí a žáků odloučeného pracoviště při zdravotnickém zařízení a žáků ZŠ speciální.. 21

22 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce jsme zapojili do projektu Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/ , jehož nositelem byla Slezská univerzita v Opavě. Hlavním cílem projektu bylo provést sociologický monitoring vzdělanostních ukazatelů ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech krajích České republiky, mimo hlavní město Praha. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení jsme se nezapojili. 13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů I v tomto školním roce se žáci školy pod vedením pedagogů zapojili do projektu environmentální výchovy M.R.K.E.V. a děti mateřské školy do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejichž cílem je vytvářet pěkný vztah dětí a žáků k přírodě, k domovu, k našemu kraji. Již několik let se účastníme projektu Planeta Země populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2013/2014 shlédli naši žáci program Madagaskar. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pokračuje spolupráce s: Klubem Míša - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - keramická a výtvarná tvorba, pracovníky úrazové a chirurgické ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí - výzdoba čekárny a ordinace žákovskou výtvarnou tvorbou, besedy se zdravotníky, pracovníky soukromé kožní ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí - výzdoba čekárny výtvarnou tvorbou žáků, besedy se zdravotníky, Společností AIR Telecom a.s., Praha, s níž máme uzavřenou smlouvu o nájmu jiných prostor, z pronájmu jsme získali ,- Kč pro potřebu školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu, Gymnáziem Beskydy Mountain Academy, Frýdlant nad Ostravicí - zábavné dopoledne, Mikulášská besídka a v závěru školního roku pestrý program her, soutěží a hudby organizovaný studenty maturitního ročníku, 22

23 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí - ekologické aktivity, TJ SOKOL Frýdlant nad Ostravicí sportovní aktivity, Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí - besedy. 15. Závěr: Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schválila dne 13. října Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne 13. října Mgr. Yvetta Romsyová ředitelka školy 23

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Předkládá: Mgr.Yvetta Romsyová, ředitelka školy Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: 70632090 Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 Č.j.: ŘZŠ/163/2007/Rom Spis.zn.: 0/12 Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 Základní údaje o škole IČO: 70632090 Sídlo organizace: Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Odloučené pracoviště: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: 70632090 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více