Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 13. října

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání str Personální zabezpečení činnosti školy str Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy str Výsledky vzdělávání žáků str Prevence sociálně patologických jevů str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr str. 22 2

3 1. Základní údaje o škole Sídlo organizace: Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí IČO: IZO: Odloučené pracoviště: Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice 1 Základní škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice 1 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Yvetta Romsyová Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Božena Kovářová Tel.: ová adresa: webové stránky: Školská rada: ustanovena k Škola, samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se nachází ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 7, v historické budově z roku Škola je plně organizovaná (1. 9. ročník), je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro žáky z několika obcí regionu Čeladné, Janovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Lubna, Metylovic, Ostravice, Pražma a Pstruží. Zde jsou v provozu: 2 třídy základní školy praktické, 1 třída základní školy speciální, 1 oddělení školní družiny, dále odborné učebny (učebna PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna s keramickou pecí), herna školní družiny, sportovně-relaxační místnost, školní jídelna-výdejna, kabinet pomůcek, sborovna a ředitelna. Pro výuku TV si i nadále pronajímáme tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě nad Ostravicí. K relaxačním a sportovním hrám nám slouží malá zahrada a dvůr školy. K výuce dopravní výchovy a k pohybovým aktivitám mladších žáků slouží taktéž dopravní hřiště, které navštěvujeme pravidelně. K zájmovým činnostem žáků slouží herna školní družiny, sportovně-relaxační místnost a polytechnická dílna. Žáci využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. Stravování je zajišťováno smluvně se společností Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., která obědy připravuje i dováží. Škola využívá informační a komunikační technologie. V tomto školním roce jsme zakoupili jednu PC stanici do počítačové učebny, kde mají učitelé i žáci k dispozici 8 počítačů, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet, na 1 počítači pracuje v další učebně tělesně postižený žák. V ostatních učebnách mají žáci k dispozici interaktivní tabuli Activboard s dataprojektorem a dataprojektor s promítacím plátnem. 3

4 Součástí školy je odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu (OLÚ) Metylovice Moravskoslezské sanatorium, které je určeno k léčebným pobytům dětí a žáků ve věku od 3 do 15 let. Zde je v provozu: 1 oddělení mateřské školy, 3 třídy základní školy, 1 oddělení školní družiny, 2 oddělení školního klubu. Užívání prostor odloučeného pracoviště je s OLÚ Metylovice, Moravskoslezské sanatorium, řešeno nájemní smlouvou o užívání nebytových prostor. Základní i mateřská škola jsou situovány v prostorách léčebny, léčebné procedury, výuka, ubytování a stravování jsou poskytovány v uzavřeném komplexu vzájemně propojených budov. Děti jsou k pobytu přijímány na základě návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, který vystavuje praktický lékař pro děti a dorost a schvaluje příslušná zdravotní pojišťovna. Délka pobytu je individuální podle zdravotního stavu dítěte, dohody ošetřujícího lékaře s rodiči, zpravidla 4-8 týdnů. Pedagogičtí, zdravotničtí a provozní zaměstnanci se snaží úzce spolupracovat tak, aby docházelo ke všeobecné spokojenosti dětí, žáků a uspokojování jejich potřeb. Výuka je zajišťována pro ročník základní školy podle požadavků kmenových škol žáků a probíhá 3-4 hodiny denně. Žáci využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. I pro toto pracoviště jsme zakoupili jednu PC stanici, žáci i učitelé tak mají v jedné z učeben k dispozici 6 počítačů s přístupem na internet, ostatní učebny a sborovna jsou vybaveny vždy jedním počítačem, jedna učebna je navíc vybavena interaktivním dataprojektorem s bílou tabulí. K zájmovým činnostem žáků slouží herna školní družiny a školního klubu, rozsáhlá zahrada s bazénem a sportovním hřištěm. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, umístěných v OLÚ Metylovice Moravskoslezské sanatorium. Mateřská škola má k dispozici samostatně oddělené prostory v podkroví budovy OLÚ, jedná se o dvě herny a místnost, určenou k odpočinku dětí. Prostory jsou přiměřeně velké, jsou využívány k různým skupinovým a individuálním činnostem. Mateřská škola využívá rozsáhlou zahradu OLÚ, která je dobře vybavena pro různorodé činnosti dětí a pohybové aktivity průlezky, houpačky, dětské hřiště, venkovní bazén. K pravidelným činnostem v mateřské škole patří plavání a hry ve vodě v krytém bazénu, pobyt v sauně a solné jeskyni, hra na flétnu, poznávání přírody a života na vesnici. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání: C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální B/001 Pomocná škola (dobíhající obor) Škola realizovala výuku dle těchto vzdělávacích programů: ŠVP ZV LMP, č.j. ŘZŠ/111/2010 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, - od přepracovaná verze, s přílohou pro základní vzdělávání, Vzdělávací program pomocné školy č.j /97-22, dobíhající program, ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální, Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení "HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY" - č.j. ŘZŠ/112/ Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor tvořilo 13 pedagogů 8 učitelů základní školy, 1 učitelka mateřské školy, 2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. V době hlavních prázdnin probíhal na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení provoz jednoho oddělení MŠ (v červenci) a dvou oddělení školního klubu, provoz byl zajištěn dalšími vychovatelkami. Ve škole jsou zajišťovány činnosti výchovného poradce, koordinátora prevence rizikového chování, koordinátora EVVO, koordinátora ICT a koordinátora ŠVP. Na škole pracovali 4 správní zaměstnanci. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 5. února K zápisu se dostavilo jedno dítě po odkladu povinné školní docházky, které bylo přijato do 1. ročníku ZŠ praktické. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5

6 ZŠ praktická a speciální ve Frýdlantě nad Ostravicí 1.pololetí Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli Nehodnoceni vyznamenáním ZŠ Praktická Celkem ZŠ speciální 8 8 Celkem pololetí Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli Nehodnoceni vyznamenáním ZŠ Praktická Celkem ZŠ speciální 8 8 Celkem

7 Zameškané hodiny 1. pololetí Ročník Počet žáků Zameškané hodiny - omluvené Zameškané hodiny - neomluvené Zameškané hodiny omluvené - průměr na žáka Zameškané hodiny neomluvenéprůměr na žáka , ,8 0 ZŠ speciální celkem ,96 0 Zameškané hodiny 2. pololetí Ročník Počet žáků Zameškané hodiny - omluvené Zameškané hodiny - neomluvené Zameškané hodiny omluvené - průměr na žáka Zameškané hodiny neomluvenéprůměr na žáka , ,6 0 ZŠ speciální ,63 0 celkem ,7 0 Přehled o chování 1.pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem

8 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí 30 žáků - ZŠ praktickou 22 žáků a ZŠ speciální 8 žáků. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 5 žáků. Na Střední odborné učiliště ve Frýdku Místku byli přijati 4 žáci, jedna žákyně nastoupila do Praktické školy ve Frýdku-Místku. V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. s 15 žáky. V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení byli žáci vyučováni ve třech třídách, v jedné třídě bylo vyučováno průměrně 12 žáků. Ve školním roce 2013/2014 se zde vystřídalo celkem 383 žáků. V jednom oddělení mateřské školy pracovala paní učitelka max. s 15 dětmi, v jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. s 15 žáky. V době hlavních prázdnin byl zajištěn provoz ve dvou odděleních školního klubu max. pro 30 žáků. 6. Prevence sociálně patologických jevů Prioritou prevence sociálně patologických jevů na naší škole je i nadále výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k celkovému rozvoji osobnosti a osvojení si pozitivního sociálního chování s cílem minimalizovat negativní jevy, posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé sebevědomí. Cílem našeho preventivního programu je především: zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a společenský vývoj, přitažlivá nabídka a dostatek hodnotných volnočasových aktivit. Plán prevence sociálně patologických jevů (1) se i v tomto školním roce prolínal s plánem environmentální výchovy (2) a s plánem výchovného poradenství. Aktivity: 1. prevence rizikového chování 2. environmentální vzdělání a výchova Září 2013 Ad 1. Pozorování pozitivního a negativního chování mládeže ve volném čase řízená diskuze, scénický projev, Zásady slušného chování - ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na veřejném prostranství, - řízená diskuze, Opuštěné děti - řízená diskuze, videoprojekce klipu; 8

9 Ad 2. Přírodovědná vycházka, Ostravice PEŘEJE pozorování přírody, rozeznávání rostlin a živočichů, Sběr podzimních plodů - vycházka do přírody spojená se sběrem přírodního materiálu - kaštanů, žaludů a bukvic pro výtvarnou tvorbu i jako krmivo pro zvěř v zimních měsících, Výstava ovoce a zeleniny - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Říjen 2013 Ad 1. Světový den duševního zdraví - řízená diskuze, vycházka - sportovní aktivity, Kriminalita mládeže - beseda s Policií ČR; Ad 2. Mini ZOO v Metylovicích - návštěva ZOO s pozorováním domácích i exotických zvířat, Světový den výživy - návštěva prodejny Zrníčko, seznámení žáků s biopotravinami a zdravou výživou, výtvarné zpracování, Drakiáda - soutěž v létání papírových draků v Malenovicích, Den duševního zdraví vycházka, pozorování přírody, Úprava školní zahrady - podzimní úprava školní zahrady, příprava zahrady na zimní měsíce. Listopad 2013 Ad 1. Austrálie, tajemství rudého kontinentu - beseda, Frýdek-Místek, Živelné pohromy - vyhledávání informací na internetu, výtvarné zpracování, Výchova dětí v oblasti požární ochrany - Ochrana osob za mimořádných událostí - řízená diskuze, videoprojekce klipu, Světový den dětí (UNICEF) - řízená diskuze, výtvarná zpracování; Ad 2. Zábavné dopoledne - se studenty anglického Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADAMY, - hry, soutěže, veselé povídání a zpívání, Předvánoční keramická tvorba - tvorba keramických dárků, Výstava betlémů 9

10 - návštěva výstavy na Slezskoostravském hradě (žáci 2. stupně), - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí, Zimní výzdoba prostorů školy - práce s přírodním materiálem, Zimní výzdoba soukromé kožní ambulance a soukromé chirurgické ambulance - ve Frýdlantě nad Ostravicí, prezentace výtvarné činnosti našich žáků. Prosinec 2013 Ad 1. Mezinárodní den lidí s postižením - řízená diskuze, Čertoviny aneb přijde také Mikuláš? - spolupráce se studenty anglického Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Šikana, záškoláctví, krádeže mladistvých - beseda s Policií ČR; Ad 2. Veselé povídání o zvířatech žijících ve volné přírodě - beseda s lesníkem, Vánoční jarmark - prezentace vánoční tvorby našich žáků pro širokou veřejnost, Vánoce na valašské dědině - ukázka vánočních zvyků a řemesel ve Valašském městečku v Rožnově pod Radhoštěm. Leden 2014 Ad 1. 10

11 Agresivita - řízená diskuze, modelová situace, Komunikace s neznámou osobou - řízená diskuze, modelová situace, Mezilidské vztahy ve společnosti národnostní menšiny - řízená diskuze, Lidská práva - rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti, poškozování lidských práv, - řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu; Ad 2. Velká hra - školní žákovský turnaj ve hře Člověče nezlob se, Zdravý životní styl - vyhledávání informací na internetu, řízená diskuze. Únor 2014 Ad 1. Beseda v městské knihovně - seznámení žáků s prostředím knihovny, rozdělením knih podle věku čtenářů a oborovým řazením naučných knih; Ad 2. Keramická tvorba pro děti a dospělé - spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Míša, Rej masek - představení karnevalových masek, hry, taneční vystoupení našich žáků, 11

12 Pozorování zimní krajiny - vycházka, pozorování změn v přírodě, Výprava ke krmelci - návštěva lesa, dodání krmiva lesní zvěři, pozorování stop ve sněhu. Březen 2014 Ad 1. Prevence rizikového sexuálního chování - řízená diskuze, Povídání o dravcích - naučná beseda s lesníkem; Ad 2. Jarní výzdoba školy - práce s přírodním materiálem, 12

13 Velikonoční dekorace - žákovská keramická tvorba velikonočních dekorací, spolupráce rodičů a žáků, Světový den vody - řízená diskuze, výtvarná soutěž. Duben 2014 Ad 1. Závislosti - videoprojekce klipu, Dopravní situace v okolí školy - určování dopravního značení, demonstrace konkrétních dopravních situací, Světový den zdraví - řízená diskuze, příprava zeleninového salátu; Ad 2. Veselé zoubky - preventivní program správné péče o zuby a prevence zubního kazu, realizátorem byla společnost DM DROGERIE MARKT s.r.o., Úprava školní zahrady - sázení rostlin, úprava skalky, Den Země - sběr odpadu v okolí řeky Ostravice. Květen 2014 Ad 1. Mezinárodní den rodiny - výtvarná činnost, řízená diskuze, 13

14 Projevy vandalismu - řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu, Výchovný koncert - taneční vystoupení žáků ZUŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Světový den bez tabáku - řízená diskuze, výtvarná tvorba; Ad 2. Exkurze v zahradnictví - pozorování a rozeznávání stromů, keřů a okrasných rostlin, Zábavné dopoledne v naší škole - hry, soutěže, Návštěva prodejny s drogistickým zbožím - seznámení s ekologicky šetrnými výrobky. Červen 2014 Ad 1. Světový den životního prostředí - řízená diskuze, pozorování přírody, Inkluze - soutěžní dopoledne na zahradě odloučeného pracoviště v Metylovicích, spolupráce žáků naší školy s žáky léčebny při vědomostních a sportovních soutěžích, Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - ukázky obrany policejních psovodů a jejich psů, Den dětí - návštěva dětského sportovního areálu v Malenovicích, opékání párků, Zábavné dopoledne - hry, soutěže, výtvarné a pracovní činnosti organizované studenty Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY; Ad 2. Příprava ovocného a zeleninového poháru - spolupráce rodičů a žáků při přípravě pokrmů, Školní kolo v pěvecké a recitační soutěži, Školní výlet - návštěva ZOO Lešná ZŚ praktická a ZŠ speciální, - dvoudenní turistický výlet starších žáků Hostýnské vrchy, rekreační středisko Tesák. Základní škola při zdravotnickém zařízení uskutečnila tyto výchovně vzdělávací programy a akce: Září 2013 Ukázka práce policejních psovodů - ukázky obrany policejních psovodů a jejich psů s prohlídkou policejního vozu, 14

15 akce Policie ČR, Výstava ovoce a zeleniny ve Frýdlantě nad Ostravicí; Prosinec 2013 Beseda s lesníkem ; Duben 2013 Den Zěmě - práce s internetem, ekologická výtvarná soutěž; Květen 2013 Jaro v přírodě - projektové vyučování; Červen 2014 Inkluze - setkání smíšených družstev žáků základních škol, základní školy praktické a základní školy speciální v disciplínách: ekologie, přírodověda, silniční doprava a sport, Veselé zoubky - preventivní program ve spolupráci se společností DM DROGERIE MARKT s.r.o., Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - prezentace policejního zásahu se psem, Školní výlet do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm - prohlídka Mlýnské doliny, Dřevěného městečka a Vesnice, Beseda s příslušníky horské služby ve Frýdlantě nad Ostravicí 15

16 - předvedení záchranářského letního i zimního příslušenství, prohlídka vozu záchranné služby. Na odloučeném pracovišti nadále plnila svou funkci schránka důvěry. Akce školní družiny Září 2013 Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy řízená diskuze, Zásady slušného chování ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na veřejnosti řízená diskuze; Říjen 2013 Světový den duševního zdraví vycházka, pozorování přírody, Světový den výživy řízená diskuze, výtvarná tvorba, Podzimní výzdoba školy práce s přírodním materiálem, Úprava školní zahrady příprava zahrady na zimní měsíce; Listopad 2013 Světový den dětí (UNICEF) - řízená diskuze, Zimní výzdoba školy práce s přírodním materiálem; Prosinec 2013 Mezinárodní den hor vycházka, pozorování zimní krajiny; Leden 2014 Komunikace s neznámou osobou řízená diskuze, modelové situace; Únor 2014 Zdravý způsob života příprava zeleninového salátu, Vycházka zimní krajinou pozorování změn v přírodě; Březen 2014 Jarní výzdoba školy práce s přírodním materiálem; Duben 2014 Pozorování dopravní situace v okolí školy - určování dopravního značení, pozorování chování osob na přechodu pro chodce,.. Úprava školní zahrady sázení jarních cibulovin, okopávání záhonů; Květen 2014 Exkurze v zahradnictví rozeznávání jarních rostlin, Mezinárodní den rodiny řízená diskuze, výtvarná činnost, Návštěva prodejny s drogistickým zbožím seznámení s ekologicky šetrnými výrobky, Světový den bez tabáku řízená diskuze, výtvarné zpracování; Červen 2014 Příprava ovocného a zeleninového poháru, Úprava školní zahrady úprava zahrady a skalky před prázdninami. 16

17 Ve školním roce 2013/2014 se žáci zapojili do těchto výtvarných soutěží: 1. Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka, pole ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014, vyhlašovatel Lidice; : Příběh planety - literární a výtvarná soutěž, vyhlašovatel Svět knihy, s.r.o.; 3. Krásná jako kvítka je ta Země Téma: Přírodní živly, ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky, vyhlašovatel ZŠ Havířov- Bludovice; 4. Stavba z živých kamenů - Noc kostelů vyhlašovatel soutěže Římskokatolická farnost ve Frýdlantě nad Ostravicí. Účastnili jsme se také různých kulturně-vzdělávacích akcí, jimiž se snažíme obohatit výuku. Navštěvovali jsme filmová představení, koncerty, výstavy, pro žáky ročníků se uskutečnily další podnětné exkurze. Žáci pracovali ve dvou kroužcích: Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální 1x měsíčně pro žáky třídy základní školy speciální a jejich rodiče s cílem zlepšování komunikace a vzájemné spolupráce. Hodinový program zaměřený převážně na výtvarné, pracovní činnosti a přípravu pokrmů: Tvorba Skřítka Listnáčka, Tvorba pohádkového dráčka, Tvorba adventních věnců, Tvorba dřevěné závěsné dekorace Příprava ovocného a zeleninového poháru. Klub keramické tvorby - 1x týdně s cílem zlepšování komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjení fantazie, estetického cítění a citlivého vztahu k materiálu a jeho zpracování. I v tomto školním roce byla velmi aktivní činnost mateřské školy při zdravotnickém zařízení, uskutečnily se opět tyto již tradiční akce: Halloweenská dílna - výroba dýňových duchů, Halloweenská diskotéka, Veselý rej masek školní karneval, Návštěva Čerta v MŠ, 17

18 Pečení vánočních perníčků, Vánoční dílna - výroba vánočních ozdob na stromeček, Vánoční besídka ochutnávka cukroví, předávání dárečků, koledy, Velikonoční dílna velikonoční tradice, zdobení vajíček, výroba zajíčků a slepiček, Den Země - úklid zahrady, třídění odpadu, Den dětí - dopoledne plné her a soutěží, Beseda s policii ČR společná akce s žáky základní školy, Den matek - výroba dárků pro maminky, přednášení básniček, Den knih návštěva Školní knihovny prohlížení knih, následné čtení a vyprávění o své oblíbené knize, hra "Poznej pohádkové bytosti", Veselé zoubky - - preventivní program, Ukázky výcviku a zásahů služebních psů policie ČR - prezentace policejního zásahu se psem, akce Policie ČR společná akce s žáky základní školy. Děti z MŠ se již tradičně účastní všech akcí pořádaných základní školou při zdravotnickém zařízení. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogických pracovníků. Prioritou zůstává průběžné vzdělávání, studium v oblasti pedagogických věd pro podporu realizace ŠVP, k rozvoji speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností a studium k dosažení plné kvalifikace. Průběžné vzdělávání Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a seminářích, jejichž obsahem jsou zejména nové poznatky z: pedagogických a psychologických disciplín, zavádění nových výukových metod, oborů souvisejících s vyučovacími předměty, prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradenství, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykového vzdělávání. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace Je podporováno studium vedoucích k dosažení plné kvalifikace: - asistentka pedagoga absolvovala úspěšně kurz Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství a zahájila bakalářské studium Speciální pedagogiky na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. - do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se zapojily vychovatelka ŠD 18

19 a asistentka pedagoga, které pokračují ve studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, oboru Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele a v lednu 2015 studium ukončí. Vzdělávací akce: 1. Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy KVIC Nový Jičín; 2. Seminář pro ředitele škol a školských zařízení Pedagog mezi paragrafy Krajský úřad Ostrava; 3. Změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy - Poradenské služby, školení a kontrolní činnost pro školy a školská zařízení, Bc. et PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.; 4. REFRESH kurz anglického jazyka - A 1 KVIC Nový Jičín; 5. Asistent pedagoga v podpoře žáků se specifickými poruchami učení a chování Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství o.s. ZŠ, kpt. Vajdy 1A, Ostrava-Zábřeh; 6. Pokus v přírodovědě a jeho praktické využití ve výuce KVIC Nový Jičín; 7. Projekt Spirála Kulatý stůl - KVIC Nový Jičín; 8. Základy Hejného vyučovací metody matematiky na I. stupni ZŠ KVIC Nový Jičín - 2 pedagogové; 9. Finanční řízení v praxi ředitele školy NIDV Ostrava; 10. Nový občanský zákoník ve školské praxi - Agentura vzdělávání dospělých AVDO; 11. Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí NIDV Ostrava, - 2 pedagogové; 12. Kurz Comenia script NIDV Ostrava, 2 pedagogové; 13. Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ v rámci projektu NatTech Gymnázium Hladkov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o.. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vánoční jarmark 3. prosince prezentace výtvarné a keramické tvorby našich žáků; prezentace výrobků žáků školy 19

20 - prezentace výtvarných prací žáků v prostoru chirurgické a úrazové ambulance Polikliniky Frýdlant nad Ostravicí, - prezentace výtvarné tvorby našich žáků v prostoru soukromé kožní ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí; organizace akcí pro rodiče žáků - pořádání pravidelných keramických kurzů pro rodiče našich žáků, - Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální 1x měsíčně; okresní kolo v atletickém čtyřboji žáků základních škol praktických sportovní soutěž na stadionu TJ Slezan ve Frýdku - Místku. Naše dívky získaly 2. místo v kategorii družstev, jedna žákyně 8. ročníku získala 3. místo v kategorii jednotlivců a postoupila do krajského kola. 9. Výsledky české školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 Česká školní inspekce inspekční činnost neprováděla. 10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014: celkové příjmy z toho: dotace kraje ostatní výnosy zúčtování fondů výnosy z pronájmu ,05 Kč ,60 Kč ,24 Kč ,21 Kč 20

21 celkem výdaje z toho: mzdové náklady zákonné a sociální náklady energie spotřeba materiálu opravy a udržování cestovné ostatní služby a náklady ,29 Kč ,00 Kč ,76 Kč , 54 Kč ,72 Kč ,12 Kč 6 123,00 Kč ,15 Kč Hospodářský výsledek za rok ,76 Kč V rámci modernizace materiálně technického vybavení školy byla v tomto školním roce provedena výměna 2 kusů AKU kamen v učebně, zrenovovaná parketová podlaha ve sportovně relaxační místnosti, byly opraveny vnitřní omítky na chodbách v přízemí budovy a nově očalouněny židle ve sborovně. Dále bylo zakoupeno 5 výškově stavitelných sestav školních lavic a židlí a didaktické pomůcky pro potřeby dětí a žáků odloučeného pracoviště při zdravotnickém zařízení a žáků ZŠ speciální.. 21

22 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce jsme zapojili do projektu Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/ , jehož nositelem byla Slezská univerzita v Opavě. Hlavním cílem projektu bylo provést sociologický monitoring vzdělanostních ukazatelů ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech krajích České republiky, mimo hlavní město Praha. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení jsme se nezapojili. 13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů I v tomto školním roce se žáci školy pod vedením pedagogů zapojili do projektu environmentální výchovy M.R.K.E.V. a děti mateřské školy do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejichž cílem je vytvářet pěkný vztah dětí a žáků k přírodě, k domovu, k našemu kraji. Již několik let se účastníme projektu Planeta Země populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2013/2014 shlédli naši žáci program Madagaskar. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pokračuje spolupráce s: Klubem Míša - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - keramická a výtvarná tvorba, pracovníky úrazové a chirurgické ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí - výzdoba čekárny a ordinace žákovskou výtvarnou tvorbou, besedy se zdravotníky, pracovníky soukromé kožní ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí - výzdoba čekárny výtvarnou tvorbou žáků, besedy se zdravotníky, Společností AIR Telecom a.s., Praha, s níž máme uzavřenou smlouvu o nájmu jiných prostor, z pronájmu jsme získali ,- Kč pro potřebu školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu, Gymnáziem Beskydy Mountain Academy, Frýdlant nad Ostravicí - zábavné dopoledne, Mikulášská besídka a v závěru školního roku pestrý program her, soutěží a hudby organizovaný studenty maturitního ročníku, 22

23 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí - ekologické aktivity, TJ SOKOL Frýdlant nad Ostravicí sportovní aktivity, Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí - besedy. 15. Závěr: Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schválila dne 13. října Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne 13. října Mgr. Yvetta Romsyová ředitelka školy 23

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní údaje o škole Od 1.ledna 2006 došlo ke změně názvu školy: Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více