Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

2

3 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Celkem vzniklo 14 krajů, které byly formálně ustaveny od První volby do krajských zastupitelstev se ale konaly až v listopadu Teprve ustavením krajských řídících orgánů začaly kraje skutečně fungovat. Pro potřebu srovnání s územním členěním EU bylo rozhodnuto o sloučení čtrnácti krajů do osmi regionů soudržnosti (kohezních regionů, odpovídajících úrovni NUTS II v EU). Krajská samospráva byla vytvořena, aby lépe reagovala na potřeby jednotlivých regionů České republiky. Kraje z velké části převzaly odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a zároveň se staly jedním z hlavních aktérů regionální politiky. V tomto smyslu byla úloha krajů zakotvena v české legislativě. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, uvádí zákon o krajích (č. 129/2000 Sb., 1). Kraje mohou ze svých vlastních prostředků financovat vlastní rozvojové projekty nebo mohou poskytovat dotace obcím a jiným subjektům působícím na území kraje v nejrůznějších oblastech veřejného života ( 36 téhož zákona). Úlohu krajů dále definuje zákon o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.). Na území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a - -město vznikl tehdy Ostravský kraj. Sídelním městem se stala. Zasedání zastupitelstva 29. března 2001 přijalo usnesení, v němž souhlasilo se změnou názvu kraje na Moravskoslezský a navrhlo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vydat ústavní zákon, kterým se mění platný zákon č. 347/1997 Sb., dne 31. května 2001 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 176/2001 Sb., od tohoto dne používáme název Moravskoslezský kraj. RADA Moravskoslezského KRAJE Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Radě je vyhrazeno - zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Moravskoslezského kraje - má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje úkoly na úsecích: Hejtman kraje: Miroslav Novák (ČSSD) bezpečnost a krizové řízení integrovaný záchranný systém zahraniční vztahy finance tel.: V pořadí již čtvrté volby do krajských zastupitelstev proběhly v říjnu Občané Moravskoslezského kraje volili pro volební období opět 65členné Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, v němž získala: Česká strana sociálně demokratická 24 mandátů Komunistická strana Čech a Moravy 20 mandátů Občanská demokratická strana 9 mandátů Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) 7 mandátů Nezávislí 5 mandátů 1. náměstek hejtmana kraje: JUDr. Josef Babka (KSČM) legislativa tel.: rada Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne byl hejtmanem kraje zvolen pan Miroslav Novák (ČSSD), který v předchozím funkčním období vykonával funkci 1. náměstka hejtmana kraje. Členové zastupitelstva kraje na ustavujícím zasedání zvolili ze svého středu také 11člennou Radu Moravskoslezského kraje - ta je kromě již zmíněného hejtmana kraje tvořena 7 náměstky hejtmana kraje a 3 dalšími členy rady kraje. Nově byl zřízen post neuvolněného náměstka hejtmana kraje, který bude mít ve stávajícím funkční období svěřeny úkoly v oblasti legislativy. Náměstkyně hejtmana kraje: Mgr. Věra Palková (ČSSD) školství a mládež sport a tělovýchova tel.: K plnění úkolů volených orgánů kraje bylo zastupitelstvem kraje zřízeno 12 výborů a radou kraje 8 komisí.

4 Náměstek hejtmana kraje: Ing. Jiří Martinek (ČSSD) zdravotnictví tel.: Další členové rady kraje: Náměstek hejtmana kraje: Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) doprava silniční hospodářství životní prostředí a zemědělství tel.: PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Ing. RSDr. Svatomír Recman (KSČM) sociální věci kultura památková péče tel.: Tomáš Hanzel (ČSSD) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Martin Sikora (ČSSD) regionální rozvoj evropské fondy a operační programy tel.: RSDr. Karel Kuboš (KSČM) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Ing. Ivan Strachoň (KSČM) investice a majetek územní plánování cestovní ruch tel.:

5 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE Zastupitelstvo kraje vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. V úvodu 1. (ustavujícího) zasedání dne 9. listopadu 2012 složili členové zastupitelstva kraje slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Mgr. Dagmar Adamová členka výboru sociálního ZK členka výboru zdravotního ZK Jablunkov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ pedagogická fakulta povolání: ředitelka ZŠ a MŠ 1994 dosud členka Zastupitelstva města Jablunkova 2000 dosud členka zastupitelstva kraje předsedkyně výboru zdravotního a sociálního členka rady kraje, předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením 2008 dosud členka zdravotního a sociálního výboru I nadále se budu věnovat práci ve zdravotním a sociálním výboru. Chci být nápomocná organizacím i jednotlivcům, kteří usilují nezištně o pomoc hendikepovaným a sociálně slabým, kteří by se bez pomoci druhých neobešli. Ing. Jan Adámek předseda výboru pro životní prostředí ZK člen výboru pro územní plánování ZK Ing. Táňa Apostolovová členka výboru pro kulturu a památky ZK členka výboru kontrolního ZK Mokré Lazce tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: učitel Předcházející zkušenosti z oblasti veřejné správy: člen zastupitelstva kraje, předseda výboru pro územní plánování Vše je v lidech, jejich ochotě naslouchat, domluvit se a spolupracovat. Priority v zastupitelstvu: ekologie, ochrana životního prostředí, školství. tel.: osobní údaje: narozena , svobodná vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta povolání: v současnosti nezaměstnaná Předcházející zkušenosti v oblasti veřejné správy Bez zkušeností. Domov není pouze místo našeho bydliště, ale především místo, kde se cítíme dobře a kde nám ostatní rozumějí. Nechť se i Moravskoslezský kraj stane takovým domovem.

6 JUDr. Josef Babka člen zastupitelstva a rady kraje 1. náměstek hejtmana kraje předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém RK, člen komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ právnická fakulta UK Praha povolání: vedoucí odboru VÍTKOVICE, a.s poslanec, člen rady a tajemník NV dosud člen Zastupitelstva SMO člen Rady SMO, předseda právní komise 2000 dosud člen zastupitelstva kraje, člen Rady MSK, předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém 2012 dosud 1. náměstek hejtmana kraje Zajištění bezpečnosti, ochrany životů, zdraví a majetku občanů je jednou ze základních podmínek pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Zákonodárná iniciativa MSK je nejen právo Zastupitelstva MSK, ale i možnost jak ovlivnit zákony, které se dotýkají působnosti krajů a života jejich občanů. Petr Becher člen výboru pro kulturu a památky ZK člen výboru pro územní plánování ZK Mariánské Hory tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 6 dětí vzdělání: ÚS povolání: majitel firmy LIBREX knihkupectví a nakladatelství 2010 dosud zastupitel MOb Mariánské Hory a Hulváky 2010 dosud předseda finančního výboru Mob. Mariánské Hory a Hulváky Je třeba zastavit odchod lidí z kraje a obnovováním a zachováváním kulturních památek rozvíjet turistický ruch a služby. Podporovat podnikatele v kraji, kteří vytvářejí pracovní místa všemi prostředky. Pavel Bačgoň člen výboru pro životní prostředí ZK člen výboru kontrolního ZK Ing. Jiří Carbol člen výboru pro dopravu ZK člen výboru pro životní prostředí ZK Bruntál tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 2 děti vzdělání: SO povolání: předseda OV KSČM 2006 dosud člen Zastupitelstva města Bruntál 2006 dosud místopředseda kontrolního výboru města Bruntál S lidmi pro lidi Dobrá 558 tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta povolání: stavební inženýr starosta, místostarosta obce Dobrá náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje poslanec Parlamentu ČR 2010 dosud starosta obce Dobrá Jako zastupitel kraje chci hájit právo všech občanů na důstojný život, na dostupnou lékařskou péči a na vzdělání. Především budu podporovat zvýšení financování domovů pro seniory, pro sociálně potřebné nebo pro organizace, které se věnují dětem.

7 Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo předseda komise pro občany se zdravotním postižením RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 4 děti vzdělání: OU filozofická fakulta, UP Cyrilometodějská teologická fakulta povolání: ředitel Diecézní charity ostravsko- -opavské člen Rady městského obvodu -Poruba vedoucí odboru Magistrátu města Ostravy 2008 dosud člen zastupitelstva kraje David Drastich člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru kontrolního ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: SŠ povolání: manažer Bez zkušeností. Pracovat pro lidi a zajistit občanům kraje důstojné podmínky pro život. Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to. Kvalita a vyspělost společnosti se nehodnotí podle kvality života těch nejbohatších, ale podle kvality života těch nejchudších. Společnost musí vytvářet takové prostředí, aby se každý její člen mohl smysluplně seberealizovat a aktivně se spolupodílet na jejím rozvoji. V politice se dlouhodobě věnuji oblasti sociální a vzdělávání. MUDr. Ivan Drábek člen výboru pro dopravu ZK člen výboru zdravotního ZK PhDr. Jaroslav Dvořák člen zastupitelstva a rady kraje člen výboru sociálního ZK Opava tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: UP lékařská fakulta povolání: ředitel a primář PL Opava člen předsednictva ONV Opava 1994 dosud člen Zastupitelstva města Opava Kvalitní zdravotní péči a dopravou zlepšíme spokojenost občanů v kraji. Nový Jičín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, Masarykova univerzita v Brně povolání: starosta 2010 dosud zastupitel a radní města Nový Jičín místostarosta města Nový Jičín 2012 dosud starosta města Nový Jičín Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Priority v zastupitelstvu sociální oblast, školství, kultura, sport a tělovýchova, dotace, investice.

8 Ing. Lenka Fojtíková předsedkyně výboru pro územní plánování ZK členka komise organizační RK členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK -Poruba tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VUT Brno, fakulta stavební povolání: středoškolská učitelka Zastupitelstvo MOb -Poruba, členka komise školské a komise životního prostředí 2010 dosud Zastupitelstvo SMO, členka komise kultury, a komise pro dětí, mládež a sport Poctivá práce pro lidi, s přehledem, nadhledem a úsměvem. Priority v zastupitelstvu oblast školství, životní prostředí, územní plán. Mgr. Alena Grosová členka výboru sociálního ZK členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vítkov tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: UP přírodovědná fakulta povolání: učitelka gymnázia 2010 dosud zastupitelka města Vítkov, členka finančního výboru Stejné šance i pro obyvatele odlehlých oblastí. Priority v zastupitelstvu oblast školství. Mgr. Fotis Fotopulos člen komise pro zemědělství a venkov RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Ing. Andreas Hahn člen výboru pro dopravu ZK člen výboru kontrolního ZK Vrbno pod Pradědem, Mnichov tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: Fakulta sociálních studií MV povolání: úředník městského úřadu 2011 dosud člen majetkového výboru města Vrbna pod Pradědem Dostupná zdravotní péče ve všech oblastech MSK. Optimalizaci sítě škol provést, tak aby byla schopná pojmout i silné populační ročníky. Podpora malovčelařů. Kravaře tel.: , osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB strojní fakulta povolání: starosta města Kravaře tajemník MěÚ Kravaře 2002 dosud starosta města Kravaře 2004 dosud člen zastupitelstva kraje člen komise investiční RK 2004 dosud člen výboru pro dopravu ZK 2008 dosud člen výboru kontrolního ZK 2012 dosud člen Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko Chci aktivně přispět k rozvoji obcí a měst našeho kraje a dále se zabývat problematikou rozvoje dopravní infrastruktury našeho regionu.

9 Ing. Jitka Hanusová předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK členka výboru pro dopravu ZK Město Albrechtice tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ zemědělská povolání: místostarostka 2007 dosud místostarosta 2008 dosud členka zastupitelstva kraje předsedkyně výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost I složité věci mají své řešení. Zaměření na oblast školství a dopravy. Bc. Monika Havlíčková členka komise pro občany se zdravotním postižením RK předsedkyně výboru sociálního ZK Havířov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ obor veřejná správa a regionální politika povolání: OSVČ 2006 dosud členka Zastupitelstva statutárního města Havířova 2007 dosud předsedkyně sociální komise Rady města Havířova 2006 dosud asistentka poslankyně 2008 dosud členka sociální komise Svazu měst a obcí Sociálně spravedlivá a solidární společnost by měla jít ruku v ruce s morálkou a etikou a přispívat tak k prospěchu a spokojenosti všech občanů. Toto je má idea moderního, fungujícího státu. Tomáš Hanzel člen zastupitelstva a rady kraje člen výboru zahraničního ZK Mgr. Daniel Havlík člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje Karviná tel.: osobní údaje: narozen , svobodný, vzdělání: SŠ povolání: primátor města Karviná náměstek primátora města Karviné 2006 dosud primátor Karviné 2008 dosud člen rady kraje Zajištění potřebné zdravotní péče dostupné všem v kraji. Zvýšení tlaku na velké znečišťovatele, aby snižovali emise. Podpora rozvoje krajské průmyslové zóny. Ludgeřovice tel.: , osobní údaje: narozen , rozvedený, 3 děti vzdělání: OU obor Výchova mimo vyučování se specializací na tělesnou výchovu, Speciální pedagogika povolání: náměstek hejtmana kraje člen Zastupitelstva obce Ludgeřovice 2006 dosud starosta obce Ludgeřovice 2008 dosud člen zastupitelstva kraje předseda výboru pro tělovýchovu a sport, místopředseda výboru pro životní prostředí ZK Nebudu slibovat nemožné, jediné co mohu slíbit, je aktivní a poctivá práce pro občany našeho kraje. Dlouhodobě se zaměřuji na životní prostředí a oblast dopravní infrastruktury, zajímám se o školství a sociální politiku.

10 Ing. Petr Havránek člen komise investiční RK předseda výboru zahraničního ZK Jiří Hurta člen komise investiční RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Studénka tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: UP Filozofická fakulta, ČZU Provozně ekonomická fakulta povolání: ředitel společnosti 2010 dosud člen finančního výboru Zastupitelstva města Studénky Aktivním působením v zastupitelstvu, zejména v oblasti investic a rozšiřováním spolupráce s partnerskými regiony přispět k rozvoji Moravskoslezského kraje. tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: SŠ povolání: operátor výroby vodíku 6 let člen Zastupitelstva MOb Moravská a Přívoz Práci v zastupitelstvu chápu jako službu občanům Moravskoslezského kraje. Priority ekonomický rozvoj v souladu s životním prostředím. Mgr. Patrik Hujdus člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Mariánské Hory tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor sociální a mediální komunikace povolání: vedoucí vysílání HITRÁDIA ORION 2010 dosud člen zastupitelstva a rady MOb Mariánské Hory a Hulváky Politika je příliš vážná věc, než aby byla ponechána jen politikům. Proto jsem se rozhodl se jí aktivně účastnit, aby Moravskoslezský kraj byl místem, kde můžeme dobře žít my i naše děti. Priority ovzduší, dostupné zdravotnictví, kvalitní systém vzdělávání, dopravní infrastruktura a rozvoj kraje. Ing. Kateřina Chybidziurová předsedkyně výboru pro kulturu a památky RK členka výboru finančního ZK Jablunkov tel.: , osobní údaje: narozena , svobodná vzdělání: VŠP povolání: MěÚ Jablunkov zástupce ved. odboru školství a kultury a ekonom 2003 dosud členka komise pro občanské záležitosti Rady města Jablunkova, spolupráce s obcemi, Krajským úřadem MSK a ministerstvy, metodická pomoc pro obce i ředitele příspěvkových organizací Člověk se hodnotí dle toho, co učinil pro druhé. Nezapomeňme, že jsme zde pro občany. Podpora vzdělávání a kultury v Moravskoslezském kraji. Dokončení dopravní infrastruktury a zkvalitnění životního prostředí, zejména ovzduší v MSK.

11 Ing. Josef Jalůvka člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro územní plánování ZK Kopřivnice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 5 dětí vzdělání: VŠE povolání: starosta starosta poslanec Parlamentu ČR náměstek hejtmana kraje 2006 dosud starosta Stále platí, že Moravskoslezský kraj je regionem kontrastů a příležitostí, mým cílem je umožnit co nejvíce šikovným lidem, aby mohli tyto příležitosti co nejvíce využít pro rozvoj kraje. Mgr. Petr Juras člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Karviná tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: PřF UP Olomouc, povolání: ředitel školy 2002 dosud člen Zastupitelstva města Karviná 2008 dosud člen zastupitelstva kraje náměstek primátora města Karviná Svůj pozitivní postoj k našemu kraji se snažím předat i naši mladé generaci ve své práci. Rád bych, aby se na svět dívali s optimismem a zájmem. Aby krásu spatřovali v tvořivosti a tvárnosti. Nenechali se odradit náročností a nelehkostí, se kterou musí přistupovat k budování svého našeho kraje. Jen tak budou šťastni. Čím dříve začnou, tím jim to bude přirozenější. Tvořivost ve škole úspěch v životě. Ing. arch. Liana Janáčková předsedkyně komise pro zemědělství a venkov RK členka komise investiční RK členka komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozena , rozvedená, 2 děti vzdělání: VŠ Fakulta architektury VUT v Brně povolání: starostka 1990 dosud starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky senátorka Politika je součástí mého života, vnímám ji jako službu lidem. Po zkušenostech s komunální politikou i Senátem chci být užitečná i v kraji. Oblast zájmu rozvoj, podpora zaměstnanosti, zlepšení ovzduší, školství. Ing. Martin Juroška, Ph.D. člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru finančního ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, bezdětný vzdělání: VŠ povolání: starosta 2002 dosud zastupitel MOb Michálkovice 2010 dosud starosta MOb Michálkovice 2006 dosud člen zastupitelstva SMO Podpora vědy a výzkumu i podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, kulturních a sportovních aktivit, podpora činností dobrovolných hasičů i ekonomický rozvoj kraje.

12 Ing. Jaroslav Kala člen komise investiční RK předseda výboru pro dopravu ZK Ing. Petr Konůpka člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru pro územní plánování ZK Rýmařov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, VUT Brno, Fakulta strojní povolání: místostarosta 2005 dosud místostarosta 2008 dosud člen zastupitelstva kraje Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. J. A. Komenský Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, VUT Brno, Fakulta elektrotechnická povolání: OSVČ, živnostník 1994 dosud člen Zastupitelstva města Frýdku- -Místku 2008 dosud člen zastupitelstva kraje Efektivní kraj a moudré investice, ať se zdejším lidem daří více. Mgr. Pavel Kawulok předseda výboru pro národnostní menšiny ZK člen komise legislativní RK RSDr. Karel Kuboš člen zastupitelstva a rady kraje předseda výboru finančního ZK člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK Hrádek tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: VŠ povolání: právník člen výboru kontrolního zastupitelstva kraje zaměstnanec oddělení právního veřejnoprávní korporace Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Kopřivnice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: politický pracovník 1996 dosud člen Zastupitelstva města Kopřivnice 2010 dosud člen a předseda finančního výboru zastupitelstva města 2000 dosud člen zastupitelstva kraje 2008 dosud člen a předseda finančního výboru zastupitelstva kraje Stabilní a prorůstové financování potřeb Moravskoslezského kraje je základem jeho dalšího rozvoje.

13 Ing. Helena Kudelová členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK členka výboru pro životní prostředí ZK Vrbno pod Pradědem tel.: , osobní údaje: narozena , vdova, 1 dítě vzdělání: VUT Brno FAST povolání: stavební inženýrka stavební úřad místostarostka 2002 dosud starostka Člověk, který se přičinil, aby rostly dva klasy, kde dosud rostl jeden, více vykonal pro blaho pozemské, než všichni politikové a filosofové dohromady. Ve smyslu citátu Jonathana Swifta je mým cílem mít stále na paměti to, že podstatou rozhodování musí zůstat naplnění služby pro obyvatele kraje. Služby spočívající ve vytváření a udržování podmínek pro dobrý život a perspektivu ve všech regionech kraje. Zajímám se proto o regionální rozvoj, ŽP, CR. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. předseda komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK Petrovice u Karviné tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: VŠ povolání: vysokoškolský pedagog místostarosta obce Petrovice u Karviné náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 2010 dosud starosta obce Petrovice u Karviné Přispět svoji prací k tomu, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako atraktivní místo pro život, práci i zábavu. Za tímto účelem budu podporovat všechna opatření k podpoře rozvoje regionu. Bc. Vlastimil Kupka člen výboru pro dopravu ZK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Kyjovice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ logistiky povolání: učitel ve školícím středisku pro vzdělávání a výcvik řidičů 2001 dosud člen zastupitelstva obce předseda přestupkové komise obce 2010 dosud předseda finančního výboru zastupitelstva obce V zastupitelstvu chci přispět svou prací zejména na úsecích dopravy, tělovýchovy a sportu k maximálnímu využití všech možných zdrojů ke zkvalitnění a rozšíření činnosti na jmenovaných úsecích. Henryk Małysz člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Horní Suchá tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: gymnázium povolání: referent 2008 dosud člen zastupitelstva kraje 2010 dosud člen výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva obce Horní Suchá Tady jsem doma! Přál bych si, aby náš kraj byl domovem, kde by lidé byli šťastní, našli zde práci a vše, po čem touží. Důstojný, spokojený život občanů a rozvoj kraje je mým cílem.

14 Jaroslav Marek člen komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém ZK člen výboru pro kulturu a památky ZK Raškovice tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 2 děti vzdělání: SPŠH povolání: vedoucí provozu člen dopravní a bezpečnostní komise Frýdek-Místek 2008 dosud člen komise bezpečnostní a pro IZS rady kraje Jako politik jsem dal slib stručně řečeno nelhat a nekrást. Prioritou je bezpečný kraj. Bc. Jan Mayer člen výboru kontrolního ZK tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: VŠ Ostravská univerzita, obor informační technologie povolání: vlakový dispečer Městský obvod -Jih realizace doučování dětí ze sociálně slabých rodin Slušnost, poctivost a pracovní nasazení tak, aby se nám v našem kraji dobře žilo. Ing. Jiří Martinek člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje Havířov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB TU, Fakulta ekonomická povolání: náměstek hejtmana kraje 2010 dosud člen Rady města Havířova 2010 dosud člen Zastupitelstva města Havířova člen finančního výboru zastupitelstva města Havířova Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno. Kvalitní a dostupná zdravotní péče pro občany našeho kraje je hlavní prioritou. Bc. Radim Miklas člen výboru zahraničního ZK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý 1 dítě vzdělání: VŠ Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta povolání: místostarosta MOb -Jih 1998 dosud člen Zastupitelstva MOb -Jih 2006 dosud místostarosta MOb -Jih Je potřeba věci dělat v pořadí dle důležitosti a hlavně dělat ty správné věci. To je mnohokrát důležitější, než dělat věci správně.

15 Jiří Navrátil člen komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém RK člen výboru zahraničního ZK Mořkov tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: ÚSO povolání: místostarosta obce Mořkov 2010 dosud místostarosta obce Mořkov Politika na všech úrovních musí být službou pro občany a sliby se musí plnit. V krajském zastupitelstvu budu velmi usilovat o to, aby nedošlo k otevření dolů pod Beskydy. V krajském zastupitelstvu se dále zaměřím na témata vyplývající z práce ve výboru zahraničním a komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, ve kterých jsem členem. Miroslav Novák člen zastupitelstva a rady kraje hejtman kraje předseda komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: střední průmyslová škola stavební povolání: hejtman Moravskoslezského kraje člen Zastupitelstva MOb Poruba místostarosta MOb Poruba starosta MOb Poruba náměstek hejtmana kraje 2012 dosud hejtman kraje Moravskoslezský kraj jako nejdynamičtěji se rozvíjející region v České republice. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA předseda výboru zdravotního ZK člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK Ing. Libor Nowak člen výboru pro dopravu ZK člen výboru zdravotního ZK Bohumín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, LF ÚP Olomouc, studium MBA, B.I.B.S. Brno povolání: ředitel FN Zdravotní rada Okresní úřad Karviná , 2002 dosud člen Zastupitelstva města Bohumína , člen Rady města Bohumína Chci se věnovat tomu, čemu opravdu rozumím. Chci se tedy prioritně v zastupitelstvu věnovat oblasti zdravotnictví, která se v posledních letech stává čím dál výbušnější Krnov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, Fakulta stavební, FAST VÚT Brno povolání: ředitel společnosti 1998 dosud člen Zastupitelstva města Krnova 1998 dosud člen sportovní komise předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Krnova člen Rady města Krnova poslanec Parlamentu ČR 2011 dosud člen zastupitelstva kraje Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání je nejefektivnější boj s nezaměstnaností. Krajský úřad nevytvoří žádná pracovní místa, ale musí vytvářet podmínky pro podporu a rozvoj podnikání.

16 Ing. Pavlína Nytrová předsedkyně komise investiční RK členka výboru finančního ZK Ing. Břetislav Piterák člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru kontrolního ZK Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozena , rozvedená, 2 děti vzdělání: VŠ ekonomická povolání: ekonom 2002 dosud členka zastupitelstva SM Frýdek- -Místek, členka finančního výboru, sociálně-zdravotní komise, kulturní komise členka výboru sociálního ZK Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill Priority v zastupitelstvu oblast sociální, podpora podnikání a zaměstnanosti, životní prostředí. Veřovice tel.: , osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ vojenská, pedagogická nástavba povolání: starosta člen zastupitelstva obce a rady obce, předseda kontrolního výboru předseda kontrolního výboru 2006 dosud starosta obce Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo. Priority v zastupitelstvu životní prostředí ochrana přírody, ochrana Beskydského regionu, protipovodňová opatření v přírodě, ochrana ovzduší. Školství rekonstrukce škol a školek, sport Program rozvoje sportu v kraji. Rozvoj venkova. Mgr. Věra Palková členka zastupitelstva a rady kraje náměstkyně hejtmana kraje Bohumín tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: UP-přírodovědecká fakulta Olomouc povolání: náměstkyně hejtmana kraje místostarosta města Bohumína 2008 dosud náměstkyně hejtmana kraje Profesní motto: Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. J. A. Komenský Osobní motto: Tělo nechť každodenní své hýbání má. J. A. Komenský Jana Pohludková členka komise investiční RK členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK Horní Bludovice tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: ÚSO povolání: starostka matrikářka 2010 dosud starostka Pro dobré věci stojí za to bojovat. Pravda, svoboda, ctnost, úcta, přátelství nesmí být jen frázemi.

17 Bc. Martin Polášek člen komise pro občany se zdravotním postižením RK člen výboru finančního ZK Těrlicko tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB-TU Fakulta elektrotechniky a informatiky povolání: starosta člen zastupitelstva obce Těrlicko 2010 dosud starosta obce Nechť rozum zvítězí nad hloupostí. Priority v zastupitelstvu boj s ekoteroristy, turistický rozvoj kraje a spokojené obce. Bc. Věra Pražáková členka výboru sociálního ZK členka výboru zdravotního ZK -Krásné Pole tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: Ostravská univerzita ZSF povolání: vedoucí pracovnice komplexní péče v Hospici sv. Lukáše členka zdravotní komise MMO členka Zastupitelstva MOb Krásné Pole členka zdravotní a sociální komise 1998 dosud členka Zastupitelstva MOb Krásné Pole předsedkyně kulturní a školské komise 2002 dosud předsedkyně zdravotní a sociální komise Kvalita poskytované zdravotní a sociální péče, respektování důstojnosti člověka, etiky. Podpora rodin a péče v domácím prostředí. Ing. Eva Poštová, CSc. členka komise investiční RK členka výboru finančního ZK RSDr. Ing. Svatomír Recman člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje -Svinov tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ technického směru, aspirantura v oboru ekonomie povolání: starostka 1990 dosud členka Zastupitelstva MOb - -Svinov starostka obce členka výboru finančního SMO členka výboru finančního MSK 2010 dosud starostka obce Úkoly se plní mnohem snáze, když o nich máte přehled. Cíl musí člověk znát dříve, než trasu. Priority v zastupitelstvu rozpočet, finance. Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta, Akademie společenských věd Moskva, VŠE Praha povolání: náměstek hejtmana kraje 1990 dosud člen Zastupitelstva města Frýdku-Místku poslanec PČR (ČNR) 2008 dosud náměstek hejtmana kraje, člen rady a zastupitelstva kraje 2008 dosud člen komise Rady Asociace krajů ČR člen Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO člen Rady hospodářské a sociální Vím, že každý můj čin se zrcadlí v druhých lidech. Proto nezapomínám, že žijí vedle mne.

18 Ing. Adam Rykala předseda výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru zahraničního ZK Martin Sikora člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta povolání: poslanec zastupitel MOb -Jih 2010 dosud poslanec Parlamentu ČR Priority v zastupitelstvu regionální rozvoj, školství, krajský rozpočet, podpora volného času dětí a mládeže, přeshraniční spolupráce. Třinec tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: SPŠ stavební povolání: náměstek hejtmana kraje 1999 dosud člen Zastupitelstva města Třinec 2002 dosud člen finančního výboru Zastupitelstva města Třinec Vždy rád dělám práci, která dává smysl, je efektivní a které rozumím. nemám foto Ing. Renáta Rykalová členka výboru zahraničního ZK členka výboru pro životní prostředí ZK tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, obor procesní inženýrství povolání: referent MMO OOŽP MMO OOŽP referent vodního hospodářství Prioritou v zastupitelstvu: regionální rozvoj, životní prostředí. Ing. Vít Slováček člen komise organizační RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK člen výboru finančního ZK Český Těšín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB-TU, Fakulta strojní a elektrotechnická povolání: starosta města Českého Těšína 1998 dosud člen Zastupitelstva města Českého Těšína místostarosta města Českého Těšína 2006 dosud starosta města Českého Těšína 2004 dosud člen zastupitelstva kraje člen rady kraje Rád bych využil svých zkušeností z práce zastupitelstva a rady města pro rozvoj regionu a celého kraje. Priority stabilizace podpory organizací, které poskytují sociální služby a budování multikulturního kraje, který je místem setkávání mnoha národností.

19 Mgr. Jaroslav Stolařík člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Ing. David Sventek, MBA předseda výboru kontrolního ZK člen komise organizační RK Havířov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: odborný asistent VŠB-TU, katedra TV a Sportu člen komise školské Rady města Havířova Mezi mé priority patří oblast sportu a školství. Jablunkov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: Vysokoškolské ekonomické povolání: úředník 2006 dosud ředitel úřadu Regionální rady, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2013 dosud generální sekretář pro integrovaný rozvoj území, Rada pro fondy Společného strategického rámce Svou prací v zastupitelstvu chci přispět ke vzdělanějšímu, podnikavějšímu a čistějšímu Moravskoslezskému kraji, ze kterého lidé neodcházejí, kde se jim dobře žije a pracuje, kde jsou doma. Ing. Ivan Strachoň člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ dřevařská fakulta povolání: náměstek hejtmana kraje 2004 dosud člen zastupitelstva kraje předseda zahraničního výboru MSK člen finančního výboru MSK člen investiční komise Rady města Náš kraj má historii, má i budoucnost! Priority v zastupitelstvu z hlediska cestovního ruchu vytvořit z kraje atraktivní místo pro pobyt v letní i zimní sezóně. Vhodnými investicemi pokračovat ve zhodnocení majetku kraje. Ing. Eva Šillerová členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK členka výboru finančního ZK Havířov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 1 dítě vzdělání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie povolání: zástupce ředitele společnosti, ekonomka, interní auditor 2012 dosud členka dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj MSK Jako zastupitelka Moravskoslezského kraje budu poctivě pracovat a usilovat o jeho rozvoj. Rozvoj kraje je jednak o infrastruktuře, silném tržním zázemí a zdravých prosperujících firmách, ale hlavně občanech, jejich rodinách a jejich zázemí.

20 Mgr. Šárka Tekielová členka výboru pro životní prostředí ZK členka výboru finančního ZK tel.: osobní údaje: narozena , 2 děti vzdělání: VŠ, Ostravská univerzita v sociální pedagogika povolání: starostka 2002 SMO úředník, odbor MBŠaK, ÚMOb Radvanice a Bartovice 2009 úředník, odbor ÚPS, Krajský úřad MSK 2010 dosud starostka MOb Radvanice a Bartovice Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. (L. A. Seneca) Priority v zastupitelstvu životní prostředí. Ing. Jiří Vzientek člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK člen výboru pro územní plánování ZK Sviadnov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB obor řízení jakosti povolání: koordinátor CR asistent poslance 2004 dosud člen zastupitelstva kraje náměstek hejtmana kraje 2010 dosud člen Zastupitelstva obce Sviadnov Náš kraj má obrovský potenciál, je nejenom průmyslovým centrem země, ale je v něm i spousta zajímavých a krásných míst, která stojí za to navštívit. Je naším úkolem prezentovat všem, že strávit dovolenou v našem kraji je dobrá volba. Priority v zastupitelstvu vytváření pracovních příležitostí. Ing. Ctibor Vajda předseda komise legislativní RK člen výboru pro dopravu ZK Karel Wiewiórka člen výboru sociálního ZK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Kyjovice tel.: osobní údaje: narozen vzdělání: VŠB-TU povolání: OSVČ, neuvolněný starosta odborná pomoc při přípravě a realizaci dotací a investic V rámci výboru pro dopravu chci podporovat základní dopravní obslužnost pro občany, prosazovat technologický a ekologický rozvoj dopravy. V rámci legislativy chci podporovat návrhy na změnu zákonů z iniciativy kraje. Karviná tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: ÚSO-SPŠ Karviná povolání: OSVČ bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2002 dosud člen Zastupitelstva města Karviná předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Karviná Priority v zastupitelstvu vytváření pracovních příležitostí.

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidáti: Česká strana

Více

2008-2012 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2008-2012 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2008-2012 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2008-2012 Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.), bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků -

Více

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2 0 0 4-2 0 0 8 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vláda České republiky vnímá vznik krajů jako další významný krok k demokracii a právnímu státu v České republice, jako krok, kterým se naplňuje deset

Více

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Kraje Moravskoslezského konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. Ing. David Sventek, MBA, 37 let ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko 2.

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing.

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing. Usnesení z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 15. 11. 2010 2/M/10 8/M/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 2/M/10 OFR M. č. 2/2

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012

KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012 KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012 1. BABKA Josef Ostrava 55 let (právnické) zaměstnání - manaţer, místopředseda krajské rady zastupitel a předseda, 3 děti

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015 Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu 3. dubna 2015 Členění odboru Sekretariát Právník Stížnosti 5 Vedoucí odboru PaedDr. Libor Lenčo Oddělení správy škol PaedDr. Stanislava Šmídová 14 Oddělení

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 6. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 7. 3. 2007 ------------------------------------------------------------- čís. 6/31-6/38

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Kandidátní listina. konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)

Kandidátní listina. konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE Opakování organiz.principy VS Princip centralizace, decentralizace, koncentrace a dekoncentrace Princip územní a rezortní Princip monokratický a kolegiální Princip volební

Více

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009 Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem Praha, 26. listopadu 2009 Strategie rozvoje MS kraje na roky 2009-2016 1. Prostřed edí 2. Proces 3. Partnerství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 8. kola výzvy pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Regionálního

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci

Seznam grantových projektů schválených k realizaci Seznam grantových projektů schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Moravskoslezský

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. - delegování náhradníka na valnou hromadu

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. - delegování náhradníka na valnou hromadu STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9799/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační Kancelář primátora Legerová Ivana Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané Z/1/16 Stanovení funkcí a počtu členů Zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s t a n o v u j e pro volební období 2016-2020 počet členů Rady uvolněných pro výkon

Více

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský...

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský... Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech... 25.-26.10. 2013... Volební kraj...jihomoravský......strana Práv Občanů ZEMANOVCI... Kandidáti: 1. Mgr.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Číslo kola výzvy: 2 Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.24,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 Veřejnoprávní smlouvy

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 14. prosince 2015 O B S A H 1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ EU CHCE ITI s EU chce městům umožnit řešit jejich skutečné

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

2. d í l - O B C E O BCE Města...r Statutární města Jiné označení m ěst Symboly Znak..

2. d í l - O B C E O BCE Města...r Statutární města Jiné označení m ěst Symboly Znak.. ÚVOD... 11 1. díl - C H A R A K TERISTIK A Ú ZEM N Í SAMOSPRÁVY... 13 1 ZÁKLADNÍ POJMY A STRUČNÁ KOMPARACE... 13 1.1 Způsoby výkonu veřejné správy... 14 1.1.1 Centralizovaná státní správa... 14 1.1.2 Decentralizovaná

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více