Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

2

3 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Celkem vzniklo 14 krajů, které byly formálně ustaveny od První volby do krajských zastupitelstev se ale konaly až v listopadu Teprve ustavením krajských řídících orgánů začaly kraje skutečně fungovat. Pro potřebu srovnání s územním členěním EU bylo rozhodnuto o sloučení čtrnácti krajů do osmi regionů soudržnosti (kohezních regionů, odpovídajících úrovni NUTS II v EU). Krajská samospráva byla vytvořena, aby lépe reagovala na potřeby jednotlivých regionů České republiky. Kraje z velké části převzaly odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a zároveň se staly jedním z hlavních aktérů regionální politiky. V tomto smyslu byla úloha krajů zakotvena v české legislativě. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, uvádí zákon o krajích (č. 129/2000 Sb., 1). Kraje mohou ze svých vlastních prostředků financovat vlastní rozvojové projekty nebo mohou poskytovat dotace obcím a jiným subjektům působícím na území kraje v nejrůznějších oblastech veřejného života ( 36 téhož zákona). Úlohu krajů dále definuje zákon o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.). Na území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a - -město vznikl tehdy Ostravský kraj. Sídelním městem se stala. Zasedání zastupitelstva 29. března 2001 přijalo usnesení, v němž souhlasilo se změnou názvu kraje na Moravskoslezský a navrhlo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vydat ústavní zákon, kterým se mění platný zákon č. 347/1997 Sb., dne 31. května 2001 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 176/2001 Sb., od tohoto dne používáme název Moravskoslezský kraj. RADA Moravskoslezského KRAJE Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Radě je vyhrazeno - zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Moravskoslezského kraje - má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje úkoly na úsecích: Hejtman kraje: Miroslav Novák (ČSSD) bezpečnost a krizové řízení integrovaný záchranný systém zahraniční vztahy finance tel.: V pořadí již čtvrté volby do krajských zastupitelstev proběhly v říjnu Občané Moravskoslezského kraje volili pro volební období opět 65členné Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, v němž získala: Česká strana sociálně demokratická 24 mandátů Komunistická strana Čech a Moravy 20 mandátů Občanská demokratická strana 9 mandátů Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) 7 mandátů Nezávislí 5 mandátů 1. náměstek hejtmana kraje: JUDr. Josef Babka (KSČM) legislativa tel.: rada Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne byl hejtmanem kraje zvolen pan Miroslav Novák (ČSSD), který v předchozím funkčním období vykonával funkci 1. náměstka hejtmana kraje. Členové zastupitelstva kraje na ustavujícím zasedání zvolili ze svého středu také 11člennou Radu Moravskoslezského kraje - ta je kromě již zmíněného hejtmana kraje tvořena 7 náměstky hejtmana kraje a 3 dalšími členy rady kraje. Nově byl zřízen post neuvolněného náměstka hejtmana kraje, který bude mít ve stávajícím funkční období svěřeny úkoly v oblasti legislativy. Náměstkyně hejtmana kraje: Mgr. Věra Palková (ČSSD) školství a mládež sport a tělovýchova tel.: K plnění úkolů volených orgánů kraje bylo zastupitelstvem kraje zřízeno 12 výborů a radou kraje 8 komisí.

4 Náměstek hejtmana kraje: Ing. Jiří Martinek (ČSSD) zdravotnictví tel.: Další členové rady kraje: Náměstek hejtmana kraje: Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) doprava silniční hospodářství životní prostředí a zemědělství tel.: PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Ing. RSDr. Svatomír Recman (KSČM) sociální věci kultura památková péče tel.: Tomáš Hanzel (ČSSD) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Martin Sikora (ČSSD) regionální rozvoj evropské fondy a operační programy tel.: RSDr. Karel Kuboš (KSČM) tel.: Náměstek hejtmana kraje: Ing. Ivan Strachoň (KSČM) investice a majetek územní plánování cestovní ruch tel.:

5 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE Zastupitelstvo kraje vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. V úvodu 1. (ustavujícího) zasedání dne 9. listopadu 2012 složili členové zastupitelstva kraje slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Mgr. Dagmar Adamová členka výboru sociálního ZK členka výboru zdravotního ZK Jablunkov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ pedagogická fakulta povolání: ředitelka ZŠ a MŠ 1994 dosud členka Zastupitelstva města Jablunkova 2000 dosud členka zastupitelstva kraje předsedkyně výboru zdravotního a sociálního členka rady kraje, předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením 2008 dosud členka zdravotního a sociálního výboru I nadále se budu věnovat práci ve zdravotním a sociálním výboru. Chci být nápomocná organizacím i jednotlivcům, kteří usilují nezištně o pomoc hendikepovaným a sociálně slabým, kteří by se bez pomoci druhých neobešli. Ing. Jan Adámek předseda výboru pro životní prostředí ZK člen výboru pro územní plánování ZK Ing. Táňa Apostolovová členka výboru pro kulturu a památky ZK členka výboru kontrolního ZK Mokré Lazce tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: učitel Předcházející zkušenosti z oblasti veřejné správy: člen zastupitelstva kraje, předseda výboru pro územní plánování Vše je v lidech, jejich ochotě naslouchat, domluvit se a spolupracovat. Priority v zastupitelstvu: ekologie, ochrana životního prostředí, školství. tel.: osobní údaje: narozena , svobodná vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta povolání: v současnosti nezaměstnaná Předcházející zkušenosti v oblasti veřejné správy Bez zkušeností. Domov není pouze místo našeho bydliště, ale především místo, kde se cítíme dobře a kde nám ostatní rozumějí. Nechť se i Moravskoslezský kraj stane takovým domovem.

6 JUDr. Josef Babka člen zastupitelstva a rady kraje 1. náměstek hejtmana kraje předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém RK, člen komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ právnická fakulta UK Praha povolání: vedoucí odboru VÍTKOVICE, a.s poslanec, člen rady a tajemník NV dosud člen Zastupitelstva SMO člen Rady SMO, předseda právní komise 2000 dosud člen zastupitelstva kraje, člen Rady MSK, předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém 2012 dosud 1. náměstek hejtmana kraje Zajištění bezpečnosti, ochrany životů, zdraví a majetku občanů je jednou ze základních podmínek pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Zákonodárná iniciativa MSK je nejen právo Zastupitelstva MSK, ale i možnost jak ovlivnit zákony, které se dotýkají působnosti krajů a života jejich občanů. Petr Becher člen výboru pro kulturu a památky ZK člen výboru pro územní plánování ZK Mariánské Hory tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 6 dětí vzdělání: ÚS povolání: majitel firmy LIBREX knihkupectví a nakladatelství 2010 dosud zastupitel MOb Mariánské Hory a Hulváky 2010 dosud předseda finančního výboru Mob. Mariánské Hory a Hulváky Je třeba zastavit odchod lidí z kraje a obnovováním a zachováváním kulturních památek rozvíjet turistický ruch a služby. Podporovat podnikatele v kraji, kteří vytvářejí pracovní místa všemi prostředky. Pavel Bačgoň člen výboru pro životní prostředí ZK člen výboru kontrolního ZK Ing. Jiří Carbol člen výboru pro dopravu ZK člen výboru pro životní prostředí ZK Bruntál tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 2 děti vzdělání: SO povolání: předseda OV KSČM 2006 dosud člen Zastupitelstva města Bruntál 2006 dosud místopředseda kontrolního výboru města Bruntál S lidmi pro lidi Dobrá 558 tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta povolání: stavební inženýr starosta, místostarosta obce Dobrá náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje poslanec Parlamentu ČR 2010 dosud starosta obce Dobrá Jako zastupitel kraje chci hájit právo všech občanů na důstojný život, na dostupnou lékařskou péči a na vzdělání. Především budu podporovat zvýšení financování domovů pro seniory, pro sociálně potřebné nebo pro organizace, které se věnují dětem.

7 Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo předseda komise pro občany se zdravotním postižením RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 4 děti vzdělání: OU filozofická fakulta, UP Cyrilometodějská teologická fakulta povolání: ředitel Diecézní charity ostravsko- -opavské člen Rady městského obvodu -Poruba vedoucí odboru Magistrátu města Ostravy 2008 dosud člen zastupitelstva kraje David Drastich člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru kontrolního ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: SŠ povolání: manažer Bez zkušeností. Pracovat pro lidi a zajistit občanům kraje důstojné podmínky pro život. Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to. Kvalita a vyspělost společnosti se nehodnotí podle kvality života těch nejbohatších, ale podle kvality života těch nejchudších. Společnost musí vytvářet takové prostředí, aby se každý její člen mohl smysluplně seberealizovat a aktivně se spolupodílet na jejím rozvoji. V politice se dlouhodobě věnuji oblasti sociální a vzdělávání. MUDr. Ivan Drábek člen výboru pro dopravu ZK člen výboru zdravotního ZK PhDr. Jaroslav Dvořák člen zastupitelstva a rady kraje člen výboru sociálního ZK Opava tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: UP lékařská fakulta povolání: ředitel a primář PL Opava člen předsednictva ONV Opava 1994 dosud člen Zastupitelstva města Opava Kvalitní zdravotní péči a dopravou zlepšíme spokojenost občanů v kraji. Nový Jičín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, Masarykova univerzita v Brně povolání: starosta 2010 dosud zastupitel a radní města Nový Jičín místostarosta města Nový Jičín 2012 dosud starosta města Nový Jičín Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Priority v zastupitelstvu sociální oblast, školství, kultura, sport a tělovýchova, dotace, investice.

8 Ing. Lenka Fojtíková předsedkyně výboru pro územní plánování ZK členka komise organizační RK členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK -Poruba tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VUT Brno, fakulta stavební povolání: středoškolská učitelka Zastupitelstvo MOb -Poruba, členka komise školské a komise životního prostředí 2010 dosud Zastupitelstvo SMO, členka komise kultury, a komise pro dětí, mládež a sport Poctivá práce pro lidi, s přehledem, nadhledem a úsměvem. Priority v zastupitelstvu oblast školství, životní prostředí, územní plán. Mgr. Alena Grosová členka výboru sociálního ZK členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vítkov tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: UP přírodovědná fakulta povolání: učitelka gymnázia 2010 dosud zastupitelka města Vítkov, členka finančního výboru Stejné šance i pro obyvatele odlehlých oblastí. Priority v zastupitelstvu oblast školství. Mgr. Fotis Fotopulos člen komise pro zemědělství a venkov RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Ing. Andreas Hahn člen výboru pro dopravu ZK člen výboru kontrolního ZK Vrbno pod Pradědem, Mnichov tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: Fakulta sociálních studií MV povolání: úředník městského úřadu 2011 dosud člen majetkového výboru města Vrbna pod Pradědem Dostupná zdravotní péče ve všech oblastech MSK. Optimalizaci sítě škol provést, tak aby byla schopná pojmout i silné populační ročníky. Podpora malovčelařů. Kravaře tel.: , osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB strojní fakulta povolání: starosta města Kravaře tajemník MěÚ Kravaře 2002 dosud starosta města Kravaře 2004 dosud člen zastupitelstva kraje člen komise investiční RK 2004 dosud člen výboru pro dopravu ZK 2008 dosud člen výboru kontrolního ZK 2012 dosud člen Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko Chci aktivně přispět k rozvoji obcí a měst našeho kraje a dále se zabývat problematikou rozvoje dopravní infrastruktury našeho regionu.

9 Ing. Jitka Hanusová předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK členka výboru pro dopravu ZK Město Albrechtice tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ zemědělská povolání: místostarostka 2007 dosud místostarosta 2008 dosud členka zastupitelstva kraje předsedkyně výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost I složité věci mají své řešení. Zaměření na oblast školství a dopravy. Bc. Monika Havlíčková členka komise pro občany se zdravotním postižením RK předsedkyně výboru sociálního ZK Havířov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ obor veřejná správa a regionální politika povolání: OSVČ 2006 dosud členka Zastupitelstva statutárního města Havířova 2007 dosud předsedkyně sociální komise Rady města Havířova 2006 dosud asistentka poslankyně 2008 dosud členka sociální komise Svazu měst a obcí Sociálně spravedlivá a solidární společnost by měla jít ruku v ruce s morálkou a etikou a přispívat tak k prospěchu a spokojenosti všech občanů. Toto je má idea moderního, fungujícího státu. Tomáš Hanzel člen zastupitelstva a rady kraje člen výboru zahraničního ZK Mgr. Daniel Havlík člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje Karviná tel.: osobní údaje: narozen , svobodný, vzdělání: SŠ povolání: primátor města Karviná náměstek primátora města Karviné 2006 dosud primátor Karviné 2008 dosud člen rady kraje Zajištění potřebné zdravotní péče dostupné všem v kraji. Zvýšení tlaku na velké znečišťovatele, aby snižovali emise. Podpora rozvoje krajské průmyslové zóny. Ludgeřovice tel.: , osobní údaje: narozen , rozvedený, 3 děti vzdělání: OU obor Výchova mimo vyučování se specializací na tělesnou výchovu, Speciální pedagogika povolání: náměstek hejtmana kraje člen Zastupitelstva obce Ludgeřovice 2006 dosud starosta obce Ludgeřovice 2008 dosud člen zastupitelstva kraje předseda výboru pro tělovýchovu a sport, místopředseda výboru pro životní prostředí ZK Nebudu slibovat nemožné, jediné co mohu slíbit, je aktivní a poctivá práce pro občany našeho kraje. Dlouhodobě se zaměřuji na životní prostředí a oblast dopravní infrastruktury, zajímám se o školství a sociální politiku.

10 Ing. Petr Havránek člen komise investiční RK předseda výboru zahraničního ZK Jiří Hurta člen komise investiční RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Studénka tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: UP Filozofická fakulta, ČZU Provozně ekonomická fakulta povolání: ředitel společnosti 2010 dosud člen finančního výboru Zastupitelstva města Studénky Aktivním působením v zastupitelstvu, zejména v oblasti investic a rozšiřováním spolupráce s partnerskými regiony přispět k rozvoji Moravskoslezského kraje. tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: SŠ povolání: operátor výroby vodíku 6 let člen Zastupitelstva MOb Moravská a Přívoz Práci v zastupitelstvu chápu jako službu občanům Moravskoslezského kraje. Priority ekonomický rozvoj v souladu s životním prostředím. Mgr. Patrik Hujdus člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Mariánské Hory tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor sociální a mediální komunikace povolání: vedoucí vysílání HITRÁDIA ORION 2010 dosud člen zastupitelstva a rady MOb Mariánské Hory a Hulváky Politika je příliš vážná věc, než aby byla ponechána jen politikům. Proto jsem se rozhodl se jí aktivně účastnit, aby Moravskoslezský kraj byl místem, kde můžeme dobře žít my i naše děti. Priority ovzduší, dostupné zdravotnictví, kvalitní systém vzdělávání, dopravní infrastruktura a rozvoj kraje. Ing. Kateřina Chybidziurová předsedkyně výboru pro kulturu a památky RK členka výboru finančního ZK Jablunkov tel.: , osobní údaje: narozena , svobodná vzdělání: VŠP povolání: MěÚ Jablunkov zástupce ved. odboru školství a kultury a ekonom 2003 dosud členka komise pro občanské záležitosti Rady města Jablunkova, spolupráce s obcemi, Krajským úřadem MSK a ministerstvy, metodická pomoc pro obce i ředitele příspěvkových organizací Člověk se hodnotí dle toho, co učinil pro druhé. Nezapomeňme, že jsme zde pro občany. Podpora vzdělávání a kultury v Moravskoslezském kraji. Dokončení dopravní infrastruktury a zkvalitnění životního prostředí, zejména ovzduší v MSK.

11 Ing. Josef Jalůvka člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro územní plánování ZK Kopřivnice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 5 dětí vzdělání: VŠE povolání: starosta starosta poslanec Parlamentu ČR náměstek hejtmana kraje 2006 dosud starosta Stále platí, že Moravskoslezský kraj je regionem kontrastů a příležitostí, mým cílem je umožnit co nejvíce šikovným lidem, aby mohli tyto příležitosti co nejvíce využít pro rozvoj kraje. Mgr. Petr Juras člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Karviná tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: PřF UP Olomouc, povolání: ředitel školy 2002 dosud člen Zastupitelstva města Karviná 2008 dosud člen zastupitelstva kraje náměstek primátora města Karviná Svůj pozitivní postoj k našemu kraji se snažím předat i naši mladé generaci ve své práci. Rád bych, aby se na svět dívali s optimismem a zájmem. Aby krásu spatřovali v tvořivosti a tvárnosti. Nenechali se odradit náročností a nelehkostí, se kterou musí přistupovat k budování svého našeho kraje. Jen tak budou šťastni. Čím dříve začnou, tím jim to bude přirozenější. Tvořivost ve škole úspěch v životě. Ing. arch. Liana Janáčková předsedkyně komise pro zemědělství a venkov RK členka komise investiční RK členka komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozena , rozvedená, 2 děti vzdělání: VŠ Fakulta architektury VUT v Brně povolání: starostka 1990 dosud starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky senátorka Politika je součástí mého života, vnímám ji jako službu lidem. Po zkušenostech s komunální politikou i Senátem chci být užitečná i v kraji. Oblast zájmu rozvoj, podpora zaměstnanosti, zlepšení ovzduší, školství. Ing. Martin Juroška, Ph.D. člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru finančního ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, bezdětný vzdělání: VŠ povolání: starosta 2002 dosud zastupitel MOb Michálkovice 2010 dosud starosta MOb Michálkovice 2006 dosud člen zastupitelstva SMO Podpora vědy a výzkumu i podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, kulturních a sportovních aktivit, podpora činností dobrovolných hasičů i ekonomický rozvoj kraje.

12 Ing. Jaroslav Kala člen komise investiční RK předseda výboru pro dopravu ZK Ing. Petr Konůpka člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru pro územní plánování ZK Rýmařov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, VUT Brno, Fakulta strojní povolání: místostarosta 2005 dosud místostarosta 2008 dosud člen zastupitelstva kraje Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. J. A. Komenský Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, VUT Brno, Fakulta elektrotechnická povolání: OSVČ, živnostník 1994 dosud člen Zastupitelstva města Frýdku- -Místku 2008 dosud člen zastupitelstva kraje Efektivní kraj a moudré investice, ať se zdejším lidem daří více. Mgr. Pavel Kawulok předseda výboru pro národnostní menšiny ZK člen komise legislativní RK RSDr. Karel Kuboš člen zastupitelstva a rady kraje předseda výboru finančního ZK člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK Hrádek tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: VŠ povolání: právník člen výboru kontrolního zastupitelstva kraje zaměstnanec oddělení právního veřejnoprávní korporace Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Kopřivnice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: politický pracovník 1996 dosud člen Zastupitelstva města Kopřivnice 2010 dosud člen a předseda finančního výboru zastupitelstva města 2000 dosud člen zastupitelstva kraje 2008 dosud člen a předseda finančního výboru zastupitelstva kraje Stabilní a prorůstové financování potřeb Moravskoslezského kraje je základem jeho dalšího rozvoje.

13 Ing. Helena Kudelová členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK členka výboru pro životní prostředí ZK Vrbno pod Pradědem tel.: , osobní údaje: narozena , vdova, 1 dítě vzdělání: VUT Brno FAST povolání: stavební inženýrka stavební úřad místostarostka 2002 dosud starostka Člověk, který se přičinil, aby rostly dva klasy, kde dosud rostl jeden, více vykonal pro blaho pozemské, než všichni politikové a filosofové dohromady. Ve smyslu citátu Jonathana Swifta je mým cílem mít stále na paměti to, že podstatou rozhodování musí zůstat naplnění služby pro obyvatele kraje. Služby spočívající ve vytváření a udržování podmínek pro dobrý život a perspektivu ve všech regionech kraje. Zajímám se proto o regionální rozvoj, ŽP, CR. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. předseda komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK Petrovice u Karviné tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: VŠ povolání: vysokoškolský pedagog místostarosta obce Petrovice u Karviné náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 2010 dosud starosta obce Petrovice u Karviné Přispět svoji prací k tomu, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako atraktivní místo pro život, práci i zábavu. Za tímto účelem budu podporovat všechna opatření k podpoře rozvoje regionu. Bc. Vlastimil Kupka člen výboru pro dopravu ZK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Kyjovice tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ logistiky povolání: učitel ve školícím středisku pro vzdělávání a výcvik řidičů 2001 dosud člen zastupitelstva obce předseda přestupkové komise obce 2010 dosud předseda finančního výboru zastupitelstva obce V zastupitelstvu chci přispět svou prací zejména na úsecích dopravy, tělovýchovy a sportu k maximálnímu využití všech možných zdrojů ke zkvalitnění a rozšíření činnosti na jmenovaných úsecích. Henryk Małysz člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Horní Suchá tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: gymnázium povolání: referent 2008 dosud člen zastupitelstva kraje 2010 dosud člen výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva obce Horní Suchá Tady jsem doma! Přál bych si, aby náš kraj byl domovem, kde by lidé byli šťastní, našli zde práci a vše, po čem touží. Důstojný, spokojený život občanů a rozvoj kraje je mým cílem.

14 Jaroslav Marek člen komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém ZK člen výboru pro kulturu a památky ZK Raškovice tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 2 děti vzdělání: SPŠH povolání: vedoucí provozu člen dopravní a bezpečnostní komise Frýdek-Místek 2008 dosud člen komise bezpečnostní a pro IZS rady kraje Jako politik jsem dal slib stručně řečeno nelhat a nekrást. Prioritou je bezpečný kraj. Bc. Jan Mayer člen výboru kontrolního ZK tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: VŠ Ostravská univerzita, obor informační technologie povolání: vlakový dispečer Městský obvod -Jih realizace doučování dětí ze sociálně slabých rodin Slušnost, poctivost a pracovní nasazení tak, aby se nám v našem kraji dobře žilo. Ing. Jiří Martinek člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje Havířov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB TU, Fakulta ekonomická povolání: náměstek hejtmana kraje 2010 dosud člen Rady města Havířova 2010 dosud člen Zastupitelstva města Havířova člen finančního výboru zastupitelstva města Havířova Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno. Kvalitní a dostupná zdravotní péče pro občany našeho kraje je hlavní prioritou. Bc. Radim Miklas člen výboru zahraničního ZK člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý 1 dítě vzdělání: VŠ Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta povolání: místostarosta MOb -Jih 1998 dosud člen Zastupitelstva MOb -Jih 2006 dosud místostarosta MOb -Jih Je potřeba věci dělat v pořadí dle důležitosti a hlavně dělat ty správné věci. To je mnohokrát důležitější, než dělat věci správně.

15 Jiří Navrátil člen komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém RK člen výboru zahraničního ZK Mořkov tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: ÚSO povolání: místostarosta obce Mořkov 2010 dosud místostarosta obce Mořkov Politika na všech úrovních musí být službou pro občany a sliby se musí plnit. V krajském zastupitelstvu budu velmi usilovat o to, aby nedošlo k otevření dolů pod Beskydy. V krajském zastupitelstvu se dále zaměřím na témata vyplývající z práce ve výboru zahraničním a komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, ve kterých jsem členem. Miroslav Novák člen zastupitelstva a rady kraje hejtman kraje předseda komise organizační RK tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: střední průmyslová škola stavební povolání: hejtman Moravskoslezského kraje člen Zastupitelstva MOb Poruba místostarosta MOb Poruba starosta MOb Poruba náměstek hejtmana kraje 2012 dosud hejtman kraje Moravskoslezský kraj jako nejdynamičtěji se rozvíjející region v České republice. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA předseda výboru zdravotního ZK člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK Ing. Libor Nowak člen výboru pro dopravu ZK člen výboru zdravotního ZK Bohumín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, LF ÚP Olomouc, studium MBA, B.I.B.S. Brno povolání: ředitel FN Zdravotní rada Okresní úřad Karviná , 2002 dosud člen Zastupitelstva města Bohumína , člen Rady města Bohumína Chci se věnovat tomu, čemu opravdu rozumím. Chci se tedy prioritně v zastupitelstvu věnovat oblasti zdravotnictví, která se v posledních letech stává čím dál výbušnější Krnov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ, Fakulta stavební, FAST VÚT Brno povolání: ředitel společnosti 1998 dosud člen Zastupitelstva města Krnova 1998 dosud člen sportovní komise předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Krnova člen Rady města Krnova poslanec Parlamentu ČR 2011 dosud člen zastupitelstva kraje Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání je nejefektivnější boj s nezaměstnaností. Krajský úřad nevytvoří žádná pracovní místa, ale musí vytvářet podmínky pro podporu a rozvoj podnikání.

16 Ing. Pavlína Nytrová předsedkyně komise investiční RK členka výboru finančního ZK Ing. Břetislav Piterák člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru kontrolního ZK Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozena , rozvedená, 2 děti vzdělání: VŠ ekonomická povolání: ekonom 2002 dosud členka zastupitelstva SM Frýdek- -Místek, členka finančního výboru, sociálně-zdravotní komise, kulturní komise členka výboru sociálního ZK Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill Priority v zastupitelstvu oblast sociální, podpora podnikání a zaměstnanosti, životní prostředí. Veřovice tel.: , osobní údaje: narozen , ženatý, 3 děti vzdělání: VŠ vojenská, pedagogická nástavba povolání: starosta člen zastupitelstva obce a rady obce, předseda kontrolního výboru předseda kontrolního výboru 2006 dosud starosta obce Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo. Priority v zastupitelstvu životní prostředí ochrana přírody, ochrana Beskydského regionu, protipovodňová opatření v přírodě, ochrana ovzduší. Školství rekonstrukce škol a školek, sport Program rozvoje sportu v kraji. Rozvoj venkova. Mgr. Věra Palková členka zastupitelstva a rady kraje náměstkyně hejtmana kraje Bohumín tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: UP-přírodovědecká fakulta Olomouc povolání: náměstkyně hejtmana kraje místostarosta města Bohumína 2008 dosud náměstkyně hejtmana kraje Profesní motto: Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. J. A. Komenský Osobní motto: Tělo nechť každodenní své hýbání má. J. A. Komenský Jana Pohludková členka komise investiční RK členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK Horní Bludovice tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: ÚSO povolání: starostka matrikářka 2010 dosud starostka Pro dobré věci stojí za to bojovat. Pravda, svoboda, ctnost, úcta, přátelství nesmí být jen frázemi.

17 Bc. Martin Polášek člen komise pro občany se zdravotním postižením RK člen výboru finančního ZK Těrlicko tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB-TU Fakulta elektrotechniky a informatiky povolání: starosta člen zastupitelstva obce Těrlicko 2010 dosud starosta obce Nechť rozum zvítězí nad hloupostí. Priority v zastupitelstvu boj s ekoteroristy, turistický rozvoj kraje a spokojené obce. Bc. Věra Pražáková členka výboru sociálního ZK členka výboru zdravotního ZK -Krásné Pole tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: Ostravská univerzita ZSF povolání: vedoucí pracovnice komplexní péče v Hospici sv. Lukáše členka zdravotní komise MMO členka Zastupitelstva MOb Krásné Pole členka zdravotní a sociální komise 1998 dosud členka Zastupitelstva MOb Krásné Pole předsedkyně kulturní a školské komise 2002 dosud předsedkyně zdravotní a sociální komise Kvalita poskytované zdravotní a sociální péče, respektování důstojnosti člověka, etiky. Podpora rodin a péče v domácím prostředí. Ing. Eva Poštová, CSc. členka komise investiční RK členka výboru finančního ZK RSDr. Ing. Svatomír Recman člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje -Svinov tel.: , osobní údaje: narozena , vdaná, 2 děti vzdělání: VŠ technického směru, aspirantura v oboru ekonomie povolání: starostka 1990 dosud členka Zastupitelstva MOb - -Svinov starostka obce členka výboru finančního SMO členka výboru finančního MSK 2010 dosud starostka obce Úkoly se plní mnohem snáze, když o nich máte přehled. Cíl musí člověk znát dříve, než trasu. Priority v zastupitelstvu rozpočet, finance. Frýdek-Místek tel.: osobní údaje: narozen , rozvedený, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta, Akademie společenských věd Moskva, VŠE Praha povolání: náměstek hejtmana kraje 1990 dosud člen Zastupitelstva města Frýdku-Místku poslanec PČR (ČNR) 2008 dosud náměstek hejtmana kraje, člen rady a zastupitelstva kraje 2008 dosud člen komise Rady Asociace krajů ČR člen Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO člen Rady hospodářské a sociální Vím, že každý můj čin se zrcadlí v druhých lidech. Proto nezapomínám, že žijí vedle mne.

18 Ing. Adam Rykala předseda výboru pro tělovýchovu a sport ZK člen výboru zahraničního ZK Martin Sikora člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, ekonomická fakulta povolání: poslanec zastupitel MOb -Jih 2010 dosud poslanec Parlamentu ČR Priority v zastupitelstvu regionální rozvoj, školství, krajský rozpočet, podpora volného času dětí a mládeže, přeshraniční spolupráce. Třinec tel.: osobní údaje: narozen , svobodný vzdělání: SPŠ stavební povolání: náměstek hejtmana kraje 1999 dosud člen Zastupitelstva města Třinec 2002 dosud člen finančního výboru Zastupitelstva města Třinec Vždy rád dělám práci, která dává smysl, je efektivní a které rozumím. nemám foto Ing. Renáta Rykalová členka výboru zahraničního ZK členka výboru pro životní prostředí ZK tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 1 dítě vzdělání: VŠB-TU, obor procesní inženýrství povolání: referent MMO OOŽP MMO OOŽP referent vodního hospodářství Prioritou v zastupitelstvu: regionální rozvoj, životní prostředí. Ing. Vít Slováček člen komise organizační RK člen výboru pro národnostní menšiny ZK člen výboru finančního ZK Český Těšín tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB-TU, Fakulta strojní a elektrotechnická povolání: starosta města Českého Těšína 1998 dosud člen Zastupitelstva města Českého Těšína místostarosta města Českého Těšína 2006 dosud starosta města Českého Těšína 2004 dosud člen zastupitelstva kraje člen rady kraje Rád bych využil svých zkušeností z práce zastupitelstva a rady města pro rozvoj regionu a celého kraje. Priority stabilizace podpory organizací, které poskytují sociální služby a budování multikulturního kraje, který je místem setkávání mnoha národností.

19 Mgr. Jaroslav Stolařík člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy RK člen výboru pro tělovýchovu a sport ZK Ing. David Sventek, MBA předseda výboru kontrolního ZK člen komise organizační RK Havířov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ povolání: odborný asistent VŠB-TU, katedra TV a Sportu člen komise školské Rady města Havířova Mezi mé priority patří oblast sportu a školství. Jablunkov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: Vysokoškolské ekonomické povolání: úředník 2006 dosud ředitel úřadu Regionální rady, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2013 dosud generální sekretář pro integrovaný rozvoj území, Rada pro fondy Společného strategického rámce Svou prací v zastupitelstvu chci přispět ke vzdělanějšímu, podnikavějšímu a čistějšímu Moravskoslezskému kraji, ze kterého lidé neodcházejí, kde se jim dobře žije a pracuje, kde jsou doma. Ing. Ivan Strachoň člen zastupitelstva a rady kraje náměstek hejtmana kraje tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠ dřevařská fakulta povolání: náměstek hejtmana kraje 2004 dosud člen zastupitelstva kraje předseda zahraničního výboru MSK člen finančního výboru MSK člen investiční komise Rady města Náš kraj má historii, má i budoucnost! Priority v zastupitelstvu z hlediska cestovního ruchu vytvořit z kraje atraktivní místo pro pobyt v letní i zimní sezóně. Vhodnými investicemi pokračovat ve zhodnocení majetku kraje. Ing. Eva Šillerová členka komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK členka výboru finančního ZK Havířov tel.: osobní údaje: narozena , vdaná, 1 dítě vzdělání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie povolání: zástupce ředitele společnosti, ekonomka, interní auditor 2012 dosud členka dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj MSK Jako zastupitelka Moravskoslezského kraje budu poctivě pracovat a usilovat o jeho rozvoj. Rozvoj kraje je jednak o infrastruktuře, silném tržním zázemí a zdravých prosperujících firmách, ale hlavně občanech, jejich rodinách a jejich zázemí.

20 Mgr. Šárka Tekielová členka výboru pro životní prostředí ZK členka výboru finančního ZK tel.: osobní údaje: narozena , 2 děti vzdělání: VŠ, Ostravská univerzita v sociální pedagogika povolání: starostka 2002 SMO úředník, odbor MBŠaK, ÚMOb Radvanice a Bartovice 2009 úředník, odbor ÚPS, Krajský úřad MSK 2010 dosud starostka MOb Radvanice a Bartovice Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. (L. A. Seneca) Priority v zastupitelstvu životní prostředí. Ing. Jiří Vzientek člen komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RK člen výboru pro územní plánování ZK Sviadnov tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: VŠB obor řízení jakosti povolání: koordinátor CR asistent poslance 2004 dosud člen zastupitelstva kraje náměstek hejtmana kraje 2010 dosud člen Zastupitelstva obce Sviadnov Náš kraj má obrovský potenciál, je nejenom průmyslovým centrem země, ale je v něm i spousta zajímavých a krásných míst, která stojí za to navštívit. Je naším úkolem prezentovat všem, že strávit dovolenou v našem kraji je dobrá volba. Priority v zastupitelstvu vytváření pracovních příležitostí. Ing. Ctibor Vajda předseda komise legislativní RK člen výboru pro dopravu ZK Karel Wiewiórka člen výboru sociálního ZK člen výboru pro národnostní menšiny ZK Kyjovice tel.: osobní údaje: narozen vzdělání: VŠB-TU povolání: OSVČ, neuvolněný starosta odborná pomoc při přípravě a realizaci dotací a investic V rámci výboru pro dopravu chci podporovat základní dopravní obslužnost pro občany, prosazovat technologický a ekologický rozvoj dopravy. V rámci legislativy chci podporovat návrhy na změnu zákonů z iniciativy kraje. Karviná tel.: osobní údaje: narozen , ženatý, 2 děti vzdělání: ÚSO-SPŠ Karviná povolání: OSVČ bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2002 dosud člen Zastupitelstva města Karviná předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Karviná Priority v zastupitelstvu vytváření pracovních příležitostí.

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

15 Kraje v České republice

15 Kraje v České republice Kraje v České republice Ing. Ladislav Kryštof JUDr. Luboš Průša Mgr. Aleš Mik Autor obrázku pan Barták podle svého zvyku domýšlí představu vyššího územního celku, jehož rozměrům odpovídají i vyšší činitelé.

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách:

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: ZDENĚK BEZECNÝ (JIHOČESKÝ KRAJ) Má rodina je spjatá s jižními Čechami již po tři století a i já mám ke svému kraji srdečný vztah. Jako historik se zabývám

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více