MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM Diplomová práce BRNO 2005 Renáta Tomiczková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. 2

3 Děkuji PhDr. Jarmile Pipekové Ph. D. za vedení diplomové práce a za cenné připomínky. Taktéž bych chtěla poděkovat Mgr. Zuzaně Zampachové za to, že mi předala mnoho osobních poznatků, postřehů a odborných materiálů o problematice autismu. Dále chci poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu sdružení APLA-JM. Upřímné poděkování patří četným rodičům a dětem, bez nichž bych nikdy nepoznala, co to autismus znamená, a bez nichž by nikdy nemohla vzniknout tato diplomová práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 5 1 PORUCHY AUTISTICKEHO SPEKTRA HISTORICKÝ POHLED NA AUTISMUS DIAGNOSTIKA AUTISMU DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA KLASIFIKACE PORUCH AUTISTICKEHO SPEKTRA ETIOLOGIE PORUCH AUTISTICKEHO SPEKTRA PŘIDRUŽENÁ POSTIŽENÍ 22 2 PROJEVY AUTISMU SOCIÁLNÍ INTERAKCE KOMUNIKACE CHOVÁNÍ A ZÁJMY PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ 43 3 RODINA AUTISTICKEHO DÍTĚTE FÁZE VYROVNÁNÍ SE S POSTIŽENÍM DÍTĚTE STRESOVÉ FAKTORY V RODINÁCH SPOLEČNĚ TRÁVENÝ ČAS RADY RODIČŮM 52 4 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DOBROVOLNÍCI V NEZISKOVÉM SEKTORU APLA JIŽNÍ MORAVA OSOBNÍ ASISTENCE VE VOLNÉM ČASE 62 5 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO SOUBORU CHOD RODINY PŘED ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ZAPOJENÍ DO PROJEKTU OSOBNÍ ASISTENCE SETKÁNÍ ASISTENTA S DÍTĚTEM VZTAH K OSOBNÍ ASISTENCI ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 90 ZÁVĚR 92 RESUMÉ 93 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 94 PŘÍLOHY 97 4

5 ÚVOD Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Osobní asistence ve volném čase u jedinců s autismem". Osobní asistence je poměrně novou službou, fungující od prosince roku 2003, kterou nabízí občanské sdružení APLA-JM. Tento projekt pokrývá mezeru v poskytovaných sociálních službách pro jedince s autismem. V zaměření této služby je APLA-JM jediná svého druhu. Já osobně spolupracuji se sdružením APLA-JM od roku 2002, kdy jsem začala jezdit jako osobní asistentka na letní tábory. V projektu osobní asistence ve volném čase jsem zapojena od samotného počátku jeho působení. Měla jsem tak možnost sledovat, jak se tento projekt rozvíjel a jak se z původních 10 rodin a 11 asistentů k rozrostl na 39 rodin a 58 asistentů. Toto číslo není definitivní, jelikož zájem o tuto službu ze stran rodičů i asistentů neustále roste. Cílem diplomové práce je zanalyzovat současný stav poskytování osobní asistence, zjistit důvody, proč se rodiny do projektu zapojují, co přináší rodičům a samotným dětem, jaká jsou její největší pozitiva a i případná negativa. Kvalitativní výzkum provedu monografickou procedurou s technikami polostandardizovaného rozhovoru, pozorování a analýzy dokumentů. Analytickou jednotku tvoří 13 rodin zapojených do projektu osobní asistence. Diplomovou práci rozdělím do pěti kapitol - na čtyři teoretické a jednu praktickou. První kapitola je věnována základním teoretickým otázkám poruch autistického spektra - historickému pohledu na postižení, diagnostice, klasifikaci jednotlivých poruch, etiologii a přidruženým postižením. Ve druhé kapitole se zaměřím na projevy autismu - na problémy sociální interakce, komunikace, chování a zájmů a problémové chování. Třetí kapitola nás seznámí s problémy rodin autistických dětí - s vyrovnáním se s postižením dítěte, se stresovými faktory působícími na rodiče, s problémy společně tráveného času a s nejčastějšími radami odborníků, jak se vyrovnat se závažnou životní situací. Ve čtvrté kapitole podám přehled o nestátních a neziskových organizacích zaměřených na problematiku jedinců s autismem - o nejvýznamnějších občanských sdruženích v České republice, o fenoménu dobrovolnictví v neziskovém sektoru. Zvláštní pozornost věnuji sdružení APLA-JM a projektu osobní asistence ve volném čase. 5

6 V praktické části diplomové práce, zabývající se poskytováním osobní asistence ve volném čase, zanalyzuji dřívější chod rodin, zapojení do projektu osobní asistence, setkání asistenta s dítětem a vztah jednotlivých členů rodiny k této službě. V teoretické části diplomové práce nejvíce čerpám z odborných monografických publikací autorů - Hrdličky a Komárka, Nesnídalové, Jelínkové, Peeterse, Gillberga, Schoplera a Mesibova. Velkým přínosem pro mou práci jsou i publikace významných současných neurologů, psychiatrů a psychologů, zejména Vágnerové, Krejčířové, Proppera a Sackse. Zásadní význam mají rovněž autobiografie dospělých žen s autismem Donny Williams a Temple Grandin a také rodičů autistických dětí, zvláště Tordis 0rjasaíterové. Dalším zdrojem informací o problematice autismu se mi staly i seriálové publikace, www stránky a osobní poznatky z III. Národní konference na téma Autismus. 6

7 1 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA V první kapitole diplomové práce se zaměřím na teoretické otázky, týkající se poruch autistického spektra. Tomuto postižení, které bylo dříve pokládáno za pouhou" součást schizofrenie, je dnes věnována stále větší pozornost. Od dob prvních výzkumů postupně roste zájem odborníků o problematiku autismu, probíhají četné výzkumy, vyvíjejí se diagnostické metody a vyvrací se dřívější teorie. 1.1 HISTORICKÝ POHLED NA AUTISMUS Pojetím autismu a pochopením významu postižení, etiologií a možnostmi nápravy se v průběhu celého dvacátého století věnovala řada neurologů, psychiatrů, pedagogů. Za autora první knihy o problematice pervazivních vývojových poruch můžeme pokládat vídeňského pedagoga Hellera z počátku dvacátého století, který ve své knize popsal dětskou infantilní demenci (Hrdlička, Komárek 2004). Prvním autorem termínu autismus podle řeckého výrazu autos - sám je dle Nesnídalové (1995), Hrdličky a Komárka (2004) Eugen Bleuler, profesor psychiatrie na curyšské univerzitě, který jako první v roce 1911 použil termín autismus při popisu schizofrenního stažení se z reálného světa a ponoření se do vlastního, nesrozumitelného světa nemoci. Od doby počátečních výzkumů došlo k velkému posunu v problematice autismu. Není již popisován jako součást schizofrenie, ale jako samostatná neurovývojová vada. Jako jedny z nejvýznamnějších průkopnických prací, které takto postižené lidi vylučují od schizofrenie, jsou uváděny díla Lea Kannera, amerického dětského psychiatra, a Hanse Aspergera, rakouského pediatra. Tito výzkumníci vydali své práce přibližně ve stejné době, ale díky světové politické situaci o sobě navzájem nevěděli. Po druhé světové válce získalo větší odezvu dílo Lea Kannera, zatímco spisy Hanse Aspergera zůstaly téměř bez povšimnutí (Hrdlička, Komárek 2004). LEO KANNER Leo Kanner byl americký dětský psychiatr, který jako první popsal mezi svými pacienty 11 dětí s extremní autistickou osamělostí. V roce 1943 publikoval článek Autistické poruchy afektivního kontaktu". Tímto se pokusil o rozlišení těchto dětí od skupiny schizofrenních, slabomyslných a hluchých. 7

8 Charakteristický autistický rys se podle něj vyskytuje již v raném dětství, proto mu dal název early infantile autism", později podle něj pojmenovaný Kannerův časný dětský autismus. Autismus je tedy vrozenou poruchou, s časným začátkem již od 4. měsíce života (Nesnídalová 1995). Dítě trpící autismem žije podle Kannera v monotónním, opuštěném, prázdném světě, je neschopno reagovat na lidi a situace, přitom však může mít afektivní vztah k věcem. Nejvýraznějším projevem autismu jsou nedostatky v oblasti sociálních vztahů. Jako příčinu poruchy Kanner uvádí vrozený defekt afektivního kontaktu, který se přenáší z rodičů na děti. Autismus je tedy podle něj psychogenní porucha, odpověď na špatné jednání rodičů, zejména matek intelektuálek. Ve své původní práci Kanner uvádí, že dítě trpící autismem je mentálně postižené, nemluví jako jiné děti proto, že je sociálně odcizené (Nesnídalová 1995). Kanner vidi autismus jako nenapravitelné poškození. Většina dětských typů podle jeho popisu je retardovaná, často velmi těžce, trpí neurologickými problémy, automatickými, bezděčnými pohyby, smyslovými poruchami. Mají nedostatečnou nebo zcela chybějící řeč. HANS ASPERGER Hans Asperger publikoval již v roce 1944 práci Autističtí psychopati v dětství" s kazuistikami svých čtyř pacientů. Asperger hovoří o lidech s normální, někdy i nadprůměrnou inteligencí, u nichž se vyskytuje těžká porucha sociální interakce a komunikace, zúžené, stereotypní zájmy a motorická neobratnost. Tyto děti jsou spíše sociálně neobratné, projevují zvláštní obsese, mají dobře vyvinutou řeč a bystrý rozum. Obecně nemají pacienti Hanse Aspergera tolik neurologických problémů jako pacienti Lea Kannera. Sám Asperger navrhoval genetickou etiologii postižení (Hrdlička, Komárek 2004). Asperger cítí možnost některých pozitivních, kompenzačních mechanismů. U pacientů pozoruje zvláštní originalitu myšlení a vnímání, která může později v životě vést k výjimečným výkonům. Asperger popisuje autistickou inteligenci, která bývá nedotčená tradicí a kulturou - je nekonvenční, neortodoxní, neobvyklá, čistá a původní. Je blízká inteligenci tvůrčí (Sacks 1997). 8

9 Koncem čtyřicátých let, díky dřívějšímu nešťastnému použití názvu autismus u schizofrenií, bylo toto postižení zařazeno v Mezinárodní klasifikaci nemocí i v klasifikačním manuálu americké psychiatrické asociace DSM-I, DSM-II do skupiny schizofrenních psychóz. Po celá padesátá a šedesátá léta panovala dřívější myšlenka, že autismus vzniká důsledkem chybné, citově chladné výchovy matek (Hrdlička, Komárek 2004) a neschopnosti uspokojit emoční potřeby dětí. Tyto teorie potvrzují mnohé práce psychoanalytičky orientovaných autorů, zejména Bruna Bettelheima (Vágnerová 1999). Teprve v sedmdesátých letech dochází k posunu v problematice autismu. Psycholog Bernard Rimland ve svém díle Infantile autism z roku 1964 pokládá za příčinu autismu organické poškození (Sacks 1997). Takto je překonáno dřívější vysvětlení autismu jako psychogenní poruchy. Autismus je postupně vyčleněn od schizofrenie pro své zcela odlišné příznaky a průběh. V roce 1980 se v americkém diagnostickém manuálu DSM-III objevuje samostatná skupina pervazivní vývojové poruchy" (pervasive developmental disorders), charakterizovaná jako narušení vývoje mnohočetných základních psychologických funkcí". Do Mezinárodní klasifikace nemocí se pervazivní vývojové skupiny zapsaly až v roce V osmdesátých letech dochází k rozvoji zkoumání, především vlivem anglosaských a amerických autorů. Od roku 1981 se užívá u podskupiny autistických jedinců s normální či nadprůměrnou inteligencí termín vysoce funkční autismus (HFA, high functioning autism). Pro skupinu autistických psychopatů se od roku 1981 používá termín Aspergeruv syndrom, který zavedla Lorna Wingová. Pro postupné rozšiřování pojetí autismu se dnes užívá termín autistické kontinuum či poruchy autistického spektra (Hrdlička, Komárek 2004). V současnosti je autismus pokládán za časnou neuro vývojovou poruchu s neurobiologickým základem. Pro označení problémů u osob s poruchami autistického spektra se užívá termín triáda postižení, který jako první použila Lorna Wingová. 1.2 DIAGNOSTIKA AUTISMU Gillberg a Peeters píší ve své publikaci Autismus - zdravotní a výchovné aspekty (1998, s.22): Každý postižený aut ismem je svým způsobem jedinečný. Lidé s aul isme m jsou do hloubky či do charakteru postižení různí. 9

10 Nelze očekávat, že budou vyhovovat vysoce specifickému prototypu nebo že budou mít prospěch z přesně stejné intervence, terapie či výuky. Především jsou to lidé. Nějakým řízením osudu se stalo, že je postihla stejná (nebo podobná) porucha, což ale neznamená, že jsou jeden jako druhý. " PRŮBĚH DIAGNÓZY Na diagnostiku autismu neexistují jednotné testy, není jednoduše měřitelný. V současné době neexistuje žádná zkouška biologického charakteru, která by prokázala jeho diagnózu. Autismus není jednotná porucha, v každém jednotlivém případě se liší formou nebo projevem. Pro zlepšení prognózy dítěte je nejlepší stanovit diagnózu co možná nejdříve, nejlépe již v raném dětském věku. Pro co nejlepší podchycení dětí raného věku s poruchami autistického spektra existuje celá řada screeningových metod, které se zaměřují na mapování a výzkum chování. Tyto metody jsou určeny pro pediatry, psychiatry, psychology, učitele, neurology a další, kteří pracují s dětmi. K nejznámějším diagnostickým metodám patří CARS, ADI-R, ADOS, TPBA, CHAT, ABC, DISCO a další. Pro Aspergerův syndrom jsou to A.S.A.S., ASSQ, CAST. Nově vzniká i český screeningový nástroj DACH (Dětské autistické chování), jehož autorkou je Kateřina Thorová. V České republice se v současnosti pro screening nejvíce používá observační škála CARS (Childhood Autism Rating Scale, Schopler et al., 1980), jejíž vyšetření trvá do jedné hodiny. CARS má celkem 15 položek, které na stupnici od jedné do čtyř hodnotí frekvenci a abnormální projevy ve vztahu k lidem, emocionální reakce, motoriku, imitaci, zrakové, sluchové reakce, komunikaci a další. Užívanou metodou je také tříhodinový strukturovaný rozhovor s rodiči ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised, Lord et al., 1994), vhodný pro děti od 18 měsíců věku, zaměřený na anamnézu, raný vývoj dítěte, sociální vývoj, hru, zájmy, chování a speciální schopnosti (Hrdlička, Komárek 2004). Proces stanovení diagnózy autismus je velice složitý. Důležitou roli zde hraje poměrně nízká frekvence výskytu a malá zaškolenost terénních odborníků (Hrdlička 2000). Častým problémem, se kterým se rodiče postižených dětí setkávají, je špatná diagnóza. Vysoce funkční autismus a Aspergerův syndrom bývá diagnostikován jako lehká mozková dysfunkce, atypická schizofrenie, paranoidní porucha, deprese, schizotypní porucha nebo obsedantně-kompulzivní porucha (Propper 1999). 10

11 Kombinované postižení bývá nezřídka vedeno jen pod diagnózou mentální retardace. Každý dětský lékař by měl být schopen udělat screeningové vyšetření a při podezření na pervazivní vývojovou poruchu by měl dítě poslat na specializované vyšetření na psychiatrii. Dalším častým problémem zabraňujícím skutečné diagnóze je i neochota a obavy rodičů obrátit se na psychiatra, a tak raději dávají přednost vyšetření u dětského neurologa, logopéda, foniatra (Fleischmannová 2002). Konečné stanovení diagnózy provádí lékař - dětský psychiatr za spolupráce ostatních lékařských a nelékařských odborníků. Je zapotřebí komplexní lékařské a laboratorní vyšetření pro vyloučení jiných nemocí a poruch. Optimální věk pro stanovení diagnózy jsou tři až pět let věku dítěte (Hrdlička, Komárek 2004). Čím dříve nastupuje diagnóza, tím rychleji dochází ke zmírnění všech problémů ze vzájemného neporozumění a tím dříve se může začít s dítětem speciálně pracovat. V České republice v současnosti existují 2 diagnostická centra pro děti s poruchami autistického spektra, v Praze při Fakultní nemocnici Motol a v Brně při Fakultní dětské nemocnici (Hrdlička, Komárek 2004). Do těchto center jsou shromažďovány všechny případy, které buď nejsou schopni diagnostikovat na okresních neurologických a psychiatrických ambulancích, a nebo u nichž existuje podezření na větší neurologický problém vyžadující komplexní vyšetření (Gabriel 2002). Děti procházejí velmi podrobným týdenním neurologickým vyšetřením s magnetickou rezonancí a EEG, neuro-psychologickým testem pro zjištění intelektu, vyšetřením zraku a sluchu, genetickým vyšetřením - chromozomálním a DNA testem, laboratorním vyšetřením krve a moči pro vyloučení metabolických poruch. Ve speciálních případech se vyšetření doplňuje i o lumbální punkci (Gillberg, Peeters 2003). VÝSKYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Prevalence poruch autistického spektra se u jednotlivých autorů udává různá, v závislosti na kvalitě a správnosti diagnózy. Vlastimil Čicháček v časopise Speciální pedagogika (1999, roč. 9, č. 3-4, s. 20) píše:...skutečné množství lidí sautismem, tedy i dosud nediagnostikovaných, je srovnatelné s množstvím lidí se zrakovým postižením." 11

12 Gillberg, Peeters (2003, s.49) udávají počet 0,1 % populace, tedy 1 dítě s dětským autismem na 1000 narozených a 3 až 4 děti z tisíce narozených s diagnózou Aspergerův syndrom. Hrdlička, Komárek (2004) uvádějí prevalenci všech poruch autistického spektra v rozmezí na obyvatel. Dětský autismus i Aspergerův syndrom je četnější u mužů než u žen v poměru 4-5:1. Časopis (2003, roč. 40, č. 23, s.5) uvádí celkový počet autistických jedinců 9-12 miliónů. Dle údajů publikovaných ve Zdravotnických novinách (2002, roč.51, č.13, s.ii; 2002, roč.51, č.25, s. II) by mělo žít v České republice tisíc osob trpících autismem, v Jihomoravském kraji by měl jejich počet dosahovat 3 tisíc (údaje jsou stanoveny na základě epidemiologických studií a průměrné prevalenci případů na narozených dětí). V každém okrese by se tedy mělo ročně narodit jedno dítě trpící autismem. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ve svém projektu Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra (2004) udává počet 1030 klientů s autismem v jednotlivých zařízeních v celé České republice (údaje jsou stanoveny na základě dotazníkového šetření z období listopadu 2001 až května 2003). 1.3 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA Poruchy autistického spektra jsou zařazovány společně s dětskou mozkovou obrnou, vývojovou dysfázií a některými dalšími poruchami psychomotorického vývoje do skupiny neurovývojových onemocnění (neurodevelopmental disorders). Pro správnou a přesnou diagnostiku autismu je nutná medicínská definice. Nejčastěji se používají kritéria Světové zdravotnické organizace (WHO 1993) ICD-10 (International Classification of Disease, desátá verze), používané spíše v Evropě, a DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual, verze čtyři) vydané Americkou psychiatrickou asociací (APA 1994), rozšířené ve Spojených státech amerických. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 se poruchy autistického spektra dělí na dětský autismus (F84.0), atypický autismus (F84.1), Rettův syndrom (F84.2), jinou desintegrační poruchu v dětství (F84.3), hyperaktivní poruchu s mentální retardací a stereotypními pohyby (F84.4), Aspergerův syndrom (F84.5), jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8) a pervazivní vývojovou poruchu nespecifikovanou (F84.9). V této podkapitole se zaměřím pouze na dvě nejfrekventovanější poruchy- dětský autismus a Aspergerův syndrom a jejich diagnostická kritéria používaná v Evropě. 12

13 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA ICD-10 PRO DĚTSKÝ AUTISMUS A. Kvalitativní postižení v reciproční sociální interakci, které se manifestuje aspoň dvěma z následujících kritérií: > Neschopnost adekvátně používat kontakt zočí do očí, výraz obličeje, tělesné postoje a gesta k regulování sociálních interakcí. > Neschopnost rozvíjet vztahy s vrstevníky, které zahrnují vzájemné sdílení zájmů, aktivit a emocí. > Jen zřídka vyhledává a využívá jiných lidí pro své uklidnění při stresu nebo zármutku anebo zřídka nabízí útěchu a lásku jiným, když jsou smutní nebo zneklidnění. > Nedostatek spontánního vyhledávání sdílené radosti, zájmů nebo úspěchu s jinými lidmi. > Nedostatek socio-emoční reciprocity, která se projeví narušenou nebo deviantní reakcí na emoce jiných lidí, nedostatek modulace chování vzhledem k sociálnímu kontextu; nebo slabá integrace sociálního, emocionálního a komunikačního chování. B. Kvalitativní postižení komunikace, které se manifestuje aspoň jedním z následujících kritérií: > Zpoždění nebo úplná absence vývoje mluveného jazyka, které není doprovázeno snahou kompenzovat nedostatek použitím gest či mimiky jako alternativního způsobu komunikace (obvykle nepředchází komunikační žvatlání). > Nedostatek spontánních symbolických her nebo (v mladším věku) společenských napodobovacích her. > Relativní neschopnost iniciovat nebo pokračovat v konversační interakci. > Stereotypní a repetitivní použití jazyka nebo idiosynkratické použití slov i vět. C. Omezené, repetitivní a stereotypní vzorky chování, zájmů a aktivit, které se manifestují aspoň jedním ze čtyř následujících kritérií: > Silné zaujetí pro stereotypní a omezené zájmy. > Zřetelné, nutkavé setrvávání ve specifických, nefunkčních způsobech chování nebo rituálech. > Stereotypní a repetitivní motorické zvyky. > Zaujetí částmi nebo nefunkčními komponentami materiálů používaných při hře. 13

14 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA ICD-10 PRO ASPERGERŮV SYNDROM A. Nepřítomnost klinicky významného celkového zpoždění mluveného nebo receptivního jazyka nebo kognitivního vývoje. Diagnóza vyžaduje, aby dítě užívalo jednotlivá slova kolem věku dvou let nebo dříve. Schopnost si sám pomoci, adaptační chování a zájem o okolí během prvních tří let by měly být na úrovni normálního rozumového vývoje. Avšak motorické milníky mohou být o něco opožděny. Je obvyklá pohybová nemotornost (i když to není diagnostický rys). Bežnejšou ojedinělé speciální dovednosti, týkající se často abnormálních zájmů, ale pro diagnózu se nevyžadují. B. Přítomnost kvalitativního narušení vzájemné sociální interakce (kritéria stej ná j ako po autismus). Kvalitativní abnormality reciproční sociální interakci se projevují nejméně ve dvou ze čtyř následujících oblastí: > neschopnost přiměřeně užívat pohledu z očí do očí, výrazu tváře, postoje těla a gest k sociální interakci; > neschopnost rozvíjet (způsobem přiměřeným mentálnímu věku a navzdory hojným příležitostem) vztahy s vrstevníky, které se týkají vzájemného sdílení zájmů, aktivit a emocí; > nedostatek sociálně emoční reciprocity, což se projevuje narušenou nebo deviantní reakcí na emoce jiných lidí, nedostatečné přizpůsobování chování sociálnímu kontextu, nebo slabá integrace sociálního, emočního a komunikativního chování; > chybí spontánní snaha o zábavu, zájmy nebo aktivity s j inými lidmi (např. ukazovat, přinášet předměty zájmu jiným lidem nebo na ně upozorňovat). C. U jedince se vyskytují neobvyklé intenzivní, vymezené zájmy nebo omezené, opakující se stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit (kritéria stejná jako pro autismus, avšak obvykle se nevyskytuje ani pohybový manýrismus, ani zájem o části předmětů nebo nefunkční prvky hraček). D. Poruchu nelze přičíst žádným jiným typům pervazivní vývojové poruchy; simplexní schizofrenii (F20.6), schizotypní poruše (F21), obsedantně- kompulzivní poruše (F42), anankastické poruše osobnosti (F60.5), reaktivní a desinhibované přítulnosti v dětství (F94.1 a F 94.2). 14

15 1.4 KLASIFIKACE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Dle Mezinárodní klasifikace nemocí se pervazivní vývojové poruchy (F84) řadí do skupiny poruch psychického vývoje F80-F89 mezi specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80), specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81), specifické vývojové poruchy motorické funkce (F82), smíšené specifické vývojové poruchy (F83), jiné poruchy psychického vývoje (F88) a nespecifikované poruchy psychického vývoje (F89). Theo Peeters (1998, s.l 1) uvádí:,jlovo pervazivní znamená, zeje zasaženo něco hluboko v člověku, něco, co zasahuje celou osobnost." Vágnerová (1999, s.l60) píše, že pervazivní poruchy závažným a komplexním způsobem poškozují psychický vývoj takto postižených dětí." DĚTSKÝ AUTISMUS (F84.0) Dětský autismus bývá nazýván také Kannerův časný dětský autismus, raný dětský autismus či Kannerův syndrom. Dle ICD-10 zahrnuje autistickou poruchu, infantilní autismus, infantilní psychózu a Kannerův syndrom. Dětský autismus je charakterizovaný přítomností abnormálního vývoje před dosažením věku tri let. Nejčastějším prvotním příznakem bývá opoždění řeči, nezájem o kontakt s ostatními. Nástup příznaků může být dvojího druhu, plíživý rozvoj deficitů nebo autistická regrese jako částečná či úplná ztráta již dříve získaných dovedností. Hrdlička, Komárek (2004) udávají výskyt regrese u % autistických dětí. Pro diagnózu autismus je nutné postižení ve třech oblastech, triáda postižení (omezení recipročních sociálních interakcí, omezení reciproční komunikace - verbální a neverbální, omezení imaginace - omezený repertoár chování). U dětského autismu se u 70 % až 80 % postižených vyskytuje přidružená mentální retardace. Podle schopnosti socializace a možnosti adaptace se používá rozdělení dětského autismu do tří kategorií na nízko funkční, středně funkční a vysoce funkční autismus. Ne zřídka se u jedinců s autismem hovoří i o ostrůvcích speciálních schopností, vyskytujících se i přes celkovou nízkou úroveň praktických a rozumových schopností. V literatuře je nej častej i popisovaná mechanická paměť se schopností bezchybně si zapamatovat nezáživné monotónní údaje, výjimečné matematické nadání se znalostí několikamístných prvočísel, malířský a hudební talent, pohybové dovednosti. 15

16 Ostrůvky speciálních dovedností jsou popisovány asi u 10 % dětí s autismem (Hrdlička, Komárek 2004). Dle ICD-10 se u jedinců s dětským autismem vyskytuje i řada jiných nespecifických problémů, jako jsou strach, poruchy spánku a příjmu potravy, záchvaty vzteku a agrese. Obvyklé u těchto dětí je sebezraňování, zvláště je-li přítomna mentální retardace. ATYPICKÝ AUTISMUS (F84.1) Atypický autismus se od dětského autismu odlišuje tím, že se narušený vývoj objeví až po dosažení tří let věku, nebo nemusí být přítomna celá triáda postižení. Dle ICD-10 atypický autismus zahrnuje atypickou dětskou psychózu a mentální retardaci s autistickými rysy. U diagnózy atypického autismu se nejčastěji jedná o děti s těžkým stupněm mentální retardace, u nichž se s ohledem na nízkou úroveň fungování nemohou specifické kvalitativní dysfunkce projevit. Někdy se hovoří o dětech s dobrou inteligencí, ale s neúplně vyjádřeným obrazem (v běžné populaci označovaným jako autistické rysy"), jejichž sociální a komunikační problémy nejsou tak závažné nebo u nichž se neprojevuje typické omezení zájmů a potřeba rituálů (Krejčířová 2003). RETTŮV SYNDROM (F84. 2) Rettův syndrom je degenerativní onemocnění, popsáno teprve v šedesátých letech 20. století Hagbergem, které je známo jen u žen. Dle Hrdličky, Komárka (2004) je prevalence Rettova syndromu 6-7/ narozených dívek, Vágnerová (2004) udává 0,007 % dívčí populace. Příčina syndromu nebyla dlouho známá. V poslední době se uvádí příčina genetická, zcela nedávno byl lokalizován gen na distálním dlouhém raménku X chromozómu odpovídající za vznik poruchy (Hrdlička, Komárek 2004). Vývoj u lidí s Rettovým syndromem je zpočátku normální. V období mezi 7. a 24. měsícem dochází k částečné nebo úplné ztrátě již získaných manuálních a verbálních dovedností a ke zpomalení růstu hlavy (Gillberg, Peeters 2003). Pro Rettův syndrom jsou typické stereotypní kroutivé, svíravé, mycí" pohyby rukou, které omezují jejich jakékoliv účelové použití a které vedou ve věku 3 až 4 let ke stanovení diagnózy. Je těžce postižena expresívni i receptivní složka řeči. Objevuje se komunikační dysfunkce i zhoršená sociální interakce (Hrdlička, Komárek 2004). 16

17 V bdělém stavu se často vyskytuje nepravidelné dýchání, hyperventilace, apnoe a zadržování dechu. Popisovaná bývá i němota, skřípání zubů a zvláštní přerušovaný smích. Rettův syndrom bývá dále doprovázen somatickými obtížemi, epilepsií - malými záchvaty, běžně se začátkem před osmým rokem věku. Epilepsie bývá popisovaná až u 75 % dětí (Hrdlička, Komárek 2004). K dalším problémům patří ataxie, zakrnělý vzrůst, chladné ruce a nohy, vady páteře - skolióza, kyfoskolióza a spasticita dolních končetin. Téměř všechny případy doprovází hluboká mentální retardace (Gillberg, Peeters 2003). Děti typicky udržují určitý sociální úsměv", pohlížení na nebo skrz druhé osoby, se kterými však v útlém věku neudržují sociální interakci. Rettův syndrom má velmi špatnou prognózu. Dívky často končí invaliditou, někdy i imobilitou a připoutáním na vozík. Hrdlička a Komárek (2004) uvádí jako střední délku života věk 28 let. DĚTSKÁ DESINTEGRAČNÍ PORUCHA (F84.3) Dětská desintegrační psychóza, dříve nazývaná Hellerova psychóza, Hellerova demence, je poměrně vzácná porucha, jejíž příčina není známá. Hellerův syndrom postihuje děti s normálním vývojem do jednoho a půl až čtyř let věku. Poté se objeví těžká Symptomatologie autistického typu. Někdy tato porucha bývá nazývaná pozdní začátek autismu." Gillberg, Peeters (2003, s.43) a Hrdlička, Komárek (2004, s.54) popisují: VDSM-IV a ICD-10 se pro diagnózu vyžaduje klinicky významná ztráta dosažených dovedností (aspoň ve dvou oblastech: expresívni nebo receptivní řeč, hra, sociální dovednosti nebo adaptační chování, motorické dovednosti a ovládání vyměšování) současně s postižením aspoň ve dvou oblastech triády autismu." Dle ICD-10 se v některém ohledu tento syndrom podobá demenci v dospělosti, ale liší se v těchto bodech: žádné organické onemocnění ani poškození není zjištěno (usuzuje se na organickou mozkovou dysfunkci), může nastat určité znovunabytí ztracených dovedností, narušení socializace a komunikace má charakter odchylky typické spíše pro autismus než pro zhoršený intelekt. Na rozdíl od dětského autismu nastupuje dětská dezintegrační porucha později. Děti dosahují průměrného IQ 34,0. Jsou více agresivní a méně často používají repetitivní hru než děti s dětským autismem (Hrdlička, Komárek 2004). 17

18 Vágnerová (2004) udává četnost Hellerova syndromu u 0,005 % populace, s čtyřikrát vyšším poměrem výskytu u chlapců než u děvčat. HYPERAKTIVNÍ PORUCHA SDRUŽENÁ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ A STEREOTYPNÍMI POHYBY (F84.4) Tato porucha, uváděna pouze v Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10, se vyskytuje u dětí s těžkou mentální retardací, s IQ nižším než 50. Tito jedinci mají větší problémy s hyperaktivitu a pozorností, často se u nich objevuje stereotypní chování. Tyto děti nereagují na psychostimulancia, která u nich mohou navodit těžké dysforické reakce. V adolescenci má hyperaktivita těchto dětí tendenci být nahrazena hypoaktivitou. U této poruchy se nevyskytuje sociální narušení autistického typu (Hrdlička, Komárek 2004). Dle ICD-10 není známo, do jaké míry lze tento typ chování přičíst nízkému IQ nebo organickému poškození mozku. ASPERGERŮV SYNDROM (F84.5) Termín Aspergerův syndrom, dříve nazývaný Hansem Aspergerem autistická psychopatie, použila jako první Lorna Wingová roce 1981 (Hrdlička, Komárek 2004). Dle ICD-10 zahrnuje Aspergerův syndrom autistickou psychopatii a schizoidní poruchu v dětství. Do Aspergerova syndromu se řadí lidi s normální, někdy i nadprůměrnou inteligencí. Krejčířová In Vágnerová (1999, s.166) ho uvádí jako charakteristický disharmonický vývoj osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociálních vztahů." Dle Sackse (1997, s.194) existuje u lidí s Aspergerovým syndromem vědomí sebe sama, schopnost pohledu do vlastního nitra a schopnost ho sdělit." Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus se do jisté míry překrývají. Aspergerův syndrom se vyskytuje u pacientů s IQ vyšším než 70. Tito lidé jsou inteligentní spíše v abstraktním smyslu než v praktickém, a tak bývají často označovaní jako sociálně handicapovaní. Řeč u těchto jedinců bývá formálně správná, ale nápadná svým egocentrickým zaměřením, nepřiměřenou délkou monologů, obtížností navázat skutečnou konverzaci. Zúžené stereotypní zájmy a koníčky bývají u Aspergerova syndromu propracovanější, jsou však zcela nepřiměřené jejich věku. 18

19 Své zájmy nejsou děti s Aspergerovám syndromem schopni sdílet se svými vrstevníky, a to prohlubuje jejich sociální izolaci. Hrdlička a Komárek (2004, str. 51) uvádí častou přezdívku dětí malíprofesoři", jsou totiž podivínští, pedantští, uzavření. U Aspergerova syndromu je lepší prognóza než u jedinců s vysoce funkčním autismem. Je zde však časté riziko špatné diagnózy, jako například atypická schizofrenie, paranoidní porucha, deprese a další. Časté je i riziko pozdějšího suicidálního jednání, deprese a vzniku závislosti (Hrdlička, Komárek 2004). PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÁ PORUCHA NESPECIFIKOVANÁ (F84.9) Dle ICD-10 jsou do této diagnostické kategorie řazeny poruchy, které nevyhovují žádné z ostatních kódovaných kategorií pervazivních vývojových poruch v F84 pro nedostatek vhodných informací nebo protichůdné nálezy. 1.5 ETIOLOGIE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Autismus je považován za multifaktoriální postižení, jehož přesná etiologie je dosud neznámá a je tedy předmětem neustálých intenzivních výzkumů neurologů, psychiatrů, genetiků. Existují však mnohé teorie, které příčiny postižení u určitých skupin osob s poruchami autistického spektra potvrzují. Bylo prokázáno, že genetické faktory se na rozvoji autismu podílejí z 90 %, vlivy prostředí tvoří 10 %. Na rozvoji postižení se podílí více genů, které se navzájem složitě ovlivňují, u každého jedince se může jednat o jiné skupiny genů (Sedláček In Gabriel 2002). Gillberg In Hrdlička (2000) požívá rozdělení podle příčin na familiární autismus (u 8,5 % postižených), autismus spojený s diagnostikovatelným somatickým onemocněním či anomálií (37 %), autismus s nespecifickými projevy mozkového poškození bez nálezu diagnostikovatelné poruchy v rodinné anamnéze (46 %), autismus bez nálezu diagnostikovatelné poruchy v rodinné anamnéze a bez zjevné poruchy centrální nervové soustavy (8,5 %). CHLADNÁ CITOVÁ VÝCHOVA Od dob prvních výzkumů až do konce šedesátých let dvacátého století panoval dřívější názor Lea Kannera, že autismus u dětí vzniká na základě chladné, odmítavé výchovy matek, intelektuálek. 19

20 Tyto matky, dle mnohých psychologů neuspokojovaly v prvních letech života emoční potřeby svých dětí a veškerá vina za postižení byla proto přisuzována jim. Naštěstí jsou dnes již všechny tyto dřívější psychoanalytičky orientované teorie o vinách matek překonány. Tordis 0rjasaeterová, matka chlapce trpícího dětským autismem, v sedmdesátých letech ve své knize Můj mlčenlivý syn (1991, s. 17) uvádí:,je snad třeba zvlášť bohaté fantazie k tomu, aby se dalo pochopit, že matku téměř zničí, když se ji více či méně jasně poví, zeje vlastně všechno její vina? Ze jako matka je zřejmě nějak vadná? Už jsem nemohla dál, a tak jsem vyhledala psychiatra, který mi celou situaci vysvětlil jinak. Který zpochybnil hodnotu jednou daných teorií: Je-li tomu tak, že autistické dítě se často rodí matkám intelektuálkám, souvisí to možná s tím, že tyto matky mají předpoklad chápat, že jejich dítě je postiženo jinak než slabomyslností. " GENETICKÁ PODMÍNĚNOST Dispozice k autismu je v některých případech dědičná. Geneticky je autismus heterogenní - někdy je dominantní, někdy recesivní (Sacks 1997). Gillberg a Peeters (2003, s.53) uvádějí, že sourozenci dětí s autismem mají zvýšené riziko výskytu autismu. Asi jeden s dvaceti sourozenců jedinců s autismem trpí také autismem. Studie dvojčat dokázaly, že výskyt autismu je vyšší u jednovaječných než u dvojvaječných dvojčat. Polovina všech postižených s Aspergerovým syndromem má blízkého příbuzného (nejčastěji otce či bratra) se zřetelnými symptomy této poruchy." Hrdlička (2000) uvádí shodu autistických projevů u monozygotních dvojčat v rozmezí %, u dizygotních do 10 %. Sedláček, Hlavicová In Hrdlička, Komárek (2004) popisují frekvenci autismu u sourozenců kolem 3 %, ale u dětí narozených po postiženém jedinci až 7 %. Jako nejpravděpodobnější geny s vazbou na autismus jsou uváděny chromozómy X 7, 11, 15, 16. S tím souvisí i častější výskyt postižení u mužského pohlaví (Vágnerová 2004). EXOGÉNNI, PRENATÁLNĚ PŮSOBÍCÍ VLIVY Autismus může být také získanou poruchou. Více dětí s autismem než u běžné populace utrpělo během těhotenství, porodu či těsně po porodu poškození mozku. 20

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Brno,březen 2006 Vypracovala: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací

Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací Šantavá, A., Hyjánek, J., Čapková, P., Adamová, K., Vrtěl, R. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc Mentální retardace

Více

Osobnost dítěte v mateřské škole

Osobnost dítěte v mateřské škole Kompetence učitele mateřské školy CZ.1.07/1.3.12/04.0002 Osobnost dítěte v mateřské škole Seminář pro pedagogické pracovníky mateřské školy Motto: Teprve moje psychoterapeutická práce s dospělými lidmi

Více

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Vypracovala: Mgr.

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Předškolní péče o děti s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Vypracovala:

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Helena Plašilová Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné Přednáška č. 8 Schizofrenní poruchy Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné osoby, trpící pravděpodobně

Více

Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem

Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - Katedra pedagogické a školní psychologie Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem Diplomová práce Monika Zelenková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM

SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

PEDOPSYCHIATRIE - obecná část

PEDOPSYCHIATRIE - obecná část PEDOPSYCHIATRIE - obecná část Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. Psychiatrická klinika LF MU Brno PEDOPSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ Objektivní anamnéza s rodiči hereditární zátěž zdravotní stav rodičů, sourozenců,

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2010 Lenka Velebová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více