Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Název školy: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace Sídlo: část Hýlov 24, Klimkovice web: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Ředitelka: Mgr. Helena Hrbáčová Zástupce řed.: Mgr. Pavla Slívová Školská rada: Na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje má školská rada naší školy 3 členy: 1) Mgr. Karla Ondráčková, učitelka volena pracovníky školy 2) Ing. Júlia Vlčková projekt manager Sanatorií Klimkovice - jmenována radou kraje 3) Petra Marková, zdravotní sestra - zástupce nezletilých žáků, jmenována ředitelkou školy 2

3 1. Šk. r. 2011/2012 ve statistice Počet tříd/oddělení Průměrný počet žáků Pracovníků celkem Pedagog. pracovníků. a b a b MŠ ZŠ ,7 6 7,1 ZŠ speciální ,4 4 2,4 ŠD ŠK 1 4 celkem , ,5 Poznámky: a) fyzické osoby b) přepočtení pracovníci 2. Vzdělávání Vzděláváme žáky podle školních vzdělávacích programů kmenových škol, podle dobíhajících vzdělávacích programů pro pomocné školy v ročníku a v ročníku a rehabilitačního vzdělávacího programu pro pomocné školy, podle Školního vzdělávacího programu pro MŠ při zdravotnickém zařízení, podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK, podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální. Přehled vzdělávacích programů Ve škole jsme vyučovali podle těchto vzdělávacích programů: 1. Vzdělávací program pomocné školy č. j / ročník, ročník 2. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č. j / Školní vzdělávací program pro MŠ s názvem Školka 4. Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK s názvem Pojď, budeme si hrát 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhého 10. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální s názvem Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, ročník, ročník Při výuce se přizpůsobujeme vzdělávacímu programu kmenové školy. Učební plány máme s časovou dotací 3 vyučovací hodiny denně, tj. v každé třídě vyučujeme 15 hodin týdně, v ročníku ZŠ jsme zavedli disponibilní hodiny, tzn. 16 vyučovacích hodin týdně v každém ročníku. Zahájili jsme v rámci projektu EU peníze do škol výuku Čtenářské gramotnosti pro ročník 2 hodiny týdně, pro ročník 2 hodiny týdně a výuku anglického jazyka - Reálie anglicky hovořících zemí pro žáky 9. ročníku 2 hodiny týdně. 3

4 3. Průběh a specifika výchovy a vzdělávání v naší škole Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, výjimečně na základě doporučení ošetřujícího lékaře dětí až do věku 10 let. Hlavním cílem práce s dětmi je vytvořit jim emocionální zázemí pro podporu úspěšného zvládnutí lázeňského pobytu a léčení. Hrou připravujeme děti na průběh léčebného procesu, seznamujeme je s procedurami a jejich účinky. Podporujeme u dětí správné návyky pro jejich zdravý vývoj a u tělesně postižených také zájem o schopnost sebeobsluhy. Práce s dětmi je individuální vzhledem k široké škále postižení dětí. Délka pobytu dětí je v rozmezí 4-8 týdnů. Mateřská škola má vypracován školní vzdělávací program s názvem ŠKOLKA s mottem: Já jsem v lázních, já se mám, ukážu vám, co dělám. Základní škola poskytuje žákům umístěným v dětském sanatoriu výchovu a vzdělávání v rozsahu základní školy, ZŠ praktické, ZŠ speciální a víceletých gymnázií. Kmenové školy žáků nám zasílají informace o probraném učivu a o učivu, které by měl jejich žák během pobytu v lázních probrat. Po ukončení léčby naše škola zasílá kmenové škole zprávu o tom, zda žák probral dané učivo a jak ho zvládl. V rámci zpětné vazby nám kmenová škola zasílá informace o tom, jak se žák po návratu začlenil do své třídy (návaznost na učivo, případně nedostatky v probrané látce). V každé třídě vyučujeme 3 vyuč. hod. denně, při stanovení týdenní dotace vyučovacích hodin vycházíme z učebních plánů pro základní školu, zvláštní školu, pomocnou školu, víceletá gymnázia a z RVP pro základní vzdělávání. Vyučujeme ve dvou směnách, aby měli žáci možnost absolvovat léčebné procedury Každý žák je v rámci třídy vyučován individuálně z těchto důvodů: - protože kmenové školy vyučují podle učebnic různých nakladatelství - protože požadavky učitelů kmenových škol na probrání látky během pobytu žáka v sanatoriu jsou různé v závislosti na učebních plánech - proto, aby žák mohl po návratu do kmenové školy bez problémů navázat na probírané učivo I za tak krátkou dobu (4-6 týdnů) docházky do naší školy získávají žáci množství nových poznatků, které dovedou uplatňovat. Největší pokroky jsou v 1. a 2. třídě, zvýšená péče je věnována žákům připravujícím se na přijímací zkoušky. O tom, že se žáci po návratu do kmenových škol zapojují do výuky bez problémů, mají učivo zvládnuto, svědčí zpětné informace od učitelů kmenových škol. Ve výchovné oblasti můžeme konstatovat, že děti odjíždějí domů spokojené, v psychické pohodě a rády se vracejí právě k nám. Děti jsou obohaceny o nové kamarádské vztahy, učí se pomáhat tělesně i mentálně postiženým a nepozorujeme negativní projevy zdravotně oslabených k tělesně či mentálně postiženým. Máme zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem: ČLOVĚK JE BOHATÝ TÍM, CO UČINIL PRO DRUHÉHO s mottem: Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální s názvem: KOMUKOLI PROSPĚTI MŮŽEŠ, PROSPÍVEJ RÁD s mottem: Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný Školní družina a školní klub slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti, relaxaci žáků a také u tělesně postižených k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti v době mimo vyučování. V rámci školního klubu pomocí arteterapie rozvíjíme u dětí fantazii, tvořivost a spolupráci a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí. 4

5 Školní vzdělávací program pro školní družinu a školní klub má název POJĎ, BUDEME SI HRÁT s mottem: Kreativita člověka je podstatou jeho bytí. Zařazování dětí a žáků Děti a žáci jsou zařazováni do tříd podle věku, mentálního postižení a podle toho, jakou školu a kterou třídu navštěvují ve svém bydlišti. Nastupují do školy průběžně každý den. Délka pobytu v sanatoriu se liší dle diagnózy a zdravotního stavu dítěte, minimálně trvá 4 týdny. Realizace programu protidrogové prevence a enviromentální výchovy. Vzhledem k délce pobytu žáků v sanatoriu se problematika protidrogové prevence zahrnuje průběžně do vyučovacích hodin (prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie) i do výchovné práce mateřské školy, školní družiny a klubu (trávení volného času, kouření, ). Enviromentální výchova se uplatňuje jak ve výuce (v prvouce, přírodovědě, přírodopise v tématech o krajině, obci, městě, přírodě, ) tak i ve výchovné práci mateřské školy, školní družiny a klubu při nácviku sebeobsluhy, hygieny, udržování pořádku. 4. Pracovníci školy ve šk. roce 2011/2012 prac.zařaz. obor kvalifikace úvazek praxe ve školství poznámka uklízečka SOU 0,81 8 učitelka ZŠ 1 M-Vv VŠ 1 nad 32 spec. pg ředitelka M-Zpv VŠ 1 nad 32 spec. pg. vychovatelka Spec. pg. VŠ Bc. 1 6 spec. pg. ŠD a ŠK učitelka ZŠ 2 Čj-Pg VŠ 1 28 učitelka ZŠ 3 Spec. pg.-učitelství VŠ 1 18 spec. pg. učitelka MŠ 1 Spec. pg. VŠ Bc spec. pg. zástupce řed. NŠ-Hv VŠ 1 nad 32 spec. pg. učitelka ZŠ 4 Spec. pg.-učitelství VŠ 1 19 spec. pg. učitelka ZŠ 5 Čj-On-Aj VŠ 1 32 spec. pg. referentka SPŠS 0,75 12 učitelka ZŠ 6 Spec. pg.-učitelství VŠ 1 26 spec. pg. asistentka pg. SŠ 0,5 1 asistentka pg. SŠ 1 5 Kurz. as.pg. 5

6 Vzdělávání pedagogů Název akce Kam kráčíš digitální školo Seminář Represivní složky komunistického státu ŘŠ ZŘ ZŠ 1 Konference EVVO / Novela zákona školského Terapeutické přístupy u dětí se spec.naruš. vývojem řeči / / ZŠ 2 Velký bratr / S pány na ledě / Školní knihovna Přežitek nebo potřeba? Konference Čtení dětem Mění životy Historie na vlastní oči Místa utrpení a bolesti našich předků Slovanský seminář etwinning Bratislava Otevřeme školu svobodnému ICT Aktualizace právních předpisů ve školství / / / / / / / ZŠ 3 Text. editor Word / / Tabulk. proc. Excel / / / ZŠ 4 ZŠ 5 ZŠ 6 ŠD AP 1 Roční kurz Aj / / / celkem AP 2 MŠ 1 MŠ 2 6

7 Vysvětlivky zkratek: ŠD - vychovatelka školní družiny a školního klubu ŘŠ ředitelka školy ZŘ zástupce ředitele ZŠ 1, 2, - učitelky základní školy MŠ 1,2 učitelky mateřské školy AP - asistent pedagoga PaÚA - referentka pro personální a účetní agendu Vzdělávání nepedagogických pracovníků Seminář Novela školského zákona PaÚA Seminář Změny v účetnictví v roce 2012 PaÚA 5. Prevence sociálně patologických jevů ve šk. roce 2011/2012 Ve výuce (zdravý životní styl, vztah k imobilním, předcházení konfliktům, šikana, týrání dětí, ) Přednášky, besedy (Vita, Renarkon, ) Tematické nástěnky 6. Aktivity školy Aktivity žáků a pedagogů Ve spolupráci s agenturou RENARKON jsme připravili pro žáky I. i II stupně ZŠ program o Komunikace a vztahy o Počítačové hry a sledování televize jako způsob trávení volného času, násilí v televizi a v počítačových hrách, televizní reklama Žáci I. stupně se zúčastnili o 2x hudební besídky v ZUŠ Klimkovice o exkurze do kartonážnictví o exkurze do keramické dílny Žáci II. stupně se zúčastnili o přednášky v Planetáriu v Krásném Poli Dobrodružství Uffa na Marsu o exkurze do muzea v Klimkovicích Pro žáky II. stupně jsme uspořádali o projektový den Putování po Norsku o besedu se studentkou SŠ O romské problematice Žáci II. stupně shlédli zfilmované divadelní představení o handicap. dětech Labutí píseň. Žáci I. i II. stupně se zúčastnili exkurze do knihovny Pro žáky I. a II. stupně jsme uspořádali besedu Práce s pejsky Do klimkovického zpravodaje jsme zaslali článek Projekt Jodíkovy hrátky ukončen Občanské sdružení Jodík při naší škole realizovalo projekt Bavíme se s Jodíkem Podali jsme žádost o schválení projektu Jodík a tradice 7

8 Uspořádali jsme o vánoční výtvarnou dílnu o velikonoční výtvarnou dílnu Ve spolupráci s občanským sdružením Jodík jsme uspořádali o prodejní vánoční výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých o prodejní velikonoční výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých Učitelé se zúčastnili o exkurze do Základní školy pro tělesně postižené, Dostojevského, Opava o exkurze do autistické třídy v ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy o 20 vzdělávacích akcí Aktivity ředitelky Zpracovala podklady k výběrovému řízení pro opravu oken ve spolupráci s technickým úsekem Sanatorií Klimkovice V rámci Somatopedické společnosti o zmapovala školy při nemocnicích a léčebnách v rámci Somatopedické společnosti pro celostátní webové stránky o zajistila příspěvky na celostátní konferenci Zúčastnila se krajských konferencí ICT o Kam kráčíš digitální školo o Otevřeme školu svobodnému ICT Zpracovala projekt pro obnovu zastaralé ICT techniky a zakoupení nové Zahájila projekt EU peníze do škol Umožnila praxi o 7 týdenní praxi studentce V. ročníku Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty oboru učitelství pro I. stupeň o 1 denní praxi studentce Pedagogické fakulty v Hradci Králové, oboru národní škola - speciální pedagogika Zúčastnila se semináře v rámci etwinning pro účastníky slovansky mluvících zemí v Bratislavě Zúčastnila se Metodické poradny pro ředitele ZŠ Aktualizace právních předpisů ve školství Zúčastnila se testů Aj Oxford Online Placement Test pro zařazení do Refresh kurzu AJ Zpracovala dvě monitorovací zprávy pro projekt EU peníze do škol Pracovníci Zúčastnili se o dvoudenního relaxačního pobytu v Karlově Studánce o vánočního turistického výletu do Děhylova o divadelního představení Baronky o koncertu Szidi Tobias o oslav Dne učitelů 8

9 Reprezentace školy žáky Na výstavu betlému v polských městech Utěchovice a Olza jsme zaslali 2 krajkové betlémy Do Vv soutěže Barevný podzim jsme zaslali 3 výtvarné práce Do Vv soutěže Draci, dráčci, dráčata jsme zaslali 3 výtvarné práce Do Vv soutěže Vánoční malování jsme zaslali 2 výtvarné práce Do Vv soutěže Máme rádi přírodu jsme zaslali 4 výtvarné práce Do Vv soutěže Krásná jako kvítka... je ta naše jsme zaslali 4 tisky z koláže výtvarné práce Do Vv soutěže Malovaná písnička jsme zaslali 4 výtvarné práce Reprezentace školy pracovníky Zaslali jsme článek do Zpravodaje Klimkovice Projekt Jodíkovy hrátky ukončen Exkurze v naší škole Umožnili jsme exkurzi v naší škole o rehabilitačním pracovníkům ZŠ Ostrava-Zábřeh Kpt. Vajdy o učitelce cizích jazyků (Aj, Fj) z Finska Praxe v naší škole Umožnili jsme praxi v naší škole Sponzorské dary o 7 týdenní praxi studentce V. ročníku Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty oboru učitelství pro I. stupeň o 1 denní praxi studentce Pedagogické fakulty v Hradci Králové, oboru NŠ + speciální pedagogika Panenky pro MŠ v hodnotě 4 200,-Kč Vlny pro výtvarnou činnost do ŠD Látky pro výtvarnou činnost do ŠD Z kartonážnictví ORPHIS - lepenky,tvary,. 7. Inspekční činnost prováděná ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla kontrola ČŠI.

10 8. Hospodaření školy Hospodaření školy je součástí ekonomické zprávy za kalendářní rok Škola má investiční fond, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn. Prostřednictvím zřizovatele jsme obdrželi dotace: a) na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč, která byla plně vyčerpána b) na provozní náklady ve výši ,- Kč, která byla plně vyčerpána - na ICT ,- Kč - na opravu oken ,- Kč Příspěvek na přímé náklady škola vyčerpala v plné výši, příspěvek na provozní náklady škola vyčerpala. Hospodářský výsledek 9 238,55 Kč vznikl ušetřením prostředků z vlastních zdrojů. Škola mimo příjmů z úroků neměla vlastní příjmy. 9. Zapojení školy do mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 jsme se nezapojili do mezinárodních programů. 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se škola nezapojila. 11. Projekty V rámci občanského sdružení Jodík jsme s našimi žáky realizovali projekt Bavíme se s Jodíkem. 12. Spolupráce S občanským sdružením Jodík, o. s. V rámci projektu Bavíme se s Jodíkem proběhly tyto akce pro děti a žáky naší školy: Lesní hřiště Papírové masky - zvířátka Podzimní hrátky Strašidlák Zapichlák Listopadové tvoření Vánoční dílna Vánoční svícny Čertovské odpoledne Vánoční polaz Ptáček Zpěváček Výroba masky Krmení pro ptáčky 10

11 Valentýn Hrátky s káčou Pečení perníků Jak se hraje divadlo Kam letí ten čáp Velikonoční dílna-slepička Pepička Dětský den Tvoříme z krabiček od vajíček Ukončení Loutkové divadlo Spolupráce s lázněmi Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky firem v podnájmu Sanatorií Schůzky Školské rady, 1 členka je zdravotní sestra výměna informací, 1 členka je projektový manager Sanatorií Aktuální schůzky s vedením a pracovníky lázní příprava nového školního roku Vánoční a velikonoční výstavky na kolonádě léčebny dospělých Spolupráce s městským úřadem a dalšími institucemi v Klimkovicích Exkurze do malých firem v Klimkovicích (kartonážnictví, keramická dílna) Exkurze do muzea, knihovny Hudební besídky v ZUŠ 13. Splnění záměrů školního roku 2011/2012 Zahájili jsme projekt EU Peníze školám Pokračovali jsme ve spolupráci se ZUŠ Uspořádali jsme exkurzi do ZŠ Kapitána Vajdy v Ostravě-Zábřehu Pracovníci školy pokračovali ve studiu angličtiny (3) Pracovníci školy absolvovali 22 vzdělávacích akcí, účastnili se pouze akcí pořádaných bezplatně Doplnili jsme ŠVP o dějepisný seminář, o čtenářskou gramotnost a reálie anglicky hovořících zemí. Získali jsme sponzorské dary v hodnotě cca 6 000,- Kč Neuspořádali jsme Den otevřených dveří Nenavázali jsme spolupráci se stanicí mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě Nepodařilo se navázat další spolupráci v rámci projektů etwinning 14. Navíc se ve šk. r. 2011/2012 uskutečnilo Úprava stolků pod Meotary pro ŠD, MŠ a Jodík, o. s. Podali jsme projekt Jodík a tradice, ale nebyl schválen k realizaci Exkurze do ZŠ pro tělesně postižené v Opavě 11

12 15. Hlavní záměry pro školní rok 2012/2013 Pokračovat v realizaci projektu EU peníze školám Pokračovat ve spolupráci s Policií ČR Pokračovat ve studiu angličtiny Navázat spolupráci v rámci projektů etwinning Navázat spolupráci se stanicí mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě Instalovat výstavní vitrínu na kolonádě léčebny dospělých s informacemi o škole a jejich akcích Exkurze do ZŠ pro TP Ukrajinská, Ostrava-Poruba Exkurze do ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice Navštívit Stanici ohrožených živočichů Bartošovice Podporovat sebevzdělávání pedagogických pracovníků Průběžně upravovat a doplňovat náš ŠVP Podporovat psaní žádostí o projekty Získávat sponzorské dary Výroční zpráva byla projednána na poradě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Klimkovice Mgr. Helena Hrbáčová ředitelka školy 12

13 Fotodokumentace V rehabilitační třídě 13

14 14

15 Vyrábíme na Vánoce Vánoční výstavka 15

16 Na exkurzi v keramické dílně Jedeme do klimkovické ZUŠ 16

17 Pejsci ve škole 17

18 Projektový den V klimkovické knihovně 18

19 Mateřská škola V lese 19

20 Školní družina 20

21 Občanské sdružení Jodík Tvoříme s Jodíkem Loutkové divadlo s Jodíkem 21

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013 2014 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 Sídlo: Hamzova odborná léčebna, 538 54 Luže, Košumberk

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více