Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013 je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 195/2012Sb., kterou se mění vyhlášky č.15/2005sb., a 225/2009Sb., a která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv školy. Struktura výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3) Personální zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy, včetně výsledků přijímacího řízení na střední školy 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10) Základní údaje o hospodaření školy 11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 1) Údaje o škole Název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Sídlo: Základní škola, Komenského 13/ Ostrava-Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO Identifikace: Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení - poslední aktualizace č.j. 4273/ ze dne Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/ Ostrava-Poruba Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Krejčířová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dagmar Chvojková Ekonomka školy: Ludmila Bočková Tajemnice školy: Milena Imrišková Vedoucí školní družiny: Hana Dolbová Vedoucí školní jídelny: Irena Karmazinová Telefonní kontakt: , mobil: Fax: ová adresa: Adresa www stránek: 3

4 Charakteristika školy: Cílová kapacita školy uvedená v Rozhodnutí rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT č.j. 1871/ ze dne je 600 žáků školy a 200 žáků školní družiny. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dne rozhodnutí č.j. MSK 58286/2006 o zařazení školského zařízení školní jídelnu, jejíž činnost vykonává právnická osoba, Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace,cílová kapacita je 800 strávníků. Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s ročníkem. Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávali žáci v 17 třídách, z toho 10 tříd 1. stupně a 7 tříd 2. stupně. Žáci 1. stupně docházeli do 4 oddělení školní družiny. Počet žáků školy ve školním roce 2012/2013: 243 žáků 1.stupně v 10 třídách 151 žáků 2.stupně v 7 třídách celkem 394 žáků v 17 třídách 120 žáků docházelo do 4 oddělení školní družiny 273 žáků se stravovalo ve školní jídelně. Školská rada je 6-ti členná v zastoupení: 2 členové z řad zřizovatele 2 členové z řad pedagogů 2 členové z řad rodičovské veřejnosti Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Rodiče zastupuje 17 členný výbor rodičů. 4

5 2) Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 1. Základní škola Obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/01 Základní škola - od Studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců 2. Školní družina 3. Školní jídelna 3) Personální zabezpečení činnosti školy - počet pedagogů 27 z toho 3 ženy na MD - počet vychovatelek ŠD 4 - počet správních zaměstnanců 7 - počet zaměstnanců školní jídelny 5 - celkem zaměstnanců 43 Věkový průměr pedagogických pracovníků je 44 let. Věková skladba pedagogických pracovníků: let let let 5 nad 50 let 11 Věková skladba vychovatelek školní družiny je 50 let let let 2 nad 50 let 2 Pracující důchodci: 4 Počet absolventů, kteří nastoupili: 0 Odchod do důchodu: 0 5

6 Pracovní poměr na dobu určitou: 1 zástup za MD Pracovní poměr ukončen dohodou: 2 (1x odchod do předčasného důchodu, 1 x vlastní žádost - stěhování) Vliv na zaměstnanost: Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Aprobovanost: 1. stupeň Na 1.stupni vyučovalo žáky 16 pedagogů. Z toho 1 pedagog s bakalářským vzděláním speciální pedagogika a 1 pedagog s aprobací pro 2.stupeň. Celková aprobovanost na 1.stupni je 88%. 2.stupeň Na 2.stupni vyučovalo 13 pedagogů, z toho 1 pedagog s neukončeným VŠ vzděláním a 1 pedagog s aprobací pro 1.i 2.stupeň. 100% aprobovanost je v předmětech: Český jazyk Zeměpis Hudební výchova Matematika Přírodopis Výchova občana Chemie Dějepis Tělesná výchova - Aprobovaně jsou vyučovány volitelné předměty- německý jazyk, mediální výchova a ekologický seminář. - Neaprobovaně je vyučována výtvarná výchova a informatika. - Částečně je neaprobovaná výuka fyziky. Cizí jazyky: německý jazyk 2 aprobovaní pedagogové, 1 pedagog státní jazyková škola se státní zkouškou. anglický jazyk 2 aprobovaní, 1 státní jazyková zkouška aprobovanost u anglického jazyka je 67%. aprobovanost v německém jazyce je 100%. 6

7 Skladba zaměstnanců Vedení školy ředitelka 1 zástupkyně ředitelky školy Širší vedení kolegium: výchovná a kariérová poradkyně absolvování specializačního studia metodik školní prevence absolvování specializačního studia koordinátor environmentální výchovy absolvování specializačního studia koordinátor školního vzdělávacího programu absolvování specializačního studia metodik informačních technologií studuje VŠ vedoucí metodických sdružení 1.stupeň vedoucí předmětových komisí 2.stupeň ekonomka školy tajemnice a personalistka vedoucí uklízečka školník údržbář vedoucí školní družiny vedoucí školní jídelny 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a) zápis do 1.ročníku pro školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 15. a 16.ledna 2012 počet zapsaných žáků poprvé u zápisu 51 počet žáků nastupujících po odkladu 11 počet žáků po dodatečném odkladu 1 počet žáků, u kterých bylo řešeno pro školní rok 2013/2014 odložení povinné školní docházky 10 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy,včetně výsledků přijímacího řízení na střední školy Žáci všech ročníků jsou od školního roku 2012/2013 vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem S Komenským nově. 7

8 Ve školním roce 2012/2013 bylo integrováno do běžných tříd 31 žáků s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení či ADHD. Tito žáci byli vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, který byl zpracován třídním učitelem, učitelem daného předmětu a učitelem reedukační péče. Tento plán byl schválen a sledován školským poradenským zařízením. Individuální plány byly zpracovány pro všechny integrované žáky prvního a druhého stupně. Integrovaní žáci docházeli do šesti skupin reedukační péče, kterou vedli pedagogové, kteří absolvovali odborné vzdělávání. Statistické údaje Školní Celkový počet Počet žáků na 1/ Počet tříd Ø počet žáků třídy rok žáků učitele 2011/ ,40 15, / ,17 16,41 Počet integrovaných žáků celkem: 31 z toho 1.stupeň 21 z toho 2.stupeň 10 Počet skupin reedukační péče 6 1 žákyně se vzdělává v zahraničí Švýcarsko 1 žákyně se vzdělává v zahraničí Německo 1 žákyně se vzdělává v zahraničí - Turecko 2 žáci se vzdělávají v zahraničí - Polsko Počet žáků uvolněných z předmětů 11 Z toho všichni žáci z předmětu tělesná výchova, a to ze zdravotních důvodů. Péče o žáky talentované Talentovaní žáci se zapojovali do vyhlašovaných soutěží. Mnozí se umístili na předních místech. 8

9 Žáci 2.stupně zpracovávali po celý školní rok ročníkové práce, které prezentovali před ostatními spolužáky. Po celý školní rok docházeli na konzultace k vyučujícím a získávali tak informace potřebné pro zpracování své práce. Žáci školní družiny docházeli do zájmových kroužků, kde rozvíjeli svůj talent. V tomto školním roce se do 3 kroužků zapojilo 54 žáků. Prostorové podmínky vzdělávání 2 tělocvičny 1 žákovská knihovna odborná učebna fyziky a chemie odborná učebna hudební výchovy odborná učebna pro výuku cizích jazyků cvičná kuchyňka 2 internetové učebny poloodborná učebna přírodopisu poloodborná učebna dějepisu dílny dílna s keramickou pecí učebna pozemků školní pozemky Na každém podlaží je instalována výzdoba k výuce a jsou vyvěšovány závěry zpracovaných výukových projektů. Hojně je využíván prostor vstupní haly. Jednotlivá patra školy jsou vybavena tenisovými stoly pro přestávkový režim a oddychovými relaxačními kouty. Žáci hojně využívají multifunkční hřiště na pozemku školy a travnatou plochu pro mimoškolní činnost, jejíž součástí je přilehlý svah, který je využíván k pohybovým aktivitám. Zahradní altán sloužil k výuce mimo budovu školy letní učebna. V areálu školního hřiště je nefunkční doskočiště. Škola nemá dobré zázemí pro výuku lehkoatletických disciplín běh, hod do dálky. Žáci školy využívají keramickou pec zakoupenou Občanským sdružením 2. ZŠ J.A.Komenského. Žáci využívají při práci také hrnčířský kruh. 9

10 Průběh vzdělávání a výchovy žáků Naplňování koncepčních záměrů rozvoje školy Koncepce vzdělávání pro školní rok 2012/2013 byla projednána a přijata na pedagogické radě dne Rovněž byly stanoveny základní úkoly, které vycházely ze schválené koncepce. Stanovená koncepce včetně stanovených úkolů na školní rok 2012/2013 byla průběžně hodnocena na pedagogických radách a provozních poradách. Souhrnné hodnocení práce bylo projednáno na závěrečné hodnotící poradě. Učební plán žáka 1.stupně 1) ŠVP S Komenským nově Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět Celkem Celkem oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8+1 D 8+1D 7+1D 6+1D 6+1D 35+5D 51 Anglický jazyk 1D 1D D Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D 20+4D 24 Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka D D Vlastivěda D 3+1D Přírodověda D 2 3+1D Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti celkem D

11 Učební plán žáka 2.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět celkem Jazyk a jazyková Český jazyk D 15+1D komunikace Anglický jazyk 3+1D D Celkem oblast 29 Matematika a její aplikace Matematika D 15+2D 17 Informační a komunikační technika Informatika 1 1D 1D 1D 1+3D 4 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis * Výchova občana* 2 1+1D* 1+1D* 1+1D* 5+3D* Fyzika 1+1D 2 1+1D 1+1D 5+3D Chemie Přírodopis 1+1D 1+1D D Zeměpis 2 1+1D D Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti D 3+1D 4 Německý jazyk Mediální výchova Volitelné předměty 1.volitelný předmět D 2D 2D 6D 7 2.volitelný předmět - - 1D - 1D celkem D 122 Poznámky: D- disponibilní hodina *předmět Výchova občana je integrací předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství v předmětu Praktické činnosti jsou naplňovány tyto tématické okruhy: 6.a 7.ročník Příprava pokrmů, /pěstitelské práce,chovatelství 8.ročník Svět práce, Provoz a údržba domácnosti 9.ročník Svět práce, Práce s technickými materiály Volitelné předměty: Jako 1.volitelný předmět v 7.ročníku je nabízen Německý jazyk nebo Mediální výchova. V 8.ročníku je vyučován ekologický seminář jako 2.volitelný předmět. 11

12 Zaměření disponibilních hodin Disponibilní hodiny byly pro školní rok 2011/2012 stanoveny jednak jako rozšířená výuka daného předmětu osnovami nebo jako nový volitelný předmět, v němž si žáci zvyšovali své kompetence. Disponibilní hodiny byly voleny dle podmínek školy a byly projednány pedagogickou radou. Se zaměřením byli seznámeni i zákonní zástupci žáků. Přehled zaměření: 1.stupeň: 1.ročník - 2 hodiny český jazyk anglický jazyk 2.ročník - 3 hodiny český jazyk anglický jazyk matematika 3.ročník - 3 hodiny český jazyk prvouka matematika 4.ročník - 3 hodiny český jazyk přírodověda matematika 5.ročník 3 hodiny český jazyk vlastivěda matematika 2.stupeň: 6.ročník - 3 hodiny anglický jazyk, přírodopis, fyzika 7.ročník - 6 hodin informatika,výchova občana, přírodopis, zeměpis, německý jazyk 8.ročník 6 hodin 9.ročník - 9 hodin Volitelné předměty informatika, výchova občana, fyzika, ekologický seminář, německý jazyk nebo mediální výchova český jazyk, matematika, informatika, výchova občana, fyzika, praktické činnosti, německý jazyk 7.ročník 8.ročník 9.ročník - německý jazyk, mediální výchova - německý jazyk, mediální výchova - ekologický seminář - německý jazyk - mediální výchova 12

13 V rámci volitelných předmětů si žáci prohlubovali získané vědomosti a dovednosti a zvyšovali své kompetence. Výuka německého jazyka v rámci volitelného předmětu probíhá od 7. do 9.ročníku, v 8.ročníku ekologický seminář, v 7-9.ročníku mediální výchova. Praktické činnosti 6.ročník - Pěstitelské práce, chovatelství - Příprava pokrmů 7.ročník - Pěstitelské práce, chovatelství - Příprava pokrmů 8.ročník - Svět práce - Provoz a údržba domácnosti 9.ročník - Svět práce - Práce s technickými materiály Mimoškolní aktivity žáků kroužky ve školní družině 48 žáků 1.stupně, kteří docházeli do školní družiny, se realizovali v 3 kroužcích. Výčet kroužků: 1x keramický, 2x sportovní. Mimoškolní aktivity kroužky na škole Ve školním roce 2012/2013 byly na škole realizovány tyto kroužky: logopedický, anglický s rodilým mluvčím, sportovní míčové hry, hip-hop, moderní tanec. 13

14 Přehled výchovných opatření, prospěchu žáků a absence za školní rok 2012/ Kázeňská a výchovná opatření 1. stupeň 2. stupeň Celkem oba stupně 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Komentář k údajům: Při výchovné práci s žáky je nadále v hojné míře využívána kladná motivace. U většiny žáků jsou udělována výchovná opatření, která jsou účinná. Oproti loňskému roku došlo k mírnému snížení počtu udělených pochval třídních učitelů a pochval ředitelky školy. Rovněž byl výrazně snížen počet udělených napomenutí třídních učitelů a důtek třídních učitelů. U ředitelských důtek naopak došlo k zvýšenému počtu udělení. Došlo k zvýšení počtu udělených druhých stupňů z chování, a to o 1 žáka. Udělený 3.stupeň byl u 1 žáka z důvodu neomluvené absence. Veškerá opatření či udělení je v souladu se školním řádem. 2. Přehled prospěchu žáků školy 1. stupeň 2. stupeň Celkem oba stupně 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Hodnoceno Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

15 Komentář k údajům: Ve 2.pololetí školního roku 2012/2013 neprospěli 2 žáci 2.stupně, kteří budou opakovat 7. a 8. ročník. Další 2 žáci 2.stupně, kteří neprospěli, úspěšně vykonali komisionální zkoušky a postoupí do vyššího ročníku. Výrazná převaha vyznamenání je u žáků 1.stupně. 3. Přehled absence žáků a) omluvená absence 1. stupeň 1. pololetí pololetí školní rok celkem stupeň 1. pololetí pololetí školní rok celkem Celkem absence oba stupně 1. pololetí pololetí školní rok celkem b) neomluvená absence 1. stupeň 1. pololetí 0 2. pololetí 15 školní rok celkem 15 15

16 2. stupeň 1. pololetí 2 2. pololetí 7 školní rok celkem 9 Komentář ke zjištěným údajům: - V porovnání s loňským školním rokem došlo k výraznému snížení počtu omluvené absence žáků především 1.stupně, a to o hodin, přičemž počet žáků 1.stupně zaznamenal nárůst. Neomluvená absence byla zaregistrována na obou stupních a následně řešena s rodiči žáků a OSPOD. Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2012/2013 Počet absolventů v tomto školním roce 43 Počet žáků na obory s maturitou 23 s výučním listem 20 Počet žáků Gymnázium 4 Ekonomika a podnikání 1 Informační technologie 1 Stavebnictví Instalatér 1 Technické lyceum 1 Mechanik elektronik 1 Elektrikář 1 Hotelnictví,cestovní ruch 5 Strojírenství 1 Strojní mechanik 2 Technické lyceum 1 Mechanik opravář motor.vozidel 3 Obráběč kovů 3 16

17 Mechanik seřizovač 3 Společné stravování Kuchař číšník 4 Cukrář 1 Služby Zdravotnický,nutriční asistent 3 Kadeřník 2 Zahradník 2 Jezdec a chovatel koní 1 Jiné Přírodovědné lyceum 1 Kombinované lyceum (waldorfské) 1 V letošním roce se nám podařilo zvýšit počet uchazečů o strojírenské obory v Ostravě. Do stavebnictví a strojírenství bylo na SŠ přijato 15 žáků. Mimo Ostravu zahájí studium 6 žáků, z toho 1 žák na Vojenské SŠ v Moravské Třebové. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zabezpečuje školní metodik prevence a výchovný poradce, kteří koordinují činnost na škole. Obě jmenované učitelky spolupracují s vedením, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Obě splnily podmínku absolvování specializačního studia. Každoročně je zpracován plán činnosti vedoucí k prevenci sociálněpatologických jevů žáků školy, který navazuje na plán předešlého školního roku. Preventivní program je v závěru školního roku vyhodnocován, analyzován a jsou přijímána potřebná opatření, která vycházejí z potřeb školy. Aktivity školního roku 2012/2013: - Celoroční preventivní činnost školy se v tomto školním roce zaměřovala na prevenci všech negativních jevů. Na 1.stupni byla řešena témata: Život v kolektivu, Kolektiv tvoří dívky a chlapci, Respekt k opačnému pohlaví, 17

18 Úcta k ženě a dívce, a Empatie apatie, sympatie-antipatie. Jmenovaná témata, tzv. dvouměsíční otázky byla zpracována a závěry prodiskutovány s žáky 1.stupně ve třídách. Na 2.stupni se jednalo o témata: Sexuální život jako přirozená potřeba člověka, Antikoncepce, Interupce, Pornografie, prostituce,kuplířství, Sexuální zneužívání. Rovněž tato témata byla zpracována a prodiskutována s žáky 2.stupně. - S rodiči a žáky byly realizovány za přítomnosti výchovné poradkyně, třídního učitele a školního metodika prevence, výchovné komise. - Pedagogové školy spolupracovali s členy žákovské samosprávy, kteří byli nápomocni při řešení problémů na škole. - Žáci obou stupňů absolvovali po celý školní rok preventivní aktivity, které připravily ŠMP a VP, a to na úrovni školy, nebo z nabídky institucí Městská policie, PČR, PPP. Preventivní oblast je součástí vzdělávání, které je obsaženo v Školním vzdělávacím programu. 1.stupeň: - adaptace na školu, týmová práce, ztotožnění se s roli školáka - školní kolektiv a vztahy ve třídě - sebepoznání, vlastnosti, chování - volnočasové aktivity, navazování vztahů - postoje, krizové situace - reálný život, spolupráce, tolerance, vnímání - lidské kvality, konstruktivní modely chování 2.stupeň: - komunikace a vztahy ve třídě - šikana a její projevy, zdravý životní styl - drogy, účinky, odmítání - vztahy v kolektivu, sexualita - tolerance a akceptace menšin 18

19 - počítačové hry, sledování televize - virtuální komunikace - nebezpečí sekt - poruchy příjmu potravy ve všech třídách proběhly besedy s pracovníky Městské policie v každé třídě byl realizován Panáčkův test řešení vztahů v kolektivu třídy žáci 1.stupně absolvovali besedy s organizací Faust, která se zabývá preventivní činností žáci 8. a 9.ročníků se zúčastnili odborné lékařské přednášky na téma Škola osobního života Žákyně 6.ročníku se zúčastnily besedy s MUDr. Šindelářovou na téma Dospívání žáci 2.stupně využívali doporučené preventivní internetové adresy např. žáci 8.ročníku absolvovali besedu na téma láska,vztahy a odpovědné rodičovství, které zorganizovalo Centrum pro rodinu Žáci 7. a 8.ročníku byli zapojeni do projektu Pro život bez závislostí.garantem projektu je Městská Policie,Magistrát města Ostravy a Renarkon 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vyhodnocení plánu DVPP pro školní rok 2012/2013 Plnění vytýčených priorit pro školní rok 2012/ Jazykové vzdělávání 2. Vzdělávání v oblasti řešení negativních jevů a výchovného poradenství 3. Vzdělávání pro oblast dopravní výchovy a zdravotní výchovy 4. Vzdělávání pro oblast environmentální výchovy 5. Vzdělávání v souvislosti s řízením školy 6. Vzdělávání v souvislosti se zvyšováním a prohlubováním kvalifikace 7. Vzdělávání v souvislosti s realizací ŠVP 8. Samostudium 19

20 Ad1) Jazykové vzdělávání - Kurz anglického jazyka úroveň A1 5 pedagogů - kurz anglického jazyka úroveň A2-1 pedagog - kurz anglického jazyka úroveň B1-1 pedagog Ad2) Vzdělávání v oblasti řešení negativních jevů a výchovného poradenství Výchovné a kariérové poradenství formou e-learningu 90 hodin Národní ústav při vzdělávání Praha 1 pedagog výchovná poradkyně Účast na 2 seminářích z cyklu Prevence -Renarkon 1 pedagog Účast na semináři ŠMP PPP Poruba 1 pedagog Účast na semináři ŠMP PPP Poruba 1 pedagog Ad3) Vzdělávání pro oblast dopravní výchovy a zdravotní výchovy Účast na 2 denní konferenci k dopravní výchově Šance 1 pedagog Ad4) Vzdělávání pro oblast environmentální výchovy Školení koordinátorů k metodické pomůcce Multipolis 1 pedagog Dnešní energetický svět Terra klub- 1 pedagog Konference Hodnocení stavu a vývoje životního prostředí na Ostravsku VŠB TUO 1 pedagog Ad5) Vzdělávání v souvislosti s řízením školy Konference PdF Diagnostika stavu znalostí žáků 5. a 9.ročníků(testování) 1 pedagog ředitelka školy Novela zákona o pedagogických zaměstnancích MMO Paris 1 pedagog zástupkyně ředitelky školy Interaktivní výuka Smart klub, AV media 2 pedagogové Metodická poradna pro ved. ŠD KVIC- vedoucí vychovatelka Metodická poradna pro ředitele škol KVIC ředitelka školy Právní předpisy, aktuální změny RESK ředitelka školy 20

21 Ad6) Vzdělávání v souvislosti se zvyšováním a prohlubováním kvalifikace Tvorba výukových materiálů v prostředí Power Pointu Edu work celý pedagogický sbor Mediální výchova, Chemie jak ji neznáte Dolní oblast Vítkovic- 1 pedagog Soudobé dějiny a moderní výuka Pant 1 pedagog Konference Moderní historie Edu čas 1 pedagog Jak vyučovat dějepis na 1.stupni KVIC 1 pedagog Interaktivní expozice Mladý svět techniky Dolní oblast Vítkovic 2 pedagogové Zeměpis v nové perspektivě Přírodovědecká fakulta OU 1 pedagog Biologie, jak jí neznáte Dolní oblast Vítkovic- 1 pedagog Práce s historickými materiály Pant 1 pedagog Příběh kontaktní čočky Wichterlovo gymnázium 2 pedagogové Ad7) Vzdělávání v souvislosti s realizací ŠVP Výuka matematiky,moderní trendy PdF OU + KÚ MSK 2 pedagogové Pracovní seminář Standardy v NJ KVIC 1 pedagog Pracovní seminář Standardy v AJ KVIC 1 pedagog ŠVP,změny ve výuce KVIC 1 pedagog ŠVP,etická výchova Fraus 1 pedagog Dnešní finanční svět Terra klub 2 pedagogové Ad8) Samostudium Samostudium čerpalo 28 pedagogických pracovníků, 315 dnů samostudia. Samostudium probíhalo v období vedlejších prázdnin. Obsah samostudia: Prohlubování vědomostí, získávání poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, metodiky, environmentálního vzdělávání, ICT a podkladů pro zpracování digitálních učebních materiálů. Nejčastější zdroje informací byly získávány z časopisů a z internetu. 21

22 Zjištěné poznatky jsou pedagogy zpracovány a vloženy do učitelských portfolií, které byly předloženy vedení školy v rámci hodnocení zaměstnanců v červnu Celkové zhodnocení plánu DVPP V průběhu školního roku byla sledována nabídka vzdělávacích akcí. V období září až prosinec ovlivnily výběr akcí finanční prostředky určené na DVPP. V období leden až červen se situace s finančními prostředky zlepšila. Všichni pedagogové se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili nejméně 1 akce v rámci DVPP. DVPP se vůbec nezúčastnily 2 vychovatelky ŠD. Jedna vychovatelka ŠD ukončila magisterské studium. Závěr: Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013 byl splněn. 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A) Výčet aktivit - soutěže Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zapojili do mnoha vyhlašovaných soutěží, ve kterých rozvinuli svůj talent, podpořili svůj zájem a rozšířili si své vědomosti. Žáci v mnoha oblastech úspěšně reprezentovali školu nebo svou třídu. Vyhlašované soutěže probíhaly na úrovních obvod město kraj. Vyučující tělesné výchovy spolu s ostatními vyučujícími zorganizovali pro žáky školy školní turnaje a sportovní aktivity, které jsou u žáků oblíbené. 22

23 SPORT Žáci školy se zúčastňovali nejčastěji turnajů pořádaných pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů České republiky. Výčet soutěží, kterých se zúčastnili žáci školy: 1.Školní soutěže: Mezitřídní turnaje ve vybíjené žáků 4. a 5.ročníků Turnaj ve florbale pro žáky 2.stupně Turnaj ve vybíjené pro žáky 6. a 7.ročníků Sportovní den, novoroční turnaj 6.-.ročníků 2.Obvodní soutěže: Obvodní kolo ve florbalu chlapců 8. a 9.ročníků Obvodní kolo ve florbalu dívek 8. a 9.ročníků Obvodní kolo ve florbalu chlapců 6. a 7.ročníků Obvodní kolo ve florbalu dívek 6. a 7.ročníků 3.místo Obvodní kolo ve vybíjené Preventan Cup dívky 5.ročníků Obvodní kolo ve vybíjené Preventan Cup chlapci 5.ročníků 4.místo Obvodní kolo ve volejbalu dívek 8.a 9.ročníků 5.místo Obvodnívodní Velikonoční turnaj ve volejbalu smíšených družstev 4.místo Výsledky z lehkoatletické olympiády žáků porubských škol: 1.stupeň: 1.místo ve skoku dalekém 3.místo v běhu na 50 m 3.místo v hodu kriketovým míčkem 3.místo ve skoku do dálky 2.stupeň: 2.místo ve skoku dalekém 3.místo v běhu na 1000 m 23

24 3.Městské soutěže - Turnaj v beach vybíjené pro žáky 6.tříd ostravských škol - turnaj v minivolejbalu na SŠ Na Jízdárně SOUTĚŽE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU - Testy s dopravní tématikou v rámci dopravní výchovy 1. stupeň a získání průkazu cyklisty HUDEBNÍ SOUTĚŽE - Celoškolní soutěž pro žáky 1. i 2.stupně Skřivánek - Účast v obvodní pěvecké soutěži Skřivánek Celoškolní soutěž pro žáky 1. i 2.stupně Superstar VÝTVARNÉ SOUTĚŽE - Ocenění prací žáků u příležitosti Dne Země 1.místo v soutěži - Výtvarná soutěž Besipu oceněná práce žákyně 1.stupně RECITAČNÍ SOUTĚŽE - Školní recitační soutěž pro žáky 1. i 2.stupně Rolnička - Účast v obvodním i městském kole žáci 1.stupně JAZYKOVÉ SOUTĚŽE - Školní kolo v soutěži anglického jazyka v konverzaci účast 24 žáků ročník - Okresní kolo konverzační soutěže Angličtina účast 1 žáka 5.místo - Městská soutěž Globetrotter na Wichterlově gymnáziu, zaměřená na OH v Londýně 2.místo - Školní kolo Anglického desetiboje pro žáky 4. a 5.ročníků - obvodní kolo soutěže v anglickém jazyce Lets play with English 4.ročníky -4.místo 24

25 - zábavná kvízová soutěž s rodilou mluvčí na Gymnáziu O.Havlové 2.místo - Olympiáda v JČ školní kolo - Účast v soutěži Jak vnímám svou babičku a dědečka - vyhlášeno MMO oceněna žákyně 5.třídy - Účast v soutěži Hrátky s češtinou 1.místo PŘÍRODOPISNÉ SOUTĚŽE - Školní soutěže v rámci projektové výuky - Podzimní okresní soutěž v ZOO Mladý zoolog, téma Brouci ČR, účast 20 žáků tříd. - Účast v internetové soutěži Evropské srdce (náročná soutěž) zaměřena na znalosti přírodovědných oblastí-žáci 8.a 9.ročníků-umístění 8.místo v kraji - Jarní okresní soutěž v ZOO Velká cena ZOO, téma Savci Austrálie účast tříd 20 žáků - 2 x geologické kladívko organizované VŠB soutěž žáků 9.tříd ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE - Zeměpisná olympiáda pro žáky ročníků -školního kola se zúčastnilo 29 žáků - Účast 3 žáků v okresním kole zeměpisné olympiády - 6 žáků bylo zapojeno do republikové soutěže Eurorebus - postup do krajského kola DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE - Školní kolo dějepisné olympiády účast 15 žáků - Školní kolo soutěže Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím Obvodní soutěže Poznej Porubu 10.místo Šumná Ostrava postup do finále Okresní soutěže Šumná Ostrava Dějepisná olympiáda 25

26 MATEMATICKÉ SOUTĚŽE - Moravskoslezský matematický šampionát- účast 3 žáci 9.ročníku - Matematický klokan mezinárodní soutěž - zapojení do 4.kategorií Cvrček-52 žáků, Klokánek-81 žáků, Benjamin 24 žáků a Kadet 13 žáků - Přírodovědný klokan školní kolo-14 žáků-5.místo ze 758 účastníků-postup do krajského kola - Matematická olympiáda školní kolo pro žáky 5.tříd - postup do okresního kola 5 žáků - Matematická olympiáda školní kolo pro žáky 6.tříd postup do okresního kola - účast 2 žákyně - Pythagoriáda školní kolo, pro žáky 6.-8.tříd EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE - Školní soutěž ve sběrové akci Zelený strom - Účast všech žáků v soutěžích Den Země pořádaných střediskem volného času Korunka, získání mnoha ocenění - Účast v soutěži Multipolis ocenění aktivity ze SCIO B) Aktivity školy jednotlivé oblasti - výčet Kulturní akce 1. stupeň - Divadlo loutek : Ošklivé káčátko 1.ročníky Čtyřlístek zasahuje 1.ročníky Kocourek Modroočko 2.ročníky Broučci 2.ročníky Čtyřlístek zasahuje 3.ročníky Víla Eulálie 3.ročníky Kráska a zvíře 4.ročníky Kráska s červeným nosem 5.ročníky Čtyřlístek zasahuje 5.ročníky Staré pověsti české 5.ročníky Liška Bystrouška 5.ročníky 26

27 - Kulturní dům Akord, Ostrava-Zábřeh: Muzikál Pomáda - 5.ročníky - Školní akce: Výchovný koncert Abraka Muzika zaměřen na prevenci Hudební koncert skupiny Rebel Band Složíme si hit! Vánoční zpívání - Katechetické a pedagogické centrum Ostrava Přednáška Dílo dvou bratří -ZUŠ Valčíka muzikál Lidojedi 1.stupeň -Slezskoostravský hrad Velikonoce na hradě - Akce s handicapovanými dětmi Den plný her Jiné aktivity 1. stupně: - Projektová výuka Evropský den jazyků - Projektová výuka Halloween (masky, tématická výuka, noc ve škole, lampiónový průvod) - Projektový Den seniorů návštěva seniorů ve škole - Výstava Změň své město v prostorách školy - Den otevřené výuky účast rodičů ve výuce - Mikulášská nadílka - Vánoční řemesla v Klubu Amos - Besedy s Městskou Policií prevence - Vánoční jarmark - Vánoční besídky ve třídách - Den otevřené výuky pro předškoláky - Maškarní karneval - Knihovnické lekce- knihovna na Opavské ulici - Velikonoční výstava ve škole - Akce ke Dni země třída 5.B získala 1.místo v Ostravě - Školní sběrová akce - Den dětí ve spolupráci s DDM Poruba - Protipožární preventivní program 27

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 6/9, Ostrava Hrabová Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok / Říjen a) Základní údaje o škole. Prohlášení.. Prohlášení ředitele školy Prohlašuji, že údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více