Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14"

Transkript

1 Základní š kolad ěhylov V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Sídlo školy : Porubská 66

2 Děhylov Zřizovatel : obec Děhylov Vedení školy : ředitelka školy Mgr. Simona Kovaříková Kontakty pro dálkový přístup : telefonní spojení ová adresa Charakteristika školy Základní škola Děhylov je školou poskytující základní vzdělání převáţně ţákům z Děhylova a z Dobroslavic, ale také z Ostravy-Plesné a Ostravy-Poruby. Školu zřídila. Obec Děhylov jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou k Jedná se o školu málotřídní ve školním roce 2013/2014 školou čtyřtřídní. Vyučování probíhá na dvou školních budovách ve školní budově v Děhylově (výuka 1. a 2. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 3.,4. a 5. ročníku). K měla škola 61 ţáků. Ve školní druţině bylo zapsáno 30 ţáků. Ve školní budově Děhylov jsou dvě učebny, prostory školní druţiny a tělocvična. Výdejna stravy se nachází v prostorách Obecního úřadu Děhylov, kam ţáci docházejí. Ve školní budově Dobroslavice jsou dvě učebny, tělocvična, výdejna stravy a učebna pro výuku hry na hudební nástroje (pobočka Základní umělecké školy Háj ve Slezsku). V obou školních budovách jsou učebny světlé, prostorné, vybavené výškově stavitelným nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní tabule). Obě školní budovy mají školní zahradu ročník se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola, která nás všechny baví. Od 3. ročníku se ţáci vyučují anglickému jazyku, v předchozích ročnících mají moţnost navštěvovat zájmový útvar Angličtina pro nejmenší. Ve 4. a 5. ročníku probíhá výuka předmětu Informatika. V lednu 2014 v rámci programu EU peníze do škol učitelé dokončili ve výuce ověřování nově vytvořených digitálních učebních materiálů pro vyuţití na IA tabulích a pro posílení interaktivní výuky. Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje téţ na aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíţdět do města. I v letošním školním roce jsme byli zapojeni do unikátního projektu Zelená škola, který významně přispívá k ochraně ţivotního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Vybavení školy Školní budovy Děhylov i Dobroslavice mají velké a prostorné učebny vybavené vhodným nábytkem. Obě školní budovy mají tělocvičny. V tomto školním roce byl pořízen nový nábytek do školní jídelny v Děhylově. Obec Děhylov má uţ delší dobu v plánu ve školní budově Děhylov provést rozsáhlou opravu sociálního zařízení včetně nové vodoinstalace (naplánováno na rok 2012, neuskutečnilo se zatím k červnu 2014). Oběma školním budovám však chybí hřiště, obě mají pouze školní zahrady. Obě budovy disponují interaktivní tabulí, včetně klasických tabulí. Na výuku s interaktivními tabulemi klademe velký důraz, neboť ji povaţujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak pro ţáky, tak pro učitele. Tato skutečnost přispívá k rychlému rozvoji dovedností pro práci s moderními technologiemi a k rozvoji ţádoucích kompetencí ţáků v souladu s poţadavky rámcového vzdělávacího programu a zákona.

3 Interaktivní tabule v Dobroslavicích Výuka Informatiky 5. ročníku Školská rada Školská rada Základní školy Děhylov byla zřízena obcí Děhylov v souladu s platnými zákony dne Školská rada má 6 členů 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů. Členové školské rady:

4 Předsedkyně školské rady: Mgr. Jana Plurová (zástupce pedagogických pracovníků) Mgr. Jarmila Kozubíková (zástupce zřizovatele) Ing. Jiří Krchňák (starosta, zástupce zřizovatele) Mgr. Kateřina Vlčková (zástupce pedagogických pracovníků) pí Romana Králová (zástupce rodičů) za pí Simonu Polochovou pí Jarmila Lazarová (zástupce rodičů) za pí Gabrielu Kremserovou Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla dvakrát. Na podzim proběhly volby nových členů školské rady. Došlo ke změně zástupců rodičů. Školní jídelna Ţáci mají moţnost stravovat se ve školní jídelně v Děhylově nebo v Dobroslavicích. Obě jídelny jsou vybaveny novým barevným nábytkem. Obědy jsou nám dováţeny ze školní jídelny ZŠ Hornická v Hlučíně. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Ve školním roce 2013/2014 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vydaného dne Škola, která nás všechny baví. Přehled zájmových útvarů : Název kroužku: Angličtina pro nejmenší Dovedné ruce Individuální nápravná péče Individuální nápravná péče Logopedický krouţek Kroužek vedli: Mgr. Kateřina Vlčková Mgr. Marie Kočí (DPP) Mgr. Jana Plurová Mgr. Pavlína Jurečková Mgr. Erika Václavíková (DPP) Kroužek Dovedné ruce 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy K bylo ve škole v pracovním poměru 9 zaměstnanců, z toho 5 učitelek, 1 vychovatelka ve školní druţině, 2 pracovníci výdeje stravy a školníci a 1 účetní. Na dobu určitou (k ) byl uzavřen pracovní poměr s pí Pavlínou Stonišovou jako

5 učitelkou. Všichni pracovníci ale nepracují na plný úvazek, takţe celkový přepočtený počet pracovníků je 7,84 pracovních úvazků, z toho 5,27 pracovních úvazků učitelů. Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé ZŠ: 1. Mgr. Simona Kovaříková ředitelka aprobace: učitelství pro 1.st.ZŠ/TV 2. Mgr. Jana Plurová učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ 3. Mgr. Pavlína Jurečková učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ 4. Mgr. Kateřina Vlčková učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ + speciální pedagogika 5. Pavlína Stonišová vychovatelka vychovatelství Počet pedagogů celkem: 4 Nekvalifikovaných: 0 Neaprobovanost výuky v ZŠ ve školním roce 2013/2014: Neaprobovaně byly vyučovány výchovy paní vychovatelkou Pavlínou Stonišovou VV, PČ a TV v 1. a ČT, HV, VV, PČ a TV v 2. třídě, celkem 9 vyučovacích hodin týdně. Další pracovníci ZŠ: 1. Petr Dědoch školník, pracovník výdeje stravy 2. Libuše Schmuchová školnice, pracovnice výdeje stravy 3. Martina Šrubařová účetní 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. třídy se dne dostavilo 18 dětí, přičemţ rodiče 1 dítěte poţádali o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. Do 1. třídy tedy v příštím školním roce 2014/2015 nastoupí 17 ţáků. Zápis do 1. ročníku 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Prospěch ţáků na konci II. pololetí školního roku Ročník Počet ţáků Průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

6 , , , , , Celkem 61 1, Výchovná opatření ve školním roce 2013/2014 Napomenutí TU - 2 důtka TU - 3 důtka ŘŠ - 0 Počet ţáků se sníţenou známkou z chování Stupeň chování Počet ţáků Procento z celkového počtu ţáků Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení: Ročník Počet ţáků S vývojovými poruchami učení 4.a 5. 2 (4.), 1 (5.) Absence: Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka 1. stupeň , Přestup ţáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ a střední školy: ZŠ Hornická, Hlučín, matematická třída - 3 ţáci ZŠ Hornická 2 ţáci ZŠ Bulharská, Ostrava Poruba 1 ţákyně ZŠ Ostrava-Poruba, J. Valčíka 1 ţákyně ZŠ Ostrava Poruba, Porubská 1 ţákyně ZŠ Ostrava Poruba, I. Sekaniny 2 ţákyně Biskupské gymnázium v Ostravě 1 ţák Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba 2 ţáci Janáčkova konzervatoř (obor balet) 1 ţákyně Celkem ukončilo 5. třídu v ZŠ Děhylov 14 ţáků. Organizace výchovně vzdělávacího procesu: Vyučovalo se podle rozvrhu hodin pro školní rok 2013/2014 s následujícím počtem vyučovacích hodin: 1. roč. 20 hod., 2. roč. 21 hod., 3. roč. 25 hod, 4. roč. 26 hod., 5. roč. 26 hod.

7 Ţáci, zákonní zástupci a učitelé se řídili školním řádem, učitelé při hodnocení klasifikačním řádem. Zákonní zástupci byli pravidelně během školního roku informováni o prospěchu a chování ţáků prostřednictvím ţákovských kníţek, prostřednictvím třídních schůzek a konzultací, dle potřeby osobně mimo třídní schůzky. Na naší malé škole nemáme školního psychologa. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hlučíně, Ostravě - Porubě. Průběh a výsledky vzdělávání: Výuka byla v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání a s cíli základního vzdělávání, s cíli vytyčenými pro v ŠVP. Stanovené cíle výuky byly v souladu s přiměřeností k aktuálnímu stavu třídy, byly respektovány individuální vzdělávací potřeby ţáků. Všechno učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno, procvičeno a zopakováno. Materiální podpora výuky: Ve výuce bylo účelně vyuţíváno pomůcek, učebnic, učebních textů, pracovních sešitů, pomůcek vyrobených učiteli i ţáky, didaktické techniky. Vyučovací formy a metody, motivace ţáků: Jednotlivé vyučovací hodiny byly učiteli řádně připraveny, byly vhodně vnitřně členěny, průběţně sledováno plnění stanovených cílů. U ţáků byl podporován sociální a osobnostní rozvoj, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování a tolerance. Ţáci se seberealizovali, aktivně a emočně se zapojovali do jednotlivých činností. Vyučující uplatňovali se ţáky různorodé metody a formy práce metody aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování. Účelně se střídala výuka frontální, skupinová i individuální. Ţáci byli vedeni k tomu, aby pracovali s různými zdroji informací. Bylo respektováno (zvláště u mladších ţáků) individuální tempo ţáků. Ţáci byli vhodně motivováni. Interakce a komunikace: Snaţili jsme se o to, aby byla vyváţenost verbálního projevu učitelů a ţáků, aby ţáci měli maximální příleţitost k samostatným řečovým projevům, rozvíjeli jsme jejich komunikativní dovednosti, vedli k vzájemnému respektování, k moţnosti vyjadřování vlastního názoru, argumentaci, diskusi, k výchově k toleranci. Snaţili jsme se o to, aby klima třídy bylo co nejoptimálnější. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V práci s dětmi vycházíme z vypracovaného Minimálního preventivního programu a to nejen v průběhu vyučování, ale i při mimoškolních aktivitách. Na škole vedeme primární prevenci systematicky v průběhu celého školního roku.

8 V této organizaci úzce spolupracujeme s rodiči. Ve školním roce 2013/2014 se na škole nevyskytl ţádný přestupek se zneuţíváním návykových látek, rovněţ se nevyskytl ţádný případ v oblasti šikanování. V průběhu školního roku primární prevenci zařazujeme podle témat do vyučovacích hodin a v rámci školní druţiny. Hlavním cílem je vést ţáky k sebevědomí, sebehodnocení, ke zdravému ţivotnímu stylu, vytváření zodpovědnosti za své zdraví, k boji proti alkoholu, drogám, zvládání stresu atd. Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: přírodověda, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova. Zde byla vybraná témata nenásilně zařazena do výuky. Jejich obsah ţákům prezentovali třídní učitelé. Převáţná část preventivního programu byla v loňském školním roce věnována rozvíjením schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním kruhu třídy. V rámci nespecifické primární prevence škola dbá na pravidelnou nabídku plaveckého výcviku, exkurzí, vycházek a školních výletů. Preventivní akce: Beseda s ţáky 5. roč. o závislostech a návykových látkách Akce 72 hodin pro školy Specifický program spol.popularpress, zaměřený na rizika spojená s pouţíváním internetu Beseda s Policií ČR Spolupráce s Mysliveckým spolkem Děhylov Exkurze k HZS v Hlučíně Volný čas ţáků školní druţina: pro ţáky od 1. do 3. třídy, zajišťuje dostatečné rozvíjení všestranných schopností ţáků (pomoc při práci na domácích úkolech, přípravy na druh den školy, pomoc při problémech ve výuce, zajištění sportovních, výtvarných a hudebních aktivit) zájmové krouţky: logopedický krouţek, výtvarný krouţek a krouţek anglického jazyka - exkurze, vycházky a výlety - interaktivní tabule: na naší škole jsou dvě interaktivních tabule, ţáci mají moţnost několikrát v týdnu s touto tabulí pracovat během vyučování a zároveň i ve svém volném času po vyučování pod dozorem vyučujícího

9 Beseda s Policií ČR Školní družina

10 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014: Čteme s nečtenáři Mgr. Vlčková Násobilka x-krát jinak Mgr. Kovaříková Geometrie z provázku a překládaného papíru Mgr. Jurečková První pomoc všichni zaměstnanci Školní hodnocení aneb profesní mistrovství Mgr. Plurová Dny prevence Mgr. Plurová Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mgr. Kovaříková Informatika pro 1. stupeň Úvodníček Mgr. Vlčková Hry našich babiček a dědečků Stonišová Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. ukončené obhajobou závěrečné písemné práce a úspěšným sloţením závěrečné zkoušky před komisí. Mgr. Kovaříková

11 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září: Slavnostní zahájení školního roku Exkurse 1. a 2. r. k Hasičskému záchrannému sboru v Hlučíně Tělovýchovná vycházka Soutěţ ţáků roč. Ovoce a zelenina Zahájení soutěţe ve sběru víček z pet - lahví Zahájení soutěţe ve sběru kaštanů Vzdělávací seminář o myslivosti Mysliveckého spolku Děhylov Zapojení do mezinárodního programu environmentální výchovy Les ve škole Zahájení projektu Ovoce do škol a Školní mléko Říjen: Návštěva 2. r. Městské knihovně v Hlučíně Dopravní hřiště Hlučín plnění úkolů k získání průkazu cyklisty 4. r. Projekt 72 hodin Ruku na to! r. Vystoupení pro seniory Děhylov v KD Zahájení činností krouţků na škole Fotografování Bílé Vánoce Halloween Schůze školské rady schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013, Školního řádu a Pravidel hodnocení výchovy a vzdělávání ţáků Listopad: Návštěva 1. r. v MŠ Děhylov Beseda Madagaskar pro r. v Opavě Návštěva 1. r. Městské knihovně v Hlučíně Výroba vánočních dekorací Adventní strom v Děhylově Vánoční výstava v Dobroslavicích Účast ţáků a pedagogů na charitativních akcích Ţivot dětem, Píšťalka, Fond Sidus Čtvrtletní pedagogická rada a třídní schůzky rodičů Prosinec: Den otevřených dveří s Mikulášskou nadílkou Mikulášská nadílka ve třídách Vánoce na dědině v Roţnově pod Radhoštěm r. Dny vánočních řemesel v Ostravě 1. r. Výroba vánočních přání Spaní ve škole tradiční akce ţáků 3. roč. Vánoční stromeček pro zvířátka 2. r. Vánoční besídka 1. r. pro rodiče Vánoční besídky ve třídách

12 Leden: Divadlo loutek Ostrava Kocour Modroočko 1. a 2. r. Zápis do 1. třídy Testování Kalibro v 5. r. Ukončení 1. Pololetí vydáním výpisu z vysvědčení Vydání dalšího čísla časopisu Školáček Čtvrtletní pedagogická rada klasifikace za 1. pololetí Únor: Vítání občánků v Dobroslavicích Projekt Zdravé zuby Den bezpečného internetu r. Valentýn ve třídách Březen: Přehlídka dravých ptáků v Děhylově Maškarní ples Klubu rodičů v Děhylově Příprava pásma ke Dni matek, výroba přáníček Matematická soutěţ Cvrček Matematická soutěţ Klokánek Vědecký den na ZŠ Hornická pro 5. r. Návštěva v ZOO Ostrava výukové programy Zahájení plaveckého výcviku Hastrmánek Kravaře Duben: Malování horkým voskem Enkaustika Projekt Zdravé zoubky 1. roč. Velikonoční tvoření Pěvecká soutěţ školních druţin Rovninský kos Čtvrtletní pedagogická rada a třídní schůzky rodičů Květen: Vystoupení ţáků ke Dni matek v KD Dobroslavice Beseda s Policií ČR Ukončení plaveckého výcviku v Kravařích Ukončení soutěţe ve sběru víček Červen: Den 1. čtení - ukázka osvojených dovedností pro rodiče 1. r. Dopravní hřiště získání průkazu cyklisty Školní výlet na Bílou v Beskydech Atletické mistrovství hlučínských škol na ZŠ Rovniny v Hlučíně Čtvrtletní pedagogická rada klasifikace za 2. Pololetí Schůze školské rady zhodnocení školního roku 2013/2014 Vydání dalšího čísla časopisu Školáček Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014

13 Účast na olympiádách a soutěţích Ţáci se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili těchto soutěţí: Školní soutěţ Ovoce a zelenina Školní soutěţ ve sběru kaštanů Sběr víček z PET- lahví Po škole v pohybu celonárodní projekt Ministerstva zdravotnictví Kosočtverec matematická okrsková korespondenční soutěţ Výtvarná soutěţ Svět kolem nás Výtvarná soutěţ s mysliveckou tématikou Matematický Cvrček celostátní matematická soutěţ Matematický Klokánek celostátní matematická soutěţ Rovninský kos okrsková pěvecká soutěţ školních druţin Atletické mistrovství škol Hlučínska Ţáci byli úspěšní v těchto soutěţích: V soutěţi ve sběru víček z pet lahví jsme získali diplom za 1.místo. V matematické korespondenční okrskové soutěţi Kosočtverec se ze 102 soutěţících na místech 7. a 14. umístili 2 ţáci 4. a 5. roč. V okrskové pěvecké soutěţi školních druţin Rovninský kos v Hlučíně se umístily na 2. místě v kategorii I. 1 ţákyně 2. roč., v téţe soutěţi v kategorii II. se na 1. místě umístila ţákyně 4. roč. a na 3. místě ţákyně 3.ročníku. V kategorii skupin se umístila na 1. místě děvčata z 1. a 2. třídy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce Česká školní inspekce naši školu nenavštívila.

14 10. Základní údaje o hospodaření školy a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ Poskytnuté Pouţité Vratky dotací za rok 2013 k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé , , - 0 náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: , ,- 0 z toho aa) platy -pedagogové , ,- 0 - správní , ,- 0 ab) OPPP - pedagogové , ,- 0 - správní , ,- b) Orientační ukazatele: 0 Ostatní( pojistné+fksp+oniv) , ,- 0 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (Doloţit přílohy ze ZÚ 2013: List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky) c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údrţba svěřeného a vlastního majetku Děhylov, opr. těl nářadí, kopírky, lina Dobroslavice, opr. těl.nářadí, kopírky Částka celkem 5 078, ,20 0 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem

15 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 naše škola nebyla zapojena do ţádných rozvojových a mezinárodních projektů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala v plnění projektu EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Náš projekt Cesta k moderní škole (reg.č. CZ.1.07/1.4.00/ ), jsme na základě schválené ţádosti začali realizovat Datum ukončení projektu bylo Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol (projekt EU a ČR). Jiné projekty: Zaregistrování do projektu M.R.K.E.V. environmentální výchova. Mezinárodní program Les ve škole škola v lese občanského sdruţení Tereza Celostátní projekt Zdravé zuby. Projekt Zdravé zoubky. Účastníme se veřejných sbírek Ţivot dětem, Píšťalka a Fond Sidus na pomoc handicapovaným dětem a vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. Projekt Domácí procvičování s PIEROTEM. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani organizace zaměstnavatelů či jiní partneři při plnění úkolů ve vzdělávání. Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013/2014 vypracovala dne Mgr. Simona Kovaříková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více