VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Odborné učiliště, Křenovice Kojetín IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Profil absolventa Přehled oborů středního vzdělání s výučním listem Přehled schválených ŠVP a učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ŠVP a učební plány oborů vzdělání ŠVP Internát Statistické údaje o škole Aktuální údaje za školní rok 2010/2011 k Přehled počtu žáků od školního roku 1998/ Údaje o žácích Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících a oborech Počet přihlášených žáků pro školní rok 2011/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pedagogických pracovníků k Přehled nepedagogických pracovníků školy k Organizační struktura Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Prospěch žáků na konci školního roku 2010/2011 podle oborů a tříd Absence žáků podle oborů a tříd Výsledky chování žáků podle oborů a tříd za 1. a 2. pololetí Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky v náhradním termínu Hodnocení výchovného poradenství Plnění úkolů: Předčasné ukončení vzdělávání Závěry dotazníkového šetření ředitele školy Poradenská a diagnostická činnost Vyhodnocení dotazníků pro absolventy Údaje o prevenci rizikového chování Realizace Preventivního programu školy Východiska Na úrovni školy Na úrovni meziresortní Související dokumenty pro informaci Specifické akce Přehled akcí Filmy Schránka důvěry UCHO Beseda s právničkou z Okresního soudu Olomouc KAPPA-HELP o.s. ve škole Charitativní akce Multikulturní výchova Ukázka výcviku záchranářských a policejních psů agility KAPPA HELP o.s. ve škole - Život v závislosti Beseda s ex-userem Běh proti drogám Sportovní den Dohoda o realizaci Programu primární prevence Nespecifické primární prevence Systém vzájemné informovanosti školy a zákonných zástupců Další vzdělávání metodika prevence

3 6.9. Řešení výskytu závažných negativních jevů na škole Přehled zjištěných a řešených případů rizikového chování: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-5) Studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP Vzdělávání provozních pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy na regionální úrovni Prezentace školy Výsledky soutěží, přehlídek Vazačská soutěž v Kelči Školní soutěže Celostátní soutěž prodavačů Praha Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti VZP Přerov KHS Olomouc, pracoviště Přerov Základní údaje o hospodaření školy Hlavní činnost Náklady Výnosy Doplňková činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení do republikových programů a grantů Podpora studia romských žáků středních škol Zapojení do mezinárodních programů a projektů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Účast v projektu SaVZŠ Olomouc Partnerství v projektu SŠ Olomouc-Svatý Kopeček Účast v projektu Schola Servis Prostějov Účast v projektu SŠGaS Přerov Účast v projektu Ha-vel family Ostrava Partnerství v projektu SŠGaS Přerov Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění Další sledované oblasti Realizace koncepčních záměrů školy Rozšíření vzdělávací nabídky školy Změny ve školském rejstříku Stanovení nejvyššího počtu žáků...35 Výroční zpráva o poskytování informací

4 Výroční zpráva školy je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, vše v platném znění a podle předlohy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 25. září Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Odborné učiliště, Křenovice 8 Sídlo školy: Kojetín, Křenovice 8 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: ID datové schránky: yjbjjin Zřizovatel: Ředitel školy: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a Olomouc Mgr. Josef Plesník Rada školy: Mgr., Ing. Jaromír Dvořák předseda Mgr. Jitka Krčková člen Hana Buchtová člen Součásti školy a jejich IZO: 1. Odborné učiliště kapacita: 168 žáků IZO: Internát kapacita: 29 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Telefon: , Ředitel: Školní jídelna: Fax: Internet: Charakteristika školy Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Odborné učiliště poskytuje odbornou přípravu v oborech středního vzdělávání s výučním listem. Příprava trvá dva až tři roky a ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Ke vzdělávání v odborném učilišti lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Profil absolventa Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání. 4

5 Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list. Ve školním roce 2010/2011 byl absolventům vydán Europass. Absolvent oboru středního vzdělání s výučním listem odborného učiliště je ve spojení odborné a všeobecně vzdělávací složky připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách měnícího se trhu práce a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. 2. Přehled oborů středního vzdělání s výučním listem Obory jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: P. č. Název oboru Kód KKOV Název ŠVP Délka studia Forma studia Ukončení studia 1. Stravovací a ubytovací služby E/01 Kuchař 3 roky denní 2. Prodavačské práce E/01 Prodavač 3 roky denní 3. Zahradnické práce E/01 Zahradník, aranžér 3 roky denní 4. Potravinářské práce E/02 Pekař 2 roky denní 5. Pečovatelské služby E/01 Pečovatel 3 roky denní 6. Kuchařské práce E/001 3 roky denní 7. Prodavačské práce E/003 3 roky denní 8. Zahradnické práce E/011 3 roky denní Další vzdělávání škola nezajišťuje. vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list vysvědčení o ZZ, výuční list 3. Přehled schválených ŠVP a učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3.1. ŠVP a učební plány oborů vzdělání Ve školním roce 2010/2011 byly na odborném učilišti vyučovány tyto obory středního vzdělání s výučním listem: a) E/01 Stravovací a ubytovací služby 1. ročník ŠVP Kuchař, č.j. OUK/982/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem b) E/01 Zahradnické práce 1. ročník ŠVP Zahradník, aranžér, č.j. OUK/984/2010 ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem c) E/01 Prodavačské práce 1. ročník ŠVP Prodavač, č.j. OUK/983/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem 5

6 d) E/02 Potravinářské práce 1. ročník ŠVP Pekař, č.j. OUKR/1130/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem e) E/001 Kuchařské práce 2. a 3. ročník Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č. j / ze dne 30. srpna 2001 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. f) E/011 Zahradnické práce 3. ročník Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 5. září 2003 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem. g) E/003 Prodavačské práce 2. a 3. ročník Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 11. dubna 2000 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem. Vzhledem k tomu, že obor E/01 Pečovatelské služby nebyl ve školním roce 2010/2011 a nebude ani ve školním roce 2011/2012 pro malý zájem žáků otevřen, bude ŠVP pro obor Pečovatel dokončen v průběhu školního roku 2011/2012. Všeobecně vzdělávací předměty 2. a 3. ročníků všech oborů byly vyučovány podle Učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště schválených MŠMT ČR dne pod č.j /99-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem ŠVP Internát Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala ve školním roce 2010/2011 podle ŠVP Internát místo pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne Statistické údaje o škole 4.1. Aktuální údaje za školní rok 2010/2011 k Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet učitelů Počet žáků na učitele ,9 18,29 6, Přehled počtu žáků od školního roku 1998/1999 V tabulce a sloupcovém grafu je uveden přehled vývoje počtu žáků od školního roku 1998/1999 v době zahájení školního roku (k 30.9.) a na konci příslušného školního roku. Školní rok 1998/ / / / / / / / / / / / /2011 Zahájení Konec Úbytek % 10,9 6,8 14,6 16,3 8,6 7,7 7,9 6,6 10,7 15,7 16,7 15,9 20,7 6

7 Přehled počtu žáků od školního roku 1998/1999 Přehled počtu žáků školy počet žáků zahájení konec školní rok 4.3. Údaje o žácích Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících a oborech Obor Počet tříd Počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ Celkem škola Počet přihlášených žáků pro školní rok 2011/ kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Přijatých Odevzdalo ZL Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy do vyš. roč. K má škola celkem 33 zaměstnanců (31,38 přepočtených v hlavní činnosti a 0,70 zaměstnance v rámci doplňkové činnosti školy), z toho v hlavní činnosti 21,58 pedagogických zaměstnanců a 9,80 provozních zaměstnanců. 7

8 Přehled pedagogických pracovníků k a) ředitel školy - učitelství M-Z pro ročník - rozšiřující studium speciální pedagogiky - funkční studium FS 2-28 let pedagogické praxe - vyučoval: M, I b) zástupce ředitele školy - učitelství TV-Z pro ročník - rozšiřující studium speciální pedagogiky - funkční studium FS 1-27 let pedagogické praxe - vyučoval: TV c) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (1) - učitelství N-ObV pro 2. stupeň ZŠ - 1 rok pedagogické praxe - vyučoval: JČ, ObV, M d) učitelé odborných předmětů E/011 Zahradnické práce (1) - vyučení v oboru - ÚSO - doplňkové pedagogické studium - rozšiřující studium speciální pedagogiky - délka praxe 27 let - vyučoval: odborné předměty E/001 Kuchařské práce (1) - vyučení v oboru - ÚSO - doplňkové pedagogické studium - VŠ Mgr. (učitelství odborných předmětů obchod a služby) - rozšiřující studium speciální pedagogiky - výchovný poradce (studium pro výchovné poradce) - délka praxe 22 let - vyučoval: odborné předměty E/003 Prodavačské práce (1) - ÚSO - VŠ Mgr. (učitelství odborných předmětů obchod a služby) - doplňkové pedagogické studium - rozšiřující studium pro výuku odborných předmětů - rozšiřující studium speciální pedagogiky - délka praxe 29 - vyučoval: odborné předměty e) vedoucí učitel odborného výcviku (1) - vyučen v oboru - ÚSO provoz obchodu vnitřní obchod - doplňkové pedagogické studium - rozšiřující studium speciální pedagogiky - délka praxe 16 let - vyučoval: odborný výcvik f) učitelé odborného výcviku E/011 Zahradnické práce (3) 8

9 41-52-E/01 Zahradnické práce - vyučení v oboru (2) - ÚSO v oboru (1) - doplňkové pedagogické studium (1) - rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) - průměrná délka praxe 9 let - vyučovali: odborný výcvik E/01 Stravovací a ubytovací služby (5) E/001 Kuchařské práce - vyučení v oboru (4) - odborný kurs pro výuku předmětu příprava pokrmů a vaření MZe ČR (1) - ÚSO (5) - doplňkové pedagogické studium (5) - rozšiřující studium speciální pedagogiky (4) - průměrná délka praxe 23 let - vyučovali: odborný výcvik E/02 Potravinářské práce (1) - odborný kurs pro výuku předmětu příprava pokrmů a vaření MZe ČR (1) - ÚSO (1) - doplňkové pedagogické studium (1) - rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) - délka praxe 25 let - vyučoval: odborný výcvik E/01 Prodavačské práce (4) E/003 Prodavačské práce - vyučení v oboru (1) - ÚSO (4) - doplňkové pedagogické studium (4) - rozšiřující studium speciální pedagogiky (2) - průměrná délka praxe 19 let - vyučovali: odborný výcvik g) vedoucí vychovatelka (1) - SPgŠ vychovatelství - speciální pedagogika pro vychovatele (Bc.) - délka praxe 28 let h) vychovatelka (2) - ÚSO jiné (2) - doplňkové pedagogické studium (1) - rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) - pedagogické studium vychovatelů (1) - speciální pedagogika pro vychovatele (1) - průměrná délka praxe 13 let Přehled nepedagogických pracovníků školy k a) účetní - SEŠ (1) - rekvalifikační kurs účetnictví - délka praxe 29 let b) administrativní pracovnice (1) - střední vzdělání ekonomického směru - délka praxe 29 let c) pracovník sociální péče (1) 9

10 - střední vzdělání - délka praxe 31 let d) školník - vyučen (1) - 42 let praxe e) uklízečka - základní vzdělání (1) - střední vzdělání (1) - průměrná praxe 24 let f) vedoucí ŠJ - vyučena v oboru (1) - ÚSO - 19 let praxe g) kuchařka - vyučena v oboru (2) - průměrná praxe 15 let h) pomocná kuchařka (1) - střední vzdělání (1) - praxe 25 let Organizační struktura - viz příloha 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 5.1. Prospěch žáků na konci školního roku 2010/2011 podle oborů a tříd (2) Absence E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/011 ŠKOLA 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 1. r. 3. r. celkem počet žáků klasifikováno neklasifikováno prospělo s vyzn prospělo neprospělo průměr. prospěch 1,57 1,66 2,09 1,91 1,82 1,52 2,08 1,94 2,21 1,84 Teoretickou výuku všech oborů zajišťovalo Odborné učiliště, Křenovice 8, ve vlastních učebnách. Výuku odborného výcviku 1. ročníku oboru E/01 Zahradnické práce, 3. ročníku oboru E/011 Zahradnické práce a 1. ročníku oboru E/01 Stravovací a ubytovací služby zajišťovala škola ve vlastních dílnách. Výuka odborného výcviku 2. a 3. ročníku oboru E/001 Kuchařské práce byla zajištěna zčásti ve školní jídelně OU Křenovice a dále na základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku ve školní jídelně U tenisu Přerov, ŠJ Hanusíkova Kojetín, ŠJ Slovan Kroměříž, Zařízení školního stravování Přerov, Hospůdce U Pedyho Kojetín, restauraci Na Hrázi Kojetín, restauraci Kojál Vyškov, restauraci U tří králů Tovačov, restauraci Lázně Prostějov a restauraci Stop Chropyně. 10

11 Výuka odborného výcviku 1. ročníku oboru E/01 Prodavačské práce a 2. a 3. ročníku oboru E/003 Prodavačské práce byla zajištěna v supermarketech Kaufland v Přerově a v Kroměříži. Výuka odborného výcviku 1. ročníku oboru E/02 Potravinářské práce byla zajištěna v supermarketech Tesco Stores Přerov a Interspar Prostějov. Zájemci o ubytování na internátu školy z řad žáků školy byli ubytováni na základě smlouvy o ubytování na internátu na školní rok 2010/2011 uzavřené mezi OU Křenovice a zletilým žákem, popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka. Stravování žáků ubytovaných na internátu školy zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy Absence žáků podle oborů a tříd Absence V souladu se ŠVP pro všechny obory organizovala škola ve školním roce 2010/2011 LVVK pro žáky 1. ročníků a v souladu s učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště pro žáky 2. ročníků sportovně turistický kurs. LVVK proběhl v termínu od 9.1. do na chatě Kmínek v Beskydech s počtem 15 žáků, STK proběhl na chatě Karlovka v Karlově pod Pradědem v termínu od do s počtem 14 žáků. Organizační zajištění a personální zabezpečení kursů bylo v souladu s právními předpisy a vnitroškolními směrnicemi E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/011 ŠKOLA 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 1. r. 3. r. celkem zameškaná 133,6 117,8 129,0 160,3 110,0 187,1 130,0 101,2 101,0 130,4 omluvená 132,8 111,6 119,7 156,5 109,2 180,0 119,1 101,2 83,6 125,3 neomluvená 0,8 6,2 9,3 3,8 0,8 7,1 10,9 0 17,4 5,1 zameškaná 128,8 172,7 108,5 161,0 160,9 140,0 204,3 97,8 143,7 138,4 omluvená 126,9 154,5 94,5 139,1 158,2 140,0 193,5 97,7 143,7 131,3 neomluvená 1,9 18,2 14,0 21,9 2,7 0,0 10,8 0,1 0,0 7, Výsledky chování žáků podle oborů a tříd za 1. a 2. pololetí Výchovné opatření Pololetí Po E/ E/003 ŠKOLA lole- tí 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 1. r. 3. r. E/01 E/01 E/02 E/01 E/011 celkem Pochvala TU Pochvala 1. 0 VV 2. 0 Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň

12 Snížený 3. stupeň Podmíněné vylouč Vyloučení Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky oborů E/011 Zahradnické práce, E/003 Prodavačské práce a E/001 Kuchařské práce se konaly dle vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve dnech Předsedou komise oboru E/011 Zahradnické práce byl OŠMT KÚ Olomouckého kraje jmenován p. Libor Mašlaň, učitel odborného výcviku OU Kelč, předsedkyní komise oboru E/003 Prodavačské práce byla jmenována Bc. Jana Matoušková, učitelka odborného výcviku OU Holešov a předsedkyní komise oboru E/001 Kuchařské práce p. Irena Kouřilová, učitelka odborného výcviku OU Holešov. Členové a další členové zkušební komise byli v souladu s 3 odst. 1 a 2b) vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, jmenováni ředitelem školy dne Obor E/ E/ E/011 CELKEM Počet žáků Celkové hodnocení Průměrný prospěch v části prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl písemné 2,10 1,78 1,80 1,92 praktické 1,90 1,67 2,00 1,83 ústní 2,10 1,67 1,20 1, Závěrečné zkoušky v náhradním termínu V souladu s ustanovením 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vše v platném znění, stanovila zkušební komise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 2010/2011 takto: Obor E/001 Kuchařské práce 1. termín: písemná část: úterý 6. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část (normování): středa 7. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část (vaření): čtvrtek 8. září 2011, zahájení 7:00 hodin ústní část: pátek 16. září 2011, zahájení 8:00 hodin 2. termín: písemná část: úterý 13. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část (normování): středa 14. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část (vaření): čtvrtek 15. září 2011, zahájení 7:00 hodin ústní část: pátek 23. září 2011, zahájení 8:00 hodin Irena Kouřilová, v.r., předseda zkušební komise 12

13 Obor E/011 Zahradnické práce 1. termín: písemná část: středa 7. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část: čtvrtek 8. září 2011, zahájení 7:00 hodin ústní část: pátek 16. září 2011, zahájení 8:00 hodin 2. termín: písemná část: středa 14. září 2011, zahájení 8:00 hodin praktická část: čtvrtek 15. září 2011, zahájení 7:00 hodin ústní část: pátek 23. září 2011, zahájení 8:00 hodin Libor Mašlaň, v.r., předseda zkušební komise V souladu s ustanovením 5 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, oznámí uchazeč řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Termíny náhradní zkoušky ZZ byly zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy v sekci Závěrečné zkoušky dne Náhradní zkoušky ZZ se nekonaly, neboť: a) jeden žák oboru E/001 Kuchařské práce, který písemně ve stanoveném termínu oznámil řediteli školy termín, ve kterém chce závěrečnou zkoušku konat, se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání klasifikačních zkoušek v náhradním termínu v měsíci srpnu, b) jeden žák oboru E/001 Kuchařské práce ve stanovené lhůtě neoznámil řediteli školy řádným způsobem termín, ve kterém chce závěrečnou zkoušku konat, c) dva žáci oboru E/011 Zahradnické práce ve stanovené lhůtě neoznámili řediteli školy termín, ve kterém chtějí závěrečnou zkoušku konat Hodnocení výchovného poradenství Plnění úkolů: Úkoly výchovného poradce byly plněny podle Plánu činnosti výchovného poradce zpracovaného na školní rok 2010/2011 dne Září: - Sestavení plánu práce VP - Předání pedagogické dokumentace žáků třídním učitelům 1. ročníků - Shromáždění vyplněných dotazníků od žáků 1. ročníků Údaje pro zápis žáka do školní matriky - Shromáždění Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka s poskytnutím kopie osobní dokumentace žáka z předchozí školy - Odeslání žádostí o osobní dokumentaci žáků na předchozí školy - Zápis žáků prvních ročníků do matriky - Spolupráce se školním metodikem prevence při sestavování Minimálního preventivního programu - Evidence vrácených Dotazníků pro absolventy Říjen: - Převzít od ředitele školy přehled žáků bez postižení a žáků s postižením podle druhu postižení podle tříd - Spolupráce se ZŘ při vypracování harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy - Příprava na prezentační výstavy ve spolupráci s vedoucím učebních oborů a ZŘ - Vyhodnocení Dotazníků pro absolventy Listopad: - Prezentace školy podle harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy 13

14 - Spolupráce se ZŘ na organizačním zabezpečení dne otevřených dveří - Vyhodnocení zvýšené omluvené absence a neomluvené absence na PR - Vyhodnocení dotazníku o pracovním uplatnění absolventů na PR Prosinec: - Pokračování prezentace školy podle harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy Leden : - Vyhodnocení neomluvené absence a zvýšené omluvené absence na PR - Hodnocení výchovného poradenství za 1. pololetí na PR Únor : - Zajištění besedy pro žáky 3. ročníků na ÚP v Přerově Březen: - Evidence přihlášek ke studiu Duben : - Besedy žáků 3. ročníků s pracovníky ÚP v Přerově - Přijímací zkoušky žáků do prvních ročníků - Vyhodnocení zvýšené omluvené absence a neomluvené absence na PR Květen: - Příprava dotazníků o příslibu zaměstnání pro žáky třetích ročníků - Příprava dotazníků pracovního uplatnění absolventů Červen : - Předání dotazníků o příslibu zaměstnání žákům 3. ročníků - Předání dotazníků pracovního uplatnění absolventů žákům 3. ročníků - Vypsání žáků třetích ročníků z matriky - Vyhodnocení dotazníku o příslibu zaměstnání pro žáky třetích ročníků - Vyhodnocení neomluvené absence a zvýšené omluvené absence za 2. pololetí na PR - Hodnocení výchovného poradenství ve školním roce 2010/ Předčasné ukončení vzdělávání V průběhu školního roku 2010/2011 předčasně ukončilo vzdělávání celkem 32 žáků, z toho v: 1. ročníku 25 žáků 2. ročníku 4 žáci 3. ročníku 3 žáci Předčasné ukončení vzdělávánídle oborů: E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Prodavačské práce E/01 Zahradnické práce E/02 Potravinářské práce E/001 Kuchařské práce E/003 Prodavačské práce Důvody předčasného ukončení vzdělávání: na žádost žáka, zákonného zástupce zanechání studia vyloučení ze školy přerušení studia přestup na jinou školu neprospěch 6 žáků 12 žáků 3 žáci 4 žáci 3 žáci 4 žáci 16 žáků 12 žáků 0 žáků 2 žáci 2 žáci 0 žáků 14

15 Závěry dotazníkového šetření ředitele školy Ředitel školy se ve své závěrečné práci v rámci Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II), které absolvoval na PdF UP v Olomouci v roce 2011, zabýval problematikou klimatu školy a jedna část práce byla věnována zjištění vzájemná souvislost úrovně klimatu školy a předčasného ukončování vzdělávání žáků. Realizace dotazníkového šetření Vlastní výzkum probíhal na škole v době od do V rámci realizace výzkumu bylo dne rozdáno 22 dotazníků pedagogickým pracovníkům (22 dotazníků, což je 100%, bylo vyplněno a vráceno zpět do ), dne bylo rozdáno 93 dotazníků žákům (93 dotazníků, což je 100%, bylo vyplněno a vráceno do , zbývajících 13 žáků nebylo ve škole po celou dobu výzkumu přítomno) a současně bylo prostřednictvím žáků rozdáno 93 dotazníků rodičům a zákonným zástupcům žáků (64 dotazníků, což je 69%, bylo vyplněno a vráceno do ). Souvislost klimatu školy a předčasného ukončování vzdělávání žáků Vzájemná souvislost úrovně klimatu školy a předčasného ukončování vzdělávání žáků byla zjišťována deseti naprosto stejnými otázkami pro pedagogy i žáky. Znění jednotlivých otázek a jejich zkratek použitých v grafu je pro přehlednost uvedeno v následující tabulce. Přehled otázek a jejich zkratek použitých v grafu Znění otázky Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je špatná atmosféra ve škole. Označení v grafu Atm Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je jejich neprospěch. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je pohodlnost a nezájem o vzdělávání. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je agrese a šikana spolužáků. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, jsou někteří učitelé. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je osoba ředitele školy. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je špatná volba oboru. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je nepotřebnost vzdělání. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, je přání rodičů. Důvodem, proč někteří žáci předčasně končí studium, jsou finanční problémy. Npr Nzj Šik Nuč Řed Švo Nev Rod Fin Položky byly vyhodnocovány bodově tak, že vyšší počet bodů znamenal vyšší míru existence uvedeného důvodu ukončení vzdělávání. Pro každou otázku byla vypočtena průměrná hodnota odpovědi zvlášť u pedagogů a zvlášť u žáků a takto získané údaje jsou uvedeny v následující tabulce a zobrazeny ve sloupcovém grafu. Důvody předčasného ukončování vzdělávání Atm Npr Nzj Šik Nuč Řed Švo Nev Rod Fin Pedagogové 1,05 1,77 4,82 1,18 1,32 1,00 2,55 3,14 2,43 2,91 Žáci 3,60 4,01 4,18 3,49 3,21 2,38 3,53 3,38 2,75 3,46 Důvody předčasného ukončování vzdělávání 15

16 Důvody předčasného ukončování vzdělávání 5,0 4,5 průměrná hodnota 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Pedagogové Žáci 1,0 Atm Npr Nzj Šik Nuč Řed Švo Nev Rod Fin důvod Dílčí hodnocení Dominantním důvodem předčasného ukončování vzdělávání žáků je podle mínění pedagogů pohodlnost žáků a jejich nezájem o vzdělávání a dále domněnka žáků o nepotřebnosti dosažení určitého stupně vzdělání pro praktický život. Žádný z pedagogů se nedomnívá, že by příčinou předčasného ukončování vzdělávání žáků mohla být osoba ředitele školy, velmi nepravděpodobnou příčinou je atmosféra ve škole, šikana a agrese či někteří učitelé. Malý podíl má podle pedagogů rovněž neprospěch žáků. Pohodlnost žáků a jejich nezájem o vzdělávání je hlavní příčinou předčasného ukončování vzdělávání i podle mínění žáků samotných. Na rozdíl od pedagogů vidí žáci jako významný důvod neprospěch a šikanu a agresi na škole, což je ale v rozporu s jejich vyjádřením na otázku č. 57 (jiná část práce) Spolužáci si vzájemně neubližují, jejíž průměrná hodnota je 2,14. Stejně jako u pedagogů je rovněž podle mínění žáků nejméně pravděpodobnou příčinou předčasného ukončování vzdělávání žáků osoba ředitele školy. Důvody předčasného ukončování vzdělávání Při zjišťování míry hodnověrnosti odpovědí v dotaznících žáků je žádoucí porovnat tyto odpovědi se skutečnými důvody předčasného ukončování vzdělávání uvedenými v tabulce č. 3. Počty žáků školy, kteří předčasně ukončili studium v posledních sedmi letech Důvod ukončení 2004/ / / / / / /11 Žádost z.z. (vlastní) Zanechání studia ( 68 odst. 2 ŠZ) Vyloučení Přestup Přerušení studia Neprospěch Celkem Počet žáků školy % z celkového počtu žáků školy 12,9 18,0 20,5 26,1 19,6 33,0 27,6 16

17 Z tabulky je zřejmé, že nejčastějším důvodem předčasného ukončení vzdělávání je na škole v posledních sedmi letech žádost o ukončení vzdělávání zletilého žáka, popř. zákonného zástupce nezletilého žáka (66 žáků). Bezprostředně po takovémto ukončení vzdělávání se žáci registrují jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce, což lze spolehlivě doložit požadovanými potvrzeními o předchozím studiu na škole, které při registraci na úřadu práce potřebují. Druhý nejčastější důvod je zanechání vzdělávání dle 68 odst. 2 školského zákona (56 žáků). V těchto případech žáci bez řádné omluvy nedocházejí do vyučování a ani nereagují (u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci) na písemné výzvy školy Poradenská a diagnostická činnost Spolupráce školy se SPC Hranice Ve školním roce 2010/2011 škola spolupracovala se SPC Hranice nejen v rámci přijímacího řízení, ale i při realizaci Dotazníku pro profesní orientaci žáků. Realizace Dotazníku probíhala v období září květen u žáků 1. ročníků všech oborů (kuchař, pekař, prodavač, zahradník). Cílem spolupráce by mělo být snížení počtu žáků, kteří z jakýchkoli důvodů předčasně ukončí vzdělávání. Spolupráce s PPP Přerov Ve školním roce 2010/2011 v období listopad duben škola spolupracovala s PPP Olomouckého kraje při řešení závažných kázeňských problémů třídy 1. PD. V daném období proběhla diagnostika skupiny a následné vyhodnocení výsledků. Na závěr spolupráce s PPP se uskutečnila intervence, která proběhla komunitní formou za účasti třídní učitelky a učitelky odborného výcviku. Ze strany PPP byla nabídnuta třídní učitelce v případě potřeby další spolupráce ve formě konzultace či supervize práce s žáky. Vyšetření ve SPC či obdobném zařízení Jednání se zákonnými zástupci žáků Záznam o zvýšené omluvené absenci Záznam o neomluvené absenci Zápis z jednání školní výchovné komise Vyhodnocení dotazníků pro absolventy 33 žáků v rámci přijímacího řízení probíhalo podle individuálních potřeb žáků, pedagogů i rodičů 28 zápisů 61 zápisů 11 zápisů Dotazníky pro možnost zpětné informovanosti školy o profesním uplatnění absolventů po ukončení vzdělávání jsou žákům předkládány k vyplnění na konci 3. ročníku studia a druhý dotazník by měli škole zaslat v průběhu měsíce září. V prvním dotazníku žáci předběžně informují školu o jejich možném budoucím uplatnění v praxi, ve druhém dotazníku sdělují jejich skutečné uplatnění. Vyhodnocení předběžného dotazníku: - celkem rozdáno 27 dotazníků - příslib zaměstnání v oboru 7 žáků - přísli zaměstnání v jiném oboru 5 žáků - další studium 7 žáků - evidence na ÚP 8 žáci - jiná možnost - 6. Údaje o prevenci rizikového chování Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Evropský policejní úřad (EUROPOL) zaznamenali rekordní nárůst počtu nových drog na území Evropské unie za loňský rok. Evropský drogový trh doslova zaplavil nový sortiment. Nárůst psychoaktivních látek o 41 substancí v jediném roce nebyl dosud nikdy zaznamenán. Na situaci reagují evropské státy změnami legislativ, které se vztahují k výrobě, prodeji a distribuci psychoaktivních látek. Česká republika přijala zákonná opatření k dubnu tohoto roku a uvedla 33 nových drog do seznamu ilegálních látek. Je zřejmé, že se na drogové scéně objevil nový fenomén, který může mít v bu- 17

18 doucnu ambici změnit celý drogový trh. Tradiční struktury organizovaného zločinu mohou být nahrazeny rychle se vyvíjejícími skupinami výrobců a obchodníků, kteří neustále přicházejí s novými psychoaktivními látkami. Tato varující fakta jsou dokladem toho, že prevence ve školách je velmi důležitá a její význam nesmí být podceňován Realizace Preventivního programu školy Prevence v naší škole probíhá ve třech rovinách: a) Škola - žák - působení třídních učitelů v rámci třídnických hodin - vyučující v rámci vybraných vyučovacích hodin - působení metodika prevence - činnost výchovného poradce - pomoc speciálního pedagoga žákům - podpora ředitele a vedení - spolupůsobení ostatních zaměstnanců - volnočasové aktivity, sportovní akce - zážitkové kurzy pro žáky (turistické, lyžařské) - metodické komise, pedagogické rady b) Škola žák rodina - rozhodující vliv rodiny na žáka - spolupráce s rodiči při rodičovských schůzkách - spolupráce s rodiči prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, písemně - spolupráce s rodiči osobně kdykoliv dle potřeby - kulturní a společenské akce - dny otevřených dveří - působení školské rady c) Škola žák státní a jiné kompetentní instituce - KAPPA HELP Přerov, občanské sdružení - Magistrát Města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Městská Policie Kojetín, oddělení prevence kriminality mládeže - Policie ČR Kojetín - PPP Olomouckého kraje - OSPOD (sociální kurátoři) - SPC, SVP - Poradenské centrum pro problémy se závislostmi v Kojetíně - Státní zdravotní ústav V rámci efektivního působení i vytváření Preventivního programu školy úzce spolupracují metodik prevence, vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů. Důležitá je spolupráce s rodiči a se státními institucemi. PPŠ je naplňován nepřímou formou nabídky různých činností a aktivit, které jsou součástí celoročního plánu školy a IN. Přímé výchovné preventivní působení probíhalo prostřednictvím informačních letáků zasílaných spolupracujícími organizacemi (byly předány žákům i jejich rodičům), besed a zážitkových programů se žáky na aktuální témata týkajících se rizikových projevů chování, testy, dotazníky aj. PPŠ je doplňován a podporován školním řádem, celoročním plánem činnosti školy, celoročním plánem internátu, příkazy ředitele školy a rozhodnutími ředitele školy v rámci správního řízení. Dne byla uzavřena Dohoda o realizaci programu primární prevence mezi KAPPA HELP o.s. a OU Křenovice, jejímž účelem je realizace kontinuálního programu specifické primární prevence rizikového chování, obzvláště užívání návykových látek. 18

19 6.2. Východiska Na úrovni školy - Preventivní program školy na školní rok 2010/2011, - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j / , - Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j / , - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j / , - Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j / , - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / Na úrovni meziresortní - Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta 2011 až Zastupitelstvo Olomouckého kraje přijalo zásadní strategický dokument v oblasti protidrogové politiky. Tento dokument obsahuje i podstatnou část směřující do oblasti primární prevence a pro její výkon na území Olomouckého kraje je pro všechny subjekty závazný Související dokumenty pro informaci - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004Sb., - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb., - Úmluva o právech dítěte, - Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ, - Evaluace a diagnostika preventivních programů, - Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu, - Volný čas dětí a mládeže, - Závislost na počítačových hrách Specifické akce - řešení jednotlivých případů spadajících do problematiky, - distribuce brožur a informačních letáků zasílaných spolupracujícími organizacemi VZP ČR, o.s. KAPPA-HELP Přerov, STZT Společnost pro léčbu závislosti na tabáku Praha (byly předány žákům i jejich rodičům), - spolupráce s poradenským centrem pro problémy se závislostmi v Kojetíně v areálu polikliniky, - spolupráce s kurátory našich žáků, - projekce filmů a akce přímo zaměřené na problematiku, - vřazení plnění PPŠ do tematických plánů v předmětech. 19

20 6.4. Přehled akcí Filmy KATKA Dokument v němž hl. hrdinkou je Katka (32), která se marně potýká se závislostí na drogách stále dokola a z tohoto začarovaného kruhu snaží opakovaně dostat. Přesto droga zvítězí i když se Katka stane matkou dcery, které se musí vzdát jako bezdomovkyně se silnou drogovou závislostí. MEZI NIMI Film vypráví o mladých lidech, popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi. Odkrývá pocity hlavních hrdinů, ale také jejich rodičů, okolí. Řeší první lásky, vztahy rodičů a dětí, nepravdy o sexuálním životě, následky neuváženého sexuálního chování Hlavními postavami jsou Marek, Monika a Simona. Marek zjistí, že je HIV pozitivní, nakazil se od Simony. Svou situaci řeší sám a uzavírá se do sebe. Monika se domnívá, že Marka při sexu zklamala. Marek však pozvolna přichází s pravdou. Dokáže se jeho rodina, kamarádi a známí vyrovnat s jeho HIV pozitivitou? Mezi nimi se nedá hodnotit jako propracované, vysokorozpočtové filmy s opravdovými herci. Má za úkol informovat a varovat, ne udivovat talentem a báječnou zápletkou. Je ze strany MŠMT doporučenou školní pomůckou. Další filmy: Breakout, Perníková věž, My děti ze stanice ZOO, Kájínek, Bílá vdova, Sociální síť, Bastardi, Philadelphia, Mezi řádky, Nebezpečné myšlenky. Po každém filmu následovala diskuse o problému, kterého se jeho obsah dotýkal, žáci měli možnost sdělit osobní zkušenosti přímo nebo prostřednictvím schránky důvěry Schránka důvěry UCHO Je umístěna na viditelném místě poblíž sborovny a služebny na IN. Nečekali jsme, až se žáci sami odhodlají k jejímu použití a navrhovali jsme jim aktuální témata nebo otázky a motivovali je, aby se vyjádřili nebo svěřili se, ať už anonymně či jmenovitě - podle jejich uvážení. Témata vztahy, rodina, spolužáci, kamarádi, ze života školy, alkohol, drogy,. zkušenosti. Cílem je nabídnout žákům možnost svěřit se i mimo zadané téma a nenápadně podsunout svůj problém Beseda s právničkou z Okresního soudu Olomouc Trestní právo, delikvence mladistvých, druhy nápravných zařízení, kazuistika a fotodokumentace z věznic v ČR, zajímavosti o trestu smrti (historie), test pro žáky s vyhodnocením, projekce filmu Kajínek následná diskuze a rozbor filmu KAPPA-HELP o.s. ve škole Prožitková lekce s interaktivními hrami zaměřená na podporování zdravého životního stylu, hodnot a situací v běžném životě. Program byl realizován pracovníky občanského sdružení Kappa Help Přerov v rámci spolupráce mezi školou a organizací Charitativní akce až Diakonie Broumov vyzvala školy ke sbírce. Jednalo se o celorepublikovou akci. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným, komplexní sociální služby lidem bez přístřeší, vytváří pro ně pracovní příležitosti a napomáhá jim k opětovnému zapojení do společnosti (více na 20

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/1286/2010 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více