Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010

2 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM RESTŘÍKU 6 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 16 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 26 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR 31 P. PŘÍLOHY 32 Ukázka z celoročního projektu Ptáci 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace ČÁST A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: SÍDLO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: PRÁVNÍ FORMA: IČO: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace Gen. Svobody 8/ Hlučín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL ŠKOLY: PRÁVNÍ FORMA: Moravskoslezský kraj Kraj IČO: SÍDLO: ul. 28. října Ostrava ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Marcela Vyhlídalová, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: TELEFON ŠKOLY: PaedDr. Zuzana Harazimová WWW STRÁNKY zshlucin.unas.cz 3

4 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4

5 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Materiální, prostorové a technické a jiné podmínky Výuka probíhá v rekonstruované budově s 8 kmenovými učebnami. Ţákům a pedagogům slouţí rovněţ 2 vybavené dílny rukodělných prací, učebna pro výuku informatiky, gymnastický sál a učebna školní druţiny. Součástí školního objektu je také skleník s přilehlou pracovnou, sborovna, kanceláře, sociální zařízení na kaţdém patře a nezbytné technické zázemí (plynová kotelna, šatny, kabinety apod.). Všechny prostory jsou světlé, čisté a velmi estetické, vybavené odpovídajícím nábytkem a zařízením. Na jejich vzhledu a výzdobě se ve velké míře podílejí ţáci se svými učiteli. Pro výuku pracovního vyučování slouţí školní zahrada. V tělesné výchově vyuţívají ţáci hřiště a dvůr, kde mohou pobývat i o velkých přestávkách. Nezbytnou součástí materiálního vybavení jsou učební pomůcky rozmístěné v kabinetech, jejichţ správci jsou jednotliví učitelé. Samozřejmostí je práce s výpočetní technikou, kopírkou, meotarem, přehrávači a podobně. Vyuţívá se rovněţ keramická pec, tiskařský lis a rozmanité dílenské zařízení. Budova školy a její zařízení je pravidelně kontrolováno z hlediska bezpečnosti a poţární ochrany, vše odpovídá zákonným poţadavkům na výuku ţáků s handicapem. Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Školu navštěvují děti ze spádové oblasti Hlučínska, jimţ byla doporučena školským poradenským zařízením výuka dle vzdělávacího plánu pro děti s lehkou či středně těţkou mentální retardací. Vzdělávání je tak realizováno ve třídách se sníţeným počtem ţáků umoţňujícím individuální přihlédnutí k potřebám kaţdého dítěte. Škola má bezbariérový přístup také pro děti tělesně postiţené s diagnostikovanou mentální retardací. Pedagogický sbor tvořilo 12 pedagogických pracovníků 10 ţen a 2 muţi, dva vyučující dokončuje studium speciální pedagogiky, jedna je studentkou Ostravské univerzity obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Ostatní splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelské profese na našem typu školy. Pedagogický sbor je jiţ několik let stabilní, nikdo neodešel ani nenastoupil, i kdyţ zájemců o pracovní místo na pozici učitele či vychovatele bylo v tomto školním roce několik. Údaje o školské radě: Školská rada je zřízena dle zřizovací listiny ke dni 1. září 2005 rozhodnutím rady Moravskoslezského kraje na základě usnesení č.18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada vykonává své působnosti podle 168 odst. 1 tohoto zákona. Zápisy z jednání školské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy. 5

6 ČÁST B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM RESTŘÍKU ROZHODNUTÍ MŠMT: druh/typ školy základní škola OBORY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs. studium denní dobíhající obor C Základní vzdělání C/001 Základní škola délka studia: 9. r. 0 měs. studium denní Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole 138. Na škole 1 oddělení školní druţiny s kapacitou 10 ţáků. Ve školním roce 2009/2010 ţáci základní školy praktické byli vyučováni podle Vzdělávacího programu zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR č. j /97-22 dne Ţáci vřazení do pomocné školy byli vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, který schválilo MŠMT ČR č. j /97 22 s platností od 1. září Ţáci 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s úpravami pro ţáky s lehkým mentálním postiţením č. j. ZSH 222a/2007. Disponibilní hodina byla vyuţita v oblasti, která charakterizuje profilaci školy, tj. zaměření na VV a PV. Hodina navíc umoţnila rozvíjet schopnosti a dovednosti ţáků při práci manuální i při práci s informacemi. 6

7 ČÁST C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY KVALIFIKOVANOST PEDAGOGŮ Přepočtený počet učitelů celkem (ke dni 30.6.): 11,911 Z toho nekvalifikovaných (přepočtený počet): 0 Přepočtený počet vychovatelů 0,687 Z toho nekvalifikovaných: 0 Předměty, které jsou vyučovány neaprobovaně: Přepočtený počet správních zaměstnanců: 2,675 zcela neaprobovaně nebyl vyučován ţádný předmět. ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA ŠKOLU Ve školním roce 2009/2010 ani v roce předchozím do našeho zařízení nenastoupil ţádný absolvent. Škola umoţnila vykonávat odbornou praxi v době od do ţákyni Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, O. - Poruba oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou. Důraz byl kladen na praktické prohlubování teoretických vědomostí a procvičování odborných dovedností při práci s mentálně postiţenými ţáky 1. stupně. POČET OSTATNÍCH UČITELŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI NASTOUPILI 2008/ / CELKEM 0 0 ODEŠLI 2008/ /2010 NA MD 0 0 Odchod do důchodu 0 1 ROZVÁZÁNÍ PP 0 0 CELKEM 0 0 7

8 POČET PRACOVNÍKŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 2008/ / VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 4 OSOBY 6 OSOB 3 OSOBY ČÁST D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace podle ustanovení 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla ve věci přijetí k základnímu vzdělávání podle ust. 46 školského zákona za podmínek stanovených v ust. 36 školského zákona a dále ve věci převedení ţáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2 podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: ROZHODNUTÍ ŘEDITELE OD DO rozhodnutí o přijetí ţáka k základnímu vzdělávání rozhodnutí o převedení ţáka do vzdělávacího programu základní školy praktické POČET POČET ODVOLÁNÍ rozhodnutí o přestupu 1 0 8

9 Převedení ţáků do vzdělávacího programu základní školy praktické zpravidla předcházel diagnostický pobyt, coţ umoţňuje školský zákon. Diagnostický pobyt byl následně odborným poradenským zařízením vyhodnocen a teprve potom byl ţák či ţákyně převeden do vzdělávacího programu ZŠ praktické nebo speciální. Převedení se u všech jevilo jako správné. U většiny těchto dětí se jedná o dlouhodobé problémy na základní škole způsobené nedostatkem rozumových schopností. Škola pociťuje aktuální trend současné pedagogiky, tj. téma inkluzivního přístupu ke vzdělávání ţáků se spec. vzděl. potřebami. Mnohé základní školy dítě s MP integrují, aby si udrţely potřebný počet ţáků vzhledem k demografickému poklesu. Toto řešení není vţdy optimální pro ţáky s různým stupněm mentálního postiţení optimální. Tito potřebují přiměřené nároky, přiměřené tempo i další speciální podpůrné metody. Ve vyšších ročnících se zejména u chlapců při nezvládání učiva přidruţují problémy s chováním. Teprve potom přistupují základní školy a následně rodiče k úvaze a souhlasu s převedením do našeho typu Správné se jeví při neúspěchu a diagnoze MP různého stupně převedení ţáků do niţších ročníků. Jedná se o ţáky s mentálním postiţením, velice často z nepodnětného sociokulturního prostředí, zpočátku téměř nekomunikující, postupně za vhodného vedení schopné bez problému zapojit se do výchovně vzdělávacího procesu. Všichni neúspěšní ţáci v běţné ZŠ absolvují speciálně pedagogické a psychologické vyšetření na odborných pracovištích v PPP nebo SPC. Poznatek posledních let je ten, ţe závěry vyšetření ţáků a doporučení zejména PPP jsou spíše poplatná tomu, co je trendem dnešní doby. Mnohá doporučení jsou ve většině případů stejná bez bliţšího rozpoznání osobnosti a zejména potřeb ţáka. Dlouhodobé zkušenosti speciálních pedagogů při vzdělávání ţáků s MP ukazují, ţe ţáci, jsou-li vedeni motivujícím způsobem, zaţívají pochvalu, učitelky spolupracují s rodinami ţáků, vedou matky k jednotnému postupu se školou. Ţák se zklidní, podává lepší výkony, následně se zklidní i atmosféra v rodině. ZPRÁVA O VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁCÍCH Péče o vycházející žáky je hlavním úkolem výchovného poradce. Na odborných učilištích je o ţáky zájem, všichni byli přijati do učňovských oborů. Předprofesní příprava ţáků probíhá v samostatném dvouhodinovém bloku, v niţších ročnících je součástí pracovního vyučování. Výukou jsou pověřeni jednotliví učitelé PV. 2x ročně jsou rodiče informováni o práci výchovného poradce na třídních schůzkách, k jednání se mohou dostavit v určených konzultačních hodinách, po domluvě kdykoliv. Ve školním roce 2009/2010 ukončilo školní docházku 12 ţáků devátého ročníku (7 chlapců a 5 dívek) a 1 ţák desátého ročníku PT celkem 13 ţáků. Všichni byli přijati do zvolených učebních oborů. UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ DO ODBORNÝCH UČILIŠŤ A STŘEDNÍCH ŠKOL OU a PŠ, Hlučín, p.o.- 9 ţáků - 5x zednické práce - 2x malířské a natěračské práce - 1x prodavačské práce - 1x pekařské práce Střední škola společného stravování Ostrava Hrabůvka 1 ţák - 1x kuchař - číšník Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba 2 ţáci - 2x květinářské práce Střední odborné učiliště stavební Opava, B. Němcové 22 1 ţák - 1x instalatér 9

10 Ţáci byli ve většině případů přijati na střední školy bez přijímacích zkoušek, popřípadě na základě pohovoru. Úspěšné absolvování a ukončení učebních oborů mají jiţ plně ve svých rukou. I v tomto roce probíhala jednání s problémovými ţáky, s jejich rodiči, třídními učiteli. U většiny jednání je výchovný poradce přítomen, písemné záznamy jsou uloţeny u ředitelství školy. Při projednávání a řešení závaţnějších výchovných problémů škola spolupracovala s OSPOD Hlučín. ČÁST E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY Počet ţáků školy k : 64 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE 2. POLOLETÍ: Třída, ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. (1., 4.) II. (2., 3., 5.) III. (5.) IV. (6., 7.) V. (8.) VI. (8., 9.) VII. (9.) VIII. (7., 8., 10.) Celkem

11 Výchovná opatření: Třída, ročník Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Sníţený stupeň z chování I. (1., 4.) 1 1 II. (2., 3., 5.) 3 III. (5.) 3 IV. (6., 7.) V. (8.) 4 VI. (8., 9.) 4 1 VII. (9.) 3 1 VIII.(7., 8., 10.) Celkem Třetí školní rok jsme vyučovali v 1., 2., 3., 6. a 7. a 8. ročníku podle ŠVP s úpravami pro ţáky s LMP. Z hospitací a pohovorů vyplývá, ţe bylo více projektového vyučování, ţáci si zvykli na hodnocení své práce tzv. sebehodnocení, učitelé museli více přemýšlet nad obsahem výuky, snaţili se i o týmovou práci. V souladu se školním vzdělávacím programem v měsíci červnu proběhlo: OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ NA KONCI 1. OBDOBÍ, TJ. VE 3. ROČNÍKU Cíl: a) ověřování KK různými metodami a formami, b) analýza dosaţené úrovně KK, evaluace KK, pomoc při další práci s jednotlivci i kolektivem. Ad a) Forma : připraveny speciální projektové dny, při nichţ ředitelka a zástupkyně řed. ve spolupráci s třídní učitelkou i vyučujícími dalších předmětů sledovaly naplňování klíčových kompetencí u ţákyně 3. r. v průběhu vyučovacího procesu. Výsledky pozorování jsou zaznamenány v tabulce pro předměty český jazyk, matematika, prvouka, TV společně s komentářem. Součástí ověřování KK je také: 1. Kontrola ţákovského portfolia srovnání, posouzení úrovně prací na začátku a konci období. 2. Vypracování testů z českého jazyka, matematiky, naukových předmětů jejich ohodnocení známkou i se slovním komentářem. 3. Pozorování ţáka při činnosti manuální, sportovní, o přestávkách atd. v rámci stanoveného projektového dne, zaznamenání do tabulky. 4. Pohovor s ţákem formou dotazníku vedení školy provede záznam na téma školní úspěchy, neúspěchy. 5. Dotazníková metoda určená rodičům s cílem zjistit, zda je dítě ve škole spokojené, zda rodiče jsou spokojeni se vzdělávacími výsledky svého dítěte /viz dotazník/. 11

12 Ad b) Analýza a evaluace: Ţákyně má osvojeny KK komplexně na konci 1. období podle ŠVP na velmi dobré úrovni, v některých oblastech téměř na výborné úrovni, v jiných na dobré viz hodnocení v přiloţených tabulkách. Za tři roky ŠD si osvojila základní manuální dovednosti s jednoduchým materiálem, je rozvinuta jemná motorika (K pracovní), rozvinula se slovní zásoba, je schopna naslouchat a porozumět sdělení, respektovat pravidla slušného chování (K komun.), na školní reţim si zvykla dobře pouze nedůslednost matky při docházce do školy, tj. časté absence z nejrůznějších důvodů jí brání ještě lepšímu zvládnutí výstupů učiva. Vzhledem k málo podnětnému rod. prostředí má na dobré úrovni zvládnuta pravidla slušného chování, umí pracovat v kolektivu (K sociální a personální), umí pomáhat druhým, zeptat se na to, čemu nerozumí, zapojuje se do dramatických her (K k řešení problému). K učení má zatím kladný vztah, osvojila si s drobnými nedostatky základní pojmy i plnění jednoduchých praktických úloh. (K k učení). Je schopna rozpoznat vhodné a nevhodné chování, dodrţovat jednoduchá pravidla, osvojila si kulturní a společenské návyky, i kdyţ kulturních, sportovních a jiných akcí školy se zúčastňuje nepravidelně opět ve vztahu k sociokulturní úrovni rodiny, ve které ţije (K občanské). Závěr: Velmi dobré dosaţení úrovně všech klíčových kompetencí. V dalších ročnících dále podle ŠVP rozvíjet. Zaměřit se na lepší školní docházku, snaţit se zapojit ţákyni více do fyzických aktivit - např. sportovních, práci na zahradě apod. ABSENCE ŢÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010: Celkový počet neomluvených hodin Celkový počet omluvených hodin ve šk. roce 2009/10: ve šk. roce 2009/10 Celkem Průměr na ţáka 62 0,97 Celkem Průměr na ţáka ,09 = 64. Průměr za školní rok je vypočten dělením průměrným počtem ţáků za obě pololetí Ţáci se dopouštěli méně kázeňských přestupků bylo uděleno méně výchovných opatření k posílení kázně, coţ bylo dáno jinou skladbou ţáků neţ v předchozích letech. Opatření přijata při řešení výchovných problémů byla dostačující a účinná, nebylo nutné ţádat o pomoc OSPOD. Za negativní jev lze povaţovat častou, i kdyţ omluvenou, absenci ţáků vyšších ročníků. U některých vycházejících ţáků se na konci školní docházky objevuje nezájem, rezignovanost, nekázeň. Mnozí rodiče záškoláctví ţákům omlouvají, pro své děti nejsou autoritou. Na společných setkáních a při pohovorech je jim připomínáno, ţe základní odpovědnost za chování dětí je především v rodině. Nevýhodou pro mnohé ţáky školy je, ţe pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde chybí prioritní ţivotní hodnoty. U některých ţáků pedagogové vyţadují jen omluvenky potvrzené lékařem. 12

13 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO POČTU NEOMLUVENÝCH HODIN ČÁST F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VÝCHOZÍ DOKUMENT: Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení, Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období (č.j / ) 13

14 Úvod do problematiky: Primární prevence rizikových projevů chování u ţáků je zaměřena na předcházení následujícím jevům: záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboţenském extremismu, rasismus, xenofobie, uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). Hodnocení dlouhodobých úkolů: Téměř ve všech vyučovacích předmětech, především však v občanské výchově, výchově ke zdraví, přírodopise, informatice jsou ţáci jednak průběţně, jednak v tématických blocích vedeni ke zdravému ţivotnímu stylu, osvojují si normy mezilidských vztahů, správnou komunikaci, jsou seznamováni s tím, co je to rasismus, antisemitismus, xenofobie, kyberšikana. Poznají druhy drog, jejich účinky, moţnost vzniku závislosti, nacvičují způsoby odmítání drog. Ţáci niţšího stupně se zapojili do projektu Policie ČR Ajaxův zápisník, v němţ se učili předcházet různým sociálně patologickým jevům, např. šikaně, alkoholismu, nealkoholickým drogám, hazardním hrám. Dále byli seznámeni s běţnými kaţdodenními záleţitostmi - pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost. Jednodenní akce. Hodnocení těchto akcí, popř. uvést opatření k nápravě: Zaměření akce Počet akcí v 1. pol. Počet zúčastněných Počet akcí v 2. pol. Počet zúčastněných problematika šikany 1 35 Hrou proti AIDS 1 14 poruchy příjmu potravy 1 35 První dvě akce proběhly v rámci dlouhodobého preventivního programu obecně prospěšné společnosti Renarkon, do kterého jsme se jiţ třetím rokem zapojili. Další akci připravili studenti Slezského gymnázia v Opavě. Všechny akce byly pro ţáky přínosem. ZÁMĚR PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Pokračovat v prevenci proti kouření, zaměřit se na prevenci záškoláctví, dále na vztahy a komunikaci mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli, společenské chování. (převzato ze zprávy školního metodika prevence negativních jevů) 14

15 ČÁST G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků a) vzdělávací priority pro školní rok Při výběru vzdělávacích akcí se nám dařilo vzdělávací priority plnit pouze částečně finanční prostředky a zároveň nároky na chod školy neumoţnily realizovat větší objem vzdělávacích aktivit (nebylo plněno školení v oblasti ICT). Vyuţili jsme nabídky vzdělávacích akcí z metodiky výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence patologických jevů, environmentálního vzdělávání a osvěty, zlepšení jazykové vybavenosti učitelů. b) konkrétní úkoly vyplývající z dlouhodobých cílů školy 1 vyučující pokračuje ve vysokoškolském studiu 1 vyučující dosáhla v jazykovém vzdělávání úrovně A2 /anglický jazyk/ účetní se zdokonalovala v práci se školní matrikou a s novými účetními předpisy c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Školicí akce jsou konkretizovány v následující tabulce. Zaměření akce Edukace osob se spec. vzd. Potřebami, autismem počet akcí v 1. pololetí počet zúčastněných počet akcí ve 2. pololetí počet zúčastněných celkem zúčastněných Garant akce ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava, KVIC Opava, Ostrava MSK KEV Praha KVIC Opava Fakta s.r.o. Environmentální vzdělávání Prevence negativních jevů Náslechové hodiny KVIC Opava Výuka čtení a KVIC Opava psaní Logopedie KVIC Opava Hodnocení a KVIC Opava sebehodnocení ţáků Metodika M KVIC Ostrava Metodika Vl KVIC Opava Anglický jazyk PřF OU Ostrava KVIC Opava Školská legislativa PřF OU Ostrava Multikulturní Fakta s.r.o. výchova Etická výchova KVIC Opava ŠVP pro ZŠS UIV Praha Celkem

16 ČÁST H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1) Plánované úkoly v oblasti materiálně technického zabezpečení Plán materiálně technického zabezpečení odráţí ekonomickou situaci organizace. Je plně v relaci s moţnostmi, které nám dává krajská metodika financování škol na základě jednotky výkonu. Mírně klesající počet ţáků / jednotek výkonu / má za následek i úbytek financí. Takto postavené priority plánu materiálně technického zabezpečení se nám podařilo splnit. Vyuţili jsme přitom kromě prostředků poskytnutých zřizovatelem i prostředky z FRIM a finance poskytnuté pojišťovnou na úhradu oprav po haváriích, ke kterým došlo v průběhu školního roku. REALIZOVANÉ AKTIVITY A VĚTŠÍ NÁKUPY: opravy a údrţba školní budovy Práce na údrţbě budovy byly poznamenány havárií vodovodu bylo nutno provést opravy podhledů, omítek, výmalbu, opravy podlahy v dílně projevily se rovněţ zvýšené náklady na vytápění a vysoušení, vodu pojišťovna odhadla prostředky na odstranění škody na Kč. Sněhová kalamita zapříčinila další poškození budovy /proraţené sklo skleníku, díry ve stříšce na ţákovském vchodě, zatečení do chodby i učeben / - pojišťovna uhradila Kč, ze školních prostředků bylo čerpáno 10 tis. Kč a z prostředků FRIM Kč. V rámci běţné údrţby budovy a majetku byl proveden odbornou firmou ořez stromů ve školním areálu (15 000Kč), na čištění okapů a výměnu vodovodních baterií byla vynaloţena částka Kč, čištění kanalizační přípojky si vyţádalo investici Kč, do sborovny byl pořízen nový koberec v hodnotě Kč, realizováno bylo také vloţkování komínu v malé kotelně. Neustále jsou realizována úsporná opatření při spotřebě vody, elektřiny, regulace plynu, i přesto náklady na vytápění i vodu stále stoupají. Poţadované revize a porevizní opravy jsou zajišťovány dle harmonogramu největšími poloţkami byla kontrola a přetlakování hasicích přístrojů (8 738 Kč, elektrorevize budovy (6900 Kč), revize el. přenosných zařízení (4825 Kč), kontrola spalinových cest včetně měření emisí (5340 Kč), následná kontrola komínu (1 200 Kč), kontrola a oprava tělocvičného nářadí ( Kč). nákup materiálu Během 1. pololetí školního roku se podařilo zrealizovat některá zlepšení hygienických podmínek pracoviště ţáci základní školy speciální vyuţívají sedací vaky pro relaxaci (7 126 Kč), v počítačové učebně byly instalovány ţaluzie (3 974 Kč), v měsíci únoru byly dodány skříně do učebny 9. ročníku ( Kč), nový nábytek má také školní druţina ( Kč), v ředitelně byla namontována informační korková tabule (1 890 Kč). učební pomůcky V souladu s poţadavky ŠVP byly dokoupeny učební pomůcky stavebnice Merkur elektro (1718 Kč), CD AJ hrou I a II (4039 Kč), DVD ČR a její kraje, Karaoke a Klubíčko pohádek (5 398 Kč), 2 PC s monitorem (19180 Kč), pro zlepšení vybavenosti 16

17 prezentační technikou byl pořízen notebook a dataprojektor ( Kč), ve školní druţině se vyuţívá hrací stůl (1990 Kč). Evidence veškerého majetku je zpracovávána pomocí výpočetní techniky program INVENTARIZACE MAJETKU verze 1.0. Pravidelná inventarizace byla provedena k viz podrobný zápis. 2) Plnění úkolů na úseku BOZP a PO Této problematice byla soustavně věnována značná pozornost - plán práce v této oblasti byl průběžně plněn spolu se školením pracovníků v oblasti BOZP a PO i poučením ţáků, pro které byla vyuţita pravidla s náplní školení vše se řídí zpracovanými směrnicemi. Proběhla cvičení v přírodě v jejich rámci byla 2x zařazena část věnovaná ochraně člověka při mimořádných událostech. Novinkou byly projektové dny věnované této problematice, kdy jsme vyuţili spolupráce Policie ČR i HZS Hlučín. Navštívili jsme dopravní hřiště, proběhlo školní kolo dopravní soutěţe, zúčastnili jsme se rovněţ okresního kola v Opavě. Zapojili jsme se do akcí Města Hlučín Den bez aut, Den bez úrazu, Den Země. Byla provedena kontrola vybavenosti pracovníků prostředky OOPP. Autorizovaný specialista pro oblast BOZ a PO prověřil naše pracoviště z hlediska BOZ a PO včetně platných směrnic, které byly dle potřeby novelizovány, proškoleni byli touto firmou také všichni pracovníci, vedení školy i členové poţární hlídky. Smluvní lékař provedl kontrolu pracoviště (viz samostatný zápis) i preventivní prohlídky zaměstnanců školy. Pozornost jsme věnovali dodržování hygienických pravidel opakovaně jsme byli nuceni řešit problémy se zavšivením (kontaktování rodičů, snaha o nápravu, rychlá pomoc ve škole). Během školního roku došlo k 5 úrazům, které se odehrály v tělesné výchově - 1 úrazy byl registrován a odškodněn zlomenina kůstky DK. 3) Aktivity školy určené ţákům Září: Dopravně bezpečnostní akce pro děti s dopravní policií ČR KD Hlučín Dětský dopravní kabaret Výstava prací ţáků ke Dni mobility KD Hlučín Burza krouţků pro děti a mládeţ Hlučín Evropský den bez aut soutěţ v jízdě zručnosti a dopravních znalostech Divadelní představení Michala Nesvadby Michalova Brnkačka Cestopisná přednáška pro ţáky 2. stupně na téma Argentina po horách a národních parcích Slezské divadlo Opava. Představení Lakomec pro ţáky r. Zapojení do projektu Sběrné nádoby do škol Říjen: Cvičení v přírodě s tématikou Ochrana člověka za mimořádných situací Den stromů- účast na vernisáţi v KD Hlučín Projektové vyučování na téma Svět zvířat pro ţáky niţšího stupně Zahájení projektu Ptáci Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX pro ţáky 1. stupně 17

18 Listopad: Školní kolo pěvecké a výtvarné soutěţe Účast v okresním kole pěvecké a výtvarné soutěţe ve Vítkově Den věnovaný knihám, návštěva knihovny s besedou Vzdělávací pořad Poznej svého psa Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Návštěva aquaparku v Kravařích Záţitkový program sdruţení Renarkon na téma šikana pro ţáky r. Vystoupení pro rodiče u příleţitosti třídních schůzek Příprava výrobku na vánoční výstavku soutěţ Rozhlasová relace - hrajeme ţákům k narozeninám Prosinec: Rozhlasová relace k Vánocům zvyky, obyčeje a pranostiky, zajímavosti Mikulášské dopoledne Fontána a ţáci naší školy Filmové představení - trojrozměrný film Cesta do vesmíru Akce Děti dětem setkání zdravotně postiţených dětí Přednáška pro ţáky roč. na téma Zdravý ţivotní styl Vánoční florbalový turnaj Vánoční besídky ve třídách (individuálně jednotlivé třídy) Den otevřených dveří v prostorách školy pro rodiče ţáků a bývalé pracovníky školy vánoční pracovní dílny, prodejní výstavka Vánoční besídky ve třídách Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX OU Hlučín účast v soutěţi Palačinky jak je známe i neznáme Leden: Den otevřených dveří na SOU v Porubě účast ţáků 8. a 9. roč. Vycházky za poznáním zimní přírody Návštěva Galerie Hlučín Práce třídních kolektivů nad výstupy projektu Ptáci výroba modelů a siluet ptáků Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace - hrajeme ţákům k narozeninám Únor: Program ekologické výchovy Dárky od ovečky (sdruţení VITA) pro ţáky 2. stupně Maškarní rej pro ţáky roč. Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Sportovní dopoledne pro všechny ţáky v hlučínské hale Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Březen: Březen měsíc knihy a internetu: návštěva Městské knihovny v Hlučíně beseda Organizace okresního kola soutěţe s názvem Umíš, znáš, dovedeš ţáků ZŠ praktických Vystoupení ţáků ke Dni učitelů s recitačním pásmem Vítání jara jarní výstava, program ţáků EVVO : školní konference na téma Ptáci účast všech ţáků Zahájení projektu Ovoce do škol Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám 18

19 Duben: Soutěţ ve znalostech z biologie Divadelní představení pro ţáky roč. s problematikou třídění odpadů Školní a okresní kolo dopravní soutěţe Cvičení v přírodě s tématikou Ochrana člověka za mimořádných situací za účasti zástupců Městské policie Hlučín a HZS Hlučín Cestopisná přednáška o Mexiku Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Květen: Školní akademie k 55. výročí zaloţení školy Setkání se zástupci vybraných ZŠ, MŠ, FOD, u příleţitosti 55. výročí zaloţení školy Prezentace školního časopisu Okresní kolo SHM v Opavě Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Návštěva ostravské ZOO výherci přírodopisné soutěţe Výlet vybraných ţáků do Prahy Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Červen: Školní výlety individuálně jednotlivé třídy Den otevřených dveří u Záchranného útvaru v Hlučíně Zdravotnické školení pro ţáky vyšších ročníků ÚOS ČČK Ostrava Soutěţ ve vybíjené pro ţáky praktických škol Okresu Opava Den určený dětem: zábavné dopoledne v ÚSP pro 1. stupeň Veselé barvy projektové vyučování Zeleninový den projektové vyučování Čtenářská gramotnost: Ředitelka školy a zástupkyně se ve školním roce v rámci hospitační činnosti zaměřily na zjišťování tzv. čtenářské gramotnosti u ţáků ročníku. Zjištěný poznatek: U nejstarších ţáků, kde by výcvik čtení měl být ukončen, se objevují známé věci, tj. nízká schopnost rozumět napsanému textu, přemýšlet o něm a pouţívat jej k dosahování určitých cílů. Tento jev popisují učitelé i u ţáků s vyšší úrovní rozumových schopností. Na našem typu školy se projevuje totéţ, i kdyţ ţákům byl zadán jednodušší text k porozumění a orientaci. Příčiny stavu jsou rozmanité: ţáci téměř vůbec doma nečtou, kniha se pro ně nestává zdrojem zábavy a poučení, to vše jim nabízí jiná média. Ve škole zase učitelům chybí trpělivost a především vhodné texty, které by ţáky zaujaly. Současné texty v čítankách jsou nezajímavé, neupoutají ţákovu pozornost, chybí v nich pointa, prvek napětí, nejsou zdrojem poznání, některé jsou naprosto nezáţivné i pro vyučujícího, Na učitelích je, aby si sami hledali vhodné texty ke čtení pro ţáky v hodinách. Ţáky tištěné slovo nezaujímá, mnohem raději mají slovo slyšené doprovázené ještě vizuálním vjemem. Je nutné čtení s řádným porozuměním věnovat nadále pozornost, zařazovat především texty s informativním charakterem, protoţe jedině ty bude většina ţáků našeho typu školy číst. Jde zejména o jejich orientaci v reálném světě, kde dosud mnohé informace jsou nejčastěji v tištěné podobě. Ţákům je nutné podávat zpětnou vazbu, informovat kaţdého o tom, co se mu podařilo, v čem má nedostatky, přesně vše popsat a být konkrétní. 19

20 4) PRÁCE V ZÁJMOVÝCH KROUŢCÍCH Zájmový krouţek: KERAMIKA V zájmovém krouţku Keramika si ţáci zdokonalují a upevňují dovednosti a návyky, získané při práci s keramickou hlínou a glazurami. Cílem je získat větší samostatnost při práci a rozvíjet tvůrčí schopnosti u ţáků. V průměru se zapojilo do práce v keramickém krouţku 5 ţákyň. Všechny práce byly tvořeny s citem a s představou, ţe dokončený výrobek je moţné někomu darovat, a tak udělat někomu svou prací radost. V dalším školním roce bude činnost krouţku pokračovat, navštěvovat by jej mohli i ţáci s výraznějším postiţením, práce s keramickou hlínou by pak měla více rehabilitační charakter. Zájmový krouţek: SPORTOVNÍ Cílem práce s ţáky ve sportovním krouţku je rozvoj tělesné zdatnosti, dodrţování zásad fair play, kolektivní sporty (chování v kolektivu, vzájemná pomoc apod.) Krouţek navštěvovalo 6 ţáků (3 ţáci 9. roč. a 3 ţáci 8. roč.). Absence byla minimální, ţáci - chlapci se scházeli jednou týdně. Podle počasí se vyuţívalo školní hřiště, gymnastický sál školy. Během školního roku se vytvořil velmi dobrý kolektiv ţáků, kteří se vţdy na krouţek těšili, a zároveň jejich účast byla motivací pro jejich chování. Zájmový krouţek: VAŘENÍ V tomto krouţku se ţáci učí připravovat jednodušší pokrmy ze studené kuchyně i z teplé kuchyně. Taktéţ se seznamují s hygienickými zásadami, které je nutné dodrţovat při přípravě jídla, s bezpečnostními zásadami a s kulturou stolování. Jídla připravují samostatně pod vedením a dozorem vedoucí krouţku, učí se pracovat podle receptů. Krouţek navštěvovalo průměrně 8 ţáků- sedm chlapců a jedna dívka. Mezi úspěšné akce patřila účast na soutěţi Palačinka, která se konala na OU a PŠ v Hlučíně. Této soutěţe se zúčastnilo 12 druţstev ze základních škol Hlučína a okolí, naše druţstvo dívek skončilo na 4. místě a druţstvo chlapců na 5. místě. Velmi zdařilé akce bylo jako kaţdý rok pečení vánočního cukroví, které si ţáci nejen odnesli domů, ale také bylo vystaveno na vánoční výstavce pořádané naší školou. Zájmový krouţek: INFORMATIKA Hlavním cílem tohoto krouţku je rozvíjení počítačové gramotnosti ţáků. Krouţek navštěvovalo 12 ţáků (10 ţáků z prvního stupně, 2 ţáci z druhého stupně). Ţáci pracovali: a) s grafikou na PC v programu Malování, kde se naučili kreslit s pouţitím všech dostupných nástrojů, ukládat obrázek a dodatečně ho upravovat b) s textovým editorem MS Word, kde se učili psát text, opravovat chyby v textu, formátovat písmo, vkládat obrázek z klipartu a upravovat formát obrázku c) s dokumenty, které ukládali, posílali elektronickou poštou a v konečné podobě tiskli d) s ovými adresami, které si sami zakládali, učili se vyplňovat dotazník, učili se pracovat s doručenou a odeslanou poštou, s adresářem e) v programu Internet Explorer se učili vyhledávat hesla pomocí vyhledávače, a tím získávali dané informace 20

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 1 Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického sboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více