Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010

2 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM RESTŘÍKU 6 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 16 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 26 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR 31 P. PŘÍLOHY 32 Ukázka z celoročního projektu Ptáci 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace ČÁST A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: SÍDLO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: PRÁVNÍ FORMA: IČO: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace Gen. Svobody 8/ Hlučín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL ŠKOLY: PRÁVNÍ FORMA: Moravskoslezský kraj Kraj IČO: SÍDLO: ul. 28. října Ostrava ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Marcela Vyhlídalová, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: TELEFON ŠKOLY: PaedDr. Zuzana Harazimová WWW STRÁNKY zshlucin.unas.cz 3

4 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4

5 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Materiální, prostorové a technické a jiné podmínky Výuka probíhá v rekonstruované budově s 8 kmenovými učebnami. Ţákům a pedagogům slouţí rovněţ 2 vybavené dílny rukodělných prací, učebna pro výuku informatiky, gymnastický sál a učebna školní druţiny. Součástí školního objektu je také skleník s přilehlou pracovnou, sborovna, kanceláře, sociální zařízení na kaţdém patře a nezbytné technické zázemí (plynová kotelna, šatny, kabinety apod.). Všechny prostory jsou světlé, čisté a velmi estetické, vybavené odpovídajícím nábytkem a zařízením. Na jejich vzhledu a výzdobě se ve velké míře podílejí ţáci se svými učiteli. Pro výuku pracovního vyučování slouţí školní zahrada. V tělesné výchově vyuţívají ţáci hřiště a dvůr, kde mohou pobývat i o velkých přestávkách. Nezbytnou součástí materiálního vybavení jsou učební pomůcky rozmístěné v kabinetech, jejichţ správci jsou jednotliví učitelé. Samozřejmostí je práce s výpočetní technikou, kopírkou, meotarem, přehrávači a podobně. Vyuţívá se rovněţ keramická pec, tiskařský lis a rozmanité dílenské zařízení. Budova školy a její zařízení je pravidelně kontrolováno z hlediska bezpečnosti a poţární ochrany, vše odpovídá zákonným poţadavkům na výuku ţáků s handicapem. Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Školu navštěvují děti ze spádové oblasti Hlučínska, jimţ byla doporučena školským poradenským zařízením výuka dle vzdělávacího plánu pro děti s lehkou či středně těţkou mentální retardací. Vzdělávání je tak realizováno ve třídách se sníţeným počtem ţáků umoţňujícím individuální přihlédnutí k potřebám kaţdého dítěte. Škola má bezbariérový přístup také pro děti tělesně postiţené s diagnostikovanou mentální retardací. Pedagogický sbor tvořilo 12 pedagogických pracovníků 10 ţen a 2 muţi, dva vyučující dokončuje studium speciální pedagogiky, jedna je studentkou Ostravské univerzity obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Ostatní splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelské profese na našem typu školy. Pedagogický sbor je jiţ několik let stabilní, nikdo neodešel ani nenastoupil, i kdyţ zájemců o pracovní místo na pozici učitele či vychovatele bylo v tomto školním roce několik. Údaje o školské radě: Školská rada je zřízena dle zřizovací listiny ke dni 1. září 2005 rozhodnutím rady Moravskoslezského kraje na základě usnesení č.18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada vykonává své působnosti podle 168 odst. 1 tohoto zákona. Zápisy z jednání školské rady je k nahlédnutí v ředitelně školy. 5

6 ČÁST B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM RESTŘÍKU ROZHODNUTÍ MŠMT: druh/typ školy základní škola OBORY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs. studium denní dobíhající obor C Základní vzdělání C/001 Základní škola délka studia: 9. r. 0 měs. studium denní Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole 138. Na škole 1 oddělení školní druţiny s kapacitou 10 ţáků. Ve školním roce 2009/2010 ţáci základní školy praktické byli vyučováni podle Vzdělávacího programu zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR č. j /97-22 dne Ţáci vřazení do pomocné školy byli vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, který schválilo MŠMT ČR č. j /97 22 s platností od 1. září Ţáci 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s úpravami pro ţáky s lehkým mentálním postiţením č. j. ZSH 222a/2007. Disponibilní hodina byla vyuţita v oblasti, která charakterizuje profilaci školy, tj. zaměření na VV a PV. Hodina navíc umoţnila rozvíjet schopnosti a dovednosti ţáků při práci manuální i při práci s informacemi. 6

7 ČÁST C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY KVALIFIKOVANOST PEDAGOGŮ Přepočtený počet učitelů celkem (ke dni 30.6.): 11,911 Z toho nekvalifikovaných (přepočtený počet): 0 Přepočtený počet vychovatelů 0,687 Z toho nekvalifikovaných: 0 Předměty, které jsou vyučovány neaprobovaně: Přepočtený počet správních zaměstnanců: 2,675 zcela neaprobovaně nebyl vyučován ţádný předmět. ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA ŠKOLU Ve školním roce 2009/2010 ani v roce předchozím do našeho zařízení nenastoupil ţádný absolvent. Škola umoţnila vykonávat odbornou praxi v době od do ţákyni Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, O. - Poruba oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou. Důraz byl kladen na praktické prohlubování teoretických vědomostí a procvičování odborných dovedností při práci s mentálně postiţenými ţáky 1. stupně. POČET OSTATNÍCH UČITELŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI NASTOUPILI 2008/ / CELKEM 0 0 ODEŠLI 2008/ /2010 NA MD 0 0 Odchod do důchodu 0 1 ROZVÁZÁNÍ PP 0 0 CELKEM 0 0 7

8 POČET PRACOVNÍKŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 2008/ / VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 4 OSOBY 6 OSOB 3 OSOBY ČÁST D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace podle ustanovení 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla ve věci přijetí k základnímu vzdělávání podle ust. 46 školského zákona za podmínek stanovených v ust. 36 školského zákona a dále ve věci převedení ţáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2 podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: ROZHODNUTÍ ŘEDITELE OD DO rozhodnutí o přijetí ţáka k základnímu vzdělávání rozhodnutí o převedení ţáka do vzdělávacího programu základní školy praktické POČET POČET ODVOLÁNÍ rozhodnutí o přestupu 1 0 8

9 Převedení ţáků do vzdělávacího programu základní školy praktické zpravidla předcházel diagnostický pobyt, coţ umoţňuje školský zákon. Diagnostický pobyt byl následně odborným poradenským zařízením vyhodnocen a teprve potom byl ţák či ţákyně převeden do vzdělávacího programu ZŠ praktické nebo speciální. Převedení se u všech jevilo jako správné. U většiny těchto dětí se jedná o dlouhodobé problémy na základní škole způsobené nedostatkem rozumových schopností. Škola pociťuje aktuální trend současné pedagogiky, tj. téma inkluzivního přístupu ke vzdělávání ţáků se spec. vzděl. potřebami. Mnohé základní školy dítě s MP integrují, aby si udrţely potřebný počet ţáků vzhledem k demografickému poklesu. Toto řešení není vţdy optimální pro ţáky s různým stupněm mentálního postiţení optimální. Tito potřebují přiměřené nároky, přiměřené tempo i další speciální podpůrné metody. Ve vyšších ročnících se zejména u chlapců při nezvládání učiva přidruţují problémy s chováním. Teprve potom přistupují základní školy a následně rodiče k úvaze a souhlasu s převedením do našeho typu Správné se jeví při neúspěchu a diagnoze MP různého stupně převedení ţáků do niţších ročníků. Jedná se o ţáky s mentálním postiţením, velice často z nepodnětného sociokulturního prostředí, zpočátku téměř nekomunikující, postupně za vhodného vedení schopné bez problému zapojit se do výchovně vzdělávacího procesu. Všichni neúspěšní ţáci v běţné ZŠ absolvují speciálně pedagogické a psychologické vyšetření na odborných pracovištích v PPP nebo SPC. Poznatek posledních let je ten, ţe závěry vyšetření ţáků a doporučení zejména PPP jsou spíše poplatná tomu, co je trendem dnešní doby. Mnohá doporučení jsou ve většině případů stejná bez bliţšího rozpoznání osobnosti a zejména potřeb ţáka. Dlouhodobé zkušenosti speciálních pedagogů při vzdělávání ţáků s MP ukazují, ţe ţáci, jsou-li vedeni motivujícím způsobem, zaţívají pochvalu, učitelky spolupracují s rodinami ţáků, vedou matky k jednotnému postupu se školou. Ţák se zklidní, podává lepší výkony, následně se zklidní i atmosféra v rodině. ZPRÁVA O VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁCÍCH Péče o vycházející žáky je hlavním úkolem výchovného poradce. Na odborných učilištích je o ţáky zájem, všichni byli přijati do učňovských oborů. Předprofesní příprava ţáků probíhá v samostatném dvouhodinovém bloku, v niţších ročnících je součástí pracovního vyučování. Výukou jsou pověřeni jednotliví učitelé PV. 2x ročně jsou rodiče informováni o práci výchovného poradce na třídních schůzkách, k jednání se mohou dostavit v určených konzultačních hodinách, po domluvě kdykoliv. Ve školním roce 2009/2010 ukončilo školní docházku 12 ţáků devátého ročníku (7 chlapců a 5 dívek) a 1 ţák desátého ročníku PT celkem 13 ţáků. Všichni byli přijati do zvolených učebních oborů. UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ DO ODBORNÝCH UČILIŠŤ A STŘEDNÍCH ŠKOL OU a PŠ, Hlučín, p.o.- 9 ţáků - 5x zednické práce - 2x malířské a natěračské práce - 1x prodavačské práce - 1x pekařské práce Střední škola společného stravování Ostrava Hrabůvka 1 ţák - 1x kuchař - číšník Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba 2 ţáci - 2x květinářské práce Střední odborné učiliště stavební Opava, B. Němcové 22 1 ţák - 1x instalatér 9

10 Ţáci byli ve většině případů přijati na střední školy bez přijímacích zkoušek, popřípadě na základě pohovoru. Úspěšné absolvování a ukončení učebních oborů mají jiţ plně ve svých rukou. I v tomto roce probíhala jednání s problémovými ţáky, s jejich rodiči, třídními učiteli. U většiny jednání je výchovný poradce přítomen, písemné záznamy jsou uloţeny u ředitelství školy. Při projednávání a řešení závaţnějších výchovných problémů škola spolupracovala s OSPOD Hlučín. ČÁST E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY Počet ţáků školy k : 64 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE 2. POLOLETÍ: Třída, ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. (1., 4.) II. (2., 3., 5.) III. (5.) IV. (6., 7.) V. (8.) VI. (8., 9.) VII. (9.) VIII. (7., 8., 10.) Celkem

11 Výchovná opatření: Třída, ročník Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Sníţený stupeň z chování I. (1., 4.) 1 1 II. (2., 3., 5.) 3 III. (5.) 3 IV. (6., 7.) V. (8.) 4 VI. (8., 9.) 4 1 VII. (9.) 3 1 VIII.(7., 8., 10.) Celkem Třetí školní rok jsme vyučovali v 1., 2., 3., 6. a 7. a 8. ročníku podle ŠVP s úpravami pro ţáky s LMP. Z hospitací a pohovorů vyplývá, ţe bylo více projektového vyučování, ţáci si zvykli na hodnocení své práce tzv. sebehodnocení, učitelé museli více přemýšlet nad obsahem výuky, snaţili se i o týmovou práci. V souladu se školním vzdělávacím programem v měsíci červnu proběhlo: OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ NA KONCI 1. OBDOBÍ, TJ. VE 3. ROČNÍKU Cíl: a) ověřování KK různými metodami a formami, b) analýza dosaţené úrovně KK, evaluace KK, pomoc při další práci s jednotlivci i kolektivem. Ad a) Forma : připraveny speciální projektové dny, při nichţ ředitelka a zástupkyně řed. ve spolupráci s třídní učitelkou i vyučujícími dalších předmětů sledovaly naplňování klíčových kompetencí u ţákyně 3. r. v průběhu vyučovacího procesu. Výsledky pozorování jsou zaznamenány v tabulce pro předměty český jazyk, matematika, prvouka, TV společně s komentářem. Součástí ověřování KK je také: 1. Kontrola ţákovského portfolia srovnání, posouzení úrovně prací na začátku a konci období. 2. Vypracování testů z českého jazyka, matematiky, naukových předmětů jejich ohodnocení známkou i se slovním komentářem. 3. Pozorování ţáka při činnosti manuální, sportovní, o přestávkách atd. v rámci stanoveného projektového dne, zaznamenání do tabulky. 4. Pohovor s ţákem formou dotazníku vedení školy provede záznam na téma školní úspěchy, neúspěchy. 5. Dotazníková metoda určená rodičům s cílem zjistit, zda je dítě ve škole spokojené, zda rodiče jsou spokojeni se vzdělávacími výsledky svého dítěte /viz dotazník/. 11

12 Ad b) Analýza a evaluace: Ţákyně má osvojeny KK komplexně na konci 1. období podle ŠVP na velmi dobré úrovni, v některých oblastech téměř na výborné úrovni, v jiných na dobré viz hodnocení v přiloţených tabulkách. Za tři roky ŠD si osvojila základní manuální dovednosti s jednoduchým materiálem, je rozvinuta jemná motorika (K pracovní), rozvinula se slovní zásoba, je schopna naslouchat a porozumět sdělení, respektovat pravidla slušného chování (K komun.), na školní reţim si zvykla dobře pouze nedůslednost matky při docházce do školy, tj. časté absence z nejrůznějších důvodů jí brání ještě lepšímu zvládnutí výstupů učiva. Vzhledem k málo podnětnému rod. prostředí má na dobré úrovni zvládnuta pravidla slušného chování, umí pracovat v kolektivu (K sociální a personální), umí pomáhat druhým, zeptat se na to, čemu nerozumí, zapojuje se do dramatických her (K k řešení problému). K učení má zatím kladný vztah, osvojila si s drobnými nedostatky základní pojmy i plnění jednoduchých praktických úloh. (K k učení). Je schopna rozpoznat vhodné a nevhodné chování, dodrţovat jednoduchá pravidla, osvojila si kulturní a společenské návyky, i kdyţ kulturních, sportovních a jiných akcí školy se zúčastňuje nepravidelně opět ve vztahu k sociokulturní úrovni rodiny, ve které ţije (K občanské). Závěr: Velmi dobré dosaţení úrovně všech klíčových kompetencí. V dalších ročnících dále podle ŠVP rozvíjet. Zaměřit se na lepší školní docházku, snaţit se zapojit ţákyni více do fyzických aktivit - např. sportovních, práci na zahradě apod. ABSENCE ŢÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010: Celkový počet neomluvených hodin Celkový počet omluvených hodin ve šk. roce 2009/10: ve šk. roce 2009/10 Celkem Průměr na ţáka 62 0,97 Celkem Průměr na ţáka ,09 = 64. Průměr za školní rok je vypočten dělením průměrným počtem ţáků za obě pololetí Ţáci se dopouštěli méně kázeňských přestupků bylo uděleno méně výchovných opatření k posílení kázně, coţ bylo dáno jinou skladbou ţáků neţ v předchozích letech. Opatření přijata při řešení výchovných problémů byla dostačující a účinná, nebylo nutné ţádat o pomoc OSPOD. Za negativní jev lze povaţovat častou, i kdyţ omluvenou, absenci ţáků vyšších ročníků. U některých vycházejících ţáků se na konci školní docházky objevuje nezájem, rezignovanost, nekázeň. Mnozí rodiče záškoláctví ţákům omlouvají, pro své děti nejsou autoritou. Na společných setkáních a při pohovorech je jim připomínáno, ţe základní odpovědnost za chování dětí je především v rodině. Nevýhodou pro mnohé ţáky školy je, ţe pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde chybí prioritní ţivotní hodnoty. U některých ţáků pedagogové vyţadují jen omluvenky potvrzené lékařem. 12

13 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO POČTU NEOMLUVENÝCH HODIN ČÁST F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VÝCHOZÍ DOKUMENT: Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení, Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období (č.j / ) 13

14 Úvod do problematiky: Primární prevence rizikových projevů chování u ţáků je zaměřena na předcházení následujícím jevům: záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboţenském extremismu, rasismus, xenofobie, uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). Hodnocení dlouhodobých úkolů: Téměř ve všech vyučovacích předmětech, především však v občanské výchově, výchově ke zdraví, přírodopise, informatice jsou ţáci jednak průběţně, jednak v tématických blocích vedeni ke zdravému ţivotnímu stylu, osvojují si normy mezilidských vztahů, správnou komunikaci, jsou seznamováni s tím, co je to rasismus, antisemitismus, xenofobie, kyberšikana. Poznají druhy drog, jejich účinky, moţnost vzniku závislosti, nacvičují způsoby odmítání drog. Ţáci niţšího stupně se zapojili do projektu Policie ČR Ajaxův zápisník, v němţ se učili předcházet různým sociálně patologickým jevům, např. šikaně, alkoholismu, nealkoholickým drogám, hazardním hrám. Dále byli seznámeni s běţnými kaţdodenními záleţitostmi - pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost. Jednodenní akce. Hodnocení těchto akcí, popř. uvést opatření k nápravě: Zaměření akce Počet akcí v 1. pol. Počet zúčastněných Počet akcí v 2. pol. Počet zúčastněných problematika šikany 1 35 Hrou proti AIDS 1 14 poruchy příjmu potravy 1 35 První dvě akce proběhly v rámci dlouhodobého preventivního programu obecně prospěšné společnosti Renarkon, do kterého jsme se jiţ třetím rokem zapojili. Další akci připravili studenti Slezského gymnázia v Opavě. Všechny akce byly pro ţáky přínosem. ZÁMĚR PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Pokračovat v prevenci proti kouření, zaměřit se na prevenci záškoláctví, dále na vztahy a komunikaci mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli, společenské chování. (převzato ze zprávy školního metodika prevence negativních jevů) 14

15 ČÁST G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků a) vzdělávací priority pro školní rok Při výběru vzdělávacích akcí se nám dařilo vzdělávací priority plnit pouze částečně finanční prostředky a zároveň nároky na chod školy neumoţnily realizovat větší objem vzdělávacích aktivit (nebylo plněno školení v oblasti ICT). Vyuţili jsme nabídky vzdělávacích akcí z metodiky výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence patologických jevů, environmentálního vzdělávání a osvěty, zlepšení jazykové vybavenosti učitelů. b) konkrétní úkoly vyplývající z dlouhodobých cílů školy 1 vyučující pokračuje ve vysokoškolském studiu 1 vyučující dosáhla v jazykovém vzdělávání úrovně A2 /anglický jazyk/ účetní se zdokonalovala v práci se školní matrikou a s novými účetními předpisy c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Školicí akce jsou konkretizovány v následující tabulce. Zaměření akce Edukace osob se spec. vzd. Potřebami, autismem počet akcí v 1. pololetí počet zúčastněných počet akcí ve 2. pololetí počet zúčastněných celkem zúčastněných Garant akce ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava, KVIC Opava, Ostrava MSK KEV Praha KVIC Opava Fakta s.r.o. Environmentální vzdělávání Prevence negativních jevů Náslechové hodiny KVIC Opava Výuka čtení a KVIC Opava psaní Logopedie KVIC Opava Hodnocení a KVIC Opava sebehodnocení ţáků Metodika M KVIC Ostrava Metodika Vl KVIC Opava Anglický jazyk PřF OU Ostrava KVIC Opava Školská legislativa PřF OU Ostrava Multikulturní Fakta s.r.o. výchova Etická výchova KVIC Opava ŠVP pro ZŠS UIV Praha Celkem

16 ČÁST H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1) Plánované úkoly v oblasti materiálně technického zabezpečení Plán materiálně technického zabezpečení odráţí ekonomickou situaci organizace. Je plně v relaci s moţnostmi, které nám dává krajská metodika financování škol na základě jednotky výkonu. Mírně klesající počet ţáků / jednotek výkonu / má za následek i úbytek financí. Takto postavené priority plánu materiálně technického zabezpečení se nám podařilo splnit. Vyuţili jsme přitom kromě prostředků poskytnutých zřizovatelem i prostředky z FRIM a finance poskytnuté pojišťovnou na úhradu oprav po haváriích, ke kterým došlo v průběhu školního roku. REALIZOVANÉ AKTIVITY A VĚTŠÍ NÁKUPY: opravy a údrţba školní budovy Práce na údrţbě budovy byly poznamenány havárií vodovodu bylo nutno provést opravy podhledů, omítek, výmalbu, opravy podlahy v dílně projevily se rovněţ zvýšené náklady na vytápění a vysoušení, vodu pojišťovna odhadla prostředky na odstranění škody na Kč. Sněhová kalamita zapříčinila další poškození budovy /proraţené sklo skleníku, díry ve stříšce na ţákovském vchodě, zatečení do chodby i učeben / - pojišťovna uhradila Kč, ze školních prostředků bylo čerpáno 10 tis. Kč a z prostředků FRIM Kč. V rámci běţné údrţby budovy a majetku byl proveden odbornou firmou ořez stromů ve školním areálu (15 000Kč), na čištění okapů a výměnu vodovodních baterií byla vynaloţena částka Kč, čištění kanalizační přípojky si vyţádalo investici Kč, do sborovny byl pořízen nový koberec v hodnotě Kč, realizováno bylo také vloţkování komínu v malé kotelně. Neustále jsou realizována úsporná opatření při spotřebě vody, elektřiny, regulace plynu, i přesto náklady na vytápění i vodu stále stoupají. Poţadované revize a porevizní opravy jsou zajišťovány dle harmonogramu největšími poloţkami byla kontrola a přetlakování hasicích přístrojů (8 738 Kč, elektrorevize budovy (6900 Kč), revize el. přenosných zařízení (4825 Kč), kontrola spalinových cest včetně měření emisí (5340 Kč), následná kontrola komínu (1 200 Kč), kontrola a oprava tělocvičného nářadí ( Kč). nákup materiálu Během 1. pololetí školního roku se podařilo zrealizovat některá zlepšení hygienických podmínek pracoviště ţáci základní školy speciální vyuţívají sedací vaky pro relaxaci (7 126 Kč), v počítačové učebně byly instalovány ţaluzie (3 974 Kč), v měsíci únoru byly dodány skříně do učebny 9. ročníku ( Kč), nový nábytek má také školní druţina ( Kč), v ředitelně byla namontována informační korková tabule (1 890 Kč). učební pomůcky V souladu s poţadavky ŠVP byly dokoupeny učební pomůcky stavebnice Merkur elektro (1718 Kč), CD AJ hrou I a II (4039 Kč), DVD ČR a její kraje, Karaoke a Klubíčko pohádek (5 398 Kč), 2 PC s monitorem (19180 Kč), pro zlepšení vybavenosti 16

17 prezentační technikou byl pořízen notebook a dataprojektor ( Kč), ve školní druţině se vyuţívá hrací stůl (1990 Kč). Evidence veškerého majetku je zpracovávána pomocí výpočetní techniky program INVENTARIZACE MAJETKU verze 1.0. Pravidelná inventarizace byla provedena k viz podrobný zápis. 2) Plnění úkolů na úseku BOZP a PO Této problematice byla soustavně věnována značná pozornost - plán práce v této oblasti byl průběžně plněn spolu se školením pracovníků v oblasti BOZP a PO i poučením ţáků, pro které byla vyuţita pravidla s náplní školení vše se řídí zpracovanými směrnicemi. Proběhla cvičení v přírodě v jejich rámci byla 2x zařazena část věnovaná ochraně člověka při mimořádných událostech. Novinkou byly projektové dny věnované této problematice, kdy jsme vyuţili spolupráce Policie ČR i HZS Hlučín. Navštívili jsme dopravní hřiště, proběhlo školní kolo dopravní soutěţe, zúčastnili jsme se rovněţ okresního kola v Opavě. Zapojili jsme se do akcí Města Hlučín Den bez aut, Den bez úrazu, Den Země. Byla provedena kontrola vybavenosti pracovníků prostředky OOPP. Autorizovaný specialista pro oblast BOZ a PO prověřil naše pracoviště z hlediska BOZ a PO včetně platných směrnic, které byly dle potřeby novelizovány, proškoleni byli touto firmou také všichni pracovníci, vedení školy i členové poţární hlídky. Smluvní lékař provedl kontrolu pracoviště (viz samostatný zápis) i preventivní prohlídky zaměstnanců školy. Pozornost jsme věnovali dodržování hygienických pravidel opakovaně jsme byli nuceni řešit problémy se zavšivením (kontaktování rodičů, snaha o nápravu, rychlá pomoc ve škole). Během školního roku došlo k 5 úrazům, které se odehrály v tělesné výchově - 1 úrazy byl registrován a odškodněn zlomenina kůstky DK. 3) Aktivity školy určené ţákům Září: Dopravně bezpečnostní akce pro děti s dopravní policií ČR KD Hlučín Dětský dopravní kabaret Výstava prací ţáků ke Dni mobility KD Hlučín Burza krouţků pro děti a mládeţ Hlučín Evropský den bez aut soutěţ v jízdě zručnosti a dopravních znalostech Divadelní představení Michala Nesvadby Michalova Brnkačka Cestopisná přednáška pro ţáky 2. stupně na téma Argentina po horách a národních parcích Slezské divadlo Opava. Představení Lakomec pro ţáky r. Zapojení do projektu Sběrné nádoby do škol Říjen: Cvičení v přírodě s tématikou Ochrana člověka za mimořádných situací Den stromů- účast na vernisáţi v KD Hlučín Projektové vyučování na téma Svět zvířat pro ţáky niţšího stupně Zahájení projektu Ptáci Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX pro ţáky 1. stupně 17

18 Listopad: Školní kolo pěvecké a výtvarné soutěţe Účast v okresním kole pěvecké a výtvarné soutěţe ve Vítkově Den věnovaný knihám, návštěva knihovny s besedou Vzdělávací pořad Poznej svého psa Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Návštěva aquaparku v Kravařích Záţitkový program sdruţení Renarkon na téma šikana pro ţáky r. Vystoupení pro rodiče u příleţitosti třídních schůzek Příprava výrobku na vánoční výstavku soutěţ Rozhlasová relace - hrajeme ţákům k narozeninám Prosinec: Rozhlasová relace k Vánocům zvyky, obyčeje a pranostiky, zajímavosti Mikulášské dopoledne Fontána a ţáci naší školy Filmové představení - trojrozměrný film Cesta do vesmíru Akce Děti dětem setkání zdravotně postiţených dětí Přednáška pro ţáky roč. na téma Zdravý ţivotní styl Vánoční florbalový turnaj Vánoční besídky ve třídách (individuálně jednotlivé třídy) Den otevřených dveří v prostorách školy pro rodiče ţáků a bývalé pracovníky školy vánoční pracovní dílny, prodejní výstavka Vánoční besídky ve třídách Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX OU Hlučín účast v soutěţi Palačinky jak je známe i neznáme Leden: Den otevřených dveří na SOU v Porubě účast ţáků 8. a 9. roč. Vycházky za poznáním zimní přírody Návštěva Galerie Hlučín Práce třídních kolektivů nad výstupy projektu Ptáci výroba modelů a siluet ptáků Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace - hrajeme ţákům k narozeninám Únor: Program ekologické výchovy Dárky od ovečky (sdruţení VITA) pro ţáky 2. stupně Maškarní rej pro ţáky roč. Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Sportovní dopoledne pro všechny ţáky v hlučínské hale Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Březen: Březen měsíc knihy a internetu: návštěva Městské knihovny v Hlučíně beseda Organizace okresního kola soutěţe s názvem Umíš, znáš, dovedeš ţáků ZŠ praktických Vystoupení ţáků ke Dni učitelů s recitačním pásmem Vítání jara jarní výstava, program ţáků EVVO : školní konference na téma Ptáci účast všech ţáků Zahájení projektu Ovoce do škol Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám 18

19 Duben: Soutěţ ve znalostech z biologie Divadelní představení pro ţáky roč. s problematikou třídění odpadů Školní a okresní kolo dopravní soutěţe Cvičení v přírodě s tématikou Ochrana člověka za mimořádných situací za účasti zástupců Městské policie Hlučín a HZS Hlučín Cestopisná přednáška o Mexiku Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Květen: Školní akademie k 55. výročí zaloţení školy Setkání se zástupci vybraných ZŠ, MŠ, FOD, u příleţitosti 55. výročí zaloţení školy Prezentace školního časopisu Okresní kolo SHM v Opavě Preventivní program Policie ČR s názvem AJAX Návštěva ostravské ZOO výherci přírodopisné soutěţe Výlet vybraných ţáků do Prahy Rozhlasová relace hrajeme ţákům k narozeninám Červen: Školní výlety individuálně jednotlivé třídy Den otevřených dveří u Záchranného útvaru v Hlučíně Zdravotnické školení pro ţáky vyšších ročníků ÚOS ČČK Ostrava Soutěţ ve vybíjené pro ţáky praktických škol Okresu Opava Den určený dětem: zábavné dopoledne v ÚSP pro 1. stupeň Veselé barvy projektové vyučování Zeleninový den projektové vyučování Čtenářská gramotnost: Ředitelka školy a zástupkyně se ve školním roce v rámci hospitační činnosti zaměřily na zjišťování tzv. čtenářské gramotnosti u ţáků ročníku. Zjištěný poznatek: U nejstarších ţáků, kde by výcvik čtení měl být ukončen, se objevují známé věci, tj. nízká schopnost rozumět napsanému textu, přemýšlet o něm a pouţívat jej k dosahování určitých cílů. Tento jev popisují učitelé i u ţáků s vyšší úrovní rozumových schopností. Na našem typu školy se projevuje totéţ, i kdyţ ţákům byl zadán jednodušší text k porozumění a orientaci. Příčiny stavu jsou rozmanité: ţáci téměř vůbec doma nečtou, kniha se pro ně nestává zdrojem zábavy a poučení, to vše jim nabízí jiná média. Ve škole zase učitelům chybí trpělivost a především vhodné texty, které by ţáky zaujaly. Současné texty v čítankách jsou nezajímavé, neupoutají ţákovu pozornost, chybí v nich pointa, prvek napětí, nejsou zdrojem poznání, některé jsou naprosto nezáţivné i pro vyučujícího, Na učitelích je, aby si sami hledali vhodné texty ke čtení pro ţáky v hodinách. Ţáky tištěné slovo nezaujímá, mnohem raději mají slovo slyšené doprovázené ještě vizuálním vjemem. Je nutné čtení s řádným porozuměním věnovat nadále pozornost, zařazovat především texty s informativním charakterem, protoţe jedině ty bude většina ţáků našeho typu školy číst. Jde zejména o jejich orientaci v reálném světě, kde dosud mnohé informace jsou nejčastěji v tištěné podobě. Ţákům je nutné podávat zpětnou vazbu, informovat kaţdého o tom, co se mu podařilo, v čem má nedostatky, přesně vše popsat a být konkrétní. 19

20 4) PRÁCE V ZÁJMOVÝCH KROUŢCÍCH Zájmový krouţek: KERAMIKA V zájmovém krouţku Keramika si ţáci zdokonalují a upevňují dovednosti a návyky, získané při práci s keramickou hlínou a glazurami. Cílem je získat větší samostatnost při práci a rozvíjet tvůrčí schopnosti u ţáků. V průměru se zapojilo do práce v keramickém krouţku 5 ţákyň. Všechny práce byly tvořeny s citem a s představou, ţe dokončený výrobek je moţné někomu darovat, a tak udělat někomu svou prací radost. V dalším školním roce bude činnost krouţku pokračovat, navštěvovat by jej mohli i ţáci s výraznějším postiţením, práce s keramickou hlínou by pak měla více rehabilitační charakter. Zájmový krouţek: SPORTOVNÍ Cílem práce s ţáky ve sportovním krouţku je rozvoj tělesné zdatnosti, dodrţování zásad fair play, kolektivní sporty (chování v kolektivu, vzájemná pomoc apod.) Krouţek navštěvovalo 6 ţáků (3 ţáci 9. roč. a 3 ţáci 8. roč.). Absence byla minimální, ţáci - chlapci se scházeli jednou týdně. Podle počasí se vyuţívalo školní hřiště, gymnastický sál školy. Během školního roku se vytvořil velmi dobrý kolektiv ţáků, kteří se vţdy na krouţek těšili, a zároveň jejich účast byla motivací pro jejich chování. Zájmový krouţek: VAŘENÍ V tomto krouţku se ţáci učí připravovat jednodušší pokrmy ze studené kuchyně i z teplé kuchyně. Taktéţ se seznamují s hygienickými zásadami, které je nutné dodrţovat při přípravě jídla, s bezpečnostními zásadami a s kulturou stolování. Jídla připravují samostatně pod vedením a dozorem vedoucí krouţku, učí se pracovat podle receptů. Krouţek navštěvovalo průměrně 8 ţáků- sedm chlapců a jedna dívka. Mezi úspěšné akce patřila účast na soutěţi Palačinka, která se konala na OU a PŠ v Hlučíně. Této soutěţe se zúčastnilo 12 druţstev ze základních škol Hlučína a okolí, naše druţstvo dívek skončilo na 4. místě a druţstvo chlapců na 5. místě. Velmi zdařilé akce bylo jako kaţdý rok pečení vánočního cukroví, které si ţáci nejen odnesli domů, ale také bylo vystaveno na vánoční výstavce pořádané naší školou. Zájmový krouţek: INFORMATIKA Hlavním cílem tohoto krouţku je rozvíjení počítačové gramotnosti ţáků. Krouţek navštěvovalo 12 ţáků (10 ţáků z prvního stupně, 2 ţáci z druhého stupně). Ţáci pracovali: a) s grafikou na PC v programu Malování, kde se naučili kreslit s pouţitím všech dostupných nástrojů, ukládat obrázek a dodatečně ho upravovat b) s textovým editorem MS Word, kde se učili psát text, opravovat chyby v textu, formátovat písmo, vkládat obrázek z klipartu a upravovat formát obrázku c) s dokumenty, které ukládali, posílali elektronickou poštou a v konečné podobě tiskli d) s ovými adresami, které si sami zakládali, učili se vyplňovat dotazník, učili se pracovat s doručenou a odeslanou poštou, s adresářem e) v programu Internet Explorer se učili vyhledávat hesla pomocí vyhledávače, a tím získávali dané informace 20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více