Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně na rozvíjení řečových a komunikačních jazykových dovedností žáků, jejich praktickou využitelnost, utváření pozitivního vztahu k anglickému jazyku a zájmu o studium. Důraz je kladen na tvůrčí a samostatný přístup žáků, týmovou spolupráci, sebehodnocení, plánování a sledování vlastního pokroku v cizím jazyce, využívají se aktivizující metody. V 1. a 2. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně + 1 hodina nepovinného předmětu Jazyková přípravka, ve ročníku jsou vyučovány 3 hodiny týdně + 1 hodina nepovinného předmětu Zábavná angličtina. Výuka je realizována v kmenových třídách, nově vybudované jazykoherně, velké herně školní družiny nebo v učebně informatiky. Využívána je také jazyková nebo multimediální učebna. Žáci jsou na začátku každého ročníku rozděleni do skupin dle úrovně jazykových znalostí. To vyučujícímu umožňuje individuální přístup ke každému žákovi, dalšímu rozvíjení jazykových znalostí u žáků mimořádně nadaných i zařazení specifických metod a forem výuky u žáků s poruchami učení. Na základě individuálních potřeby žáků a s ohledem na specifika třídy zařazují vyučující do výuky rozšiřující učivo. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující s aprobací výuky anglického jazyka pro 1. stupeň. Díky spolupráci s MŠ Kindergarten se na výuce podílí i rodilý mluvčí. Kritéria pro přijetí do programu s rozšířenou výukou anglického jazyka zveřejňuje ředitelka školy každý rok před zápisem na webových stránkách školy. V průběhu vzdělávání může být žák na návrh vyučujícího anglického jazyka přeřazen do jiné paralelní třídy. O přeřazení žáka rozhoduje ředitelka školy.

2 Do výuky jsou průběžně zařazována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj Komunikace Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Kulturní diference Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Jsme Evropané; Objevujeme Evropu a svět. Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě motivujeme žáky k osvojení si obecně užívaných termínů, znaků a symbolů, k uvádění věcí do souvislostí, k propojování do širších celků spolu s poznatky z různých vzdělávacích oblastí klademe důraz na žákovo poznání smyslu a cíle učení, na vytvoření pozitivního vztahu k učení, na pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání, navozujeme takové situace, aby žák posoudil vlastní pokrok či samostatně určil překážky a problémy bránící učení Kompetence k řešení problémů motivujeme žáky k tomu, aby využívali získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechali se odradit případným nezdarem vedeme ke snaze vytrvale hledat řešení problému podporujeme samostatné vyhledávání informací, práci s tématem, aktivní podíl na atmosféře a tvořivém charakteru výuky anglického jazyka

3 Kompetence komunikativní vedeme žáky k dovednosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, k souvislému,výstižnému a kultivovanému písemnému i ústním projevu podporujeme u žáků pozorné naslouchání mluvě druhých lidí, porozumění jim a vhodné reakce, upevňujeme schopnost žáků obhájit svůj názor a vhodně argumentovat vysvětlujeme žákům užívání různým typů textů a záznamů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků a vytváříme podmínky, aby jim žáci rozuměli, reagovali na ně a tvořivě je využívali ke svému rozvoji dbáme na to, aby žáci využívali informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální iniciujeme účinnou spolupráci žáků ve skupině, podílení se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, uvědomění si nové role, její přijetí a vliv na kvalitu společné práce vedeme žáky k objektivní sebereflexi a sebehodnocení Kompetence občanské vedeme žáky k respektu, ochraně a ocenění národních tradic i tradic jiných kultur a národů a k projevování pozitivního postoje k různým uměleckým dílům, podněcujeme v žácích smysl pro tvořivost rozvíjíme pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vedeme žáky k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a sjednocujícího činitele národního společenství

4 Kompetence pracovní vytváříme modelové situace, které vedou žáka k uplatnění znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí povolání podporujeme schopnost žáka činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření motivujeme žáky k orientaci v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, studijním cestám, studiu v zahraničí Metody a formy práce pohybové, slovní, obrázkové hry (pexeso, bingo, loto,..) písničky, říkanky, doplňovačky, křížovky, jazykové puzzle, hádanky práce s pracovními listy a jednoduchým textem výklad, vyprávění, poslech, rozhovory ve dvojicích, ve skupinách, samostatná práce, četba, procvičování gramatiky práce s chybou používání slovníků jednoduché projekty, ilustrace přečteného textu vytváření jednoduchých kreslených obrázkových příběhů video, audio nahrávky výukové programy na počítačích a interaktivní tabuli využití digitálních učebních materiálů vytvořených v rámci projektu EU peníze školám a OPVK Zahrada jazyků soutěže v anglickém jazyce návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce zapojení rodilého mluvčího do výuky zapojení výuky anglického jazyka do ostatních předmětů prvky metody CLIL společná práce v učebně, domácí příprava Hodnocení žáka

5 klasifikací - známkou slovní hodnocení kombinací klasifikace a slovního hodnocení hodnocení individuálního pokroku žáka sebehodnocení žáka hodnocení ostatních spolužáků a učitele podle daných kritérií (při skupinové práci) NEPOVINNÝ PŘEDMĚT JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA, ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA Nepovinný předmět Jazyková přípravka v 1. a 2. ročníku a Zábavná angličtina ve ročníku je pro žáky tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka povinný a je dotován ve všech ročnících jednou hodinou týdně. Je zaměřen převážně na individuální rozvíjení řečových a komunikačních znalostí žáků, komunikaci s rodilým mluvčím, zařazování krátkodobých projektů, dramatizací a práci s dětskými anglickými časopisy a knihami. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce.

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více