Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže"

Transkript

1 Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko) Problémy výuky slovanských jazyků jako cizího jazyka 1997 K některým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka (ÚJOP UK Praha, Poděbrady) Vliv flexivnosti češtiny na její výuku jako cizího jazyka Čeština v anglických programech lékařských fakult Retrospektívne pohľady na jazykovú komunikáciu (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) Interakce mezi českým pacientem a zahraničním medikem Školská jazykovědná terminologie (FF UK, PdF VŠP v Hradci Králové, Jazykovědné sdružení ČR, Praha) Místo metajazyka (lingvistické terminologie) ve vyučování češtině jako cizímu jazyku 1998 Čeština v anglickém programu LF (3. LF UK, Praha) Koncepce specificky zaměřené výuky cizího jazyka (čeština pro cizince) K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka (ÚJOP UK Praha, Poděbrady) Spjatost řečových dovedností s grafickou formou jazyka (na materiálu češtiny) Čeština pro mediky z pohledu jednotného systému jazykového vzdělávání v zemích Evropské unie 2000 Termina 2000 (TU Liberec, Liberec) Čeština ve vietnamské komunitě The 7th International Pragmatics Conference, Budapest poster: Czech in the Vietnamese Community mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku (FF UK, Praha) Čeština a slovenština jako cizí jazyky Odborný seminář konaný u příležitosti 80. narozenin prof. P. Hausera (PdF MU, Brno) Mezijazyková homonyma a čeština jakožto cizí jazyk Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Je jazyková kompetence zárukou komunikační úspěšnosti? Český jazyk a literatura na sklonku XX. Století (Ostravská univerzita Ostrava - FF, Państwowa wyższa skoła zawodowa w Wałbrzychu, Wałbrzych) Cesty ke komunikační kompetenci Čeština jazyk slovanský (PdF OU, Ostrava)

2 Evropské jazykové portfolio a čeština jako cizí jazyk etradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole (PdF UP, Olomouc) Výuka ke komunikační úspěšnosti, cíl tradiční, či alternativní? 2002 České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti (FF UP, Olomouc) Je Společný evropský referenční rámec ohlasem J. A. Komenského? Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole (PdF UP, Olomouc) Komunikace jako hra a komunikační výchova Jazyk a literatura na Moravě I (FF UP, Olomouc) O jedné učebnici pro cizince ze 16. století 2003 Jazyk a literatura na Moravě II (FF UP, Olomouc) Obecná čeština a výuka cizinců 2004 Čeština (pro cizince) a EU (FF UP, Olomouc) Je čeština pro cizince obor? Agramatičnost versus čeština pro cizince 2005 Council of Europe 5th Meeting: Reference level descriptions for national and regional languages (Lisabon, Portugalsko) Communication in The Czech Republic social rules Reference Level Descriptions for Czech (Levels: A1, A2, B1, B2) Odborná didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka (Katolická univerzita- FF, Ružomberok, Slovensko) Evropská jazyková politika a čeština jakožto cizí jazyk Čeština jazyk slovanský 2 (Ostravská univerzita FF a PdF, Ostrava) Referenční popisy češtiny jako cizího jazyka Council of Europe 6th Meeting: Reference descriptions for national and regional languages (Štrasburk, Francie) Vzájemné vazby referenčních popisů češtiny a slovenštiny Sociokulturní kompetence v popise a výuce cizího jazyka Postoj postkomunistických zemí k standardizaci výuky jazyků v rámci EU 2006 Preparatory meeting Project Lingua 1, Paříž, Sorbonne 3, Francie ( ) Prezentace české části projektu Europeans Love Languages XXXI ALTE Meeting (19-21 April 2006) Kodaň, Dánsko Prezentace: Charles University Prague (Business meeting) Language Policy Division, Jagiellonian University Kraków (26 29 April 2006) Krakov, Polsko

3 Multicultural classroom interaction participation of migrant children Ústní zkoušky z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince) ÚJOP UK (Poděbrady ) Ústní zkoušky koncepce a cíle Prostor v jazyce a literatuře UJEP Ústí nad Labem ( ) Cizinec v prostoru češtiny Cesta Rámcového vzdělávacího programu do škol PedF UJEP Ústí nad Labem (Ústí nad Labem ) Jazyky ve školním vzdělávání k novému projektu Rady Evropy Vymedzenie kritérií pre štandardizáciu úrovní ovládania slovenského jazyka Katedra slovenského jazyka a literatúry, FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Štátny pedagogicky ústav, Bratislava (Bratislava ) Výuka jazyků a myšlenka evropské standardizace Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny Universität Leipzig, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita Karlova v Praze (Leipzig, ) Jak testovat v souladu s Rámcem? 2007 Písemné zkoušky a testy z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince) ÚJOP UK (Poděbrady ) mezinárodní konference Zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce? ProfiLingua ZČU Plzeň (mezinárodní konference) Samostudiem ke zkouškám podle CEFR? Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu Státní vysoká škola v Ratiboři (Polsko) a Ostravská univerzita v Ostravě (mezinárodní konference) Čeština pro cizince a Společný evropský referenční rámec Člověk jazyk komunikace (FF JCU České Budějovice, ) Referát (spolu s PaedDr. Jaromíru Šindelářovou, CSc.): Čeština jako cizí jazyk na pozadí slovanských jazyků Přednášková činnost: Jazykovědné sdružení ČR: Téma přednášky: Cesty ke komunikační kompetenci FF UP Olomouc duben 2001 FF OU Ostrava červen 2002 FF MU Brno prosinec 2002 Téma přednášky: Potřebuje čeština popisy podle modelů EU? PdF Univerzita Hradec Králové listopad 2005 PdF UJEP Ústí nad Labem březen 2006

4 PdF ZČU Plzeň duben 2007 Ústav jazykové a odborné přípravy FF UK Praha Téma přednášky: ové role češtiny jako cizího jazyka (ÚJOP UK Praha - říjen 2003) Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Téma přednášky: Úroveň A1 pro češtinu (AUCCJ listopad 2004) Téma přednášky: Jazykové zkoušky (AUCCJ duben 2005) Téma přednášky: Evropská jazyková politika (AUCCJ - listopad 2005) Téma přednášky: Evropská jazyková politika a čeština pro cizince (AUCCJ - duben 2006) SOZE Brno Témata přednášek pro lektory češtiny : Specifika výuky češtiny jakožto cizího jazyka (SOZE Brno červen 2005) Práce s učebními materiály k získání úrovně A (podle Společného evropského referenčního rámce) (SOZE Brno únor 2006) Hospitační činnost, průběžná kontrola práce lektora Komunikační metoda v hodinách ČJC ( dospělí klienti, děti-cizinci) (SOZE Brno červen 2006) Testové baterie k úrovním A1, A2 a Placement test metodologie práce (SOZE Brno leden 2007) Výuka dětí-cizinců podle modelu Společného evropského referenčního rámce (SOZE Brno listopad 2007) Ostravká univerzita cyklus přednášek pro učitele ZŠ k češtině pro cizince Čeština pro cizince ve světle požadavků EU (zaškolování dětí-cizinců) Minimální repertoáry jazykových prostředků Specifika flexivních jazyků v roli jazyka cizího, resp. druhého Centrum vzdělávání Královehradeckého kraje cyklus přednášek pro učitele ZŠ k češtině pro cizince Výuka dítěte cizince Budování kompetencí s vazbou na mluvený komunikát Budování kompetencí s vazbou na psaný komunikát Jak na text v českých učebnicích ZŠ (nejen ČJ) Sociologické aspekty výuky dítěte-cizince (hodnocení, komunikace školy s rodiči) NIDV Hradec Králové (březen 2006) cyklus přednášek pro učitele ZŠ pro sluchově postižené děti Čeština v roli instrumentálního jazyka

5 Čeština pro cizince X čeština pro neslyšící Legislativní pozadí češtiny v roli cizího jazyka Sémiotika v češtině neslyšících NIDV Jihlava (květen/červen 2006) cyklus přednášek (spolu s Mgr. J. Čemusovou) Čeština z druhé strany Legislativní pozadí přípravného kurzu pro děti cizinců z EU( ZŠ) Společná evropská koncepce vzdělávání v jazycích Evropské standardy ve vzdělávání (cizinci X rodilí uživatelé jazyka) NIDV Praha (říjen/listopad 2006) cyklus přednášek Čeština z druhé strany Legislativní pozadí přípravného kurzu pro děti cizinců z EU( ZŠ) Společná evropská koncepce vzdělávání v jazycích Evropské standardy ve vzdělávání (cizinci X rodilí uživatelé jazyka) Metodika výuky kategorií sloves Metodika výuky kategorií jmen Sociokulturní aspekty v multikulturní třídě NIDV Praha (březen/duben a říjen/listopad 2007) cyklus přednášek Čeština z druhé strany Témata (viz i výše opakováno pro velký zájem učitelů): Legislativní pozadí přípravného kurzu pro děti cizinců z EU( ZŠ) Společná evropská koncepce vzdělávání v jazycích Evropské standardy ve vzdělávání (cizinci X rodilí uživatelé jazyka) Metodika výuky kategorií sloves Metodika výuky kategorií jmen Sociokulturní aspekty v multikulturní třídě NIDV Praha (prosinec 2007) cyklus pěti přednášek Alternativní metody ve výuce literatury na ZŠ a SŠ NIDV Pardubice (listopad 2007) cyklus pěti přednášek Alternativní metody ve výuce literatury na ZŠ a SŠ Zahraniční stáže: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiky, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 (přednáškový pobyt leden 2006) Speciálně zaměřené přednášky: Sociokulturní kompetence a čeština jako cizí jazyk Evropská jazyková politika a čeština jako cizí jazyk Typické chyby Poláků Minimální strategie komunikace u tzv. jazykově blízkých cizinců

6 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiky, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 (přednáškový pobyt leden 2007) Speciálně zaměřené přednášky: European models modern language certificates Sciokulturní minimum na počátku studia češtiny Funkční stratifikace češtiny Zrádné momenty u pokročilých studentů češtiny pro cizince

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Čechová, M.: Język czeski jako środek komunikacji multietnicnej. In: Bohemistyka 2002, č. 3, s. 161.

Čechová, M.: Język czeski jako środek komunikacji multietnicnej. In: Bohemistyka 2002, č. 3, s. 161. LITERATURA Aster, James, J.: Learning another language through actions: The komplete teacher s guidebook, 3rd ed. Los Gatos, Sky Oaks Productions, 1986. Baláková, D.: Reflex interkultúrnych kontaktov v

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

METODIKA PRÁCE S ŽÁKY-CIZINCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE S ŽÁKY-CIZINCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE S ŽÁKY-CIZINCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová MŠMT Praha 2012 0 OBSAH ÚVOD...2 1. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA...5 2. INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE... 13 2.1 INTERKULTURNÍ

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV 2011 přelomový rok pro DVPP i pro NIDV Rokem 2011 vstoupil NIDV do nové etapy své existence: sloučením NIDV s účelovými zařízeními MŠMT Vzdělávací a konferenční centrum Telč a Učební středisko Richtrovy

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více