VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev"

Transkript

1 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní přístup ve výuce cizích jazyků [Active and communicative student? It is not impossible! : communicative approach to foreign language teaching] / Alena Müllerová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s Podstata komunikativního přístupu k výuce cizích jazyků. Možnosti motivace žáků k aktivní účasti ve výuce. Příprava na praktickou orientaci v prostředí, kde bude žák (student) jazyk potřebovat. Rozvíjení dovednosti vést konverzaci a plynule mluvit. Volba vhodného námětu. komunikační výchova ; cizí jazyk ; výuka ; jazyková výuka ; rozvíjení schopností ; konverzace ; komunikační schopnost ; ústní projev ; metodika ; 2. Brána jazyků otevřená? / Marie Těthalová. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2007), s fot. Výuka cizího jazyka v mateřské škole. problematika personálního obsazení - nedostatek učitelů cizích jazyků kvalifikovaných pro MŠ. Spolupráce MŠ s agenturami zajišťujícími výuku cizích jazyků. Vhodnost užívání učebnic v předškolním věku. Status výuky cizího jazyka v MŠ. Spolupráce s rodiči. Návaznost mezi mateřskou a základní školou ve výuce cizího jazyka. předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ;

2 3. Bude potřebovat učitel cizích jazyků oporu u kolegy češtináře? : reakce na příspěvek Jiřího Hasila Čeština v českých školách z pohledu celoevropského, ČJL, 54, 2003/2004, s [Will foreign language teacher need support from his colleague who teaches Czech? : reaction to Jiří Hasil's article Czech language in higher education institutions from pan-european perspective, ČJL, 54, 2003/2004, pp ] / Marie Krejčová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 5 (2004/2005), s Zamyšlení nad tím, co vyučujícím cizího jazyka může přinést přijetí tzv. Společného evropského rámce a zda budou hledat pomoc u kolegů češtinářů. Společný evropský referenční rámec pro výuku, studium a hodnocení cizích jazyků má sloužit k unifikaci studia cizích jazyků v Evropské unii. jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; cizí jazyk ; výuka ; čeština ; učitel ; spolupráce ; mezinárodní spolupráce ; Společný evropský referenční rámec ; Evropská unie 4. Cizí jazyk na školách pro sluchově postižené [Foreign language in schools for aurally handicapped] / Kateřina Jeřábková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 2 (2006), s Problematika výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Důvody vedoucí k přesvědčení, že by výuka cizího jazyka měla být součástí vzdělávání sluchově postižených žáků již od základní školy. Nejvhodnějším cizím jazykem pro sluchově postižené je angličtina, aspekty výuky angličtiny u neslyšících, čtení s porozuměním. sluchově postižený ; neslyšící ; cizí jazyk ; angličtina ; jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; speciální škola ; speciální výuka ; 5. Co přináší národní plán výuky cizích jazyků? [What does the national plan of foreign language teaching bring?] / Ladislava Knihová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 7 (2005/2006), s. 2-3.

3 Cíle Akčního plánu výuky cizích jazyků pro období schváleného vládou jako součást Národního plánu výuky cizích jazyků v prosinci Přehled aktivit zaměřených na rozvoj jazykového vzdělávání na jednotlivých stupních škol od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání. Cizí jazyky v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkum a inovace v cizojazyčném vzdělávání a další podpůrné aktivity stanovené plánem. jazyková politika ; školská politika ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; další vzdělávání učitelů ; koncepce ; plán ; Národní plán výuky cizích jazyků ; Česká republika ; Dokázali jste, že to dokážete... : několik informací o obsahu prvního workshopu pro učitele cizích jazyků [You have shown you could make it... : information about the content of a first workshop for foreign language teachers] / Kamila Podrápská. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2006), s schem., 2 tab. Cíl workshopu - pomoci učitelům utřídit (formou brainstormingu) používané metody a jazykové činnosti tak, aby se dostaly do přímé souvislosti s cílovými klíčovými kompetencemi. V další části workshopu se účastníci seznámili s dalšími méně známými a užívanými jazykovými činnostmi, metodami a formami práce. Text obsahuje ukázku pracovního materiálu využívaného v rámci této dílny. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; forma výuky ; vyučovací metoda ; školní činnosti ; další vzdělávání učitelů ; tvůrčí dílna ; 7. Emoce a emocionální strategie v cizojazyčné výuce [Emotion and emotional strategies in foreign language teaching] / Věra Janíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 1 (2005/2006), s Emoce a cizojazyčná výuka. Možnosti využití pozitivních emocí při vyučování. Několik základních aspektů podporujících emocionálně motivační dimenzi v cizojazyčné výuce. Příklady aktivit rozvíjejících emocionální strategie ve výuce němčiny. Relaxační a uvolňovací cviční. Cvičení zaměřená na omezování přehnaného strachu z chyby.

4 cizí jazyk ; jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; emoce ; němčina ; cvičení ; ukázka ; chyba ; strach ; relaxace ; strategie učení ; vyučovací metoda ; 8. Jazyky bez bariér pro malé i velké dyslektiky [Foreign languages without barriers for young and older dyslectics] / Dagmar Rýdlová, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2006), s obr. Rozhovor s autorkou programu pro výuku cizích jazyků pro dyslektiky. Specifické problémy dyslektických žáků při výuce cizích jazyků. Kompenzační princip programu Jazyky bez bariér - kompenzacě potíží se zrakovým a sluchovým vnímáním - kompletní zraková, sluchová a významová koordinace. Popis programu: forma, obsahy individuální tvorba, společná webová knihovna, oficiání bezbariérové učebnice, organizace výuky. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; porucha učení ; dyslexie ; didaktické využití počítače ; výukový software ; 9. Lingoland - evropský jazykový portál pro děti na internetu [Lingoland - European language portal for children on internet] / Jan Daněk. -- cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 1 (2004/2005), s Příprava a vznik pětijazyčného (němčina, francouzština, španělština, holandština, čeština) evropského internetového portálu Lingoland zaměřeného na výuku jazyků pro děti ve věku 6-12 let. Spolupracující instituce, ověřování jednotlivých verzí. Obsah a struktura stránek. Další plánovaný rozvoj Lingolandu. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktické využití počítače ; mezinárodní spolupráce ; e-learning ; portál ; Internet ; Lingoland 10. Literární text ve výuce cizím jazykům - metodické postupy [Literary texts in foreign language teaching - methodological plans] / Hana Kyloušková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 4 (2004/2005), s

5 Aktivity rozvíjející komunikativní kompetence žáků v cizím jazyce s pomocí literárního textu. Rozložení metod práce podle textů, z nichž učitel vychází a zároveň podle toho, komu je text určen. Systematický postup při čtení cizojazyčného textu, rozdělení práce do několika etap (příprava na čtení, interpretace a využití textu). Využívané komunikativní aktivity - diskuse, shrnutí poznatků a názorů. Doplňkové aktivity - slovní hry, komentář, odhad lexika, hraní rolí, nácvik práce se slovníkem apod. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; literatura ; práce s textem ; komunikační výchova ; metodika ; 11. MEJA [MEJA programme to teach primary teachers English] / Olga Mokrejšová ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 109, č. 24 (2006), s fot. Od září 2006 se bude první cizí jazyk (v naprosté většině angličtina) vyučovat už od 3. ročníku základní školy. Problém je, že učitelům prvního stupně tato aprobace (až na výjimky) chybí. Školám by měl pomoci dlouhodobý program Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) MEJA, který učitelům poskytne možnost zvýšit svoji jazykovou úroveň. Rozhovor o programu MEJA s pracovnicí sekce tvorby vzdělávacích programů NIDV. cizí jazyk ; výuka ; první cizí jazyk ; angličtina ; jazyková výuka ; základní škola ; první stupeň ; další vzdělávání učitelů ; vzdělávací program ; názor ; Národní institut pro další vzdělávání ; MEJA ; ročník MEJA zvýší jazykovou úroveň učitelů prvního stupně základních škol [The MEJA project will improve foreign language proficiency of elementary school teachers] / Alena Bjačková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 18 (2006), s. 3. MEJA, vzdělávací projekt jazykové výuky určený učitelům prvního stupně základních škol v České republice, kteří budou vyučovat cizí jazyk, chybí jim však k tomu potřebná kvalifikace. Způsob přihlašování do těchto kurzů. Další možností jazykového vzdělávání učitelů je JAME, celonárodní program jazykového vzdělávání. Způsob financování obou projektů. vzdělávací projekt ; jazyková výuka ; první stupeň ; základní škola ; další vzdělávání učitelů ; financování ; cizí jazyk ; MEJA --

6 13. Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny : City & Guilds Pitman Qualifications [International language examinations in English] / Helena Šrůtková. - - cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 1 (2004/2005), s. 14. Působení britské vzdělávací společnosti City & Guilds Pitman Qualifications (součást společnosti City and Guilds of London Institute) prostřednictvím akreditovaných center. Jazykové zkoušky této společnosti (ESOL, Spoken ESOL - English for Speakers of Other Languages) zahrnují jak testování angličtiny obecné, tak i obchodní. Charakteristické rysy těchto zkoušek, jejich soulad se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod článkem uveden seznam akreditovaných center společnosti v ČR. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; angličtina ; zkouška ; uznání kvalifikace ; mezinárodní škola ; ESOL ; Evropa ; referenční úroveň 14. Národní plán výuky cizích jazyků [National plan for foreign language teaching] / Vlasta Hlavičková. -- cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 49, č. 1 (2005/2006), s Požadavek EU, aby každý občan Evropy byl kromě svého mateřského jazyka schopen komunikovat ve dvou dalších jazycích. Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a kompetencí obyvatel ČR. Využití metod výuky modernizovaných a harmonizovaných s doporučeními Rady Evropy a Evropské komise. Evropská jazyková portfolia, výuka některých předmětů v cizím jazyce. Akční plán výuky cizích jazyků pro období cizí jazyk ; první cizí jazyk ; druhý cizí jazyk ; jazyková dovednost ; jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; plán ; plánování ve školství ; Evropské jazykové portfolio ; Česká republika ; Evropská unie 15. Některé důsledky raného učení cizím jazykům [Some consequences of early teaching of foreign languages] / Marie Fenclová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15 In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 2 (2004/2005), s

7 Možné problémy spojené s ranou výukou cizích jazyků. Unifikační vliv - zaměření převážně na angličtinu, které není v souladu s deklarovaným principem diverzifikované vícejazyčnosti budoucího evropského občana. Není dokázána souvislost pozitivních výsledků výuky cizího jazyka s jejím raným začátkem. Přínos není závislý na době zahájení, ale na kvalitě učení a na času, který je mu věnován. Extenzivní ranou výukou se nekompenzuje případný intelektuální handicap, může dojít k demotivaci dítěte. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; rané učení ; počáteční vyučování 16. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby a učební strategie [Acquisition of the foreign language vocabulary and learning strategies] / Věra Janíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 19 In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 2 (2004/2005), s Vztah mezi pojmy učební styl a učební strategie - zejména v oblasti osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Definice obou pojmů, jejich výklad v pracích různých autorů. Postupy při realizaci učební strategie. Autonomní učení a osvojování slovní zásoby. Učební strategie a osvojování slovní zásoby. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; proces učení ; styl výuky ; strategie učení ; učební návyk ; slovní zásoba ; vyučovací metoda ; 17. Použití videa v cizojazyčné výuce [Using video in foreign language teaching] / Karel Vratišovský. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2005, č. 19 (2005), s fot. Článek chce podat učitelům cizích jazyků inspiraci, jak lze využít video v cizojazyčné výuce. Nejčastější využití při hodinách zaměřených na reálie cílové země. Inspirativní podnět k mluvení a výrazná motivační funkce. Stanovení cíle hodiny a výběr délky projekce (film by měl trvat pět až šest minut). Nejvhodnější pro výuku jsou krátké vtipné rozhovory. Při sledování záběrů by žáci měli plnit dílčí stanovené úkoly. Po zhlédnutí videosekvence by měla následovat fáze kontroly. cizí jazyk ; jazyková výuka ; video ; audiovizuální technika ; vzdělávací film ;

8 18. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie žáka při učení se cizím jazykům [Project teaching as one of the ways towards development of pupil's autonomy in learning foreign language] / Věra Janíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- [CZ] -- Roč. 131, č. 3 (2006/2007), s Projektové vyučování je činnost, na které se podílejí všichni žáci a učitelé (jsou za ni společně odpovědni) a která se vyznačuje úzkým vztahem k reálnému životu. Žák v projektové výuce vystupuje ze své tradiční pasivní role, sám se aktivně podílí na učebních činnostech, osvojuje si různé kompetence a učí se je používat. Článek poukazuje na projektovou výuku jako na jednu z efektivních výukových metod, která se dá úspěšně používat i při výuce cizích jazyků. projektová metoda ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; vyučovací metoda ; výuka ; žák ; samostatnost ; aktivní metoda ; efektivnost vzdělávání ; 19. Učení na stanovištích podporuje autonomii v procesu osvojování cizího jazyka [Learning at stations supports autonomy in gaining foreign language proficiency] / Věra Janíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s Učení na stanovištích jako forma výuky umožňující využití tzv. otevřeného vyučování. Možnost žáků pracovat ve vlastním tempu, individuálně přistupovat k řešení úloh a rozvíjet své znalosti samostatně (autonomně). Stručné vymezení pojmu autonomní učení. Popis přípravy a realizace vyučování na stanovištích: plánování a koncepce, praktická příprava, vlastní práce, kontrola výsledků, vyhodnocení. otevřené vzdělávání ; výuka ; žák ; samostatnost ; vyučovací metoda ; forma výuky ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; proces učení ; rozvíjení schopností ; metodika ; 20. Vymezení společných referenčních úrovní [Definition of common reference levels] / Radka Perclová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 1 (2004/2005), s tab., 1 schem.

9 Společné referenční úrovně - šest úrovní jazykové způsobilosti (od nejvyšší k nejnižší). Výsledek výzkumů expertů řízených Divizí moderních jazyků Rady Evropy. Tři základní problémy týkající se vymezení referenčních úrovní tak, jak vyplynuly z praxe: identifikace jednotlivých úrovní, jejich obsáhlost a komplexnost jejich popisu. Přiřazení běžných evropských jazykových zkoušek ke společným referenčním úrovním - Evropská asociace pro jazykové testování (ALTE - Association of Language Testers in Europe). jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; úroveň vědomostí ; hodnocení ; zkouška ; kriteriální hodnocení ; normativní hodnocení ; test ; jazyková dovednost ; 21. Výuka cizích jazyků v Anglii a u nás [Teaching foreign languages in England and in the Czech Republic] / Renata Šimůnková. -- cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 2 (2004/2005), s Autorka srovnává systém výuky cizích jazyků ve Velké Británii a v České republice - počátek výuky cizího jazyka, délka povinné výuky, návaznost na vyšší stupeň studia, organizace výuky cizího jazyka na primární úrovni. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; organizace výuky ; komparace ; 22. Změny v Evropě, změny v nás : o přístupu učitelů [Changes in Europe, changes in our country : about access of teachers] / Jarmila Sulovská. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Pedagogická orientace ISSN [CZ]-- Roč. 2005, č. 2 (2005), s Vstup do EU klade náročnější požadavky na znalosti cizích jazyků, změnil se cíl výuky cizím jazykům a s tím souvisí i nutná změna přístupu učitelů k výuce cizích jazyků. V pregraduálním i postgraduálním vzdělávání je třeba věnovat pozornost novým výukovým technologiím, rozmanitým metodám zaměřeným na komunikaci a na multikulturní výchovu. Výsledky průzkumu odhalují, do jaké míry učitelé francouzského jazyka používají multimédia, internet a jak četné je partnerství se zahraničními školami. cizí jazyk ; učitel ; jazyková výuka ; francouzština ; vyučovací metoda ; informační technologie ; Internet ; multikulturní výchova ; postgraduální studium ; Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Kompetence učitele vedoucí k úspěšné

Kompetence učitele vedoucí k úspěšné Kompetence učitele vedoucí k úspěšné realizaci metody CLIL Gabriela Klečková Katedra anglického jazyka Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Úvod Vzdělávací přínos CLILu je obrovský. Při zdárném

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Obsah 1 Základní informace o CISP... 3 2 Charakteristika CISP... 4 2.1 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více