PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008"

Transkript

1 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období

2 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní záměr města byl řídit provoz Centra prostřednictvím odboru města odboru kultury a vzdělávání. Vzhledem k potřebě větší samostatnosti, zodpovědnosti vedoucího pracovníka centra i možnosti kontroly bylo rozhodnuto o zřízení samostatné organizační složky s názvem Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy. Organizační složku zřídilo město Police n. M. s platností od 1. června 2007 a je přímo podřízena Radě města a starostce. Vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy pravidelně předkládá jednání Rady města zprávy o činnosti Centra a plnění rozpočtu z hlediska příjmové i výdajové stránky nebo se jednání Rady města účastní osobně. Vedoucí organizační složky se již od podílela na dokončovacích pracích a připravovala budovu na vlastní provoz. Pod její vedení spadá pracovnice kultury (nejedná se o nově vytvořené prac. místo vyčlenění z organizační struktury města), uklízečka a pomocná domovnice (nově vytvořené prac. místo). Dalším zaměstnancem je správce Pellyho domů (poloviční prac. úvazek nově vytvořené pracovní místo), který obstarává drobné údržbové práce, dozor nad správným užíváním objektů, sledování a regulaci tepla v prostorách Pellyho domů, požárně preventivní činnosti, pomoc při organizaci akcí apod. Dále sezónní pracovnice informačního centra (částečný úvazek na základě dohody o pracovní činnosti). Součástí organizační složky jsou dále zaměstnanci zajišťující chod Kolárova divadla (nejedná se o nově vytvořená pracovní místa). 2. Propagace a publicita projektu Organizační složka CKV Pellyho domy dbá nejen na zajištění kvalitních akcí pro širokou veřejnost, ale také na propagaci vlastní činnosti a prostor touto cestou přispívá k zajištění dostatečné informovanosti a účasti na akcích, které pořádá a k maximálnímu využití prostor. Webové stránky jsou stěžejním nástrojem propagace činnosti Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy a zároveň zajištění publicity projektu. Pellyho domům je věnována jedna samostatná sekce webových stránek, kde jsou uvedeny základní údaje o organizační složce, potřebné kontakty, informace a fotografie z rekonstrukce Pellyho domů (vč. informace o spolufinancování z prostředků EU), fotogalerie z jednotlivých prostor atd. Průběžně aktualizovanou sekcí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém pracovníci Pellyho domů poskytují široké veřejnosti informace o aktuálním dění a připravovaných akcích vzdělávacích i dalších. Newsletter zájemci o pravidelný informační servis o připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, vzdělávací akce, výstavy apod.) se na mohou přihlásit k odběru novinek tzv. newsletteru. Newsletter rozesílá CKV Pellyho domy z uvedených webových stránek cca 1x týdně. V současné době zahrnuje databáze pravidelných odběratelů novinek přibližně 160 ových adres vč. kontaktů na regionální média, obce, školy, firmy apod. Propagační pohlednice Pellyho domy byla vydána při příležitosti Slavnostního otevření Pellyho domů v září 2007 v nákladu ks. Mimo historické a stávající fotografie objektu obsahuje na zadní straně potřebné kontakty na CKV a informace o spolufinancování rekonstrukce z prostředků EU. Pohlednice je přílohou. 2

3 Kulturní přehled září prosinec 2007 byl vydán v nákladu ks a distribuován zdarma, především v rámci slavnostního otevření Pellyho domů v září Obsahoval nejen přehledu připravovaných akcí, ale také informace o projektu Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání, jeho spolufinancování z prostředků EU a odkaz na webové stránky kde je projektu věnován samostatný prostor. Kulturní přehled vychází i nadále pravidelně, s programem vždy na leden květen a září prosinec každého roku. Kulturní přehled září prosinec 2007 je přílohou. Propagační skládačka Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání V roce 2008 vydala organizační složka tištěnou skládačku (náklad ks), jejíž cílem je propagace činnosti CKV a nabídka prostor vhodných pro pořádání vzdělávacích a dalších akcí. Skládačka obsahuje informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU. Propagační skládačka je přílohou. Publicita projektu je dále zajištěna trvalým umístěním pamětní desky na čelní straně budovy. Ve 2. nadzemním podlaží Pellyho domů je jako trvalá expozice umístěna část fotografií z rekonstrukce Pellyho domů, vč. informací o projektu a spolufinancování z prostředků EU. Publicita projektu byla dále zajištěna např. PowerPoint prezentací, která byla vytvořena za účelem otevření Pellyho domů a při této příležitosti také promítána na sále. V Polickém měsíčníku vycházely pravidelné zprávy o průběhu rekonstrukce, přípravě Centra na vlastní provoz a poté o programu, který CKV na jednotlivé měsíce připravuje. 3

4 3. Přehled akcí konaných v Pellyho domech ve sledovaném monitorovacím období Hlavní náplní centra je poskytování celoživotního vzdělávání. Kromě toho jsou na sále pořádány i některé další kulturní a společenské akce. Podle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní učení zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení. Počítačové a některé další kurzy realizované v Centru přispívají také k podpoře zaměstnanosti. Na realizaci projektu byla již před zahájením provozu Centra - uzavřena Dohoda o partnerství s Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou, která měla v plánu pořádat v Pellyho domech vzdělávací aktivity pro Úřad práce. Vzhledem ke zpoždění výzev Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dosud nedošlo k realizaci těchto záměrů. V současné době je Ing. Hejnová přihlášena do projektu Úřadu práce Náchod a bude-li vybrána, uskuteční se tyto projekty v Pellyho domech v roce S Úřadem práce v Náchodě se podařilo navázat i přímou spolupráci a v listopadu 2007 se na sále Pellyho domů uskutečnil projekt Technikou k rozvoji. Hlavním organizátorem byla společnost Merkur. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. V počítačové učebně se pro Úřad práce Náchod konal dlouhodobý rekvalifikační kurz. Další rekvalifikační kurz, zaměřený na počítačovou gramotnost, se (vzhledem k vytíženosti PC učebny) konal v další učebně 2. nadzemního podlaží také pro ÚP Náchod. PC učebnu dále využil Městský úřad pro vzdělávání svých zaměstnanců. Přímo Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy pořádalo počítačové kurzy pro veřejnost. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Velký zájem je o výuku cizích jazyků, která byla zahájena v září Jazyková škola učí anglický, německý a francouzský jazyk. Zájem je i o nový cyklus kurzů, který bude zahájen v září Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Polická univerzita volného času od září 2007 nově probíhá na sále Pellyho domů. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Mezi další vzdělávací akce, které se v Centru konaly, patří např. přednášky o zdraví, seminář věnovaný psaní projektů, vzdělávání pořádané různými institucemi pro vlastní zaměstnance, cestopisné přednášky, cvičení s Olgou Šípkovou, setkávání seniorů atd. Soupis akcí, které se v prostorách Centra konaly ve sledovaném monitorovacím období, je uveden níže. Několika významnějším akcím nebo cyklům akcí je věnovaná samostatná kapitola v rámci této zprávy - 4. Podrobnější informace k vybraným akcím. Samostatná kapitola - 5. Knihovna města Police nad Metují - popisuje vzdělávací akce pořádané knihovnou, která je samostatnou institucí (příspěvková organizace města) a sídlí také v Pellyho domech. 4

5 Přehled vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, konaných v Pellyho domech: Září 2007 Slavnostní otevření Pellyho domů, které se konalo dne , se setkalo se značným zájmem veřejnosti. V září proběhlo setkání Senior klubu Ostaš, setkání kronikářů Policka a dále Polická univerzita volného času. Byla zahájena výuka cizích jazyků. Říjen 2007: Polická univerzita volného času (2 přednášky); setkání Senior klubu Ostaš; zasedání Zastupitelstva města; výuka cizích jazyků (87 hodin); Dny křesťanské kultury: česko-polské setkání; přednáška Návrat ke zdraví; vzdělávání institucí (Řízení a vedení lidí - Microtherm CZ; Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend) Listopad 2007: Polická univerzita volného času (2 přednášky); setkání Senior klubu Ostaš; setkání představitelů místních klubů, spolků, sdružení, institucí a organizací; Mezinárodní festival outdoorových filmů; výstava Technikou k rozvoji (foto); setkání informačních center Kladského pomezí - pracovní schůzka; PC školení pro zaměstnance MěÚ: vkládání dat na webový portál města; přednáška o rakovině prsu; kurz Výtvarné zpracování kůže; základy Su-joku: korejská masáž bodů na rukou i nohou; výuka jazyků (84 hodin); vzdělávání institucí (Projektový management - Microtherm CZ); setkání divadelních ochotníků; maškarní merenda 5

6 Prosinec 2007: Polická univerzita volného času; maškarní rej pro děti; černá hodinka - Netradiční textilní techniky; zasedání Zastupitelstva města; setkání Senior klubu Ostaš; schůzka Dobrovolného svazku obcí Policka; výuka jazyků (47 hod); PC školení - vkládání dat a údržba portálu http//ski.policenadmetuji.cz; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend); 2 plesy; módní přehlídka a dvě akce pro uzavřenou společnost Leden 2008: setkání Senior klubu Ostaš; taneční pro manželské a jiné páry; seminář: Jak napsat projekt a splnit bodová kritéria žádostí; PC školení - Zemědělská agentura; PC kurz - rekvalifikace pro Úřad práce (POE EDUCO); Polická univerzita volného času; seminář: Možnosti získání finančních podpor v lesnictví z POV; cestopisná přednáška; přednáška - Návrat ke zdraví; výuka cizích jazyků (77 hod); ples Únor 2008: Polická univerzita volného času; taneční pro manželské a jiné páry; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend - proběhlo 2x v měsíci); kurz: Design papíru technikou EBRU; zasedání Zastupitelstva města; setkání Senior klubu Ostaš; výuka jazyků (76 hodin); 2 plesy; koncert Březen 2008: PC kurzy pro veřejnost - Základy obsluhy PC (čtyři běhy - částečně i v dubnu); Polická univerzita volného času (3 přednášky); zasedání Zastupitelstva města; Echo Mezinárodního filmového festivalu; PC školení - Zemědělská agentura (5x); PC rekvalifikace pro Úřad práce Náchod (NICOM); setkání Senior klubu Ostaš; přednáška Návrat ke zdraví; kurz - pletení z pedigu; výuka jazyků (48 hodin); setkání učitelů, křest knihy Cesty a návraty; ples; velikonoční zábava Duben 2008: Polická univerzita volného času; setkání Senior klubu Ostaš; PC kurz pro veřejnost - Základy obsluhy PC; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend - proběhlo 2x v měsíci); PC školení - vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu (ECDL); PC kurz pro veřejnost - Tabulky pro začínající uživatele MS Excel; cvičení s Olgou Šípkovou; cestopisná přednáška; seminář: Zemědělské dotace atd. (Agrární komora a Zemědělská agentura Náchod); výuka jazyků (61 hod); Městský ples; koncert ZUŠ s promítáním; koncert Květen 2008: PC kurz pro veřejnost - MS Word snadno a hravě; výuka jazyků (48 hodin); setkání Senior klubu Ostaš; Celostátní seminář: Výtvarná výchova a média (ARTAMA Praha); Výstava motýlů, brouků a minerálů; stolnětenisová exhibice; Hovory s radnicí; koncert; regionální kongres Euroregionu Glacensis Červen 2008: výuka jazyků (41 hodin); zasedání Zastupitelstva města; diskuse s občany - Sport ve městě; koncert absolventů ZUŠ Červenec 2008: výuka jazyků (19 hodin); koncert na terase Srpen 2008: výuka jazyků (7 hodin); koncert; školení zaměstnanců (VK Ložiska) 6

7 Výstavy Níže uvedené výstavy byly realizovány ve výstavních prostorech nebo na sále Pellyho domů v 1. nadzemním podlaží. Ve většině případů mají výstavy vztah k regionu prostřednictvím tématu (fotografie z regionu) nebo autorů výstavy či významných osobností z regionu, kterým je výstava věnována. Září prosinec Výstava fotografií z rekonstrukce Pellyho domů a historických fotografií objektu Část výstavy (vč. informací o projektu rekonstrukce Pellyho domů) je trvale umístěna ve 2. NP jako stálá expozice Podzimní výstava Kladské pomezí bez hranic výstava fotografií k 10. výročí vzniku Svazu cestovního ruchu Branka o. p. s. Náchod Krajiny v očích i na dlani výstava fotografií Jiřího Malíka a Daniela Drechsela (fotografie z Broumovska od místních autorů) Pouště světa výstava fotografií Juraje Kamana (pouště Afriky, Asie a Ameriky) v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Setkání - výstava k připomenutí nedožitých 75. narozenin prof. Jana Špáty a nedožitých 70. narozenin akad. Malíře Ivo Švorčíka Výstava Technikou k rozvoji výstava zaměřená na podporu studia technických oborů na středních školách Více o této akci uvádí kapitola Broumovsko - Výstava fotografií Horsta Bauera Leden srpen Krajiny snů mramorování papíru technikou EBRU (výstava předcházela výtvarnému kurzu) Návrhy titulních stran Polického měsíčníku výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Police n. M Světové jamboree 2007 výstava fotografií ze světového setkání skautů v Anglii a doprovodný program (beseda s účastníky, promítání filmu) Malované jehlou výstava vyšívaných obrazů 7

8 Výstava motýlů, brouků a minerálů Červenec - srpen 2008 Holandský WESTERKWARTIER výstava fotografií Stana Coenderse a Omke Oudermana Parné léto Paměť sněhu výstava obrazů a koláží polických autorů Pavla Frydrycha a Martiny Váňové z Police n. M. 4. Podrobnější informace k vybraným akcím 4.1 Jazykové kurzy V září 2007 byly zahájeny jazykové kurzy, které se setkaly se značným zájmem veřejnosti. Centrum kultury a vzdělávání navázalo spolupráci s jazykovou školou Magic English Náchod. Výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny se účastnilo přibližně 40 osob (počet se v průběhu roku měnil). Celkový počet hodin, které proběhly v Centru ve školním roce 2007/2008, je cca 600 vyučovacích hodin, (rozpis hodin v jednotlivých měsících v přehledu akcí kapitola 3). Zájem je i o nový cyklus kurzů, který zahajuje v září Vyučovat se bude opět angličtina, němčina a francouzština, dle vlastních znalostí si zájemci mohou vybrat kurzy různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). 4.2 Počítačové kurzy Počítačová učebna byla využívána především v roce 2008, ať už pro kurzy pořádané Centrem kultury a vzdělávání, nebo pro kurzy pořádané jinými subjekty. V roce 2007 zde proběhlo např. školení pro osoby, které aktualizují portál (vkládání dat a údržba neziskového portálu podporujícího cestovní ruch) nebo školení pro zaměstnance úřadu, věnované vkládání dat a informací pro občany na webový portál města Termíny realizovaných PC kurzů: Základy obsluhy PC - kurz I., počet účastníků: Základy obsluhy PC - kurz II., počet účastníků: Základy obsluhy PC - kurz III., počet účastníků: 12 * PC kurzy pořádané CKV Pellyho domy: CKV navázalo spolupráci s firmou POE Educo a na jaře roku 2008 byla postupně vypsána nabídka tří různých PC kurzů pro veřejnost základy obsluhy počítače, základy používání programu Word a základy používání programu Excel. Základní kurz obsluhy osobního počítače se setkal s nečekaným zájmem - byly naplněny celkem čtyři běhy, kterých se účastnilo celkem 46 osob. Navazujících kurzů se účastnilo 10 osob (MS Excel) a 7 osob (MS Word). Záměrem CKV je pokračovat v nabídce kurzů také v roce 2008/

9 Základy obsluhy PC - kurz IV., počet účastníků: Tabulky pro začínající uživatele MS Excel, účastníků: MS Word snadno a hravě, počet účastníků: 7 Prezenční listiny z jednotlivých kurzů jsou přílohou. * PC kurzy pořádané dalšími institucemi: Z dalších vzdělávacích akcí, které se uskutečnily v počítačové učebně, se jednalo především o dlouhodobější rekvalifikační kurzy realizované pro Úřad práce Náchod a kurzy pro zemědělskou veřejnost. 1. rekvalifikační kurzy pro Úřad práce Náchod: PC kurz - rekvalifikace (školitel: firma POE EDUCO), počet účastníků: PC kurz - rekvalifikace (školitel: firma NICOM), počet účastníků: 12 Rekvalifikační kurz vedený firmou NICOM se z důvodu vytíženosti počítačové učebny konal ve vedlejší učebně, na vlastních počítačích dodaných školitelem. Prezenční listina je přílohou. 2. kurzy pořádané Ministerstvem zemědělství - Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem Náchod Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (1 kurz), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (2 kurzy/den), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (1 kurz), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (2 kurzy/den), počet účastníků: 24 Prohlášení pořadatele o realizaci vzdělávacích akcí je součástí této zprávy. 3. vzdělávání pro pracovníky Městského úřadu Police nad Metují Kurz proběhl ve dnech 10., 11., 17. a Cílem bylo naučit účastníky kurzu ovládat počítačové programy (dle jednotlivých modulů konceptu ECDL), připravit je na složení testů ECDL START a ověřit jejich znalosti mezinárodními testy ECDL (Europen Computer Driving Licence). Všem úspěšným absolventům bylo vydáno osvědčení ECDL START. Počet účastníků: Vzdělávací semináře, vzdělávání firem a institucí V průběhu monitorovacího období proběhlo v Pellyho domech několik seminářů, některé byly pořádány buď ve spolupráci s CKV, nebo je připravovaly jiné subjekty. Největší počet účastníků zaznamenal seminář věnovaný problematice zemědělských dotací (cca 120 osob). V rámci vzdělávání ke zvýšení znalostí a kvalifikace opakovaně proběhl seminář zaměřený na bezpečnost práce a pracovní pomůcky, vždy pro nové posluchače. Významnou akcí byl celostátní seminář Výtvarná výchova a média, pořádaný ARTAMA Praha. V říjnu 2008 se v Centru bude konat další celostátní akce - celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky. Termíny a témata některých seminářů: seminář: Jak napsat projekt a splnit bodová kritéria žádostí seminář: Možnosti získání finančních podpor v lesnictví z POV 9

10 seminář: Zemědělské dotace atd. (Zemědělská agentura a Pozemkový fond Náchod ve spolupráci s Agrární komorou Náchod) celostátní seminář: Výtvarná výchova a média (ARTAMA Praha) Prohlášení pořadatelů o realizaci vzdělávacích akcí nebo prezenční listiny jsou přílohou. 4.4 Polická univerzita volného času Polickou univerzitu volného času (PUVČ) pořádá město Police n. Metují již od roku Tato vzdělávací akce je velmi oblíbená, výuka je vždy rozdělena do jarního a podzimního semestru. Jedná se o přednášky zajímavých osobností z různých oborů a oblastí. Součástí výuky jsou doprovodné tematické výlety. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o zvyšování své vzdělanosti ve volném čase. V roce 2007/2008 se každého semestru PUVČ účastnilo cca 60 zapsaných osob. Od září 2007 se PUVČ pravidelně koná na sále Pellyho domů, kde je k dispozici kvalitní technické zázemí. Pro všechny přednášky PUVČ je pravidelně využívána audio technika, pro značnou část také promítací plátno a projekční technika, což zvyšuje kvalitu přednášek a možnost výběru při přípravě programu pro posluchače. 4.5 Technikou k rozvoji Hlavním cílem výstavy, která se konala ve dnech na sále Pellyho domů, bylo motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů. Výstavu pořádal Merkur ve spolupráci s Úřadem práce Náchod, městem Police n. M. CKV Pellyho domy a několika středními školami s technickým zaměřením. Tyto školy populární formou přiblížily své obory, ukázaly žákům i veřejnosti technické pomůcky, modelování v 3D programu atd. a seznamovaly zájemce s možností studia a následným uplatněním. Dále byly k vidění např. papírové modely měst nebo kolejiště. Po celou dobu výstavy probíhala na sále projekce, která ještě více přibližovala možnosti studia a praktické výuky na jednotlivých středních školách. Výstavu navštívilo více než lidí (celkem platících a dále děti do 6 let, které měly vstup na výstavu zdarma např. mateřské školy z Police n. M. a širokého okolí). Vstupné bylo příjmem hlavního pořadatele akce Merkuru. Na jaře 2008 proběhla přípravná schůzka pořadatelů. V současné době se chystá další ročník výstavy, který se uskuteční na sále Pellyho domů opět v listopadu. Tiskové zprávy k výstavě jsou přílohou. 10

11 5. Knihovna města Police nad Metují Samostatnou nabídku vzdělávání připravuje Knihovna města Police nad Metují, která je příspěvkovou organizací města, a která nově sídlí ve 2. NP Pellyho domů. Díky umístění knihovny v rekonstruované budově přímo v centru města a dále díky modernímu vybavení a zajímavé nabídce stoupl zájem čtenářů. Nárůst lze zaznamenat již mezi rokem 2006 (736 čtenářů) a rokem 2007, kdy se v září knihovna přestěhovala do nových - lépe přístupných a lépe vybavených - prostor (820 čtenářů). Není možné udělat meziroční srovnání za roky 2007 a 2008, lze ale uvést údaje k srpnu: ke konci srpna 2007 bylo evidováno 483 čtenářů, na konci srpna 2008 potom 509 čtenářů (počet čtenářů se nevyvíjí pravidelným nárůstem za měsíc a je tedy v průběhu roku neporovnatelný, lze uvést přesně až s koncem kalendářního roku). Značný zájem je o přístup na internet k eviduje knihovna celkem návštěvníků na veřejně přístupných internetových pracovištích (v roce 2006 to bylo pouze 804 návštěvníků a v roce 2007 celkem 3 042). Knihovna sama pořádá četné vzdělávací akce přednášky, besedy pro dospělé i mládež, černé hodinky. Pro seniory připravila knihovna počítačový kurz zaměřený na základy znalostí internetu a obsluhy PC. V období od září 2007 do srpna 2008 uspořádala knihovna celkem 14 akcí pro dospělé (314 účastníků) a 64 akcí pro děti (1 022 účastníků). Akcemi pro dospělé jsou především již zmíněné černé hodinky (setkání se spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi), dále např. přednáška pro Senior klub Ostaš nebo základy počítačové gramotnosti. U akcí pro děti převládají besedy pro mateřské školky, školní třídy z 1. i 2. stupně základní škol z Police n. M. i okolních obcí. Dále jsou zde zahrnuty např. akce v rámci Týdne knihoven nebo Prázdniny v knihovně. 6. Udržitelnost projektu - výhled na další monitorovací období Udržitelnost projektu je v současné době zajištěna i pro další monitorovací období, většina aktivit započatých v prvním roce provozu Centra bude nadále pokračovat - tj. např. jazykové kurzy, Polická univerzita volného času, setkávání Senior klubu Ostaš, projekt Technikou k rozvoji. V říjnu proběhne celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, v jednání jsou opět počítačové kurzy. V září bylo zahájeno cvičení Pilates, proběhne další cvičení s Olgou Šípkovou. Zahájeny byly kurzy společenského tance a chování pro mládež, proběhne kurz Základy poskytování první pomoci atd. 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více