CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s."

Transkript

1 CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s.

2 Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala až na svou nynìjší pozici nejvìtšího obchodu s poèítaèi a elektronikou v ÈR. V souèasné dobì je Alza.cz vnímána jako lídr a špièka na trhu, a to zejména pro svou inovativnost, flexibilitu, dostupnost zboží a rychlost jeho dodání od objednání, šíøi sortimentu a kvalitu služeb. Základním kamenem je špièkový e-shop, spuštìný v roce 2002, který poskytuje nadstandardní komfort pro zákazníka a na nìj navazující cenová a marketingová strategie. 1.2 Fakta Nejvìtší obchod s poèítaèi a elektronikou v ÈR Logisticky výhodná centrála (na jednom místì sklady, obchod, servis a služby) Poboèky v Èeské a Slovenské republice Široké portfolio nabízených produktù Více než 150 vyškolených zamìstnancù 1.3 Používání Pravidel firemní prezentace Tento dokument stanovuje pravidla používání základních poznávacích grafických prvkù spoleènosti Alza.cz a.s. pøi zachování firemní jednotnosti a nabízí nìkteré pøíklady použití v praxi, které mají sloužit jako vzor pro grafické ztvárnìní budoucích projektù. Veškeré odchylky mimo tyto Pravidla je nutné konzultovat s marketingovým oddìlením spoleènosti. 1.4 Ochrana autorských práv Všechny poznávací grafické prvky spoleènosti, vèetnì loga, jsou chránìny podle autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chránìny každé zvláš i v celku vèetnì jejich uspoøádání a bez prokazatelného souhlasu spoleènosti Alza.cz a.s. je výslovnì zakázáno jejich používání a další šíøení jakýmkoliv zpùsobem.

3 Spoleènost 2. SPOLEÈNOST 2.1 Název spoleènosti Název spoleènosti zní "Alza.cz a.s.". Zápis se provádí následovnì: Alza.cz a.s. Výše uvedený zápis je jedinou povolenou variantou. - první písmeno musí být vždy velké - všechna ostatní písmena (kromì prvního) musí být vždy malá - pøed zkratkou právní formy nedìláme èárku - mezi písmeny zkratky právní formy nedìláme mezeru 2.2 Používání názvu spoleènosti Název spoleènosti používáme výhradnì v textové podobnì, (svou grafickou podobu nemá). Znaèka Alza.cz a název spoleènosti Alza.cz a.s. jsou nesklonné. 2.3 Nepovolené užívání znaèky a názvu spoleènosti: ALZA.cz a.s. ALZA.CZ a.s. alza.cz a.s. Alza.cz, a.s. Alza s Alzou.cz - velká písmena slova Alza - všechna písmena velká - všechna písmena malá - èárka pøed zkratkou právní formy - bez domény a bez zkratky právní formy - skloòování

4 3. ZNAÈKA 3.1 Konstrukce loga Alza.cz obdélníkového tvaru Varianta "A" se sloganem umístìným pod logem Varianta "B" se sloganem umístìným vedle loga 1. Horní dotažnice slova alza zaèíná vždy v úrovni levé horní hrany modrého kosoètverce hlavního motivu. Støední dotažnice slova alza zaèíná vždy v úrovni levé horní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. Dolní dotažnice slova alza.cz zaèíná vždy v úrovni pravé dolní hrany modrého kosoètverce hlavního motivu. 2. Støední dotažnice písmen.cz zaèíná vždy v úrovni dolního úèaøí horního ramene písmene z slova alza. 3. Vzdálenost mezi hlavním motivem loga a slovem alza.cz je daná šíøkou písmene z (.cz) dle vyobrazení. 4. Støední dotažnice èásti sloganu...nejvìtší obchod zaèíná vždy v úrovni pravé dolní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. 5. Støední dotažnice èástí sloganu s poèítaèi a elektronikou! zaèíná vždy v úrovni levé dolní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. 6. Šíøe sloganu u varianty "A" je dána šíøí slova alza.cz. 7. Dolní dotažnice sloganu u varianty "B" zaèíná na úrovni dolní dotažnice slova "alza.cz" Výška písma sloganu u varianty "B" je dána výškou støední dotažnice písmen ".cz" 8. Minimální vzdálenost sloganu od loga u varianty "B" je dána šíøkou písmene "z" (.cz) dle vyobrazení.

5 Slovensko 3.2 Konstrukce loga Alza.sk obdélníkového tvaru Varianta "A" se sloganem umístìným pod logem Varianta "B" se sloganem umístìným vedle loga 1. Horní dotažnice slova alza zaèíná vždy v úrovni levé horní hrany modrého kosoètverce hlavního motivu. Støední dotažnice slova alza zaèíná vždy v úrovni levé horní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. Dolní dotažnice slova alza.sk zaèíná vždy v úrovni pravé dolní hrany modrého kosoètverce hlavního motivu. 2. Støední dotažnice písmen.sk zaèíná vždy v úrovni dolního úèaøí horního ramene písmene z slova alza Støední dotažnice èástí sloganu...najväèší zaèíná vždy v úrovni pravé dolní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. 5. Støední dotažnice èásti sloganu s poèítaèi a elektronikou! zaèíná vždy v úrovni levé dolní hrany èerného kosoètverce hlavního motivu. 6. Šíøe sloganu je dána šíøí slova alza.sk. 7. Dolní dotažnice sloganu u varianty "B" zaèíná na úrovni dolní dotažnice slova "alza.cz" Výška písma sloganu u varianty "B" je dána výškou støední dotažnice písmen ".cz" 8. Minimální vzdálenost sloganu od loga u varianty "B" je dána šíøkou písmene "s" (.sk) dle vyobrazení.

6 3.3 Minimální odsazení loga od ostatních prvkù v kompozici (ochranná zóna) Výjimky: - u webové grafiky je možné ochrannou zónu loga zmenšit až o 50% - další výjimky v porušení ochranné zóny se posuzují individuálnì 3.4 Užití loga obdélníkového tvaru Logo v obdélníkovém tvaru se užívá na plochy vymezené pomìrem délek stran 1,5 a vyšším.

7 3.5 Konstrukce loga Alza.cz ètvercového tvaru 1. Šíøka hlavního motivu je v pomìru k ostatním prvkùm loga dána šíøkou mezi pravým okrajem písmene l slova alza.cz k levému dolnímu okraji kosoètverce hlavního motivu a levým okrajem bøíška písmene c slova alza.cz k pravému hornímu okraji modrého kosoètverce hlavního motivu. 2. Vzdálenost mezi hlavním motivem a ostatními prvky loga je dána výškou písmene z (.cz) mezi levou dolní hranou èerného kosoètverce hlavního motivu a støední dotažnicí písmen alza.

8 Slovensko 3.6 Konstrukce loga Alza.sk ètvercového tvaru 1. Šíøka hlavního motivu je v pomìru k ostatním prvkùm loga dána šíøkou mezi pravým okrajem písmene l slova alza.sk k levému dolnímu okraji kosoètverce hlavního motivu a levým okrajem písmene s slova alza.sk k pravému hornímu okraji modrého kosoètverce hlavního motivu. 2. Vzdálenost mezi hlavním motivem a ostatními prvky loga je dána výškou písmene k (.sk) mezi levou dolní hranou èerného kosoètverce hlavního motivu a støední dotažnicí písmen alza.

9 3.7 Minimální odsazení loga od ostatních prvkù v kompozici Výjimky: - u webové grafiky je možné ochrannou zónu loga zmenšit až o 50% - další výjimky v porušení ochranné zóny se posuzují individuálnì 3.8 Užití loga ètvercového tvaru Logo ve ètvercovém tvaru se užívá na plochy vymezené pomìrem délek stran menším než 1,5.

10 3.9 Používání loga bez sloganu Slogan je možno vynechat tam, kde to není vhodné z dùvodu zachování èitelnosti nebo z jiných opodstatnìných dùvodù. Prioritní je však slogan uvádìt. Výjimky: - firemní jmenovky (slogan je uveden)

11 Barevnost 4. BAREVNOST 4.1 Užívané barvy PANTONE CMYK RGB HTML DULUX Pro. Black E1E1E x Pantone F6A Pantone C9DD03 Modrá Morning Jewel 1 50BB 11/216 Zelená Bali Bamboo 1 70YY 51/669 Cool Gray A9B9C x 4.2 Povolené barevné variace 4.3 Nedovolené barevné variace Více barevné pozadí, výrazná fotografie apod. Dùležité: Pøi užití plnobarevného loga je motiv písmene "a" vyplnìn bílou barvou! Pøi užití jednobarevné varianty má vnitøek motivu barvu pozadí!

CORPORATE IDENTITY MANUAL. GALASPORT, s.r.o. PRAVIDLA NÁZEV SPOLEČNOSTI LOGO SPOLEČNOSTI BAREVNOST POUŽITÍ FIREMNÍ PREZENTACE

CORPORATE IDENTITY MANUAL. GALASPORT, s.r.o. PRAVIDLA NÁZEV SPOLEČNOSTI LOGO SPOLEČNOSTI BAREVNOST POUŽITÍ FIREMNÍ PREZENTACE CORPORATE IDENTITY MANUAL GALASPORT, s.r.o. NÁZEV SPOLEČNOSTI LOGO SPOLEČNOSTI BAREVNOST POUŽITÍ PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE Úvod Historie společnosti Firma GALASPORT, s.r.o. je od roku 1990 rodinnou,

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou:

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou: AGENTURA ČESKÁ KANADA SYMBOLIKA, GRAFICKÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ Ochranná známka ve svém grafickém vyjádření obsahuje celou plochu listu lípy a list javoru, jako základní symboly zemí Čech a Kanady ve

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál RADIA PROGLAS Verze 1, 03/2010 grafický manuál 1 2 3 7 8 A. ochranná známka, popis B. Barva a rozměry loga barva rozměry font písma formáty C. Způsoby použití pro barevný tisk ochranný prostor pro černobílý

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA

GRAFICKÝ MANUÁL. a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA GRAFICKÝ MANUÁL a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA 1.1 / Varianty logotypu Logotyp Zdravá potravina je základním grafickým prvkem používaným k označení výrobku, který splnil

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více