Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H"

Transkript

1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo právnické osoby IČO Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104, Chvalkovice Identifikátor Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Příspěvková organizace Mgr. Petrem Hlavou, ředitelem školy Obec Chvalkovice Chvalkovice 104, Chvalkovice Velká Bukovina 65, Chvalkovice Termín inspekční činnosti březen 2015 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti dne 10. března Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

2 Charakteristika 2 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod (dále škola) vykonává činnost mateřské školy (dále MŠ), základní školy (dále ZŠ), školní družiny (dále ŠD) a školních jídelen (dále ŠJ). Činnost školy je realizována ve dvou objektech vzdálených 1,5 km. V době inspekce se ve dvou třídách MŠ vzdělávalo 35 dětí. Základní školu navštěvovalo 112 žáků (61 na prvním stupni, 51 na druhém stupni). Do dvou oddělení ŠD bylo přihlášeno 54 žáků. Do školy dojíždějí i děti a žáci z okolních obcí. Zákonní zástupci dětí i žáků a ostatní zájemci se mohou o škole informovat na školních internetových stránkách (www.zschvalkovice.cz) a prostřednictvím školního časopisu. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Vzdělávací proces v MŠ je se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV). Žáci ZŠ se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). Zájmové vzdělávání v ŠD je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu školní družiny (dále ŠVP ŠD). Jejich kompletní verze jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a jsou k dispozici i v prostorách školy. ŠVP PV je po dopracování chybějících pasáží v průběhu inspekční činnosti (dále IČ) v souladu s Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). V dokumentu chyběla charakteristika tříd, vymezení řídících kompetencí a konkrétní struktura evaluačního systému. Aktuální znění ŠVP ZV obsahovalo všechny náležitosti dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). ŠVP ŠD a vnitřní řád ŠD jsou po dopracování chybějících pasáží v průběhu IČ v souladu s platnými právními předpisy. V ŠVP ŠD chyběla délka a formy vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání, podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popis materiálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Ve vnitřním řádu ŠD chyběly podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků, práva žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogy, ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací a násilím. Ředitel školy, který je ve funkci od roku 2011, splňuje stanovené předpoklady pro výkon činnosti. Při řízení školy úzce spolupracuje se statutární zástupkyní ředitele, která je zároveň vedoucí učitelkou MŠ, a s vedoucí školní jídelny. Ředitel sestavuje roční plán činnosti, který koresponduje s kvalitně zpracovanou koncepcí rozvoje školy do roku Předávání informací se ve škole uskutečňuje ústní i písemnou formou prostřednictvím pedagogických rad a zejména každodenního osobního styku všech zaměstnanců. Povinná dokumentace ZŠ je vedena v souladu s právními předpisy.

3 Ředitel školy vypracoval systém podpory začínajících a nových učitelů. Hospitační činnost v ZŠ vykonává ředitel školy a vede o ní přehledné písemné výstupy. Ředitel školy aktivně a účelně vyhledává finanční zdroje, za krátký čas působení ve funkci se mu podařilo vytvořit síť sponzorů. Vedoucí učitelka MŠ má dlouhodobé zkušenosti s řízením MŠ. Pro zajištění kvalitních podmínek k předškolnímu vzdělávání nebyla v MŠ vytvořena účelná organizační struktura. Režim dne plně neodpovídal současným požadavkům na předškolní vzdělávání (převážnou většinu dne se děti vzdělávaly společně a nebyly rozděleny do dvou tříd). V průběhu inspekce byly uvedené nedostatky odstraněny. V povinné dokumentaci MŠ byly shledány nedostatky. Školní řád neobsahoval povinnosti dětí, pracovnice MŠ s ním byly prokazatelně seznámeny až v průběhu inspekce. Kniha úrazů neobsahovala všechny náležitosti požadované právními předpisy. Uvedené nedostatky byly v průběhu inspekce odstraněny. Vedoucí učitelka hodnotí dvakrát ročně práci všech zaměstnanců formou hospitační činnosti a orientačních vstupů. Zápisy v třídních knihách nejsou přehledné a neodpovídají skutečnému dennímu programu. Škola systematicky a účinně spolupracuje se všemi zákonnými partnery (zřizovatel, zákonní zástupci dětí a žáků, školská rada). Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků je v mnoha oblastech nadstandardní, o čemž svědčí certifikát školy Rodiče vítáni. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů škola úzce a soustavně kooperuje se školskými poradenskými zařízeními. Soustavnou spoluprací se středními odbornými školami se škole úspěšně daří podporovat rozvoj polytechnické výchovy. Stabilními partnery školy jsou místní firmy, které ji podporují materiálně i finančně. Pedagogický sbor školy tvoří 15 pedagogických pracovníků. V ZŠ se na výuce podílí 10 učitelů, v MŠ působí 3 učitelky a zájmové vzdělávání ve ŠD zajišťují 2 vychovatelky. Všichni splňují odbornou kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) organizuje ředitel školy podle zpracovaného plánu. Při výběru vzdělávacích akcí přihlíží zejména ke koncepčním záměrům školy, ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám a finančním možnostem školy. Z předložených osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí vyplývá, že se pedagogové vzdělávají průběžně a pravidelně. V letošním školním roce je DVPP zaměřeno na prohlubování odborné kvalifikace, výskyt sociálně patologických jevů, zajištění BOZ dětí a žáků, ekologickou výchovu, předškolní vzdělávání, kariérní systém učitelů a školskou legislativu. Budova MŠ je nově zrekonstruovaná. Výuka probíhá ve dvou třídách, které mají společnou ložnici a jídelnu. V obou třídách je dostatek hraček a učebních pomůcek, které rozvíjejí tvořivost, logické uvažování, smyslové vnímání a podporují rozvoj všech gramotností. V loňském roce došlo rovněž k celkové rekonstrukci zahrady MŠ a její úpravě na hřiště 3

4 v přírodním stylu. Zahrada je vybavena herními prvky především z přírodních materiálů a poskytuje dostatek možností k rozvoji pohybové a environmetální výchovy. V jednopatrové budově ZŠ slouží k výuce sedm kmenových tříd, několik odborných učeben a třída školní družiny. Prostředí školy je esteticky podnětné, vyzdobené žákovskými pracemi a množstvím obrazových materiálů. Učebna fyziky a chemie prošla celkovou rekonstrukcí. Je vybavena novým nábytkem, dataprojektorem a pracovním pultem s přívodem vody. Zapojením školy do projektů financovaných z ESF došlo ke zlepšení materiálních podmínek ve vybavení výpočetní technikou. Ve třídách a učebnách je celkem pět interaktivních tabulí, dostatek počítačů, dataprojektorů i interaktivních dataprojektorů. Postupně dochází k obměně žákovského nábytku, učebnic a učebních pomůcek. Při výuce výchovných předmětů a při zájmovém vzdělávání je možné využít i keramickou pec. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici nedaleký sportovní areál v majetku zřizovatele. Podmínky zajištění BOZ jsou dostatečně zapracovány ve školních řádech MŠ a ZŠ, vnitřních řádech ŠD a ŠJ a dalších interních směrnicích. Ze zápisů v třídních knihách je zřejmé, že děti i žáci jsou při školních i mimoškolních aktivitách s těmito pravidly seznamováni. Ve spolupráci s osobou odborně způsobilou jsou pravidelně prováděny odborné technické prohlídky. Prověrky BOZ probíhají pravidelně a následně jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných závad. Kontrolovaná povinná dokumentace BOZ byla v souladu s platnými právními předpisy. V uplynulém období škola hospodařila s finančními prostředky z více zdrojů. Dotace ze státního rozpočtu přidělené na přímé výdaje na vzdělávání a na rozvojové programy použila na úhradu mzdových výdajů, obnovu fondu učebnic, učebních pomůcek a na další výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů. Zřizovatel poskytoval příspěvky na provoz školy, finančně zajistil realizaci akcí spojených s opravami, údržbou a modernizací školních budov. Na rekonstrukci zahrady MŠ obdržel zřizovatel školy dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Čapí hnízdo. Příjmy z hlavní činnosti školy byly tvořeny tržbami za stravné, úplatou za předškolní vzdělávání a poplatky za zájmové vzdělávaní žáků. Vedení školy bylo velmi úspěšné v čerpání peněz z jiných zdrojů. Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF. Takto získané finanční prostředky byly účelně využity pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání. Od právnických a fyzických osob škola obdržela velmi hodnotné finanční a věcné dary. Všechny ŠVP, školní a vnitřní řády jsou po dopracování chybějících pasáží v souladu s platnými právními předpisy. Personální podmínky, finanční a materiální předpoklady jsou na standardní úrovni. Prostředí pro děti a žáky je bezpečné. Škola významně využila možnosti projektů ESF, rozvojových programů a financování z dalších zdrojů. 4

5 Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Informace o vzdělávací nabídce jsou zveřejněny obvyklým způsobem. Přijímání ke vzdělávání probíhá v souladu s platnými právními předpisy, podmínky k přijímání i vzdělávaní v MŠ i ZŠ jsou rovné. Škola využívá vlastní adaptační program, který významně usnadňuje zařazení dětí do MŠ a jejich následný přechod do ZŠ. Výchovná poradkyně školy, která absolvovala kvalifikační studium, vede příkladně evidenci žáků se zdravotním postižením a individuálními vzdělávacími plány (dále IVP), což se pozitivně projevuje v kvalitě vzdělávacího procesu. Poradenská zařízení poskytují škole poradenskou i metodickou pomoc, a to konzultace pro učitele i zákonné zástupce žáků, případně provádějí vyšetření přímo ve škole. V letošním školním roce škola integruje 14 žáků se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají dle IVP. Jeden žák s poruchou chování má k dispozici asistentku pedagoga v rozsahu čtyř hodin týdně. Reedukace specifických poruch učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je odborně zajištěna. Při změně vzdělávacího programu (přestup z jiné školy) poskytuje škola žákovi individuální pomoc včetně doučování a úzce spolupracuje s rodinou žáka. V případě školní neúspěšnosti je rovněž navázána okamžitá spolupráce se zákonnými zástupci. Poradenství v oblasti profesní orientace žáků je kvalifikovaně zajištěno, škola kooperuje zejména se spádovým kontaktním pracovištěm úřadu práce a řadou středních škol a firem. Prevence sociálně patologických jevů vychází z přehledně zpracovaného minimálního preventivního programu. Témata prevence jsou integrována do výuky a jsou realizována také formou třídnických hodin a projektových dnů. V současné době škola řeší pouze problémy dvou jednotlivců, což svědčí o kvalitní preventivní práci všech pedagogů. V oblasti zdravé výživy se rozbíhá rovněž užší spolupráce se školní jídelnou. Organizace výuky v MŠ nebyla při zahájení inspekce v souladu s požadavky na vzdělávání dle RVP PV. Spojování tříd v průběhu dne způsobovalo překračování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě. Vedení školy přijalo již v průběhu inspekce účinná opatření a tento nedostatek byl odstraněn. Poměr spontánních a řízených činností byl většinou v rovnováze. Dětem v posledním roce před zahájením školní docházky bylo vhodně umožněno nahradit odpočinek na lehátku jinou činností. Disponibilními hodinami jsou v ZŠ posíleny všechny vzdělávací oblasti. Pro organizaci vzdělávání je limitujícím faktorem nízký počet žáků v jednotlivých ročnících. Pro výuku výchovných předmětů je nutné spojovat jednotlivé ročníky napříč celou školou. Při tvorbě rozvrhu hodin je dalším omezujícím faktorem absence vlastní tělocvičny. Škola se musí přizpůsobovat pravidlům i časovému rozvrhu obecního sportovního zařízení. Rozvrh je dále přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků, na kterých je škola existenčně závislá. Začátek vyučování je proto posunut na 7:30 hodin. Zkráceny jsou dvě přestávky mezi jednotlivými hodinami a přestávka na oběd. Organizace vzdělávání zohledňuje ztížené místní podmínky školy a odpovídá platným právním předpisům. 5

6 Třídní schůzky se konají pětkrát ročně. Díky vstřícné komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci žáků získala škola značku Rodiče vítáni. MŠ se v souladu s prioritami ŠVP PV příkladně zaměřuje na rozvoj environmentální výchovy. Projekt Čapí hnízdo je založen na prožitkovém učení, pozorování změn v přírodě a pěstování rostlin. Nadstandardem je výuka hry na zobcovou flétnu a základů anglického jazyka. Děti se rovněž účastní předplaveckého výcviku. Dalším pozitivem je využívání speciálního akreditovaného stimulačního programu pro děti předškolního věku, který účinně rozvíjí jejich osobnost zejména nácvikem nových pohybových stereotypů a komunikačních dovedností a stimulací dílčích funkcí (zrak, sluch, orientace v prostoru). ZŠ podporuje akce, které rozvíjejí kladný vztah žáků k vědeckým disciplínám a technickým oborům. Žáci mají možnost realizovat se v kroužcích a projektech zaměřených na ekologii, přírodní vědy, chemii a technické a řemeslné dovednosti, účastnit se exkurzí do výrobních podniků a středních škol s technickým zaměřením. Řada školních projektů je zaměřena na anglický jazyk, čtenářskou gramotnost, environmentální výchovu a zdravý životní styl. V přípravné fázi je školní projekt etické výchovy. Vysokou úspěšnost mají žáci školy v korespondenčních soutěžích z anglického jazyka a polytechnických soutěžích. Počet školních zájmových kroužků ZŠ odpovídá finančním možnostem školy. Zájmové kroužky jsou zaměřeny na hudební výchovu, manuální a výtvarné dovednosti, přírodní vědy a pohybové dovednosti. Žáci školy se podílejí na menších akcích ve spolupráci s obcí, účastní se výletů, exkurzí, škol v přírodě, adaptačních pobytů, jazykových zájezdů a sportovních kurzů. Škola organizuje pro žáky několikrát ročně i poznávací a rekreační zájezdy o víkendech. Průběh vzdělávání v MŠ Plánování průběhu předškolního vzdělávání nebylo systematické a nenavazuje na obsahovou stránku ŠVP PV. Zamýšlené vzdělávací cíle nerespektovaly všech pět vzdělávacích oblastí v MŠ. Motivace dětí k činnostem měla v obou třídách odpovídající úroveň. Učitelky aktivovaly děti pomocí nabídky hraček, pomůcek a náčiní, motivovaly děti k učení převážně v rámci řízených činností. Při ranních spontánních činnostech měly děti k dispozici dostatečný výběr hraček, knih, logických a společenských her, výtvarného a didaktického materiálu. Učitelky účelně a efektivně používaly i audiovizuální a výpočetní techniku. Spontánním činnostem byl věnován dostatečný prostor. Pro práci v řízených vzdělávacích blocích učitelky nepoužívaly vždy vhodné metody a formy práce. Převažovala práce frontální, děti většinou postupně plnily jednotně zadávané 6

7 úkoly. Hromadně organizovaný způsob výuky nejstarších dětí při řízených činnostech dostatečně nezohledňoval jejich rozdílné potřeby a zájmy. Role učitelek byla příliš dominantní, nové poznatky byly dětem předávány většinou v hotové podobě, učitelky jim neumožnily žádnou alternativní činnost. Děti neměly možnost do denního programu aktivně zasahovat. Hodnocení dětí učitelkami probíhalo průběžně a bylo motivační. K sebehodnocení děti nebyly vedeny. Komunikační dovednosti děti rozvíjely převážně mezi sebou. Jemnou motoriku si systematicky procvičovaly hrou se stavebnicemi, manipulací s předměty a výtvarným materiálem. Pohybové dovednosti dětí ve třídě i při pobytu venku byly rozvíjeny pravidelně a účinně. Děti byly přiměřeně k věku vedeny k samoobslužným činnostem. Průběh vzdělávání na prvním stupni ZŠ Seznámení žáků s cílem hodiny bylo zaznamenáno zhruba v polovině sledovaných hodin. Ve všech hodinách se učitelky snažily žáky s úspěchem aktivovat i motivovat, a to v úvodu i během celého průběhu výuky. Ve všech hospitovaných hodinách panovala tvůrčí, přátelská a podnětná atmosféra dokreslená profesionální hlasovou prací všech učitelek. Významným motivačním prvkem bylo kladné formativní hodnocení žáků. Výuka byla organizována kreativně s využitím všech pedagogických zásad. Ve sledovaných hodinách převažovala frontální metoda výuky vhodně kombinovaná se skupinovými nebo individuálními činnostmi. Žáci měli k dispozici dostatek podpůrných výukových materiálů i názorných pomůcek, zadávané úkoly měly v převážné většině i kvalitní zrakovou oporu. Organizace hodiny matematiky ve třídě ŠD nebyla didakticky vhodná. Žáci měli dostatek příležitostí k vyjádření vlastního názoru, vyučující dbali na rozvoj jejich komunikačních dovedností a kvalitně dokázali zařazovat mezipředmětové vztahy. Účinně byla rozvíjena rovněž gramotnost čtenářská, matematická a sociální. Negativem bylo minimální využívání prezentační a výpočetní techniky. Ve většině hodin neproběhlo závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení, žáci měli málo prostoru pro vlastní nebo vzájemné hodnocení. Výuka jazyků a naukových předmětů na 2. stupni ZŠ Seznámení žáků s cílem vyučovacích hodin bylo většinou nahrazeno informací o probíraném tématu, v některých hodinách bylo spojeno se zápisem do žákovských sešitů. Zápisy však nejsou ve všech předmětech důsledně vyžadovány a kontrolovány. Žákovské sešity mají proto nesourodou obsahovou i estetickou úroveň. V materiální podpoře výuky často chybělo využívání nástěnných názorných pomůcek, technika byla využívána pouze prezentačním způsobem, bez aktivního zapojení žáků. 7

8 8 Výrazně vyšší kvalitu měly sledované hodiny jazyků, a to po stránce metodické i motivační, což se odráželo v zájmu žáků o výuku. Žáci byli rovněž v těchto hodinách kvalitně připravováni na práci s textem. V ostatních hodinách naukových předmětů převažovala frontální forma práce. Pokud nebyla alespoň doplněna samostatnou prací žáků, docházelo ke sníženému zájmu žáků o výuku, neboť žáci nebyli dostatečně aktivizováni, motivováni a zaměstnáni. Převažovalo mluvené slovo učitelů, které žáci pouze doplňovali. Souvislejší projevy žáků nezazněly. Malá pozornost byla v několika hodinách věnována úvodnímu opakování a návaznosti na probrané učivo. Systemizace znalostí žáků v závěrech hodin zcela chyběla, stejně jako prostor pro sebehodnocení žáků a závěrečné hodnocení práce jednotlivců. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů jsou funkční a účinné. Organizace vzdělávání v MŠ a ZŠ je po provedených změnách v souladu s platnými právními předpisy, je účelná a dobře fungující. Odpovídá podmínkám školy a potřebám dojíždějících žáků. Podpora rozvoje osobnosti dětí a žáků je systematická a účinná. Nadstandardní aktivity v MŠ a rozvíjení kladného vztahu žáků k technickým a přírodovědným oborům a manuálním činnostem jsou příkladné. Výuka v MŠ, na 1. stupni ZŠ a výuka jazyků a naukových předmětů na 2. stupni ZŠ je celkově hodnocena jako standardní. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků a systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Z předložené dokumentace MŠ je patrné, že učitelky se pravidelně zabývají hodnocením a analýzou výsledků vzdělávání dětí. Vedou přehledně diagnostické záznamy o všech dětech. Pro dítě s odkladem školní docházky a zdravotním postižením zpracovaly IVP a vedou záznamy o průběhu vzdělávání a pokrocích dítěte. Škola má vhodně stanovená základní pravidla pedagogické evaluace. Žáci jsou při výuce i na vysvědčení hodnoceni známkami, slovní hodnocení škola umožňuje na žádost zákonných zástupců žáků. Na 1. stupni jsou využívány také motivační formy hodnocení - obrázková razítka. Kontrolou žákovských knížek bylo zjištěno, že klasifikace je průběžná a její četnost je dostatečná. Ze zápisů však nevyplývá, z jakého konkrétního učiva žák známku dostal. Obsah učiva je nahrazován pojmenováním metody prověřování znalostí, například diktát,

9 opakování, pětiminutovka. Pravidelné hodnocení není prováděno ve výchovných předmětech (tělesná, hudební a výtvarná výchova), což snižuje informovanost zákonných zástupců. Systémové hodnocení vlastních výsledků vzdělávání formou srovnávacích testů škola v současné době neprovádí. Využila však pilotní testování v rámci projektu a ve školním roce 2012/2013 v omezené míře i testování čtenářské gramotnosti formou komerčních testů. Zpětnou vazbou je pro školu úspěšnost žáků po přechodu na střední školy. Systematické hodnocení výsledků vzdělávání žáků a systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy je funkční. Další zjištění Stravovací služby pro děti, žáky a zaměstnance školy zajišťuje ŠJ na dvou pracovištích. Hodnocení činnosti bylo provedeno na pracovišti při ZŠ. Rozsah poskytovaných služeb odpovídá údajům ve zřizovací listině a zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Školní stravování ve ŠJ ZŠ se v kontrolovaném období září 2014 až únor 2015 řídilo výživovými normami. Podmínky pro provoz školního stravování byly stanoveny ve vnitřním řádu ŠJ ZŠ, v době kontroly byly dodrženy. Doklady o činnosti ŠJ ZŠ za únor 2015 obsahovaly všechny požadované náležitosti. V době provozu byl zajištěn pedagogický dohled nad žáky. Stravovací služby ve školní jídelně při základní škole byly poskytovány na standardní úrovni. Silné stránky školy Závěry Škola aktivně využívá možnosti projektů ESF, rozvojových programů a financování z dalších zdrojů. Vytvoření podmínek pro environmentální výchovu v MŠ je příkladné a navazuje na projekt moderní školní zahrady. Nadstandardní aktivity v MŠ a rozvíjení kladného vztahu žáků k technickým a přírodovědným oborům a manuálním činnostem kvalitně formují osobnost dětí a žáků. Škola systematicky propaguje studium technických oborů a vede žáky k zájmu o praktické činnosti. Slabé stránky školy V předškolním vzdělávání nejsou dostatečně využívány metody aktivního učení. Plánování denních aktivit nenavazuje na ŠVP PV. 9

10 Škola nemá vlastní tělocvičnu ani jiná sportoviště, což je společně s velkým počtem dojíždějících žáků omezujícím faktorem při tvorbě rozvrhu a dodržování zásad psychohygieny. Ve výuce na 2. stupni ZŠ nejsou převažující metody a formy práce aktivizační. Na obou stupních ZŠ není dodržována požadovaná struktura vyučovacích hodin, žáci nejsou vedeni k sebehodnocení. Zásadní odstraněné a na místě neodstranitelné nedostatky ŠVP PV, ŠVP ŠD, školní řád MŠ, vnitřní řád ŠD a knihy úrazů jsou po doplnění chybějících údajů v souladu s platnými právními předpisy. Návrhy na zlepšení Vést povinnou dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. Při kontrolní činnosti se zaměřit na dodržování požadované struktury vyučovacích hodin, aktivizační metody a formy výuky a materiální podporu výuky. Zvážit vhodnost organizování hodin matematiky ve třídě školní družiny. Ke sledování vlastních výsledků vzdělávání využívat pro školu dostupné formy testování žáků. Zhodnocení vývoje školy od data poslední inspekční činnosti Byla provedena rekonstrukce dětského hřiště a zahrady MŠ. Prostředky získané z řady projektů byly využity zejména na vybavení školy moderní technikou a rekonstrukci učebny fyziky. Pedagogický sbor je nyní stabilizovaný a plně kvalifikovaný. Ředitel školy získal stálé a významné sponzory, obnovil vydávání školního časopisu a rozvinul spolupráci s okolními školami. Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Zřizovací listina ze dne s účinností od Rozhodnutí MŠMT, čj. MSMT 3828/ , ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od ze dne (změna ředitele školy) 3. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čj /SM/2014-4, ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od ze dne (nejvyšší povolený počet dětí v MŠ) 10

11 4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Jmenování do funkce ředitele školy ze dne Osvědčení ředitele školy o absolvování Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení ze dne 10. května Výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ vydaná na dobu neurčitou ze dne Výjimka z počtu žáků ve třídách ZŠ na školní rok 2014/2015 vydaná dne ŠVP PV, ŠVP ZV a ŠVP ŠD platné ve školním roce 2014/ Přehledy výchovně vzdělávací práce dvou oddělení ŠD vedené ve školním roce 2014/ Doklady o rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělání vydané ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 (vzorek) 12. Doklady o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 (vzorek) 13. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ platná pro školní rok 2014/ Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2012/2013 a 2013/ Školní matrika MŠ a ZŠ vedená ve školním roce 2014/ Třídní výkazy a katalogové listy žáků vedené ve školním roce 2014/ Rozvrhy hodin ZŠ platné ve školním roce 2014/ Školní řády ZŠ a MŠ, vnitřní řády ŠD a ŠJ platné ve školním roce 2014/ Záznamové archy z hospitační činnosti ředitele školy v ZŠ (vzorek) 20. Přehledy docházky dětí do MŠ vedené ve školním roce 2014/ Záznamy o dětech vedené ve školním roce 2014/ Individuální vzdělávací plány žáků se zdravotním postižením platné ke dni inspekce 23. Dokumentace k projektům, soutěžím a prezentaci školy pro školní roky 2013/2014 a 2014/ Strategie rozvoje školy na léta Organizační schéma řízení školy platné ve školním roce 2014/ Provozní řády odborných učeben platné ve školním roce 2014/

12 27. Pracovní náplně pedagogických pracovníků školy platné ve školním roce 2014/2015 (vzorek) 28. Záznamy z jednání pedagogické rady vedené ve školním roce 2013/2014 a 2014/ Kopie dokladů o dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků a jejich osvědčení o absolvování vzdělávacích akcích 30. Plán DVPP na školní rok 2014/ Knihy úrazů ZŠ a MŠ vedené ve školním roce 2014/ Protokol o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně provedené dne Protokol o odborné technické kontrole zařízení dětského hřiště provozovaného MŠ provedené dne Traumatologický plán s účinností od 1. září Příkaz č. 1/2014 ředitele školy k provedení komplexních prověrek bezpečnosti práce ze dne Zpráva z prověrky BOZ provedené dne Příkaz č. 2/2014 ředitele školy k odstranění závad zjištěných při prověrce BOZ dne Třídní knihy ZŠ a MŠ vedené ve školním roce 2014/ Minimální preventivní program pro školní rok 2014/ Žákovské knížky a deníčky vedené ve školním roce 2014/2015 (vzorek) 41. Výkaz R o ředitelství škol podle stavu k Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle stavu k Výkaz M 3 o základní škole podle stavu k Výkaz Z 2-01 o školní družině školním klubu podle stavu k Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro roky 2012, 2013 a Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci rozvojových programů MŠMT v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2012, 2013 a Účetní závěrky sestavené k , k a k

13 49. Čtvrtletní výkazy P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za roky 2012, 2013 a Hlavní knihy účetnictví za roky 2012, 2013 a Kalkulace jídel platná pro školní rok 2014/ Výživové normy za září 2014 až únor Přehledy připravovaných jídel v lednu a únoru Uzávěrka ŠJ ZŠ za únor 2015 Poučení Podle 174 odst. 10 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Wonkova 1142, Hradec Králové, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Královéhradeckém inspektorátu České školní inspekce. 13

14 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Martin Bartoš, školní inspektor.. Mgr. Jana Hanáčková, školní inspektorka.. Mgr. Radomíra Bartošová, školní inspektorka.. Bc. Věra Jiránková, kontrolní pracovnice.. Bc. Stanislava Krčková, kontrolní pracovnice.. V Trutnově. Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Mgr. Petr Hlava, ředitel školy V Trutnově. 14

15

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-752/11-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-752/11-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-752/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-89/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-89/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-89/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75 017 644 Identifikátor 650 042 921 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-695/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-695/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-695/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Pohoří vykonávající činnost školy: Sídlo: Pohoří 76, 518 01 Dobruška IČ: 70 188

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-388/15-H. Mateřská škola, Veliš. Jitkou Votýpkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-388/15-H. Mateřská škola, Veliš. Jitkou Votýpkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-388/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola, Veliš Sídlo 507 21 Veliš 40 E-mail právnické osoby IČ 70 983 151 ms.velis@seznam.cz Identifikátor 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-33/15-H. Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-33/15-H. Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Identifikátor školy: 600 077 390 Termín konání orientační inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2929/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Vojkovice, okres Mělník Sídlo Vojkovice 140, okres Mělník, 277 44 E-mail právnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov 664 32 Vranov 85 Identifikátor školy: 600 111 229 Termín konání inspekce: 5. 6.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Identifikátor: 600135900 Termín konání

Více