Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H"

Transkript

1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo právnické osoby IČO Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104, Chvalkovice Identifikátor Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Příspěvková organizace Mgr. Petrem Hlavou, ředitelem školy Obec Chvalkovice Chvalkovice 104, Chvalkovice Velká Bukovina 65, Chvalkovice Termín inspekční činnosti březen 2015 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti dne 10. března Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

2 Charakteristika 2 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod (dále škola) vykonává činnost mateřské školy (dále MŠ), základní školy (dále ZŠ), školní družiny (dále ŠD) a školních jídelen (dále ŠJ). Činnost školy je realizována ve dvou objektech vzdálených 1,5 km. V době inspekce se ve dvou třídách MŠ vzdělávalo 35 dětí. Základní školu navštěvovalo 112 žáků (61 na prvním stupni, 51 na druhém stupni). Do dvou oddělení ŠD bylo přihlášeno 54 žáků. Do školy dojíždějí i děti a žáci z okolních obcí. Zákonní zástupci dětí i žáků a ostatní zájemci se mohou o škole informovat na školních internetových stránkách (www.zschvalkovice.cz) a prostřednictvím školního časopisu. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Vzdělávací proces v MŠ je se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV). Žáci ZŠ se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). Zájmové vzdělávání v ŠD je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu školní družiny (dále ŠVP ŠD). Jejich kompletní verze jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a jsou k dispozici i v prostorách školy. ŠVP PV je po dopracování chybějících pasáží v průběhu inspekční činnosti (dále IČ) v souladu s Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). V dokumentu chyběla charakteristika tříd, vymezení řídících kompetencí a konkrétní struktura evaluačního systému. Aktuální znění ŠVP ZV obsahovalo všechny náležitosti dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). ŠVP ŠD a vnitřní řád ŠD jsou po dopracování chybějících pasáží v průběhu IČ v souladu s platnými právními předpisy. V ŠVP ŠD chyběla délka a formy vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání, podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popis materiálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Ve vnitřním řádu ŠD chyběly podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků, práva žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogy, ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací a násilím. Ředitel školy, který je ve funkci od roku 2011, splňuje stanovené předpoklady pro výkon činnosti. Při řízení školy úzce spolupracuje se statutární zástupkyní ředitele, která je zároveň vedoucí učitelkou MŠ, a s vedoucí školní jídelny. Ředitel sestavuje roční plán činnosti, který koresponduje s kvalitně zpracovanou koncepcí rozvoje školy do roku Předávání informací se ve škole uskutečňuje ústní i písemnou formou prostřednictvím pedagogických rad a zejména každodenního osobního styku všech zaměstnanců. Povinná dokumentace ZŠ je vedena v souladu s právními předpisy.

3 Ředitel školy vypracoval systém podpory začínajících a nových učitelů. Hospitační činnost v ZŠ vykonává ředitel školy a vede o ní přehledné písemné výstupy. Ředitel školy aktivně a účelně vyhledává finanční zdroje, za krátký čas působení ve funkci se mu podařilo vytvořit síť sponzorů. Vedoucí učitelka MŠ má dlouhodobé zkušenosti s řízením MŠ. Pro zajištění kvalitních podmínek k předškolnímu vzdělávání nebyla v MŠ vytvořena účelná organizační struktura. Režim dne plně neodpovídal současným požadavkům na předškolní vzdělávání (převážnou většinu dne se děti vzdělávaly společně a nebyly rozděleny do dvou tříd). V průběhu inspekce byly uvedené nedostatky odstraněny. V povinné dokumentaci MŠ byly shledány nedostatky. Školní řád neobsahoval povinnosti dětí, pracovnice MŠ s ním byly prokazatelně seznámeny až v průběhu inspekce. Kniha úrazů neobsahovala všechny náležitosti požadované právními předpisy. Uvedené nedostatky byly v průběhu inspekce odstraněny. Vedoucí učitelka hodnotí dvakrát ročně práci všech zaměstnanců formou hospitační činnosti a orientačních vstupů. Zápisy v třídních knihách nejsou přehledné a neodpovídají skutečnému dennímu programu. Škola systematicky a účinně spolupracuje se všemi zákonnými partnery (zřizovatel, zákonní zástupci dětí a žáků, školská rada). Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků je v mnoha oblastech nadstandardní, o čemž svědčí certifikát školy Rodiče vítáni. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů škola úzce a soustavně kooperuje se školskými poradenskými zařízeními. Soustavnou spoluprací se středními odbornými školami se škole úspěšně daří podporovat rozvoj polytechnické výchovy. Stabilními partnery školy jsou místní firmy, které ji podporují materiálně i finančně. Pedagogický sbor školy tvoří 15 pedagogických pracovníků. V ZŠ se na výuce podílí 10 učitelů, v MŠ působí 3 učitelky a zájmové vzdělávání ve ŠD zajišťují 2 vychovatelky. Všichni splňují odbornou kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) organizuje ředitel školy podle zpracovaného plánu. Při výběru vzdělávacích akcí přihlíží zejména ke koncepčním záměrům školy, ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám a finančním možnostem školy. Z předložených osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí vyplývá, že se pedagogové vzdělávají průběžně a pravidelně. V letošním školním roce je DVPP zaměřeno na prohlubování odborné kvalifikace, výskyt sociálně patologických jevů, zajištění BOZ dětí a žáků, ekologickou výchovu, předškolní vzdělávání, kariérní systém učitelů a školskou legislativu. Budova MŠ je nově zrekonstruovaná. Výuka probíhá ve dvou třídách, které mají společnou ložnici a jídelnu. V obou třídách je dostatek hraček a učebních pomůcek, které rozvíjejí tvořivost, logické uvažování, smyslové vnímání a podporují rozvoj všech gramotností. V loňském roce došlo rovněž k celkové rekonstrukci zahrady MŠ a její úpravě na hřiště 3

4 v přírodním stylu. Zahrada je vybavena herními prvky především z přírodních materiálů a poskytuje dostatek možností k rozvoji pohybové a environmetální výchovy. V jednopatrové budově ZŠ slouží k výuce sedm kmenových tříd, několik odborných učeben a třída školní družiny. Prostředí školy je esteticky podnětné, vyzdobené žákovskými pracemi a množstvím obrazových materiálů. Učebna fyziky a chemie prošla celkovou rekonstrukcí. Je vybavena novým nábytkem, dataprojektorem a pracovním pultem s přívodem vody. Zapojením školy do projektů financovaných z ESF došlo ke zlepšení materiálních podmínek ve vybavení výpočetní technikou. Ve třídách a učebnách je celkem pět interaktivních tabulí, dostatek počítačů, dataprojektorů i interaktivních dataprojektorů. Postupně dochází k obměně žákovského nábytku, učebnic a učebních pomůcek. Při výuce výchovných předmětů a při zájmovém vzdělávání je možné využít i keramickou pec. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici nedaleký sportovní areál v majetku zřizovatele. Podmínky zajištění BOZ jsou dostatečně zapracovány ve školních řádech MŠ a ZŠ, vnitřních řádech ŠD a ŠJ a dalších interních směrnicích. Ze zápisů v třídních knihách je zřejmé, že děti i žáci jsou při školních i mimoškolních aktivitách s těmito pravidly seznamováni. Ve spolupráci s osobou odborně způsobilou jsou pravidelně prováděny odborné technické prohlídky. Prověrky BOZ probíhají pravidelně a následně jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných závad. Kontrolovaná povinná dokumentace BOZ byla v souladu s platnými právními předpisy. V uplynulém období škola hospodařila s finančními prostředky z více zdrojů. Dotace ze státního rozpočtu přidělené na přímé výdaje na vzdělávání a na rozvojové programy použila na úhradu mzdových výdajů, obnovu fondu učebnic, učebních pomůcek a na další výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů. Zřizovatel poskytoval příspěvky na provoz školy, finančně zajistil realizaci akcí spojených s opravami, údržbou a modernizací školních budov. Na rekonstrukci zahrady MŠ obdržel zřizovatel školy dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Čapí hnízdo. Příjmy z hlavní činnosti školy byly tvořeny tržbami za stravné, úplatou za předškolní vzdělávání a poplatky za zájmové vzdělávaní žáků. Vedení školy bylo velmi úspěšné v čerpání peněz z jiných zdrojů. Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF. Takto získané finanční prostředky byly účelně využity pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání. Od právnických a fyzických osob škola obdržela velmi hodnotné finanční a věcné dary. Všechny ŠVP, školní a vnitřní řády jsou po dopracování chybějících pasáží v souladu s platnými právními předpisy. Personální podmínky, finanční a materiální předpoklady jsou na standardní úrovni. Prostředí pro děti a žáky je bezpečné. Škola významně využila možnosti projektů ESF, rozvojových programů a financování z dalších zdrojů. 4

5 Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Informace o vzdělávací nabídce jsou zveřejněny obvyklým způsobem. Přijímání ke vzdělávání probíhá v souladu s platnými právními předpisy, podmínky k přijímání i vzdělávaní v MŠ i ZŠ jsou rovné. Škola využívá vlastní adaptační program, který významně usnadňuje zařazení dětí do MŠ a jejich následný přechod do ZŠ. Výchovná poradkyně školy, která absolvovala kvalifikační studium, vede příkladně evidenci žáků se zdravotním postižením a individuálními vzdělávacími plány (dále IVP), což se pozitivně projevuje v kvalitě vzdělávacího procesu. Poradenská zařízení poskytují škole poradenskou i metodickou pomoc, a to konzultace pro učitele i zákonné zástupce žáků, případně provádějí vyšetření přímo ve škole. V letošním školním roce škola integruje 14 žáků se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají dle IVP. Jeden žák s poruchou chování má k dispozici asistentku pedagoga v rozsahu čtyř hodin týdně. Reedukace specifických poruch učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je odborně zajištěna. Při změně vzdělávacího programu (přestup z jiné školy) poskytuje škola žákovi individuální pomoc včetně doučování a úzce spolupracuje s rodinou žáka. V případě školní neúspěšnosti je rovněž navázána okamžitá spolupráce se zákonnými zástupci. Poradenství v oblasti profesní orientace žáků je kvalifikovaně zajištěno, škola kooperuje zejména se spádovým kontaktním pracovištěm úřadu práce a řadou středních škol a firem. Prevence sociálně patologických jevů vychází z přehledně zpracovaného minimálního preventivního programu. Témata prevence jsou integrována do výuky a jsou realizována také formou třídnických hodin a projektových dnů. V současné době škola řeší pouze problémy dvou jednotlivců, což svědčí o kvalitní preventivní práci všech pedagogů. V oblasti zdravé výživy se rozbíhá rovněž užší spolupráce se školní jídelnou. Organizace výuky v MŠ nebyla při zahájení inspekce v souladu s požadavky na vzdělávání dle RVP PV. Spojování tříd v průběhu dne způsobovalo překračování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě. Vedení školy přijalo již v průběhu inspekce účinná opatření a tento nedostatek byl odstraněn. Poměr spontánních a řízených činností byl většinou v rovnováze. Dětem v posledním roce před zahájením školní docházky bylo vhodně umožněno nahradit odpočinek na lehátku jinou činností. Disponibilními hodinami jsou v ZŠ posíleny všechny vzdělávací oblasti. Pro organizaci vzdělávání je limitujícím faktorem nízký počet žáků v jednotlivých ročnících. Pro výuku výchovných předmětů je nutné spojovat jednotlivé ročníky napříč celou školou. Při tvorbě rozvrhu hodin je dalším omezujícím faktorem absence vlastní tělocvičny. Škola se musí přizpůsobovat pravidlům i časovému rozvrhu obecního sportovního zařízení. Rozvrh je dále přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků, na kterých je škola existenčně závislá. Začátek vyučování je proto posunut na 7:30 hodin. Zkráceny jsou dvě přestávky mezi jednotlivými hodinami a přestávka na oběd. Organizace vzdělávání zohledňuje ztížené místní podmínky školy a odpovídá platným právním předpisům. 5

6 Třídní schůzky se konají pětkrát ročně. Díky vstřícné komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci žáků získala škola značku Rodiče vítáni. MŠ se v souladu s prioritami ŠVP PV příkladně zaměřuje na rozvoj environmentální výchovy. Projekt Čapí hnízdo je založen na prožitkovém učení, pozorování změn v přírodě a pěstování rostlin. Nadstandardem je výuka hry na zobcovou flétnu a základů anglického jazyka. Děti se rovněž účastní předplaveckého výcviku. Dalším pozitivem je využívání speciálního akreditovaného stimulačního programu pro děti předškolního věku, který účinně rozvíjí jejich osobnost zejména nácvikem nových pohybových stereotypů a komunikačních dovedností a stimulací dílčích funkcí (zrak, sluch, orientace v prostoru). ZŠ podporuje akce, které rozvíjejí kladný vztah žáků k vědeckým disciplínám a technickým oborům. Žáci mají možnost realizovat se v kroužcích a projektech zaměřených na ekologii, přírodní vědy, chemii a technické a řemeslné dovednosti, účastnit se exkurzí do výrobních podniků a středních škol s technickým zaměřením. Řada školních projektů je zaměřena na anglický jazyk, čtenářskou gramotnost, environmentální výchovu a zdravý životní styl. V přípravné fázi je školní projekt etické výchovy. Vysokou úspěšnost mají žáci školy v korespondenčních soutěžích z anglického jazyka a polytechnických soutěžích. Počet školních zájmových kroužků ZŠ odpovídá finančním možnostem školy. Zájmové kroužky jsou zaměřeny na hudební výchovu, manuální a výtvarné dovednosti, přírodní vědy a pohybové dovednosti. Žáci školy se podílejí na menších akcích ve spolupráci s obcí, účastní se výletů, exkurzí, škol v přírodě, adaptačních pobytů, jazykových zájezdů a sportovních kurzů. Škola organizuje pro žáky několikrát ročně i poznávací a rekreační zájezdy o víkendech. Průběh vzdělávání v MŠ Plánování průběhu předškolního vzdělávání nebylo systematické a nenavazuje na obsahovou stránku ŠVP PV. Zamýšlené vzdělávací cíle nerespektovaly všech pět vzdělávacích oblastí v MŠ. Motivace dětí k činnostem měla v obou třídách odpovídající úroveň. Učitelky aktivovaly děti pomocí nabídky hraček, pomůcek a náčiní, motivovaly děti k učení převážně v rámci řízených činností. Při ranních spontánních činnostech měly děti k dispozici dostatečný výběr hraček, knih, logických a společenských her, výtvarného a didaktického materiálu. Učitelky účelně a efektivně používaly i audiovizuální a výpočetní techniku. Spontánním činnostem byl věnován dostatečný prostor. Pro práci v řízených vzdělávacích blocích učitelky nepoužívaly vždy vhodné metody a formy práce. Převažovala práce frontální, děti většinou postupně plnily jednotně zadávané 6

7 úkoly. Hromadně organizovaný způsob výuky nejstarších dětí při řízených činnostech dostatečně nezohledňoval jejich rozdílné potřeby a zájmy. Role učitelek byla příliš dominantní, nové poznatky byly dětem předávány většinou v hotové podobě, učitelky jim neumožnily žádnou alternativní činnost. Děti neměly možnost do denního programu aktivně zasahovat. Hodnocení dětí učitelkami probíhalo průběžně a bylo motivační. K sebehodnocení děti nebyly vedeny. Komunikační dovednosti děti rozvíjely převážně mezi sebou. Jemnou motoriku si systematicky procvičovaly hrou se stavebnicemi, manipulací s předměty a výtvarným materiálem. Pohybové dovednosti dětí ve třídě i při pobytu venku byly rozvíjeny pravidelně a účinně. Děti byly přiměřeně k věku vedeny k samoobslužným činnostem. Průběh vzdělávání na prvním stupni ZŠ Seznámení žáků s cílem hodiny bylo zaznamenáno zhruba v polovině sledovaných hodin. Ve všech hodinách se učitelky snažily žáky s úspěchem aktivovat i motivovat, a to v úvodu i během celého průběhu výuky. Ve všech hospitovaných hodinách panovala tvůrčí, přátelská a podnětná atmosféra dokreslená profesionální hlasovou prací všech učitelek. Významným motivačním prvkem bylo kladné formativní hodnocení žáků. Výuka byla organizována kreativně s využitím všech pedagogických zásad. Ve sledovaných hodinách převažovala frontální metoda výuky vhodně kombinovaná se skupinovými nebo individuálními činnostmi. Žáci měli k dispozici dostatek podpůrných výukových materiálů i názorných pomůcek, zadávané úkoly měly v převážné většině i kvalitní zrakovou oporu. Organizace hodiny matematiky ve třídě ŠD nebyla didakticky vhodná. Žáci měli dostatek příležitostí k vyjádření vlastního názoru, vyučující dbali na rozvoj jejich komunikačních dovedností a kvalitně dokázali zařazovat mezipředmětové vztahy. Účinně byla rozvíjena rovněž gramotnost čtenářská, matematická a sociální. Negativem bylo minimální využívání prezentační a výpočetní techniky. Ve většině hodin neproběhlo závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení, žáci měli málo prostoru pro vlastní nebo vzájemné hodnocení. Výuka jazyků a naukových předmětů na 2. stupni ZŠ Seznámení žáků s cílem vyučovacích hodin bylo většinou nahrazeno informací o probíraném tématu, v některých hodinách bylo spojeno se zápisem do žákovských sešitů. Zápisy však nejsou ve všech předmětech důsledně vyžadovány a kontrolovány. Žákovské sešity mají proto nesourodou obsahovou i estetickou úroveň. V materiální podpoře výuky často chybělo využívání nástěnných názorných pomůcek, technika byla využívána pouze prezentačním způsobem, bez aktivního zapojení žáků. 7

8 8 Výrazně vyšší kvalitu měly sledované hodiny jazyků, a to po stránce metodické i motivační, což se odráželo v zájmu žáků o výuku. Žáci byli rovněž v těchto hodinách kvalitně připravováni na práci s textem. V ostatních hodinách naukových předmětů převažovala frontální forma práce. Pokud nebyla alespoň doplněna samostatnou prací žáků, docházelo ke sníženému zájmu žáků o výuku, neboť žáci nebyli dostatečně aktivizováni, motivováni a zaměstnáni. Převažovalo mluvené slovo učitelů, které žáci pouze doplňovali. Souvislejší projevy žáků nezazněly. Malá pozornost byla v několika hodinách věnována úvodnímu opakování a návaznosti na probrané učivo. Systemizace znalostí žáků v závěrech hodin zcela chyběla, stejně jako prostor pro sebehodnocení žáků a závěrečné hodnocení práce jednotlivců. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů jsou funkční a účinné. Organizace vzdělávání v MŠ a ZŠ je po provedených změnách v souladu s platnými právními předpisy, je účelná a dobře fungující. Odpovídá podmínkám školy a potřebám dojíždějících žáků. Podpora rozvoje osobnosti dětí a žáků je systematická a účinná. Nadstandardní aktivity v MŠ a rozvíjení kladného vztahu žáků k technickým a přírodovědným oborům a manuálním činnostem jsou příkladné. Výuka v MŠ, na 1. stupni ZŠ a výuka jazyků a naukových předmětů na 2. stupni ZŠ je celkově hodnocena jako standardní. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků a systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Z předložené dokumentace MŠ je patrné, že učitelky se pravidelně zabývají hodnocením a analýzou výsledků vzdělávání dětí. Vedou přehledně diagnostické záznamy o všech dětech. Pro dítě s odkladem školní docházky a zdravotním postižením zpracovaly IVP a vedou záznamy o průběhu vzdělávání a pokrocích dítěte. Škola má vhodně stanovená základní pravidla pedagogické evaluace. Žáci jsou při výuce i na vysvědčení hodnoceni známkami, slovní hodnocení škola umožňuje na žádost zákonných zástupců žáků. Na 1. stupni jsou využívány také motivační formy hodnocení - obrázková razítka. Kontrolou žákovských knížek bylo zjištěno, že klasifikace je průběžná a její četnost je dostatečná. Ze zápisů však nevyplývá, z jakého konkrétního učiva žák známku dostal. Obsah učiva je nahrazován pojmenováním metody prověřování znalostí, například diktát,

9 opakování, pětiminutovka. Pravidelné hodnocení není prováděno ve výchovných předmětech (tělesná, hudební a výtvarná výchova), což snižuje informovanost zákonných zástupců. Systémové hodnocení vlastních výsledků vzdělávání formou srovnávacích testů škola v současné době neprovádí. Využila však pilotní testování v rámci projektu a ve školním roce 2012/2013 v omezené míře i testování čtenářské gramotnosti formou komerčních testů. Zpětnou vazbou je pro školu úspěšnost žáků po přechodu na střední školy. Systematické hodnocení výsledků vzdělávání žáků a systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy je funkční. Další zjištění Stravovací služby pro děti, žáky a zaměstnance školy zajišťuje ŠJ na dvou pracovištích. Hodnocení činnosti bylo provedeno na pracovišti při ZŠ. Rozsah poskytovaných služeb odpovídá údajům ve zřizovací listině a zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Školní stravování ve ŠJ ZŠ se v kontrolovaném období září 2014 až únor 2015 řídilo výživovými normami. Podmínky pro provoz školního stravování byly stanoveny ve vnitřním řádu ŠJ ZŠ, v době kontroly byly dodrženy. Doklady o činnosti ŠJ ZŠ za únor 2015 obsahovaly všechny požadované náležitosti. V době provozu byl zajištěn pedagogický dohled nad žáky. Stravovací služby ve školní jídelně při základní škole byly poskytovány na standardní úrovni. Silné stránky školy Závěry Škola aktivně využívá možnosti projektů ESF, rozvojových programů a financování z dalších zdrojů. Vytvoření podmínek pro environmentální výchovu v MŠ je příkladné a navazuje na projekt moderní školní zahrady. Nadstandardní aktivity v MŠ a rozvíjení kladného vztahu žáků k technickým a přírodovědným oborům a manuálním činnostem kvalitně formují osobnost dětí a žáků. Škola systematicky propaguje studium technických oborů a vede žáky k zájmu o praktické činnosti. Slabé stránky školy V předškolním vzdělávání nejsou dostatečně využívány metody aktivního učení. Plánování denních aktivit nenavazuje na ŠVP PV. 9

10 Škola nemá vlastní tělocvičnu ani jiná sportoviště, což je společně s velkým počtem dojíždějících žáků omezujícím faktorem při tvorbě rozvrhu a dodržování zásad psychohygieny. Ve výuce na 2. stupni ZŠ nejsou převažující metody a formy práce aktivizační. Na obou stupních ZŠ není dodržována požadovaná struktura vyučovacích hodin, žáci nejsou vedeni k sebehodnocení. Zásadní odstraněné a na místě neodstranitelné nedostatky ŠVP PV, ŠVP ŠD, školní řád MŠ, vnitřní řád ŠD a knihy úrazů jsou po doplnění chybějících údajů v souladu s platnými právními předpisy. Návrhy na zlepšení Vést povinnou dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. Při kontrolní činnosti se zaměřit na dodržování požadované struktury vyučovacích hodin, aktivizační metody a formy výuky a materiální podporu výuky. Zvážit vhodnost organizování hodin matematiky ve třídě školní družiny. Ke sledování vlastních výsledků vzdělávání využívat pro školu dostupné formy testování žáků. Zhodnocení vývoje školy od data poslední inspekční činnosti Byla provedena rekonstrukce dětského hřiště a zahrady MŠ. Prostředky získané z řady projektů byly využity zejména na vybavení školy moderní technikou a rekonstrukci učebny fyziky. Pedagogický sbor je nyní stabilizovaný a plně kvalifikovaný. Ředitel školy získal stálé a významné sponzory, obnovil vydávání školního časopisu a rozvinul spolupráci s okolními školami. Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Zřizovací listina ze dne s účinností od Rozhodnutí MŠMT, čj. MSMT 3828/ , ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od ze dne (změna ředitele školy) 3. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čj /SM/2014-4, ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od ze dne (nejvyšší povolený počet dětí v MŠ) 10

11 4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Jmenování do funkce ředitele školy ze dne Osvědčení ředitele školy o absolvování Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení ze dne 10. května Výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ vydaná na dobu neurčitou ze dne Výjimka z počtu žáků ve třídách ZŠ na školní rok 2014/2015 vydaná dne ŠVP PV, ŠVP ZV a ŠVP ŠD platné ve školním roce 2014/ Přehledy výchovně vzdělávací práce dvou oddělení ŠD vedené ve školním roce 2014/ Doklady o rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělání vydané ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 (vzorek) 12. Doklady o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 (vzorek) 13. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ platná pro školní rok 2014/ Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2012/2013 a 2013/ Školní matrika MŠ a ZŠ vedená ve školním roce 2014/ Třídní výkazy a katalogové listy žáků vedené ve školním roce 2014/ Rozvrhy hodin ZŠ platné ve školním roce 2014/ Školní řády ZŠ a MŠ, vnitřní řády ŠD a ŠJ platné ve školním roce 2014/ Záznamové archy z hospitační činnosti ředitele školy v ZŠ (vzorek) 20. Přehledy docházky dětí do MŠ vedené ve školním roce 2014/ Záznamy o dětech vedené ve školním roce 2014/ Individuální vzdělávací plány žáků se zdravotním postižením platné ke dni inspekce 23. Dokumentace k projektům, soutěžím a prezentaci školy pro školní roky 2013/2014 a 2014/ Strategie rozvoje školy na léta Organizační schéma řízení školy platné ve školním roce 2014/ Provozní řády odborných učeben platné ve školním roce 2014/

12 27. Pracovní náplně pedagogických pracovníků školy platné ve školním roce 2014/2015 (vzorek) 28. Záznamy z jednání pedagogické rady vedené ve školním roce 2013/2014 a 2014/ Kopie dokladů o dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků a jejich osvědčení o absolvování vzdělávacích akcích 30. Plán DVPP na školní rok 2014/ Knihy úrazů ZŠ a MŠ vedené ve školním roce 2014/ Protokol o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně provedené dne Protokol o odborné technické kontrole zařízení dětského hřiště provozovaného MŠ provedené dne Traumatologický plán s účinností od 1. září Příkaz č. 1/2014 ředitele školy k provedení komplexních prověrek bezpečnosti práce ze dne Zpráva z prověrky BOZ provedené dne Příkaz č. 2/2014 ředitele školy k odstranění závad zjištěných při prověrce BOZ dne Třídní knihy ZŠ a MŠ vedené ve školním roce 2014/ Minimální preventivní program pro školní rok 2014/ Žákovské knížky a deníčky vedené ve školním roce 2014/2015 (vzorek) 41. Výkaz R o ředitelství škol podle stavu k Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle stavu k Výkaz M 3 o základní škole podle stavu k Výkaz Z 2-01 o školní družině školním klubu podle stavu k Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro roky 2012, 2013 a Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci rozvojových programů MŠMT v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2012, 2013 a Účetní závěrky sestavené k , k a k

13 49. Čtvrtletní výkazy P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za roky 2012, 2013 a Hlavní knihy účetnictví za roky 2012, 2013 a Kalkulace jídel platná pro školní rok 2014/ Výživové normy za září 2014 až únor Přehledy připravovaných jídel v lednu a únoru Uzávěrka ŠJ ZŠ za únor 2015 Poučení Podle 174 odst. 10 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Wonkova 1142, Hradec Králové, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Královéhradeckém inspektorátu České školní inspekce. 13

14 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Martin Bartoš, školní inspektor.. Mgr. Jana Hanáčková, školní inspektorka.. Mgr. Radomíra Bartošová, školní inspektorka.. Bc. Věra Jiránková, kontrolní pracovnice.. Bc. Stanislava Krčková, kontrolní pracovnice.. V Trutnově. Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Mgr. Petr Hlava, ředitel školy V Trutnově. 14

15

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1340/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466631 Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-171/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-991/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Základní škola Moravany, okres Pardubice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 160 164 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více