V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce

2 2

3 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce školy III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech IV. Organizační zabezpečení školního roku V. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VII. Údaje o výsledcích inspekce VIII. Přehled akcí IX. Spolupráce školy s rodiči X. Spolupráce se žákovskou radou XI. Minimální preventivní program XII. Výchova k volbě povolání XIII. Environmentální výchova XIV. Ochrana člověka za mimořádných událostí XV. Vzdělávání pedagogických pracovníků XVI. Hospodaření školy XVII. Ostatní údaje 3

4 I. Charakteristika školy Základní škola v Brandýse n.l.- Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilonového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny ( 2 žákovské a 1 učitelskou), 2 dílny, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal.v budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká 1750 Brandýs n.l.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 282 dívek a 295 chlapců. Ve škole bylo 26 tříd, z toho 16 tříd na 1.stupni, 10 tříd na 2.stupni. Na 1.stupni bylo 345 žáků, na 2.stupni 332 žáci. Školní družina měla 6 oddělení, z toho 4 částečná. Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 162. Na škole působilo 44 pedagogických pracovníků, z toho 35 učitelů, 3 asistenti pedagoga a 6 vychovatelek školní družiny. Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnanců. V uplynulém školním roce pracovalo ve škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce bylo využíváno 13 interaktivních tabulí /5 na 1.stupni, 8 na 2.stupni pracovna zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka (další interaktivní tabule byly instalovány během prázdnin v pracovně dějepisu, německého jazyka a výtvarné výchovy). Během prázdnin byla rovněž provedena výměna oken v pavilonu školní družiny (západní strana). II. Vzdělávací koncepce školy Ve školním roce 2010/2011 využívala škola v 1. 4., 6-9. ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola, v 5. ročníku vzdělávací program Základní škola. V souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění ( 44). Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderní informační technologie, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše uvedených 4

5 předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky.výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispívá k poznání regionální kultury a je podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volnočasové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy a cizích jazyků. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 139 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 140 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 279 žáků, což představuje 47,9 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání, zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů. Škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků v 5 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3.ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6.ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry, aerobik,volejbal, plavání, fotbal, basketbal). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 43. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosahovali velmi dobrých výsledků (viz str ). Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit ( informatika, sborový zpěv, cvičení z českého jazyka a matematiky, kroužek anglického jazyka, keramický a výtvarný kroužek). Všichni vyučující měli vypracované tématické plány. Kromě vymezení základního a rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderní technologie. Ve školním roce 2010/2011 integrovala škola 22 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 11 na I.stupni a 11 na II.stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou a s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. 5

6 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech 1.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 2.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 3.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 4.ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 5.ročník vzdělávací program Základní škola Rozšířená výuka hudební výchovy - učební plán č.j.21969/ ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 7.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 8.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 9.ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka jazyků IV. Organizační zabezpečení školního roku 1. Personální zajištění Ve školním roce 2010/20101působilo na škole 44 pedagogických pracovníků. Počet učitelů: 35 přepočteno na úvazky: 31, 8 Počet vychovatelů: 6 přepočteno na úvazky: 4, 0 Počet asistentů pedagoga: 3 přepočteno na úvazky: 1, 2 Počet kvalifikovaných učitelů: 30 přepočteno na úvazky 3, 45 Počet nekvalifikovaných učitelů: 5 /z toho 2 studující pedagogické fakulty/ Počet kvalifikovaných vychovatelů: 3 přepočteno na úvazky: 2,35 6

7 Počet nekvalifikovaných vychovatelů: 3 přepočteno na úvazky: 2, 2 Počet ostatních zaměstnanců: 10 přepočteno na úvazky: 9, 5 Počet zaměstnanců ŠJ: 6 přepočteno na úvazky: 5, 3 Vedení školy : třída stupeň aprobace úvazek pozice jméno třída stupeň aprobace úvazek ředitelka Kolářová Nina Č-A-R 5 zástupce ředitelky Mgr. Mašín Jiří Tv-Bv 7 výchovný poradce Mgr. Procházka Jiří CH-F 18 Učitelský sbor : jméno třída stupeň aprobace úvazek třídní učitel Mgr.Barvichová Milena st.-D 18 Mgr.Beníšková Eva st. 22 tř.uč. Mgr.Drevová Monika st. tř.uč. Mgr.Brázdová Helena Aj-Rj 24 tř.u. Mgr.Černá Nina 12 9 Vv 25 tř.u. Glezova-Crudu asistent pedagoga Mgr.Hájková Květa M-Tv 22 Mgr.Hatková Hana 12 9 Tv 22 tř.u. Mgr.Horvát Andrej 12 4 FFUK 19 Hrdinová Věra 12 8 Aj 25 Hybšová Jarmila st tř. Mgr.Knapová Zdena st.- Tv 20 1.tř. Kolářová Libuš e st tř. Mgr.Kotoučová Magdaléna 12 5 FTVS UK 22 Mgr.Kubešová Jarmila Čj 9 Mgr.Kubešová Šárka st.SPPg 20 1.tř. Mgr.Langerová Dana st. Hv + D 22 tř.u. Melichar Petr Melicharová Marcela Mgr.Misíková Marta st. 22 tř.u. Mgr.Nováková Eva st.- Tv 22 tř.uč.do

8 Mgr.Novotná Dana st. 22 tř.uč. Mgr.Pavličová Kateřina st. 20 tř.uč. Pechová Diana asistent pedagoga Mgr.Pillmaierová Jitka 12 9 Vv-R 22 tř.uč. Mgr.Poddaná Radka Čj-Ov 22 tř.uč. Mgr.Schreiberová Sylvie 9 5 SPPg PedFUK 18 asistent pedagoga Strankmüllerová Dominika 11 1 Stud.PedFUK 22 tř. uč. Mgr. Přibyl Jan 12 5 D-Z 26 tř.uč. Mgr. Marta Šimůnková tř. uč.od Mgr.Tluchořová Pavla 12 7 M-Ch 24 tř.uč. Mgr.Turecká Věra st.-Hv 22 tř.uč. Mgr.Vacková Ludmila st. Hv-Čj 24 tř.uč. PaedDr.Veselá Renata 12 9 PedF/Tv,Z/ 22 tř.uč. Mgr. Vrtišková Zuzana 12 2 MFF UK 22 tř.uč. Mgr.Váňová Dana Hv 24 tř.uč. Mgr.Zemanová Zdeňka st.-Hv-Aj 24 tř.uč. Mgr.Zpěváková Marie Ch-Př 24 tř.uč. Mgr. Součková Dana st. MD od Mgr.Lednická Dagmar st. MD od Mgr.Veselá Lenka st. Aj MD od Mgr.Tůmová Kamila 12 7 Hv MD od Mgr.Beranová Jana 12 6 Př.-Tv MD od Mgr. Lešinská Silvie st., Aj MD od 8

9 Školní družina: jméno třída stupeň úvazek Poznámka Halíková Ludmila vedoucí vychovatelka Glezova-Crudu Anna Chábková Šárka Votroubková Zdena Rejzlová Ivana Melichar Petr 8 10 Melicharová Marcela do Šimůnková Marta 8 12 od do Vaculová Kateřina 8 11 od MD Školní jídelna: jméno třída stupeň poznámka Úvazek Havlasová Miloslava 8 10 vedoucí školní jídelny 1,000 Krumerová Eva 4 10 kuchařka 0,875 Andršová Jana 3 11 pomocná kuchařka 0,875 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 4 11 vedoucí kuchařka 0,875 Turčániová Petra 3 6 pomocná kuchařka 0,875. Správní zaměstnanci: jméno třída stupeň poznámka Baricová Eva 2 12 uklízečka do Barica Jan 2 12 od 1.2. do Beranová Lenka 9 8 účetní Bisová Marcela 2 12 uklízečka Fišerová Květa 8 12 personalistka Machová Hana 2 11 uklízečka Procházka Michal 4 10 topič 0,5 9

10 Procházka Michal 5 10 školník Škriňová Iveta 2 10 uklízečka Šťastná Dagmar 2 7 uklízečka Švarcová Hana 2 10 uklízečka 2. Přidělení tříd a třídnictví Počet tříd : 26 Celkem žáků : 577 Dívek: 282 Chlapců: 295 třída počet žáků vyučující Poznámka I.A 21 Hybšová Jarmila I.B 19 Knapová Zdeňka RvHv/- I.C 21 Kolářová Libuše RvHv/- I.D 24 Kubešová Šárka RvHv II.A 21 Strankmullerová Dominika II.B 20 Pavličová Kateřina II.C 24 Beníšková Eva RvHv III.A 21 Langerová Dana III.B 18 Novotná Dana III.C 25 Misíková Marta RvHv IV.A 23 Vrtišková Zuzana IV.B 18 Nováková Eva/Šimůnková Marta IV.C 22 Turecká Věra RvHv V.A 25 Hatková Hana V.B 22 Veselá Renata V.C 21 Drevová Monika RvHv VI.A 19 Přibyl Jan VI.B 28 Pillmaierová Jitka RvJ VI.C 27 Vacková Ludmila RvJ VII.A 22 Černá Nina VII.B 26 Poddaná Radka RvJ VIII.A 20 Brázdová Helena 10

11 VIII.B 23 Tluchořová Pavla RvJ/- VIII.C 24 Zpěváková Marie RvJ IX. A 21 Zemanová Zdeňka IX. B 22 Váňová Dana RvJ 3. Odborně metodické komise Metodické sdružení : Eva Beníšková Český jazyk : Radka Poddaná Anglický jazyk : Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova : Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Hudební výchova : Dana Váňová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování : Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Německý jazyk : Jitka Pillmaierová 4. Správci sbírek 1.stupeň : Český jazyk : Anglický jazyk : Německý jazyk : Dějepis: Zeměpis : Přírodopis : Matematika: Chemie : Fyzika : Hudební výchova : Výtvarná výchova : Tělesná výchova : Pracovní vyučování: Rodinná výchova : Věra Turecká Ludmila Vacková Helena Brázdová Jitka Pillmaierová Milena Barvichová Věra Hrdinová Magdalena Kotoučová Květa Hájková Marie Zpěváková Jiří Procházka Dana Váňová Jitka Pillmaierová Jiří Mašín Andrej Horvát Andrej Horvát 11

12 Občanská výchova : Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Eva Nováková do Dana Langerová od st. : Ludmila Vacková Knihovna anglického jazyka : Zdena Zemanová Učitelská knihovna : Radka Poddaná 5. Správci pracoven a odborných učeben Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Zeměpis : Věra Hrdinová Matematika : Pavla Tluchořová Hudební výchova : Dana Váňová /MVD/ Ludmila Vacková /2.st./ Věra Turecká /1.st./ Přírodopis : Magdalena Kotoučová Cizí jazyky : Zdeňka Zemanová Helena Brázdová Počítačová pracovna : Radka Poddaná Školní kuchyně : Nina Černá Dílny : Andrej Horvát Dějepis : Milena Barvichová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová/ Nina Černá Německý jazyk : Nina Černá Český jazyk : Jarmila Kubešová Radka Poddaná Ludmila Vacková 6. Další funkce požární preventista : Jiří Mašín organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín Magdalena Kotoučová Květa Hájková Hana Hatková organizátoři kulturních akcí : Radka Poddaná Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová Zdeňka Zemanová inventarizační komise : Marie Zpěváková 12

13 Květa Fišerová Michal Procházka 7. Organizace školního roku 2010/2011 Školní rok 2010/2011 byl zahájen ve středu 1. září. Vyučování v 1.pololetí bylo ukončeno v pondělí Podzimní prázdniny : , Vánoční prázdniny : Vyučování začalo v pondělí Pololetní prázdniny : Jarní prázdniny : Velikonoční prázdniny : 21., /čtvrtek, pátek/ Ředitelské volno : , , Hlavní prázdniny : Období školního vyučování bylo ukončeno ve středu 30. června Termíny pedagogických rad V. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou Do první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy bylo zařazeno 46 žáků na základě zjištěného hudebního nadání a předpokladů pro úspěšné zvládnutí rozšířené hudební výchovy. Škola spolupracovala s mateřskými školami a s katedrou hudební výchovy PedFUK. Do šesté třídy s rozšířenou výukou jazyků bylo zařazeno 53 žáků na základě zájmu rodičů, doporučení vyučujícího a po posouzení nadání a předpokladů žáka ředitelkou školy. VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2010/2011 prospělo 569 žáků, neprospělo 8 žáků. S vyznamenáním prospělo 342 žáků. Druhý stupeň z chování na konci školního roku mělo 7 žáků. Třetí stupeň z chování na konci školního roku měli 4 žáci. Po ukončení 5. ročníku odešlo studovat na osmileté gymnázium 8 žáků / Gymnázium J.S. Machara: 6, Gymnázium Františka Palackého Neratovice: 2 /. Po ukončení 9. ročníku odešlo studovat na střední školy 37 žáků, na střední odborná učiliště 6 žáků 13

14 /Gymnázium: 8 žáků, SOŠ : 29 žáků /. Celkem ukončilo povinnou školní docházku v 9.ročníku 43 žáků. VII.Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2010/2011 byla provedena dne státní kontrola na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrola byla zaměřena na zavedení spotřebních košů a sledování plnění výživových norem u vybraných druhů potravin na základě propočtů spotřebních košů, kontroly jídelních lístků, výdejek materiálu a záznamu stravovaných osob za kontrolované období (únor červen 2010). Kontrolou bylo zjištěno, že škola zavedla sledování spotřebních košů, ale v komoditách luštěniny, cukry a ovoce neplnila v kontrolovaném období výživové normy. Následnou kontrolou za celý školní rok 2010/2011, provedenou , bylo zjištěno, že ve všech vybraných komoditách za kontrolované období byla dodržována spotřeba potravin na strávníka a den a odpovídala výživovým dávkám. VIII. Přehled akcí K prezentaci školy přispěly koncerty pro rodiče, webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku, besídky pro rodiče v rámci tříd, kulturní vystoupení, úspěchy dětí v různých soutěžích a olympiádách, školní časopis, týden otevřených dveří. Září Slavnostní zahájení školního roku Adopce na dálku - beseda s pracovnicí ADRY Vítání nového školního roku na Labi plavba na lodi Porta Bohemica Výstava fotografií v hale školy ze života dětí v Bangladéši Třídní schůzka I. D Třídní schůzka VI. C Třídní schůzka I. B Třídní schůzka VI. A, VI. B, II. B Lesní pedagogika VI. A, VI. C Beseda se zástupci Policie ČR I. ABCD, II. ABC Exkurze Šťastná země Radvánovice I. C, V. C Okresní kolo atletické soutěže Corny Houštka IX. A Návštěva divadla Gong Ferda Mravenec II. ABC Čas proměn beseda s dívkami 6. ročníku 14

15 Oblastní kolo Inline Čelákovice Čokoládová štafeta I. stupeň Třídní schůzka I. A Expedice Šumava Ředitelské volno Krajské kolo atletické soutěže Corny Houštka Exkurze muzeum + kostely ve Staré Boleslavi Říjen Plavání II. ABC,III.ABC Exkurze - Den pro zdraví střední zdravotnická škola Praha IX. A Atletický čtyřboj přebor škol Brandýsa n.l. Staré Boleslavi Kvíz pro rodiče Dětství bez úrazu Sběr papíru Plavání II. ABC, III. ABC Beseda se žáky na téma Znakový jazyk IX. A, IX. B Návštěva planetária IV. B, V. C Návštěva divadla Gong O pejskovi a kočičce I. ABCD Revize školních tabulí Beseda se zástupci Policie ČR VI. B, VI. C Beseda se zástupci Policie ČR VI. A, VII. A Plavání II. ABC, III. ABC Třídní schůzky Beseda Gottland brandýský zámek IX. B Beseda se zástupci Policie ČR VII. B, VIII. A Beseda se zástupci Policie ČR VIII. B, VIII. C Okresní kolo ve stolním tenise Čelákovice Beseda se zástupci Policie ČR IX. A, IX. B Návštěva divadla v Horních Počernicích Řecké báje a pověsti Akce města Dopravní hřiště na náměstí I. stupeň Exkurze do záchranné stanice ohrožených zvířat Pátek u Poděbrad VI. A, VI. C Dopravní výchova IV. A, IV. B Plavání II. ABC, III. ABC Dopravní výchova IV. C Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny 15

16 Listopad Dopravní výchova IV. A, IV. B Plavání II. ABC, III. ABC Hrou proti AIDS zámecké divadlo VIII. ABC Třídní schůzka I. D Hrou proti AIDS zámecké divadlo IX. AB Dějepisná exkurze do Mladé Boleslavi VI. AC vybraní žáci Exkurze Národní galerie I. D, IV. C Projekt Vaření z brambor Adaptační kurz Sloup v Čechách VI. C (do 9.11.) Okresní kolo v basketbalu Dopravní výchova IV. C Plavání II. ABC, III. ABC Staroboleslavský klíč finálové kolo ZŠ Stará Boleslav Třídní schůzky I. A, I.B Návštěva miniškolky I. D Krajské kolo v basketbalu Primární prevence Semiramis VII. AB Bruslení v Benátkách nad Jizerou IV. B, IV. C, V. ABC Plavání II. ABC, III. ABC Primární prevence Semiramis VIII. A, VIII. B Pedagogická rada Primární prevence Semiramis VIII. C, IX. A Plavání II. ABC, III. ABC Třídní schůzka I. C Školní kolo dějepisné olympiády Zpívání pěveckého sboru u vánočního stromu v Káraném Adventní zpívání nádvoří zámku pěvecké sbory Bruslení v Benátkách nad Jizerou Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích Plavání II. ABC, III. ABC 16

17 Prosinec Exkurze Adventní Loučeň III. A, III. B Návštěva divadla S+H Hurvínkův Mikuláš I. A, I. B Primární prevence Semiramis VI. A, VI. B Mikuláš ve škole IX. AB Návštěva kina Příběhy Kocoura Modroočka I. C, I. D, II. A Mikulášské lezení přebor žáků ve šplhu Školní kolo olympiády v německém jazyce II. kategorie Plavání II. ABC, III. ABC Školní kolo olympiády v českém jazyce Návštěva divadla Gong Kubula a Kuba Kubikula III. A, III. B Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích I. C, I. D Malování pro děti Adolf Dudek - divadelní sál - V. ABC Školní kolo zeměpisné olympiády Vánoční besídka pro rodiče II. C, IV. C Okresní kolo ve florbalu Orion Florbal Cup Školní kolo zeměpisné olympiády Vánoční besídka pro rodiče V. C Schůzka zástupců středních škol se žáky 9. ročníku a jejich rodiči Návštěva Divadla Marionet Škola malého stromu IV. A, V. A Návštěva výstavy Z. Milera - V. B Exkurze Anežský klášter VI. A Vánoční besídka pro rodiče I. B, I. C Primární prevence Semiramis VI. C Školní kolo olympiády v německém jazyce I. kategorie Koncert sboru Slůňata v Praze Beseda v knihovně I. C Vánoční besídka pro rodiče I. D, III. C Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích II. B Vánoční hra vystoupení pro žáky I. stupně a pro rodiče Projekt Listování zámecké divadlo I. ABC, II. A, II. C Vánoční laťka soutěž žáků II. stupně ve skoku vysokém Vánoční besídka pro rodiče III. A Vánoční besídka ve školní družině Vánoční besídka pro rodiče I. C, II. B, IV. B, VI. C Leden Olympiáda anglického jazyka školní kolo kategorie I A, I B Olympiáda anglického jazyka školní kolo kategorie II A, II B Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C 17

18 Primární prevence Semiramis - IX. B Třídní schůzky Schůzka s rodiči předškoláků MŠ Riegrova Besídka I. B, I. C Návštěva dětí z MŠ Riegrova v I. třídách Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Návštěva dětí z MŠ Riegrova v I. třídách Schůzka s rodiči předškoláků MŠ Pražská Návštěva dětí z MŠ Riegrova v I. třídách Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Pedagogická rada Matematická olympiáda Gymnázium Říčany Návštěva divadla Spejbl a Hurvínek I. A, I. B Planetárium II. A, II. B Beseda s cestovatelem Jakubem Vágnerem Návštěva divadla I. D, II. C, III. C, IV. C Ukončení I. pololetí Únor Okresní kolo dějepisné olympiády Návštěva MŠ Zápy Karneval I. A, I. B. I. C. I. D, II. A, II. B. II. C, III. A, III. B Vybíjená IV. A, IV. B, IV. C., V. A, V. B, V. C Bowling III. C Kudy z nudy pololetní akce pro druhý stupeň Pololetní prázdniny Okresní kolo olympiády v německém jazyce Exkurze do Prahy I. C, I. D Zápis do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku Jarní prázdniny Lyžařský výcvik VII. A Lyžařský výcvik - VII. B Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - kategorie I A, II A Masopustní rej školní družina 18

19 Lyžařský výcvik VII.AB Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - kategorie I B, II B Březen Bruslení v Benátkách nad Jizerou - I. A, I. B, I. C, I. D Návštěva kina Planeta Země ročník Hasík - II. A, II. B, II. C Exkurze Praha Poklady Moravy VI. A Hasík VI. A, VI. B, VI. C Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Bruslení v Benátkách nad Jizerou I. A, I. B, I. C, I. D Beseda v městské knihovně IV. B, IV. C Okresní kolo zeměpisné olympiády v Kralupech kategorie A, B 6. a 7. ročník Okresní kolo zeměpisné olympiády v Říčanech kategorie C, D 8. a 9. ročník Beseda v městské knihovně II. B, IV. A Beseda v městské knihovně - II. A, II. C Návštěva městského muzea V. B Návštěva divadelního představení Alenka v říši divů VI. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B Bruslení v Benátkách nad Jizerou I. A, I. B, I. C, I. D Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Návštěva městské knihovny VI. A, VI. B Návštěva městské knihovny VI. C, VIII. B Návštěva městské knihovny VIII. A Návštěva městské knihovny VIII. C Matematický klokan ročník Okresní kolo olympiády v českém jazyce Gymnázium J. S. Machara Hasík VI. A, VI. B, VI. C Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Návštěva knihovny V. C Krajské kolo matematické olympiády Primární prevence VI. A Sběr víček Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C 19

20 Exkurze Praha Národní galerie - II. B, V. C Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F - Gymnázium Čelákovice Duben Primární prevence Semiramis - VI. A, VI. B Noc s Andersenem - hodina tichého čtení celá škola Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Zebra dopravní akce Policie ČR Okresní kolo biologické olympiády kategorie C Návštěva planetária I. A, I. B, I. C, I. D Okresní kolo matematické olympiády Knižní veletrh Planetárium - III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C Návštěva knihovny I. C Zeměpisná olympiáda krajské kolo Návštěva divadla Gong VIII. B, VIII. C Ze života hmyzu Rada rodičů Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Návštěva Divadla U Hasičů Tři mušketýři IV. B, IV. C Okresní kolo biologické olympiády Beseda s Ondřejem Synkem III. B, III. C, IV. A, V. A, V. B, V. C Návštěva planetária IV. B, IV. C Pedagogická rada Návštěva divadla v Horních Počernicích O červeném vajíčku Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Praha Slůňata Testy - IV. B, IV. C Dopravní hřiště IV. A Třídní schůzky Exkurze zámek Loučeň - IV. A, V. A Testy IV. B, IV. C Hasík praktická ukázka Plavání II. A, II. B, II. C Květen Dopravní výchova Čelákovice IV. B Plavání II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Výchovný koncert ZUŠ IV. ABC, V. ABC, VI. ABC 20

21 5. 5. Exkurze Templ Mladá Boleslav VII. B Mc Donald s Cup Exkurze muzeum výstava strašidel I. B Soustředění Praha Rozmarýnek (do 8.5.) Přebor jednotlivců ZŠ Houštka Macharův Brandýs městské kolo Plavání - I. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Plavecko-běžecký pohár krajské finále Vybíjená krajské kolo chlapci - Benešov Olympiáda anglického jazyka pro žáky 5. ročníku ZŠ Zeleneč Mladý zahrádkář Vybíjená krajské kolo dívky - Benešov Knižní veletrh VII. B, VIII. C Exkurze Loučeň VI.B Noc ve škole - Rozmarýnek Ozdravný pobyt I. D Sloup v Čechách (do20. 5.) Fotografování Vystoupení žáků I. C pro I. A, I. B, II. C Plavání - II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C Fotografování Beseda s Jakubem Vágnerem 1. stupeň Pohár rozhlasu Fotografování Fotografování Musica Angelica účast sborů Cvičná evakuace školy Cvičení v přírodě Exkurze Pěnčín kozí farma I. A, I. B Třídní schůzka IV. C Pohár rozhlasu krajské kolo Divadelní představení Hurvínek I. C, I. D Sběr papíru Okresní kolo v kopané Čelákovice Dopravní hřiště I. A, II. A, III. A, III. B, III. C Exkurze Botanicus Ostrá III. A, III. B Exkurze - Krakov Osvětim - IX. B Exkurze Krakov Osvětim IX. B 21

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více