Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 21 Ročník 21 leden 2011"

Transkript

1 Vogel Jiří Ing Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí komise se sídlem v Praze na tříleté období : VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel Ing. JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI b) aklamací delegaci z oblasti Hradec ŠUMAVA Králové na 2012 Shromáždění NABÍDKA delegátů, ZÁJEZDU které se bude konat dne ve složení: 1. Ing. Vítězslav Bezpalec VILA TUGENDHAT 8. František A Melichárek VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 2. Ing. Jiří Hájek NABÍDKA 9. ZÁJEZDU Ing. Jiří Otčenášek 3. Ing. Milan Havlišta VIRTUÁLNÍ 10. PROHLÍDKA Ing. Karel Peterka VILY TUGENDHAT 4. Ing. Vlastimil Klazar 11. Ing. Petr Skála VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA 5. Ing. Václav Kikinčuk 12. Ing. Bohumil Rusek 6. Ing. Vladimíra Lesenská INŽENÝRSKÉ 13. Ing. KOMORY Jiří Vogel Ing. Bořivoj Málek DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. a náhradníky na Shromáždění delegátů FOTODOKUMENTACE dne ve složení: ZE ZÁJEZDŮ Ing. Vladimír DLOUHÉ Janda, STRÁNĚ, Ing. Josef Čermák a Ing. Eva Cincibusová ČERNÁ HORA D) Valná hromada ukládá: Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 ROČNÍÍK podpořit hlavní 22 úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2012, pokud čerrven budou v 2012 souladu s posláním Komory

2 V úterý 22. května 2012 zemřel ve věku 66 let ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. Dne 22. května 2012 zemřel po dlouhé nemoci Ing. Miroslav Ježek, CSc., dlouholetý člen ČSSI a ČKAIT, kolega a kamarád mnoha z nás. 28. května jsme se s ním naposledy rozloučili ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové Kuklenách. Narodil se v Jablonném nad Orlicí. Po maturitě na královéhradeckém gymnáziu J. K. Tyla absolvoval v roce 1970 studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V témže roce nastoupil do svého prvního zaměstnání ve Stavoprojektu Hradec Králové. Zde nejprve pracoval jako projektant v komplexním stavebním ateliéru, později se stal vedoucím Technické skupiny. Brzy po nástupu do svého prvního zaměstnání se specializoval na problémy stavební fyziky, která se nejprve stala jeho profesním koníčkem a nakonec celoživotní pracovní náplní. Postgraduální studium absolvoval v roce 1979 prací na téma Návrh objektů z hlediska stavebně fyzikálního. Pod vedením Prof. Ing. Josefa Michálka, CSc. se připravoval na kandidaturu, kterou získal v roce 1991 obhájením disertační práce Vady typových soustav bytové výstavby VČ kraje způsobené nedostatky v návrhu a provedení v oblasti fyzikálních a energetických vlastností se zaměřením na soustavu HK. Po zrušení Stavoprojektu v roce 1992 založil a řídil projektovou a konzultační firmu PROFESING. Stal se uznávaným a vyhledávaným odborníkem v oboru stavební fyziky. Jako soudní znalec a energetický auditor vypracoval řadu znaleckých a odborných posudků pro občany, soudy, policii i stavební úřady. V roce 1992 byl u zahájení působení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě v Hradci Králové. Získal autorizaci v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a energetické auditorství. Již v roce 1993 se stal přednostou oblastní pobočky ČKAIT. Aktivně se účastnil vytváření komorového profesního informačního sytému PROFESIS, byl členem redakční rady odborného časopisu pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov Tepelná ochrana budov, byl spoluautorem publikace České technické normy ve výstavbě. Přednášel na seminářích k přípravě uchazečů o autorizaci. Kromě práce měl Mirek řadu koníčků. Už jako student rád cestoval s batohem po Evropě. Nevynechal žádnou příležitost vycestovat a poznávat cizí kraje sám nebo s kolegy hradeckých poboček z Komory a Svazu. Byl šťastný, když mohl se svým synem navštívit vysněný New York. Byl perfekcionista, jeho sbírky literatury a technických podkladů měly vždy své seznamy a věcné třídění. Měl slabost pro shromažďování oblíbených věcí. Sbíral technické novinky všeho druhu, modely historických aut, měl velkou sbírku gramofonových desek. 2

3 Se svou ženou Zdenou měl Mirek dceru Kláru a syna Daniela. Obě děti mu udělaly radost, když po jeho vzoru vystudovaly Stavební fakultu ČVUT v Praze. Daly mu tři vnoučata. Těšil se na cestu za synem do kanadského Vancouveru, kde čekají čtvrtého vnoučka. Mirek od roku 2004 bojoval s vážnou chorobou. Ta mu ubírala sil. Musel opustit vedení oblastní kanceláře ČKAIT a postupně i svou profesní činnost. V poslední době jsme měli radost, že snad svůj boj s nemocí vyhrál, protože zase začal pracovat a vracet se mezi nás. Odešel náš spolupracovník, kamarád a přítel. Mirek chybí nejen své milované rodině, ale nám všem. Čest jeho památce. Ing. Bohumil Rusek 3

4 !VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM! Na základě jednání s představiteli magistrátu města Hradce Králové si Vás dovoluji oslovit s následující nabídkou. Aby naplnil požadavek Zákona o zadávání veřejných zakázek (137/2006 Sb.) na složení hodnotitelských komisí, hledá magistrát ve spolupráci s ČKAIT osoby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pro takové osoby platí, že ( 74, odst. 7.8): 7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. (8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. Převedeno do praxe a zjednodušeně řečeno, hledá se osoba odborně způsobilá s morálním kreditem pro účast v hodnotitelských komisích magistrátu. Odbornou způsobilostí se zatím rozumí autorizace v oborech pozemní stavby, dopravní stavby a stavby vodního hospodářství. Činnost v hodnotitelských komisích bude účtována dohodnutou hodinovou sazbou. Případné budoucí hodnotitele prosím o sdělení jejich zájmu na adresu ČKAIT, pí. Dolanová, s kontaktními údaji do 30. července JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 2. pololetí 2012 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové Schůze výborů Zákon o veřejných zakázkách Mgr. David Dvořák, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Školení k přípravě k autorizačním zkouškám HSC zasedačka FOR ARCH Praha Odborný zájezd Šumava Schůze výborů HSC 4

5 14.30 Energetická náročnost budov zavádění novely směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU, změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov se zaměřením na chyby při zpracování průkazu energetické náročnosti budov Ing. Věra Sytařová zasedačka Den stavitelství a architektury Senát Inženýrský den v Brně Schůze výborů Zásady při navrhování oken, praktické příklady a chyby při realizaci (tepelné mosty, solární faktor, tepelná prostupnost dřevěných, plastových a hliníkových oken) Ing. Pavel Kašpar regionální obchodní ředitel a Ing. Miroslav Novák obchodně technický poradce Window Holding a.s. Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) na výstavbu budov Pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie Zabezpečí ČKAIT Praha, uskuteční se pouze v případě prováděcích předpisů HSC zasedačka HSC zasedačka Setkání zaměstnanců ČKAIT Praha Den otevřených dveří na školách Společenské setkání ČSSI a ČKAIT Schůze výborů Máme se bát památkářů? Vše o památkové péči na území města Hradce Králové Ing. arch. Jan Falta - vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové Vila Tugenhat a Vídeň nové hlavní nádraží HSC zasedačka 5

6 Vážená kolegyně, vážený kolego, ŠUMAVA 2012 OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční podzimní zájezd, tentokráte na jih Čech a Šumavu. Bude se jednat o odborně turistický zájezd, při kterém navštívíme zajímavá místa na jihu a západě Čech - jako jsou zámek Horšovský Týn, Domažlice, katakomby v Klatovech. Bude uspořádána odborná exkurze do elektrárny Temelín a následně navštívíme keramičku v Bechyni. Po odborné části budeme relaxovat při procházkách v okolí Železné Rudy a vkročíme na první a jedinou stezku korunami stromů v České republice v blízkosti Lipenského jezera. Náš zájezd zakončíme návštěvou historické části Českého Krumlova. Datum konání , tj. čtvrtek až neděle Program zájezdu :00 odjezd od HSC Hradec Králové 10:30 12:30 prohlídka zámku Horšovský Týn 13:00 15:00 zastávka v centru Domažlic 16:00 18:00 katakomby v Klatovech 19:30 ubytování v hotelu Parkhotel Tosch Kašperské Hory :30 odjezd 9:30-12:30 exkurze elektrárna Temelín maximální kapacita 32 osob 9:30 12:30 výlet na zámek Hluboká - pro zbývající osazenstvo zájezdu 14:00 16:00 keramička LAUFEN CZ s.r.o v Bechyni 18:30 návrat na ubytování ba-elektriny/jadernaenergetika/jaderneelektrarnycez/ete/historie-asoucasnost.html volný program 8:15 odjezd 9:00 příjezd do Železné Rudy 1 skupina (turistická) pěší výlet Železná Ruda Čertovo jezero Černé jezero lanovka pod Špičák (trasa a délka dle individuelních požadavků a možností). 2 skupina pěší prohlídka Železné Rudy přechod na lanovku na Špičák (Pancíř) výjezd lanovkou volný program návrat lanovkou 15:00 odjezd na ubytování. Zpáteční cestou přes Prášily, Srní, Antýgl, Modravu, Kvildu (zastávky na focení) :00 odjezd 10:00 12:00 Stezka korunami stromů Lipno mu.cz 13:00 16:00 Český Krumlov volný program 6

7 20:00 předpokládaný návrat do Hradce Králové Cena zájezdu 2.000,- Kč pro členy ČSSI 2.900,- Kč pro členy ČKAIT 4.100,- Kč pro ostatní Příspěvek pro členy ČSSI ve výši 2.100,- Kč a členy ČKAIT ve výši 1200,- platí za předpokladu, že v tomto roce ještě nebyl poskytnut). Cena zájezdu zahrnuje ubytování (3x dvoulůžkové pokoje s přísl. se snídaní), dopravu a vstupné na Stezku korunami stromů Lipno. Ostatní vstupy a náklady nejsou zahrnuty v ceně (možnost volby návštěvy místa, např. Horšovský Týn 90,- Kč senior 50,- Kč, katakomby 90-50, Hluboká , lanovka na Špičák atd.). Do přihlášky uveďte, zda uvažujete s návštěvou elektrárny Temelín (maximálně 32 osob) nebo s výletem na zámek Hluboká Přihlášky zašlete do kanceláře ČKAIT k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 7

8 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji se závazně na zájezd - ŠUMAVA 2012 ve dnech Jméno: Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa: Datum: Podpis: Rodné číslo: Číslo tel./mobil: IČO: DIČ: VOLBA exkurze (TEMELÍN / HLUBOKÁ) Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Jméno Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 8

9 Vážená kolegyně, vážený kolego, VILA TUGENDHAT A VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové, SPS Královéhradeckého a Pardubického kraje a CA GABI Vás zvou na návštěvu brněnské vily Tugendhat a na prohlídku pokračování výstavby vídeňského hlavního nádraží. Vila Tugendhat patří k nejoriginálnějším dílům funkcionalistické architektury. Projekt vypracoval v roce 1928 architekt Ludwig Mies van der Rohe pro manžele Tugendhatovy, majitele brněnské textilky. Nové vídeňské nádraží se staví v těsné blízkosti bývalého Jižního nádraží. V konečné fázi řešení vznikne průjezdné nádraží, kde se budou střetávat vlaky směřující se severu na jih Evropy a z východu na západ. Denně zde zastaví 350 dálkových a 650 příměstských vlaků a projede tudy až 100 tisíc lidí. Prohlídka naváže na naši minulou návštěvu a podle plánu výstavby by měla být již zprovozněna první etapa výstavby. Datum konání prosince 2012 čtvrtek + pátek Program zájezdu odjezd od HSC Hradec Králové prohlídka vily Tugendhat po skupinách ubytování hotel Slovan, volný program v Brně, alt. návštěva kulturního představení odjezd do Vídně volná prohlídka města, fakultativně možnost od návštěva zkoušky španělské jezdecké školy s lipicány prohlídka výstavby nového vídeňského nádraží (bez průvodce) odjezd do Hradce Králové předpokládaný návrat Cena zájezdu 1300,- Kč pro členy ČSSI a ČKAIT 1800,- Kč pro ostatní V případě výběru fakultativní návštěvy zkoušky lipicánů je cena 2200,- Kč, snížená pro členy ČSSI a ČKAIT 1700,- Kč, Snížená cena platí v případě, že nebyl v tomto roce čerpán příspěvek na jinou akci). Cena zájezdu zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné do vily Tugendhat, zkoušku lipicánů pro přihlášené a vyhlídkovou věž na stavbě nádraží. Nezahrnuje stravné a kapesné na útratu ve večerním Brně a při adventních oslavách ve Vídni. Přihlášky do kanceláře ČSSI k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 9

10 Přihlašuji se závazně na zájezd Vila Tugendhat a Vídeň hlavní nádraží ve dnech Jméno Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa Datum Podpis Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji se závazně na zkoušku španělské jezdecké školy s lipicány ANO NE Jméno Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 10

11 VILA TUGENDHAT VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Poslání soutěže Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Podmínky soutěže 1. Soutěž včetně případného tématického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. Pro soutěžní rok 2012 byla soutěž vyhlášena na SD ČKAIT Vyhlášení výsledků soutěže proběhne rovněž na SD ČKAIT na začátku roku, následujícího po soutěžním roku, tj. v březnu až dubnu roku Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno současně v periodikách a internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních kanceláří (OK) ČKAIT. 4. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2012 nebo v předchozích dvou letech, tj a 2010 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí v aktuálním roce. 5. K účasti v soutěži jsou oprávněné autorizované osoby, tj. členové ČKAIT (dále účastníci) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. 6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou zapojení do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty. 7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení. 11

12 8. Podáním přihlášky do soutěže účastník potvrzuje, že je výhradním autorem inženýrského návrhu. Jedná-li se o inženýrský návrh více autorů, musí být připojen písemný souhlas spoluautorů. Účastník ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. Účastník ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení finanční odměny dle podílu spoluautorů. 9. Veškeré podané podklady musí být označeny jménem uchazeče. 10. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je na výstavách v tuzemsku a v zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů uchazeči. Osobnostní autorská práva budou zachována. 11. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. 12. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění autorizovaných osob a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná OK ČKAIT. OK následně zrealizuje potřebné kontakty s autorem díla ve smyslu podání přihlášky do soutěže. 13. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže. 14. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady Vyhlášení příslušného ročníku soutěže ČKAIT. Přihláška do soutěže a její přílohy 1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT. 2. Údaje o účastníkovi. 3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. 4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení. 5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT. 6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2. 7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na CD. 8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou OK ČKAIT, kde je účastník registrován. Uzávěrka přihlášek je (odevzdání podkladů na OK). 9. Převzetí přihlášek od jednotlivých OK, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář ČKAIT v Praze do Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany uchazeče. Kriteria soutěže Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména: původnost řešení přínos životnímu prostředí funkčnost řešení technickou úroveň řešení použití nové technologie schopnost aplikace a realizace splnění případného tématického zaměření Vyhodnocení soutěže 1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol. Hodnotitelskou porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 12

13 2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání. 3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před SD ČKAIT Představenstvu ČKAIT na určení pořadí pro první, druhé a třetí místo nebo bez určení pořadí. Současně předloží představenstvu návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů do max. celkové výše ,- Kč v příslušném ročníku soutěže ČKAIT. 4. Účastníci soutěže - autoři vyhodnocených inženýrských návrhů, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění dle rozhodnutí Představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude zdaněno dle platných předpisů. 5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena. Vyhlašovatel Ceny ČKAIT Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Sokolská 15, PSČ Praha 2 Organizační zajištění Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Praha Sokolská 15, PSČ Praha 2 Tel.: Fax:

14 ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI Přihláška do IX. ročníku soutěže ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Jméno, příjmení a titul účastníka... Adresa účastníka. Členské (registrační) číslo účastníka v ČKAIT... Obor (specializace).... OK ČKAIT. Spoluautoři.. Název firmy účastníka... Adresa firmy účastníka. IČO DIČ... Kontaktní osoba.. Tel./fax. .. Název inženýrského návrhu.... Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. Seznam příloh přihlášky Místo a datum vyhotovení přihlášky.. Razítko a podpis účastníka.. Datum evidence přihlášky razítko a podpis přednosty OK ČKAIT Podáním přihlášky do soutěže ČKAIT dává účastník souhlas s podmínkami této soutěže. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou OK ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků. Uzávěrka evidence přihlášek je

15 DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. V OK Hradec Králové je připraven k odebrání CD ROM Dopravní stavby systém jakosti XI/2012. CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací. Je tvořen vybranými obecně závaznými právními předpisy a vybranými platnými ČSN, dále všeobecnými obchodními, kvalitativními a technickými podmínkami v oboru PK, vzorovými listy staveb PK, katalogy a dalšími dokumenty vydávanými ministerstvem dopravy ČR. CD ROM Dopravní stavby sleduje ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla, obchodní zvyklosti ve smluvních vztazích. CD ROM je uplatňován příslušnými orgány a organizacemi v rozhodnutích, povoleních, ve smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a technickém dozoru na stavbách pozemních komunikací. Po dohodě s ministerstvem dopravy ČR byly na CD uloženy rovněž předpisy pro stavby drah a na dráze. Bezplatně bude toto CD předáno autorizovaným osobám v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství. Bezúplatné předání AO ve stanovených NOVĚ K PRODEJI SAZEBNÍK PRO NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 190,- Kč "Sazebník" pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností byl aktualizován v souladu s vývojem cen a nákladů na úroveň 2012 a 1. čtvrtletí Do aktualizovaných cen byly zapracovány ceny vstupů technologických a stavebních dodávek v roce 2011 a všeobecná míra inflace. Textová část byla doplněna v souladu s vývojem pracnosti a legislativy. METODICKÝ POSTUP (SAZEBNÍK) NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN KOMPLETAČNÍ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 90,- Kč FOTODOKUMENTACE ZE ZÁJEZDŮ EXKURZE NA PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ foto Ing. František Tluka 15

16 ZÁJEZD ČERNÁ HORA foto Ing. Vladimír Janda foto Ing. Jiří Hájek Vydavatel Klub stavařů Královéhradeckého kraje šéfredaktor, grafická úprava, Příjem článků Miroslava Dolanová Kontakt Jižní 870, Hradec Králové , Redakční rada Výbor ČSSI a ČKAIT Vychází 4x ročně Toto číslo vyšlo 20. června

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose A) PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU POVOLÁNÍ ARCHITEKTA Výkon povolání architekta - svobodné (nezávislé) povolání - nutná orientace v problematice práva ve výstavbovém

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 3 2015 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY PROJEKTOVÁNÍ JAKO RISKANTNÍ A NEVÝNOSNÝ KONÍČEK ÚOHS NEROZLIŠUJE MEZI PROFESNÍMI KOMORAMI A ZPRACOVATELI

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více