Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 21 Ročník 21 leden 2011"

Transkript

1 Vogel Jiří Ing Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí komise se sídlem v Praze na tříleté období : VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel Ing. JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI b) aklamací delegaci z oblasti Hradec ŠUMAVA Králové na 2012 Shromáždění NABÍDKA delegátů, ZÁJEZDU které se bude konat dne ve složení: 1. Ing. Vítězslav Bezpalec VILA TUGENDHAT 8. František A Melichárek VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 2. Ing. Jiří Hájek NABÍDKA 9. ZÁJEZDU Ing. Jiří Otčenášek 3. Ing. Milan Havlišta VIRTUÁLNÍ 10. PROHLÍDKA Ing. Karel Peterka VILY TUGENDHAT 4. Ing. Vlastimil Klazar 11. Ing. Petr Skála VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA 5. Ing. Václav Kikinčuk 12. Ing. Bohumil Rusek 6. Ing. Vladimíra Lesenská INŽENÝRSKÉ 13. Ing. KOMORY Jiří Vogel Ing. Bořivoj Málek DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. a náhradníky na Shromáždění delegátů FOTODOKUMENTACE dne ve složení: ZE ZÁJEZDŮ Ing. Vladimír DLOUHÉ Janda, STRÁNĚ, Ing. Josef Čermák a Ing. Eva Cincibusová ČERNÁ HORA D) Valná hromada ukládá: Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 ROČNÍÍK podpořit hlavní 22 úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2012, pokud čerrven budou v 2012 souladu s posláním Komory

2 V úterý 22. května 2012 zemřel ve věku 66 let ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. Dne 22. května 2012 zemřel po dlouhé nemoci Ing. Miroslav Ježek, CSc., dlouholetý člen ČSSI a ČKAIT, kolega a kamarád mnoha z nás. 28. května jsme se s ním naposledy rozloučili ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové Kuklenách. Narodil se v Jablonném nad Orlicí. Po maturitě na královéhradeckém gymnáziu J. K. Tyla absolvoval v roce 1970 studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V témže roce nastoupil do svého prvního zaměstnání ve Stavoprojektu Hradec Králové. Zde nejprve pracoval jako projektant v komplexním stavebním ateliéru, později se stal vedoucím Technické skupiny. Brzy po nástupu do svého prvního zaměstnání se specializoval na problémy stavební fyziky, která se nejprve stala jeho profesním koníčkem a nakonec celoživotní pracovní náplní. Postgraduální studium absolvoval v roce 1979 prací na téma Návrh objektů z hlediska stavebně fyzikálního. Pod vedením Prof. Ing. Josefa Michálka, CSc. se připravoval na kandidaturu, kterou získal v roce 1991 obhájením disertační práce Vady typových soustav bytové výstavby VČ kraje způsobené nedostatky v návrhu a provedení v oblasti fyzikálních a energetických vlastností se zaměřením na soustavu HK. Po zrušení Stavoprojektu v roce 1992 založil a řídil projektovou a konzultační firmu PROFESING. Stal se uznávaným a vyhledávaným odborníkem v oboru stavební fyziky. Jako soudní znalec a energetický auditor vypracoval řadu znaleckých a odborných posudků pro občany, soudy, policii i stavební úřady. V roce 1992 byl u zahájení působení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě v Hradci Králové. Získal autorizaci v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a energetické auditorství. Již v roce 1993 se stal přednostou oblastní pobočky ČKAIT. Aktivně se účastnil vytváření komorového profesního informačního sytému PROFESIS, byl členem redakční rady odborného časopisu pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov Tepelná ochrana budov, byl spoluautorem publikace České technické normy ve výstavbě. Přednášel na seminářích k přípravě uchazečů o autorizaci. Kromě práce měl Mirek řadu koníčků. Už jako student rád cestoval s batohem po Evropě. Nevynechal žádnou příležitost vycestovat a poznávat cizí kraje sám nebo s kolegy hradeckých poboček z Komory a Svazu. Byl šťastný, když mohl se svým synem navštívit vysněný New York. Byl perfekcionista, jeho sbírky literatury a technických podkladů měly vždy své seznamy a věcné třídění. Měl slabost pro shromažďování oblíbených věcí. Sbíral technické novinky všeho druhu, modely historických aut, měl velkou sbírku gramofonových desek. 2

3 Se svou ženou Zdenou měl Mirek dceru Kláru a syna Daniela. Obě děti mu udělaly radost, když po jeho vzoru vystudovaly Stavební fakultu ČVUT v Praze. Daly mu tři vnoučata. Těšil se na cestu za synem do kanadského Vancouveru, kde čekají čtvrtého vnoučka. Mirek od roku 2004 bojoval s vážnou chorobou. Ta mu ubírala sil. Musel opustit vedení oblastní kanceláře ČKAIT a postupně i svou profesní činnost. V poslední době jsme měli radost, že snad svůj boj s nemocí vyhrál, protože zase začal pracovat a vracet se mezi nás. Odešel náš spolupracovník, kamarád a přítel. Mirek chybí nejen své milované rodině, ale nám všem. Čest jeho památce. Ing. Bohumil Rusek 3

4 !VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM! Na základě jednání s představiteli magistrátu města Hradce Králové si Vás dovoluji oslovit s následující nabídkou. Aby naplnil požadavek Zákona o zadávání veřejných zakázek (137/2006 Sb.) na složení hodnotitelských komisí, hledá magistrát ve spolupráci s ČKAIT osoby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pro takové osoby platí, že ( 74, odst. 7.8): 7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. (8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. Převedeno do praxe a zjednodušeně řečeno, hledá se osoba odborně způsobilá s morálním kreditem pro účast v hodnotitelských komisích magistrátu. Odbornou způsobilostí se zatím rozumí autorizace v oborech pozemní stavby, dopravní stavby a stavby vodního hospodářství. Činnost v hodnotitelských komisích bude účtována dohodnutou hodinovou sazbou. Případné budoucí hodnotitele prosím o sdělení jejich zájmu na adresu ČKAIT, pí. Dolanová, s kontaktními údaji do 30. července JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 2. pololetí 2012 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové Schůze výborů Zákon o veřejných zakázkách Mgr. David Dvořák, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Školení k přípravě k autorizačním zkouškám HSC zasedačka FOR ARCH Praha Odborný zájezd Šumava Schůze výborů HSC 4

5 14.30 Energetická náročnost budov zavádění novely směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU, změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov se zaměřením na chyby při zpracování průkazu energetické náročnosti budov Ing. Věra Sytařová zasedačka Den stavitelství a architektury Senát Inženýrský den v Brně Schůze výborů Zásady při navrhování oken, praktické příklady a chyby při realizaci (tepelné mosty, solární faktor, tepelná prostupnost dřevěných, plastových a hliníkových oken) Ing. Pavel Kašpar regionální obchodní ředitel a Ing. Miroslav Novák obchodně technický poradce Window Holding a.s. Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) na výstavbu budov Pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie Zabezpečí ČKAIT Praha, uskuteční se pouze v případě prováděcích předpisů HSC zasedačka HSC zasedačka Setkání zaměstnanců ČKAIT Praha Den otevřených dveří na školách Společenské setkání ČSSI a ČKAIT Schůze výborů Máme se bát památkářů? Vše o památkové péči na území města Hradce Králové Ing. arch. Jan Falta - vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové Vila Tugenhat a Vídeň nové hlavní nádraží HSC zasedačka 5

6 Vážená kolegyně, vážený kolego, ŠUMAVA 2012 OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční podzimní zájezd, tentokráte na jih Čech a Šumavu. Bude se jednat o odborně turistický zájezd, při kterém navštívíme zajímavá místa na jihu a západě Čech - jako jsou zámek Horšovský Týn, Domažlice, katakomby v Klatovech. Bude uspořádána odborná exkurze do elektrárny Temelín a následně navštívíme keramičku v Bechyni. Po odborné části budeme relaxovat při procházkách v okolí Železné Rudy a vkročíme na první a jedinou stezku korunami stromů v České republice v blízkosti Lipenského jezera. Náš zájezd zakončíme návštěvou historické části Českého Krumlova. Datum konání , tj. čtvrtek až neděle Program zájezdu :00 odjezd od HSC Hradec Králové 10:30 12:30 prohlídka zámku Horšovský Týn 13:00 15:00 zastávka v centru Domažlic 16:00 18:00 katakomby v Klatovech 19:30 ubytování v hotelu Parkhotel Tosch Kašperské Hory :30 odjezd 9:30-12:30 exkurze elektrárna Temelín maximální kapacita 32 osob 9:30 12:30 výlet na zámek Hluboká - pro zbývající osazenstvo zájezdu 14:00 16:00 keramička LAUFEN CZ s.r.o v Bechyni 18:30 návrat na ubytování ba-elektriny/jadernaenergetika/jaderneelektrarnycez/ete/historie-asoucasnost.html volný program 8:15 odjezd 9:00 příjezd do Železné Rudy 1 skupina (turistická) pěší výlet Železná Ruda Čertovo jezero Černé jezero lanovka pod Špičák (trasa a délka dle individuelních požadavků a možností). 2 skupina pěší prohlídka Železné Rudy přechod na lanovku na Špičák (Pancíř) výjezd lanovkou volný program návrat lanovkou 15:00 odjezd na ubytování. Zpáteční cestou přes Prášily, Srní, Antýgl, Modravu, Kvildu (zastávky na focení) :00 odjezd 10:00 12:00 Stezka korunami stromů Lipno mu.cz 13:00 16:00 Český Krumlov volný program 6

7 20:00 předpokládaný návrat do Hradce Králové Cena zájezdu 2.000,- Kč pro členy ČSSI 2.900,- Kč pro členy ČKAIT 4.100,- Kč pro ostatní Příspěvek pro členy ČSSI ve výši 2.100,- Kč a členy ČKAIT ve výši 1200,- platí za předpokladu, že v tomto roce ještě nebyl poskytnut). Cena zájezdu zahrnuje ubytování (3x dvoulůžkové pokoje s přísl. se snídaní), dopravu a vstupné na Stezku korunami stromů Lipno. Ostatní vstupy a náklady nejsou zahrnuty v ceně (možnost volby návštěvy místa, např. Horšovský Týn 90,- Kč senior 50,- Kč, katakomby 90-50, Hluboká , lanovka na Špičák atd.). Do přihlášky uveďte, zda uvažujete s návštěvou elektrárny Temelín (maximálně 32 osob) nebo s výletem na zámek Hluboká Přihlášky zašlete do kanceláře ČKAIT k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 7

8 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji se závazně na zájezd - ŠUMAVA 2012 ve dnech Jméno: Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa: Datum: Podpis: Rodné číslo: Číslo tel./mobil: IČO: DIČ: VOLBA exkurze (TEMELÍN / HLUBOKÁ) Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Jméno Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 8

9 Vážená kolegyně, vážený kolego, VILA TUGENDHAT A VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové, SPS Královéhradeckého a Pardubického kraje a CA GABI Vás zvou na návštěvu brněnské vily Tugendhat a na prohlídku pokračování výstavby vídeňského hlavního nádraží. Vila Tugendhat patří k nejoriginálnějším dílům funkcionalistické architektury. Projekt vypracoval v roce 1928 architekt Ludwig Mies van der Rohe pro manžele Tugendhatovy, majitele brněnské textilky. Nové vídeňské nádraží se staví v těsné blízkosti bývalého Jižního nádraží. V konečné fázi řešení vznikne průjezdné nádraží, kde se budou střetávat vlaky směřující se severu na jih Evropy a z východu na západ. Denně zde zastaví 350 dálkových a 650 příměstských vlaků a projede tudy až 100 tisíc lidí. Prohlídka naváže na naši minulou návštěvu a podle plánu výstavby by měla být již zprovozněna první etapa výstavby. Datum konání prosince 2012 čtvrtek + pátek Program zájezdu odjezd od HSC Hradec Králové prohlídka vily Tugendhat po skupinách ubytování hotel Slovan, volný program v Brně, alt. návštěva kulturního představení odjezd do Vídně volná prohlídka města, fakultativně možnost od návštěva zkoušky španělské jezdecké školy s lipicány prohlídka výstavby nového vídeňského nádraží (bez průvodce) odjezd do Hradce Králové předpokládaný návrat Cena zájezdu 1300,- Kč pro členy ČSSI a ČKAIT 1800,- Kč pro ostatní V případě výběru fakultativní návštěvy zkoušky lipicánů je cena 2200,- Kč, snížená pro členy ČSSI a ČKAIT 1700,- Kč, Snížená cena platí v případě, že nebyl v tomto roce čerpán příspěvek na jinou akci). Cena zájezdu zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné do vily Tugendhat, zkoušku lipicánů pro přihlášené a vyhlídkovou věž na stavbě nádraží. Nezahrnuje stravné a kapesné na útratu ve večerním Brně a při adventních oslavách ve Vídni. Přihlášky do kanceláře ČSSI k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 9

10 Přihlašuji se závazně na zájezd Vila Tugendhat a Vídeň hlavní nádraží ve dnech Jméno Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa Datum Podpis Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji se závazně na zkoušku španělské jezdecké školy s lipicány ANO NE Jméno Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 10

11 VILA TUGENDHAT VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Poslání soutěže Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Podmínky soutěže 1. Soutěž včetně případného tématického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. Pro soutěžní rok 2012 byla soutěž vyhlášena na SD ČKAIT Vyhlášení výsledků soutěže proběhne rovněž na SD ČKAIT na začátku roku, následujícího po soutěžním roku, tj. v březnu až dubnu roku Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno současně v periodikách a internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních kanceláří (OK) ČKAIT. 4. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2012 nebo v předchozích dvou letech, tj a 2010 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí v aktuálním roce. 5. K účasti v soutěži jsou oprávněné autorizované osoby, tj. členové ČKAIT (dále účastníci) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. 6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou zapojení do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty. 7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení. 11

12 8. Podáním přihlášky do soutěže účastník potvrzuje, že je výhradním autorem inženýrského návrhu. Jedná-li se o inženýrský návrh více autorů, musí být připojen písemný souhlas spoluautorů. Účastník ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. Účastník ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení finanční odměny dle podílu spoluautorů. 9. Veškeré podané podklady musí být označeny jménem uchazeče. 10. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je na výstavách v tuzemsku a v zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů uchazeči. Osobnostní autorská práva budou zachována. 11. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. 12. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění autorizovaných osob a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná OK ČKAIT. OK následně zrealizuje potřebné kontakty s autorem díla ve smyslu podání přihlášky do soutěže. 13. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže. 14. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady Vyhlášení příslušného ročníku soutěže ČKAIT. Přihláška do soutěže a její přílohy 1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT. 2. Údaje o účastníkovi. 3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. 4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení. 5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT. 6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2. 7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na CD. 8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou OK ČKAIT, kde je účastník registrován. Uzávěrka přihlášek je (odevzdání podkladů na OK). 9. Převzetí přihlášek od jednotlivých OK, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář ČKAIT v Praze do Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany uchazeče. Kriteria soutěže Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména: původnost řešení přínos životnímu prostředí funkčnost řešení technickou úroveň řešení použití nové technologie schopnost aplikace a realizace splnění případného tématického zaměření Vyhodnocení soutěže 1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol. Hodnotitelskou porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 12

13 2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání. 3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před SD ČKAIT Představenstvu ČKAIT na určení pořadí pro první, druhé a třetí místo nebo bez určení pořadí. Současně předloží představenstvu návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů do max. celkové výše ,- Kč v příslušném ročníku soutěže ČKAIT. 4. Účastníci soutěže - autoři vyhodnocených inženýrských návrhů, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění dle rozhodnutí Představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude zdaněno dle platných předpisů. 5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena. Vyhlašovatel Ceny ČKAIT Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Sokolská 15, PSČ Praha 2 Organizační zajištění Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Praha Sokolská 15, PSČ Praha 2 Tel.: Fax:

14 ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI Přihláška do IX. ročníku soutěže ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Jméno, příjmení a titul účastníka... Adresa účastníka. Členské (registrační) číslo účastníka v ČKAIT... Obor (specializace).... OK ČKAIT. Spoluautoři.. Název firmy účastníka... Adresa firmy účastníka. IČO DIČ... Kontaktní osoba.. Tel./fax. .. Název inženýrského návrhu.... Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. Seznam příloh přihlášky Místo a datum vyhotovení přihlášky.. Razítko a podpis účastníka.. Datum evidence přihlášky razítko a podpis přednosty OK ČKAIT Podáním přihlášky do soutěže ČKAIT dává účastník souhlas s podmínkami této soutěže. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou OK ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků. Uzávěrka evidence přihlášek je

15 DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. V OK Hradec Králové je připraven k odebrání CD ROM Dopravní stavby systém jakosti XI/2012. CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací. Je tvořen vybranými obecně závaznými právními předpisy a vybranými platnými ČSN, dále všeobecnými obchodními, kvalitativními a technickými podmínkami v oboru PK, vzorovými listy staveb PK, katalogy a dalšími dokumenty vydávanými ministerstvem dopravy ČR. CD ROM Dopravní stavby sleduje ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla, obchodní zvyklosti ve smluvních vztazích. CD ROM je uplatňován příslušnými orgány a organizacemi v rozhodnutích, povoleních, ve smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a technickém dozoru na stavbách pozemních komunikací. Po dohodě s ministerstvem dopravy ČR byly na CD uloženy rovněž předpisy pro stavby drah a na dráze. Bezplatně bude toto CD předáno autorizovaným osobám v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství. Bezúplatné předání AO ve stanovených NOVĚ K PRODEJI SAZEBNÍK PRO NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 190,- Kč "Sazebník" pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností byl aktualizován v souladu s vývojem cen a nákladů na úroveň 2012 a 1. čtvrtletí Do aktualizovaných cen byly zapracovány ceny vstupů technologických a stavebních dodávek v roce 2011 a všeobecná míra inflace. Textová část byla doplněna v souladu s vývojem pracnosti a legislativy. METODICKÝ POSTUP (SAZEBNÍK) NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN KOMPLETAČNÍ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 90,- Kč FOTODOKUMENTACE ZE ZÁJEZDŮ EXKURZE NA PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ foto Ing. František Tluka 15

16 ZÁJEZD ČERNÁ HORA foto Ing. Vladimír Janda foto Ing. Jiří Hájek Vydavatel Klub stavařů Královéhradeckého kraje šéfredaktor, grafická úprava, Příjem článků Miroslava Dolanová Kontakt Jižní 870, Hradec Králové , Redakční rada Výbor ČSSI a ČKAIT Vychází 4x ročně Toto číslo vyšlo 20. června

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 3 2014 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. JOSEF

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ 4 2013 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA NAŠE ZNAČKA: MMHK/116144/2013/ŽP/Net VYŘIZUJE: Netopilová Jiřina TELEFON: +420495707644 E-MAIL: Jirina.Netopilova@mmhk DATUM: 27.6.2013 Výzva k podání nabídek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zadávané dle vnitřní směrnice obce Olešná,

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor právní a veřejných zakázek náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Zateplení zdravotního střediska v Katovicích

Zateplení zdravotního střediska v Katovicích V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y A Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zateplení zdravotního střediska v Katovicích V Katovicích, dne 6. února

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Oznámení

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 HRADEC KRÁLOVÉ 2014

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 HRADEC KRÁLOVÉ 2014 2 2014 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH VÝROČNÍ

Více

K O V O J u n i o r STROJNÍ MECHANIK

K O V O J u n i o r STROJNÍ MECHANIK 6. ročník C E L O S T Á T N Í O D B O R N É S O U T Ě Ž E K O V O J u n i o r 2 0 1 6 STROJNÍ MECHANIK Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France P R O P O Z I C E C E L O S T Á

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I R E K T O R Á T Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8 771 47 Olomouc Tel. : +420 585 631 118 FAX : +420 585 631 012 E-mail :petra.jungova@upol.cz

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2013 A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne 8. 1. 2013 Minulá Valná hromada Královéhradecké

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2015 2003 pilotní CD ROM PROFESIS 2003 2004 CD ROM PROFESIS 2004 2005 CD PROFESIS 2005 2006 CD PROFESIS 2006 2007 CD PROFESIS 2007 2008

Více

Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Služby

Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Služby 1 / 5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23818-2017:text:cs:html Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S 015-023818 Oznámení o zahájení

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Sídlo: Právní forma: Zastoupený: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Přestavba podkrovního prostoru - ubytování Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na stavební práce (Prostějov,

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OPRAVA STŘECHY DSPS - RADVANICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OPRAVA STŘECHY DSPS - RADVANICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Oznámení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude používán

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK 2013 A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK 2013 A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2012 A PLÁN AKCÍ PRO ROK A. Plnění usnesení z poslední Valné hromady dne 9. 1. 2012 Poslední Valná hromada Královéhradecké oblasti se uskutečnila

Více

Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu víceúčelovému objektu v Očelicích

Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu víceúčelovému objektu v Očelicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Stavební

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. Název zakázky Název zakázky Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž II. Údaje o oznámení výběrového řízení Číslo zakázky Forma zadání Předmět

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 12. 3. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem monokrystalů I. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ V souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace, program NEMOVITOSTI, stanovuje zadavatel

Více

"ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE,

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE, Textová část ZADÁVACí DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU "ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE, ROZHLASU A VEŘEJNÉHO

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 si Vás dovoluji

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka Rekonstrukce střešního pláště budovy mateřské školy, Vojice č. p. 1 včetně zateplení Zadavatel: Obec Podhorní Újezd a Vojice se sídlem: Vojice 141, 508 01 Hořice

Více

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58 793 91 Úvalno Výzva více zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na výstavbu víceúčelových hřišť

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více