LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABARTT HOSPITALITY S.R.O."

Transkript

1 Lokalita hotelu LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej 4* Hotelu, Jižní Morava, Česká republika Břeclavsko nejjižněji a nejníže položený okres Moravy ležící v Jihomoravském kraji sousedící s okresem Znojmo, Brno-venkov, Vyškov a Hodonín. Z jihu je okres vymezen státní hranicí s Rakouskem a na jihovýchodě se Slovenskem. Okres je významný především vinařstvím je zde největší koncentrace vinařských oblastí v ČR. Oblast Břeclavska spadá do turistického regionu Jižní Morava, a zároveň turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. Krajina vinic, lužních lesů a úrodných polí je proslulá bohatou historií, folklorními tradicemi a četnými stavebními památkami. Mimořádnost území dokládá fakt, že se v těsné blízkosti nacházejí dvě lokality pod ochranou UNESCO biosférická rezervace Dolní Morava a kulturní památka Lednickovaltický areál což je cca 283 km 2 komponované krajiny se dvěma zámky, romantickými stavbami (kolonády, sochy, lesní chrámy, zámečky, apod.) zasazenými do krajiny. Lednicko-valtický areál je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras a turistických cílů považován za nejrozsáhlejší, člověkem uměle vytvořené, území Evropy. Mezi nejvýznamnější kulturní cíle v okrese patří Zámek Lednice (původně z 12. století, dnes renesanční zámek se v roce 2013 stal nejnavštěvovanějším zámkem v ČR s 328 tis. návštěvníky), Zámecký skleník (92 m dlouhý, se subtropickými a tropickými rostlinami), Minaret, Janův hrad (umělá hradní zřícenina), Zámecké jízdárny (monumentální komplex trojkřídlé stáje s jízdárnami vybudován ke konci 17. století), Zámek Valtice, Zámek Mikulov a řada menších zámků, kostelů, synagóg, galerií a muzeí. V oblasti je dále velmi rozvinuta turistika spjata s vinařstvím (návštěvy vinných sklepů, ochutnávky vín, folklórní akce), cykloturistika, koupání a vodní sporty - vodní nádrž Nové Mlýny je svou plochou 32 km 2 největší vodní plochou na Moravě, na jejím břehu se pak nachází nově vybudovaný termální aquapark Aqualand Moravia. Vzdálenosti **** Hotelu od významných sídel: Brno: 50 km (0,5 hod.), Vídeň: 75 km (1 hod.), Bratislava: 90 km (1 hod.), Praha: 250 km (2,25 hod.) Lokalita disponuje výbornou dopravní dostupností. Nachází se v blízkosti dálnice D2 (Brno Bratislava, rychlostní silnice R52 (Brno Vídeň) a důležitého silničního tahu I/55 (Olomouc Uh. Hradiště Hodonín Břeclav hraniční přechod Poštorná/Reintal). Město Břeclav je zároveň železniční křižovatkou mezinárodního významu vede zde I. a II. železniční koridor, doprava ve směrech Brno Praha Berlín Hamburk, Přerov Ostrava Polsko, Bratislava Budapešť a Vídeň Graz / Villach. Základní charakteristika **** Hotelu **** HOTEL s kapacitou pokojů (přesný počet pokojů i název hotelu bude oznámen po podpisu Smlouvy o utajení informací) se nachází v žádané turistické destinaci Jižní Moravy v těsné blízkosti významných turistických cílů. Hotel vybudovaný v roce 1996 sestává ze dvou částí: ubytovací čtyřpodlažní budovy a provozní dvoupodlažní části, ve které je situováno hotelové lobby s recepcí, restaurace, kongresové prostory, kuchyně, sklady a zázemí hotelu. V rámci areálu hotelu se nachází budova prádelny s garáží a pokojem pro personál. V roce 2005 proběhla rekonstrukce recepce, restaurace, kongresového sálu a přístavba druhého sálu. V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce hotelové části. V roce 2014 byly vyhotoveny nové rozvody vody v kuchyni, nové počítačem ovládané topení, bar v restauraci a zahájena výstavba venkovního bazénu (dokončení 06/2014). Hotel je dobře zavedený a udržovaný, interiéry pokojů a hotelové interiéry jsou v dobrém stavu. page 1

2 Locality of the Hotel LABARTT HOSPITALITY S.R.O. SALE of 4* Hotel, South Moravia, Czech Republic Břeclav district is lying in the Jihomoravský region (South Moravian Region) and neighbouring with the districts of Znojmo, Brno-venkov, Vyškov and Hodonín. From the south, the district is defined by the border with Austria and from the south-east with Slovakia. The district is especially important thanks to the winery it s the highest concentrated wine region in the country. Area of Břeclavsko belongs to the tourist region of Jižní Morava (South Moravia), and also to the tourist area Pálava and Lednice-Valtice area. Landscape of vineyards, floodplain forests and fertile fields is renowned for its rich history, traditions, folklore and numerous of monuments. The uniqueness of the territory proves the fact that in close proximity are located two sites under the protection of UNESCO Biosphere Reserve Dolní Morava and cultural monument of Lednice-Valtice area which is about 283 km 2 of modified landscape with two chateaux, romantic buildings (colonnades, statues, forest temples, small castles, etc.), embedded in the landscape. Lednice-Valtice area, with its historical buildings, landscape architecture, lakes and a network of bicycle paths and tourists sights, is considered the largest man-made territory in Europe. The most important cultural targets in the area are: Chateau Lednice (originally from the 12 th century, nowadays renaissance castle became the most visited castle in the Czech Republic with 328 thousands of visitors, in 2013, Chateau Greenhouse (92 m long, with subtropical and tropical plants), Minaret, Janův hrad (castle ruins), Castle Riding Hall (monumental complex of horse stables with riding stables built in the late 17 th century), Chateau Valtice, Mikulov Castle and many smaller castles, churches, synagogues, museums and galleries. The tourism is very well developed here mainly within a winery (wine tasting, folklore events), biking, swimming and water sports water reservoir of Nové Mlýny (the largest water area in Moravia). On the shore of Nové Mlýny, there is located an attractive newly built thermal water park Aqualand Moravia. Distances of the **** Hotel from important cities Brno: 50 km (0,5 hr), Vienna: 75 km (1 hr), Bratislava: 90 km (1 hr), Prague: 250 km (2,25 hrs) The Hotel has excellent transport accessibility. It is located close to the highway D2 (Brno Bratislava), expressway R52 (Brno Vienna) and important motorway I/55 (Olomouc Uherské Hradiště Hodonín Břeclav border crossing Poštorná/Reintal). Břeclav is also a railway crossroad of international importance here leads I. and II. rail corridor and the traffic leads in direction Brno Prague Berlin Hamburg Přerov Ostrava Poland Bratislava Budapest and Vienna Graz/Villach. Basic characteristics of the **** Hotel **** HOTEL with a capacity of double rooms (exact number of rooms and name of the hotel will be specified after signing Confidentiality agreement) is located in demanded tourist destination of South Moravia in proximity of significant tourists targets. Hotel built in 1996 is composed of two parts: a four-storey accommodation building and a two-storey operating section, where are situated a hotel lobby with a reception, a restaurant, conference rooms, kitchen, stores and hotel s background. Within the hotel complex there is a building of laundry, garage and room for staff. In 2005, a reception, a restaurant and a congress hall was reconstructed and extended. In 2009 there was total renovation of the accommodation part. In 2014 were installed new water pipes in the kitchen, new computer-controlled heating, new bar in restaurant and the construction of the outdoor swimming pool was initiated (completion 07/2014). The Hotel is very well established and maintained; hotel interiors and interiors of rooms are in good shape. page 2

3 Základní parametry hotelového objektu: Lokalita: Standard hotelu: 4* Počet pokojů: Zastavěná plocha hotelu: cca m 2 Hrubá podlažní plocha hotelu: cca m 2 Rozloha areálu hotelu: okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika (přesný počet pokojů i název hotelu bude oznámen po podpisu Smlouvy o utajení informací) cca m 2 (včetně pozemků pod budovami) F&B zázemí: Kongresové zázemí: Restaurace s kapacitou 60 míst Salonek v restauraci s kapacitou 45 míst Letní zahrádka s kapacitou 40 míst Lobby bar s kapacitou cca 20 míst Vinný sklep s kapacitou cca 80 osob (v těsné blízkosti, možnost pronájmu) plocha cca 420 m 2 ; 2 sály (150 a 115 m 2 ) a 4 jednací salonky Wellness & sport & volný čas: 2x tenisový kurt s umělým povrchem, tréninková zeď infra sauna, masážní místnost venkovní bazén 16x8 m - ve výstavbě, dokončení 07/2014 dětské hřiště Parkovaní v areálu: Ostatní zázemí: Forma prodeje: místa pro 65 automobilů, 1-2 autobusy budova prádelny (351 m 2 ), dílna, garáž, pokoj pro personál atd. prodej společnosti (SPV), případně prodej nemovitosti a pozemků Prodejní cena: na vyžádání (případně možnost dlouhodobého pronájmu solidnímu provozovateli) Budova a pozemky v rámci areálu jsou vhodné pro další rozšíření hotelového provozu: Projekt na vestavbu pokojů v podkrovní části hlavní budovy (10 pokojů), možno poměrně rychle realizovat Projekt s propadlým stavebním povolením na výstavbu 18 pokojů (připojená budova), fitness a wellness s bazénem /nutná jednoduchá obnova stavebního řízení/ Studie na rozšíření kapacity kongresového sálu a přístavby salonků Labartt Hospitality s.r.o. je exkluzivním zástupcem Vlastníka při prodeji Hotelu. V případě, že Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás a po podpisu smlouvy o utajení Vám budeme moci poskytnout Rozšířené informační memorandum, uskutečnit osobní prohlídku a vést osobní jednání o možnosti koupě daného Hotelu. Kontakt: Labartt Hospitality s.r.o. Ing. Ondřej Zajíc Římská 12 GSM: Praha 2 page 3

4 Basic parameters of the Hotel property: Locality: Standard of the hotel: Number of rooms: Built-up area of the hotel: district Břeclav, South Moravia, Czech Republic four-star rooms (exact number of rooms and name of the hotel will be specified after signing Confidentiality agreement) ca sq m Gross floor area of the hotel: ca sq m Total plots of the hotel areal: ca sq m (including plots under the buildings) F&B departments: Restaurant with a capacity of 60 seats Restaurant lounge with a capacity of 45 seats Summer terrace with a capacity of 40 seats Lobby bar with a capacity of ca 20 seats Wine cellar with a capacity of 80 pers. (in proximity of the hotel; possibility to rent) Congress facilities: ca 420 sq m; 2 halls (ca 150 and 115 sq m) and 4 meeting rooms (153 sq m) Wellness & sport & leisure: Parking: Other facilities: Way of sale: 2x tennis court with artificial surface, tennis training wall infra sauna, massage room outdoor swimming pool 16x8 m in construction, completion in 07/2014 children playground parking lot for 65 cars, 1-2 buses laundry building (351 sq m), workroom, garage, accommodation for staff, etc. sale of the company (SPV), or sale of real estate property and plots Selling price: upon request The Hotel building and plots within the complex are suitable for further expansion of the Hotel: The project for new hotel rooms in the attic of the main building (10 rooms) can be built relatively quickly The project with an invalid building permit for the construction of 18 rooms (new hotel wing), fitness and wellness center (requires a simple restoration of building permit) The project study on expanding the capacity of congress hall and the lounges Labartt Hospitality s.r.o. is an exclusive agent of the owner for the sale of the Hotel. In case you are interested in this offer, please contact us and after signing of Confidentiality agreement we will provide you with detailed information about the hotel property, arrange a personal visit of the Hotel and lead personal negotiation about the possibility of the purchase of the Hotel. Labartt Hospitality s.r.o. offers to prospective buyer the searching of suitable tenant or hotel operator. Contact: Labartt Hospitality s.r.o. Ing. Ondřej Zajíc Římská 12 GSM: Prague 2 page 4

5 IČ , se sídlem v Praze 2, Římská 103/12, Společnost je zapsána v Obchodní rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka strana 5 Tento dokument je určen pouze adresátovi a je zakázáno jeho čtení nebo užití jinou osobou. Společnost Labartt Hospitality s.r.o. a s ní spřízněné společnosti tudíž nezodpovídají za jakékoli neoprávněné užití tohoto dokumentu nebo jeho části. Jakékoli kopírování, reprodukce, rozšiřování, zveřejňování, úpravy a prezentace tohoto dokumentu jsou přísně zakázány. Jestliže jste tento dokument obdrželi omylem, prosíme o jeho okamžité smazání a zničení.

CPICityCenter. Olomouc

CPICityCenter. Olomouc CPICityCenter Olomouc CPI CITY CENTER OLOMOUC Olomoucký kraj je jedním z nejrozmanitějších regionů České republiky. Historická, kulturní a duchovní tradice daly základ bohatému společenskému životu, univerzita

Více

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás...

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás... www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte 14001 volání volní za cenu mistního místního hovoru téměř 20 let pro Vás... volejte CALL CENTRUM

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3.

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin. Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz Vítejte v zámku Štiřín Welcome to the Štiřín Château

Více

MAS Pardubického kraje

MAS Pardubického kraje MAS Pardubického kraje LAGs of the Pardubice region PARDUBICKÝ KRAJ www.leader.isu.cz Projekty realizované na území MAS Pardubického kraje Projects made within the territory of LAG of the Pardubice region

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

české věznice czech prisons

české věznice czech prisons Vězeňská služba České republiky, Praha 2008 české věznice czech prisons Genmjr. PhDr. Luděk Kula Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová edice knihy České věznice, představující nejen

Více

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix www.theorchard.cz Developer: Letting Agents: www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix contemporary vibrant high-quality Red Group is delighted to present

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Zajímavě architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou

Více

Železnohorský. Region

Železnohorský. Region Železnohorský www.zeleznohorsky-region.cz region Liberec Praha Pardubice Plzeň MAS Železnohorský region Ostrava České Budějovice Brno LOGO MANUÁL Iron Mountains Region Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Více

I N T E R N A T I O N A L S P A H O T E L

I N T E R N A T I O N A L S P A H O T E L Exkluzivní nabídka prodeje objektu bazénu a přilehlých pozemků s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Exclusive offer of sale of a pool object and the adjoining landplots with unique view of the Carlsbad

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Srpen / August 2008

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Srpen / August 2008 Nabídka kancelářských prostor office space Srpen / August 2008 Prague CB Richard Ellis Page 2 space/ Size Palladium Nám. Republiky 1, Na Poříčí 2, Praha 1 Palladium je multifunkční komerční komplex o celkové

Více

www.theorchard.cz www.redgroup.cz Designed by Graffitti Networks Grafix

www.theorchard.cz www.redgroup.cz Designed by Graffitti Networks Grafix www.theorchard.cz www.redgroup.cz Designed by Graffitti Networks Grafix contemporary vibrant high-quality Red Group is delighted to present The Orchard office and hotel complex, creating a new vibrant

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více