A1 Vzdělávací politika ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1 Vzdělávací politika ČR"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky studia do problematiky projektového řízení, vyloží, co se rozumí pod pojmy vzdělávací politika České republiky, projektové řízení v kontextu se specifiky rozvoje vzdělávání a charakterizuje roli projektového manažera. Odhad časové náročnosti: 5 vyučovacích hodin ve formě e-learningového studia

2 Kariéra projektového manažera začíná u nás! 2

3 Základní teoretický text k tématu: Zdroje finančních prostředků z Evropského sociálního fondu nabyly v poslední době na takovém významu jak z hlediska svých objemů, tak z hlediska svého tematického zaměření, že je snad nemůže opomenout žádný vedoucí pracovník. Tím, že jsou příslušné operační programy provázány se strategickými dokumenty vzdělávání ČR i EU, je možné řešit palčivá témata našeho školství počínaje implementací kurikulární reformy přes kvalitu vzdělávání k podpoře pedagogických pracovníků. Pro různé stupně vzdělávání jsou určeny různé podporované aktivity a různé typy projektů. Nebývá ani tak problém vytipovat v rámci života školy aktuální téma k řešení, spíše nastává problém: s orientací v možnostech pro podání projektů, s rozličnými požadavky na různé projekty, jak dostat projektový záměr na papír, po formální stránce správně projekt přihlásit do výzvy a pak jej realizovat ke vší spokojenosti. Na počátku Vás seznámíme s vizemi a strategiemi vzdělávací politiky, připomeneme dokumenty, které jsou Vám jistě dobře známé, zaměříme se na téma projektové řízení, které je tak důležité pro úspěch projektu, a na závěr charakterizujeme roli (respektive různé role) projektového manažera. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 3

4 Podtéma Vzdělávací politika ČR v kontextu s EU Vzdělávací politika úzce souvisí s mezinárodními trendy v oblasti vzdělávání, kdy Česká republika nemůže jako členská země Evropské Unie nereagovat na trendy a cíle evropského rozvoje vzdělávání. V květnu 2009 byl ministry školství všech států EU přijat dokument Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (Education and Training 2020 neboli ET 2020). Vedle vize rozvoje vzdělávání v Evropě do roku 2020 vyjmenovává celkem čtyři strategické cíle, jež odpovídají komplexnímu zaměření na celoživotní učení: realizovat celoživotní učení a mobilitu, zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávací politika je zároveň významně podmíněna konkrétní situací v ČR, tj. potřebami společnosti a ekonomickým rozvojem České republiky. Rozvoj společnosti (např. soudržnost společnosti nebo demografický vývoj), ekonomický růst, zaměstnanost a trh práce mají velice úzkou vzájemnou vazbu se vzděláváním. Vize a strategie vzdělávací politiky České republiky jsou zakotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knize, která byla v březnu 2001 projednána vládou. V návaznosti na Bílou knihu jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vypracovávány Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (a to každý lichý rok). Dlouhodobý záměr vymezuje základní státem podporované záměry rozvoje vzdělávací soustavy a priority na dané období. V návaznosti na Dlouhodobý záměr ČR jsou vypracovávány Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání v jednotlivých krajích ČR. Příprava obou úrovní zpracování, republikové a krajské, je navzájem propojena časově, postupem zpracování i strukturou. Metodicky je řízena a koordinována MŠMT. Na tyto koncepční materiály navazují legislativní dokumenty, především zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 4

5 Základní strategické směry Dlouhodobého záměru ČR 2011: A) Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání zhodnocení dosavadního průběhu kurikulární reformy na všech úrovních vzdělávacího systému. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 1 Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání na stránce 10 B) Nové metody hodnocení škol tvorba a zavádění systémů kvality, hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročnících, metody hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 2 Nové metody hodnocení škol na stránce 12 C) Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání trh práce a vzdělávání, optimalizace nabídky vzdělávání podle potřeb ekonomiky a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, struktura oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném školství a spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 3 Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání na stránce 13 D) Péče o pedagogické pracovníky zvyšování jejich profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich odměňování. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 4 Péče o pedagogické pracovníky na stránce 14 Podtéma Možnosti financování v souvislosti s naplňováním strategických cílů: Zapojování České republiky do aktivit EU v oblasti vzdělávání a intenzivnější spolupráce (vedle stálého vzájemného porovnávání s ostatními zeměmi a spolupráce) přináší také možnosti rozšíření financování rozvoje v oblasti vzdělávání. Financování rozvoje v oblasti vzdělávání K naplňování strategických cílů se využívají tyto zdroje: finanční prostředky z operačních programů ESF, celostátní rozvojové programy hrazené z kapitoly 333-MŠMT státního rozpočtu, dále je možné v rámci každoroční přípravy státního rozpočtu usilovat o navýšení prostředků, zejména na rychlejší růst platů učitelů a na celostátní rozvojové programy, které není možné spolufinancovat v rámci ESF, nebo na takové, jejichž zajištění bude nezbytné pro úspěch reformy vzdělávání a udržitelnost nastartovaných procesů ve školách. Výběr zdroje k financování projektu Vzhledem k tomu, že různé zdroje mají i různé podmínky (od zpracování, přes schvalování), je nutné si uvědomit, z jakých zdrojů a za jakých podmínek je možné projekty realizovat. Může se jednat o projekty: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 5

6 z vlastních zdrojů, z fondů EU, grantů ministerstev, krajů, měst a obcí, nadací a nadačních fondů, sponzorství firem. Dále je důležité si říci, o jaký typ projektu z hlediska investic se jedná. Zda jde o: investiční projekt (tj. projekt zaměřený především na výstavbu, či nákup nemovitostí, strojů a nových technologií tedy pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku). V případě fondů EU se jedná o fondy ERDF. neinvestiční projekt (tzv. měkké investice). Tyto projekty jsou zaměřeny na obsah, kvalitu a formy vzdělávání, investují do osob a vzdělávacích produktů. V případě fondů EU se jedná o fondy ESF. Od nápadu k projektu Obrázek 2: Od nápadu k projektu Váš nápad, potřeba, inovace Lze toto řešit projektem? ANO NE Projektový záměr Z jakých zdrojů můžeme projekt financovat? Vlastní zdroje Fondy EU (výzvy) Granty ministerstev, krajů, měst a obcí (výzvy) Nadace a nadační fondy (výzvy) Firmy, sponzorství Příručka autorů: Palánová, Rathouský Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období , str. 17 (Obrázek 2) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 6

7 Podtéma Vyhledávání témat a zdrojů pro projekty v oblasti vzdělávání v rámci fondů EU Fondy EU - Programovací období Strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Evropský sociální fond (ESF) podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů (např. rekvalifikace, vzdělávání). Finanční mechanismy EHP/Norsko (FM), tzv. Norské fondy : Prioritními oblastmi jsou např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě a rozvoj lidských zdrojů. Blíže na: Vzhledem k tomu, že pro aktivity škol je nejvíce využívaný Evropský sociální fond, zaměříme se v této kapitole převážně na něho. Evropský sociální fond Pro rozvoj vzdělanostní společnosti s cílem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji byl v roce 2007 schválen Evropskou komisí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), v jehož rámci je možné v programovacím období , resp čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 7

8 OP VK má čtyři základní prioritní osy, a to: 1. Počáteční vzdělávání projekty zaměřené na zvyšování kvality počátečního vzdělávání, konkrétně na dokončování kurikulární reformy, rozvoj partnerství škol, rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství atd. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj projekty zaměřené na inovace terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, k podpoře flexibility a kreativity absolventů, zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách apod. 3. Další vzdělávání projekty zaměřené na aktivity směřující k podpoře nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. 4. Systémový rámec celoživotního učení projekty zaměřené na vytváření systémů podporujících zvyšování kvality počátečního vzdělávání, terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a dokončování koncepce systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání. Finanční podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů národních, individuálních projektů ostatních a grantových projektů v rámci globálních grantů. Pouze pro Prahu je určen Operační program Praha Adaptabilita (OPPA). Jeho hlavním cílem je podpora neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Finanční podpora bude realizována prostřednictvím individuálních komplexních projektů a individuálních grantových projektů. OPPA obsahuje tři základní prioritní osy: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání Finanční podpora je realizována prostřednictvím grantových projektů a v případě komplexních projektů i přímým přidělením. Jaký je rozdíl mezi individuálním projektem národním, ostatním a grantovým projektem? Rozdíly jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK kde naleznete všechny podrobnosti. Pro zjednodušení zde uvádíme pouze přehled: Globální grant forma skupinového projektu, který v sobě zahrnuje množství grantových projektů. Vyhlašovatelem a správcem globálního grantu je kraj jakožto Zprostředkující subjekt OP VK, který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci. V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na globální granty v oblasti podpory 1.1., 1.2., 1.3. a 3.2. Grantový projekt projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je grantový projekt zaměřen jen na cílovou skupinu spadající do tohoto území. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 8

9 Individuální projekt ostatní zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, které připraví kraj pro své území). V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na IPo v oblasti podpory 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 3.1. Za nejjednodušší způsob získání dotace pro školy jsou považovány tzv. šablony klíčových aktivit v rámci oblasti podpory 1.4 (tato oblast podpory je veřejnosti známa pod názvem EU peníze školám) a oblasti podpory 1.5 (EU peníze středním školám). Cílem tohoto způsobu financování je zjednodušit školám získávání evropských dotací z OP VK. Pomocí šablon si školy podle svých potřeb samostatně (bez pomoci soukromých poradenských firem) sestaví projektovou žádost. Postup projektové žádost je velmi jednoduchý, na základě projektové žádosti mohou školy získat pro svůj záměr dotaci. Více informaci na webových stránkách -penize-skolam Individuální projekt národní pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky a programů. V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na IPn v oblasti podpory 3.1., 3.2 a 4.1. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichž dopad pokrývá celé území ČR mimo hl. m. Prahy. Podporované aktivity jednotlivých druhů projektů, jejich forma a výše podpory, možní příjemci a cílová skupina jsou v obecné rovině uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK. Další specifika jsou dána výzvou. Příloha č. 6 Příklady Operačních programů s ohledem na problematiku vzdělávání na stránce 16 Zajímavé odkazy: Seznam příjemců z OP VK: Dokumenty pro žadatele a příjemce z OP VK: nově vyhlášené výzvy v rámci PO VK: Vybrané projekty z OP VK: Projektová žádost v on-line podobě - BENEFIT: https://eu-zadost.cz/uvod.aspx Informace k Integrovanému plánu rozvoji měst (IPRM): informace-k-iprm-pro-zadatele Evropský sociální fond: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 9

10 Přílohy a dokumenty Příloha č. 1 Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání Základním cílem je dokončení obsahové reformy vzdělávání Index opatření Znění opatření Termín realizace A Pokračovat v metodické podpoře realizace reformy na MŠ minim. do roku 2013 A A A Seznamovat děti s cizím jazykem (angličtina) přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku a možnostem Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti anglického jazyka Diskutovat případná opatření pro snížení počtu odkladů nástupu k povinné školní docházce s možností využití nových vzdělávacích programů (od roku 2011) Kritérium realizace přístupný elektronický nástroj A Podpořit realizaci a inovaci vzdělávacích programů (RVP a ŠVP) 2015 zavedeny evaluační standardy, navrženy orientační výstupy, přístupný elektronický nástroj A A A A A A A A A A Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP Zavést povinně pro všechny žáky anglický jazyk (resp. podpořit finančně, vzděláváním učitelů povinné zavedení anglického jazyku) od 3. ročníku a podporovat povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 7. ročníku základní školy Poskytovat cílenou metodickou pomoc při implementaci ŠVP, a to zajištěním konzultačních návštěv ve školách, přípravou e-learningových kurzů, šířením metodiky ŠVP a příkladů dobré praxe odborných škol prostřednictvím Metodického portálu rvp.cz Podpořit střední školy prostřednictvím programu EU peníze školám Poskytovat cílenou metodickou a didaktickou podporu, a to konzultační a poradenskou činnosti v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kutikulární reformy a prostřednictvím Metodického portálu. Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání v programech odborného vzdělávání a přípravy usilovat o zvyšování rozsahu praktického vyučování v reálném pracovním prostředí nad stanovené minimum v RVP, vytvořit národní standardy kvality pro přípravu žáků na pracovišti. Vytvořit nástroje pro sledování efektivity rámcových a školních vzdělávacích programů a jejich inovaci. Monitorovat podněty pro revizi kurikula a vzdělávacích programů i pro podporu škol při jeho realizaci a nastavit systém cyklických revizí kurikula v odborném vzdělávání. Zavést oborové deskriptory, tj. rámcovou standardizací výsledků vzdělávání, pro zvýšení kvality vyššího odborného vzdělávání Vytvořit opatření (úpravou legislativy), která umožní oboustrannou prostupnost mezi vyšším odborným a vysokoškolským vzděláváním, prostřednictvím kreditů ECVET do škol. roku 2013/14 zavedena povinná výuka anglického jazyka oborové deskriptory legislativní úprava prostupnosti A Změnit pravidla prodlužování akreditace programů úprava pravidel Kariéra projektového manažera začíná u nás! 10

11 Index opatření Znění opatření Termín realizace A Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních škol speciálních od 2011 A Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP A Podpořit realizaci vzdělávacích programů od 2011 Kritérium realizace A Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních uměleckých škol od 2011 zahájení výuky v ZUŠ podle RVP A Zahájit výuku podle ŠVP na všech jazykových školách 2011 zahájení výuky podle RVP A Terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v RVP JŠ s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, tj. při novelizaci této vyhlášky navrhnout označení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky novelizace vyhlášky Kariéra projektového manažera začíná u nás! 11

12 Příloha č. 2 Nové metody hodnocení škol Základním cílem je, že každá škola získá přehled o svých vzdělávacích výsledcích Index opatření B.1.1 B.2.1 Znění opatření Postupně zavést systém hodnocení výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ Pokračovat v činnosti Národního referenčního bodu Termín realizace B.2.2 Aktivní spolupráce na evropských aktivitách sítě EQAVET B.2.3 B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.4.1 B.4.2 B.5.1 B.5.2 Postupná implementace vybraných nástrojů referenčního rámce EQAVET, zejména vybraných indikátorů, do systému hodnocení odborného vzdělávání a přípravy v ČR Dokončit reformu maturitní zkoušky s důrazem na její efektivitu a propojení s přijímacím řízením na VŠ Připravit opatření, která umožní státu a zřizovatelům efektivně využít objektivizovaných výsledků maturitní zkoušky k zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb a na zvýšení komplexní efektivity vynakládání prostředků státního rozpočtu na výuku ve středních školách (v návaznosti na přecházející opatření) Diskutovat, případně zavést jednotné prvky hodnocení v profilové části maturitní zkoušky Dokončit reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělávání s výučním listem a zavést ji do systému odborného vzdělávání Připravit legislativní úpravy související se zavedením nové závěrečné zkoušky ve všech oborech středního vzdělání s výučným listem Podpořit a zefektivnit proces vlastního hodnocení škol účelnou metodikou procesu a vhodnými autoevaluačními nástroji, tyto nástroje ověřit v pedagogické praxi a podpořit školy v komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami) sdílení zkušeností s hodnocením škol Propojit zpracování vlastního hodnocení školy s připravovaným testováním žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ a dalšími nástroji externího hodnocení (např. výsledky maturitní a závěrečné zkoušky) do 2015 od 2011 B.5.3 Uvést do praxe systém DVPP v oblasti vlastního hodnocení do konce 2011 B.5.4 B.6.1 B.6.2 Vytvořit konsenzuální návrh se zainteresovanými stranami (ČŠI, zřizovatelé aj.) žádoucích přístupů propojení autoevaluace a externí evaluace Využívat výsledků projektů a mezinárodních výzkumů pro formování vzdělávací politiky a pro práci učitelů Provést podrobný rozbor příčin zhoršujících se výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních a navrhnout opatření ke zlepšení tohoto stavu Kritérium realizace realizace plošného hodnocení žáků, realizace výběrového šetření snížení ročních nákladů na realizaci MZ zavedení jednotných prvků hodnocení 2014 % středních škol se zavedenou NZS 2014 legislativní úprava do 2012 vytvořená metodika a autoevaluační nástroje 2011 analýza PISY a TIMSSU, návrhy na zlepšení situace B.6.3 Zapojovat se i nadále do mezinárodních výzkumů účast v mezinárodních výzkumech B.6.4 Konfrontovat výsledky z mezinárodních výzkumů s výsledky zjištěnými ČŠI a provádět důkladnou analýzu Kariéra projektového manažera začíná u nás! 12

13 Příloha č. 3 Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání Index opatření C C Znění opatření V každém kraji provést analýzu struktury škol a školských zařízení a v případě středních a vyšších odborných škol také strukturu vyučovaných oborů vzdělání podle dostupných údajů o demografickém vývoji s výhledem nejméně do roku 2015 Na základě této analýzy připravit strategii optimalizace (pokud už není hotova) sítě středních škol a oborové skladby středních a vyšších odborných škol a kapacit oborů vzdělání škol (obdobně i kapacit školských zařízení) s ohledem na uplatnění budoucích absolventů těchto oborů a na případné místní specifické odlišnosti C Při přípravě a při aplikaci strategie optimalizace v kraji je do roku 2014 doporučeno dodržet stanovené ukazatele C C C C C C C C Tyto ukazatele aplikovat při procesu schvalování změn v krajích a rozhodování MŠMT při zápisech do rejstříku škol a školských zařízení včetně změnového řízení V rámci revize RVP v odborném vzdělávání zkvalitnit základní prvky všeobecné přípravy v oborech vzdělání s výučním listem zejména v oblasti matematiky, mateřského jazyka a cizího jazyka. Zavést větší míru standardizace v RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování (odborného výcviku, odborné nebo umělecké praxe) realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů ke zkvalitnění této přípravy a zvýšit podíl žáků, kteří se připravují na pracovištích zaměstnavatelů z dnešních cca % v průběhu následujícího období alespoň o 15 %; současně s pomocí zřizovatelů škol zvýšit kontrolní činnost středních škol v této oblasti (při uzavírání smluv, metodikou kontrolní činnosti, apod.). Smlouvy o poskytování odborného výcviku podepisovat také žáky. Podpořit vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy Stimulovat zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání s výučním listem, kteří mají uzavřenu smlouvu s budoucím zaměstnatelem nejen v případě absolventů, kterých je na trhu práce nedostatek. V případě nedostatkových profesí také poskytováním různých stipendií pro žáky v těchto oborech, případně podpořit zvýšení odměn žákům za produktivní činnost do roku Vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé -kraj mj. s ohledem na prognózování potřeby pracovních sil v hospodářském sektoru a podpořit v dalším vývoji ta školy, které prokazatelně splňují kritérium spolupráce se sociálními partnery Usilovat sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil prostřednictvím např. sektorových rad zřizovaných MPSV Podporovat umístění absolventů oborů vzdělání s výučním listem (případně i odborného vzdělání s maturitní zkouškou) založená např. na přímé finanční podpoře ze strany podnikatelského sektoru i krajů žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu Termín realizace do roku 2015 do roku 2015 do roku 2014 od 2012 do roku 2015 C Podporovat spolupráci odborníků z praxe zástupců zaměstnavatelů C V rámci aktualizace opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání zahrnout opatření, která budou obsahovat podporu technického vzdělávání. Kritérium realizace Analýzy struktury škol Připravená strategie optimalizace Dodržení stanovených ukazatelů Revidovaná RVP Navýšení doby praktického vyučování o 15 % Provedená daňová úprava Uzavřené smlouvy Kariéra projektového manažera začíná u nás! 13

14 Příloha č. 4 Péče o pedagogické pracovníky Index Znění opatření Termín Kritérium realizace opatření realizace D.1.1 Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání pedagogických pracovníků Vytvořený profil absolventa Podíl pedagogické praxe ve studijním programu Počet distančního a kombinovaného studia pro učitele bez požadované kvalifikace D.1.2 Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Státní priority DVPP Inovovaný systém udělování akreditací D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 Kromě tradičních forem DVPP podpořit uvedená opatření Podporovat další vzdělávání pracovníků ČŠI a další odborné veřejnosti (kraje, pověřené obce) V souladu s navrženými opatřeními novelizovat právní normy Usilovat o zlepšení platového ohodnocení pedagogických pracovníků Připravit samostatný platový systém odměňování pedagogických pracovníků, v němž bude propojen základní platový postup s kariérním systémem tak, aby kromě pozvolnějšího růstu platů byla lépe ohodnocena kvalitnější práce učitelů Připravit a projednat s pedagogickými asociacemi kariérní systém (2013), který bude motivovat učitele k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci Harmonizovat obsah stávajících právních předpisů s potřebami profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky a nastavit postupy, které umožní rozeznat, ohodnotit a odměňovat kvalitní práci učitelů Nastavit nový systém výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů základních a středních škol Podíl škol, ve kterých v rámci partnerství škol a podniků jsou podpořeny stáže učitelů 2013 Podíl škol, ve kterých jsou zavedeny další formy profesního rozvoje pedagogických pracovníků Podíl pracovníků ČŠI a další odborné veřejnosti, kteří prošli odpovídajícím dalším vzděláváním 2013 Novelizované právní normy Analýza vývoje platů pedagogických pracovníků 2013 Samostatný platový systém propojený s kariérním systémem 2013 Kariérní systém 2013 Novelizované právní normy 2012 Kariérní systém pro ředitele Funkční období ředitelů a hodnocení ředitele Kariéra projektového manažera začíná u nás! 14

15 Příloha č. 5 Definice Operační program a Prioritní osa Co je to Operační program? Dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a oblasti podpory financované prostřednictvím strukturálních fondů. Operační program je tedy základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský kraj), který zpracovávají členské země EU. V Operačním programu jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země vdané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. Najdeme zde popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze strukturálního fondu. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat. Co je to Prioritní osa? Prioritní osa je jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osou je tedy definována cílová oblast pomoci, která se bude prostřednictvím OP realizovat a která vychází z celkové strategie. Každá priorita se člení na jednu a více oblastí podpory. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 15

16 Příloha č. 6 Příklady Operačních programů s ohledem na problematiku vzdělávání Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Rozvoj základního a středního vzdělávání Zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání Větší nabídka dalšího vzdělávání Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Webové stránky: Název OP: Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Další vzdělávání primárně zaměřené na zvyšování zaměstnatelnosti, získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon povolání. Program je zaměřen na absolventy a dospělou populaci na trhu práce. Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů Aktivní politika zaměstnanosti a zlepšení přístupu k práci Trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence před nezaměstnaností Rozvoj vzdělávání ve veřejné správě, veřejných službách Mezinárodní spolupráce Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Webové stránky: nebo Název OP: Praha Adaptabilita (OP PA) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Modernizace počátečního vzdělávání (prioritní osa 3) zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství, rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (prioritní osa 1) další vzdělávání, spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu, poradenství rozvíjejícího podnikatelské prostředí. Řídící orgán: Magistrát hl.m.praha Webové stránky: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 16

17 Název OP: Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Fond: ERDF Zaměřuje se na terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. Cílem je posílit výzkumný, vývojový a proinovační potenciál ČR zajišťující růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech prostřednictvím VŠ, výzkumných institucí a dalších subjektů. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Řídící orgán: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Podpora spolupráce výzkumu a vývoje a soukromého sektoru Ochrana duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji Posilování kapacit vysokých škol Webové stránky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Název OP: Regionální operační programy (ROP) Fond: ERDF Jsou zaměřeny na konkrétní region a řešení jeho typických problémů. Společným cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, posilování jejich konkurenceschopnosti, zvyšování atraktivity, zlepšování životní úrovně a zvyšování kvality prostředí. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Podpora měst a venkovských sídel (prostředky jsou mimo jiné určeny i na zakládání spolků pro volnočasové a zájmové aktivity vybavení objektů, výstavba sportovišť, dětských hřišť. Dále je podporováno i aktivnější spolupráce regionálních školních zařízení s regionálními a lokálními firmami tak, aby absolventi nacházeli lepší uplatnění v praxi a naopak podniky nacházely lepší nabídku kvalifikované pracovní síly). Řídící orgán: ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava Regionální rady soudržnosti jednotlivých regionů soudržnosti Název OP: Praha Konkurenceschopnost (OP PK) Fond: ERDF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Podpora vědy a výzkumu (pomoc je určena především vědeckým ústavům a vysokým školám a má přispět ke zkvalitnění vědeckovýzkumné základny) Řídící orgán: Webové stránky: Magistrát hl.m.praha Kariéra projektového manažera začíná u nás! 17

18 Název OP: Evropské územní spolupráce Fond: ERDF Programy přeshraniční spolupráce jsou realizovány v 5 bilaterálních Operačních programech, a to ve spolupráci se Saskem, Bavorskem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Rozvoj lidských zdrojů (mimo jiné je pomoc určena i na podporu všeobecného vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění společných učebních plánů, aktivní výměnou žáků a učitelů apod.) Řídící orgán (resp. gestorem): OP ČR Sasko OP ČR Bavorsko OP ČR Rakousko OP ČR Slovensko OP ČR Polsko Dále to jsou: OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 18

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více