A1 Vzdělávací politika ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1 Vzdělávací politika ČR"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky studia do problematiky projektového řízení, vyloží, co se rozumí pod pojmy vzdělávací politika České republiky, projektové řízení v kontextu se specifiky rozvoje vzdělávání a charakterizuje roli projektového manažera. Odhad časové náročnosti: 5 vyučovacích hodin ve formě e-learningového studia

2 Kariéra projektového manažera začíná u nás! 2

3 Základní teoretický text k tématu: Zdroje finančních prostředků z Evropského sociálního fondu nabyly v poslední době na takovém významu jak z hlediska svých objemů, tak z hlediska svého tematického zaměření, že je snad nemůže opomenout žádný vedoucí pracovník. Tím, že jsou příslušné operační programy provázány se strategickými dokumenty vzdělávání ČR i EU, je možné řešit palčivá témata našeho školství počínaje implementací kurikulární reformy přes kvalitu vzdělávání k podpoře pedagogických pracovníků. Pro různé stupně vzdělávání jsou určeny různé podporované aktivity a různé typy projektů. Nebývá ani tak problém vytipovat v rámci života školy aktuální téma k řešení, spíše nastává problém: s orientací v možnostech pro podání projektů, s rozličnými požadavky na různé projekty, jak dostat projektový záměr na papír, po formální stránce správně projekt přihlásit do výzvy a pak jej realizovat ke vší spokojenosti. Na počátku Vás seznámíme s vizemi a strategiemi vzdělávací politiky, připomeneme dokumenty, které jsou Vám jistě dobře známé, zaměříme se na téma projektové řízení, které je tak důležité pro úspěch projektu, a na závěr charakterizujeme roli (respektive různé role) projektového manažera. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 3

4 Podtéma Vzdělávací politika ČR v kontextu s EU Vzdělávací politika úzce souvisí s mezinárodními trendy v oblasti vzdělávání, kdy Česká republika nemůže jako členská země Evropské Unie nereagovat na trendy a cíle evropského rozvoje vzdělávání. V květnu 2009 byl ministry školství všech států EU přijat dokument Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (Education and Training 2020 neboli ET 2020). Vedle vize rozvoje vzdělávání v Evropě do roku 2020 vyjmenovává celkem čtyři strategické cíle, jež odpovídají komplexnímu zaměření na celoživotní učení: realizovat celoživotní učení a mobilitu, zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávací politika je zároveň významně podmíněna konkrétní situací v ČR, tj. potřebami společnosti a ekonomickým rozvojem České republiky. Rozvoj společnosti (např. soudržnost společnosti nebo demografický vývoj), ekonomický růst, zaměstnanost a trh práce mají velice úzkou vzájemnou vazbu se vzděláváním. Vize a strategie vzdělávací politiky České republiky jsou zakotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knize, která byla v březnu 2001 projednána vládou. V návaznosti na Bílou knihu jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vypracovávány Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (a to každý lichý rok). Dlouhodobý záměr vymezuje základní státem podporované záměry rozvoje vzdělávací soustavy a priority na dané období. V návaznosti na Dlouhodobý záměr ČR jsou vypracovávány Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání v jednotlivých krajích ČR. Příprava obou úrovní zpracování, republikové a krajské, je navzájem propojena časově, postupem zpracování i strukturou. Metodicky je řízena a koordinována MŠMT. Na tyto koncepční materiály navazují legislativní dokumenty, především zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 4

5 Základní strategické směry Dlouhodobého záměru ČR 2011: A) Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání zhodnocení dosavadního průběhu kurikulární reformy na všech úrovních vzdělávacího systému. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 1 Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání na stránce 10 B) Nové metody hodnocení škol tvorba a zavádění systémů kvality, hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročnících, metody hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 2 Nové metody hodnocení škol na stránce 12 C) Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání trh práce a vzdělávání, optimalizace nabídky vzdělávání podle potřeb ekonomiky a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, struktura oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném školství a spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 3 Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání na stránce 13 D) Péče o pedagogické pracovníky zvyšování jejich profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich odměňování. Opatření ke strategickému směru DZ ČR 2011 Příloha č. 4 Péče o pedagogické pracovníky na stránce 14 Podtéma Možnosti financování v souvislosti s naplňováním strategických cílů: Zapojování České republiky do aktivit EU v oblasti vzdělávání a intenzivnější spolupráce (vedle stálého vzájemného porovnávání s ostatními zeměmi a spolupráce) přináší také možnosti rozšíření financování rozvoje v oblasti vzdělávání. Financování rozvoje v oblasti vzdělávání K naplňování strategických cílů se využívají tyto zdroje: finanční prostředky z operačních programů ESF, celostátní rozvojové programy hrazené z kapitoly 333-MŠMT státního rozpočtu, dále je možné v rámci každoroční přípravy státního rozpočtu usilovat o navýšení prostředků, zejména na rychlejší růst platů učitelů a na celostátní rozvojové programy, které není možné spolufinancovat v rámci ESF, nebo na takové, jejichž zajištění bude nezbytné pro úspěch reformy vzdělávání a udržitelnost nastartovaných procesů ve školách. Výběr zdroje k financování projektu Vzhledem k tomu, že různé zdroje mají i různé podmínky (od zpracování, přes schvalování), je nutné si uvědomit, z jakých zdrojů a za jakých podmínek je možné projekty realizovat. Může se jednat o projekty: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 5

6 z vlastních zdrojů, z fondů EU, grantů ministerstev, krajů, měst a obcí, nadací a nadačních fondů, sponzorství firem. Dále je důležité si říci, o jaký typ projektu z hlediska investic se jedná. Zda jde o: investiční projekt (tj. projekt zaměřený především na výstavbu, či nákup nemovitostí, strojů a nových technologií tedy pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku). V případě fondů EU se jedná o fondy ERDF. neinvestiční projekt (tzv. měkké investice). Tyto projekty jsou zaměřeny na obsah, kvalitu a formy vzdělávání, investují do osob a vzdělávacích produktů. V případě fondů EU se jedná o fondy ESF. Od nápadu k projektu Obrázek 2: Od nápadu k projektu Váš nápad, potřeba, inovace Lze toto řešit projektem? ANO NE Projektový záměr Z jakých zdrojů můžeme projekt financovat? Vlastní zdroje Fondy EU (výzvy) Granty ministerstev, krajů, měst a obcí (výzvy) Nadace a nadační fondy (výzvy) Firmy, sponzorství Příručka autorů: Palánová, Rathouský Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období , str. 17 (Obrázek 2) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 6

7 Podtéma Vyhledávání témat a zdrojů pro projekty v oblasti vzdělávání v rámci fondů EU Fondy EU - Programovací období Strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Evropský sociální fond (ESF) podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů (např. rekvalifikace, vzdělávání). Finanční mechanismy EHP/Norsko (FM), tzv. Norské fondy : Prioritními oblastmi jsou např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě a rozvoj lidských zdrojů. Blíže na: Vzhledem k tomu, že pro aktivity škol je nejvíce využívaný Evropský sociální fond, zaměříme se v této kapitole převážně na něho. Evropský sociální fond Pro rozvoj vzdělanostní společnosti s cílem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji byl v roce 2007 schválen Evropskou komisí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), v jehož rámci je možné v programovacím období , resp čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 7

8 OP VK má čtyři základní prioritní osy, a to: 1. Počáteční vzdělávání projekty zaměřené na zvyšování kvality počátečního vzdělávání, konkrétně na dokončování kurikulární reformy, rozvoj partnerství škol, rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství atd. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj projekty zaměřené na inovace terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, k podpoře flexibility a kreativity absolventů, zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách apod. 3. Další vzdělávání projekty zaměřené na aktivity směřující k podpoře nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. 4. Systémový rámec celoživotního učení projekty zaměřené na vytváření systémů podporujících zvyšování kvality počátečního vzdělávání, terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a dokončování koncepce systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání. Finanční podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů národních, individuálních projektů ostatních a grantových projektů v rámci globálních grantů. Pouze pro Prahu je určen Operační program Praha Adaptabilita (OPPA). Jeho hlavním cílem je podpora neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Finanční podpora bude realizována prostřednictvím individuálních komplexních projektů a individuálních grantových projektů. OPPA obsahuje tři základní prioritní osy: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání Finanční podpora je realizována prostřednictvím grantových projektů a v případě komplexních projektů i přímým přidělením. Jaký je rozdíl mezi individuálním projektem národním, ostatním a grantovým projektem? Rozdíly jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK kde naleznete všechny podrobnosti. Pro zjednodušení zde uvádíme pouze přehled: Globální grant forma skupinového projektu, který v sobě zahrnuje množství grantových projektů. Vyhlašovatelem a správcem globálního grantu je kraj jakožto Zprostředkující subjekt OP VK, který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci. V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na globální granty v oblasti podpory 1.1., 1.2., 1.3. a 3.2. Grantový projekt projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je grantový projekt zaměřen jen na cílovou skupinu spadající do tohoto území. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 8

9 Individuální projekt ostatní zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, které připraví kraj pro své území). V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na IPo v oblasti podpory 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 3.1. Za nejjednodušší způsob získání dotace pro školy jsou považovány tzv. šablony klíčových aktivit v rámci oblasti podpory 1.4 (tato oblast podpory je veřejnosti známa pod názvem EU peníze školám) a oblasti podpory 1.5 (EU peníze středním školám). Cílem tohoto způsobu financování je zjednodušit školám získávání evropských dotací z OP VK. Pomocí šablon si školy podle svých potřeb samostatně (bez pomoci soukromých poradenských firem) sestaví projektovou žádost. Postup projektové žádost je velmi jednoduchý, na základě projektové žádosti mohou školy získat pro svůj záměr dotaci. Více informaci na webových stránkách -penize-skolam Individuální projekt národní pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky a programů. V OP VK jsou vyhlašovány výzvy na IPn v oblasti podpory 3.1., 3.2 a 4.1. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichž dopad pokrývá celé území ČR mimo hl. m. Prahy. Podporované aktivity jednotlivých druhů projektů, jejich forma a výše podpory, možní příjemci a cílová skupina jsou v obecné rovině uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK. Další specifika jsou dána výzvou. Příloha č. 6 Příklady Operačních programů s ohledem na problematiku vzdělávání na stránce 16 Zajímavé odkazy: Seznam příjemců z OP VK: Dokumenty pro žadatele a příjemce z OP VK: nově vyhlášené výzvy v rámci PO VK: Vybrané projekty z OP VK: Projektová žádost v on-line podobě - BENEFIT: https://eu-zadost.cz/uvod.aspx Informace k Integrovanému plánu rozvoji měst (IPRM): informace-k-iprm-pro-zadatele Evropský sociální fond: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 9

10 Přílohy a dokumenty Příloha č. 1 Zkvalitnění průběhu a výsledků vzdělávání Základním cílem je dokončení obsahové reformy vzdělávání Index opatření Znění opatření Termín realizace A Pokračovat v metodické podpoře realizace reformy na MŠ minim. do roku 2013 A A A Seznamovat děti s cizím jazykem (angličtina) přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku a možnostem Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti anglického jazyka Diskutovat případná opatření pro snížení počtu odkladů nástupu k povinné školní docházce s možností využití nových vzdělávacích programů (od roku 2011) Kritérium realizace přístupný elektronický nástroj A Podpořit realizaci a inovaci vzdělávacích programů (RVP a ŠVP) 2015 zavedeny evaluační standardy, navrženy orientační výstupy, přístupný elektronický nástroj A A A A A A A A A A Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP Zavést povinně pro všechny žáky anglický jazyk (resp. podpořit finančně, vzděláváním učitelů povinné zavedení anglického jazyku) od 3. ročníku a podporovat povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 7. ročníku základní školy Poskytovat cílenou metodickou pomoc při implementaci ŠVP, a to zajištěním konzultačních návštěv ve školách, přípravou e-learningových kurzů, šířením metodiky ŠVP a příkladů dobré praxe odborných škol prostřednictvím Metodického portálu rvp.cz Podpořit střední školy prostřednictvím programu EU peníze školám Poskytovat cílenou metodickou a didaktickou podporu, a to konzultační a poradenskou činnosti v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kutikulární reformy a prostřednictvím Metodického portálu. Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání v programech odborného vzdělávání a přípravy usilovat o zvyšování rozsahu praktického vyučování v reálném pracovním prostředí nad stanovené minimum v RVP, vytvořit národní standardy kvality pro přípravu žáků na pracovišti. Vytvořit nástroje pro sledování efektivity rámcových a školních vzdělávacích programů a jejich inovaci. Monitorovat podněty pro revizi kurikula a vzdělávacích programů i pro podporu škol při jeho realizaci a nastavit systém cyklických revizí kurikula v odborném vzdělávání. Zavést oborové deskriptory, tj. rámcovou standardizací výsledků vzdělávání, pro zvýšení kvality vyššího odborného vzdělávání Vytvořit opatření (úpravou legislativy), která umožní oboustrannou prostupnost mezi vyšším odborným a vysokoškolským vzděláváním, prostřednictvím kreditů ECVET do škol. roku 2013/14 zavedena povinná výuka anglického jazyka oborové deskriptory legislativní úprava prostupnosti A Změnit pravidla prodlužování akreditace programů úprava pravidel Kariéra projektového manažera začíná u nás! 10

11 Index opatření Znění opatření Termín realizace A Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních škol speciálních od 2011 A Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP A Podpořit realizaci vzdělávacích programů od 2011 Kritérium realizace A Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních uměleckých škol od 2011 zahájení výuky v ZUŠ podle RVP A Zahájit výuku podle ŠVP na všech jazykových školách 2011 zahájení výuky podle RVP A Terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v RVP JŠ s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, tj. při novelizaci této vyhlášky navrhnout označení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky novelizace vyhlášky Kariéra projektového manažera začíná u nás! 11

12 Příloha č. 2 Nové metody hodnocení škol Základním cílem je, že každá škola získá přehled o svých vzdělávacích výsledcích Index opatření B.1.1 B.2.1 Znění opatření Postupně zavést systém hodnocení výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ Pokračovat v činnosti Národního referenčního bodu Termín realizace B.2.2 Aktivní spolupráce na evropských aktivitách sítě EQAVET B.2.3 B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.4.1 B.4.2 B.5.1 B.5.2 Postupná implementace vybraných nástrojů referenčního rámce EQAVET, zejména vybraných indikátorů, do systému hodnocení odborného vzdělávání a přípravy v ČR Dokončit reformu maturitní zkoušky s důrazem na její efektivitu a propojení s přijímacím řízením na VŠ Připravit opatření, která umožní státu a zřizovatelům efektivně využít objektivizovaných výsledků maturitní zkoušky k zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb a na zvýšení komplexní efektivity vynakládání prostředků státního rozpočtu na výuku ve středních školách (v návaznosti na přecházející opatření) Diskutovat, případně zavést jednotné prvky hodnocení v profilové části maturitní zkoušky Dokončit reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělávání s výučním listem a zavést ji do systému odborného vzdělávání Připravit legislativní úpravy související se zavedením nové závěrečné zkoušky ve všech oborech středního vzdělání s výučným listem Podpořit a zefektivnit proces vlastního hodnocení škol účelnou metodikou procesu a vhodnými autoevaluačními nástroji, tyto nástroje ověřit v pedagogické praxi a podpořit školy v komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami) sdílení zkušeností s hodnocením škol Propojit zpracování vlastního hodnocení školy s připravovaným testováním žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ a dalšími nástroji externího hodnocení (např. výsledky maturitní a závěrečné zkoušky) do 2015 od 2011 B.5.3 Uvést do praxe systém DVPP v oblasti vlastního hodnocení do konce 2011 B.5.4 B.6.1 B.6.2 Vytvořit konsenzuální návrh se zainteresovanými stranami (ČŠI, zřizovatelé aj.) žádoucích přístupů propojení autoevaluace a externí evaluace Využívat výsledků projektů a mezinárodních výzkumů pro formování vzdělávací politiky a pro práci učitelů Provést podrobný rozbor příčin zhoršujících se výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních a navrhnout opatření ke zlepšení tohoto stavu Kritérium realizace realizace plošného hodnocení žáků, realizace výběrového šetření snížení ročních nákladů na realizaci MZ zavedení jednotných prvků hodnocení 2014 % středních škol se zavedenou NZS 2014 legislativní úprava do 2012 vytvořená metodika a autoevaluační nástroje 2011 analýza PISY a TIMSSU, návrhy na zlepšení situace B.6.3 Zapojovat se i nadále do mezinárodních výzkumů účast v mezinárodních výzkumech B.6.4 Konfrontovat výsledky z mezinárodních výzkumů s výsledky zjištěnými ČŠI a provádět důkladnou analýzu Kariéra projektového manažera začíná u nás! 12

13 Příloha č. 3 Optimalizace nabídky vzdělávání a podpora odborného vzdělávání Index opatření C C Znění opatření V každém kraji provést analýzu struktury škol a školských zařízení a v případě středních a vyšších odborných škol také strukturu vyučovaných oborů vzdělání podle dostupných údajů o demografickém vývoji s výhledem nejméně do roku 2015 Na základě této analýzy připravit strategii optimalizace (pokud už není hotova) sítě středních škol a oborové skladby středních a vyšších odborných škol a kapacit oborů vzdělání škol (obdobně i kapacit školských zařízení) s ohledem na uplatnění budoucích absolventů těchto oborů a na případné místní specifické odlišnosti C Při přípravě a při aplikaci strategie optimalizace v kraji je do roku 2014 doporučeno dodržet stanovené ukazatele C C C C C C C C Tyto ukazatele aplikovat při procesu schvalování změn v krajích a rozhodování MŠMT při zápisech do rejstříku škol a školských zařízení včetně změnového řízení V rámci revize RVP v odborném vzdělávání zkvalitnit základní prvky všeobecné přípravy v oborech vzdělání s výučním listem zejména v oblasti matematiky, mateřského jazyka a cizího jazyka. Zavést větší míru standardizace v RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování (odborného výcviku, odborné nebo umělecké praxe) realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů ke zkvalitnění této přípravy a zvýšit podíl žáků, kteří se připravují na pracovištích zaměstnavatelů z dnešních cca % v průběhu následujícího období alespoň o 15 %; současně s pomocí zřizovatelů škol zvýšit kontrolní činnost středních škol v této oblasti (při uzavírání smluv, metodikou kontrolní činnosti, apod.). Smlouvy o poskytování odborného výcviku podepisovat také žáky. Podpořit vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy Stimulovat zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání s výučním listem, kteří mají uzavřenu smlouvu s budoucím zaměstnatelem nejen v případě absolventů, kterých je na trhu práce nedostatek. V případě nedostatkových profesí také poskytováním různých stipendií pro žáky v těchto oborech, případně podpořit zvýšení odměn žákům za produktivní činnost do roku Vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé -kraj mj. s ohledem na prognózování potřeby pracovních sil v hospodářském sektoru a podpořit v dalším vývoji ta školy, které prokazatelně splňují kritérium spolupráce se sociálními partnery Usilovat sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil prostřednictvím např. sektorových rad zřizovaných MPSV Podporovat umístění absolventů oborů vzdělání s výučním listem (případně i odborného vzdělání s maturitní zkouškou) založená např. na přímé finanční podpoře ze strany podnikatelského sektoru i krajů žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu Termín realizace do roku 2015 do roku 2015 do roku 2014 od 2012 do roku 2015 C Podporovat spolupráci odborníků z praxe zástupců zaměstnavatelů C V rámci aktualizace opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání zahrnout opatření, která budou obsahovat podporu technického vzdělávání. Kritérium realizace Analýzy struktury škol Připravená strategie optimalizace Dodržení stanovených ukazatelů Revidovaná RVP Navýšení doby praktického vyučování o 15 % Provedená daňová úprava Uzavřené smlouvy Kariéra projektového manažera začíná u nás! 13

14 Příloha č. 4 Péče o pedagogické pracovníky Index Znění opatření Termín Kritérium realizace opatření realizace D.1.1 Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání pedagogických pracovníků Vytvořený profil absolventa Podíl pedagogické praxe ve studijním programu Počet distančního a kombinovaného studia pro učitele bez požadované kvalifikace D.1.2 Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Státní priority DVPP Inovovaný systém udělování akreditací D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 Kromě tradičních forem DVPP podpořit uvedená opatření Podporovat další vzdělávání pracovníků ČŠI a další odborné veřejnosti (kraje, pověřené obce) V souladu s navrženými opatřeními novelizovat právní normy Usilovat o zlepšení platového ohodnocení pedagogických pracovníků Připravit samostatný platový systém odměňování pedagogických pracovníků, v němž bude propojen základní platový postup s kariérním systémem tak, aby kromě pozvolnějšího růstu platů byla lépe ohodnocena kvalitnější práce učitelů Připravit a projednat s pedagogickými asociacemi kariérní systém (2013), který bude motivovat učitele k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci Harmonizovat obsah stávajících právních předpisů s potřebami profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky a nastavit postupy, které umožní rozeznat, ohodnotit a odměňovat kvalitní práci učitelů Nastavit nový systém výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů základních a středních škol Podíl škol, ve kterých v rámci partnerství škol a podniků jsou podpořeny stáže učitelů 2013 Podíl škol, ve kterých jsou zavedeny další formy profesního rozvoje pedagogických pracovníků Podíl pracovníků ČŠI a další odborné veřejnosti, kteří prošli odpovídajícím dalším vzděláváním 2013 Novelizované právní normy Analýza vývoje platů pedagogických pracovníků 2013 Samostatný platový systém propojený s kariérním systémem 2013 Kariérní systém 2013 Novelizované právní normy 2012 Kariérní systém pro ředitele Funkční období ředitelů a hodnocení ředitele Kariéra projektového manažera začíná u nás! 14

15 Příloha č. 5 Definice Operační program a Prioritní osa Co je to Operační program? Dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a oblasti podpory financované prostřednictvím strukturálních fondů. Operační program je tedy základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský kraj), který zpracovávají členské země EU. V Operačním programu jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země vdané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. Najdeme zde popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze strukturálního fondu. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat. Co je to Prioritní osa? Prioritní osa je jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osou je tedy definována cílová oblast pomoci, která se bude prostřednictvím OP realizovat a která vychází z celkové strategie. Každá priorita se člení na jednu a více oblastí podpory. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 15

16 Příloha č. 6 Příklady Operačních programů s ohledem na problematiku vzdělávání Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Rozvoj základního a středního vzdělávání Zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání Větší nabídka dalšího vzdělávání Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Webové stránky: Název OP: Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Další vzdělávání primárně zaměřené na zvyšování zaměstnatelnosti, získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon povolání. Program je zaměřen na absolventy a dospělou populaci na trhu práce. Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů Aktivní politika zaměstnanosti a zlepšení přístupu k práci Trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence před nezaměstnaností Rozvoj vzdělávání ve veřejné správě, veřejných službách Mezinárodní spolupráce Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Webové stránky: nebo Název OP: Praha Adaptabilita (OP PA) Fond: ESF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Modernizace počátečního vzdělávání (prioritní osa 3) zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství, rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (prioritní osa 1) další vzdělávání, spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu, poradenství rozvíjejícího podnikatelské prostředí. Řídící orgán: Magistrát hl.m.praha Webové stránky: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 16

17 Název OP: Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Fond: ERDF Zaměřuje se na terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. Cílem je posílit výzkumný, vývojový a proinovační potenciál ČR zajišťující růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech prostřednictvím VŠ, výzkumných institucí a dalších subjektů. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Řídící orgán: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Podpora spolupráce výzkumu a vývoje a soukromého sektoru Ochrana duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji Posilování kapacit vysokých škol Webové stránky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Název OP: Regionální operační programy (ROP) Fond: ERDF Jsou zaměřeny na konkrétní region a řešení jeho typických problémů. Společným cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, posilování jejich konkurenceschopnosti, zvyšování atraktivity, zlepšování životní úrovně a zvyšování kvality prostředí. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Podpora měst a venkovských sídel (prostředky jsou mimo jiné určeny i na zakládání spolků pro volnočasové a zájmové aktivity vybavení objektů, výstavba sportovišť, dětských hřišť. Dále je podporováno i aktivnější spolupráce regionálních školních zařízení s regionálními a lokálními firmami tak, aby absolventi nacházeli lepší uplatnění v praxi a naopak podniky nacházely lepší nabídku kvalifikované pracovní síly). Řídící orgán: ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava Regionální rady soudržnosti jednotlivých regionů soudržnosti Název OP: Praha Konkurenceschopnost (OP PK) Fond: ERDF Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Podpora vědy a výzkumu (pomoc je určena především vědeckým ústavům a vysokým školám a má přispět ke zkvalitnění vědeckovýzkumné základny) Řídící orgán: Webové stránky: Magistrát hl.m.praha Kariéra projektového manažera začíná u nás! 17

18 Název OP: Evropské územní spolupráce Fond: ERDF Programy přeshraniční spolupráce jsou realizovány v 5 bilaterálních Operačních programech, a to ve spolupráci se Saskem, Bavorskem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Typové aktivity zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání: Rozvoj lidských zdrojů (mimo jiné je pomoc určena i na podporu všeobecného vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění společných učebních plánů, aktivní výměnou žáků a učitelů apod.) Řídící orgán (resp. gestorem): OP ČR Sasko OP ČR Bavorsko OP ČR Rakousko OP ČR Slovensko OP ČR Polsko Dále to jsou: OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 18

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Zahájení výuky. Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010

Zahájení výuky. Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010 Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010 Jakub Dvořák (TC), Martin Pelant (TC) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více