Pracovní podklady pro workshop MgP Překlad dvou úvodních statí vídeňského MgP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní podklady pro workshop MgP 2013-10-08. Překlad dvou úvodních statí vídeňského MgP"

Transkript

1 Management Plan 2013 Pracovní podklady pro workshop MgP Překlad dvou úvodních statí vídeňského MgP 1 Vídeň a světové kulturní dědictví Vědecké základy Manfred Wehdorn Ochrana památek a péče o ně na mezinárodní úrovni je úkolem organizace UNESCO, existující od r Ještě pod dojmem velkého ničení za 2. světové války došlo v roce 1959 k založení Mezinárodního studijního centra pro ochranu a restaurování kulturního dědictví (ICCROM). To v roce 1964 iniciovalo také vypracování známé Benátské charty (Mezinárodní charta o ochraně a restaurování památek a sídel). Jako bezprostřední dopad této charty byla následujícího roku 1965 založena Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS; již dlouho předtím, v roce 1948, vznikl Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN. Obě organizace přímo podléhají UNESCO a pečují o ochranu kulturních a přírodních památek tohoto světa. Abychom pochopili vznik pojmu světové dědictví, musíme se nejdříve zabývat vývojem památkové péče po roce 1945, který charakterizovalo soustavné rozšiřování toho, co se rozumí pod pojmem kulturní dědictví. I když vědecko-teoretické základy tohoto rozšiřování byly obecně vypracovány už v 19. století a zejména vlasteneckým hnutím na počátku 20. století, památková péče se i po 2. světové válce v praxi nadále zajímala především o jednotlivé památky a jejich obnovu. Teprve v 60. letech došlo ve světovém stavebním dění (především po vzoru francouzského zákona Loi Malraux ) k objevení sídla. Po založení organizace Iron bridge Gorge Museum Trust zevšeobecněly v 70. letech pojmy jako průmyslová archeologie nebo kultura všedního dne : široká veřejnost přišla na to, že prostředí, které zasluhuje zachování, necharakterizují jen kostely, paláce a patricijské domy, nýbrž stejně tak továrny a obydlí dělníků, stodoly a uličky vinných sklepů. Teprve koncem 80. let byla v důsledku nizozemské aktivity do systému památkové ochrany zařazena i moderní architektura, což dalo nové impulzy zájmu o interdisciplinaritu mezi starým a novým. V této době přelomu v památkové péči jakési renesance pojmu památky došlo v roce 1972 schválením mezinárodní Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO k jeho pravděpodobně největšímu rozšíření od vzniku myšlenky památek. Rozhodující pro vznik této úmluvy byla skutečnost, že naše dědictví je stále více a viditelně 1

2 ohroženo ničením, které způsobují nejen obvyklé příčiny chátrání, ale i proměny sociálních a ekonomických poměrů. Alespoň to kulturní a přírodní dědictví, jež má mimořádný a univerzální význam, by se tedy mělo evidovat a konzervovat jako součást světového dědictví. Tak se zrodil seznam světového dědictví. Mezinárodní Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví poskytuje památkám, které se nacházejí na tomto seznamu, společnou celosvětovou podporu; nenahrazuje opatření dotyčného státu, ale má je spíše efektivně doplňovat. Tato úmluva vytvořená v roce 1972 má ale velký význam i proto, že se poprvé na mezinárodní úrovni stanovilo, že přírodním památkám náleží stejně velký význam jako dílům vytvořeným lidskou rukou. Proto také Úmluva dělí celosvětové památky na kulturní dědictví (tedy dědictví stavební), přírodní dědictví a logicky i smíšené soubory, v nichž se výtvory lidské ruky spojují s přírodou. K realizaci Úmluvy byl založen Mezivládní výbor pro ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, který dnes již dosáhl původně plánované maximální velikosti 21 členů, volených střídavě z nynějších 191 států UNESCO. Kriteria, podle kterých probíhá zápis do Seznamu světového dědictví, jsou zakotvena ve zvláštních směrnicích, zabývajících se velice detailně jednotlivými druhy památek. K zápisu kulturních statků (jako v případě Vídně) se stanoví, že by měly splňovat kritéria i iv WHC- UNESCO. Prováděcí směrnice k Úmluvě předpokládají, že vlastní památka nebo jádrová zóna je obklopena dostatečně velkým ochranným pásmem. Jádrovou zónu tak tvoří vlastní památka, přičemž si UNESCO při tvorbě Úmluvy byla velmi dobře vědoma toho, že historická města, která jsou dosud obývaná a vyvíjela se svým způsobem právě pod vlivem socioekonomických a kulturních změn, se vyvíjejí i nadále a to nepochybně představuje situaci, která ztěžuje posuzování jejich autenticity a problematizuje každou politiku konzervace. To znamená, že centrum historického města jako Vídeň není ani po jmenování světovým kulturním dědictvím jakoby postavené pod skleněný poklop. Naopak: moderní pojetí památkové péče již dávno uznává nutnost a význam autentického utváření, to znamená napětí a dialektického střetávání starého a nového s cílem syntézy sloučeného díla. Rozšiřování pojmu památky však ani zdaleka neskončilo Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Díky poznání a podpoře rovnocennosti architektury a přírody a jejich společného významu byly pod památkovou ochranu zařazeny nejen historické parky, nýbrž vznikl další nový pojem kulturní krajina. Vídeňské memorandum jako výsledek mezinárodní konference na téma Světové dědictví a soudobá architektura, jež se konala ve Vídni v květnu 2005, podstatně přispělo ke zlepšování povědomí mj. pojmem městská krajina. Nejde tedy již tolik o jednotlivou památku, nýbrž spíše o celkový charakter města, k němu patří i aspekty jako funkce, využití, životní prostředí, ekologie, ekonomie jedním slovem: kvalita života. Tyto nemateriální hodnoty nabývají v UNESCO stále více na významu, protože právě ony mohou být součástí identity národa nebo etnické skupiny. Na vysvětlenou musíme připomenout, že k zapsání historického centra Vídně do seznamu světového dědictví UNESCO došlo také se zdůvodněním, že Vídeň je od 16. století uznávaná jako evropské hlavní město hudby. Jestliže doposud výbor pro světové dědictví uznával takové 2

3 nemateriální hodnoty jen doplňkově k jiným hodnotám, nyní se zdá, že se toto smýšlení mění. Již v roce 1982, v rámci první světové kulturní konference UNESCO v Mexico City, byl vznesen požadavek rozšířeného pojetí kultury, jež jako kulturu definuje zásadně všechny lidské výtvory, totiž i životní formy, pojetí světa, tradice a náboženská nebo jiná přesvědčení. V roce 1989 UNESCO schválila Doporučení o ochraně tradiční a lidové kultury, v roce 1997 došlo k založení registru UNESCO Paměť světa, tj. seznamu velkých světových historických dokumentů, do něhož patří díla jako například originální partitura 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, uchovávaná v berlínské Státní knihovně. Novou aktuálnost toto téma získalo díky Úmluvě o ochraně nemateriálního kulturního dědictví, slavnostně přijaté 17. října 2003 v rámci 32. generální konference UNESCO, která doplnila dosavadní mezinárodní právní nástroje UNESCO na ochranu kultury. Podle definice UNESCO zahrnuje pojem nemateriálního dědictví: praktiky, produkce, formy projevu, znalosti a vědomosti a také s nimi spojené nástroje, objekty, artefakty a kulturní prostory, které společnosti, skupiny a individua považují za součást svého kulturního dědictví. Kulturní dědictví se v průběhu dějin stalo všeobsáhlým pojmem; jeho ochrana dnes zahrnuje urbanismus, architekturu a krajinu stejně jako sociální a ekonomické záležitosti, společnost a politiku. V tomto smyslu také efektivním východiskem pro řešení současných problémů nebude střet mezi starým a novým, mezi tradicí a pokrokem, nýbrž jejich koexistence. Přeložila 09/2013 PhDr. Iva Kratochvílová 3

4 2 Světové kulturní dědictví Ztráta rovnováhy Kurt Puchinger Vídeňská City je podstatnou součástí struktury vídeňských center a v této funkci je také podřízena globálním ekonomickým trendům. Až donedávna mělo město Vídeň jako nositel plánovacích kompetencí povinnost navzájem poměřovat ekonomicko-funkční veřejné zájmy s veřejným zájmem ochrany historické stavební struktury a v rámci platného spolkového a zemského práva je udržovat v rovnováze. Od té doby, co byla v roce 2001 vídeňská City prohlášena památkou, však tato rovnováha rámcových podmínek jejího budoucího vývoje již neexistuje, protože v budoucnu musí všechny takové úvahy podléhat primátu památkové péče. S oprávněnou skepsí si musíme položit otázku, zda takové autentické utváření, takové napětí a dialektické střetávání starého a nového s cílem syntézy sloučeného díla umožňuje potřebné funkční přizpůsobování City neustále se měnící poptávce. V centru Vídně se vrství řada problémů či procesů: Zřetelně klesá počet obyvatel. Současně City postupně ztrácí svou roli nejdůležitější administrativní lokality ve Vídni a sídla podnikových centrál. Větší kancelářské kapacity a podnikové centrály se stěhují z City, resp. se usazují v jejím okolí. Od roku 1996 bylo postaveno kolem 30 velkých administrativních projektů s hrubou podlahovou plochou přes m 2, téměř všechny mimo City. V 1. městském okrese (= historické centrum Vídně; pozn. překl.) se naproti tomu realizovaly, resp. realizují pouze tři větší kancelářské projekty: dva z nich více méně jako novostavby (Franz-Josefs-Kai 46, Hohenstaufengasse 12), jeden jako revitalizace s velkorysou modernizací a nástavbou nových podlaží (Renngasse 1). S touto ztrátou pozice velké administrativní lokality koresponduje fakt, že podniky a instituce v City ztrácejí pracovní místa v dominujících skupinách hospodářství, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách a v obchodě. Malé přírůstky v ubytování a pohostinství, ve službách pro podnikání a ve školství nemohou tyto ztráty ani zdaleka nahradit. Na evropské město má Vídeň poměrně malou koncentraci služeb pro podnikání. Vnitřní město spolu s ulicí Mariahilfer Straße tvoří nejdůležitější nadregionální centrum ve vídeňské hierarchii obchodních tepen. Vnitřní město však nepatří k dynamickým vídeňským centrům, jež v devadesátých letech zaznamenala zřetelně pozitivní vývoj obratu, nýbrž ke skupině stagnujících obchodních center. Za předpokladu, že City má i v budoucnu hrát pozitivní roli v procesu dosahování celoměstských cílů, a s vědomím, že při pokračování aktuálních trendů taková role není možná, formulujeme následující doporučení: Pro City bude užitečná každá změna rámcových podmínek, která umožní alespoň zvažovat mezi myšlenkou ochrany a oprávněnými hospodářskými argumenty. City tvoří velmi rozmanité stavební strukturní zóny a také velmi rozmanité zóny funkční s velmi silně diferencovanými kvalitami hospodářského prostředí a různou dostupností. Všeobecná ustanovení, jako je jednotné, vše ignorující stanovení ochranných pásem 4

5 a pásem bydlení, propojení ochranného pásma s pásmem bydlení, redukce územních rezerv a podobných omezení, neodpovídají této diferencované struktuře a požadavkům na její obnovování v podmínkách tržního hospodářství. Veškeré restrikce bude zapotřebí uplatňovat s územní diferenciací, aby se získala zpět rozumná míra volného prostoru pro investice do obnovy. Výzva při rozvoji City bude spočívat v nalezení nové rovnováhy mezi požadavky kulturního dědictví na jedné straně a funkčními a ekonomickými požadavky na straně druhé, rovnováhy, která vývoj City charakterizovala po staletí. Po nalezení takové orientace a při každodenní obraně proti veškerým pokusům City jednostranně podřídit myšlence ochrany se podaří City znovu integrovat do systému dynamické struktury center, jež je pro Vídeň charakteristická. Přeložila 09/2013 PhDr. Iva Kratochvílová 5

Generální konference,

Generální konference, Upozornění: tento překlad je neautorizovaný a pracovní. Nebyla provedena ani jeho jazyková, ani věcná korektura. Generální konference, 1. Berouc na vědomí závěrečnou zprávu o vypracování nástroje zavádějícího

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH WB-14-04 Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH Ostrava, leden 2006 OBSAH REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ MARKETING... 4 1 VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGU V REGIONÁLNÍM A MÍSTNÍM

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Současné moderní společnosti jsou mimo jiné charakterizovány dynamickými (mnohdy až překotnými) sociálními a kulturními proměnami, které

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Územní plánování Petr Jirásek Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Územní plánování RNDr. Petr Jirásek doc. RNDr.

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Ing. Arch. Jaromil Přidal REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST (PUBLIC SPACES REGENERATION OF HISTORIC URBAN CORES) Zkrácená verze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více