Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem RNDr. Jana Straková, PhD. Sylabus přednášky Přednáška se bude zabývat problematikou nerovností v přístupu ke vzdělávání, příčinami jejich vzniku, dopady na stav společnosti a hledání cest k jejich odstraňování. V první části budeme hovořit o tom, jak k problému vzdělanostních nerovností přistupují tvůrci vzdělávacích politik ve vyspělých zemích, proč považují problém za závažný a jaké aspekty vzdělávacích systémů jsou z hlediska nerovností považovány za klíčové. Budeme diskutovat o konkrétních příkladech opatření na úrovni vzdělávacích systémů a na úrovni škol a obcí, která se osvědčila při snižování nerovností v jiných zemích. Ve druhé části přednášky budou prezentovány vybrané ukazatele charakterizující nerovnosti v systému základního vzdělávání v České republice, situaci znevýhodněných skupin a postoje české vzdělávací politiky a české společnosti v historické perspektivě. Budeme hovořit o příkladech aktivit a opatření směřujících k eliminaci nerovností na úrovni státu, škol, obcí i nevládních organizací v České republice. Speciální pozornost bude věnována vzdělávání romských žáků. Tel.: FAX:

2 Předpokladem úspěchu přednášky je aktivní zapojení účastníků do diskuse o prezentovaných problémech a o možných cestách k jejich řešení. Obsahové okruhy: Proč je nutné dbát o spravedlivé příležitosti ke vzdělávání Argumenty pro snižování nerovností (etické, ekonomické a společenské) Principy péče o zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání Princip spravedlivosti - snaha docílit, aby žádné společenské skupiny nebyly v přístupu ke vzdělávání znevýhodněny Princip inkluzivity - snaha zajistit, aby každý jedinec získal základní vědomosti a dovednosti, které mu umožní se v průběhu života dále vzdělávat Opatření na podporu snižování nerovností (OECD 2007) Zajištění kvalitní předškolní péče pro všechny děti Eliminace časného rozdělování žáků do vzdělávacích drah různé náročnosti Eliminace výběru školy na úrovni povinného vzdělávání Struktura vyššího středního vzdělávání poskytnutí kvalitního všeobecného vzdělání všem žákům Výukové metody, přístup školy individualizace výuky, specifická podpora pro ty, kteří ji potřebují Spolupráce školy s rodinami sociálně znevýhodněných žáků, zapojení rodičů do vzdělávání jejich dětí Nastavení systému financování tak, aby největší část prostředků byla směřována do předškolního a primárního vzdělávání Sledování vývoje nerovností v systému i v jednotlivých školách, monitorování opatření vzdělávací politiky z hlediska dopadu na nerovnosti Péče o menšiny a přistěhovalce, opatřeni na úrovni státu i jednotlivých škol Výzkumné nálezy dokumentující význam diskutovaných opatření Návratnost podpory v různé fázi vzdělávací dráhy Výzkumy dopadů předškolních intervencí Tel.: FAX:

3 Výzkumy vzdělávacích výsledků a podmínek ke vzdělávání v systémech diferencovaného a nediferencovaného vzdělávání Výzkumy adaptace studentů všeobecného a odborného vzdělávání na pracovním trhu Výzkumy zaměstnavatelů Výzkumy dospělých příjmy podle dosaženého vzdělání, nezaměstnanost, životní spokojenost Přístup společnosti a vzdělávací politiky k problematice vzdělanostních nerovností v ČR Vývoj nerovností a postojů k nim v české společnosti v průběhu 20. století Péče o spravedlivý přístup ke vzdělávání ve strategických dokumentech Realizovaná opatření na podporu snižování nerovností Terminologie: Co označujeme jako inkluzívní vzdělávání Jaký je rozdíl mezi inkluzí a integrací Vybrané ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti v základním vzdělávání v ČR Souvislost mezi výsledky vzdělávání a rodinným zázemím na úrovni žáka Souvislost mezi výsledky vzdělávání a rodinným zázemím na úrovni školy Vývoj rozdílů mezi školami Rozdíly mezi vzdělávacími programy a jejich vývoj v čase Podmínky vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích programech Podíl žáků, kteří nedosahují dostatečné úrovně vědomostí a dovedností Předčasné odchody ze vzdělávání Situace znevýhodněných skupin v českém vzdělávacím systému jaké doklady máme k dispozici o jejich výsledcích a podmínkách vzdělávání Romští žáci Žáci cizinci Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním Přístup české společnosti k problematice vzdělanostních nerovností Postoje rodičů Postoje učitelů Tel.: FAX:

4 Postoje elit Příklady dobré praxe z českého prostředí na podporu zvýšení spravedlivosti a podpory znevýhodněných žáků: Projekty na podporu předškolního vzdělávání Projekty na podporu znevýhodněných žáků Projekty na podporu individualizace výuky Projekty cílící na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání Náměty a úkoly pro samostudium Zamyslete se nad situací ve Vaší škole/obci z hlediska přístupu ke vzdělávání a výsledků vzdělávání a pokuste se odpovědět na následující otázky: Máte o ní dostatek informací? Jaké informace Vám chybějí? Co konkrétně děláte pro podporu znevýhodněných skupin? Jakou podporu byste potřebovali, abyste mohli pomáhat ještě účinněji? Jaké překážky byste potřebovali odstranit? Doplňující otázky 1. Jsou nějaké informace, které byste potřeboval/a získat k tomu, abyste si vytvořil/a názor na spravedlivost českého vzdělávacího systému? 2. Měla by se česká vzdělávací politika zaměřit na eliminaci vzdělanostních nerovností? Proč ano, proč ne? Jsou jiné úkoly, které považujete za prioritnější? Jaké? 3. Napadají vás nějaké kroky, které by mohly být učiněny k eliminaci vzdělanostních nerovností v ČR? 4. Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru zavedení standardizovaných testů do 5. a 9. tříd na nerovnosti v českém vzdělávacím systému? 5. Některé vzdělávací systémy ve snaze zajistit pro každé dítě kvalitní předškolní vzdělávání učinily povinnou docházku do mateřské školy. Uvítal/a byste takový krok i v České republice? Proč ano? Proč ne? 6. MŠMT deklarovalo záměr omezit podíl studentů v gymnaziálním studiu, posílit odborné vzdělávání a zamezit odlivu žáků ze středních odborných učilišť. Je tato strategie podle Vašeho názoru rozumná? Bude mít tento krok nějaký dopad na vzdělanostní nerovnosti v ČR? Tel.: FAX:

5 7. Nedávno byla publikována studie o školní úspěšnosti romských žáků z rodin, které odešly z ČR do Anglie, v britském vzdělávacím systému. Studie ukázala, že žáci, kteří zde navštěvovali zvláštní školy, dosahují v Anglii středoškolského vzdělání a jsou velmi motivováni k dalšímu studiu. Čím je to podle Vašeho názoru zapříčiněno? Měla by si z toho vzít česká škola nějaké poučení? Literatura: GAC. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit. Zprava pro MŠMT. Praha: GAC, OECD. No more Failures. Ten Steps to Equity in Education. Paris: OECD, Kasíková, H., Straková, J. (Eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Karolini: Praha, Matějů, P. Straková, J. (Eds). (Ne)rovné šance na vzdělávání. vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia: Praha, Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. Vzdělanostní nerovnosti. Od měření k řešení. SLON: Praha, Tel.: FAX:

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání

Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání Verze: 13. 3. 2009 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Zadání...3

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO Jana Straková Anotace: Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL PŘEDMLUVA - 3 Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL 4 - PŘEDMLUVA Za publikování této práce odpovídá generální

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více