Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání"

Transkript

1 Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

2 Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing Gateway a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise. Vytvořil: Social Marketing Gateway Roma MATRIX 2015

3 Úvod Tématem této příručky dobré praxe jsou romské děti a jejich vzdělávání, výzvy, kterým musí čelit ve smyslu diskriminace či segregace, a také způsoby, jak je možné podpořit jejich integraci. Jde o jednu z řady devíti příruček, které dosud vyšly coby součást celého bloku textových výstupů projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je projekt, který má za cíl boj s rasismem, intolerancí a xenofobií a zvýšení integrace prostřednictvím řady aktivit v rámci Evropy. S dvaceti partnery v deseti státech jde o jeden z největších projektů zaměřených na integraci Romů v Evropské unii (EU). Příručky dobré praxe jsou určeny pro pracovníky veřejné správy, terénní pracovníky a ostatní, kteří se s problematikou setkávají při své praxi, a potřebují relevantní zdroje informací. Poskytují přehled o řadě témat dotýkajících se bariér nebo výzev, kterým čelí Romové po celé Evropě. Tato příručka osvětluje kontext, spletitost i rozsah problémů, se kterými se během vzdělávání romské děti potýkají. Pojmenovává klíčová témata a také postupy, které se v současné době začínají v evropských státech používat. Obsahuje případové studie a upozorňuje na příklady dobré praxe zaznamenané partnery Roma MATRIX. Příručka zároveň shrnuje dosavadní ponaučení a nabízí doporučení, jak zlepšit politiku i jednotlivé kroky vedoucí k integraci romských dětí ve školách. 11

4 Východiska a kontext Význam vzdělání spočívá v tom, že z velké části ovlivňuje další životní příležitosti jedince. Přesto mnoho Romů nedokončí ani základní školu. Tento nedostatek vzdělání může následně vést k znevýhodnění při hledání zaměstnání, bydlení nebo ve zdravotní péči, což zase kolektivně snižuje životní příležitosti Romů a omezuje jejich základní práva. Zatímco špatné vzdělání působí v dalším životě jako omezují faktor, to dobré může vést k lepším vyhlídkám na dobré zaměstnání a pomoci lidem dostat se z chodoby. 1. Segregace zhoršuje diskriminaci Segregované vzdělávání je realita mnoha romských dětí v celé Evropě. Mnohdy je důsledkem externích faktorů a místní vzdělávací politiky. Může ale být i výsledkem diskriminačních praktik a předpokladu, že romské děti mají poruchy učení. Kvůli těm pak bývají umisťovány do speciálních, oddělených tříd, pryč od neromských dětí. Roli může někdy hrát i politika spádovosti, kdy děti musí navštěvovat státní školu nejblíže k místu bydliště. Ke vzniku výhradně romských škol tak může vést i to, že mnoho Romů žije v segregovaných lokalitách odděleně od majoritní populace. V roce 2007 rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Česká republika porušila právo romských dětí na rovný přístup ke vzdělávání. Romské děti byly totiž až příliš často umisťovány do zvláštních škol, které poskytovaly horší vzdělání než školy základní, které navštěvovaly neromské děti. 1 Nová zpráva Evropského centra pro práva Romů (ERRC) a Amnesty International ukazuje, že za posledních pět let od tohoto rozhodnutí se toho v České republice úrovni na národní nebo vládní politiky vzdělávání příliš mnoho nezměnilo. 2. Segregace zhoršuje diskriminaci, která už tak je extrémní, a zároveň vůbec nenapomáhá budování vztahu či porozumění mezi romskými a neromskými dětmi a jejich rodiči. Rodinné prostředí jako další překážka vzdělávání Mnoho romských dětí už vstupuje do vzdělávacího procesu znevýhodněných oproti neromským vrstevníkům. Pokud rodina nemá elektřinu, tekoucí vodu nebo dokonce přístřeší jako takové, je pro rodiče složité považovat každodenní školní docházku dětí za prioritu, nemluvě o výzvě v podobě psaní úkolů v prostředí, které blíží se slumu. Častým omylem je předpoklad, že romští rodiče nemají o vzdělání svých dětí zájem. To je příliš zjednodušující. Mnozí význam vzdělání chápou a touží po tom, aby jejich děti byly vzdělané. Ovšem pokud nemají členové rodiny už po generace sami ani základní školu nebo řádné zaměstnání, nedokážou své potomky adekvátně podporovat finančně nebo jim stačit vědomostmi. Zdroje jsou často neadekvátně nebo nevhodně distribuované Neadekvátní finanční podpora, která snižuje dostupnost nebo kvalitu inkluzivních praktik ve vzdělávání, je široce rozšířený problém. V některých případech dotace přislíbené z mainstreamových zdrojů na žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nedoputují do potřebných škol nebo nejsou využity na podporu školních aktivit Romů. Systémovou podporu pak často nahrazují různé dílčí projekty 12

5 zaměřené na občasné mimoškolní aktivity, kluby nebo doučování jeden na jednoho. Přestože i ty jsou velmi potřebné, mohou vést k orientaci na krátkodobá řešení a v podstatě k podpoře dosavadního rasově či sociálně segregovaného prostředí, místo aby adekvátní finanční podpora umožnila školám plánovat dlouhodobě. Usidlování romských komunit ve stejné oblasti může segregaci zvyšovat Při migraci Romů za lepšími životními podmínkami se mnozí dobrovolně či na základě vnějších vlivů usazují ve stejných lokalitách. Staré členské státy zakoušejí vlnu migrace z nových členských států. Romové i další imigranti míří do stejných čtvrtí a tím pádem i stejných místních škol. Přes snahy místních samospráv vyhnout se segregaci, romská populace houstne především v oblastech s bydlením dostupným pro vícečetné rodiny, a to i kvůli nedostatečné kontrole majitelů nemovitostí, kteří takové byty Romům za nevýhodných podmínek pronajímají. Na zlepšení příležitostí ve vzdělávání plynou nemalé peníze V celé Evropě jsou investovány nemalé prostředky na zmenšení rozdílů ve vzdělání Romů a Neromů. Často se v tomto ohledu angažují neziskové společnosti. Ty přicházejí s nejvíc inovativními a úspěšnými praktikami vzdělávání Romů. Ovšem nemají tolik důležitou politickou nebo finanční podporu, aby mohly lokální úspěch opakovat i ve větším měřítku nebo udržet své aktivity v dlouhodobém horizontu. Podporu a financování celé škály programů, grantů, stipendií a profesionalizace neziskových organizací v zemích, kde žije většina evropské romské populace, poskytuje především Romský vzdělávací fond (REF) 3 založený v roce 2005 v rámci Dekády romské inkluze 4. Také Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) vytrvale bojuje s diskriminací a segregací Romů ve školách, stejně jako podniká právní kroky či podává stížnosti v rámci celé EU. 11

6 Hlavní témata Problémy, kterým musí romské děti v oblasti vzdělávání čelit, jsou ovlivněné celou řadou propojených proměnných od místní politiky vzdělávání přes komunitní a vzdělávací praktiky. Tyto problematické momenty zároveň představují i záběr činnosti partnerských organizací projektu Roma MATRIX. Systémové strategie V příliš mnoha středo a východoevropských státech jsou romské děti vzdělávány v segregovaných školách nebo třídách. Přestože v celé Evropské unii existují normy, jež by měly segregovanému vzdělávání bránit, ne vždy jsou naplňovány. Ve starých členských státech může separace vznikat kvůli systému spádovosti, kdy děti musí navštěvovat státní školu nejblíže místu bydliště. To přispívá ke zvýšení rizika segregace ve vzdělávání. Takový systém také klade vysoké nároky na omezené prostředky určené na jazykové vzdělávání a zvyšování gramotnosti dětí z celé řady zemí a společností, včetně Romů, chodících do jedné školy. Národní strategie integrace Romů (NRIS) by měly národním i lokálním vládám nabídnout příležitost zavádět místo ojedinělých dočasných projektů vhodné všeobecné programy vzdělávání, které podpoří i znevýhodněné skupiny. Tyto strategie vznikly v květnu 2012 a očekává se, že se stanou klíčovou součástí dohod o partnerství členských států s Evropskou komisí pro období Pokud bude politická vůle k jejich plnění, představují strategie pro lokální i národní vlády nástroj, jak úspěšně bojovat s široce rozšířeným nedostatečným zabezpečením vzdělání pro romské děti, i jejich horšími výsledky ve školách. Na úrovni komunity Mýty a stereotypy o romské kultuře a také negativní přístup majoritní společnosti jsou příčinou všeobecného neporozumění mezi Romy a Neromy. Dopadají pak nepříznivě na obě komunity: Romové i Neromové se sebe navzájem bojí. Romové kvůli svým zkušenostem s diskriminací ze strany Neromů jak v běžném životě, tak při jednání s institucemi. Neromové se zase kvůli segregaci a rostoucímu oddělení života obou komunit s Romy prakticky nepotkávají a nemají s nimi ani žádné pozitivní zkušenosti. Život v chudobě v ghettech nebo jako imigranti v přelidněných čtvrtích negativně ovlivňuje dostupnost, kvalitu, význam i dopad vzdělávání. Nejde o vědomou volbu romských rodin. Tato situace je dána složitými vnějšími okolnostmi stejně jako nedostatkem funkčních strategií pomoci Romům. Chudoba, kterou mnozí Romové zažívají, je extrémní dokonce i ve starých členských státech, kam se mnozí uchylují při hledání lepšího života pro své rodiny. Reakce vzdělávacího systému Místo aby si lidé uvědomili, že romské děti potřebují při vzdělávání více péče kvůli tomu, z jak znevýhodněného sociálního prostředí pocházejí, jsou často spíš jednoduše označeny za mentálně postižené. Toto se stále běžně stává i poté, co se taková praxe ocitla před soudy nebo úřady. A znamená to, že další generace romských dětí přichází o příležitost vzdělávat se a tím změnit k lepšímu životy své i svých rodin. 2 Školy nemají prostředky nebo podporu pro zásadní změnu dosavadních zakořeněných špatných postupů. Existují sice zřizovatelé, kteří opravdu chtějí změnit 12

7 způsob práce i to, jak jejich školy zajišťují vzdělávání dětem ze všech segmentů společnosti. 7 Ovšem přijít se změnami systému je náročné. Často lidem v praxi ani není jasné, kde začít nebo jak k problému přistupovat jinak. Přestože nejvíc jsou potřeba nové inkluzivní postupy a také inovativní vzdělávací praktiky, samotným učitelům nebo vychovatelům chybí odpovídající vedení a podpora ať už na úrovni odborných lektorů nebo politiků a úřadů. Školy ve starých členských státech se potýkají s jazykovými problémy (nejenom ve vztahu k romské komunitě) a negramotností dětí, jejichž vzdělávání bylo přerušováno častým stěhováním. Mnoho romských dětí ani nemá vysoké ambice a jejich rodiny mají jen velmi omezená dlouhodobá očekávání. Učitelé a další pracovníci ve vzdělávání jak ve starých, tak v nových členských státech potřebují speciální průpravu a podporu, aby věděli, jak začít řešit problémy spojené se vzděláváním romských dětí. Stejně tak se jim hodí příklady dobré praxe, které by mohli napodobit ve svých podmínkách, a nastartovat spolupráci a dialog s rodiči, kteří sami mnohdy nejsou zcela gramotní nebo dostatečně jazykově vybavení. 11

8 Nové postupy V Evropě se začínají objevovat a používat rozličné postupy, jak se vypořádat se znevýhodněním romských dětí při vzdělávání. Tato část příručky nabízí přehled těchto postupů. Začíná být jasné, že to, co funguje v širší společnosti, nemusí nutně přinášet výsledky u romských dětí. Ve státech, kde jsou Romové nejhůř postiženi nedostatečnou integrací ve vzdělávání, se projekty financované soukromými dárci potýkají se značnou institucionální diskriminací. Romský vzdělávací fond (REF) je v tomto ohledu důležitým zdrojem financí a jeho podpora stála za vznikem mnoha inovativních projektů. REF a další sponzoři podporují místní hnutí, která bojují se zakořeněnými přístupy a segregačními praktikami ve vzdělávání, které automaticky oddělují Romy a Neromy. Nové praxe jasně ukazuje, že najít způsob, jak zpřístupnit vzdělání všem, vyžaduje změnu přístupu Romů i Neromů. Požadavek změnit se nesmí být adresován jen vůči Romům. Je i na neromských učitelích a rodičích, aby změnili způsob přemýšleni i výuky. Zkušenosti Roma MATRIX Práce partnerů Roma MATRIX přispívá k vzniku nových postupů. V rámci celého projektu zlepšují jeho partneři přístup Romů ke vzdělání i jeho dosažitelnost, stejně jako pomáhají integraci díky zapojení dětí, rodičů, škol a dalších lokálních institucí (viz následující kapitola) Nové a inovativní přístupy zahrnují například zapojení romských mediátorů, rodičů nebo vrstevníků a také využití výuky založené na zkušenostech. Některé příklady dalších užitečných pohledů a inovativních praktik: Nizozemsko V Nizozemsku se potýkají především s vysokými absencemi a předčasným ukončením školní docházky romských dětí. Rodiče si zde mohou zvolit, do jaké školy děti pošlou, a nerozhodují na základě etnicity nebo bydliště. Výsledkem zavedení této možnosti bylo vymizení ryze romských škol. Přestože romská komunita v Nizozemsku není tak početná jako v jiných evropských zemích, Romové i zde žijí v chudobě a nuzných podmínkách. 8 Obce dostávají nemalé prostředky na boj s předčasným ukončováním školní docházky a vysokými absencemi. Cílem jsou jak romské, tak neromské děti, velká část romských dětí je tak příslušnými programy zasažena. Finance směřují také na zmenšování velikosti tříd, aby mohli dostat odpovídající pomoc všichni, kteří ji potřebují. Stejně tak tyto prostředky umožňují otevření přípravných ročníků, organizaci doučování, jazykového vyučování, letních škol nebo předškolní podpory. Speciální dotace jsou určené na podporu školní docházky romských dívek, které častěji odchází ze škol před řádným ukončením docházky. Maďarsko Až do nedávna bylo v Maďarsku běžnou praxí, že byly romské děti diagnostikovány s lehkou mentální retardací a následně odsunuty do speciálních škol. To se velmi pomalu mění po přijetí zákona, který určuje jasná kritéria diagnózy a předepsané 12

9 postupy pro tuto diagnostiku. Romské děti pořád mají vyšší procento předčasných ukončení školní docházky na všech úrovních vzdělávání. Často jsou Romové ve školách diskriminováni. 8,9 Většina vládních podpůrných programů v Maďarsku zahrnuje dodatečné vyučování a vedení. Školy takzvaně druhé šance jako Tanodas jsou otevřené studentům, kteří neuspěli v jiných školních prostředích. Tanodas sází na kombinaci otevřeného prostředí, aktivního učení a dalších alternativních vzdělávacích metod, které mají povzbudit děti, které by jinak nemusely být schopné akademicky uspět jinde. Tyto školy jsou většinou zřizovány státem, často na základě projektů, protože cílová skupina pochází z vícenásobně znevýhodněného prostředí. Jsou tu určité známky úspěchu těchto programů jak podpora školní docházky a integrace s Neromy, tak 8,9, 10 větší úspěšnost při vzdělávání. Ale kvůli projektovému způsobu financování je jejich udržitelnost nejistá. Například, pokud už nebylo možné čerpat peníze z Evropského sociálního fondu, poskytl peníze na udržení některých Tanodas REF. Španělsko Činnost španělského programu Promocia je zaměřená na studenty, kteří odejdou předčasně v průběhu sekundárního stupně vzdělávání. Pod jeho záštitou vznikají projekty na pomoc studentům i jejich rodinám. Přestože program necílí pouze na Romy (Gitanos), jsou to právě oni, kteří ho ve velké míře využívají. Program také spolupracuje se školními radami, nabízí praxe nebo průpravu rodičů, kteří posléze sami v programu pomáhají. Tato pomoc je konkrétně zaměřena na vytipované děti (a jejich rodiče) v běžném systému vzdělávání, které potřebují další podporu, aby vůbec ukončily povinnou školní docházku a pokračovaly ve vzdělávání na vyšších stupních. Podle statistik 80 % dětí pomůže program zvládnout přestup ze základního na sekundární stupeň vzdělávání a 79 % studentů také střední vzdělávání úspěšně dokončí, přičemž velká část z nich pokračuje v dalším vzdělávání. 8,11 Další úspěšné praktiky Zajištění autobusů, které v Bulharsku vozí romské děti do integrovaných škol mimo místo jejich bydliště, zlepšilo začlenění těchto mladých lidí do většinové společnosti. Působí navíc pozitivně i na rodiče, kteří slyší vyprávění svých dětí o jejich nových zkušenostech mimo komunitu. Školy v Bulharsku také musí do vzdělávacího plánu povinně zahrnout integrační projekt Mám rád Bulharsko. Ten by měl děti naučit ocenit kulturní, společenskou i jazykovou rozmanitost Bulharska. Zahrnuje diskuze nebo návštěvy a exkurze kulturně významných míst jako jsou muzea. Na jedné ze škol v Glasgow ve Velké Británii, kterou navštěvuje tolik imigrantů, že pouze 10 % dětí jsou místní, se osvědčilo vyučování a rozdělení do tříd podle úrovně znalosti angličtiny spíše než podle věku. V Polsku pracuje na 100 mediátorů pro vzdělávání. Působí v rodinách, snaží se romské děti dostat do škol a pomáhat jim zvládnout látku, když už do školy chodí. V rámci stejného programu pomáhají i dotace na učebnice nebo snížené školné ve školkách. 11

10 Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX Partneři Roma MATRIX vytvářejí konkrétní projekty zaměřené na boj s největšími nešvary a integraci romských a neromských dětí a jejich rodin v rámci vzdělávacího systému. Spolupracují přitom s dětmi, rodiči, školami i dalšími místními institucemi. Snaží se podpořit zvýšení školní docházky romských dětí, i jejich začlenění do společnosti. Níže uvedené případové studie vycházejí z dobré praxe partnerů Roma MATRIX a ukazují, jak uvedené praktiky v dané oblasti pozitivně zapůsobily. Dobrá praxe zahrnuje využití speciálně proškolených romských mediátorů a také zapojení rodičů a vrstevníků. To pomáhá vypěstovat spolupráci jak uvnitř romských komunit, tak mezi Romy a Neromy navzájem. Zapojení Romů do systému vzdělávání a jejich vytrvání v něm napomáhá speciální průprava učitelů, experimentální výuka (zahrnující například divadlo nebo školu hrou), zavedení mimoškolních aktivit i cílená podpora a motivování rodičů. V Řecku divadlo sdružuje romské a neromské děti Divadelní workshopy řeckého partnera Action Synergy podporují porozumění a spolupráci romských a neromských dětí. Pomáhají tak zlepšit integraci Romů v rámci základního vzdělávání. Ukazuje se, že předsudky a diskriminační chování neromských dětí vůči romským je formováno především postojem jejich rodičů a širší rodiny. Spolupráce dětí z obou etnik na společné tvorbě v tomto programu je způsob, jak podobné předsudky a mylné představy potírat. Nazkoušet divadelního představení vyžaduje vysokou míru spolupráce všech zúčastněných. Umožní jim navzájem se poznat a také navázat nové vztahy. Program také zlepšil komunikaci a interakci mezi učiteli a jejich žáky romskými i neromskými. Děti si navykly spolupracovat s druhými. Díky programu se zlepšily ve čtení a vystupování před publikem zvedlo jejich sebevědomí. Tento program se stal příkladem úspěšné integrace romských dětí i pro další školy a učitele. Další aktivity v Řecku zahrnují rodičovské workshopy pro matky zaměřené na zlepšení jejich gramotnosti, porozumění textu i samostatný písemný projev. Matky v nich naleznou podporu při zápisu dětí do školy. Programy pomáhají také při organizaci mimoškolních aktivit, ve kterých jsou společně zapojeni rodiče a děti. Pro integraci je důležité, aby děti i rodiče rozuměli administrativě spojené se školní docházkou a byli si vědomi i významu vzdělávání. Angažování vrstevníků pomáhá v Bulharsku budovat důvěru a zapojit Romy do systému vzdělávání V bulharské Nadezhde žijí Romové v rozsáhlém ghettu. Jsou zde dvě segregované školy, které děti předčasně opouštějí už ve věku kolem deseti let. Přimět děti jít do školy a vytrvat v ní je zdejší největší výzvou. Pracovníci Národní sítě zdravotních mediátorů pracují s romskými dětmi, mladými lidmi i rodiči a snaží se je motivovat k většímu zapojení do systému vzdělávání. Zaměření na romské děti a mládež zahrnuje celou řadu různých druhů kontaktu schůzky, neformální diskuze, procházky, návštěvy a sportovní aktivity. Mediátoři paralelně pracují i s učiteli a rodiči, snaží se bořit vžité bariéry a překonávat jejich odpor ke změně, stejně jako podporovat a povzbuzovat rodiče, aby dětem vzdělání umožnili. Projekt pomohl více než třiceti mladým Romům vrátit se do školy. Díky projektu 12

11 mladí Romové poznali, jak může vypadat život mimo ghetto, a dostali novou motivaci k učení a nabyli i sebevědomí, že školní povinnosti zvládnou. Klíčem k úspěchu tohoto projektu bylo zapojení mladého osmnáctiletého Roma Božidara. Božidar nedávno dokončil střední školu a posloužil jako živá reklama projektu mezi členy romské komunity. Svými zkušenostmi ze školy a nadšením pro věc dokázal namotivovat i ostatní mladé lidi, aby hledali budoucnost mimo ghetto i samotné město Nadezhda. Díky jeho zapojení do projektu rodiče i ostatní mladí lidé viděli, jak důležité školy a vzdělání jsou. Změna je možná, pokud překonáte stereotypy ve vlastní rodině i stereotypy přetrvávající ve zbytku společnosti. Pokud navzdory všemu kolem chodíte do školy... (Božidar, romský dobrovolník) Teď, když jsem byl na několika projektových setkáních, už chápu, jak důležité je být vzdělaný. Umím číst a psát, ale to nestačí. Ze školy jsem odešel v šesté třídě. Ale příští rok se chci vrátit. Nevím, jestli to zvládnu, asi budu potřebovat někoho, kdo mi pomůže. Ale viděl jsem, že Božidar má maturitu obdivuju ho a chci být jako on... (patnáctiletý romský chlapec) Hravé a experimentální učení pomáhá podporovat rozvoj romských dětí v České republice Ve městě Vyškov potřebují sociálně ohrožené romské děti pomoci se školním učivem a smysluplným trávením volného času. IQ Roma servis začal poskytovat odpolední podpůrné aktivity. Vzhledem k omezeným zdrojů poradenské centru, Palánek kapacitám nebylo možné se všem věnovat individuálně, vznikla proto nabídka pravidelného skupinového doučování v poradenském centru Palánek. Skupinové doučování probíhá dvakrát týdně a je otevřené po dobu 3 hodin všem potřebným dětem. Používání různých technik, které zahrnovaly arteterapii, řešení problémů skrze divadlo či tanec, pomohlo dětem učit se hrou a zlepšit jejich komunikační schopnosti. Návštěvy a speciální exkurze např. k místním hasičům, ragbyovém týmu, Muzea romské kultury v Brně a do další institucí jim také umožnila zjistit, co dalšího je ještě možno v rámci jejich obce podnikat. IQ Roma servis zaznamenal rozdíl v sebevědomí dětí. Aktivněji řeší problémy a méně netečné. Mezi sebou vzájemně komunikují slušně a uvědomují si důsledky svého chování pro budoucnost. Děti dokonce přichází do centra o hodinu dříve, než je oficiální začátek skupinových aktivit. Děti, které se také zúčastnili dobrovolného čištění místních prostranství jsou také citlivější vůči jejich okolí, získaly větší pocit vlastní hodnoty a důležitosti pro ostatní. Více než 50 % dětí si udrželo nebo zlepšilo ve škole své známky. I učitelé zaznamenali nárůst jejich schopností a dovedností Tyto změny vedou k obecnému zlepšení spolupráce mezi městem, organizací a místní romskou komunitou. Město převzalo iniciativu při řešení současných problémů a vnímá IQ Roma servis jako užitečného a důležitého partnera. 11

12 Baví mě učit se něco nového (romská klientka) Dětem se díky vašim aktivitám evidentně dobře daří i ve škole. Málokdo má o ně takový zájem a věnuje jim tolik pozornosti. (učitelka) První rok školy může být pro děti, které nenavštěvovaly žádné předškolní zařízení, velmi náročný. Myslím, že hry a aktivity, které váš projekt nabízí, pomáhá dětem při nástupu zvládat školu lépe (dětská psycholožka) Další postupy partnerů projektu Roma MATRIX V Itálii, v boloňské oblasti, využívají k zapojení Romů do vzdělávání podobně jako v Řecku aktivity založené na divadelních postupech a kreativním přístupu. Zapojeni jsou jak místní učitelé, tak děti a mladí dospělí i jejich rodiče a dokonce i král místní romské komunity. Na Slovensku organizují v rámci aktivit organizace Úsmev ako dar setkání s romskými předškoláky, na kterých motivují jejich rodiče ke školní docházce. Kromě toho vznikla i série školení pro rodiče zvaná PRIDE, kde pomáhají rodičům získat sebevědomí pro podporu a povzbuzování jejich dětí ve vzdělávacím procesu. V Rotherhamu ve Velké Británii učí na společných workshopech místních úřadů (včetně policie, škol i záchranné služby a hasičů) Romy praktické znalosti pro život v dané lokalitě. Získají povědomí o školství, zdravotní péči, legislativě a prosazování práva. V programu se rodiče učí, jak děti při vzdělávání podporovat. Tým učitelů a psychologů zběhlých v práci s Romy tam také na míru vytvořil plány výuky, který mohou použít lokální školy, kde se s romskými žáky setkávají poprvé. Tyto plány mají učitelům a ostatnímu personálu pomoci získat potřebné znalosti i schopnosti správně reagovat na rozmanité a měnící se složení jejich tříd. V Yorkshiru projekt Story Sacks zapojuje interaktivně romské rodiče i žáky. Zabývají se výrobou loutek a vyprávěním příběhů s jejich pomocí. Projekt pomohl děti namotivovat a podpořit ve vlastní tvorbě kreslí i píší své vlastní příběhy. Stejně tak rodiče se začínají díky projektu zajímat o systém vzdělávání i zlepšení školní docházky svých dětí. Spojení učitelů a rodičů zase zlepšilo kontakty mezi školou a místní komunitou. Asociace romských žen v Rumunsku se při práci s dětmi a mladými lidmi ve školách i mimo ně zaměřuje na zlepšení školní docházky a vyzdvihnutí přínosu vzdělávání. Workshopy ve školách pro romské i neromské děti navštěvují Romové, kteří mohou být pro ostatní vzorem, jako například romská doktorka psychologie. Její přednášky děti velmi inspirují. Maďarské sdružení lidí vychovávaných v dětských domovech v rámci programu Vylétni z hnízda také pořádá workshopy, a to mezi mladými, kteří nenavštěvují 12

13 střední školu. Přednášky se záměrně konají mimo místní romské ghetto. Projekt tak podporuje integraci, stejně jako rozšiřuje obzory romských dětí a poskytuje jim nové sociální zkušenosti. Projekt a další informace přiměly některé děti vrátit se do školy. 11

14 Ponaučení pro praxi i tvorbu strategie Tato část příručky přináší ponaučení z činnosti partnerů Roma MATRIX. K jejich formulaci přispělo i lepší porozumění problematice díky mezinárodní nebo mezistátní působnosti akcí pod záštitou projektu Roma MATRIX. Ponaučení 1 Politika se musí zaměřit na integraci Na úrovni tvorby strategií musí být prioritou boj se segregací Segregace zhoršuje diskriminaci. Nezáleží na tom, zda segregace existuje díky setrvačnosti, kdy jsou segregované třídy nebo školy součástí určitých čtvrtí, nebo kvůli národní politice spádovosti, vždy předznamenává mnohem větší problémy v budoucnu. Na tyto diskriminační praktiky a zastaralé způsoby vzdělávání se musí neustále upozorňovat a bojovat s nimi. Vice integrující politika je nezbytná. Vytvořit integrovanou společnost není jen otázka vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti nebo zdravotní péče, jde o to, aby byly všechny tyto oblastí zlepšeny společně. Až příliš často putují finance jen do jedné oblasti na úkor nějaké jiné. Ale všechny jsou přitom nerozlučitelně spojené. Politická vůle na všech úrovních je pro boj s institucionální diskriminací klíčová Je rozhodující, aby politická vůle ke změně situace jak v regionech, tak na národní úrovni vycházela už z evropských institucí a byla podporována právě i na úrovni EU. Je nezbytné povzbuzovat politiky v tom, aby viděli, chápali a dokázali šířit dál skutečnost, že integrovaná společnost přináší společenské i ekonomické výhody. Politici stejně jako romské komunity potřebují podporu, aby chápali přínos toho, že jsou romské děti schopné dokončit své vzdělání. Institucionální diskriminaci je možné porazit pouze tehdy, bude-li k tomu i politická vůle. V každém případě je nezbytná i jakákoli činnost, která by pomohla tento proces nastartovat. Nyní je v tomto ohledu klíčové zmocňování aktérů prostřednictvím mezinárodních programů zaměřených na místní samosprávy a to za podpory národních vlád. Pokud jsou programy dobře vedené a jednotliví partneři se poučí ze zkušeností ostatních, mohou přispět ke skutečnému pokroku v rámci jednotlivých samospráv. Ale hodně práce všechny ještě čeká. Ponaučení 2 Překážky ve vzdělávání mohou být překonány inovativními postupy Proškolování a podpora ve školách jsou důležité Největší překážky při vzdělávání romských žáků a jejich zapojení do výuky přetrvávají - vysoká míra negramotnosti a nedostatek porozumění i spolupráce mezi žáky a rodiči. Překonány mohou být společnou snahou jak romských, tak neromských společenství, škol a dalších zainteresovaných institucí. Nicméně doučování a další podpora, které jsou v tomto ohledu klíčové, vyžadují další finanční 14

15 prostředky i čas. Zkušenosti z aktivit v rámci projektu Roma MATRIX ukazují, že aktivní a na zkušenostech založené učení výrazně pomáhá zapojit romské děti a mladé lidi do vzdělávání a prospívá jejich rozvoji. V praxi to na úrovni škol znamená, že učitelé i další pracovníci ve vzdělávání nebo sociálních službách potřebují být v tomto ohledu daleko více proškolováni. Školy by měly být povzbuzovány, aby jakékoli inovativní postupy nebo nápady začlenily do svých vzdělávacích programů a uváděly je do praxe jakýmkoli způsobem, který by podle nich mohl fungovat. Vzhledem k současné situaci bude potřeba ještě nějaký čas, než se budou sociálně hendikepované děti učit v integrovaných třídách a dostane se jim patřičné podpory. Školy také musí přestat stavět na vžitých předsudcích, že romské děti bývají mentálně postižené, a zaměřit se na obtížnější práci, tedy přijetí skutečnosti, že s dobrou podporou při učení mohou děti ze sociálně i ekonomicky nedostatečného prostředí při běžném vzdělávání uspět. Přestože tuto oblast už například i některé soudní spory posunuly k lepšímu, musí se toho změnit ještě hodně. Ponaučení 3 Zapojení rodičů a vrstevníků jsou zásadní proměnné změny k lepšímu Není možné pracovat na zlepšení vzdělávání romských dětí a mladých lidí izolovaně, je nezbytné porozumět rodině a pracovat s ohledem na její podmínky. Pro překonání překážky, které vzdělávání romských dětí brání, je zásadní zapojovat rodiče a vrstevníky - jiné Romy, kteří mají se školou pozitivní zkušenosti a byli v ní úspěšní. Jejich účast pomáhá v Romech budovat důvěru v systém a ukazuje jim, že vzdělání otevírá dveře k lepšímu životu. 15

16 Odkazy na zdroje 1. FRA Agentura evropské unie pro základní práva. Výzkum o Romech Zaměřeno na data, Vzdělání: situace Romů v 11 členských státech EU, cit. srpen Amnesty International and Evropské centrum pro práva Romů. Dalších pět let nespravedlnosti: Segregované vzdělávání Romů v České republice., 2012 Velká Británie a Maďarsko 3. Romský vzdělávací fond Dekáda romské inkluze Evropské centrum pro práva Romů Evropská Unie. Evropská komise - generální ředitelství pro spravedlnost. - Zpráva o provádění EU rámce pro vnitrostátní strategie integrace Romů Belgie. 7. cit. srpen Rada Evropy. Zpráva tematické skupiny Ad hoc výboru expertů na romské záležitosti (CAHROM) o absencích a odpadlictví romských školáků. Květen Orhid. 9. REF:http://chalkboard.tol.org/rescuing-afterschool-tanodas-in- hungary/?utm_source=tol+mailing+list&utm_campaign=e8e1f OSI_Education_News- 18_5_2012&utm_medium= &utm_term=0_35d0a711b5-e8e1f cit. srpen cit. srpen Rada Evropy. Dobrá praxe a strategie Rady Evropy. Dobrá praxe 12. Španělsko Program Promocia. Úspěšné vzdělávání pro romskou komunitu

17 Další zdroje Výzkumnou složkou projektu Roma MATRIX je zjišťování, jak jsou v deseti členských státech prezentovány a zaváděny Národní strategie pro integraci Romů (NRIS) a další strategie zaměřené na inkluzi Romů. Zvláštní důraz je kladen na způsoby vypořádávání se s protiromských rasismem, stejně jako na pokroky, které členské státy udělaly v klíčových oblastech zájmu širšího projektu Roma MATRIX. Zdroje zahrnují: Deset národních zpráv - jedna z každého státu účastnícího se Roma MATRIX projektu. Zprávy jsou napsány různými autory a zabývají se tematickými oblastmi důležitými pro Roma MATRIX. Průběžná výzkumná zpráva Roma MATRIX přináší přehled klíčových témat nadnesených autory deseti samostatných zpráv členských zemí Roma MATRIX. Brown, P., Dwyer, P., Martin, P. and Scullion, L. (2014) Roma MATRIX Průběžná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Závěrečná výzkumná zpráva projektu Roma MATRIX, která dokumentuje empirickou činnost a závěry, vznikla zapojením více než 130 klíčových účastníků v deseti členských zemích, dostupná od dubna Brown, P., Dwyer, P., Martin, P., Scullion, L. and Turley, H. (2015 v přípravě) Závěrečná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Veškerý výzkum projektu Roma MATRIX je dostupný na stránkách Více informací o případových studiích projektu Roma MATRIX uvedených i neuvedených v této příručce naleznete na stránkách Pro více informací o projektu Roma MATRIX navštivte stránky 17

18 Další příručky dobré praxe Příručka dobré praxe 1: Nahlašování a poradenská centra Příručka dobré praxe 2: Sítě prosazující práva Příručka dobré praxe 3: Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Příručka dobré praxe 4: Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Příručka dobré praxe 5: Zaměstnanost Romů Příručka dobré praxe 6: Mezikomunitní mediace Příručka dobré praxe 7: Romské komunitní zdravotní mediátorky Příručka dobré praxe 8: Mentoring Romů ve veřejných institucích Příručka dobré praxe 9: Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Všechny příručky jsou dostupné na stránkách:

19 Tato publikace byla zpracována v češtině

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů září 2015 Založení a pilotní ověření 3 školních klubů Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ÚVOD Tato zpráva dokumentuje založení a

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 1. Ohlašovací a poradenská centra

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 1. Ohlašovací a poradenská centra Roma MATRIX Příručka dobré praxe 1. Ohlašovací a poradenská centra Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně

Více