Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání"

Transkript

1 Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

2 Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing Gateway a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise. Vytvořil: Social Marketing Gateway Roma MATRIX 2015

3 Úvod Tématem této příručky dobré praxe jsou romské děti a jejich vzdělávání, výzvy, kterým musí čelit ve smyslu diskriminace či segregace, a také způsoby, jak je možné podpořit jejich integraci. Jde o jednu z řady devíti příruček, které dosud vyšly coby součást celého bloku textových výstupů projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je projekt, který má za cíl boj s rasismem, intolerancí a xenofobií a zvýšení integrace prostřednictvím řady aktivit v rámci Evropy. S dvaceti partnery v deseti státech jde o jeden z největších projektů zaměřených na integraci Romů v Evropské unii (EU). Příručky dobré praxe jsou určeny pro pracovníky veřejné správy, terénní pracovníky a ostatní, kteří se s problematikou setkávají při své praxi, a potřebují relevantní zdroje informací. Poskytují přehled o řadě témat dotýkajících se bariér nebo výzev, kterým čelí Romové po celé Evropě. Tato příručka osvětluje kontext, spletitost i rozsah problémů, se kterými se během vzdělávání romské děti potýkají. Pojmenovává klíčová témata a také postupy, které se v současné době začínají v evropských státech používat. Obsahuje případové studie a upozorňuje na příklady dobré praxe zaznamenané partnery Roma MATRIX. Příručka zároveň shrnuje dosavadní ponaučení a nabízí doporučení, jak zlepšit politiku i jednotlivé kroky vedoucí k integraci romských dětí ve školách. 11

4 Východiska a kontext Význam vzdělání spočívá v tom, že z velké části ovlivňuje další životní příležitosti jedince. Přesto mnoho Romů nedokončí ani základní školu. Tento nedostatek vzdělání může následně vést k znevýhodnění při hledání zaměstnání, bydlení nebo ve zdravotní péči, což zase kolektivně snižuje životní příležitosti Romů a omezuje jejich základní práva. Zatímco špatné vzdělání působí v dalším životě jako omezují faktor, to dobré může vést k lepším vyhlídkám na dobré zaměstnání a pomoci lidem dostat se z chodoby. 1. Segregace zhoršuje diskriminaci Segregované vzdělávání je realita mnoha romských dětí v celé Evropě. Mnohdy je důsledkem externích faktorů a místní vzdělávací politiky. Může ale být i výsledkem diskriminačních praktik a předpokladu, že romské děti mají poruchy učení. Kvůli těm pak bývají umisťovány do speciálních, oddělených tříd, pryč od neromských dětí. Roli může někdy hrát i politika spádovosti, kdy děti musí navštěvovat státní školu nejblíže k místu bydliště. Ke vzniku výhradně romských škol tak může vést i to, že mnoho Romů žije v segregovaných lokalitách odděleně od majoritní populace. V roce 2007 rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Česká republika porušila právo romských dětí na rovný přístup ke vzdělávání. Romské děti byly totiž až příliš často umisťovány do zvláštních škol, které poskytovaly horší vzdělání než školy základní, které navštěvovaly neromské děti. 1 Nová zpráva Evropského centra pro práva Romů (ERRC) a Amnesty International ukazuje, že za posledních pět let od tohoto rozhodnutí se toho v České republice úrovni na národní nebo vládní politiky vzdělávání příliš mnoho nezměnilo. 2. Segregace zhoršuje diskriminaci, která už tak je extrémní, a zároveň vůbec nenapomáhá budování vztahu či porozumění mezi romskými a neromskými dětmi a jejich rodiči. Rodinné prostředí jako další překážka vzdělávání Mnoho romských dětí už vstupuje do vzdělávacího procesu znevýhodněných oproti neromským vrstevníkům. Pokud rodina nemá elektřinu, tekoucí vodu nebo dokonce přístřeší jako takové, je pro rodiče složité považovat každodenní školní docházku dětí za prioritu, nemluvě o výzvě v podobě psaní úkolů v prostředí, které blíží se slumu. Častým omylem je předpoklad, že romští rodiče nemají o vzdělání svých dětí zájem. To je příliš zjednodušující. Mnozí význam vzdělání chápou a touží po tom, aby jejich děti byly vzdělané. Ovšem pokud nemají členové rodiny už po generace sami ani základní školu nebo řádné zaměstnání, nedokážou své potomky adekvátně podporovat finančně nebo jim stačit vědomostmi. Zdroje jsou často neadekvátně nebo nevhodně distribuované Neadekvátní finanční podpora, která snižuje dostupnost nebo kvalitu inkluzivních praktik ve vzdělávání, je široce rozšířený problém. V některých případech dotace přislíbené z mainstreamových zdrojů na žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nedoputují do potřebných škol nebo nejsou využity na podporu školních aktivit Romů. Systémovou podporu pak často nahrazují různé dílčí projekty 12

5 zaměřené na občasné mimoškolní aktivity, kluby nebo doučování jeden na jednoho. Přestože i ty jsou velmi potřebné, mohou vést k orientaci na krátkodobá řešení a v podstatě k podpoře dosavadního rasově či sociálně segregovaného prostředí, místo aby adekvátní finanční podpora umožnila školám plánovat dlouhodobě. Usidlování romských komunit ve stejné oblasti může segregaci zvyšovat Při migraci Romů za lepšími životními podmínkami se mnozí dobrovolně či na základě vnějších vlivů usazují ve stejných lokalitách. Staré členské státy zakoušejí vlnu migrace z nových členských států. Romové i další imigranti míří do stejných čtvrtí a tím pádem i stejných místních škol. Přes snahy místních samospráv vyhnout se segregaci, romská populace houstne především v oblastech s bydlením dostupným pro vícečetné rodiny, a to i kvůli nedostatečné kontrole majitelů nemovitostí, kteří takové byty Romům za nevýhodných podmínek pronajímají. Na zlepšení příležitostí ve vzdělávání plynou nemalé peníze V celé Evropě jsou investovány nemalé prostředky na zmenšení rozdílů ve vzdělání Romů a Neromů. Často se v tomto ohledu angažují neziskové společnosti. Ty přicházejí s nejvíc inovativními a úspěšnými praktikami vzdělávání Romů. Ovšem nemají tolik důležitou politickou nebo finanční podporu, aby mohly lokální úspěch opakovat i ve větším měřítku nebo udržet své aktivity v dlouhodobém horizontu. Podporu a financování celé škály programů, grantů, stipendií a profesionalizace neziskových organizací v zemích, kde žije většina evropské romské populace, poskytuje především Romský vzdělávací fond (REF) 3 založený v roce 2005 v rámci Dekády romské inkluze 4. Také Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) vytrvale bojuje s diskriminací a segregací Romů ve školách, stejně jako podniká právní kroky či podává stížnosti v rámci celé EU. 11

6 Hlavní témata Problémy, kterým musí romské děti v oblasti vzdělávání čelit, jsou ovlivněné celou řadou propojených proměnných od místní politiky vzdělávání přes komunitní a vzdělávací praktiky. Tyto problematické momenty zároveň představují i záběr činnosti partnerských organizací projektu Roma MATRIX. Systémové strategie V příliš mnoha středo a východoevropských státech jsou romské děti vzdělávány v segregovaných školách nebo třídách. Přestože v celé Evropské unii existují normy, jež by měly segregovanému vzdělávání bránit, ne vždy jsou naplňovány. Ve starých členských státech může separace vznikat kvůli systému spádovosti, kdy děti musí navštěvovat státní školu nejblíže místu bydliště. To přispívá ke zvýšení rizika segregace ve vzdělávání. Takový systém také klade vysoké nároky na omezené prostředky určené na jazykové vzdělávání a zvyšování gramotnosti dětí z celé řady zemí a společností, včetně Romů, chodících do jedné školy. Národní strategie integrace Romů (NRIS) by měly národním i lokálním vládám nabídnout příležitost zavádět místo ojedinělých dočasných projektů vhodné všeobecné programy vzdělávání, které podpoří i znevýhodněné skupiny. Tyto strategie vznikly v květnu 2012 a očekává se, že se stanou klíčovou součástí dohod o partnerství členských států s Evropskou komisí pro období Pokud bude politická vůle k jejich plnění, představují strategie pro lokální i národní vlády nástroj, jak úspěšně bojovat s široce rozšířeným nedostatečným zabezpečením vzdělání pro romské děti, i jejich horšími výsledky ve školách. Na úrovni komunity Mýty a stereotypy o romské kultuře a také negativní přístup majoritní společnosti jsou příčinou všeobecného neporozumění mezi Romy a Neromy. Dopadají pak nepříznivě na obě komunity: Romové i Neromové se sebe navzájem bojí. Romové kvůli svým zkušenostem s diskriminací ze strany Neromů jak v běžném životě, tak při jednání s institucemi. Neromové se zase kvůli segregaci a rostoucímu oddělení života obou komunit s Romy prakticky nepotkávají a nemají s nimi ani žádné pozitivní zkušenosti. Život v chudobě v ghettech nebo jako imigranti v přelidněných čtvrtích negativně ovlivňuje dostupnost, kvalitu, význam i dopad vzdělávání. Nejde o vědomou volbu romských rodin. Tato situace je dána složitými vnějšími okolnostmi stejně jako nedostatkem funkčních strategií pomoci Romům. Chudoba, kterou mnozí Romové zažívají, je extrémní dokonce i ve starých členských státech, kam se mnozí uchylují při hledání lepšího života pro své rodiny. Reakce vzdělávacího systému Místo aby si lidé uvědomili, že romské děti potřebují při vzdělávání více péče kvůli tomu, z jak znevýhodněného sociálního prostředí pocházejí, jsou často spíš jednoduše označeny za mentálně postižené. Toto se stále běžně stává i poté, co se taková praxe ocitla před soudy nebo úřady. A znamená to, že další generace romských dětí přichází o příležitost vzdělávat se a tím změnit k lepšímu životy své i svých rodin. 2 Školy nemají prostředky nebo podporu pro zásadní změnu dosavadních zakořeněných špatných postupů. Existují sice zřizovatelé, kteří opravdu chtějí změnit 12

7 způsob práce i to, jak jejich školy zajišťují vzdělávání dětem ze všech segmentů společnosti. 7 Ovšem přijít se změnami systému je náročné. Často lidem v praxi ani není jasné, kde začít nebo jak k problému přistupovat jinak. Přestože nejvíc jsou potřeba nové inkluzivní postupy a také inovativní vzdělávací praktiky, samotným učitelům nebo vychovatelům chybí odpovídající vedení a podpora ať už na úrovni odborných lektorů nebo politiků a úřadů. Školy ve starých členských státech se potýkají s jazykovými problémy (nejenom ve vztahu k romské komunitě) a negramotností dětí, jejichž vzdělávání bylo přerušováno častým stěhováním. Mnoho romských dětí ani nemá vysoké ambice a jejich rodiny mají jen velmi omezená dlouhodobá očekávání. Učitelé a další pracovníci ve vzdělávání jak ve starých, tak v nových členských státech potřebují speciální průpravu a podporu, aby věděli, jak začít řešit problémy spojené se vzděláváním romských dětí. Stejně tak se jim hodí příklady dobré praxe, které by mohli napodobit ve svých podmínkách, a nastartovat spolupráci a dialog s rodiči, kteří sami mnohdy nejsou zcela gramotní nebo dostatečně jazykově vybavení. 11

8 Nové postupy V Evropě se začínají objevovat a používat rozličné postupy, jak se vypořádat se znevýhodněním romských dětí při vzdělávání. Tato část příručky nabízí přehled těchto postupů. Začíná být jasné, že to, co funguje v širší společnosti, nemusí nutně přinášet výsledky u romských dětí. Ve státech, kde jsou Romové nejhůř postiženi nedostatečnou integrací ve vzdělávání, se projekty financované soukromými dárci potýkají se značnou institucionální diskriminací. Romský vzdělávací fond (REF) je v tomto ohledu důležitým zdrojem financí a jeho podpora stála za vznikem mnoha inovativních projektů. REF a další sponzoři podporují místní hnutí, která bojují se zakořeněnými přístupy a segregačními praktikami ve vzdělávání, které automaticky oddělují Romy a Neromy. Nové praxe jasně ukazuje, že najít způsob, jak zpřístupnit vzdělání všem, vyžaduje změnu přístupu Romů i Neromů. Požadavek změnit se nesmí být adresován jen vůči Romům. Je i na neromských učitelích a rodičích, aby změnili způsob přemýšleni i výuky. Zkušenosti Roma MATRIX Práce partnerů Roma MATRIX přispívá k vzniku nových postupů. V rámci celého projektu zlepšují jeho partneři přístup Romů ke vzdělání i jeho dosažitelnost, stejně jako pomáhají integraci díky zapojení dětí, rodičů, škol a dalších lokálních institucí (viz následující kapitola) Nové a inovativní přístupy zahrnují například zapojení romských mediátorů, rodičů nebo vrstevníků a také využití výuky založené na zkušenostech. Některé příklady dalších užitečných pohledů a inovativních praktik: Nizozemsko V Nizozemsku se potýkají především s vysokými absencemi a předčasným ukončením školní docházky romských dětí. Rodiče si zde mohou zvolit, do jaké školy děti pošlou, a nerozhodují na základě etnicity nebo bydliště. Výsledkem zavedení této možnosti bylo vymizení ryze romských škol. Přestože romská komunita v Nizozemsku není tak početná jako v jiných evropských zemích, Romové i zde žijí v chudobě a nuzných podmínkách. 8 Obce dostávají nemalé prostředky na boj s předčasným ukončováním školní docházky a vysokými absencemi. Cílem jsou jak romské, tak neromské děti, velká část romských dětí je tak příslušnými programy zasažena. Finance směřují také na zmenšování velikosti tříd, aby mohli dostat odpovídající pomoc všichni, kteří ji potřebují. Stejně tak tyto prostředky umožňují otevření přípravných ročníků, organizaci doučování, jazykového vyučování, letních škol nebo předškolní podpory. Speciální dotace jsou určené na podporu školní docházky romských dívek, které častěji odchází ze škol před řádným ukončením docházky. Maďarsko Až do nedávna bylo v Maďarsku běžnou praxí, že byly romské děti diagnostikovány s lehkou mentální retardací a následně odsunuty do speciálních škol. To se velmi pomalu mění po přijetí zákona, který určuje jasná kritéria diagnózy a předepsané 12

9 postupy pro tuto diagnostiku. Romské děti pořád mají vyšší procento předčasných ukončení školní docházky na všech úrovních vzdělávání. Často jsou Romové ve školách diskriminováni. 8,9 Většina vládních podpůrných programů v Maďarsku zahrnuje dodatečné vyučování a vedení. Školy takzvaně druhé šance jako Tanodas jsou otevřené studentům, kteří neuspěli v jiných školních prostředích. Tanodas sází na kombinaci otevřeného prostředí, aktivního učení a dalších alternativních vzdělávacích metod, které mají povzbudit děti, které by jinak nemusely být schopné akademicky uspět jinde. Tyto školy jsou většinou zřizovány státem, často na základě projektů, protože cílová skupina pochází z vícenásobně znevýhodněného prostředí. Jsou tu určité známky úspěchu těchto programů jak podpora školní docházky a integrace s Neromy, tak 8,9, 10 větší úspěšnost při vzdělávání. Ale kvůli projektovému způsobu financování je jejich udržitelnost nejistá. Například, pokud už nebylo možné čerpat peníze z Evropského sociálního fondu, poskytl peníze na udržení některých Tanodas REF. Španělsko Činnost španělského programu Promocia je zaměřená na studenty, kteří odejdou předčasně v průběhu sekundárního stupně vzdělávání. Pod jeho záštitou vznikají projekty na pomoc studentům i jejich rodinám. Přestože program necílí pouze na Romy (Gitanos), jsou to právě oni, kteří ho ve velké míře využívají. Program také spolupracuje se školními radami, nabízí praxe nebo průpravu rodičů, kteří posléze sami v programu pomáhají. Tato pomoc je konkrétně zaměřena na vytipované děti (a jejich rodiče) v běžném systému vzdělávání, které potřebují další podporu, aby vůbec ukončily povinnou školní docházku a pokračovaly ve vzdělávání na vyšších stupních. Podle statistik 80 % dětí pomůže program zvládnout přestup ze základního na sekundární stupeň vzdělávání a 79 % studentů také střední vzdělávání úspěšně dokončí, přičemž velká část z nich pokračuje v dalším vzdělávání. 8,11 Další úspěšné praktiky Zajištění autobusů, které v Bulharsku vozí romské děti do integrovaných škol mimo místo jejich bydliště, zlepšilo začlenění těchto mladých lidí do většinové společnosti. Působí navíc pozitivně i na rodiče, kteří slyší vyprávění svých dětí o jejich nových zkušenostech mimo komunitu. Školy v Bulharsku také musí do vzdělávacího plánu povinně zahrnout integrační projekt Mám rád Bulharsko. Ten by měl děti naučit ocenit kulturní, společenskou i jazykovou rozmanitost Bulharska. Zahrnuje diskuze nebo návštěvy a exkurze kulturně významných míst jako jsou muzea. Na jedné ze škol v Glasgow ve Velké Británii, kterou navštěvuje tolik imigrantů, že pouze 10 % dětí jsou místní, se osvědčilo vyučování a rozdělení do tříd podle úrovně znalosti angličtiny spíše než podle věku. V Polsku pracuje na 100 mediátorů pro vzdělávání. Působí v rodinách, snaží se romské děti dostat do škol a pomáhat jim zvládnout látku, když už do školy chodí. V rámci stejného programu pomáhají i dotace na učebnice nebo snížené školné ve školkách. 11

10 Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX Partneři Roma MATRIX vytvářejí konkrétní projekty zaměřené na boj s největšími nešvary a integraci romských a neromských dětí a jejich rodin v rámci vzdělávacího systému. Spolupracují přitom s dětmi, rodiči, školami i dalšími místními institucemi. Snaží se podpořit zvýšení školní docházky romských dětí, i jejich začlenění do společnosti. Níže uvedené případové studie vycházejí z dobré praxe partnerů Roma MATRIX a ukazují, jak uvedené praktiky v dané oblasti pozitivně zapůsobily. Dobrá praxe zahrnuje využití speciálně proškolených romských mediátorů a také zapojení rodičů a vrstevníků. To pomáhá vypěstovat spolupráci jak uvnitř romských komunit, tak mezi Romy a Neromy navzájem. Zapojení Romů do systému vzdělávání a jejich vytrvání v něm napomáhá speciální průprava učitelů, experimentální výuka (zahrnující například divadlo nebo školu hrou), zavedení mimoškolních aktivit i cílená podpora a motivování rodičů. V Řecku divadlo sdružuje romské a neromské děti Divadelní workshopy řeckého partnera Action Synergy podporují porozumění a spolupráci romských a neromských dětí. Pomáhají tak zlepšit integraci Romů v rámci základního vzdělávání. Ukazuje se, že předsudky a diskriminační chování neromských dětí vůči romským je formováno především postojem jejich rodičů a širší rodiny. Spolupráce dětí z obou etnik na společné tvorbě v tomto programu je způsob, jak podobné předsudky a mylné představy potírat. Nazkoušet divadelního představení vyžaduje vysokou míru spolupráce všech zúčastněných. Umožní jim navzájem se poznat a také navázat nové vztahy. Program také zlepšil komunikaci a interakci mezi učiteli a jejich žáky romskými i neromskými. Děti si navykly spolupracovat s druhými. Díky programu se zlepšily ve čtení a vystupování před publikem zvedlo jejich sebevědomí. Tento program se stal příkladem úspěšné integrace romských dětí i pro další školy a učitele. Další aktivity v Řecku zahrnují rodičovské workshopy pro matky zaměřené na zlepšení jejich gramotnosti, porozumění textu i samostatný písemný projev. Matky v nich naleznou podporu při zápisu dětí do školy. Programy pomáhají také při organizaci mimoškolních aktivit, ve kterých jsou společně zapojeni rodiče a děti. Pro integraci je důležité, aby děti i rodiče rozuměli administrativě spojené se školní docházkou a byli si vědomi i významu vzdělávání. Angažování vrstevníků pomáhá v Bulharsku budovat důvěru a zapojit Romy do systému vzdělávání V bulharské Nadezhde žijí Romové v rozsáhlém ghettu. Jsou zde dvě segregované školy, které děti předčasně opouštějí už ve věku kolem deseti let. Přimět děti jít do školy a vytrvat v ní je zdejší největší výzvou. Pracovníci Národní sítě zdravotních mediátorů pracují s romskými dětmi, mladými lidmi i rodiči a snaží se je motivovat k většímu zapojení do systému vzdělávání. Zaměření na romské děti a mládež zahrnuje celou řadu různých druhů kontaktu schůzky, neformální diskuze, procházky, návštěvy a sportovní aktivity. Mediátoři paralelně pracují i s učiteli a rodiči, snaží se bořit vžité bariéry a překonávat jejich odpor ke změně, stejně jako podporovat a povzbuzovat rodiče, aby dětem vzdělání umožnili. Projekt pomohl více než třiceti mladým Romům vrátit se do školy. Díky projektu 12

11 mladí Romové poznali, jak může vypadat život mimo ghetto, a dostali novou motivaci k učení a nabyli i sebevědomí, že školní povinnosti zvládnou. Klíčem k úspěchu tohoto projektu bylo zapojení mladého osmnáctiletého Roma Božidara. Božidar nedávno dokončil střední školu a posloužil jako živá reklama projektu mezi členy romské komunity. Svými zkušenostmi ze školy a nadšením pro věc dokázal namotivovat i ostatní mladé lidi, aby hledali budoucnost mimo ghetto i samotné město Nadezhda. Díky jeho zapojení do projektu rodiče i ostatní mladí lidé viděli, jak důležité školy a vzdělání jsou. Změna je možná, pokud překonáte stereotypy ve vlastní rodině i stereotypy přetrvávající ve zbytku společnosti. Pokud navzdory všemu kolem chodíte do školy... (Božidar, romský dobrovolník) Teď, když jsem byl na několika projektových setkáních, už chápu, jak důležité je být vzdělaný. Umím číst a psát, ale to nestačí. Ze školy jsem odešel v šesté třídě. Ale příští rok se chci vrátit. Nevím, jestli to zvládnu, asi budu potřebovat někoho, kdo mi pomůže. Ale viděl jsem, že Božidar má maturitu obdivuju ho a chci být jako on... (patnáctiletý romský chlapec) Hravé a experimentální učení pomáhá podporovat rozvoj romských dětí v České republice Ve městě Vyškov potřebují sociálně ohrožené romské děti pomoci se školním učivem a smysluplným trávením volného času. IQ Roma servis začal poskytovat odpolední podpůrné aktivity. Vzhledem k omezeným zdrojů poradenské centru, Palánek kapacitám nebylo možné se všem věnovat individuálně, vznikla proto nabídka pravidelného skupinového doučování v poradenském centru Palánek. Skupinové doučování probíhá dvakrát týdně a je otevřené po dobu 3 hodin všem potřebným dětem. Používání různých technik, které zahrnovaly arteterapii, řešení problémů skrze divadlo či tanec, pomohlo dětem učit se hrou a zlepšit jejich komunikační schopnosti. Návštěvy a speciální exkurze např. k místním hasičům, ragbyovém týmu, Muzea romské kultury v Brně a do další institucí jim také umožnila zjistit, co dalšího je ještě možno v rámci jejich obce podnikat. IQ Roma servis zaznamenal rozdíl v sebevědomí dětí. Aktivněji řeší problémy a méně netečné. Mezi sebou vzájemně komunikují slušně a uvědomují si důsledky svého chování pro budoucnost. Děti dokonce přichází do centra o hodinu dříve, než je oficiální začátek skupinových aktivit. Děti, které se také zúčastnili dobrovolného čištění místních prostranství jsou také citlivější vůči jejich okolí, získaly větší pocit vlastní hodnoty a důležitosti pro ostatní. Více než 50 % dětí si udrželo nebo zlepšilo ve škole své známky. I učitelé zaznamenali nárůst jejich schopností a dovedností Tyto změny vedou k obecnému zlepšení spolupráce mezi městem, organizací a místní romskou komunitou. Město převzalo iniciativu při řešení současných problémů a vnímá IQ Roma servis jako užitečného a důležitého partnera. 11

12 Baví mě učit se něco nového (romská klientka) Dětem se díky vašim aktivitám evidentně dobře daří i ve škole. Málokdo má o ně takový zájem a věnuje jim tolik pozornosti. (učitelka) První rok školy může být pro děti, které nenavštěvovaly žádné předškolní zařízení, velmi náročný. Myslím, že hry a aktivity, které váš projekt nabízí, pomáhá dětem při nástupu zvládat školu lépe (dětská psycholožka) Další postupy partnerů projektu Roma MATRIX V Itálii, v boloňské oblasti, využívají k zapojení Romů do vzdělávání podobně jako v Řecku aktivity založené na divadelních postupech a kreativním přístupu. Zapojeni jsou jak místní učitelé, tak děti a mladí dospělí i jejich rodiče a dokonce i král místní romské komunity. Na Slovensku organizují v rámci aktivit organizace Úsmev ako dar setkání s romskými předškoláky, na kterých motivují jejich rodiče ke školní docházce. Kromě toho vznikla i série školení pro rodiče zvaná PRIDE, kde pomáhají rodičům získat sebevědomí pro podporu a povzbuzování jejich dětí ve vzdělávacím procesu. V Rotherhamu ve Velké Británii učí na společných workshopech místních úřadů (včetně policie, škol i záchranné služby a hasičů) Romy praktické znalosti pro život v dané lokalitě. Získají povědomí o školství, zdravotní péči, legislativě a prosazování práva. V programu se rodiče učí, jak děti při vzdělávání podporovat. Tým učitelů a psychologů zběhlých v práci s Romy tam také na míru vytvořil plány výuky, který mohou použít lokální školy, kde se s romskými žáky setkávají poprvé. Tyto plány mají učitelům a ostatnímu personálu pomoci získat potřebné znalosti i schopnosti správně reagovat na rozmanité a měnící se složení jejich tříd. V Yorkshiru projekt Story Sacks zapojuje interaktivně romské rodiče i žáky. Zabývají se výrobou loutek a vyprávěním příběhů s jejich pomocí. Projekt pomohl děti namotivovat a podpořit ve vlastní tvorbě kreslí i píší své vlastní příběhy. Stejně tak rodiče se začínají díky projektu zajímat o systém vzdělávání i zlepšení školní docházky svých dětí. Spojení učitelů a rodičů zase zlepšilo kontakty mezi školou a místní komunitou. Asociace romských žen v Rumunsku se při práci s dětmi a mladými lidmi ve školách i mimo ně zaměřuje na zlepšení školní docházky a vyzdvihnutí přínosu vzdělávání. Workshopy ve školách pro romské i neromské děti navštěvují Romové, kteří mohou být pro ostatní vzorem, jako například romská doktorka psychologie. Její přednášky děti velmi inspirují. Maďarské sdružení lidí vychovávaných v dětských domovech v rámci programu Vylétni z hnízda také pořádá workshopy, a to mezi mladými, kteří nenavštěvují 12

13 střední školu. Přednášky se záměrně konají mimo místní romské ghetto. Projekt tak podporuje integraci, stejně jako rozšiřuje obzory romských dětí a poskytuje jim nové sociální zkušenosti. Projekt a další informace přiměly některé děti vrátit se do školy. 11

14 Ponaučení pro praxi i tvorbu strategie Tato část příručky přináší ponaučení z činnosti partnerů Roma MATRIX. K jejich formulaci přispělo i lepší porozumění problematice díky mezinárodní nebo mezistátní působnosti akcí pod záštitou projektu Roma MATRIX. Ponaučení 1 Politika se musí zaměřit na integraci Na úrovni tvorby strategií musí být prioritou boj se segregací Segregace zhoršuje diskriminaci. Nezáleží na tom, zda segregace existuje díky setrvačnosti, kdy jsou segregované třídy nebo školy součástí určitých čtvrtí, nebo kvůli národní politice spádovosti, vždy předznamenává mnohem větší problémy v budoucnu. Na tyto diskriminační praktiky a zastaralé způsoby vzdělávání se musí neustále upozorňovat a bojovat s nimi. Vice integrující politika je nezbytná. Vytvořit integrovanou společnost není jen otázka vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti nebo zdravotní péče, jde o to, aby byly všechny tyto oblastí zlepšeny společně. Až příliš často putují finance jen do jedné oblasti na úkor nějaké jiné. Ale všechny jsou přitom nerozlučitelně spojené. Politická vůle na všech úrovních je pro boj s institucionální diskriminací klíčová Je rozhodující, aby politická vůle ke změně situace jak v regionech, tak na národní úrovni vycházela už z evropských institucí a byla podporována právě i na úrovni EU. Je nezbytné povzbuzovat politiky v tom, aby viděli, chápali a dokázali šířit dál skutečnost, že integrovaná společnost přináší společenské i ekonomické výhody. Politici stejně jako romské komunity potřebují podporu, aby chápali přínos toho, že jsou romské děti schopné dokončit své vzdělání. Institucionální diskriminaci je možné porazit pouze tehdy, bude-li k tomu i politická vůle. V každém případě je nezbytná i jakákoli činnost, která by pomohla tento proces nastartovat. Nyní je v tomto ohledu klíčové zmocňování aktérů prostřednictvím mezinárodních programů zaměřených na místní samosprávy a to za podpory národních vlád. Pokud jsou programy dobře vedené a jednotliví partneři se poučí ze zkušeností ostatních, mohou přispět ke skutečnému pokroku v rámci jednotlivých samospráv. Ale hodně práce všechny ještě čeká. Ponaučení 2 Překážky ve vzdělávání mohou být překonány inovativními postupy Proškolování a podpora ve školách jsou důležité Největší překážky při vzdělávání romských žáků a jejich zapojení do výuky přetrvávají - vysoká míra negramotnosti a nedostatek porozumění i spolupráce mezi žáky a rodiči. Překonány mohou být společnou snahou jak romských, tak neromských společenství, škol a dalších zainteresovaných institucí. Nicméně doučování a další podpora, které jsou v tomto ohledu klíčové, vyžadují další finanční 14

15 prostředky i čas. Zkušenosti z aktivit v rámci projektu Roma MATRIX ukazují, že aktivní a na zkušenostech založené učení výrazně pomáhá zapojit romské děti a mladé lidi do vzdělávání a prospívá jejich rozvoji. V praxi to na úrovni škol znamená, že učitelé i další pracovníci ve vzdělávání nebo sociálních službách potřebují být v tomto ohledu daleko více proškolováni. Školy by měly být povzbuzovány, aby jakékoli inovativní postupy nebo nápady začlenily do svých vzdělávacích programů a uváděly je do praxe jakýmkoli způsobem, který by podle nich mohl fungovat. Vzhledem k současné situaci bude potřeba ještě nějaký čas, než se budou sociálně hendikepované děti učit v integrovaných třídách a dostane se jim patřičné podpory. Školy také musí přestat stavět na vžitých předsudcích, že romské děti bývají mentálně postižené, a zaměřit se na obtížnější práci, tedy přijetí skutečnosti, že s dobrou podporou při učení mohou děti ze sociálně i ekonomicky nedostatečného prostředí při běžném vzdělávání uspět. Přestože tuto oblast už například i některé soudní spory posunuly k lepšímu, musí se toho změnit ještě hodně. Ponaučení 3 Zapojení rodičů a vrstevníků jsou zásadní proměnné změny k lepšímu Není možné pracovat na zlepšení vzdělávání romských dětí a mladých lidí izolovaně, je nezbytné porozumět rodině a pracovat s ohledem na její podmínky. Pro překonání překážky, které vzdělávání romských dětí brání, je zásadní zapojovat rodiče a vrstevníky - jiné Romy, kteří mají se školou pozitivní zkušenosti a byli v ní úspěšní. Jejich účast pomáhá v Romech budovat důvěru v systém a ukazuje jim, že vzdělání otevírá dveře k lepšímu životu. 15

16 Odkazy na zdroje 1. FRA Agentura evropské unie pro základní práva. Výzkum o Romech Zaměřeno na data, Vzdělání: situace Romů v 11 členských státech EU, cit. srpen Amnesty International and Evropské centrum pro práva Romů. Dalších pět let nespravedlnosti: Segregované vzdělávání Romů v České republice., 2012 Velká Británie a Maďarsko 3. Romský vzdělávací fond Dekáda romské inkluze Evropské centrum pro práva Romů Evropská Unie. Evropská komise - generální ředitelství pro spravedlnost. - Zpráva o provádění EU rámce pro vnitrostátní strategie integrace Romů Belgie. 7. cit. srpen Rada Evropy. Zpráva tematické skupiny Ad hoc výboru expertů na romské záležitosti (CAHROM) o absencích a odpadlictví romských školáků. Květen Orhid. 9. REF:http://chalkboard.tol.org/rescuing-afterschool-tanodas-in- hungary/?utm_source=tol+mailing+list&utm_campaign=e8e1f OSI_Education_News- 18_5_2012&utm_medium= &utm_term=0_35d0a711b5-e8e1f cit. srpen cit. srpen Rada Evropy. Dobrá praxe a strategie Rady Evropy. Dobrá praxe 12. Španělsko Program Promocia. Úspěšné vzdělávání pro romskou komunitu

17 Další zdroje Výzkumnou složkou projektu Roma MATRIX je zjišťování, jak jsou v deseti členských státech prezentovány a zaváděny Národní strategie pro integraci Romů (NRIS) a další strategie zaměřené na inkluzi Romů. Zvláštní důraz je kladen na způsoby vypořádávání se s protiromských rasismem, stejně jako na pokroky, které členské státy udělaly v klíčových oblastech zájmu širšího projektu Roma MATRIX. Zdroje zahrnují: Deset národních zpráv - jedna z každého státu účastnícího se Roma MATRIX projektu. Zprávy jsou napsány různými autory a zabývají se tematickými oblastmi důležitými pro Roma MATRIX. Průběžná výzkumná zpráva Roma MATRIX přináší přehled klíčových témat nadnesených autory deseti samostatných zpráv členských zemí Roma MATRIX. Brown, P., Dwyer, P., Martin, P. and Scullion, L. (2014) Roma MATRIX Průběžná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Závěrečná výzkumná zpráva projektu Roma MATRIX, která dokumentuje empirickou činnost a závěry, vznikla zapojením více než 130 klíčových účastníků v deseti členských zemích, dostupná od dubna Brown, P., Dwyer, P., Martin, P., Scullion, L. and Turley, H. (2015 v přípravě) Závěrečná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Veškerý výzkum projektu Roma MATRIX je dostupný na stránkách Více informací o případových studiích projektu Roma MATRIX uvedených i neuvedených v této příručce naleznete na stránkách Pro více informací o projektu Roma MATRIX navštivte stránky 17

18 Další příručky dobré praxe Příručka dobré praxe 1: Nahlašování a poradenská centra Příručka dobré praxe 2: Sítě prosazující práva Příručka dobré praxe 3: Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Příručka dobré praxe 4: Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Příručka dobré praxe 5: Zaměstnanost Romů Příručka dobré praxe 6: Mezikomunitní mediace Příručka dobré praxe 7: Romské komunitní zdravotní mediátorky Příručka dobré praxe 8: Mentoring Romů ve veřejných institucích Příručka dobré praxe 9: Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Všechny příručky jsou dostupné na stránkách:

19 Tato publikace byla zpracována v češtině

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Roma MATRIX Příručka dobré praxe 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ŽÁDOST O GRANT podle Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti

ŽÁDOST O GRANT podle Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU ŽÁDOST O GRANT podle Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti Název projektu: Oblast podpory: Inkluze

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Mgr. Lucie Fremlová Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

ROVNOST DĚTÍ PŘED ŠKOLNÍ TABULÍ? PŘEKÁŽKY PRO ROMSKÉ ŽÁKY STÁLE TRVAJÍ VZDĚLÁNÍ JE LIDSKÉ PRÁVO

ROVNOST DĚTÍ PŘED ŠKOLNÍ TABULÍ? PŘEKÁŽKY PRO ROMSKÉ ŽÁKY STÁLE TRVAJÍ VZDĚLÁNÍ JE LIDSKÉ PRÁVO ROVNOST DĚTÍ PŘED ŠKOLNÍ TABULÍ? PŘEKÁŽKY PRO ROMSKÉ ŽÁKY STÁLE TRVAJÍ VZDĚLÁNÍ JE LIDSKÉ PRÁVO Tak oni vidí naše romské děti; pár testů a dají je na zvláštní školu Matka chlapce studujícího na základní

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Roma MATRIX Příručka dobré praxe 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) 3750005 Portimo, o.p.s. Škola (nemusí být) nuda?! N/A

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 9. Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 9. Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Roma MATRIX Příručka dobré praxe 9. Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Romové a Travel eři ve veřejných vzdělávacích systémech Přehled situace v členských státech EU Shrnutí EUMC 2006

Romové a Travel eři ve veřejných vzdělávacích systémech Přehled situace v členských státech EU Shrnutí EUMC 2006 Romové a Travelleři ve veřejných vzdělávacích systémech Přehled situace v členských státech EU Shrnutí EUMC 2006 Konkrétní údaje a informace pro jednotlivé země obsažené v této zprávě poskytla národní

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU Karolína RANGLOVÁ Na úvod svého příspěvku bych ve stručnosti nastínila, co chápeme pod pojmem skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více