z èeské a slovenské Vídnì a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z èeské a slovenské Vídnì a okolí"

Transkript

1 Èeši v cizinì je název publikace, kterou prezentoval na pozvání Akademického spolku ve Slovanské besedì její autor, docent Masarykovy univerzity v Brnì, dr. Jaroslav Vaculík. Akce byla vlastnì køtem díla. Doc. Vaculík poutavì uvádìl posluchaèe nejen do problematiky èeských minorit v Evropì, ale i v zámoøí. Osvìtlil mj. i složitost podchycení èeské menšiny v majoritních prostøedích, nebo každá tato zemì uplatòuje svùj urèující kód obcovací øeè, mateøská øeè atd. Rovnìž nezanedbatelným je i fakt transformace pojmu menšina v následných generacích. Aèkoliv bylo téma pøednášky pøedem vymezeno ( ), doc. Vaculík rovnìž posluchaèùm vìnoval mnohé pracovní exempláøe publikace, v závìreèné rádobydiskusi si diskutanti pøetoèili tematiku na svoje pole problém reemigrace. Zatímco uvedená publikace, jež je výsledkem tøíletého projektu, zpracovává zadaný èasový úsek , pøipravuje doc. Vaculík její rozšíøení až do souèasnosti. Nezbývá než se tìšit na její uvedení do svìta. (mb) Cesta pod Mount Everest... Kulturní klub ve spolupráci s Èeským centrem ve Vídni pøipravil v salonku Restaurace Böhmerwald pøednášku/besedu s promítáním fotografií Cesta pod Mount Everest, Ve stopách Edmunda Hillaryho a Tensinga Norgaye pod støechu svìta. O svých zkušenostech s asijskou mentalitou, kulturou a architekturou se podìlil s publikem autor fotografií Michal Volf. Poutavé snímky pocházely z jeho putování po Nepálu v roce Výtìžek veèera byl vìnován tibetským uteèencùm. 55

2 Maturitní a reprezentaèní ples èeské školy 24. února 2007 se v Parkhotelu Schönbrunn konal Maturitní a reprezentaèní ples poøádaný Školským spolkem Komenský spoleènì s Menšinovou radou. Plesu se za výbor Kulturního klubu zúèastnil èlen výboru František Písaøík s pøítelkyní, který také pilnì fotografoval. Wien do Slavnostního sálu Diplomatické akademie na pøednášku nového èeského velvyslance v Rakousku J. E. dr. Jana Koukala. Ve svém obšírném referátu nás dr. Koukal seznámil s aktuálním všeobecným stavem vývoje Èeské republiky a s vývojem spolupráce s Rakouskou republikou. Není bez zajímavosti, že dr. Jan Koukal je ve Vídni a Rakousku dobøe znám, zejména ze své bývalé funkce starosty hl. mìsta Prahy. Diskusia Ved¾a seba alebo spolu? Dòa pripravilo èeské Kompetenzzentrum Wiener Urania diskusiu pod názvom: Ved¾a seba alebo spolu? Èesi, Slováci a Rakúšania v strednej Európe. Diskusia bola pripravená v spolupráci s Ve¾vyslanectvom Èeskej republiky, Ve¾vyslanectvom Slovenskej republiky a Rakúskeho spolku pre európsku politiku. Diskusie sa zúèastnili: Magdaléna Vášáryová, poslankyòa Národnej Rady Slovenskej republiky, posledná ve¾vyslankyòa Èeskoslovenska v Rakúsku, Gerhard T. Bauer, generálny sekretár Rakúskeho spolku pre európsku politiku, Teodora Chmelová, riadite¾ka Slovenského inštitútu vo Viedni, Michael Frank, redaktor Süddeutsche Zeitung, Marcel Sauer, riadite¾ Èeského centra vo Viedni. (ao) Ute Bock Žena roku bøezna 2007 na Mezinárodní den žen byla vídeòskými Zelenými v Theater im Nestroyhof ve druhém vídeòském okrese vyznamenaná titulem Žena roku 2007 paní Ute Bock. Ute Bock se od devadesátých let pøíkladnì sociálnì angažuje (od ubytování, nabídky právního-sociálního poradenství, dalšího vzdìlání aj.) ve vídeòské azylové otázce. Ve stejný den, v Slavnostním sálu radnice patnáctého okresu, byla také ocenìna Mag. Zuzana Brejcha a Martha Reichel. Mag. Zuzana Brejcha, narozená v Praze, od roku 1974 rakouská státní pøíslušnice, žije v Rudolfsheim-Fünfhausu. Absolvovala vídeòskou Filmovou akademii, kterou ukonèila diplomem Scénáø & dramaturgie a støih. V letech byla støihaèka filmu, TV a vytváøela experimentální projekty. Vlastní èetná podpùrná a pochvalná ocenìní. Romane apsa Cikánské slzy je její první dokumentární film, který byl vyzdvižen na Viennale 2005 za úspìšné vykreslení alarmujícího rasistického stavu jednání s menšinou v Evropì. 56 Krátké ohlédnutí Dne 29. ledna 2007 zval Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Èeské velvyslanectví v Rakousku, Erste Bank der österreichischen Sparkasen AG, Renner-Institut, Politische Akademie der ÖVP a Diplomatische Akademie

3 Martha Reichel, narozená ve Vídni, bývalá uèitelka náboženství, od 1991 okresní radní za ÖVP, pozdìji zástupkynì starosty v 15. okrese. Více než 20 let je Martha Reichel dobrovolnou SchülerInnenlotsin øídící školní pøechod na køižovatce Arnstengasse-Meinhartsdorfer Gasse. Smím prosit? aneb Roztanèený Èaj o páté Tuto ve vìtšinì pøípadù velice pøíjemnou otázku èi chcete-li výzvu k tanci každý z nás ve svém životì urèitì aspoò nìkolikrát slyšel. Na prvních taneèních, noblesním plese èi vesnické zábavì, pøi dámské i pánské volence... A na pravidelných Èajích o páté, poøádané Vlasteneckou omladinou každou druhou nedìli v mìsíci ve velké klubovnì školy Komenského. V nedìli 11. bøezna jsem já a moje malá rodinka po tøíhodinovém maratónu mezi mekálkami a bekálkami na vídeòském statku Cobenzl vymìnila gumáky a tenisky za elegantní lodièky a od pøírodních radovánek hurá za tìmi spoleèensko-taneèními! Už na schodech nás uvítala žhavá hudba latino tanga. Co vám mám povídat, ve dveøích jsme strnuli jako zkoprnìlí: na parketì se právì velice eroticky vlnila Erika Vodanská, námi láskyplnì nazývaná Kudrlinka, se svým závodním taneèním partnerem. Oba vypadali a tanèili skvìle, a jak nám pozdìji prozradil taneèní mistr Viktor Vaïura, který nás provázel i tak trošku historií latinsko-amerických tancù, Erika nejen mistrnì tancuje, ale svoje krásné, barevné kostýmy si sama i šije! Mùj muž si jen neodpustil vtipnou poznámku: Moc práce jí to ale rozhodnì nedá tìch pár proužkù sešít dohromady! Typický mužský!!! Omladináøi (Zdenìk a Míša) pøipravují parket pro taneèní show Bohatý bufet Erika v akci Oba taneèníci byli rozhodnì velkou inspirací, protože po jejich vystoupení se ihned zaplnil parket klubovny taneèními dvojicemi a všichni se vlnili v rytmu muziky již ménì divoké. I já se svojí dvouletou Babulkou, která z Eriky nespustila oèi. Jo jó, kdoví, možná za pár let... Antitaneèníci, jako je mùj muž, se pustili do dobrùtek v bufetu a stálí dietáøi jako já se zase rádi pobavili. Mròata, studenti, dospìláci nebo postarší dámy a pánové všichni si pøišli na své. Èaje o páté se staly i pøíležitostí pro uèedníky z taneèních, které každé pondìlí od 19 hodin poøádají Anièka a Viktor Vaïurovi v hotelu Pošta ve Slovanské besedì. Umožòuje jim to Èeské srdce, kterému patøí na tomto místì vøelé podìkování. Taneèní se totiž ukázaly být požehnáním i pro náš divadelní spolek, protože právì z nich se rekrutují noví herci a hereèky Vlastenecké omladiny. Jako dùkaz svìdèí hned dubnové pøedstavení Jezinky bezinky! 57

4 A na co se mùžete tìšit na pøíštím Èaji? Ten bude kvùli Velikonocùm až v kvìtnu, a to na Den matek A protože chceme všechny maminky potìšit, vystoupí na nìm jako kulturní vložka slovenský dìtský taneèní soubor Rozmarín a naše taneènice Erika nám pøislíbila, že v rámci Èajù zaène vyuèovat salsu. Takže: Smím prosit?! (Martina Pfeffer ve spolupráci s Anièkou Vaïurovou) Wien 3 Tschechische Gemeinde: Vom 25. bis 27. Februar hat Don Albert Van Hecke SDB im Namen des Generalobern, Don Pascual Chavez, aus Rom die Gemeinschaft in Wien 3 Salesianum, besucht. Er hat mit allen Mitbrüdern ein Gespräch geführt, sowie mit Vertretern der tschechischen Gemeinde. Die Ergebnisse dieses Besuches müssen diskutiert werden und wir brauchen eine Neu-Bestimmung für die künftige Arbeit in unserer Gemeinde hauptsächlich in Bezug auf die Betreuung unserer Jugendlichen und Kinder. Ein ausführlicher Gesprächs-Kreis fand am Samstag, 17. März 2007 um 15:00 Uhr im Don Bosco-Haus statt. Es wurde über die folgen- den Themen gesprochen: wie ist der aktuelle Stand unserer Gemeinde, welche Ziele wollen wir uns für die nahe Zukunft setzen, wie können wir künftig Kinder und Jugendliche für unsere Ideale und die Lehre Don Boscos begeistern. Zu diesem Gesprächskreis sind viele Eltern und Jugendliche erschienen, denn unsere Arbeit und Kraft gilt unserer Jugend! Muttersprache in Missiones, dann später in Gemeinden, organisiert. Entsprechend wurde vom Erzbischöflichen Ordinariat mit 1. Mai 1991 auch eine Tschechische Gemeinde, heute mit Matrikenführung, errichtet. In der Tschechischen Gemeinde sind ein Priester SDB und eine Pastoralassistentin SMDB tätig. Die Sonntagsmessen werden regelmäßig in 3 Wiener Kirchen gefeiert. Und nach Bedarf werden Gottesdienste in tschechischer Sprache in anderen Kirchen und Kapellen zelebriert. Der Gebrauch der Muttersprache im Gottesdienst und im Religionsunterricht, die kulturellen Veranstaltungen, die Folklore, die Schola, die Musikgruppe, gemeinsame Wallfahrten sowie Kinder-Ferienlager und die meditative Jugend-Schiwoche in Tirol, Studientage und der Rundbrief Rundschau Rozhledy (seit 2001: www. rozhledy. at) sind wichtige Elemente, die die tschechische katholische Gemeinde in Wien pflegen und fördern. (P. Jan Horák SDB) Konec sladkého života študáka Jsou události a data, která se nám nespornì zapíší do osobní kroniky našeho bytí. Øadí se mezi nì první den ve škole s rozklepanými koleny a bázlivým oèekáváním, zkouška dospìlosti s ochromující trémou na potítku anebo promoce = konec sladkého života študáka. Naše vìrná Omladináøka, kreativní multitalent, tvoøitelka všeho krásného a pøekvapivì dobøe chutnajícího, hereèka i režisérka, skvìlá pøítelkynì a èlovìk se srdcem na pravém místì Petra Pìšková si urèitì zapíše do své životní kroniky jeden jarem provonìný ètvrtek dne 15. bøezna. Pe ka totiž v tento den výbornì zakonèila studium dìjin umìní a ve slavnostním sále vídeòské univerzity pøevzala diplom opravòující ji nosit titul magistry filozofie. My všichni herci a komedianti z Vlastenecké omladiny jí k ukonèení studia srdeènì blahopøejeme a pøidáváme pøání, aby se jí v životì daøilo ty rùznorodé talenty co nejlépe uplatnit k vlastní spokojenosti a obohacení druhých. (divadelníci VO) Výbor Kulturního klubu a redakce se pøipojují k blahopøání. 58 Zur Geschichte der salesianischen Präsenz Die erste Gruppe von tschechischsprechenden Salesianern (SDB) in Österreich bestand aus drei Priestern: P. Ladislav Dittrich und P. Jan Homola unter der Leitung von P. Vojtìch Hrubý, die aus Italien nach Wien hin- und hergefahren sind ( ). Später entwickelte sich eine durchgehende Jugendarbeit durch die tschechisch-sprechenden Salesianerpriester: P. Hrubý, P. Dittrich, P. Homola, P. Ta ák, P. Kopecký, P. Pøerovský, P. Šimèík, P. Valerián, P. Müller, P. Horák, P. Klement, P. Herián, P. Stuchlík und Don Bosco-Schwestern (FMA): Sr. Vorlová, Sr. Otradovcová. Seit 1965 stellte sich eine glückliche Übereinstimmung ein zwischen den Erwartungen der Jugendlichen und zahlreichen Bemühungen und Angeboten der Don Bosco-Familie. Nach den Richtlinien für die fremdsprachige Seelsorge in Österreich ist die Seelsorge für Katholiken anderer Snímek z promoce Mag. Petry Pìškové

5 Èeská nová vlna ve Vídni Do poloviny bøezna se v pøedním vídeòském kinì Metro promítaly celoveèerní a krátké filmy tzv. nové èeské vlny. Mnoho z nich zde oslavilo svoji rakouskou premiéru. Pøehlídka, kterou uspoøádal Rakouský filmový archiv spoleènì s èeským Národním filmovým archivem a Èeským centrem ve Vídni, se jmenovala Kafkovy dìti filmová avantgarda Pražského jara a pøedstavila 24 celoveèerních a 18 krátkometrážních filmù. (mk) Kradené baroko hlavnì do Rakouska Èeská republika je poseta množstvím rùzných barokních èi barokizovaných církevních památek, které dávají krajinì její typický, nádherný vzhled. Vesnické barokní kostelíky však bohužel stále èasto vedle vìøících navštìvují také zlodìji. Uchránìny pøed nenechavýma rukama nejsou ani rùzné volnì stojící sochy svìtcù, napøíklad Jana Nepomuckého nebo ochránce pøed požárem, svatého Floriána. Ukradená díla podle památkáøù putují hlavnì do Nìmecka, ale také do Rakouska. Právì baroko je zde mimoøádnì žádané a dosahuje vyšších cen než starší díla z období gotiky. Špièková i prùmìrná díla ovšem nìkdy putují ještì dále do západní Evropy, takže jeden svatý Václav byl objeven napøíklad až v Nizozemsku. Èeští památkáøi spoleènì s pracovníky ministerstva kultury se snaží sledovat aukèní katalogy v celé Evropì, jestli se zde neobjeví nìkteré ze zmizelých dìl, èasto však naráží na vážné problémy. Evidence jednotlivých diecézí èi farností nevyniká pøílišnou pøesností a chybí pøedevším kvalitní fotodokumentace, která mùže pomoci dokázat, že se skuteènì jedná o ukradená díla. Pøitom nìkteøí sbìratelé vèetnì tìch z Rakouska si nepoèínají zrovna nejsolidnìji. Situace se však pomalu zaèíná zlepšovat. Evidence se zdokonaluje a zlepšuje se i spolupráce s rakouskou èi nìmeckou policií, jejichž pøíslušníci už v souèasnosti pøi objevu podezøelých pøedmìtù sami èeské památkáøe kontaktují. V pøíštích letech se snad podaøí situaci, kdy Èeši kradou a Rakušané kradené zboží s chutí kupují, pøinejmenším z velké èásti odkázat do divoké minulosti, na níž budeme jen s trochu báznì vzpomínat. (MaFr) O smìru dálnice rozhodli Rakušané Vleklý spor o trase dálnice mezi Brnem a Vídní nakonec pravdìpodobnì rozhodla rakouská strana, když zahájila stavbu dvaapadesátikilometrového úseku dálnice A5 ve smìru na sever. Rakouští stavitelé jednoznaènì poèítají s vítìzstvím varianty, v rámci které by mìla být rozšíøena silnice pøetínající Novomlýnské nádrže. Tato varianta se pøitom vùbec nelíbí ochráncùm pøírody, kteøí chtìjí, aby se pro spojení Brna a Vídnì využila stávající dálnice Brno Bratislava s napojením na rakouské komunikace u Bøeclavi. Zástupci strany zelených pøitom doufají, že ani souèasný krok rakouských stavebníkù, který mimochodem vyvolal nespokojenost i èásti rakouských ochranáøù, ještì neznamená definitivní rozhodnutí. Odvolávají se pøitom na Evropskou komisi, která bude rozhodovat o pøípadném udìlení dotace na dálnici a v souèasnosti chce obì varianty porovnat. Rakouské úøady však èeskému tisku sdìlily, že variantu pøes Mikulov považují za definitivní a se smìøováním na Bøeclav nepoèítají. Spojení mezi Brnem a Vídní má pøinést pro øidièe nebývalý komfort, pùjde o první ètyøproudou silnici spojující Rakousko s Èeskou republikou. Tomu ovšem odpovídá i oèekávaná cena, kterou ovlivòuje i nutné vybudování ètyø tunelù, šestasedmdesáti mostù, osmnácti podjezdù a velkého množství protihlukových stìn. Náklady by mìly dosáhnout astronomické ceny 933 miliónù eur. I proto by ji èásteènì mìli financovat i soukromníci. Zároveò bude mít mimoøádný význam získání dotace od Evropské unie. Podle kancléøe Gusenbauera by však i pøes vysoké náklady mìla pokraèovat dost rychle a zprovoznìna by mohla být již v roce 2009 nebo Evropské peníze by ovšem mìly pomoct i pøi budování dalších spojení mezi Èeskou republikou a Rakouskem. Využít je chce napøíklad èeský kraj Vysoèina na tah spojující Svitavsko pøes Velké Meziøíèí, Tøebíè a Moravské Budìjovice a jižní Èechy s Rakouskem. Naopak nedostatek financí pravdìpodobnì výraznì zpomalí realizaci projektu na obnovu železnièní trati mezi Kostelcem u Jihlavy, Slavonicemi v Jižních Èechách a rakouským Fratres. Peníze v tomto pøípadì chybí pøedevším na rakouské stranì, takže pravdìpodobnì nìkolik dalších let si budeme muset chu na ježdìní po této trati nechat zajít. (MaFr) prof. Vìra Avratová-Navrátilová zemøela ve Vídni paní prof. Vìra Avratová-Navrátilová. Narodila se v Pøerovì. Studovala tanec a balet v Baletní škole Ivo V. Psoty v Brnì, choreografickou školu v Moskvì ve Velkém divadle, Palucce školu v Drážïanech, dále žila v Paøíži a Kolínì n. R. Byla primabalerína Státní opery v Brnì, kde tanèila hlavní role svìtového taneèního repertoáru jako Labutí jezero, Šípková Rùženka, Romeo a Julie a mnoho dalších. Hostovala v Paøíži, Ženevì, Moskvì, Varšavì a na jiných velikých jevištích. Prof. Avratová vyuèovala na Akademii a konzervatoøi mìsta Brna. Od roku 1969 do roku 1986 pùsobila jako sólová taneènice v Raimundtheater ve Vídni. Nìkolik let pùsobila jako choreografka operetního souboru Johann-Strauss- Operette Wien a byla jeho èestným èlenem. Za její zásluhy jí byla udìlena støíbrná medaile za zásluhy o Rakouskou republiku a roku 1985 udìlen titul profesor. Byla provdaná za prof. dr. Jana Navrátila, odborníka na srdeèní choroby, pøednostu II. chirurgické kliniky ve Vídni. (A. Krulišová) Krajanský historický kalendáø 26. ledna 1872 byl založen Spolek Komenský ve Vídni jako spolek pro zøizování a vydržování èeských škol. 6. února 1872 dolnorakouské místodržitelství schválilo stanovy Spolku Komenský ke zøizování a vydržování èeských škol ve Vídni, jak je pøípravný výbor zpracoval 26. ledna Pozdìji se název upravil na Školský spolek Komenský ve Vídni. Ustavující valná hromada se konala o Velikonocích Vlastní èinnost zapoèala 1. dubna 1873 pravidelnými pøednáškami pro uènì. Prvním starostou Komenského byl pan Václav Novák, živnostník. Ve funkci pùsobil až do roku První èeská obecná škola byla otevøena v X. okrese dne 16. záøí února 1942 nìmecké úøady v Rakousku rozpustily Školský spolek Komenský a zabavily jeho jmìní. 28. dubna 1912 byl založen Klub ès. turistù ve Vídni. 9. bøezna 1992 pøed 15 lety zemøel v Rakousku JUDr. František Schwarzenberg, bývalý èeskoslovenský diplomat, exilový pracovník a pøedseda politického výboru Èeskoslovenské národní rady americké a dalších exilových sdružení v USA, napø. Rady svobodného Èeskoslovenska. František Schwarzenberg se narodil v Praze dne 24. bøezna (Josef Kolínský) 59

z èeské a slovenské Vídnì a okolí

z èeské a slovenské Vídnì a okolí Opoždìné kulturní zprávy nepatøí k dobré vizitce jakéhokoliv periodika. Jedná-li se však o mìsíèník, dá se zpoždìní oèekávat. Když se však neví, zda nové èíslo spatøí svìtlo svìta, pøihodí se, že v této

Více

oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové

oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Já se rád bojím. Kdo se mnou tuto zálibu sdílí, nech si vezme tøeba Starý zákon, nebo koneènì staèí kterýkoliv folklór,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 6 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1998 ISBN 80-85475-50-2 ISSN 1211-9768 2 OBSAH AMERICKÝ KLUB DAM (Milena Secká)... 5 Zusammenfassung AMERIKANISCHER

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více