z èeské a slovenské Vídnì a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z èeské a slovenské Vídnì a okolí"

Transkript

1 Èeši v cizinì je název publikace, kterou prezentoval na pozvání Akademického spolku ve Slovanské besedì její autor, docent Masarykovy univerzity v Brnì, dr. Jaroslav Vaculík. Akce byla vlastnì køtem díla. Doc. Vaculík poutavì uvádìl posluchaèe nejen do problematiky èeských minorit v Evropì, ale i v zámoøí. Osvìtlil mj. i složitost podchycení èeské menšiny v majoritních prostøedích, nebo každá tato zemì uplatòuje svùj urèující kód obcovací øeè, mateøská øeè atd. Rovnìž nezanedbatelným je i fakt transformace pojmu menšina v následných generacích. Aèkoliv bylo téma pøednášky pøedem vymezeno ( ), doc. Vaculík rovnìž posluchaèùm vìnoval mnohé pracovní exempláøe publikace, v závìreèné rádobydiskusi si diskutanti pøetoèili tematiku na svoje pole problém reemigrace. Zatímco uvedená publikace, jež je výsledkem tøíletého projektu, zpracovává zadaný èasový úsek , pøipravuje doc. Vaculík její rozšíøení až do souèasnosti. Nezbývá než se tìšit na její uvedení do svìta. (mb) Cesta pod Mount Everest... Kulturní klub ve spolupráci s Èeským centrem ve Vídni pøipravil v salonku Restaurace Böhmerwald pøednášku/besedu s promítáním fotografií Cesta pod Mount Everest, Ve stopách Edmunda Hillaryho a Tensinga Norgaye pod støechu svìta. O svých zkušenostech s asijskou mentalitou, kulturou a architekturou se podìlil s publikem autor fotografií Michal Volf. Poutavé snímky pocházely z jeho putování po Nepálu v roce Výtìžek veèera byl vìnován tibetským uteèencùm. 55

2 Maturitní a reprezentaèní ples èeské školy 24. února 2007 se v Parkhotelu Schönbrunn konal Maturitní a reprezentaèní ples poøádaný Školským spolkem Komenský spoleènì s Menšinovou radou. Plesu se za výbor Kulturního klubu zúèastnil èlen výboru František Písaøík s pøítelkyní, který také pilnì fotografoval. Wien do Slavnostního sálu Diplomatické akademie na pøednášku nového èeského velvyslance v Rakousku J. E. dr. Jana Koukala. Ve svém obšírném referátu nás dr. Koukal seznámil s aktuálním všeobecným stavem vývoje Èeské republiky a s vývojem spolupráce s Rakouskou republikou. Není bez zajímavosti, že dr. Jan Koukal je ve Vídni a Rakousku dobøe znám, zejména ze své bývalé funkce starosty hl. mìsta Prahy. Diskusia Ved¾a seba alebo spolu? Dòa pripravilo èeské Kompetenzzentrum Wiener Urania diskusiu pod názvom: Ved¾a seba alebo spolu? Èesi, Slováci a Rakúšania v strednej Európe. Diskusia bola pripravená v spolupráci s Ve¾vyslanectvom Èeskej republiky, Ve¾vyslanectvom Slovenskej republiky a Rakúskeho spolku pre európsku politiku. Diskusie sa zúèastnili: Magdaléna Vášáryová, poslankyòa Národnej Rady Slovenskej republiky, posledná ve¾vyslankyòa Èeskoslovenska v Rakúsku, Gerhard T. Bauer, generálny sekretár Rakúskeho spolku pre európsku politiku, Teodora Chmelová, riadite¾ka Slovenského inštitútu vo Viedni, Michael Frank, redaktor Süddeutsche Zeitung, Marcel Sauer, riadite¾ Èeského centra vo Viedni. (ao) Ute Bock Žena roku bøezna 2007 na Mezinárodní den žen byla vídeòskými Zelenými v Theater im Nestroyhof ve druhém vídeòském okrese vyznamenaná titulem Žena roku 2007 paní Ute Bock. Ute Bock se od devadesátých let pøíkladnì sociálnì angažuje (od ubytování, nabídky právního-sociálního poradenství, dalšího vzdìlání aj.) ve vídeòské azylové otázce. Ve stejný den, v Slavnostním sálu radnice patnáctého okresu, byla také ocenìna Mag. Zuzana Brejcha a Martha Reichel. Mag. Zuzana Brejcha, narozená v Praze, od roku 1974 rakouská státní pøíslušnice, žije v Rudolfsheim-Fünfhausu. Absolvovala vídeòskou Filmovou akademii, kterou ukonèila diplomem Scénáø & dramaturgie a støih. V letech byla støihaèka filmu, TV a vytváøela experimentální projekty. Vlastní èetná podpùrná a pochvalná ocenìní. Romane apsa Cikánské slzy je její první dokumentární film, který byl vyzdvižen na Viennale 2005 za úspìšné vykreslení alarmujícího rasistického stavu jednání s menšinou v Evropì. 56 Krátké ohlédnutí Dne 29. ledna 2007 zval Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Èeské velvyslanectví v Rakousku, Erste Bank der österreichischen Sparkasen AG, Renner-Institut, Politische Akademie der ÖVP a Diplomatische Akademie

3 Martha Reichel, narozená ve Vídni, bývalá uèitelka náboženství, od 1991 okresní radní za ÖVP, pozdìji zástupkynì starosty v 15. okrese. Více než 20 let je Martha Reichel dobrovolnou SchülerInnenlotsin øídící školní pøechod na køižovatce Arnstengasse-Meinhartsdorfer Gasse. Smím prosit? aneb Roztanèený Èaj o páté Tuto ve vìtšinì pøípadù velice pøíjemnou otázku èi chcete-li výzvu k tanci každý z nás ve svém životì urèitì aspoò nìkolikrát slyšel. Na prvních taneèních, noblesním plese èi vesnické zábavì, pøi dámské i pánské volence... A na pravidelných Èajích o páté, poøádané Vlasteneckou omladinou každou druhou nedìli v mìsíci ve velké klubovnì školy Komenského. V nedìli 11. bøezna jsem já a moje malá rodinka po tøíhodinovém maratónu mezi mekálkami a bekálkami na vídeòském statku Cobenzl vymìnila gumáky a tenisky za elegantní lodièky a od pøírodních radovánek hurá za tìmi spoleèensko-taneèními! Už na schodech nás uvítala žhavá hudba latino tanga. Co vám mám povídat, ve dveøích jsme strnuli jako zkoprnìlí: na parketì se právì velice eroticky vlnila Erika Vodanská, námi láskyplnì nazývaná Kudrlinka, se svým závodním taneèním partnerem. Oba vypadali a tanèili skvìle, a jak nám pozdìji prozradil taneèní mistr Viktor Vaïura, který nás provázel i tak trošku historií latinsko-amerických tancù, Erika nejen mistrnì tancuje, ale svoje krásné, barevné kostýmy si sama i šije! Mùj muž si jen neodpustil vtipnou poznámku: Moc práce jí to ale rozhodnì nedá tìch pár proužkù sešít dohromady! Typický mužský!!! Omladináøi (Zdenìk a Míša) pøipravují parket pro taneèní show Bohatý bufet Erika v akci Oba taneèníci byli rozhodnì velkou inspirací, protože po jejich vystoupení se ihned zaplnil parket klubovny taneèními dvojicemi a všichni se vlnili v rytmu muziky již ménì divoké. I já se svojí dvouletou Babulkou, která z Eriky nespustila oèi. Jo jó, kdoví, možná za pár let... Antitaneèníci, jako je mùj muž, se pustili do dobrùtek v bufetu a stálí dietáøi jako já se zase rádi pobavili. Mròata, studenti, dospìláci nebo postarší dámy a pánové všichni si pøišli na své. Èaje o páté se staly i pøíležitostí pro uèedníky z taneèních, které každé pondìlí od 19 hodin poøádají Anièka a Viktor Vaïurovi v hotelu Pošta ve Slovanské besedì. Umožòuje jim to Èeské srdce, kterému patøí na tomto místì vøelé podìkování. Taneèní se totiž ukázaly být požehnáním i pro náš divadelní spolek, protože právì z nich se rekrutují noví herci a hereèky Vlastenecké omladiny. Jako dùkaz svìdèí hned dubnové pøedstavení Jezinky bezinky! 57

4 A na co se mùžete tìšit na pøíštím Èaji? Ten bude kvùli Velikonocùm až v kvìtnu, a to na Den matek A protože chceme všechny maminky potìšit, vystoupí na nìm jako kulturní vložka slovenský dìtský taneèní soubor Rozmarín a naše taneènice Erika nám pøislíbila, že v rámci Èajù zaène vyuèovat salsu. Takže: Smím prosit?! (Martina Pfeffer ve spolupráci s Anièkou Vaïurovou) Wien 3 Tschechische Gemeinde: Vom 25. bis 27. Februar hat Don Albert Van Hecke SDB im Namen des Generalobern, Don Pascual Chavez, aus Rom die Gemeinschaft in Wien 3 Salesianum, besucht. Er hat mit allen Mitbrüdern ein Gespräch geführt, sowie mit Vertretern der tschechischen Gemeinde. Die Ergebnisse dieses Besuches müssen diskutiert werden und wir brauchen eine Neu-Bestimmung für die künftige Arbeit in unserer Gemeinde hauptsächlich in Bezug auf die Betreuung unserer Jugendlichen und Kinder. Ein ausführlicher Gesprächs-Kreis fand am Samstag, 17. März 2007 um 15:00 Uhr im Don Bosco-Haus statt. Es wurde über die folgen- den Themen gesprochen: wie ist der aktuelle Stand unserer Gemeinde, welche Ziele wollen wir uns für die nahe Zukunft setzen, wie können wir künftig Kinder und Jugendliche für unsere Ideale und die Lehre Don Boscos begeistern. Zu diesem Gesprächskreis sind viele Eltern und Jugendliche erschienen, denn unsere Arbeit und Kraft gilt unserer Jugend! Muttersprache in Missiones, dann später in Gemeinden, organisiert. Entsprechend wurde vom Erzbischöflichen Ordinariat mit 1. Mai 1991 auch eine Tschechische Gemeinde, heute mit Matrikenführung, errichtet. In der Tschechischen Gemeinde sind ein Priester SDB und eine Pastoralassistentin SMDB tätig. Die Sonntagsmessen werden regelmäßig in 3 Wiener Kirchen gefeiert. Und nach Bedarf werden Gottesdienste in tschechischer Sprache in anderen Kirchen und Kapellen zelebriert. Der Gebrauch der Muttersprache im Gottesdienst und im Religionsunterricht, die kulturellen Veranstaltungen, die Folklore, die Schola, die Musikgruppe, gemeinsame Wallfahrten sowie Kinder-Ferienlager und die meditative Jugend-Schiwoche in Tirol, Studientage und der Rundbrief Rundschau Rozhledy (seit 2001: www. rozhledy. at) sind wichtige Elemente, die die tschechische katholische Gemeinde in Wien pflegen und fördern. (P. Jan Horák SDB) Konec sladkého života študáka Jsou události a data, která se nám nespornì zapíší do osobní kroniky našeho bytí. Øadí se mezi nì první den ve škole s rozklepanými koleny a bázlivým oèekáváním, zkouška dospìlosti s ochromující trémou na potítku anebo promoce = konec sladkého života študáka. Naše vìrná Omladináøka, kreativní multitalent, tvoøitelka všeho krásného a pøekvapivì dobøe chutnajícího, hereèka i režisérka, skvìlá pøítelkynì a èlovìk se srdcem na pravém místì Petra Pìšková si urèitì zapíše do své životní kroniky jeden jarem provonìný ètvrtek dne 15. bøezna. Pe ka totiž v tento den výbornì zakonèila studium dìjin umìní a ve slavnostním sále vídeòské univerzity pøevzala diplom opravòující ji nosit titul magistry filozofie. My všichni herci a komedianti z Vlastenecké omladiny jí k ukonèení studia srdeènì blahopøejeme a pøidáváme pøání, aby se jí v životì daøilo ty rùznorodé talenty co nejlépe uplatnit k vlastní spokojenosti a obohacení druhých. (divadelníci VO) Výbor Kulturního klubu a redakce se pøipojují k blahopøání. 58 Zur Geschichte der salesianischen Präsenz Die erste Gruppe von tschechischsprechenden Salesianern (SDB) in Österreich bestand aus drei Priestern: P. Ladislav Dittrich und P. Jan Homola unter der Leitung von P. Vojtìch Hrubý, die aus Italien nach Wien hin- und hergefahren sind ( ). Später entwickelte sich eine durchgehende Jugendarbeit durch die tschechisch-sprechenden Salesianerpriester: P. Hrubý, P. Dittrich, P. Homola, P. Ta ák, P. Kopecký, P. Pøerovský, P. Šimèík, P. Valerián, P. Müller, P. Horák, P. Klement, P. Herián, P. Stuchlík und Don Bosco-Schwestern (FMA): Sr. Vorlová, Sr. Otradovcová. Seit 1965 stellte sich eine glückliche Übereinstimmung ein zwischen den Erwartungen der Jugendlichen und zahlreichen Bemühungen und Angeboten der Don Bosco-Familie. Nach den Richtlinien für die fremdsprachige Seelsorge in Österreich ist die Seelsorge für Katholiken anderer Snímek z promoce Mag. Petry Pìškové

5 Èeská nová vlna ve Vídni Do poloviny bøezna se v pøedním vídeòském kinì Metro promítaly celoveèerní a krátké filmy tzv. nové èeské vlny. Mnoho z nich zde oslavilo svoji rakouskou premiéru. Pøehlídka, kterou uspoøádal Rakouský filmový archiv spoleènì s èeským Národním filmovým archivem a Èeským centrem ve Vídni, se jmenovala Kafkovy dìti filmová avantgarda Pražského jara a pøedstavila 24 celoveèerních a 18 krátkometrážních filmù. (mk) Kradené baroko hlavnì do Rakouska Èeská republika je poseta množstvím rùzných barokních èi barokizovaných církevních památek, které dávají krajinì její typický, nádherný vzhled. Vesnické barokní kostelíky však bohužel stále èasto vedle vìøících navštìvují také zlodìji. Uchránìny pøed nenechavýma rukama nejsou ani rùzné volnì stojící sochy svìtcù, napøíklad Jana Nepomuckého nebo ochránce pøed požárem, svatého Floriána. Ukradená díla podle památkáøù putují hlavnì do Nìmecka, ale také do Rakouska. Právì baroko je zde mimoøádnì žádané a dosahuje vyšších cen než starší díla z období gotiky. Špièková i prùmìrná díla ovšem nìkdy putují ještì dále do západní Evropy, takže jeden svatý Václav byl objeven napøíklad až v Nizozemsku. Èeští památkáøi spoleènì s pracovníky ministerstva kultury se snaží sledovat aukèní katalogy v celé Evropì, jestli se zde neobjeví nìkteré ze zmizelých dìl, èasto však naráží na vážné problémy. Evidence jednotlivých diecézí èi farností nevyniká pøílišnou pøesností a chybí pøedevším kvalitní fotodokumentace, která mùže pomoci dokázat, že se skuteènì jedná o ukradená díla. Pøitom nìkteøí sbìratelé vèetnì tìch z Rakouska si nepoèínají zrovna nejsolidnìji. Situace se však pomalu zaèíná zlepšovat. Evidence se zdokonaluje a zlepšuje se i spolupráce s rakouskou èi nìmeckou policií, jejichž pøíslušníci už v souèasnosti pøi objevu podezøelých pøedmìtù sami èeské památkáøe kontaktují. V pøíštích letech se snad podaøí situaci, kdy Èeši kradou a Rakušané kradené zboží s chutí kupují, pøinejmenším z velké èásti odkázat do divoké minulosti, na níž budeme jen s trochu báznì vzpomínat. (MaFr) O smìru dálnice rozhodli Rakušané Vleklý spor o trase dálnice mezi Brnem a Vídní nakonec pravdìpodobnì rozhodla rakouská strana, když zahájila stavbu dvaapadesátikilometrového úseku dálnice A5 ve smìru na sever. Rakouští stavitelé jednoznaènì poèítají s vítìzstvím varianty, v rámci které by mìla být rozšíøena silnice pøetínající Novomlýnské nádrže. Tato varianta se pøitom vùbec nelíbí ochráncùm pøírody, kteøí chtìjí, aby se pro spojení Brna a Vídnì využila stávající dálnice Brno Bratislava s napojením na rakouské komunikace u Bøeclavi. Zástupci strany zelených pøitom doufají, že ani souèasný krok rakouských stavebníkù, který mimochodem vyvolal nespokojenost i èásti rakouských ochranáøù, ještì neznamená definitivní rozhodnutí. Odvolávají se pøitom na Evropskou komisi, která bude rozhodovat o pøípadném udìlení dotace na dálnici a v souèasnosti chce obì varianty porovnat. Rakouské úøady však èeskému tisku sdìlily, že variantu pøes Mikulov považují za definitivní a se smìøováním na Bøeclav nepoèítají. Spojení mezi Brnem a Vídní má pøinést pro øidièe nebývalý komfort, pùjde o první ètyøproudou silnici spojující Rakousko s Èeskou republikou. Tomu ovšem odpovídá i oèekávaná cena, kterou ovlivòuje i nutné vybudování ètyø tunelù, šestasedmdesáti mostù, osmnácti podjezdù a velkého množství protihlukových stìn. Náklady by mìly dosáhnout astronomické ceny 933 miliónù eur. I proto by ji èásteènì mìli financovat i soukromníci. Zároveò bude mít mimoøádný význam získání dotace od Evropské unie. Podle kancléøe Gusenbauera by však i pøes vysoké náklady mìla pokraèovat dost rychle a zprovoznìna by mohla být již v roce 2009 nebo Evropské peníze by ovšem mìly pomoct i pøi budování dalších spojení mezi Èeskou republikou a Rakouskem. Využít je chce napøíklad èeský kraj Vysoèina na tah spojující Svitavsko pøes Velké Meziøíèí, Tøebíè a Moravské Budìjovice a jižní Èechy s Rakouskem. Naopak nedostatek financí pravdìpodobnì výraznì zpomalí realizaci projektu na obnovu železnièní trati mezi Kostelcem u Jihlavy, Slavonicemi v Jižních Èechách a rakouským Fratres. Peníze v tomto pøípadì chybí pøedevším na rakouské stranì, takže pravdìpodobnì nìkolik dalších let si budeme muset chu na ježdìní po této trati nechat zajít. (MaFr) prof. Vìra Avratová-Navrátilová zemøela ve Vídni paní prof. Vìra Avratová-Navrátilová. Narodila se v Pøerovì. Studovala tanec a balet v Baletní škole Ivo V. Psoty v Brnì, choreografickou školu v Moskvì ve Velkém divadle, Palucce školu v Drážïanech, dále žila v Paøíži a Kolínì n. R. Byla primabalerína Státní opery v Brnì, kde tanèila hlavní role svìtového taneèního repertoáru jako Labutí jezero, Šípková Rùženka, Romeo a Julie a mnoho dalších. Hostovala v Paøíži, Ženevì, Moskvì, Varšavì a na jiných velikých jevištích. Prof. Avratová vyuèovala na Akademii a konzervatoøi mìsta Brna. Od roku 1969 do roku 1986 pùsobila jako sólová taneènice v Raimundtheater ve Vídni. Nìkolik let pùsobila jako choreografka operetního souboru Johann-Strauss- Operette Wien a byla jeho èestným èlenem. Za její zásluhy jí byla udìlena støíbrná medaile za zásluhy o Rakouskou republiku a roku 1985 udìlen titul profesor. Byla provdaná za prof. dr. Jana Navrátila, odborníka na srdeèní choroby, pøednostu II. chirurgické kliniky ve Vídni. (A. Krulišová) Krajanský historický kalendáø 26. ledna 1872 byl založen Spolek Komenský ve Vídni jako spolek pro zøizování a vydržování èeských škol. 6. února 1872 dolnorakouské místodržitelství schválilo stanovy Spolku Komenský ke zøizování a vydržování èeských škol ve Vídni, jak je pøípravný výbor zpracoval 26. ledna Pozdìji se název upravil na Školský spolek Komenský ve Vídni. Ustavující valná hromada se konala o Velikonocích Vlastní èinnost zapoèala 1. dubna 1873 pravidelnými pøednáškami pro uènì. Prvním starostou Komenského byl pan Václav Novák, živnostník. Ve funkci pùsobil až do roku První èeská obecná škola byla otevøena v X. okrese dne 16. záøí února 1942 nìmecké úøady v Rakousku rozpustily Školský spolek Komenský a zabavily jeho jmìní. 28. dubna 1912 byl založen Klub ès. turistù ve Vídni. 9. bøezna 1992 pøed 15 lety zemøel v Rakousku JUDr. František Schwarzenberg, bývalý èeskoslovenský diplomat, exilový pracovník a pøedseda politického výboru Èeskoslovenské národní rady americké a dalších exilových sdružení v USA, napø. Rady svobodného Èeskoslovenska. František Schwarzenberg se narodil v Praze dne 24. bøezna (Josef Kolínský) 59

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

13. Podél lanovky na Petøín

13. Podél lanovky na Petøín Celková délka trasy: 2,5 km Poèet stromù: 5 13. Podél lanovky na Petøín Jasan ve Strahovské zahradì Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více