z èeské a slovenské Vídnì a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z èeské a slovenské Vídnì a okolí"

Transkript

1 Èeši v cizinì je název publikace, kterou prezentoval na pozvání Akademického spolku ve Slovanské besedì její autor, docent Masarykovy univerzity v Brnì, dr. Jaroslav Vaculík. Akce byla vlastnì køtem díla. Doc. Vaculík poutavì uvádìl posluchaèe nejen do problematiky èeských minorit v Evropì, ale i v zámoøí. Osvìtlil mj. i složitost podchycení èeské menšiny v majoritních prostøedích, nebo každá tato zemì uplatòuje svùj urèující kód obcovací øeè, mateøská øeè atd. Rovnìž nezanedbatelným je i fakt transformace pojmu menšina v následných generacích. Aèkoliv bylo téma pøednášky pøedem vymezeno ( ), doc. Vaculík rovnìž posluchaèùm vìnoval mnohé pracovní exempláøe publikace, v závìreèné rádobydiskusi si diskutanti pøetoèili tematiku na svoje pole problém reemigrace. Zatímco uvedená publikace, jež je výsledkem tøíletého projektu, zpracovává zadaný èasový úsek , pøipravuje doc. Vaculík její rozšíøení až do souèasnosti. Nezbývá než se tìšit na její uvedení do svìta. (mb) Cesta pod Mount Everest... Kulturní klub ve spolupráci s Èeským centrem ve Vídni pøipravil v salonku Restaurace Böhmerwald pøednášku/besedu s promítáním fotografií Cesta pod Mount Everest, Ve stopách Edmunda Hillaryho a Tensinga Norgaye pod støechu svìta. O svých zkušenostech s asijskou mentalitou, kulturou a architekturou se podìlil s publikem autor fotografií Michal Volf. Poutavé snímky pocházely z jeho putování po Nepálu v roce Výtìžek veèera byl vìnován tibetským uteèencùm. 55

2 Maturitní a reprezentaèní ples èeské školy 24. února 2007 se v Parkhotelu Schönbrunn konal Maturitní a reprezentaèní ples poøádaný Školským spolkem Komenský spoleènì s Menšinovou radou. Plesu se za výbor Kulturního klubu zúèastnil èlen výboru František Písaøík s pøítelkyní, který také pilnì fotografoval. Wien do Slavnostního sálu Diplomatické akademie na pøednášku nového èeského velvyslance v Rakousku J. E. dr. Jana Koukala. Ve svém obšírném referátu nás dr. Koukal seznámil s aktuálním všeobecným stavem vývoje Èeské republiky a s vývojem spolupráce s Rakouskou republikou. Není bez zajímavosti, že dr. Jan Koukal je ve Vídni a Rakousku dobøe znám, zejména ze své bývalé funkce starosty hl. mìsta Prahy. Diskusia Ved¾a seba alebo spolu? Dòa pripravilo èeské Kompetenzzentrum Wiener Urania diskusiu pod názvom: Ved¾a seba alebo spolu? Èesi, Slováci a Rakúšania v strednej Európe. Diskusia bola pripravená v spolupráci s Ve¾vyslanectvom Èeskej republiky, Ve¾vyslanectvom Slovenskej republiky a Rakúskeho spolku pre európsku politiku. Diskusie sa zúèastnili: Magdaléna Vášáryová, poslankyòa Národnej Rady Slovenskej republiky, posledná ve¾vyslankyòa Èeskoslovenska v Rakúsku, Gerhard T. Bauer, generálny sekretár Rakúskeho spolku pre európsku politiku, Teodora Chmelová, riadite¾ka Slovenského inštitútu vo Viedni, Michael Frank, redaktor Süddeutsche Zeitung, Marcel Sauer, riadite¾ Èeského centra vo Viedni. (ao) Ute Bock Žena roku bøezna 2007 na Mezinárodní den žen byla vídeòskými Zelenými v Theater im Nestroyhof ve druhém vídeòském okrese vyznamenaná titulem Žena roku 2007 paní Ute Bock. Ute Bock se od devadesátých let pøíkladnì sociálnì angažuje (od ubytování, nabídky právního-sociálního poradenství, dalšího vzdìlání aj.) ve vídeòské azylové otázce. Ve stejný den, v Slavnostním sálu radnice patnáctého okresu, byla také ocenìna Mag. Zuzana Brejcha a Martha Reichel. Mag. Zuzana Brejcha, narozená v Praze, od roku 1974 rakouská státní pøíslušnice, žije v Rudolfsheim-Fünfhausu. Absolvovala vídeòskou Filmovou akademii, kterou ukonèila diplomem Scénáø & dramaturgie a støih. V letech byla støihaèka filmu, TV a vytváøela experimentální projekty. Vlastní èetná podpùrná a pochvalná ocenìní. Romane apsa Cikánské slzy je její první dokumentární film, který byl vyzdvižen na Viennale 2005 za úspìšné vykreslení alarmujícího rasistického stavu jednání s menšinou v Evropì. 56 Krátké ohlédnutí Dne 29. ledna 2007 zval Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Èeské velvyslanectví v Rakousku, Erste Bank der österreichischen Sparkasen AG, Renner-Institut, Politische Akademie der ÖVP a Diplomatische Akademie

3 Martha Reichel, narozená ve Vídni, bývalá uèitelka náboženství, od 1991 okresní radní za ÖVP, pozdìji zástupkynì starosty v 15. okrese. Více než 20 let je Martha Reichel dobrovolnou SchülerInnenlotsin øídící školní pøechod na køižovatce Arnstengasse-Meinhartsdorfer Gasse. Smím prosit? aneb Roztanèený Èaj o páté Tuto ve vìtšinì pøípadù velice pøíjemnou otázku èi chcete-li výzvu k tanci každý z nás ve svém životì urèitì aspoò nìkolikrát slyšel. Na prvních taneèních, noblesním plese èi vesnické zábavì, pøi dámské i pánské volence... A na pravidelných Èajích o páté, poøádané Vlasteneckou omladinou každou druhou nedìli v mìsíci ve velké klubovnì školy Komenského. V nedìli 11. bøezna jsem já a moje malá rodinka po tøíhodinovém maratónu mezi mekálkami a bekálkami na vídeòském statku Cobenzl vymìnila gumáky a tenisky za elegantní lodièky a od pøírodních radovánek hurá za tìmi spoleèensko-taneèními! Už na schodech nás uvítala žhavá hudba latino tanga. Co vám mám povídat, ve dveøích jsme strnuli jako zkoprnìlí: na parketì se právì velice eroticky vlnila Erika Vodanská, námi láskyplnì nazývaná Kudrlinka, se svým závodním taneèním partnerem. Oba vypadali a tanèili skvìle, a jak nám pozdìji prozradil taneèní mistr Viktor Vaïura, který nás provázel i tak trošku historií latinsko-amerických tancù, Erika nejen mistrnì tancuje, ale svoje krásné, barevné kostýmy si sama i šije! Mùj muž si jen neodpustil vtipnou poznámku: Moc práce jí to ale rozhodnì nedá tìch pár proužkù sešít dohromady! Typický mužský!!! Omladináøi (Zdenìk a Míša) pøipravují parket pro taneèní show Bohatý bufet Erika v akci Oba taneèníci byli rozhodnì velkou inspirací, protože po jejich vystoupení se ihned zaplnil parket klubovny taneèními dvojicemi a všichni se vlnili v rytmu muziky již ménì divoké. I já se svojí dvouletou Babulkou, která z Eriky nespustila oèi. Jo jó, kdoví, možná za pár let... Antitaneèníci, jako je mùj muž, se pustili do dobrùtek v bufetu a stálí dietáøi jako já se zase rádi pobavili. Mròata, studenti, dospìláci nebo postarší dámy a pánové všichni si pøišli na své. Èaje o páté se staly i pøíležitostí pro uèedníky z taneèních, které každé pondìlí od 19 hodin poøádají Anièka a Viktor Vaïurovi v hotelu Pošta ve Slovanské besedì. Umožòuje jim to Èeské srdce, kterému patøí na tomto místì vøelé podìkování. Taneèní se totiž ukázaly být požehnáním i pro náš divadelní spolek, protože právì z nich se rekrutují noví herci a hereèky Vlastenecké omladiny. Jako dùkaz svìdèí hned dubnové pøedstavení Jezinky bezinky! 57

4 A na co se mùžete tìšit na pøíštím Èaji? Ten bude kvùli Velikonocùm až v kvìtnu, a to na Den matek A protože chceme všechny maminky potìšit, vystoupí na nìm jako kulturní vložka slovenský dìtský taneèní soubor Rozmarín a naše taneènice Erika nám pøislíbila, že v rámci Èajù zaène vyuèovat salsu. Takže: Smím prosit?! (Martina Pfeffer ve spolupráci s Anièkou Vaïurovou) Wien 3 Tschechische Gemeinde: Vom 25. bis 27. Februar hat Don Albert Van Hecke SDB im Namen des Generalobern, Don Pascual Chavez, aus Rom die Gemeinschaft in Wien 3 Salesianum, besucht. Er hat mit allen Mitbrüdern ein Gespräch geführt, sowie mit Vertretern der tschechischen Gemeinde. Die Ergebnisse dieses Besuches müssen diskutiert werden und wir brauchen eine Neu-Bestimmung für die künftige Arbeit in unserer Gemeinde hauptsächlich in Bezug auf die Betreuung unserer Jugendlichen und Kinder. Ein ausführlicher Gesprächs-Kreis fand am Samstag, 17. März 2007 um 15:00 Uhr im Don Bosco-Haus statt. Es wurde über die folgen- den Themen gesprochen: wie ist der aktuelle Stand unserer Gemeinde, welche Ziele wollen wir uns für die nahe Zukunft setzen, wie können wir künftig Kinder und Jugendliche für unsere Ideale und die Lehre Don Boscos begeistern. Zu diesem Gesprächskreis sind viele Eltern und Jugendliche erschienen, denn unsere Arbeit und Kraft gilt unserer Jugend! Muttersprache in Missiones, dann später in Gemeinden, organisiert. Entsprechend wurde vom Erzbischöflichen Ordinariat mit 1. Mai 1991 auch eine Tschechische Gemeinde, heute mit Matrikenführung, errichtet. In der Tschechischen Gemeinde sind ein Priester SDB und eine Pastoralassistentin SMDB tätig. Die Sonntagsmessen werden regelmäßig in 3 Wiener Kirchen gefeiert. Und nach Bedarf werden Gottesdienste in tschechischer Sprache in anderen Kirchen und Kapellen zelebriert. Der Gebrauch der Muttersprache im Gottesdienst und im Religionsunterricht, die kulturellen Veranstaltungen, die Folklore, die Schola, die Musikgruppe, gemeinsame Wallfahrten sowie Kinder-Ferienlager und die meditative Jugend-Schiwoche in Tirol, Studientage und der Rundbrief Rundschau Rozhledy (seit 2001: www. rozhledy. at) sind wichtige Elemente, die die tschechische katholische Gemeinde in Wien pflegen und fördern. (P. Jan Horák SDB) Konec sladkého života študáka Jsou události a data, která se nám nespornì zapíší do osobní kroniky našeho bytí. Øadí se mezi nì první den ve škole s rozklepanými koleny a bázlivým oèekáváním, zkouška dospìlosti s ochromující trémou na potítku anebo promoce = konec sladkého života študáka. Naše vìrná Omladináøka, kreativní multitalent, tvoøitelka všeho krásného a pøekvapivì dobøe chutnajícího, hereèka i režisérka, skvìlá pøítelkynì a èlovìk se srdcem na pravém místì Petra Pìšková si urèitì zapíše do své životní kroniky jeden jarem provonìný ètvrtek dne 15. bøezna. Pe ka totiž v tento den výbornì zakonèila studium dìjin umìní a ve slavnostním sále vídeòské univerzity pøevzala diplom opravòující ji nosit titul magistry filozofie. My všichni herci a komedianti z Vlastenecké omladiny jí k ukonèení studia srdeènì blahopøejeme a pøidáváme pøání, aby se jí v životì daøilo ty rùznorodé talenty co nejlépe uplatnit k vlastní spokojenosti a obohacení druhých. (divadelníci VO) Výbor Kulturního klubu a redakce se pøipojují k blahopøání. 58 Zur Geschichte der salesianischen Präsenz Die erste Gruppe von tschechischsprechenden Salesianern (SDB) in Österreich bestand aus drei Priestern: P. Ladislav Dittrich und P. Jan Homola unter der Leitung von P. Vojtìch Hrubý, die aus Italien nach Wien hin- und hergefahren sind ( ). Später entwickelte sich eine durchgehende Jugendarbeit durch die tschechisch-sprechenden Salesianerpriester: P. Hrubý, P. Dittrich, P. Homola, P. Ta ák, P. Kopecký, P. Pøerovský, P. Šimèík, P. Valerián, P. Müller, P. Horák, P. Klement, P. Herián, P. Stuchlík und Don Bosco-Schwestern (FMA): Sr. Vorlová, Sr. Otradovcová. Seit 1965 stellte sich eine glückliche Übereinstimmung ein zwischen den Erwartungen der Jugendlichen und zahlreichen Bemühungen und Angeboten der Don Bosco-Familie. Nach den Richtlinien für die fremdsprachige Seelsorge in Österreich ist die Seelsorge für Katholiken anderer Snímek z promoce Mag. Petry Pìškové

5 Èeská nová vlna ve Vídni Do poloviny bøezna se v pøedním vídeòském kinì Metro promítaly celoveèerní a krátké filmy tzv. nové èeské vlny. Mnoho z nich zde oslavilo svoji rakouskou premiéru. Pøehlídka, kterou uspoøádal Rakouský filmový archiv spoleènì s èeským Národním filmovým archivem a Èeským centrem ve Vídni, se jmenovala Kafkovy dìti filmová avantgarda Pražského jara a pøedstavila 24 celoveèerních a 18 krátkometrážních filmù. (mk) Kradené baroko hlavnì do Rakouska Èeská republika je poseta množstvím rùzných barokních èi barokizovaných církevních památek, které dávají krajinì její typický, nádherný vzhled. Vesnické barokní kostelíky však bohužel stále èasto vedle vìøících navštìvují také zlodìji. Uchránìny pøed nenechavýma rukama nejsou ani rùzné volnì stojící sochy svìtcù, napøíklad Jana Nepomuckého nebo ochránce pøed požárem, svatého Floriána. Ukradená díla podle památkáøù putují hlavnì do Nìmecka, ale také do Rakouska. Právì baroko je zde mimoøádnì žádané a dosahuje vyšších cen než starší díla z období gotiky. Špièková i prùmìrná díla ovšem nìkdy putují ještì dále do západní Evropy, takže jeden svatý Václav byl objeven napøíklad až v Nizozemsku. Èeští památkáøi spoleènì s pracovníky ministerstva kultury se snaží sledovat aukèní katalogy v celé Evropì, jestli se zde neobjeví nìkteré ze zmizelých dìl, èasto však naráží na vážné problémy. Evidence jednotlivých diecézí èi farností nevyniká pøílišnou pøesností a chybí pøedevším kvalitní fotodokumentace, která mùže pomoci dokázat, že se skuteènì jedná o ukradená díla. Pøitom nìkteøí sbìratelé vèetnì tìch z Rakouska si nepoèínají zrovna nejsolidnìji. Situace se však pomalu zaèíná zlepšovat. Evidence se zdokonaluje a zlepšuje se i spolupráce s rakouskou èi nìmeckou policií, jejichž pøíslušníci už v souèasnosti pøi objevu podezøelých pøedmìtù sami èeské památkáøe kontaktují. V pøíštích letech se snad podaøí situaci, kdy Èeši kradou a Rakušané kradené zboží s chutí kupují, pøinejmenším z velké èásti odkázat do divoké minulosti, na níž budeme jen s trochu báznì vzpomínat. (MaFr) O smìru dálnice rozhodli Rakušané Vleklý spor o trase dálnice mezi Brnem a Vídní nakonec pravdìpodobnì rozhodla rakouská strana, když zahájila stavbu dvaapadesátikilometrového úseku dálnice A5 ve smìru na sever. Rakouští stavitelé jednoznaènì poèítají s vítìzstvím varianty, v rámci které by mìla být rozšíøena silnice pøetínající Novomlýnské nádrže. Tato varianta se pøitom vùbec nelíbí ochráncùm pøírody, kteøí chtìjí, aby se pro spojení Brna a Vídnì využila stávající dálnice Brno Bratislava s napojením na rakouské komunikace u Bøeclavi. Zástupci strany zelených pøitom doufají, že ani souèasný krok rakouských stavebníkù, který mimochodem vyvolal nespokojenost i èásti rakouských ochranáøù, ještì neznamená definitivní rozhodnutí. Odvolávají se pøitom na Evropskou komisi, která bude rozhodovat o pøípadném udìlení dotace na dálnici a v souèasnosti chce obì varianty porovnat. Rakouské úøady však èeskému tisku sdìlily, že variantu pøes Mikulov považují za definitivní a se smìøováním na Bøeclav nepoèítají. Spojení mezi Brnem a Vídní má pøinést pro øidièe nebývalý komfort, pùjde o první ètyøproudou silnici spojující Rakousko s Èeskou republikou. Tomu ovšem odpovídá i oèekávaná cena, kterou ovlivòuje i nutné vybudování ètyø tunelù, šestasedmdesáti mostù, osmnácti podjezdù a velkého množství protihlukových stìn. Náklady by mìly dosáhnout astronomické ceny 933 miliónù eur. I proto by ji èásteènì mìli financovat i soukromníci. Zároveò bude mít mimoøádný význam získání dotace od Evropské unie. Podle kancléøe Gusenbauera by však i pøes vysoké náklady mìla pokraèovat dost rychle a zprovoznìna by mohla být již v roce 2009 nebo Evropské peníze by ovšem mìly pomoct i pøi budování dalších spojení mezi Èeskou republikou a Rakouskem. Využít je chce napøíklad èeský kraj Vysoèina na tah spojující Svitavsko pøes Velké Meziøíèí, Tøebíè a Moravské Budìjovice a jižní Èechy s Rakouskem. Naopak nedostatek financí pravdìpodobnì výraznì zpomalí realizaci projektu na obnovu železnièní trati mezi Kostelcem u Jihlavy, Slavonicemi v Jižních Èechách a rakouským Fratres. Peníze v tomto pøípadì chybí pøedevším na rakouské stranì, takže pravdìpodobnì nìkolik dalších let si budeme muset chu na ježdìní po této trati nechat zajít. (MaFr) prof. Vìra Avratová-Navrátilová zemøela ve Vídni paní prof. Vìra Avratová-Navrátilová. Narodila se v Pøerovì. Studovala tanec a balet v Baletní škole Ivo V. Psoty v Brnì, choreografickou školu v Moskvì ve Velkém divadle, Palucce školu v Drážïanech, dále žila v Paøíži a Kolínì n. R. Byla primabalerína Státní opery v Brnì, kde tanèila hlavní role svìtového taneèního repertoáru jako Labutí jezero, Šípková Rùženka, Romeo a Julie a mnoho dalších. Hostovala v Paøíži, Ženevì, Moskvì, Varšavì a na jiných velikých jevištích. Prof. Avratová vyuèovala na Akademii a konzervatoøi mìsta Brna. Od roku 1969 do roku 1986 pùsobila jako sólová taneènice v Raimundtheater ve Vídni. Nìkolik let pùsobila jako choreografka operetního souboru Johann-Strauss- Operette Wien a byla jeho èestným èlenem. Za její zásluhy jí byla udìlena støíbrná medaile za zásluhy o Rakouskou republiku a roku 1985 udìlen titul profesor. Byla provdaná za prof. dr. Jana Navrátila, odborníka na srdeèní choroby, pøednostu II. chirurgické kliniky ve Vídni. (A. Krulišová) Krajanský historický kalendáø 26. ledna 1872 byl založen Spolek Komenský ve Vídni jako spolek pro zøizování a vydržování èeských škol. 6. února 1872 dolnorakouské místodržitelství schválilo stanovy Spolku Komenský ke zøizování a vydržování èeských škol ve Vídni, jak je pøípravný výbor zpracoval 26. ledna Pozdìji se název upravil na Školský spolek Komenský ve Vídni. Ustavující valná hromada se konala o Velikonocích Vlastní èinnost zapoèala 1. dubna 1873 pravidelnými pøednáškami pro uènì. Prvním starostou Komenského byl pan Václav Novák, živnostník. Ve funkci pùsobil až do roku První èeská obecná škola byla otevøena v X. okrese dne 16. záøí února 1942 nìmecké úøady v Rakousku rozpustily Školský spolek Komenský a zabavily jeho jmìní. 28. dubna 1912 byl založen Klub ès. turistù ve Vídni. 9. bøezna 1992 pøed 15 lety zemøel v Rakousku JUDr. František Schwarzenberg, bývalý èeskoslovenský diplomat, exilový pracovník a pøedseda politického výboru Èeskoslovenské národní rady americké a dalších exilových sdružení v USA, napø. Rady svobodného Èeskoslovenska. František Schwarzenberg se narodil v Praze dne 24. bøezna (Josef Kolínský) 59

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

3.2 STATUS-QUO PROGNOSE 2025

3.2 STATUS-QUO PROGNOSE 2025 3.2 STATUS-QUO PROGNOSE 2025 In der vorliegenden Untersuchung wurde im Verkehrsmodell Ost (VMO) grundsätzlich von einem Netzzustand ausgegangen, der im höchstrangigen Straßennetz gegenüber dem Bestand

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921)

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Karel Holomek Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Pan Pešta dnes žije v Letovicích, kousek od Brna, ve svém vlastním domě. Je mu 86 roků, narodil se dávno před Mnichovskou dohodou a druhou válkou

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013 Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013 www.ccrjm.cz Projekty 2006 2014/Projekte 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Libuše NEŽERNÁ Významnou formu tøetího odboje pøedstavovala spolupráce s kurýry západních zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Majerová, jíž je vìnována jedna

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Lauf Mensch gegen Maschine

Lauf Mensch gegen Maschine Lauf Mensch gegen Maschine 14. Raiffeisen Schneeberglauf am 25. September 2010 Fotos zum Lauf 09 mehr Fotos Vorläufige Starterliste Fadensteiglauf 2010 Ergebnisse Fotos vom Bambinilauf nach oben 14. Raiffeisen

Více

ACT WELLL! MONA Moving Nature Zahradní terapie Gartentherapie

ACT WELLL! MONA Moving Nature Zahradní terapie Gartentherapie ACT WELLL! MONA Moving Nature Zahradní terapie Gartentherapie RECOM CZ-AT, Brno, 11.03.2015 Přehled přeshraničních projektů partnerů Lipka a Chaloupky: M00081 Naturgärten Přírodní zahrady Náklady: Euro

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Další balony ze Západu?

Další balony ze Západu? Další balony ze Západu? V každém pøípadì, podle prohlášení FEC po 14. listopadu 1956 již balony s letáky Svobodné Evropy pro Èeskoslovensko nikdy nevzlétly. Takže to byl skuteènì konec balonových akcí

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více