DIALOG. program UPROST ED EVROPY IN DER MITTE EUROPAS. Lidé na okraji XXIII. BRN NSKÁ KONFERENCE dubna 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOG. program UPROST ED EVROPY IN DER MITTE EUROPAS. Lidé na okraji XXIII. BRN NSKÁ KONFERENCE. 11. 13. dubna 2014"

Transkript

1 UPROST ED EVROPY IN DER MITTE EUROPAS Lidé na okraji XXIII. BRN NSKÁ KONFERENCE dubna 2014 program

2 pátek, 11. dubna 2014 Kongresový sál hotelu International (Husova 16) od od P íjezd a ubytování (konferen ní kancelá v hotelu International) Ve e e (ubytovaní hosté obdrží ve e i ve svém hotelu) Zahájení konference Martin Kastler (europoslanec, spolkový p edseda Ackermann-Gemeinde, Schwabach/Brusel) Zdravice: primátor Roman Onderka (m sto Brno), atašé Norbert Axmann (Velvyslanectví SRN v Praze), zástupce Jihomoravského kraje a Ministerstva zahrani í eské republiky Úvodní myšlenky: Menšiny a v tšiny prof. Pavel Švanda (spisovatel, Brno) Menšina, národnost, etnické skupiny - uprost ed nebo na okraji naší spole nosti Hartmut Koschyk MdB (zmocn nec spolkové vlády pro vyst hovalce a národnostní menšiny, Berlín) Co dnes ohrožuje menšiny a pro se v tšina cítí ohrožena menšinami? Anna Šabatová, Ph.D. (Ve ejná ochránkyn práv, Brno) Moderace: Doc. JUDr. Petr Pithart

3 Martin Kastler (*1974). Historik a politolog, politik za CSU. len Evropského parlamentu (2003/2004 a od roku 2008), kde je mluv ím CSU ve v cech sociálních, ochrany životního prost edí a zdravotnictví. Spolupracuje s vícero evropsky a k es ansky orientovaných spolcích. Od roku 2012 je lenem Centrálního výboru n meckých katolík a od roku 2013 jejím mluv ím v oblasti evropské spolupráce a interkulturních otázek. len správní rady esko-n meckého fondu budoucnosti. Od roku 2010 spolkový p edseda Ackermann-Gemeinde. Prof. Pavel Švanda (*1936). Spisovatel a noviná. Žije od roku 1938 v Brn, kde vystudoval na filozofické fakult. V 60. letech redaktor asopis Host do domu a Tvá, v období normalizace v r zných emeslných profesích a publicisticky angažovaný v samizdatu. Signatá Charty 77. Od roku 1989 vyu uje v Brn na divadelní fakult JAMU a je inný jako autor a publicista. Hartmut Koschyk (*1959). Politik za CSU. Od roku 1990 len N meckého spolkového sn mu, kde v letech zastával funkci parlamentního jednatele politické skupiny CSU parlamentní sekretá spolkového ministerstva financí. Od roku 2014 zmocn nec vlády SRN pro vyst hovalce a národnostní menšiny. Nositel mnohých estných funkcí, mj. byl v letech p edsedou spolku pro pé i o kulturní vztahy s N mci v zahrani í a zastupujícím p edsedou nadace pro zpracování diktatury SED (Sjednocené socialistické strany). Rodové ko eny v Horním Slezsku. Anna Šabatová, Ph.D. (*1951). Právni ka ob anských práv a ombudsmanka R. P ed rokem 1989 disidentka, pat ila k prvním signatá m Charty 77, jejíž byla roku 1986 mluv í. Kv li disidentské innosti byla dva roky ve v zení a nemohla dokon it studia. Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor eský jazyk a literatura) tak dokon ila až v roce obhájila doktorát na právnické fakult Masarykovy univerzity v Brn. V letech byla zástupkyní ombudsmana, stála v ele eského helsinského výboru. Od února 2014 ve funkci ve ejné ochránkyn práv. V roce 1998 obdržela Cenu OSN na poli lidských práv. Doc. JUDr. Petr Pithart (*1941). Publicista a politik za KDU- SL, právník. Od roku 1994 docent na právnické fakult Univerzity Karlovy v Praze. Po roce 1968 vykonával nucen jako disident d lnické profese. Signatá Charty 77. P edseda vlády R v letech 1990 až V letech senátor Parlamentu R, a p edseda senátu, a místop edseda senátu. Je publicisticky inný. Do roku 2012 p edseda Spole nosti Bernanda Bolzana.

4 sobota, 12. dubna 2014 Kongresový sál hotelu International (Husova 16) P ístup k jiným kulturám jako prubí ský kámen demokracie v našich zemích Vstupní slovo Martin Neumeyer (poslanec bavorského parlamentu, zmocn nec bavorské vlády pro integraci, Mnichov) Diskuse: Ivanka Mariposa onková (romská aktivistka, Praha), Herbert Heuß (vedoucí v decký pracovník Úst ední rady n meckých Sinti a Rom, Heidelberg), Dr. Éva Kovács (socioložka, Budapest), Martin Neumeyer (Mnichov), Saša Uhlová (publicistka, Praha) Moderace: Rainer Karlitschek (Dramaturg, Mnichov) Co vypovídá zacházení s menšinami o stavu naší demorakcie? Prezentace ocen ných prací 4. ro níku evropské esejistické sout že europoslanci Martinem Kastlerem (Schwabach/ Brusel) a Dr. Liborem Rou kem (Praha/ Brusel) Organiza ní upozorn ní týkající se odpoledního programu Ob d (restaurace Lucullus v hotelu International - Husova 16)

5 Martin Neumeyer (*1954). Politik za CSU. Studoval mikroekonomii na Univerzit a vyšší odborné škole v ezn. Zpo átku samostan výd le n inný jako gastronom a obchodník, od roku 2003 len Bavorského zemského sn mu a od roku 2009 zmocn nec bavorské zemské vlády pro integraci. Je aktivní v komunální politice a v mnohých spolcích, zam ujících se na kulturu a integraci. Ivanka Mariposa onková (*1985). Here ka, zp va ka a politická aktivistka. Po maturit studovala pedagogiku na Západo eské univerzit v Plzni, v roce 2012 absolvovala DAMU obor herectví se zam ením na autorskou tvorbu a pedagogiku. V nuje se tématu romské menšiny a organizuje workshopy romských tanc. Herbert Heuß (*1954). Politolog. Od založení Úst ední rady n meckých Sinti a Rom její v decký spolupracovník zodpov dný za politické poradenství. V letech v decký vedoucí Dokumenta ního a kulturního centra n meckých Sinti a Rom v Heidelbergu. Poté 12 let vytvá el rozvojové projekty pro Romy na Balkán, od roku 2009 p sobí op t v N mecku jako v decký vedoucí p i Úst ední rad n meckých Sinti a Rom. Autor r zných publikací o situaci Rom v jihovýchodní Evrop a jejich pronásledování v N mecku. Dr. Éva Kovács (*1964). Socioložka. Studovala sociologii na University of Economic Science v Budapešti, v roce 1994 zde obhájila doktorát na téma Židovská identita na Slovensku mezi sv tovými válkami. Vyu uje v Pécs a Budapešti, spolupracuje na projektu s p eživšími koncentra ního tábora Mauthausen. K jejímu výzkumnému zam ení pat í mj. témata imigrace, kultury, genderu, Rom, otrok a nucených prací. Saša Uhlová (*1977). Publicistka a romistka. Po gymnáziu v Grenobelu studovala romistiku na Univerzit Karlov v Praze. V nuje se tématu lidí na okraji a vypráví jejich p íb hy. Je publicisticky inná nap. pro Deník Referendum. Je vdaná a má ty i d ti. Rainer Karlitschek (*1976). Dramaturg. Studoval sociologii, divadelní a hudební v dy na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichov, ve své záv re né práci se v noval vyrovnání se s minulostí v povále ném hudebním divadle. Od roku 2001 je angažován jako dramaturg Bavorské státní opery. Vyu uje na Bavorské divadelní akademii August Everding. Dr. Libor Rou ek (*1954). Politik za SSD. V roce 1977 emigroval a studoval politologii a sociologii na Univerzit ve Vídni, kde získal doktorát. Dále pobýval ve Washingtonu (mj. pracoval pro Hlas Ameriky) a Londýn (pracoval na Královském institutu mezinárodních záležitostí). V roce 1998 se stal mluv ím SSD a vlády Miloše Zemana, 2002 lenem Poslanecké sn movny Parlamentu R. Od roku 2004 je lenem Evropského parlamentu, mj. ve funkci viceprezidenta parlamentu a místop edsedy své frakce. Od roku 2005 je p edsedou Unie evropských federalist v R.

6 sobota, 12. dubna 2014 Ve vzájemném dialogu/setkávání lidí a kultur (na r zných místech m sta, z ásti k dispozici autobus, viz. informa ní leták) odjezd autobusu od hotelu International (skupiny 1-3) za átek prvního bloku (do 15.30) konec prvního bloku a odjezd autobusu od hotelu Intenational (skupiny 1-3) za átek druhého bloku (do 17.30) konec druhého bloku a p íjezd autobusu k hotelu International (skupiny 1-3) Mše svatá v kostele sv. Jakuba s bývalým opatem Dr. Emmeranem Kränklem OSB (Schäftlarn) a Mons. Františkem Koutným (Brno) hudba: Sbor Kantiléna (Brno) odjezd autobusu na hrad Špilberk (jako nabídka) raut na hrad Špilberk Pro ú ast na jednotlivých ástech programu je nutné se p edem zapsat na odpovídající seznamy, které se od soboty od 8.00 budou nacházet p ed kongresovým sálem hotelu International.

7 Dr. Emmeram Kränkl OSB (*1942). Bývalý opat benediktinského kláštera St. Stephan v Augsburku. Promoval v teologii, v roce 1970 byl vysv cen na kn ze, 1987 zvolen a vysv cen na opata. V letech p edseda Bavorské kongregace benediktin, v roce 2006 odstoupil z funkce opata. Žije v klášte e Schäftlarn a pracuje jako u itel a komisární vedoucí portugalské katolické misie v Augsburku. Od roku 2010 p evzal záštitu nad Sozialwerk Ackermann-Gemeinde. Mons. František Koutný (*1950). ímsko-katolický duchovní. V letech studoval teologii v Olomouci, v roce 1973 byl vysv cen na kn ze. Po správ n kolika moravských farností byl v roce 1987 jmenovám vicerektorem a v roce 1990 rektorem kn žského seminá e v Olomouci. V letech byl vicerektorem Nepomucena v ím. Od roku 2011 je fará em v Brn (farnost sv. Má í Magdaleny). Srde n d kujeme za podporu: Mediální partne i:

8 ned le, 13. dubna 2014 Kongresový sál hotelu International - Husova Zdravice: bývalý vicekanclé dr. Erhard Busek (Víde ) Lidé na okraji Ji í Dienstbier (ministr pro lidská práva, rovné p íležitosti a legislativu, Praha) Co d lat? Nástroje proti marginalizaci a cesty z pasti chudoby Úvodní slova: - Aygül Özkan (politi ka, Hamburg) - Ond ej Liška (politik, Praha) Diskuze: David Be ák (politik, Praha), Ond ej Liška (politik, Praha), Judith Marte-Huainigg (Charita, Víde ), Drahomíra Miklošová (starostka, Obrnice), Aygül Özkan (bývalá ministryn, Hannover) Moderace: Ond ej Mat jka (Praha) Ob d, odjezd (restaurace Lucullus v hotelu International - Husova 16) Na shledanou u XXIV. Brn nského symposia od 27. do 29. b ezna 2015! Dr. Erhard Busek (*1941). Politik za ÖVP. Vicekanclé Rakouské republiky ( ), spolkový ministr pro v du a výzkum ( ) a posléze ministr pro vzd lávání a kulturní záležitosti ( ). Zvláštní koordinátor Paktu stability pro jihovýchodní Evropu ( ). Od r p edseda Institutu pro podunajský prostor a st ední Evropu (Institut für Donauraum und Mitteleuropa) ve Vídni. Nositel mnohých etných vyznamenání nap. Medaile za zásluhy eské republiky.

9 Ji í Dienstbier (*1969). Politik za SSD. Jako student se aktivn podílel na Sametové revoluci. V letech poslanec Federálního shromážd ní SFR. Studoval práva na Karlov Univerzit v Praze, poté od roku 1998 pracoval jako advokát. Od roku 2011 senátor, v letech místop edseda SSD. V roce 2010 kandidoval na ú ad primátora Prahy a v roce 2013 byl kandidátem své strany na prezidenta R. Od roku 2014 je ministrem pro lidská práva a rovné p íležitosti a legislativu a p edseda Legislativní rady vlády. Aygül Özkan (*1971). Politi ka za CDU tureckého p vodu. Studovala práva v Hamburku, od roku 1998 právni ka. Pracovala na vedoucích pozicích se spole nosti Deutsche Telekom a TNT Post Deutschland. V roce 2008 se stala poslankyní Hamburgerského parlamentu a v letech p sobila jako první zemská ministryn muslimského p vodu a s migra ní minulostí jako ministryn pro sociální v ci, ženy, rodinu, zdravotnictví a integraci v Dolním Sasku. Od roku 2012 lenka spolkového p edsednictva CDU. Ond ej Liška (*1977). eský politik za Stranu zelených. Studium politologie a religionistiky v Brn lenem brn nského m stského zastupitelstva poradcem Frakce Zelených v Evropském parlamentu poslancem Parlamentu R ministr školství, mládeže a t lovýchovy. Od r p edseda Strany zelených a její p ední kandidát v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. David Be ák (*1979). Po absolvování vyšší odbrorné školy v Most magisterské studium pedagogiky na Univerzit Karlov. Pracoval na Ú adu vlády a od roku 2005 je vedoucím odboru sociálních v cí a zdravotnictví na Praze 14. Od svých studií se angažuje v oblasti lidských práv a poskytování pomoci v oblastech ob ansko-právních a sociálních lidem a menšinám ohroženým sociálním vylou ením. Judith Marte-Huainigg (*1966). Studovala práva na Univerzit ve Vídni a na pa ížské Sorbonn pracovala v kabinetu rakouského ministerstva pro rodinu a mládež. Od roku 2000 vedoucí odd lení pro sociální politiku v centrále rakouské charity. V estných funkcích se angažuje v oblastech vysokoškolské politiky, práci s lidmi bez domova a dobrovolné sociální služb. Drahomíra Miklošová (*1953). Ekonomka a komunální politi ka za stranu ODS. Pracovala na mnohých pozicích na m stském ú adu. Od roku 2006 místostarostka, od roku 2010 starostka obce Obrnice, obce s velkým podílem romské menšiny obdržela výro ní cenu Rady Evropy za boj se sociálním vylou ením. Ond ej Mat jka (*1979). Historik a politolog. Od roku 1998 je vedoucím ob anského sdružení Antikomplex, které se zasazuje o kritickou reflexi eské minulosti mluv í esko-n meckého fóra mládeže jednatel spole nosti Bernarda Bolzana. V roce 2009 spoluzaložil Centrum ob anského vzd lávání p i Masarykov univerzit v Brn, které se zasazuje mj. o rozvoj politické vzd lanosti v esku.

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy (1898) 1945 1991 p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 154 Jana Ratajová, Tomáš Rataj

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO DRUHÁ KAPITOLA HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE PREZENTACE 2.0. Cíle prezentace P iblížit a vysv tlit klí ové události vývoje Hnutí od jeho založení po sou asnost. 2 PREZENTACE 2.1. Klí ová slova

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více