Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017"

Transkript

1 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit v obecné rovině hlavní tematické okruhy, na něž by se měl v střednědobém časovém horizontu (do roku 2015) zaměřit. Předpokládá se, že uvedené náměty budou dále rozpracovány v střednědobém plánu výzkumu VÚPSV, v. v. i., a VÚBP, v. v. i., a promítnuty do účelově orientovaného výzkumu formou jednotlivých výzkumných úkolů definovaných odbory MPSV v příštím období. Materiál se nezabývá základním výzkumem, z jehož výsledků však aplikovaný výzkum bude čerpat. Rolí aplikovaného výzkumu je tyto výsledky dále prohloubit a specifikovat, zejména s ohledem na vazbu k roli, možnostem, formám a účinkům sociálně-politických opatření v oblasti práce a sociálních věcí. Při zpracování tohoto podkladu autoři vycházeli z výsledků relativně široké a kvalifikované odborné diskuse k úkolům aplikovaného výzkumu, která je vedena v odborných kruzích, zejména ze Střednědobého programu výzkumu a vývoje v resortu MPSV pro roky z července 2007, jehož autory jsou V. Krebs a kol. (VŠE), z Cestovní mapy zadávání projektů výzkumu a vývoje v resortu MPSV, kterou ke stejnému datu zpracovali J. Jílková. a kol. (VŠE), a z pracovní verze materiálu Dlouhodobé základní směry výzkumu ve společensko-humanitní oblasti. Priority rozvoje české společnosti ve znění k , zpracované Oborovou komisí pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro vědu a výzkum. 1. Kontext a obecné potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí Dynamika změn české společnosti se po ekonomické a společenské transformaci (přechod k tržní demokracii, restrukturace ekonomiky, změna charakteru sociální diferenciace, proměny životního stylu a hodnot populace) nijak nezvolňuje. Ekonomické, ale zejména sociální změny jsou naopak akcelerovány dalšími procesy, např. globalizací, zapojením do evropských struktur a přechodem ke společnosti vědění. Veřejná politika (Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV) se musí vyrovnat s důsledky tlaků na konkurenceschopnost ekonomiky, dynamiku na trhu práce a v oblasti pracovních podmínek, se stárnutím populace, proměnami rodinného chování či rostoucí pracovní migrací. Reakce na tento vývoj bude vyžadovat multidisciplinární přístup a komplexní a koordinovaná řešení, vycházející z analýz kvalitních a průběžně aktualizovaných dat. Uplatňovaná politika musí vycházet z reflexe výsledků dosavadních sociálněpolitických řešení a průběžného vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření, a to jak z hlediska jejich sociálních dopadů (social impact assessment), tak i z hlediska ekonomických dopadů, udržitelnosti, efektivity správy a případně dalších hledisek (integrated impact assessment). Také zapojení České republiky do tvorby politik EU a implementace agend koordinovaných na úrovni EU vyžaduje posílení kapacit k získávání poznatků a hodnocení politik v oblasti práce a sociálních věcí. Probíhající společensko ekonomické změny vyvolávají ve společnosti napětí, které se přenáší i do oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Požadavky na flexibilitu trhu práce a konkurenceschopnost například vyžadují na jedné straně efektivní 1

2 investice do rozvoje lidských zdrojů (do vědy, vzdělávání prvotního i návazného, politiky zaměstnanosti, širokého spektra sociálních služeb), na straně druhé předpokládají i kontrolu růstu nákladů na pracovní sílu a zdanění práce, tj. kladou zřejmé limity růstu sociálních výdajů. Zvyšování konkurenceschopnosti v tržní soutěži zase vede k diferenciaci společnosti a spolu s oslabením instituce rodiny či migrací vyvolává riziko sociálního vyloučení, případně jeho přenos mezi generacemi. Eliminace takových rizik pak vyžaduje relativně komplexní a dlouhodobé, a proto i implementačně náročné strategie. Stárnutí společnosti pak má vliv na udržitelnost financování důchodového systému (v současné době téměř polovina sociálních výdajů) a podobný tlak způsobuje i v oblasti zdravotní a sociální péče. V důsledku zavádění nových technologií, pracovních postupů i organizace práce vznikají i nová rizika ohrožení zdraví při práci. Zmíněné tlaky vyvolávají potřebu reformy systému sociální politiky, zejména jeho financování, přitom je však třeba zachovat konsenzuálně definované sociální standardy, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení a současně dostatečně podpořeny rozvoj lidského kapitálu, kvality života a sociální soudržnost. Evropská unie formuluje cestu k překonání uvedených tenzí jako potřebu modernizace v oblasti sociální politiky a vzájemnou synergii strategie konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. Hledání takové cesty je však nesnadný úkol a i přes jisté společné principy takového řešení bude probíhat na úrovni národních států a v závislosti na jejich specifických vnitřních podmínkách. Právě důkladné prozkoumání možných sociálně-politických řešení - včetně jejich dopadů a modelování dopadů případných opatření - může vést k nalezení vhodných a účinných řešení, ekonomické výkonnosti a konkurenceschopností na jedné straně a rozvoji lidského a sociálního kapitálu, sociální ochrany, ochrany zdraví při práci a sociální soudržnosti na straně druhé. Potřeba aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí je vyvolávána rovněž postupnou proměnou systému veřejné správy ( vládnutí /governance). V poslední době se v praxi začíná prosazovat model vládnutí, který je mnohoúrovňový (zahrnuje evropskou, národní, regionální/lokální úroveň), při přípravě opatření využívá i nestátní (soukromý, ziskový i neziskový) sektor a stále více se v něm prosazuje horizontální síťování aktérů, a to na všech úrovních (roste přitom význam lokálních partnerství aktérů). Uplatňují se nové nástroje řízení a správy, mění se struktury a funkce veřejného sektoru a obsahy veřejných politik. Vzhledem k vyšší účasti občanů a odborníků na veřejném životě, rostoucí úloze médií a komunikace ve veřejném prostoru obecně je třeba se vedle definování oblastí, v nichž je třeba řízení a správu změnit, návrhů změn a ověřování jejich účinnosti v praxi vypořádat i s úkolem zvýšit legitimitu vládnutí jako takového. Zavádění nepřímých forem řízení ve veřejné správě bude proto vyžadovat analýzu dopadů jednotlivých opatření i procesu jejich implementace zúčastněnými stranami veřejného, neziskového i soukromého sektoru a různými úrovněmi řízení/správy. 2. Specifické požadavky kladené na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí Z dlouhodobého a komplexního, vnitřně rozporného charakteru problémů, které bude třeba -při respektování nutnosti kontinuity i inovativnosti přijímaných řešení (založené na evaluaci dosavadních řešení) a posunů ve způsobu řízení/správy a implementace opatření (multilevel governance) - v střednědobém časovém horizontu řešit (viz výše), vyplývají specifické požadavky na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí: 2

3 a) dlouhodobě a permanentně zkoumat klíčové otázky v řadě oblastí, přičemž bude využívána relativně stabilní, ale přitom kontinuálně rozvíjená metodika (příkladem může být monitorování/sledování procesů migrace, rizika chudoby a sociálního vyloučení, pracovních podmínek a rizik, predikce vzdělávacích potřeb, evaluace specifických opatření, jako jsou opatření v oblasti trhu práce atp.); b) syntetizovat poznatky získané v jednotlivých výzkumných úkolech, respektive dílčích oblastech s poznatky jednotlivých disciplín a uplatňovat syntetický, multidisciplinární přístup k průřezovým tématům, a to za využití poznatků základního výzkumu (například zkoumání otázky dlouhodobé fiskální udržitelnosti systému sociálního zabezpečení a sociálních služeb nebo formování koncepce účinné rodinné politiky, kultury bezpečnosti a řízení rizik atp.); c) reflektovat v aplikovaném výzkumu potřeby praxe (tedy brát ohled na záměry a výsledky postupně realizovaných opatření ve vazbě na celkový společenský kontext a řešené problémy), což by se mělo projevit nejen v tematickém zaměření, ale také v společné formulaci požadavků na výzkum (společně pracovníky v resortu práce a sociálních věcí s výzkumníky v aplikovaném výzkumu v této oblasti) a v asistenci výzkumníků při interpretaci výsledků výzkumu a jeho využití pro potřeby praxe. Při projektovém zadávání jednotlivých dílčích krátkodobých výzkumných úkolů mohou být výše zmíněné požadavky naplněny jen v malé míře. Prosazeny mohou být spíše dlouhodobou spoluprací MPSV s výzkumnými institucemi, které k tomu mají potřebné odborné zázemí. Za zvláště významné z hlediska aplikovaného výzkumu jsou v současné době považovány tyto skutečnosti: - propojení základního a aplikovaného výzkumu: dlouhodobá pozornost je věnována zjištěním základního výzkumu a jejich uvedení do kontextu sociálně politických a ekonomických opatření; - spolupráce se zadavateli (MPSV a jeho odbory) při formulaci úkolů pro aplikovaný výzkum (podle názorů odborníků je evidentním deficitem naší decizní sféry omezená schopnost formulovat zadání pro základní i aplikovaný výzkum a využívat jejich zjištění). Tento aspekt může být za zastávajícího stavu veřejně politické sféry naprosto klíčový. V současné situaci však většina resortů nemá dostatečné povědomí o tom, jaké druhy výzkumu jsou běžně aplikovány v zemích praktikující moderní formy přípravy regulace a vládnutí obecně. Většina resortů neumí svou poptávku po AVaV dostatečně dobře artikulovat. Proto všechny prioritní oblasti, ale především oblast (v), zahrnuje i takové výstupy AV, které přispějí k lepšímu chápání užití a role výsledků AVaV při tzv. evidence based tvorbě regulace. Část potenciálních uživatelů AVaV SHV se nachází v neziskovém sektoru, který se zabývá sociální problematikou kterou z různých důvodů neřeší stát a dále různé demografické skupiny obyvatel, jejichž zájem na AVaV nezprostředkovává žádný resort (Dlouhodobé, 2008: 3); - přímý vliv MPSV a jeho odborů (prostřednictvím Rady výzkumných ústavů jím zřizovaných a ve spolupráci s jejich vědeckými radami) na tematický plán výzkumu výzkumných institucí v resortu práce a sociálních věcí; - dopracování zjištění, získaných aplikovaným výzkumem, do úrovně doporučení či metodik, neustálá reflexe případného uplatnění výsledků výzkumu v praxi; - dlouhodobé zaměření na významná témata řešená resortem práce a sociálních věcí; 3

4 - zajištění výměny informací a know-how formou workshopů a seminářů, proškolení pracovníků MPSV v aktuálních otázkách řešených sociální politikou; - dlouhodobé sledování opatření uplatňovaných v jednotlivých oblastech sociální politiky v zemích EU a zpracování komparativních studií s cílem identifikovat specifiku problémů sociálně politických opatření v České republice. Pro decizní sféru jsou přínosem zejména komparativní studie zaměřené na problémy a specifika ČR ve vztahu k ostatním zemím EU, stejně jako komparativní studie přijímaných opatření v různých oblastech sociální politiky; - průběžné a dlouhodobé sledování veřejně politických agend a výzkumných studií OECD a EC k specifickým otázkám sociální politiky a jejich využití k identifikaci pozice České republiky, jejích specifických problémů a možností jejich řešení. Z tohoto důvodu je třeba dlouhodobě monitorovat výstupy EUROSTATU a analýzy a hodnocení předkládané Evropskou komisí v specifických oblastech (Lisabonská strategie, Evropská strategie zaměstnanosti, Strategie sociální ochrany a sociálního začleňování atd.) a dopracovávat národní, případně i regionální indikátory pro sledování rozvoje v zmíněných oblastech; - dlouhodobé monitorování zaměření a účinnosti opatření sociální politiky v řadě oblastí s využitím jak standardně shromažďovaných administrativních dat, tak i dat ze specifických periodických šetření ČSÚ (databáze příjemců dávek SSP, hmotné nouze, data ze systému OKpráce), která jsou shromažďována za účelem evidence vynaložených finančních prostředků, aniž by byla využita k hodnocení efektivnosti opatření v těchto oblastech. V tomto směru byly provedeny určité analýzy a navrženy metodické kroky, které by umožnily tyto databáze využívat ke zhodnocení stavu v dané oblasti a k formulaci efektivních opatření. 3. Hlavní tematické okruhy aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí V delším časovém horizontu bude celkový rozvoj české společnosti ovlivňován vývojem ve dvou oblastech, jimiž jsou reprodukce a rozvoj lidského potenciálu a řízení a správa. Na ty by se měl tematicky zaměřit aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí Reprodukce a rozvoj lidského potenciálu Reprodukce a rozvoj lidského potenciálu jsou jedním z klíčových faktorů úspěšného vývoje jakékoliv společnosti. Je proto třeba zkoumat trendy v porodnosti, úmrtnosti, pracovní nemocnosti, pracovní úrazovosti a migraci, utvářející strukturu české populace (věkovou, etnickou, vzdělanostní atd.), která ovlivňuje fungování společnosti a předurčuje možnosti její budoucí existence. Lidský potenciál (kvantita, kvalita a struktura) ovlivňuje trh práce, dynamiku vývoje ekonomiky a strukturu investic, stav veřejných financí, zdravotnictví, veřejných sociálních služeb i chování voličů. Proto je nutné zkoumat, jak se v současné české společnosti lidský potenciál vytváří, jaké faktory ho ovlivňují, jaké jsou důsledky jeho reprodukce či jaké jsou podmínky a mechanismy rozvoje jeho kvalit. Potřebné je také zjistit, jak a s jakými výsledky různé veřejné politiky (především politika trhu práce, sociální, rodinná, vzdělávací, migrační, zdravotní a důchodová) ovlivňují podmínky reprodukce a rozvoje lidského potenciálu, a to z hlediska kvantity, kvality a struktury. 4

5 Půjde například o identifikaci faktorů ovlivňujících reprodukční strategie mladé české populace, umožňujících úspěšnou harmonizaci rodiny a zaměstnání, ovlivňujících integraci imigrantů do české společnosti a identifikaci rizik spojených s otevřeností české společnosti vůči imigračním vlnám, o identifikaci rizik sociálního vyčleňování, možných důsledků stárnutí obyvatelstva, identifikaci vlivu změn pracovních podmínek a rizik identifikaci faktorů bránících a naopak napomáhajících rozvoji celoživotního vzdělávání. Souběžně s hodnocenými faktory a riziky je třeba sledovat specifickou roli aktuálních veřejných politik ve všech oblastech a možnosti jejich zlepšení. K rozvoji konkurenceschopnosti české společnosti přispívají zejména kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla, pružné institucionální prostředí, prostupný a nediskriminující vzdělávací systém a sociálně soudržné prostředí omezující sociální vyloučení. To vše je předpokladem dosažení vysoké úrovně zaměstnatelnosti lidských zdrojů a jejich plného a efektivního zapojení na trhu práce. Aplikovaný výzkum by se měl zaměřit na to, nakolik se daří uvedené kvality lidských zdrojů a institucionálního prostředí dosahovat. Může jít například o takové projekty, jako je model sloužící k předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce, nebo o hodnocení efektů politik zaměstnanosti, dopadů změn právních předpisů na bezpečnost práce atd Řízení a správa Návrhy na uplatnění nových forem vládnutí, přizpůsobení politického systému a veřejné správy aktuálním a budoucím potřebám české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace by měly vycházet z analýz a ověřování nových způsobů vládnutí/governance. Aplikovaný výzkum se proto zaměří na výzkum konkrétních procesů vládnutí, formování práva, politického systému, veřejné správy a mechanismů tvorby a uplatnění veřejných politik v ČR. Na základě takto zjištěných skutečností pak může formulovat konkrétní návody a postupy optimalizace těchto procesů v oblasti práce a sociálních věcí, a to včetně specifických nástrojů řízení, formování a realizace společných politik EU. Přínosem může být jak dlouhodobý pozitivní multiplikační efekt přenosu poznatků do řídicí praxe, tak otevření nových rozvojových možností i případné rozpočtové úspory Hlavní témata výzkumu 1. Integrace ČR do evropských a globálních struktur v kontextu změn skladby společnosti, rozvoje lidského potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky: a) kontext konkurenceschopnosti a rozvoje lidského potenciálu dopady vstupu do EU na trh práce, zpružňování trhu práce; důsledky implementace společných politik na trh práce a sociální situaci; příspěvek veřejných politik k naplňování cílů Lisabonské strategie; příspěvek sociální politiky k rozvoji lidského kapitálu a konkurenceschopnosti celkový a ve specifických oblastech, jako je vzdělávání prvotní a návazné, trh práce, regionální politika, sociální služby, bytová politika; socio ekonomické dopady pracovních rizik; b) kontext změn skladby společnosti a její integrace 5

6 analýza významu různých faktorů pro změny společenské struktury; změny v příjmovém rozložení a jejich determinanty, vliv zdanění energií a ekologické daňové reformy na životní náklady domácností, dopady sektorových politik a regulací souvisejících vstupem ČR do EU na domácnosti; dopady deregulace nájemného na nízkopříjmové skupiny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením, dopady na geografickou mobilitu pracovní síly, zmírnění sociálních dopadů deregulace prostřednictvím dávkového systému; příspěvek různých oblastí sociální politiky (včetně agendy sociálního začleňování) k zmírnění chudoby a sociálního vyloučení, snížení sociálních napětí a k posilování sociální soudržnosti; změny sociální struktury v důsledku imigrace, problematika sociální integrace imigrantů; tvorba komplexního monitorovacího systému migrace a integrace cizinců zahrnující jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele (demografické charakteristiky, informace o migraci do ČR, vzdělání, kvalifikace a schopnosti, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti, vztahy cizince s členy majoritní společnosti), imigrační politika; analýza dopadů nových forem práce, technologií a nových rizik na kvalitu pracovního života; modernizace sociálních a zdravotních služeb v celoevropském kontextu včetně jejich příspěvku ke zvyšování zaměstnanosti a s ohledem na posilování sociální soudržnosti a stability regionů, institucionální změny při poskytování těchto forem veřejných služeb v zájmu jejich pružnější reakce a větší předvídavosti v jednotlivých regionech; reforma sociálních služeb z pohledu optimalizace jejich územní struktury (centrální vs. lokální zabezpečování, resp. produkce) a způsobu poskytování (soukromý vs. veřejný sektor, hybridní formy např. PPP), řešení kvalitativních a kvantitativních standardů poskytovaných sociálních služeb, otázky zdravotně postižených osob; udržitelnost a sladění sociálních, ekonomických a environmentálních cílů a jejich vazby na evropské politiky, např. v oblasti regionálního rozvoje, vazeb na energetickou stabilitu a na sociální a ekonomické dopady evropských politik. 2. Sociálně ekonomické dopady stárnutí populace v evropském a globálním kontextu a reforma důchodového systému stárnutí populace a související změny ekonomického prostředí (kvantitativní a kvalitativní změny v poptávce po zboží a službách a odpovídající restrukturalizace sektorů, utváření mezd a nákladů práce jako zdroje koupěschopné poptávky a financování sociálního a zdravotního systému, motivace k ekonomické aktivitě pracovníků do 30 let věku, flexibilita pracovníků nad 50 let věku, systém celoživotního vzdělávání); dopady stárnutí populace na sociální a zdravotní systémy z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje (finanční udržitelnost systémů, dopady reforem sociálních systémů na míru chudoby a přerozdělování, interakce navrhovaných změn s daňovým a dávkovým systémem a jejich dopady na trh práce, vazba navrhovaných změn na podporu aktivního stáří); reforma důchodového systému jako součást udržitelných veřejných financí, mezinárodní komparace různých přístupů a příklady dobré praxe, analýza 6

7 užitků a nákladů souvisejících se zavedením druhého a třetího důchodového pilíře, analýza mezigenerační solidarity a podílu generací na financování důchodového systému; dopady stárnutí populace na funkce rodiny - změny sociálně ekonomických funkcí rodiny, smysluplnost řešení dopadů stárnutí populace prostřednictvím propopulačních a promigračních politik, populační politiky a promigrační politiky zemí EU. 3. Pracovní trh v kontextu odstranění bariér mobility a Evropské strategie zaměstnanosti, genderová rovnost a sociální dialog analýza faktorů ovlivňujících nezaměstnanost, zejména faktorů, které nejvíce přispívají k chronické nezaměstnanosti, a návrhy na omezení jejich vlivu včetně návrhů opatření k omezení nelegální práce; analýza dopadu systému sociálních dávek a daňově-pojistného systému na zaměstnanost (včetně analýzy specifických příjmových a věkových skupin a rodinných statusů); analýza zaměstnanosti v rodinách s dětmi a návrhy opatření k jejímu zvýšení včetně zajištění principu rovnosti ve společenském uplatnění a v odměňování; utváření ceny práce (nákladů práce), sjednocování národních cenových hladin vč. mzdových; vzdělání a jeho vztah k flexibilitě na trhu práce, problémy a identifikace možných opatření ve všech segmentech trhu práce, a to z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska; analýza a sběr dat o vývoji a dopadech legislativních změn, měření rozsahu genderové nerovnosti v přístupu k různým typům škol, načasování vzniku genderových platových rozdílů v průběhu kariéry a vliv mateřství, identifikace skupin pracujících vystavených největší genderové nerovnosti, nepřímé testování genderové diskriminace na základě propojení dat o mzdách s údaji o ekonomické úspěšnosti firem; vztahy mezi vzdělávacím systémem a trhem práce, účinnost přípravy na budoucí povolání, zapojení dospělých do rekvalifikačních kursů a dalšího vzdělávání dospělých, získání dat o vazbě vzdělávacího systému a trhu práce, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou (profesní a teritoriální) po jednotlivých typech, oborech a úrovních vzdělání, kariérní determinace; hodnocení dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) - kvantifikované odhady dopadů programů APZ na klíčové cílové ukazatele; právní instituty evropského a českého trhu práce (přibližování institucionálního rámce českého a evropského trhu práce, ochrana evropského trhu práce v českých podmínkách); motivace pracovníků k migraci v rámci EU, aplikace a rozvoj principů Evropského výzkumného prostoru (ERA), české systémy v Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a Center mobility výzkumných pracovníků (ERA MORE), konvergence vzdělávacích systémů; zvyšování kultury bezpečnosti, prevence rizik, negativních jevů na pracovištích (úrazy, násilí, neúměrná psychická zátěž) a zlepšování celkové kvality pracovního života (včetně monitorování a pravidelných šetření); 7

8 postavení zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a nové formy organizace a způsoby práce, profesní rozvoj, sladění pracovního a mimopracovního života; aktéři ovlivňující pracovní prostředí, zvyšování kvality řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na všech úrovních, ekonomické aspekty (efektivnost opatření, náklady a ztráty z titulu pracovních úrazů, nemocí z povolání); vývoj a ověření vhodných způsobů organizace práce včetně vytváření pracovních podmínek přispívajících k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména migrantů, žen, mladistvých pracovníků a pracovníků starších věkových skupin; způsoby ovlivňování postojů k bezpečnosti a ochraně zdraví (rozvoj informovanosti zejména prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, systém celoživotního vzdělávání, osvěta a propagace); sociální dialog - úloha kolektivních smluv jako regulačního mechanismu nákladů práce na úrovni podniků a odvětví i při transpozici evropského práva, kapacita sociálních partnerů z hlediska sociálního dialogu, úloha sociálních partnerů při formulování a následně uplatňování jednotlivých státních politik. 4. Rodina a vzdělání v evropském a globálním kontextu změny rodiny a rodinné chování, analýza faktorů ovlivňujících sňatečnost a porodnost, role veřejných politik; vliv vzdělání na ekonomické a sociální postavení; vztah vzdělávací politiky a politiky trhu práce; harmonizace rodiny a zaměstnání, změny v přípravě na povolání a přechodu ze školy do zaměstnání, profesní dráhy a celoživotní vzdělávání; role zaměstnavatelů a sociálních partnerů při harmonizaci rodiny a zaměstnání; mezigenerační vztahy a solidarita, vzájemná pomoc uvnitř rodin; dělba domácí práce a péče o děti, možnosti veřejných politik ovlivnit ji; chudoba a výchova dětí v sociálně znevýhodněném prostředí, vliv změn v hodnotové sféře na rodinné chování a profesní kariéry žen a mužů; celková role rodinné politiky v 21. století. 5. Nové formy vládnutí a česká sociální politika analýza a prognóza vývoje potenciálu ČR zapojit se do formování a realizace sociálních politik na úrovni EU (např. vliv organizační struktury a režimů řízení státní správy, úroveň zpracování a implementace strategických dokumentů řídicí praxe, rozsah kompetencí a dovedností řídících pracovníků na úrovni krajů a měst a představitelů komerčního a občanského sektoru v procesu přípravy a realizace těchto politik) v mezinárodním srovnání; prognózování vývoje v takových oblastech, jako jsou demografický vývoj, sociální aspekty globalizace a budoucí vazby mezi jednotlivými sociálními, ekonomickými a environmentálními subsystémy společnosti; 8

9 studium vzájemného ovlivňování evropského a českého sociálního modelu z hlediska ideově programového, institucionálního i sociálních efektů: vymezení oblastí, v nichž lze předpokládat shodu cílů i nástrojů a pozitivní vliv evropských politik na vývoj v ČR, a oblastí, v nichž ke shodě nedochází a kde může docházet k disharmonickému vývoji, případně napětí. Analýza jednotlivých oblastí bude vycházet ze znalosti širších souvislostí a budou při ní vymezeny i alternativní způsoby řešení; analýza možností a mezí uplatnění nových podob vládnutí v české sociální politice víceúrovňové vládnutí, síťování, pluralizace aktérů, strategické programování, řízení podle cílů atp. Zvláštní pozornost si zaslouží procesy implementace a hodnocení politik a veřejných programů; analýza procesu a jednotlivých fází uplatňování evropských sociálních agend prostřednictvím Otevřené metody koordinace (OMC) a nalezení efektivního způsobu jejího uplatňování v České republice. 9

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Renáta Halásková Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na strategii operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Předběžná témata připravované výzvy priority SSH. Výzvy priority SSH 2011. Témata pro velké projekty. Výzvy FP7-SSH-2012

Předběžná témata připravované výzvy priority SSH. Výzvy priority SSH 2011. Témata pro velké projekty. Výzvy FP7-SSH-2012 Předběžná témata připravované výzvy priority SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více