Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017"

Transkript

1 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit v obecné rovině hlavní tematické okruhy, na něž by se měl v střednědobém časovém horizontu (do roku 2015) zaměřit. Předpokládá se, že uvedené náměty budou dále rozpracovány v střednědobém plánu výzkumu VÚPSV, v. v. i., a VÚBP, v. v. i., a promítnuty do účelově orientovaného výzkumu formou jednotlivých výzkumných úkolů definovaných odbory MPSV v příštím období. Materiál se nezabývá základním výzkumem, z jehož výsledků však aplikovaný výzkum bude čerpat. Rolí aplikovaného výzkumu je tyto výsledky dále prohloubit a specifikovat, zejména s ohledem na vazbu k roli, možnostem, formám a účinkům sociálně-politických opatření v oblasti práce a sociálních věcí. Při zpracování tohoto podkladu autoři vycházeli z výsledků relativně široké a kvalifikované odborné diskuse k úkolům aplikovaného výzkumu, která je vedena v odborných kruzích, zejména ze Střednědobého programu výzkumu a vývoje v resortu MPSV pro roky z července 2007, jehož autory jsou V. Krebs a kol. (VŠE), z Cestovní mapy zadávání projektů výzkumu a vývoje v resortu MPSV, kterou ke stejnému datu zpracovali J. Jílková. a kol. (VŠE), a z pracovní verze materiálu Dlouhodobé základní směry výzkumu ve společensko-humanitní oblasti. Priority rozvoje české společnosti ve znění k , zpracované Oborovou komisí pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro vědu a výzkum. 1. Kontext a obecné potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí Dynamika změn české společnosti se po ekonomické a společenské transformaci (přechod k tržní demokracii, restrukturace ekonomiky, změna charakteru sociální diferenciace, proměny životního stylu a hodnot populace) nijak nezvolňuje. Ekonomické, ale zejména sociální změny jsou naopak akcelerovány dalšími procesy, např. globalizací, zapojením do evropských struktur a přechodem ke společnosti vědění. Veřejná politika (Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV) se musí vyrovnat s důsledky tlaků na konkurenceschopnost ekonomiky, dynamiku na trhu práce a v oblasti pracovních podmínek, se stárnutím populace, proměnami rodinného chování či rostoucí pracovní migrací. Reakce na tento vývoj bude vyžadovat multidisciplinární přístup a komplexní a koordinovaná řešení, vycházející z analýz kvalitních a průběžně aktualizovaných dat. Uplatňovaná politika musí vycházet z reflexe výsledků dosavadních sociálněpolitických řešení a průběžného vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření, a to jak z hlediska jejich sociálních dopadů (social impact assessment), tak i z hlediska ekonomických dopadů, udržitelnosti, efektivity správy a případně dalších hledisek (integrated impact assessment). Také zapojení České republiky do tvorby politik EU a implementace agend koordinovaných na úrovni EU vyžaduje posílení kapacit k získávání poznatků a hodnocení politik v oblasti práce a sociálních věcí. Probíhající společensko ekonomické změny vyvolávají ve společnosti napětí, které se přenáší i do oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Požadavky na flexibilitu trhu práce a konkurenceschopnost například vyžadují na jedné straně efektivní 1

2 investice do rozvoje lidských zdrojů (do vědy, vzdělávání prvotního i návazného, politiky zaměstnanosti, širokého spektra sociálních služeb), na straně druhé předpokládají i kontrolu růstu nákladů na pracovní sílu a zdanění práce, tj. kladou zřejmé limity růstu sociálních výdajů. Zvyšování konkurenceschopnosti v tržní soutěži zase vede k diferenciaci společnosti a spolu s oslabením instituce rodiny či migrací vyvolává riziko sociálního vyloučení, případně jeho přenos mezi generacemi. Eliminace takových rizik pak vyžaduje relativně komplexní a dlouhodobé, a proto i implementačně náročné strategie. Stárnutí společnosti pak má vliv na udržitelnost financování důchodového systému (v současné době téměř polovina sociálních výdajů) a podobný tlak způsobuje i v oblasti zdravotní a sociální péče. V důsledku zavádění nových technologií, pracovních postupů i organizace práce vznikají i nová rizika ohrožení zdraví při práci. Zmíněné tlaky vyvolávají potřebu reformy systému sociální politiky, zejména jeho financování, přitom je však třeba zachovat konsenzuálně definované sociální standardy, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení a současně dostatečně podpořeny rozvoj lidského kapitálu, kvality života a sociální soudržnost. Evropská unie formuluje cestu k překonání uvedených tenzí jako potřebu modernizace v oblasti sociální politiky a vzájemnou synergii strategie konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. Hledání takové cesty je však nesnadný úkol a i přes jisté společné principy takového řešení bude probíhat na úrovni národních států a v závislosti na jejich specifických vnitřních podmínkách. Právě důkladné prozkoumání možných sociálně-politických řešení - včetně jejich dopadů a modelování dopadů případných opatření - může vést k nalezení vhodných a účinných řešení, ekonomické výkonnosti a konkurenceschopností na jedné straně a rozvoji lidského a sociálního kapitálu, sociální ochrany, ochrany zdraví při práci a sociální soudržnosti na straně druhé. Potřeba aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí je vyvolávána rovněž postupnou proměnou systému veřejné správy ( vládnutí /governance). V poslední době se v praxi začíná prosazovat model vládnutí, který je mnohoúrovňový (zahrnuje evropskou, národní, regionální/lokální úroveň), při přípravě opatření využívá i nestátní (soukromý, ziskový i neziskový) sektor a stále více se v něm prosazuje horizontální síťování aktérů, a to na všech úrovních (roste přitom význam lokálních partnerství aktérů). Uplatňují se nové nástroje řízení a správy, mění se struktury a funkce veřejného sektoru a obsahy veřejných politik. Vzhledem k vyšší účasti občanů a odborníků na veřejném životě, rostoucí úloze médií a komunikace ve veřejném prostoru obecně je třeba se vedle definování oblastí, v nichž je třeba řízení a správu změnit, návrhů změn a ověřování jejich účinnosti v praxi vypořádat i s úkolem zvýšit legitimitu vládnutí jako takového. Zavádění nepřímých forem řízení ve veřejné správě bude proto vyžadovat analýzu dopadů jednotlivých opatření i procesu jejich implementace zúčastněnými stranami veřejného, neziskového i soukromého sektoru a různými úrovněmi řízení/správy. 2. Specifické požadavky kladené na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí Z dlouhodobého a komplexního, vnitřně rozporného charakteru problémů, které bude třeba -při respektování nutnosti kontinuity i inovativnosti přijímaných řešení (založené na evaluaci dosavadních řešení) a posunů ve způsobu řízení/správy a implementace opatření (multilevel governance) - v střednědobém časovém horizontu řešit (viz výše), vyplývají specifické požadavky na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí: 2

3 a) dlouhodobě a permanentně zkoumat klíčové otázky v řadě oblastí, přičemž bude využívána relativně stabilní, ale přitom kontinuálně rozvíjená metodika (příkladem může být monitorování/sledování procesů migrace, rizika chudoby a sociálního vyloučení, pracovních podmínek a rizik, predikce vzdělávacích potřeb, evaluace specifických opatření, jako jsou opatření v oblasti trhu práce atp.); b) syntetizovat poznatky získané v jednotlivých výzkumných úkolech, respektive dílčích oblastech s poznatky jednotlivých disciplín a uplatňovat syntetický, multidisciplinární přístup k průřezovým tématům, a to za využití poznatků základního výzkumu (například zkoumání otázky dlouhodobé fiskální udržitelnosti systému sociálního zabezpečení a sociálních služeb nebo formování koncepce účinné rodinné politiky, kultury bezpečnosti a řízení rizik atp.); c) reflektovat v aplikovaném výzkumu potřeby praxe (tedy brát ohled na záměry a výsledky postupně realizovaných opatření ve vazbě na celkový společenský kontext a řešené problémy), což by se mělo projevit nejen v tematickém zaměření, ale také v společné formulaci požadavků na výzkum (společně pracovníky v resortu práce a sociálních věcí s výzkumníky v aplikovaném výzkumu v této oblasti) a v asistenci výzkumníků při interpretaci výsledků výzkumu a jeho využití pro potřeby praxe. Při projektovém zadávání jednotlivých dílčích krátkodobých výzkumných úkolů mohou být výše zmíněné požadavky naplněny jen v malé míře. Prosazeny mohou být spíše dlouhodobou spoluprací MPSV s výzkumnými institucemi, které k tomu mají potřebné odborné zázemí. Za zvláště významné z hlediska aplikovaného výzkumu jsou v současné době považovány tyto skutečnosti: - propojení základního a aplikovaného výzkumu: dlouhodobá pozornost je věnována zjištěním základního výzkumu a jejich uvedení do kontextu sociálně politických a ekonomických opatření; - spolupráce se zadavateli (MPSV a jeho odbory) při formulaci úkolů pro aplikovaný výzkum (podle názorů odborníků je evidentním deficitem naší decizní sféry omezená schopnost formulovat zadání pro základní i aplikovaný výzkum a využívat jejich zjištění). Tento aspekt může být za zastávajícího stavu veřejně politické sféry naprosto klíčový. V současné situaci však většina resortů nemá dostatečné povědomí o tom, jaké druhy výzkumu jsou běžně aplikovány v zemích praktikující moderní formy přípravy regulace a vládnutí obecně. Většina resortů neumí svou poptávku po AVaV dostatečně dobře artikulovat. Proto všechny prioritní oblasti, ale především oblast (v), zahrnuje i takové výstupy AV, které přispějí k lepšímu chápání užití a role výsledků AVaV při tzv. evidence based tvorbě regulace. Část potenciálních uživatelů AVaV SHV se nachází v neziskovém sektoru, který se zabývá sociální problematikou kterou z různých důvodů neřeší stát a dále různé demografické skupiny obyvatel, jejichž zájem na AVaV nezprostředkovává žádný resort (Dlouhodobé, 2008: 3); - přímý vliv MPSV a jeho odborů (prostřednictvím Rady výzkumných ústavů jím zřizovaných a ve spolupráci s jejich vědeckými radami) na tematický plán výzkumu výzkumných institucí v resortu práce a sociálních věcí; - dopracování zjištění, získaných aplikovaným výzkumem, do úrovně doporučení či metodik, neustálá reflexe případného uplatnění výsledků výzkumu v praxi; - dlouhodobé zaměření na významná témata řešená resortem práce a sociálních věcí; 3

4 - zajištění výměny informací a know-how formou workshopů a seminářů, proškolení pracovníků MPSV v aktuálních otázkách řešených sociální politikou; - dlouhodobé sledování opatření uplatňovaných v jednotlivých oblastech sociální politiky v zemích EU a zpracování komparativních studií s cílem identifikovat specifiku problémů sociálně politických opatření v České republice. Pro decizní sféru jsou přínosem zejména komparativní studie zaměřené na problémy a specifika ČR ve vztahu k ostatním zemím EU, stejně jako komparativní studie přijímaných opatření v různých oblastech sociální politiky; - průběžné a dlouhodobé sledování veřejně politických agend a výzkumných studií OECD a EC k specifickým otázkám sociální politiky a jejich využití k identifikaci pozice České republiky, jejích specifických problémů a možností jejich řešení. Z tohoto důvodu je třeba dlouhodobě monitorovat výstupy EUROSTATU a analýzy a hodnocení předkládané Evropskou komisí v specifických oblastech (Lisabonská strategie, Evropská strategie zaměstnanosti, Strategie sociální ochrany a sociálního začleňování atd.) a dopracovávat národní, případně i regionální indikátory pro sledování rozvoje v zmíněných oblastech; - dlouhodobé monitorování zaměření a účinnosti opatření sociální politiky v řadě oblastí s využitím jak standardně shromažďovaných administrativních dat, tak i dat ze specifických periodických šetření ČSÚ (databáze příjemců dávek SSP, hmotné nouze, data ze systému OKpráce), která jsou shromažďována za účelem evidence vynaložených finančních prostředků, aniž by byla využita k hodnocení efektivnosti opatření v těchto oblastech. V tomto směru byly provedeny určité analýzy a navrženy metodické kroky, které by umožnily tyto databáze využívat ke zhodnocení stavu v dané oblasti a k formulaci efektivních opatření. 3. Hlavní tematické okruhy aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí V delším časovém horizontu bude celkový rozvoj české společnosti ovlivňován vývojem ve dvou oblastech, jimiž jsou reprodukce a rozvoj lidského potenciálu a řízení a správa. Na ty by se měl tematicky zaměřit aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí Reprodukce a rozvoj lidského potenciálu Reprodukce a rozvoj lidského potenciálu jsou jedním z klíčových faktorů úspěšného vývoje jakékoliv společnosti. Je proto třeba zkoumat trendy v porodnosti, úmrtnosti, pracovní nemocnosti, pracovní úrazovosti a migraci, utvářející strukturu české populace (věkovou, etnickou, vzdělanostní atd.), která ovlivňuje fungování společnosti a předurčuje možnosti její budoucí existence. Lidský potenciál (kvantita, kvalita a struktura) ovlivňuje trh práce, dynamiku vývoje ekonomiky a strukturu investic, stav veřejných financí, zdravotnictví, veřejných sociálních služeb i chování voličů. Proto je nutné zkoumat, jak se v současné české společnosti lidský potenciál vytváří, jaké faktory ho ovlivňují, jaké jsou důsledky jeho reprodukce či jaké jsou podmínky a mechanismy rozvoje jeho kvalit. Potřebné je také zjistit, jak a s jakými výsledky různé veřejné politiky (především politika trhu práce, sociální, rodinná, vzdělávací, migrační, zdravotní a důchodová) ovlivňují podmínky reprodukce a rozvoje lidského potenciálu, a to z hlediska kvantity, kvality a struktury. 4

5 Půjde například o identifikaci faktorů ovlivňujících reprodukční strategie mladé české populace, umožňujících úspěšnou harmonizaci rodiny a zaměstnání, ovlivňujících integraci imigrantů do české společnosti a identifikaci rizik spojených s otevřeností české společnosti vůči imigračním vlnám, o identifikaci rizik sociálního vyčleňování, možných důsledků stárnutí obyvatelstva, identifikaci vlivu změn pracovních podmínek a rizik identifikaci faktorů bránících a naopak napomáhajících rozvoji celoživotního vzdělávání. Souběžně s hodnocenými faktory a riziky je třeba sledovat specifickou roli aktuálních veřejných politik ve všech oblastech a možnosti jejich zlepšení. K rozvoji konkurenceschopnosti české společnosti přispívají zejména kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla, pružné institucionální prostředí, prostupný a nediskriminující vzdělávací systém a sociálně soudržné prostředí omezující sociální vyloučení. To vše je předpokladem dosažení vysoké úrovně zaměstnatelnosti lidských zdrojů a jejich plného a efektivního zapojení na trhu práce. Aplikovaný výzkum by se měl zaměřit na to, nakolik se daří uvedené kvality lidských zdrojů a institucionálního prostředí dosahovat. Může jít například o takové projekty, jako je model sloužící k předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce, nebo o hodnocení efektů politik zaměstnanosti, dopadů změn právních předpisů na bezpečnost práce atd Řízení a správa Návrhy na uplatnění nových forem vládnutí, přizpůsobení politického systému a veřejné správy aktuálním a budoucím potřebám české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace by měly vycházet z analýz a ověřování nových způsobů vládnutí/governance. Aplikovaný výzkum se proto zaměří na výzkum konkrétních procesů vládnutí, formování práva, politického systému, veřejné správy a mechanismů tvorby a uplatnění veřejných politik v ČR. Na základě takto zjištěných skutečností pak může formulovat konkrétní návody a postupy optimalizace těchto procesů v oblasti práce a sociálních věcí, a to včetně specifických nástrojů řízení, formování a realizace společných politik EU. Přínosem může být jak dlouhodobý pozitivní multiplikační efekt přenosu poznatků do řídicí praxe, tak otevření nových rozvojových možností i případné rozpočtové úspory Hlavní témata výzkumu 1. Integrace ČR do evropských a globálních struktur v kontextu změn skladby společnosti, rozvoje lidského potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky: a) kontext konkurenceschopnosti a rozvoje lidského potenciálu dopady vstupu do EU na trh práce, zpružňování trhu práce; důsledky implementace společných politik na trh práce a sociální situaci; příspěvek veřejných politik k naplňování cílů Lisabonské strategie; příspěvek sociální politiky k rozvoji lidského kapitálu a konkurenceschopnosti celkový a ve specifických oblastech, jako je vzdělávání prvotní a návazné, trh práce, regionální politika, sociální služby, bytová politika; socio ekonomické dopady pracovních rizik; b) kontext změn skladby společnosti a její integrace 5

6 analýza významu různých faktorů pro změny společenské struktury; změny v příjmovém rozložení a jejich determinanty, vliv zdanění energií a ekologické daňové reformy na životní náklady domácností, dopady sektorových politik a regulací souvisejících vstupem ČR do EU na domácnosti; dopady deregulace nájemného na nízkopříjmové skupiny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením, dopady na geografickou mobilitu pracovní síly, zmírnění sociálních dopadů deregulace prostřednictvím dávkového systému; příspěvek různých oblastí sociální politiky (včetně agendy sociálního začleňování) k zmírnění chudoby a sociálního vyloučení, snížení sociálních napětí a k posilování sociální soudržnosti; změny sociální struktury v důsledku imigrace, problematika sociální integrace imigrantů; tvorba komplexního monitorovacího systému migrace a integrace cizinců zahrnující jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele (demografické charakteristiky, informace o migraci do ČR, vzdělání, kvalifikace a schopnosti, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti, vztahy cizince s členy majoritní společnosti), imigrační politika; analýza dopadů nových forem práce, technologií a nových rizik na kvalitu pracovního života; modernizace sociálních a zdravotních služeb v celoevropském kontextu včetně jejich příspěvku ke zvyšování zaměstnanosti a s ohledem na posilování sociální soudržnosti a stability regionů, institucionální změny při poskytování těchto forem veřejných služeb v zájmu jejich pružnější reakce a větší předvídavosti v jednotlivých regionech; reforma sociálních služeb z pohledu optimalizace jejich územní struktury (centrální vs. lokální zabezpečování, resp. produkce) a způsobu poskytování (soukromý vs. veřejný sektor, hybridní formy např. PPP), řešení kvalitativních a kvantitativních standardů poskytovaných sociálních služeb, otázky zdravotně postižených osob; udržitelnost a sladění sociálních, ekonomických a environmentálních cílů a jejich vazby na evropské politiky, např. v oblasti regionálního rozvoje, vazeb na energetickou stabilitu a na sociální a ekonomické dopady evropských politik. 2. Sociálně ekonomické dopady stárnutí populace v evropském a globálním kontextu a reforma důchodového systému stárnutí populace a související změny ekonomického prostředí (kvantitativní a kvalitativní změny v poptávce po zboží a službách a odpovídající restrukturalizace sektorů, utváření mezd a nákladů práce jako zdroje koupěschopné poptávky a financování sociálního a zdravotního systému, motivace k ekonomické aktivitě pracovníků do 30 let věku, flexibilita pracovníků nad 50 let věku, systém celoživotního vzdělávání); dopady stárnutí populace na sociální a zdravotní systémy z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje (finanční udržitelnost systémů, dopady reforem sociálních systémů na míru chudoby a přerozdělování, interakce navrhovaných změn s daňovým a dávkovým systémem a jejich dopady na trh práce, vazba navrhovaných změn na podporu aktivního stáří); reforma důchodového systému jako součást udržitelných veřejných financí, mezinárodní komparace různých přístupů a příklady dobré praxe, analýza 6

7 užitků a nákladů souvisejících se zavedením druhého a třetího důchodového pilíře, analýza mezigenerační solidarity a podílu generací na financování důchodového systému; dopady stárnutí populace na funkce rodiny - změny sociálně ekonomických funkcí rodiny, smysluplnost řešení dopadů stárnutí populace prostřednictvím propopulačních a promigračních politik, populační politiky a promigrační politiky zemí EU. 3. Pracovní trh v kontextu odstranění bariér mobility a Evropské strategie zaměstnanosti, genderová rovnost a sociální dialog analýza faktorů ovlivňujících nezaměstnanost, zejména faktorů, které nejvíce přispívají k chronické nezaměstnanosti, a návrhy na omezení jejich vlivu včetně návrhů opatření k omezení nelegální práce; analýza dopadu systému sociálních dávek a daňově-pojistného systému na zaměstnanost (včetně analýzy specifických příjmových a věkových skupin a rodinných statusů); analýza zaměstnanosti v rodinách s dětmi a návrhy opatření k jejímu zvýšení včetně zajištění principu rovnosti ve společenském uplatnění a v odměňování; utváření ceny práce (nákladů práce), sjednocování národních cenových hladin vč. mzdových; vzdělání a jeho vztah k flexibilitě na trhu práce, problémy a identifikace možných opatření ve všech segmentech trhu práce, a to z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska; analýza a sběr dat o vývoji a dopadech legislativních změn, měření rozsahu genderové nerovnosti v přístupu k různým typům škol, načasování vzniku genderových platových rozdílů v průběhu kariéry a vliv mateřství, identifikace skupin pracujících vystavených největší genderové nerovnosti, nepřímé testování genderové diskriminace na základě propojení dat o mzdách s údaji o ekonomické úspěšnosti firem; vztahy mezi vzdělávacím systémem a trhem práce, účinnost přípravy na budoucí povolání, zapojení dospělých do rekvalifikačních kursů a dalšího vzdělávání dospělých, získání dat o vazbě vzdělávacího systému a trhu práce, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou (profesní a teritoriální) po jednotlivých typech, oborech a úrovních vzdělání, kariérní determinace; hodnocení dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) - kvantifikované odhady dopadů programů APZ na klíčové cílové ukazatele; právní instituty evropského a českého trhu práce (přibližování institucionálního rámce českého a evropského trhu práce, ochrana evropského trhu práce v českých podmínkách); motivace pracovníků k migraci v rámci EU, aplikace a rozvoj principů Evropského výzkumného prostoru (ERA), české systémy v Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a Center mobility výzkumných pracovníků (ERA MORE), konvergence vzdělávacích systémů; zvyšování kultury bezpečnosti, prevence rizik, negativních jevů na pracovištích (úrazy, násilí, neúměrná psychická zátěž) a zlepšování celkové kvality pracovního života (včetně monitorování a pravidelných šetření); 7

8 postavení zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a nové formy organizace a způsoby práce, profesní rozvoj, sladění pracovního a mimopracovního života; aktéři ovlivňující pracovní prostředí, zvyšování kvality řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na všech úrovních, ekonomické aspekty (efektivnost opatření, náklady a ztráty z titulu pracovních úrazů, nemocí z povolání); vývoj a ověření vhodných způsobů organizace práce včetně vytváření pracovních podmínek přispívajících k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména migrantů, žen, mladistvých pracovníků a pracovníků starších věkových skupin; způsoby ovlivňování postojů k bezpečnosti a ochraně zdraví (rozvoj informovanosti zejména prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, systém celoživotního vzdělávání, osvěta a propagace); sociální dialog - úloha kolektivních smluv jako regulačního mechanismu nákladů práce na úrovni podniků a odvětví i při transpozici evropského práva, kapacita sociálních partnerů z hlediska sociálního dialogu, úloha sociálních partnerů při formulování a následně uplatňování jednotlivých státních politik. 4. Rodina a vzdělání v evropském a globálním kontextu změny rodiny a rodinné chování, analýza faktorů ovlivňujících sňatečnost a porodnost, role veřejných politik; vliv vzdělání na ekonomické a sociální postavení; vztah vzdělávací politiky a politiky trhu práce; harmonizace rodiny a zaměstnání, změny v přípravě na povolání a přechodu ze školy do zaměstnání, profesní dráhy a celoživotní vzdělávání; role zaměstnavatelů a sociálních partnerů při harmonizaci rodiny a zaměstnání; mezigenerační vztahy a solidarita, vzájemná pomoc uvnitř rodin; dělba domácí práce a péče o děti, možnosti veřejných politik ovlivnit ji; chudoba a výchova dětí v sociálně znevýhodněném prostředí, vliv změn v hodnotové sféře na rodinné chování a profesní kariéry žen a mužů; celková role rodinné politiky v 21. století. 5. Nové formy vládnutí a česká sociální politika analýza a prognóza vývoje potenciálu ČR zapojit se do formování a realizace sociálních politik na úrovni EU (např. vliv organizační struktury a režimů řízení státní správy, úroveň zpracování a implementace strategických dokumentů řídicí praxe, rozsah kompetencí a dovedností řídících pracovníků na úrovni krajů a měst a představitelů komerčního a občanského sektoru v procesu přípravy a realizace těchto politik) v mezinárodním srovnání; prognózování vývoje v takových oblastech, jako jsou demografický vývoj, sociální aspekty globalizace a budoucí vazby mezi jednotlivými sociálními, ekonomickými a environmentálními subsystémy společnosti; 8

9 studium vzájemného ovlivňování evropského a českého sociálního modelu z hlediska ideově programového, institucionálního i sociálních efektů: vymezení oblastí, v nichž lze předpokládat shodu cílů i nástrojů a pozitivní vliv evropských politik na vývoj v ČR, a oblastí, v nichž ke shodě nedochází a kde může docházet k disharmonickému vývoji, případně napětí. Analýza jednotlivých oblastí bude vycházet ze znalosti širších souvislostí a budou při ní vymezeny i alternativní způsoby řešení; analýza možností a mezí uplatnění nových podob vládnutí v české sociální politice víceúrovňové vládnutí, síťování, pluralizace aktérů, strategické programování, řízení podle cílů atp. Zvláštní pozornost si zaslouží procesy implementace a hodnocení politik a veřejných programů; analýza procesu a jednotlivých fází uplatňování evropských sociálních agend prostřednictvím Otevřené metody koordinace (OMC) a nalezení efektivního způsobu jejího uplatňování v České republice. 9

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více