7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech"

Transkript

1 SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z rozdílu pohledávek za pojistníky v hrubé výši a odhadu částky, kterou pojišťovna neobdrží. Hrubá výše pohledávek za pojistníky (po lhůtě splatnosti) je každoročně testována na snížení hodnoty. 122 Pokud je zpětně získatelná hodnota pohledávek z pojistného nižší než její účetní hodnota, pojišťovna vykáže snížení hodnoty pohledávek v rozvaze oproti výsledku hospodaření běžného roku. Pojišťovny vytvářejí opravné položky k celé výši nesplacených pohledávek. Dočasné snížení hodnoty pohledávek se v účetních výkazech zachytí nepřímo tvorbou opravných položek k pohledávkám za pojistníky, trvalé snížení hodnoty pohledávek se zachytí přímým odpisem pohledávky. Pohledávky za pojistníky, kteří jsou v prodlení s úhradou předepsaného pojistného, prochází upomínkovým procesem. Tyto procesy bývají v pojišťovnách nastaveny v systému automaticky. 123 Při vzniku pojistné události u pojistné smlouvy, která nebyla ze strany klienta uhrazena, má pojišťovna právo k započtení s pojistným plněním. 124 Posouzení snížení hodnoty pohledávek se provádí jednou ročně k rozvahovému dni (den sestavení účetní závěrky) na základě analýzy věkové struktury pohledávek a zohlednění všech dosavadních zkušeností s návratností pohledávek (vývoj stornokvót, vliv nestálců, apod.) Pojišťovny pro svou vlastní potřebu sledují vývoj pohledávek a dobu obratu pohledávek nejčastěji podle jednotlivých druhů pojištění. Pojišťovny zpětně posuzují kontrolu dostatečnosti vytvořených opravných položek interním auditorem společnosti. Jednou z možností jak provádět tuto kontrolu je ověření predikce finančních toků založené na bázi inkasovaného pojistného či na bázi dosud nezaplacených pohledávek. Metoda hodnocení na bázi inkasovaného pojistného se vypočítá jako netto hodnota pohledávek k předcházejícího účetního Snížení hodnoty pohledávek Upomínkový proces Hodnocení dostatečnosti opravných položek 122 IFRS řeší problematiku snížení hodnoty v IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování jako impairment. 123 S výjimkou u pojištění průmyslových rizik. 124 Neplatí v případě povinného ručení. 163

2 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR období (200X-1) minus čisté inkaso pojistného běžného roku. Tento postup názorně ukazuje tabulka č. 23. Tab. 23 Hodnocení peněžních toků na bázi inka so vaného pojistného Netto hodnota pohledávek k X-1 Čisté inkaso pojistného k těmto pohledávkám v roce 200X = dostatečnost či nedostatečnost opravných položek k X-1 Druhou možností je hodnocení na bázi dosud nezaplacených pohledávek. Metoda se využívá v případě, kdy pojišťovna nemá informace o čistém inkasu pojistného. Dostatečnost opravných položek se zjistí jako pohledávky (starší než jeden rok) zjištěné k běžného roku plus odpis pohledávek v průběhu běžného roku minus opravné položky vytvořené k předcházejícího účetního období. Způsob výpočtu naznačuje tabulka č. 24. Tab. 24 Hodnocení peněžních toků na bázi dosud nesplacených pohledávek Pohledávky k X starší než 1 rok + Odpis pohledávek v průběhu roku 200X Opravné položky vytvořené k x-1 = dostatečnost či nedostatečnost opravných položek k X-1 PŘÍKLAD 7.13 Pojišťovna XY: Kč Pohledávky za pojistníky k X Opravná položka k pohledávkám k X Inkaso pohledávek v průběhu roku 200X Odpis pohledávek v průběhu roku 200X 300 Pohledávky k X starší než 1 rok

3 SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO Byly opravné položky v pojišťovně XY k X-1 v dostatečné výši? Řešení: Metody hodnocení dostatečnosti opravných položek na bázi inkasovaného pojistného na bázi dosud nesplacených pohledávek Netto pohledávky (200X-1) Pohledávky k X starší než 1 rok 700 Čisté inkaso 200X Odpis pohledávek (200X) 300 Opravné položky (200X-1) 800 Nedostatečnost O. P. ve výši 200 Nedostatečnost O. P. ve výši 200 Opravné položky byly vytvořeny k X-1 ve výši 800 Kč. Na základě kontroly interního auditu bylo zjištěno, že měly být vytvořeny ve výši = = Kč. 7.5 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy Pojišťovně ve spojitosti s uzavíráním pojistných smluv nabíhají jednak přímé náklady, jejichž objem se mění v závislosti na nově uzavřených smlouvách či které vznikají v souvislosti s obnovou již existujících smluv, jednak náklady nepřímé. Mezi přímé náklady patří náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv. Jedná se o získatelské náklady, tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistných smluv; náklady na znalecké posudky při sjednávání pojistných smluv, náklady na lékařské prohlídky, náklady na vyhotovení a založení spisu a odměny zaměstnancům vázané na výsledek prodeje. Vedle přímých nákladů vznikají ještě tzv. nepřímé náklady související s pořízením pojistných smluv a náklady na správní režii. V případě nepřímých nákladů se jedná například o náklady související s určitým druhem pojištění či obchodem jako např. produktová reklama a propagace. Do nákladů na správní režii je možné zahrnout základní mzdu zaměstnanců obchodu, provize za obnovování pojistných smluv, náklady spojené s inkasem pojistného, náklady spojené se správou pojistného kmene, náklady spojené se zpracováním návrhů pojistek a smluv, návrhy na výpočet a zpracování Přímé náklady Nepřímé náklady 165

4 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR Rozvrhování režií mezi Ž/ NŽ pojištěním bonusů, náklady na zpracování údajů přijatých a postoupených zajištění 125 apod. U pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy bývá primární účtování na účet 511 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy, poté se provádí rozvrhování nákladů z neživotního pojištění, tj. z účtu 511 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a na životní pojištění, tj. účet 532 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy. V případě, že nelze některý z účelově členěných nákladů jednoznačně přiřadit k technickému účtu neživotního a životního pojištění a netechnického účtu, účtuje se o takovém nákladu primárně na účtu 558 a z tohoto účtu se následně rozvrhuje 126 na příslušný technický účet (512/533 Správní režie). Tímto způsobem však nelze převádět daně a poplatky a ostatní netechnické náklady, které nesouvisí s pojištěním a zajištěním. Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví Provize Druhy provizí ve vztahu ke klientovi Zprostředkovatelé 127 jsou spojovacím článkem mezi pojišťovnami a klienty. Za uzavření pojistné smlouvy, kterou pojišťovna převezme do svého pojistného kmene, náleží zprostředkovateli (pojišťovacímu makléři 128 či agentovi 129 ) provize. Zprostředkovatel má z uzavřeného obchodu nárok na provizi získatelskou, případně provizi obnovovací a udržovací. Získatelská provize (Commission) se poskytuje zprostředkovateli za sjednání pojištění a představuje pro pojišťovnu přímý pořizovací náklad na pojistné smlouvy. Obnovovací provize představuje provizi za obnovení již stávající pojistné smlouvy; v naší účetní 125 Neobsahují odpisy hmotného a nehmotného majetku, ztráty z prodeje a vyřazení majetku. 126 Podle předem stanovených koeficientů pojistných matematiků. 127 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 128 Pojišťovacím makléřem je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy (tj. pojistníkem). 129 Pojišťovacím agentem je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou. 166

5 SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO legislativě je vykazována jako administrativní náklad. Podle směrnice Evropské unie č. 92/2002 ES může být obnovovací provize vykazována variantně buď jako pořizovací náklad na pojistnou smlouvu či jako administrativní náklad. Udržovací provize je provize za správu pojistného kmene, kterou získává zprostředkovatel za následnou péči o klienty. Vyplácí se od 2. roku trvání pojištění a další každý rok od počátku pojištění. Nárok na ni vzniká v případě, že všechny předpisy pojistného jsou pravidelně hrazeny. Udržovací provize je administrativním nákladem pojišťovny. Sazby provizí se odvíjí od druhu činnosti životního či neživotního pojištění, druhu produktu a typu získatele. Pro pojišťovnu představuje provize pojistně technický náklad, který se zachycuje na vrub technických účtů neživotního či životního pojištění a ve prospěch účtu závazků vůči zprostředkovatelům. V jakém okamžiku má být provize zachycena v účetnictví pojišťoven? Z hlediska věcného přiřazování nákladů k výnosům by tímto okamžikem měl být okamžik uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovně vzniká pojistně technický výnos (předepsané hrubé pojistné) a tudíž v tomto období by měla být zachycena i získatelská provize jako pojistně technický náklad a současně jako závazek vůči zprostředkovateli. K výplatě získatelské provize však může dojít až v okamžiku úhrady předepsaného hrubého pojistného. 130 V praxi je často zprostředkovatelská provize do účetnictví zachycena až v okamžiku úhrady předepsaného hrubého pojistného. Výhoda této metody se projeví právě v případech neplacení pojistného, kdy není důvod přistupovat ke stornování předepsaného nároku na provizi. Nevýhoda této varianty, při níž by docházelo ke zkreslení výsledku hospodaření v měsících, kdy je v účetnictví zachycena pohledávka za pojistníkem a výnos z předepsaného hrubého pojistného a ze zákona se čeká na úhradu pojistného (posun může být i 2 měsíce) a kdy by pojišťovna vykazovala vyšší výsledek hospodaření z uzavřených obchodů 131, je odstraněna stanovením odhadu výše provizí a jejich zaúčtováním vzhledem k nesplacenému pojistnému k datu účetní Okamžik vykázání provizí v účetnictví 130 Jinak by se dala tato činnost lehce zneužít. Zprostředkovatel by uzavřel řadu pojistných smluv, vyinkasoval provizi, ale nikdo by smlouvy neuhradil a pojišťovna by velice obtížně vymáhala proplacené provize zpět. 131 Provize může činit u některých uzavřených obchodů 50 % a více z předepsaného hrubého pojistného. 167

6 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR závěrky (na vrub pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v životním a neživotním pojištění a ve prospěch dohadné položky pasivní). PŘÍKLAD 7.14 Op. Text Částka MD D 1 Předpis pojistného od X do X /621 2 Úhrada předpisu na běžný účet Vznik nároku na výplatu provize zprostředkovateli / Výplata provize Účtování 301 Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky 601/621 Předepsané hrubé pojistné 1) ) ) Běžný účet 511/532 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 332 Závazky vůči zprostředkovatelům 2) ) ) ) ) 6000 Analytická evidence provizí se vede např. v členění k právním subjektům, jednatelům, makléřům, důvěrníkům, obchodním zástupcům, či uzavírání smluv u přepážky Časové rozlišení přímých pořizovacích nákladů Neživotní pojištění V souladu s akruálním principem dochází v neživotním pojištění k časovému rozlišení přírůstkových pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy. V neživotním pojištění se výše časově rozlišených přímých pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy vypočítá ze základu, který je slučitelný se základem používaným pro nezasloužené pojistné, neboli pořizovací náklady se časově rozlišují ve 168

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více