1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik"

Transkript

1 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých typů finančního rizika vychází ze strategie řízení finančního rizika a z investiční strategie, které schvaluje představenstvo Banky jako závazné vnitřní předpisy. Tyto dokumenty rozpracovávají základní zásady Dlouhodobé strategie rozvoje ČMZRB v části finanční strategie a řízení rizik schvalované akcionáři Banky na valné hromadě. Prováděcí vnitřní předpisy pro řízení jednotlivých typů rizik schvaluje Generální ředitel. 1.1 Strategie a postupy řízení úvěrového rizika Cílem procesu řízení úvěrového rizika je efektivním způsobem zajistit identifikaci úvěrových rizik, které Banka při své činnosti podstupuje, měření jejich výše, analyzování jejich stavu a vývoje, přijímání opatření k dlouhodobé optimalizaci finančních rizik a výnosů z činností Banky Systém řízení úvěrového rizika a) Všeobecné zásady fungování systému řízení úvěrového rizika Systém řízení finančních rizik respektuje tyto zásady: Identifikuje a kvantifikuje budoucí či již existující úvěrová rizika. Stanovuje soustavu limitů pro úvěrová rizika, která musí odpovídat kapitálovým a finančním možnostem Banky. Zabezpečuje soustavnost řízení úvěrových rizik. Umožňuje zpětnou rekonstruovatelnost procesů řízení úvěrových rizik. Stanovuje metody pro řízení úvěrového rizika a zajišťuje úplnost pokrytí metodikou řízení všech typů úvěrových rizik. Provádí stresové testování pro posouzení vlivu nepříznivých tržních podmínek na banku při zohlednění její rizikové charakteristiky. Stanovuje základní požadavky na organizační strukturu Banky z hlediska řízení úvěrových rizik, včetně stanovení pravomocí, odpovědností a toku informací. Zabezpečuje oddělení procesu řízení úvěrových rizik od obchodních činností. Důsledně dodržuje princip čtyř očí v klíčových oblastech procesu řízení úvěrových rizik. Zajišťuje trvalou zpětnou vazbu fungování systému řízení úvěrových rizik ve vazbě na vnitřní kontrolní systém. Pravidelně vyhodnocuje účinnost systému řízení úvěrových rizik a jeho adekvátnost z hlediska vnějších a vnitřních změn. Schvaluje vnitřní předpisy pro oblast řízení úvěrových rizik Výborem pro řízení aktiv a pasiv nebo představenstvem Banky. Uplatňuje definované zásady a principy optimalizace výše podstupovaných úvěrových rizik a stanovuje jejich přijatelnou míru. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ , registrace v OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1329, bankovní spojení: /4300

2 b) Organizace procesu řízení úvěrového rizika V procesu řízení úvěrového rizika jsou zapojeny následující orgány a útvary Banky: Představenstvo banky schvaluje základní zásady postupů Banky k řízení úvěrového rizika, a zprávy o řízení rizik předkládané Odborem řízení rizik. Součástí těchto zpráv je monitoring nastavených limitů rizikových angažovaností. Dále představenstvo schvaluje rozhodovací pravomoci pro obchody Úseku řízení obchodů. Výbor pro řízení aktiv a pasiv se dle vnitřních předpisů Banky skládá minimálně z 9 členů. Členy výboru jsou všichni členové představenstva. Další členy z řad zaměstnanců Banky jmenuje a odvolává svým příkazem Generální ředitel. Předsedou výboru je Generální ředitel. Výbor pro řízení aktiv a pasiv schvaluje vnitřní předpisy pro oblast řízení úvěrového rizika. Výbor pro řízení aktiv a pasiv dále schvaluje úvěrové analýzy připravované jako zpětné testování nastavení systému výběru a zajištění úvěrových a záručních obchodů a výše vytvořených opravných položek a rezerv. Úvěrový výbor se skládá minimálně ze 4 členů, které na návrh Vrchního ředitele ekonomického úseku jmenuje a odvolává svým příkazem Generální ředitel. Předsedou úvěrového výboru je člen představenstva a Vrchní ředitel úseku ekonomického, dalšími členy úvěrového výboru jsou zaměstnanci Odboru řízení rizik. V oblasti obchodů na finančních trzích úvěrový výbor primárně projednává a následně schvaluje (případně ruší, zamítá, formuluje požadavky na přepracování či doplnění) limity úvěrové angažovanosti na emitenty, protistrany, ekonomicky spjaté skupiny, a dále také zařazení protistrany, emitenta cenného papíru do příslušných rizikových kategorií. Úvěrový výbor dále projednává návrhy na poskytnutí úvěru nebo záruky, které dle vnitřních předpisů Banky spadají do pravomoci tohoto výboru. Úvěrový výbor na základě návrhu na poskytnutí úvěru nebo záruky a předložených podkladů a stanoviska vedoucího Oddělení pro řízení úvěrového rizika rozhoduje o limitu na navrhovaný obchod a rizikové kategorii. V kompetenci úvěrového výboru je rovněž povolování výjimek týkajících se předpisů a metodických postupů v gesci ředitele Odboru řízení rizik v případech, kdy o to ředitel Odboru řízení rizik požádá. Tento výbor také schvaluje analýzy portfolia záruk a úvěrů s úvěrovým rizikem. Odbor řízení rizik zpracovává měsíčně zprávu o řízení rizik, provádí měření úvěrového rizika pro příslušné produkty Banky, prověřuje relevantnost nastavení vstupů a výstupů modelování mimoekonomického hodnocení klienta, včetně vnitřních algoritmů jeho fungování, a syntézy ekonomického hodnocení klienta a mimoekonomického hodnocení klienta používaných pro hodnocení míry úvěrového rizika. Odbor řízení rizik je dále zodpovědný za správnou rizikovou klasifikaci klienta, nastavení příslušných úvěrových limitů a oceňování zajišťovacích instrumentů. Odbor právní a vymáhání pohledávek spravuje pohledávky Banky vůči rizikovým klientům a vymáhá pohledávky po lhůtě splatnosti a stanovuje metodiku zřizování a využívání zajišťovacích instrumentů. Odbor back office schvaluje uvolňování poskytovaných prostředků (čerpání úvěrů). Samostatné oddělení vnitřního auditu v souladu se statutem nezávisle ověřuje rizika vyplývající z 2/15

3 činností Banky a hodnotí je. Je organizačně podřízený Generálnímu řediteli. Vedoucí samostatného oddělení vnitřního auditu je jmenován představenstvem Banky, odvolán může být představenstvem Banky po předchozím souhlasu dozorčí rady. Odbor statistiky a zpracovávání informací je zodpovědný za oblast výkaznictví, za zpracování účetní závěrky a komunikaci s Českou národní bankou. Dále spolupracuje s Odborem účetnictví a metodiky na přípravě vstupních dat pro analýzy zpracovávané Odborem řízení rizik. Odbor statistiky a zpracovávání informací je rovněž zodpovědný za správný výpočet rezerv a opravných položek dle stanovených postupů a parametrů. c) Zásady provádění obchodů z pohledu rizik Banka může uzavírat pouze obchody na kapitálovém a mezibankovním trhu (aktivní obchody Odboru treasury) s předem schválenými produkty, se schválenými protistranami a v rámci schválených limitů. Dále je Banka oprávněna uzavírat úvěrové obchody, které spadají do některé z předem vymezených programů podpor. Poskytnutí jakéhokoliv typu úvěru či záruky je vázáno na splnění programových podmínek a bonitě klienta. V případě, že se jedná o úvěr či záruku poskytnutou v rámci programu, který vyžaduje zajištění, je poskytnutí rovněž podmíněno schválením příslušného zajištění navrhovaného klientem. Banka používá pro vyhodnocování bonity klienta systém hodnocení a sledování klienta. Tento systém má dvě části: systém ekonomického hodnocení klienta a systém mimoekonomického hodnocení klienta. Banka tento systém vytvořila ve spolupráci s externím dodavatelem. Systém umožňuje stanovit rizikovou klasifikaci klienta. Na základě rizikové klasifikace Banka rozhoduje, zda daný úvěr může být poskytnut. Výsledná klasifikace je syntézou ekonomického a mimoekonomického hodnocení. Úvěrový analytik je oprávněn na základě svého subjektivního posouzení upravit výslednou rizikovou klasifikaci klienta avšak maximálně o jeden stupeň. Výsledná riziková klasifikace je následně revidována Úvěrovým výborem, pokud případ spadá do jeho kompetence nebo je kontrolován v rámci systému následných kontrol Techniky snižování rizika, strategie a procesy sledování efektivnosti těchto technik Zajištění. Smluvní/neplatební podmínky. Participace zadavatelů programů podpory na úvěrovém riziku. Vnitřní předpisy Banky dovolují využívat následující druhy zajištění: Zajišťovací vklad Zástavní právo k pohledávce na vyplacení peněžních prostředků na účtu v Bance. Zajišťovací vklad se oceňuje jako 100% hodnota vkladu. Ručení Ocenění ručení závisí na ekonomické bonitě subjektu poskytujícího ručitelské prohlášení. Interní směrnice Banky Oceňování zajišťovacích instrumentů přesně vymezuje maximální hodnoty ocenění ručení pro příslušné typy ručících subjektů (např. fyzická osoba podnikatel max. 1 mil. Kč). Pro posouzení kvality ručícího subjektu požaduje účetní závěrku (daňové přiznání) za poslední tři účetní období. Zajišťovací hodnota je stanovena dle interních pravidel Banky. 3/15

4 Směnka Ocenění směnky je obdobné jako ocenění ručení. Banka pro posouzení bonity avalisty směnky požaduje stejné podklady. Zajišťovací hodnota je stanovena dle interních pravidel Banky. Zástavní právo k nemovitosti Pro účely oceňování nemovitostí využívá Banka služby externího odhadce. Externí odhadce provádí aktualizace vývoje cen nemovitostí za předchozí dva roky, hodnotí bonitu nemovitostí podle funkcí, vypracovává podklad pro centrální přecenění jednotlivých položek portfolia nemovitostí, vydává závěrečná doporučení pro následující období. Zpráva externího odhadce je vyhodnocována Odborem řízení rizik, kdy odpovědní zaměstnanci potvrzují závěry odhadce s aktuálním vývojem realitního trhu. Tyto zajišťovací instrumenty považuje za základní zajišťovací instrumenty. Ve výjimečných případech Banka používá i jiné zajišťovací instrumenty Měření úvěrového rizika portfolia Banka provádí analýzu ztrátovosti produktů v jednotlivých letech a zjišťuje míru skutečných ztrát a předpokládanou míru budoucích ztrát na portfoliích uzavřených v jednotlivých letech. Banka sleduje ztrátovost svého záručního a úvěrového portfolia dle jednotlivých produktových tříd i podle ročních tranší, přičemž využívá vlastní odhady pravděpodobností selhání (PD) a ztráty očekávané v okamžiku selhání (defaultu) klienta (LGD). Výsledky analýz jsou pravidelně předkládány vedení Banky jako podklad pro rozhodování v oblastech kreditního rizika a slouží dále jako prvek k ověření výše rizikové marže a správnosti nastavení systému opravných položek a rezerv, které Banka vytváří. 1.2 Strategie a postupy řízení úrokového rizika Cílem procesu řízení úrokového rizika je efektivním způsobem zajistit identifikaci úrokových rizik, které Banka při své činnosti podstupuje, měření jejich výše, analyzování jejich stavu a vývoje, přijímání opatření k dlouhodobé optimalizaci finančních rizik a výnosů z činností Banky. Systém řízení úrokových rizik respektuje tyto zásady: Identifikuje a kvantifikuje budoucí či již existující úroková rizika. Stanovuje soustavu limitů pro úroková rizika. Zabezpečuje soustavnost řízení úrokových rizik. Umožňuje zpětnou rekonstruovatelnost procesů řízení úrokových rizik. Stanovuje metody pro řízení úrokového rizika a zajišťuje úplnost pokrytí metodikou řízení všech typů úrokových rizik. Provádí stresové testování pro posouzení vlivu nepříznivých tržních podmínek na Banku při zohlednění její rizikové charakteristiky. Stanovuje základní požadavky na organizační strukturu Banky z hlediska řízení úrokových rizik, včetně stanovení pravomocí, odpovědností a toku informací. Zabezpečuje oddělení procesu řízení úrokových rizik od obchodních činností. Důsledně dodržuje princip čtyř očí v klíčových oblastech procesu řízení úrokových rizik. Zajišťuje trvalou zpětnou vazbu fungování systému řízení úrokových rizik ve vazbě na vnitřní kontrolní systém. Pravidelně vyhodnocuje účinnost systému řízení úrokových rizik a jeho adekvátnost z hlediska vnějších a vnitřních změn. Schvaluje vnitřní předpisy pro oblast řízení úrokových rizik Výborem pro řízení aktiv a pasiv nebo představenstvem Banky. 4/15

5 Uplatňuje definované zásady a principy optimalizace výše podstupovaných úrokových rizik a stanovuje jejich přijatelnou míru. V procesu řízení úrokového rizika jsou zapojeny následující útvary či orgány Banky: Představenstvo banky schvaluje dlouhodobou strategii, zprávy o řízení rizik dané Odborem řízení rizik. Součástí těchto zpráv je monitoring nastavených limitů. Odbor řízení rizik navrhuje metodické postupy pro řízení úrokového rizika, provádění denní sledování limitů včetně pravidelného stressového testování. O výsledcích své činnosti včetně informací o limitech a dalších událostech v oblasti úrokového rizika informuje v pravidelných intervalech vrcholové vedení a představenstvo Banky. Výbor pro řízení aktiv a pasiv schvaluje vnitřní předpisy pro oblast řízení úrokového rizika. Samostatné oddělení vnitřního auditu v souladu se statutem nezávisle ověřuje rizika vyplývající z činností Banky a hodnotí je. Odbor statistiky a zpracovávání informací je zodpovědný za oblast výkaznictví a komunikaci s Českou národní bankou Metody pro měření a sledování tržních rizik Banka používá pro měření a sledování tržních rizik následující základní metody: Úrokovou gap analýzu; Durační analýzu; Stresové testování; Postupy pro výpočet kapitálových požadavků podle metodiky České národní banky. Procesy uvnitř Banky jsou nastaveny tak, aby zabezpečily včasné, přesné a komplexní zaznamenání všech obchodů tak, aby byly podchyceny veškeré expozice Banky vůči tržnímu riziku: denní oceňování finančních instrumentů; denní sestavování úrokové gap analýzy pro všechny položky rozvahy i podrozvahy společně pro všechny měny i pro každou hlavní měnu zvlášť; denní porovnávání úrokové gap analýzy pro vybrané položky se stanovenými limity; denní provádění durační analýzy pro vybrané finanční instrumenty; denní porovnávání výsledků durační analýzy se stanovenými limity; denní informování vrcholového vedení Banky o překročení sledovaných limitů; provádění stresového testování při změnách tržních podmínek nebo v pravidelných cyklech nejméně jedenkrát během tří měsíců; provádění zpětného testování stresových scénářů s úpravou vstupních předpokladů podle podmínek na trhu; vyčíslení dopadu změny tržních podmínek na hodnotu aktiv a pasív; sledování tržních podmínek; sledování aktuálních problémů, jež vyžadují okamžitá nápravná opatření. 5/15

6 1.2.2 Limity pro úrokové riziko Úrokové riziko je sledováno a řízeno na základě vývoje otevřené pozice Banky jako rozdíl vybraných úrokově citlivých aktiv a pasiv ve stanovených časových pásmech bilance Banky. Sledování úrokového rizika se provádí metodou úrokové gap analýzy. Denně jsou porovnávány otevřené čisté úrokové pozice vybraných instrumentů se stanovenými limity těchto pozic. Limity čistých úrokových pozic jsou vyjádřeny jako maximálně přípustná úroková pozice vyjádřená v % kapitálu Banky. Za dodržování limitů je zodpovědný ředitel Odboru treasury. Za kontrolu, interní vykazování a za podávání informací vedení Banky o dodržování těchto limitů zodpovídá Odbor řízení rizik Durační analýza Modifikovaná Macaulayova durace je počítána pro kupónové dluhopisy v jednotlivých portfoliích. Hodnoty durace jsou využívány k výpočtu elasticity úrokové sazby pro jednotlivá portfolia. Banka využívá elasticitu úrokové sazby ke kvantifikaci dopadu změn úrokové sazby na ocenění portfolií a tím do vlastního kapitálu Banky. Modifikovanou Macaulayovu duraci denně automaticky počítá systém AURA. Odbor řízení rizik následně kontroluje vypočtené hodnoty na limity Stresové testování Banka provádí pravidelně stresové testování (nejméně jedenkrát za 3 měsíce) pomocí vlastní interní aplikace. Tato aplikace umožňuje sestavení osmi scénářů možného vývoje úrokových sazeb a provádět výpočet změny současné hodnoty budoucích peněžních toků pro určitý scénář vývoje úrokových sazeb a pro současné tržní úrokové sazby. Aplikace také umožňuje provádět stresové testování na vliv změny měnových kurzů hlavních měn, se kterými Banka pracuje. 1.3 Strategie a postupy řízení měnového rizika Měnové riziko je sledováno a řízeno na základě otevřených měnových pozic v jednotlivých měnách a příslušných skupinách měn. V procesu řízení měnového rizika jsou zapojeny následující útvary či orgány Banky: Představenstvo banky schvaluje dlouhodobou strategii, zprávy o řízení rizik předkládané Odborem řízení rizik. Součástí těchto zpráv je monitoring nastavených limitů. Odbor řízení rizik navrhuje metodické postupy pro řízení měnového rizika, provádění denní sledování měnové pozice včetně pravidelného vykazování limitů pro měnové riziko. O výsledcích své činnosti včetně informací o limitech a dalších událostech v oblasti měnového rizika informuje v pravidelných intervalech vrcholové vedení a představenstvo Banky. Výbor pro řízení aktiv a pasiv schvaluje vnitřní předpisy pro oblast řízení měnového rizika. Samostatné oddělení vnitřního auditu v souladu se statutem nezávisle ověřuje rizika vyplývající z činností Banky a hodnotí je. Odbor statistiky a zpracovávání informací je zodpovědný za oblast výkaznictví a komunikaci s Českou národní bankou. Za dodržování limitů je zodpovědný ředitel Odboru treasury. Za kontrolu, interní vykazování a za podávání informací vedení Banky o dodržování těchto limitů zodpovídá Odbor řízení rizik. Banka využívá k řízení měnového rizika zajištění. U částí zajištění je používáno zajišťovací účetnictví v 6/15

7 souladu s účetními předpisy. Banka zajišťuje především měnové riziko cizoměnových pasiv představovaných výpůjčkami od rozvojových bank a měnové riziko cizoměnových aktiv, které představují především investice do cizoměnových realizovatelných cenných papírů. Banka dále zajišťuje v určitých případech i úrokové riziko související s výpůjčkami od rozvojových bank. 1.4 Strategie a postupy řízení operačního rizika Pro úspěšné řízení operačního rizika se Banka řídí následujícími základními principy: Banka je si vědoma významnosti řízení operačního rizika, proto pro dosažení cílů zvažuje a řídí operační rizika napříč celou bankou; Do řízení operačního rizika je prostřednictvím Výboru pro řízení aktiv a pasiv zapojeno nejvyšší vedení Banky; Řízení operačního rizika je nezbytnou součástí plánovacích, rozhodovacích a denních procesů Banky; Operační rizika jsou identifikována, analyzována, ošetřena (vhodným protiopatřením) a patřičně vykazována v souladu s politikami a postupy Banky; Na riziko musí být reagováno vhodným způsobem (protiopatřením), které odpovídá situaci; Banka má vypracovány detailní postupy řízení operačního rizika; Banka pravidelně vyhodnocuje řízení operačního rizika, zda je v souladu se schválenou strategií řízení operačního rizika; Za řízení operačního rizika je primárně zodpovědný vedoucí útvaru, kde riziko vzniká; Každý zaměstnanec Banky je povinen ohlásit každé nově identifikované riziko, byť nemusí vznikat v jeho kompetenci nebo útvaru; Celý proces řízení operačního rizika podléhá nezávislému hodnocení interním auditem Banky; Banka má k dispozici funkční otestované plány kontinuity podnikání, které řeší postupy v případě nečekané události, která by mohla ovlivnit chod Banky. Organizační uspořádání systému řízení rizika 7/15

8 Výbor pro řízení aktiv a pasiv má kromě své role výboru s rozhodovací pravomocí ve věcech plánování, řízení a kontroly bilančních i mimobilančních aktiv a pasiv a schvalování nových produktů rovněž vedoucí úlohu v systému řízení operačního rizika. Výbor pro řízení aktiv a pasiv je tedy zodpovědný za řízení operačního rizika, což zahrnuje schvalování postupů řízení operačního rizika, sledování operačního rizika, přijímání rozhodnutí a řešení závažných problémů a incidentů v oblasti operačního rizika. Operační riziko se hodnotí z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu a závažnosti dopadu v případě jeho výskytu. Banka zvolila kvalitativní přístup k hodnocení rizika, který lépe vyhovuje potřebám a situaci v Bance. Kvalitativní přístup je jednodušší a rychlejší (ve srovnání s kvantitativním), je ale více subjektivní. Hodnocení vychází z kvalifikovaného odhadu a používá stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu a úrovně dopadu. Při určování pravděpodobnosti výskytu je nutné vymezit určité časové období. Pro účely Banky je toto období vymezeno na jeden rok. K odhadu úrovně pravděpodobnosti i dopadu přistupuje odhadce pesimisticky, tzn. s nejhoršími očekáváními. Hodnocení je velmi závislé na zkušenostech hodnotitele, proto by mělo být prováděno vždy osobou s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi analyzované oblasti Banky. Proto hodnocení provádí zástupce útvaru, které riziko vnímá ve vztahu ke svým cílům. Vzhledem k tomu, že Banka eviduje negativní události v databázi incidentů, může při svém hodnocení vycházet i z této databáze, zejména pro kontrolu úplnosti rizikového profilu. Vzhledem k subjektivnímu hodnocení je nezbytné, aby výsledky hodnotícího procesu byly podrobeny vzájemnému porovnání mezi jednotlivými útvary Banky, aby byla zajištěna jejich konzistence. Řízení operačního rizika není jednorázová záležitost, ale jedná se o neustálý proces, který by měl být přítomen v každé aktivitě Banky. Proces jako takový a jeho výsledky jsou pravidelně sledovány. Základním nástrojem pro sledování je databáze incidentů a Zpráva o řízení operačního rizika v Bance. Formálně se identifikace, ohodnocení rizika a identifikace opatření provádí jednou ročně prostřednictvím analýzy rizik formou sebehodnocení. Výsledkem těchto aktivit je rizikový profil Banky, který slouží pro další rozhodování o případné implementaci protiopatření. Hlavním nástrojem pro vykazování je Zpráva o řízení operačního rizika. Banka nemá zavedeny limity na operační riziko. Banka sleduje každoročně změny svého Rizikového profilu včetně sledování řešení jednotlivých incidentů operačního rizika. Výbor pro řízení aktiv a pasiv zasedá zpravidla v měsíčních intervalech, avšak agenda týkající se operačního rizika je na programu jednání na čtvrtletní bázi. Jednání Výboru pro řízení aktiv a pasiv se řídí svým schváleným statutem. Základ pro jednání tvoří zpráva o řízení operačního rizika, která pokrývá minimálně následující oblasti: Rizikový profil Banky; Bezpečnost informačních systémů; Incidenty; 8/15

9 Implementace přijatých protiopatření; Rizikové indikátory. 1.5 Výbor pro audit Hodnotí účinnost vnitřní kontroly Banky, vnitřního auditu a systému řízení rizik. 2. Údaje o kapitálu Údaje o kapitálu Banka zveřejňuje dle přílohy 24 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. v platném znění ve čtvrtletním zveřejnění dle požadavků České národní banky. 3. Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků Banka stanovuje kapitálové požadavky za investiční a obchodní portfolio. Do obchodního portfolia jsou zařazeny zejména finanční nástroje, deriváty, půjčky a výpůjčky cenných papírů, které jsou Bankou drženy za účelem obchodovat s nimi. Ostatní nástroje jsou zařazeny do investičního portfolia. Pro výpočet kapitálových požadavků se používá standardizovaná metoda podle Vyhlášky 123/2007 Sb. v platném znění. Banka stanovuje následující kapitálové požadavky: 3.1 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Ke každé expozici se přiřadí riziková váha podle externích ratingů vybraných ratingových agentur. Na jejich základě je přidělen stupeň úvěrové kvality a následně riziková váha. Kapitálový požadavek je součin hodnoty expozice po konverzi a rizikové váhy. 3.2 Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia Jednotlivé pozice nástrojů obchodního portfolia se zařadí do příslušných kategorií. Kapitálový požadavek se stanovuje jako součet součinů absolutních hodnot jednotlivých pozic a příslušných koeficientů definovaných Vyhláškou. 3.3 Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia Kapitálový požadavek se počítá ze všech pozic, které jsou zahrnuty do obchodního portfolia včetně úvěrových ekvivalentů. Výpočet je prováděn metodou durací. 3.4 Kapitálový požadavek k riziku úvěrové angažovanosti obchodního portfolia Kapitálový požadavek se stanovuje v případě, že rozdíl dlouhé a krátké pozice obchodního portfolia vůči osobě je větší než zbytková úvěrová angažovanost bankovního portfolia. Zbytková angažovanost je součin 0,25 * kapitál Banky, snížený o odčitatelné položky, uvedené ve Vyhlášce. Pro osoby se zvláštním vztahem k bance je koeficient roven 0, Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku používá Přístup základního ukazatele (BIA). Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle přístupu BIA je roven 15 % z hodnoty relevantního ukazatele. Relevantní ukazatel se stanoví jako tříletý průměr součtu čistého úrokového výnosu a čistého neúrokového výnosu 9/15

10 3.6 Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek k měnovému riziku se stanoví u vybraných nástrojů obchodního a investičního portfolia obsahujících úrokové, akciové nebo komoditní pozice v cizích měnách, včetně pozic majících charakter cizí měny. Měnové nástroje jsou nástroje, které mají alespoň jednu měnovou pozici v cizí měně. Kapitálový požadavek k měnovému riziku se rovná součtu součinu koeficientu 0,04 a kompenzovaných pozic silně korelovaných měn a součinu koeficientu 0,08 a celkové měnové pozice. Číselné údaje jsou zveřejňovány v rámci čtvrtletního zveřejnění dle požadavků České národní banky dle přílohy 24 Vyhlášky č. 123/ 2007 Sb. v platném znění. 4. Doplňující údaje o výši jednotlivých kapitálových požadavků 4.1 Přístup k posuzování vnitřně stanoveného kapitálu Banky Délka plánovacího období v systému vnitřně stanoveného kapitálu Banky je jeden rok. 4.2 Hlavní podstupovaná rizika a významné další vlivy na celkový rizikový profil povinné osoby Hlavní podstupovaná rizika jsou soustředěna do poskytování záruk malým a středním podnikatelům, úvěrům malým a středním podnikatelům a do poskytování úvěrů pro podnikatelské subjekty a obce v oblasti vodohospodářských a infrastrukturních projektů. Většina těchto úvěrů a záruk je poskytována v součinnosti se státní správou a vzhledem k tomu, že se stát u většiny obchodů podílí na krytí úvěrových rizik, dochází k rozložení rizika na více subjektů. V oblasti finančního trhu Banka využívá standardní finanční instrumenty, především depozita, dluhopisy, směnky a deriváty (řízení úrokového a měnového rizika). Úvěrové hodnocení protistrany a emitentů vychází z hodnocení bonity klientů, které provádí Banka s přihlédnutím k ratingovým hodnocením mezinárodních agentur. Bonita protistran a emitentů je pravidelně přehodnocována po celou dobu trvání obchodního vztahu. 4.3 Vymezení kapitálových zdrojů ke krytí rizik Vymezení kapitálových zdrojů ke krytí rizik je shodné s vymezením složek kapitálu dle Vyhlášky. Hodnota rizikově vážených aktiv investičního portfolia je pro účely vnitřně stanoveného kapitálu navýšena. 5. Doplňující údaje o úvěrovém riziku a riziku rozmělnění 5.1 Definice pohledávky po splatnosti a pohledávky se znehodnocením Pohledávky po splatnosti jsou všechny pohledávky, u nichž existuje kladný rozdíl mezi datem sledování a splatností pohledávky. Znehodnocení je vyjádřeno stupněm rizikové klasifikace podle vnitřních předpisů Banky. 5.2 Popis metod pro stanovení výše opravných položek a rezerv Pro stanovení očekávané ztráty a její krytí odpovídající výší rezerv nebo opravných položek je rozhodující zařazení klienta do příslušné rizikové kategorie, která se provádí na základě vyhodnocení ekonomických a mimoekonomických faktorů úvěrového rizika. Banka používá desetistupňovou škálu rizikových kategorií. 10/15

11 Riziková kategorie Banky ČNB ekvivalent 1-6 Standardní 1 7 Sledované 2 8 Nestandardní 3 9 Pochybné 4 10 Ztrátové Souhrnná výše expozic po zohlednění úprav ocenění a rezerv podle kategorií expozic Souhrnná výše expozic po zohlednění úprav ocenění a rezerv (v tis. Kč) 31. prosinec 2010 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům Expozice vůči organizacím veřejného sektoru a ostatním nepodnikatelským osobám Expozice vůči mezinárodním organizacím 0 Expozice vůči institucím Podnikové expozice Retailové expozice Expozice po splatnosti Regulatorně vysoce rizikové expozice 0 Expozice v krytých dluhopisech 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Krátkodobé expozice vůči institucím a krátkodobé podnikové expozice Expozice vůči fondům kolektivního investování 0 Ostatní expozice Celkem Zeměpisné rozdělení souhrnné výše expozic, v členění podle významných kategorií expozic Země (v tis. Kč) 31. prosinec 2010 CZ EU Ostatní Celkový součet Rozdělení souhrnné výše expozic podle sektorů nebo typu protistran Typ expozice (v tis. Kč) 31. prosinec 2010 Expozice vůči ústředním orgánům státu Expozice za ostatními tuzemskými finančními institucemi Expozice vůči ostatním zahraničním finančním institucím Expozice vůči ostatní tuzemským nefinančním institucím Expozice vůči ostatní zahraničním nefinančním institucím Expozice vůči burzám 700 Ostatní expozice Expozice vůči orgány územně samosprávných celků Expozice vůči státním fondům Expozice vůči právnickým osobám jiným než banky a finanční instituce Expozice vůči fyzickým osobám /15

12 Typ expozice (v tis. Kč) 31. prosinec 2010 Expozice vůči centrální bance Expozice vůči bankám rezidenti Expozice vůči bankám nerezidenti Celkový součet Rozdělení souhrnné výše expozic podle zbytkové splatnosti 31. prosinec 2010 (v tis. Kč) do 3 měsíců 3 měsíce až 1 rok 1-5 let více než 5 let Celkový součet Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Ostatní expozice Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům Expozice vůči organizacím veřejného sektoru a ostatním nepodnikatelským osobám Expozice vůči institucím Podnikové expozice Retailové expozice Expozice po splatnosti Expozice zajištěné nemovitostmi Krátkodobé expozice vůči institucím a krátkodobé podnikové expozice Celkový součet Expozice se znehodnocením a po splatnosti podle sektorů Druh expozice (v tis. Kč) Se znehodnocením Po splatnosti Nefinanční podniky Místní vládní instituce bez veřejných fondů Domácnosti Neziskové instituce sloužící domácnostem Celkem Pozn.: Jedná se o expozice včetně podrozvahy 5.8 Sesouhlasení změn v úpravách ocenění expozic a sesouhlasení změn v rezervách k expozicím Rezervy (v tis. Kč) Stav k Použití rezerv Tvorba rezerv Rozpuštění rezerv Stav k Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na podrozvahové položky Rezervy celkem /15

13 Opravné položky (v tis. Kč) Stav k Použití OP Tvorba OP Rozpuštění OP Stav k Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Pohledávky Celkem Doplňující údaje o úvěrovém riziku při použití standardizovaného přístupu Banka v rámci standardizovaného přístupu, při stanovování kapitálových požadavků používá ratingy následujících agentur, v souladu s 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů: - Moody's Central Europe a.s. - Fitch Ratings LTD 6.1 Přiřazení externího ratingu ratingových agentur stupni úvěrové kvality Zapsané ratingové agentury Převod na stupně úvěrové kvality - dlouhodobý rating Převod na stupně úvěrové kvality - krátkodobý rating Specifický převod na stupně úvěrové kvality pro dlouhodobé sekuritizované pozice (přístup IRB) Specifický převod na stupně úvěrové Fitch Ratings LTD Moody s Central Europe a. s. 1 AAA až AA- Aaa až Aa3 2 A+ až A- A1 až A3 3 BBB+ až BBB- Baa1 až Baa3 4 BB+až BB- Ba1 až Ba3 5 B+až B- B1 až B3 6 CCC+ a nižší Caa1 a nižší 1 F1+, F1 P-1 2 F2 P-2 3 F3 P-3 4 nižší než F3 NP AAA Aaa 2 AA+ až AA- Aa1 až Aa3 3 A+ A1 4 A A2 5 A- A3 6 BBB+ Baa1 7 BBB Baa2 8 BBB- Baa3 9 BB+ Ba1 10 BB Ba2 11 BB- Ba3 12 Nižší než BB- Nižší než Ba3 1 AAA až AA- Aaa až Aa3 2 A+ až A- A1 až A3 13/15

14 Zapsané ratingové agentury kvality pro dlouhodobé sekuritizované pozice (standardizovaný přístup) Specifický převod na stupně úvěrové kvality pro krátkodobé sekuritizované pozice (přístup IRB) Specifický převod na stupně úvěrové kvality pro krátkodobé sekuritizované pozice (standardizovaný přístup) Specifický převod na stupně úvěrové kvality pro fondy kolektivního investování Fitch Ratings LTD Moody s Central Europe a. s. 3 BBB+ až BBB- Baa1 až Baa3 4 BB+ až BB- Ba1 až Ba3 5 B+ a nižší B1 a nižší 1 F1+, F1 P-1 2 F2 P-2 3 F3 P-3 4 Nižší než F3 NP 1 F1+, F1 P-1 2 F2 P-2 3 F3 P-3 4 Nižší než F3 NP 1 AAA až AA- Aaa až Aa3 2 A+ až A- A1 až A3 3 BBB+ až BBB- Baa1 až Baa3 4 BB+ až BB- Ba1 až Ba3 5 B+ až B- B1 až B3 6 CCC+ a nižší Caa1 a nižší 6.2 Kategorie expozic, pro které se externí ratingy používají Všem expozicím, ke kterým je k dispozici externí rating (protistrany nebo emise), je na základě externího ratingu přiřazen stupeň úvěrové kvality a následně riziková váha, dle přílohy č. 4 Vyhlášky 123/2007 Sb. v platném znění. Externí ratingy dlužníka a externí ratingy emisí dlužníka pro všechny expozice jsou používány v souladu s Vyhláškou 123/2007 Sb. v platném znění, příloha č Souhrnná výše expozic podle stupně úvěrové kvality bez zohledněného majetkového zajištění nebo osobního zajištění a samostatně po zohlednění tohoto zajištění Bez zohlednění majetkového zajištění Celkem Stupeň úvěrové kvality (v tis. Kč) neuvedeno Celkový součet Se zohledněním majetkového zajištění Celkem Stupeň úvěrové kvality (v tis. Kč) /15

15 Celkem Stupeň úvěrové kvality (v tis. Kč) neuvedeno Celkový součet Doplňující údaje o kapitálových požadavcích k operačnímu riziku Banka při stanování operačního rizika používá BIA metodu, tedy 15 % z hodnoty relevantního ukazatele. K byla hodnota kapitálového požadavku k operačnímu riziku ve výši tis. Kč. Hodnota relevantního ukazatele je stanovena v souladu s Úředním sdělením České národní banky ze dne Operační riziko. 8. Doplňující údaje o technikách snižování úvěrového rizika Zajišťovacími instrumenty jsou zpravidla nemovitý či movitý majetek, peníze, směnky, cenné papíry a ručitelské závazky třetích osob. U záruk za provozní úvěry je využíváno i zajištění bonitními pohledávkami klienta. Nejdůležitějším zajišťovacím instrumentem jsou nemovitosti. Stanovení zajišťovací hodnoty u nemovitostí je realizováno ve spolupráci se znalcem nebo odhadcem. Podle funkce nemovitosti jsou nemovitosti tříděny do jednotlivých kategorií. Systém třídění pro účely ocenění je stanoven i u movitého majetku, kde základnou ocenění je příslušný platební doklad nebo znalecký posudek. Hodnota zajištění je redukována diskontem, stanoveným interními předpisy Banky. Plná hodnota zajištění je uznávána jen u plně likvidního zajištění, které je poskytováno v peněžní formě a vedeno na účtech Banky (záruční vklady, termínované vklady třetích osob). Zajišťovací instrumenty, které jsou využívány v rámci snižování úvěrového rizika jsou - byty, činžovní domy a rodinné domy. 15/15

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - strategické - úvěrové, - koncentrace - úrokové, - měnové, - operační, - likvidity,

Více

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Strategie a postupy řízení rizik v Českomoravské záruční a rozvojové

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002 Třídící znak 1 0 4 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 30. ČERVENCE 2002 O ŘÍZENÍ TRŽNÍCH RIZIK V BANKÁCH Česká národní banka podle 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 6 Ročník 2001 Vydáno dne 7. května 2001 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Příloha č. 16 I. Vymezení pojmů Pro účely této přílohy se rozumí hlavním účastníkem trhu a) centrální vláda nebo centrální banka

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky do nákladů

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Částka 13 Ročník 2011. Vydáno dne 28. listopadu 2011 ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 13 Ročník 2011. Vydáno dne 28. listopadu 2011 ČÁST NORMATIVNÍ Částka 13 Ročník 2011 Vydáno dne 28. listopadu 2011 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se mění Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19.

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) HLAVA I PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ AKTIV 190

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více