PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka DRDOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podnikatel jako zaměstnavatel na Znojemsku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Věry Plhoňové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě, dne podpis autora

3 Poděkování Nejprve bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za její ochotný přístup, rady a znalosti použité k vypracování této práce. Další poděkování bych chtěla věnovat Mgr. Leoši Falcovi, majiteli firmy Leoš Falc - IMEX a Liboru Suchému, majiteli firmy Libor Suchý, autoprodejna. Oba pánové mi poskytli potřebné informace pro zpracování této práce. V neposlední řadě děkuji i své rodině, která mě celou dobu podporovala a věřila mi.

4

5

6 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je Podnikatel jako zaměstnavatel na Znojemsku. Mezi subjekty, které dané téma reprezentují, byli zvoleni dva podnikatelé s názvy firem: Libor Suchý, autoprodejna a Leoš Falc - IMEX. Oba působí ve Znojmě již poměrně dlouhou dobu. Práce studuje jejich činnost po stránce podnikání i managementu a také se věnuje pracovně právním vztahům podnikatelů vůči zaměstnancům. Dále se zabývá analýzou podnikatele z pohledu vlastních zaměstnanců. Názory na zaměstnavatele jsou získány za pomocí dotazníkového šetření. Na základě tohoto vyhodnocení jsou navrhnuta určitá doporučení a možné změny v podnicích. Klíčová slova: podnikání, podnikatel, zaměstnavatel, dotazníkové šetření Abstract The theme of this Bachelor thesis is An Entrepreneur as an Employer in Znojmo Region. As subjects, which represent the specified topic, two entrepreneurs were chosen: Libor Suchý, the owner of a car salesroom and Leoš Falc from IMEX company. They both have been working in Znojmo for quite a long time. The thesis studies the entrepreneurs activities both from the enterprise and management points of view and it also deals with labour-law relations of the entrepreneurs and their employees. Next it deals with analysis of an entrepreneur from the view of his employees. The opinions about the employer were received with the help of a questionnaire investigation. On the basis of this evaluation, particular recommendations are proposed and possible changes in the companies are suggested. Key words: enterprise, entrepreneur, employer, questionnaire investigation

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Teoretická část Management Manažer Podnik SWOT analýza Podnikání Proč je podnikání důležité Výhody a nevýhody podnikání Právní formy podnikání Podnikatel Nejslavnější podnikatelé Obecné rysy podnikatele Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet Zápis do obchodního rejstříku Získání živnostenského oprávnění Řízení lidských zdrojů Zaměstnavatel Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Diskriminace zaměstnanců Aktivní politika zaměstnanosti Podnikatel jako zaměstnavatel Povinnosti vůči orgánům státní správy Praktická část Charakteristika firmy Libor Suchý, autoprodejna Historie Činnost firmy SWOT analýza Dotazník pro zaměstnance Výsledky dotazníkového šetření Charakteristika firmy Leoš Falc - IMEX Historie Činnost firmy SWOT analýza... 42

8 4.2.4 Dotazník pro zaměstnance Výsledky dotazníkového šetření Srovnání a zhodnocení obou podnikatelů Testování hypotéz Doporučení a možné návrhy na zlepšení Firma Libor Suchý, autoprodejna Firma Leoš Falc IMEX Závěr Pužité zdroje Seznam tabulek, grafů a příloh Přílohy

9 1 Úvod Nespokojení, dotčení či nedocenění zaměstnanci se často obracejí k samostatné podnikatelské činnosti. Je pravdou, že období krize znepříjemňuje situaci zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů nejen v ČR, právě kvůli tomu spousta lidí přichází o práci, a tak se snaží alespoň svépomoci vydělávat peníze. Založí si vlastní společnost, začnou podnikat nebo vycestují z naší země za lepšími pracovními podmínkami. Podnikání v zahraničí je jednou z variant, ale začínající čeští podnikatelé nejsou připraveni a neznají dostatečně podmínky onoho cizího prostředí. To často bývá jednou z příčin, kdy se opět vracejí do své země a zkoušejí podnikat zde, a to i přes překážky, které na ně číhají. Mezi hlavní překážky podnikání ČR v posledních letech patří složitý daňový systém, sociální a politické prostředí a některé další aspekty. Podnikání se i přesto stává velkým fenoménem dnešní doby. Přináší spoustu výhod pro oblast, ve které je uskutečňováno. Zviditelní ji a celkově přispívá k hospodářskému růstu země. Přivádí nové, zvídavé turisty a posiluje stávající faktory související s kvalitou života. Významně snižuje nezaměstnanost jednotlivých regionů a dopomáhá udržovat jisté pracovní návyky. Podnikání by mělo být podporováno v každé zemi a v každém kraji jednotlivých zemí. Jihomoravský kraj v rámci ČR patří mezi kraje s velkým potenciálem pro rozvoj podnikatelských subjektů. I ve Znojmě dochází v posledních letech k velkému boomu podnikatelského prostředí. Množství výhod přináší společná hranice s Rakouskem, které je významným obchodním partnerem několika našich podnikatelských subjektů. Pokud se podnikatelská činnost nezabývá něčím, co by podnikatelé zvládali sami, musejí zaměstnávat pracovní sílu. Téma této práce je velmi zajímavé, a to jak pro samotné podnikatele, kteří díky němu zjistí názory vlastních zaměstnanců na sebe, tak pro širokou veřejnost, jež se bude někdy v budoucnu zajímat o zaměstnání. Je nutné tedy posoudit podnikatele v roli zaměstnavatele. Jako dva příklady ze Znojma, na něž je vše aplikováno, jsou vybráni podnikatelé Libor Suchý a Leoš Falc. Bakalářská práce bude zaměřena na analýzu těchto vybraných podnikatelských subjektů. Zaměří se na jednání a postoje podnikatele jako zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. Zanalyzuje povinnosti, které musí plnit a práva, která zaměstnancům náleží a na základě této analýzy se pokusí navrhnout možná zlepšení či případná doporučení. 8

10 2 Cíl a metodika práce Dílčí cíle bakalářské práce jsou stanoveny v zásadách pro vypracování. Hlavním cílem však je porovnat podnikatelské subjekty Libor Suchý, autoprodejna a Leoš Falc IMEX z pohledu vlastních zaměstnanců. Zjistit jakými zaměstnavateli jsou tito podnikatelé. Libor Suchý je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku, Leoš Falc podniká na základě živnostenského oprávnění. Avšak oba začínali podnikat na živnostenský list. Podnikatel Suchý se díky svému ročnímu obratu přesahujícímu určitou výši stanovenou zákonem musel nechat zapsat do obchodního rejstříku. Oba jsou velikáni podnikatelské činnosti ve Znojmě. Podnikají stejně dlouhou dobu, od roku Počet jejich zaměstnanců je sice rozdílný, ale na základě toho lze posoudit, zda jsou nějaké markantní rozdíly ve velikosti firmy a pracovní morálce nebo přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům. Potřebné informace budou získány prostřednictvím dotazníkového šetření a nestandardizovaného rozhovoru s oběma podnikateli. Další údaje a základní informace budou získány z živnostenského rejstříku a internetových stránek jednotlivých firem. V dotazníku se nachází tři polootevřené a jedna otevřená otázka, zbytek tvoří otázky uzavřené. Celkem obsahuje osmnáct otázek a dvě otázky identifikační. Dotazníkové šetření proběhne ve firmách výše uvedených podnikatelů. Dotazníky budou předány zaměstnancům k vyplnění, a to na základě souhlasu vedení. Šetření bude probíhat u podnikatele Suchého v měsíci lednu a Falce v měsíci únoru. Předpokládá se, že budou dotazníky vyplněny všemi zaměstnanci, celkem tedy 31 dotazníků, z toho 24 u podnikatele Suchého a 7 u podnikatele Falce. V přibližně stejném termínu, jaký je stanoven pro dotazníkové šetření, budou vedeny nestandardizované rozhovory s podnikateli. Všechny získané informace budou následně zpracovány a vyhodnoceny. Jednotlivé otázky dotazníkového šetření budou doprovázeny vypracovanými tabulkami nebo grafy pro názornější ukázku. Pomocí kontingenčních tabulek budou ukázány závislosti vybraných otázek. K bližšímu seznámení s jednotlivými firmami bude vytvořena jejich SWOT analýza a popis základních informací týkajících se činnosti společnosti a jejich kontaktních údajů. Na základě jednotlivých shrnutí a vyhodnocení všech získaných informací budou navrhnuta možná doporučení s případnými výpočty. Tyto návrhy mohou přispět nejen ke zlepšení stávající situace v přístupech podnikatelů k zaměstnancům, ale i k upevnění pozice firmy na trhu a vklínění se do hlubokého povědomí zákazníků. 9

11 3 Teoretická část 3.1 Management Managementem neboli řízením rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů. [10, s. 109] Manažer Manažer pochází z anglického slova manager a volně se překládá jako ředitel, vedoucí pracovník, správce. Zodpovídá za plnění stanovených cílů a k tomu využívá odborníků a zaměstnanců z podniku. [16, s. 16] Manažer a podnikatel (tedy majitel podniku) nutně nemusí být jedna a tatáž osoba. U malých podniků tomu tak však je, vlastník je zároveň ředitelem, sám podnik řídí. [10, s. 111] 3.2 Podnik Podnik (ekonomicko-právní subjekt) je seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským účelem, který vede k trvalému dosahování zisku. Uspokojuje cizí potřeby a podnikateli poskytuje důchod. [15, s. 181] Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. [27, s. 6] SWOT analýza SWOT analýza je charakterizována jako analýza vnitřní síly a slabosti (SW) a vnějšího ohrožení a příležitostí (OT). SW analýzou lze sledovat vnitřní prostředí firmy, které jsme schopni ovlivnit, ale OT analýzou vnější prostředí firmy, které ovlivňujeme těžko nebo vůbec. Díky této analýze posoudíme silné a slabé stránky podniku. Můžeme tak zjistit, kde je výhoda oproti konkurenci, případně nevýhoda, kterou je nutné odstranit. [12, s. 40] 10

12 3.3 Podnikání Pojem podnikání [enterprise] v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: Ekonomické pojetí podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. [24, s. 15] Psychologické pojetí podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. [24, s. 15] Sociologické pojetí podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. [24, s. 15] Právnické pojetí podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. [27, s. 6] Podnikání lze chápat i jako proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení. [7, s. 10] K obecným rysům všech pojetí podnikání patří [24, s. 15]: cílevědomá činnost; iniciativní, kreativní přístupy; organizování a řízení transformačních procesů; praktický přínos, užitek, přidaná hodnota; převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu; opakování, cyklický proces Proč je podnikání důležité Pro národní ekonomiky má rozvoj podnikání, jehož důsledkem je vznik nových firem a samostatných živností, zcela zásadní přínosy [13, s ]: 11

13 Podnikání přispívá k hospodářskému růstu Velkým přínosem pro ekonomiku jsou firmy založené na základě identifikace podnikatelské příležitosti, a to zejména podniky rychle rostoucí. Podnikání pozitivně přispívá k ekonomickému růstu, i když růst HDP je rovněž ovlivňován i mnoha dalšími faktory. Podnikání je klíčové pro konkurenceschopnost Podnikáním jsou vytvářeny inovace a technologická změna, proto nové podnikatelské iniciativy zvyšují produktivitu. Prostřednictvím podnikání nabývají nové znalosti formy výrobků a služeb. Zvyšují konkurenční tlak a nutí ostatní firmy reagovat zlepšením účinnosti nebo zavedením inovací. Působí proti monopolním tendencím, zajišťují zákazníkům možnost volby ve spotřebě a přispívají k optimalizaci cen. Větší efektivnost a inovace v rámci firem, ať už v organizaci, procesech, produktech, službách nebo trzích, zvětšuje konkurenční sílu ekonomiky jako celku. Podnikatelé přispívají k tvorbě pracovních míst Nové malé firmy jsou ve stále větší míře hlavními tvůrci nových pracovních míst. Země s větším nárůstem míry podnikání měly tendenci vykazovat větší následné poklesy míry nezaměstnanosti. Malé firmy jsou velmi důležité, neboť absorbují pracovníky propuštěné při špatném vývoji ekonomiky či odvětví. Nejenže zaměstnávají jinak nezaměstnané pracovníky, ale i sami podnikatelé živnostníci často volí cestu samostatného podnikání právě proto, že nemohou nalézt žádné vhodné pracovní místo. Tento typ sice nevytváří velké množství nových pracovních míst ani výrazně nepřispívá k růstu HDP, přesto je dobré, že takové podniky vznikají, neboť podnikání drží nezaměstnanost na uzdě a zároveň pěstuje v lidech vhodné pracovní návyky. Podnikání pomáhá vytvářet lidský a intelektuální kapitál a tento kapitál využít Aktivita, nutná k přijetí rizik a odpovědnosti a učení se novým poznatkům a způsobům myšlení a jednání, přispívá k rozvoji jedinců, kteří se do podnikání pustí. Pomáhá jim lépe pochopit to, co tvoří tržní příležitosti a jakými způsoby je potřeba je využít. To zvyšuje pravděpodobnost úspěšného rozpoznání a využití tržních příležitostí v budoucnosti. 12

14 Podnikání a zájmy společnosti Podnikatelé jsou hnací silou tržní ekonomiky, jsou zdrojem blahobytu, pracovních příležitostí i spotřebitelské nabídky. Mnoho firem se začíná v poslední době hlásit programově k sociální odpovědnosti. Malé a střední podniky demonstrují tuto odpovědnost obvykle méně oficiálním způsobem, ale pro mnoho obcí či komunit jsou pojítkem v jejich životě, protože sponzorují či jinak zaštiťují místní společenské aktivity. Tím, že je malé a střední podnikání často realizováno v blízkosti bydliště podnikatele, přirozeně napomáhá rozvoji regionů a velkých organizací. Podnikání rovněž může přispívat k podpoře sociální a ekonomické soudržnosti regionů. Podnikání uspokojuje nenaplněné potřeby lidí Podnikání je proces, jehož prostřednictvím se vyrovnává poptávka a nabídka. Poptávka po výrobcích a službách, která by jinak zůstala nerozpoznána, dochází prostřednictvím podnikání svého naplnění Výhody a nevýhody podnikání Existuje mnoho důvodu proč přemýšlet o podnikání/zaměstnání sebe sama. Ovšem jako každá činnost a profese má i podnikání své nevýhody. [20] Výčet základních výhod a nevýhod podnikání [20]: Výhody: možnost vymanit se z nerovného vztahu v zaměstnání; příležitost vlastního příjmu, odměna dle vlastních schopností; možnost zvolit si vlastní pracovní dobu; možnost vybrat si vlastní pracovní kolektiv; možnost rozhodovat sám o sobě, samostatnost; možnost seberealizace; svoboda ve výběru toho, co budete dělat, jak si zorganizujete čas. Nevýhody: vyžaduje více úsilí než zaměstnanecký poměr; časová náročnost; nejistota; odpovědnost za veškeré aktivity a s nimi spojená rizika; 13

15 vysoké pracovní vytížení; pochopení nejbližšího okolí; administrativní zátěž Právní formy podnikání V současnosti je stav podnikatelského prostředí v České republice plně srovnatelný s úrovní běžnou v ostatních zemích Evropské unie, s níž od 1. května 2004 sdílí ČR společný vnitřní trh. Úspěšně se rozvinulo jak živnostenské podnikání, tak i podnikání velkých společností. V České republice je v zásadě možné podnikat jako fyzická osoba podnikatel nebo jako uměle vytvořený subjekt právnická osoba. [3] Osobou fyzickou (FO) je každý člověk, jemuž právo dává schopnost svými činy se zavazovat a tedy něco získat, ale také mu dává povinnost něco strpět nebo za své činy určitým dovoleným způsobem přijímat právem stanovený trest. [2, s. 7] Způsobilost FO mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. [26, s. 136] Způsobilost FO vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. [26, s. 137] Právnickou osobou je určité seskupení fyzických nebo i právnických osob. Tomuto seskupení dává právo stejnou kvalitu jako osobě fyzické, tedy schopnost se svými skutky zavazovat nebo i za své nedobré a nepoctivé skutky trpět. [2, s. 7] 3.4 Podnikatel Podnikatelem podle [27, s. 6] je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 14

16 Naopak [7, s. 9] definuje podnikatele jako někoho, kdo kombinuje zdroje, pracovní sílu, materiál a ostatní aktiva, které společně dělají svoji hodnotu vyšší, než byla předtím a také jako někoho, kdo představuje změny, inovace a nový pořádek. Názory na to, co dělá podnikatel, se různí, ale je možné zmínit alespoň některé činnosti, které podnikatel vykonává [8, s. 172]: 1. buduje a vytváří organizace; 2. kombinuje věci novými způsoby; 3. aktivně zkoumá možnosti; 4. vypořádává se s nejistotou; 5. zařizuje, že prvky při výrobě spolu navzájem fungují; 6. určuje a činí opatření vzhledem k nedostatkům nebo mezerám na trhu Nejslavnější podnikatelé Je pravdou, že ne všichni slavní podnikatelé vystudovali patřičné školy. Stačila jim odvaha, znalosti a píle začít podnikat. Dnes jsou jejich jména známá po celém světě. Mezi nejslavnější podnikatele, kteří nedokončili školu, patří například Thomas Edison, zakladatel firmy General Electric; Henry Ford, zakladatel automobilky Ford Motor Company; Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft; Richard Branson, zakladatel firmy Virgin; Michael Dell, zakladatel společnosti Dell Computers; Steven Jobs, zakladatel společnosti Apple Computers a Pixar a Ted Turner, zakladatel rozhlasové stanice CNN. Samozřejmě existují i podnikatelé, kteří měli ve škole dobrý prospěch, ale jen málokterý z nich je tak úspěšný, jako ti, kteří byli jmenováni. [9, s. 10] Obecné rysy podnikatele Pokud má podnikatel vymyšlený podnikatelský záměr, je potřeba umět tento záměr zavést do praxe. Již zde je potřeba mít pro podnikání určité dispozice a osobní vlastnosti [17]: Dispozice Představují jakési know-how každého člověka schopnosti (organizační, rozumová inteligence, schopnost jednat s lidmi, ), vědomosti (odborné znalosti daného oboru, znalosti např. z oblasti marketingu, podnikání, legislativy,.) a dovednosti (to co se člověk naučil, převádí do praxe, např. nabyté znalosti využívá při řešení nejrůznějších problémů). 15

17 Osobní vlastnosti Charakterizují samotnou osobnost podnikatele např. důvěryhodnost, čestnost, samostatnost, zodpovědnost, svědomitost, vytrvalost, jeho vztah k práci a k druhým lidem, nápaditost, apod. Podnikatel by měl být [17]: aktivní nečekat, až mu něco spadne do klína, vymýšlet stále nové a nové věci, nelpět na starých a zaručených systémech, jít s dobou apod.; dostatečně motivovaný - mít v sobě jakousi hnací sílu, která ho vede k vytyčenému cíli. Je spojena s určitými představami a touhami. Co se týče podnikání, tak je to např. touha něčeho dosáhnout, něco dokázat, být úspěšný, apod.; umět rozhodovat bez rozhodování se člověk neobejde ani v běžném životě (zda si vzít hypotéku, byt nebo dům, kam na dovolenou apod.), během podnikání přibude nutností rozhodnout se ještě více, navíc mnohem zásadnějších rozhodnutí; umět získávat a využívat informace - známé přísloví říká štěstí přeje připraveným, u podnikatelů to platí dvojnásobně, kdo má lepší informace, může se i lépe rozhodovat; obklopovat se správnými lidmi v dnešní době je spíše problém správné lidi vůbec najít Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet Podnikatel by si měl nejprve uvědomit a stanovit poslání své činnosti. Dalo by se říci, že posláním podnikatele je uspokojovat cizí potřeby (posláním Tomáše Bati bylo obout svět ) a jeho základním cílem je dosáhnout přitom co největší zisk. Z toho vyplývá, že základním prostředkem k naplnění poslání jsou většinou peníze. [5, s ] Nedílnou součástí přípravných prací spojených se založením firmy je zpracování zakladatelského rozpočtu a podnikatelského plánu. Podnikatel uvažující o založení firmy si musí klást otázku, v čem a jak bude podnikat (těžiště podnikatelského plánu), a následně tyto úvahy promítnout do finanční podoby (zakladatelský rozpočet). [24, s. 95] Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti 16

18 či fungováním existující firmy. Měl by usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat, jak se tam dostaneme. Konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. Jeho zpracování vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu. [24, s ] Zakladatelský rozpočet Úkolem zakladatelského rozpočtu je specifikovat a kvalifikovat finanční prostředky potřebné k zahájení podnikání. [24, s. 95] Zápis do obchodního rejstříku Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, jestliže [24, s. 74]: výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem; provozuje živnost průmyslovým způsobem; stanoví tak zvláštní předpis Získání živnostenského oprávnění Postup získání živnostenského oprávnění [24, s ]: 1. ověřit, zda činnost, v níž chce podnikatel podnikat, vykazuje znaky živnosti; 2. ověřit, zda podnikatel splňuje všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro provozování živnosti; Všeobecné podmínky pro provozování živnosti jsou: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost prokazuje se výpisem z rejstříku trestů; předložení dokladu o tom, že FO nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti jsou: odborná nebo jiná způsobilost. 17

19 Způsobilost se prokazuje u řemeslných živnostní dokladem o vyučení a praxí, u vázaných živnostní dokladem o zvláštní odborné způsobilosti (osvědčení, autorizace), o dosaženém středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání a odborné praxi. K provozování koncesovaných živností je nutno prokázat odbornou způsobilost a splnění podmínek podle zvláštního zákona. Podnikatel, který je FO a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, je povinen ustanovit odpovědného zástupce. 3. zjistit do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chce podnikatel vykonávat. Živnosti se dělí podle požadavků na odbornou způsobilost a podle rozsahu oprávnění. Podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění se živnosti dělí na: obchodní koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod, velkoobchod), provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí; výrobní nejsou zákonem podrobně vyjmenovány; poskytující služby poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb. Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na: ohlašovací mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných a případně i zvláštních podmínek na základě ohlášení na živnostenském úřadě; koncesované lze provádět na základě nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Ohlašovací živnosti se dále dělí na: volné vyžadují pouze splnění všeobecných podmínek; řemeslné a vázané pro získání živnostenského listu je nutno prokázat také odbornou způsobilost. Vydání živnostenského oprávnění [24, s ]: Živnostenské oprávnění vydává místně příslušný živnostenský úřad podle bydliště FO nebo podle sídla u právnické osoby. 18

20 Na příslušném živnostenském úřadě se podá ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi. Zpravidla se jedná o předtištěné formuláře, které je nutno vyplnit. K formuláři se musí přiložit požadované dokumenty, nejčastěji jsou to: výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; občanský průkaz pro ověření totožnosti a plnoletosti; doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost; doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání; případně výpis z obchodního rejstříku; prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce; potvrzení finančního úřadu o nedoplatcích. FO a PO již zapsané v obchodním rejstříku mohou začít provozovat živnost ohlašovací dnem ohlášení, živnostenský list by měl být vydán do 15 dnů ode dne ohlášení. Koncesované živnosti lze začít provozovat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. K rozhodnutí o udělení koncese má živnostenský úřad 60 dnů, koncesní listina by měla být vydána do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení. 3.5 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů, resp. personální management, představuje proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a který ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizací. [23, s. 70] Předmětem personálního managementu (řízení) je podle [22, s. 174]: plánování pracovníků; získávání, výběr a rozmisťování pracovníků; hodnocení pracovníků; hodnocení práce a popis pracovních míst; podnikové vzdělávání; odměňování; pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání; bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky; sociální péče a aktivity volného času; personální informační systém. 19

21 Plánování pracovníků Plánování lidských zdrojů (pracovníků) stanovuje potřebu lidských zdrojů požadovanou organizací v zájmu dosažení jejích strategických cílů. [1, s. 329] Zaměřuje se na kvantitativní a kvalitativní stránku potřeby lidských zdrojů. Tedy musí odpovídat na dvě základní otázky [1, s. 329]: 1. Kolik lidí? 2. Jaké lidi? Získávání a výběr pracovníků Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. [1, s. 353] Nábor a výběrové řízení jsou koncipovány jako procesy, při kterých organizace žádají, kontaktují a vzbuzují zájem u potenciálních kandidátů a potom určují, zda je vhodné někoho z nich jmenovat. [19, s. 185] Hodnocení pracovníků a jejich výkonu Hodnocení pracovníků a jejich výkonu je důležitou složkou motivačního systému každé organizace. [22, s. 177] Systematické a pravidelné hodnocení výkonu a pracovního chování patří k základním pilířům personálního managementu. Pojetí personálního managementu vychází z toho, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu firmy, dosahování vyššího výkonu, vyšší kvality všech činností a rozvoje schopností pracovníků. [22, s. 183] Hodnocení práce a popis pracovních míst Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty prací v organizaci. Jeho účelem je [1, s. 567]: poskytnout racionální základnu pro vytvoření a uplatňování spravedlivé a obhajitelné mzdové struktury; pomáhat v řízení relací existujících mezi pracemi v rámci organizace; 20

22 umožnit přijímat důsledná a logická rozhodnutí o mzdových tarifech a tarifních stupních; stanovit, nakolik je hodnota prací navzájem srovnatelná, aby bylo možné zajistit, aby za práce stejné hodnoty byla vyplácena stejná odměna. Podnikové vzdělávání Formování pracovních schopností zaměstnanců musí být součástí reakce organizace na neustále se měnící nároky ekonomického okolí. Vzhledem ke změnám charakteru práce se vzdělávání stává celoživotním procesem a ve stále větší míře překračuje úzký rámec dřívější profesní kvalifikační přípravy. [22, s. 177] Odměňování Systém odměňování firmy je tvořen především mzdovou strukturou, tj. všemi subsystémy a nástroji, s jejichž pomocí se realizují zásady mzdové politiky. Zahrnuje i celou oblast používání podnětů mimomzdového charakteru. Cílem mzdového systému je stanovit spravedlivou mzdu za vykonanou práci. Mzdový systém přispívá k realizaci několika cílů, čímž spolupůsobí na prosazení personálních záměrů firmy. [22, s. 178] Bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny ohrožení života a zdraví pracovníků a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato povinnost je kontrolována. Dozorem nad bezpečností práce je u nás pověřeno ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. Výkonnými složkami jsou inspektoráty bezpečnosti práce. V oblasti hygieny práce provádí dozor i hygienická služba. Orgány státního dozoru jsou při výkonu své činnosti oprávněny kdykoliv vstupovat do prostorů organizací a vyžadovat potřebné doklady a informace, nařizovat, aby byly v přiměřených lhůtách odstraněny zjištěné závady, zakázat užívání prostorů a technologií, které ohrožují život nebo zdraví pracovníků, ukládat pokuty apod. Právo provádět kontrolu v oblasti bezpečnosti práce mají i odborové orgány, které také mohou od zaměstnavatelů vyžadovat zprávy o tom, jaká opatření byla učiněna k odstranění zjištěných závad. [11, s. 355] 21

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více