PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka DRDOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podnikatel jako zaměstnavatel na Znojemsku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Věry Plhoňové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě, dne podpis autora

3 Poděkování Nejprve bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za její ochotný přístup, rady a znalosti použité k vypracování této práce. Další poděkování bych chtěla věnovat Mgr. Leoši Falcovi, majiteli firmy Leoš Falc - IMEX a Liboru Suchému, majiteli firmy Libor Suchý, autoprodejna. Oba pánové mi poskytli potřebné informace pro zpracování této práce. V neposlední řadě děkuji i své rodině, která mě celou dobu podporovala a věřila mi.

4

5

6 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je Podnikatel jako zaměstnavatel na Znojemsku. Mezi subjekty, které dané téma reprezentují, byli zvoleni dva podnikatelé s názvy firem: Libor Suchý, autoprodejna a Leoš Falc - IMEX. Oba působí ve Znojmě již poměrně dlouhou dobu. Práce studuje jejich činnost po stránce podnikání i managementu a také se věnuje pracovně právním vztahům podnikatelů vůči zaměstnancům. Dále se zabývá analýzou podnikatele z pohledu vlastních zaměstnanců. Názory na zaměstnavatele jsou získány za pomocí dotazníkového šetření. Na základě tohoto vyhodnocení jsou navrhnuta určitá doporučení a možné změny v podnicích. Klíčová slova: podnikání, podnikatel, zaměstnavatel, dotazníkové šetření Abstract The theme of this Bachelor thesis is An Entrepreneur as an Employer in Znojmo Region. As subjects, which represent the specified topic, two entrepreneurs were chosen: Libor Suchý, the owner of a car salesroom and Leoš Falc from IMEX company. They both have been working in Znojmo for quite a long time. The thesis studies the entrepreneurs activities both from the enterprise and management points of view and it also deals with labour-law relations of the entrepreneurs and their employees. Next it deals with analysis of an entrepreneur from the view of his employees. The opinions about the employer were received with the help of a questionnaire investigation. On the basis of this evaluation, particular recommendations are proposed and possible changes in the companies are suggested. Key words: enterprise, entrepreneur, employer, questionnaire investigation

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Teoretická část Management Manažer Podnik SWOT analýza Podnikání Proč je podnikání důležité Výhody a nevýhody podnikání Právní formy podnikání Podnikatel Nejslavnější podnikatelé Obecné rysy podnikatele Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet Zápis do obchodního rejstříku Získání živnostenského oprávnění Řízení lidských zdrojů Zaměstnavatel Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Diskriminace zaměstnanců Aktivní politika zaměstnanosti Podnikatel jako zaměstnavatel Povinnosti vůči orgánům státní správy Praktická část Charakteristika firmy Libor Suchý, autoprodejna Historie Činnost firmy SWOT analýza Dotazník pro zaměstnance Výsledky dotazníkového šetření Charakteristika firmy Leoš Falc - IMEX Historie Činnost firmy SWOT analýza... 42

8 4.2.4 Dotazník pro zaměstnance Výsledky dotazníkového šetření Srovnání a zhodnocení obou podnikatelů Testování hypotéz Doporučení a možné návrhy na zlepšení Firma Libor Suchý, autoprodejna Firma Leoš Falc IMEX Závěr Pužité zdroje Seznam tabulek, grafů a příloh Přílohy

9 1 Úvod Nespokojení, dotčení či nedocenění zaměstnanci se často obracejí k samostatné podnikatelské činnosti. Je pravdou, že období krize znepříjemňuje situaci zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů nejen v ČR, právě kvůli tomu spousta lidí přichází o práci, a tak se snaží alespoň svépomoci vydělávat peníze. Založí si vlastní společnost, začnou podnikat nebo vycestují z naší země za lepšími pracovními podmínkami. Podnikání v zahraničí je jednou z variant, ale začínající čeští podnikatelé nejsou připraveni a neznají dostatečně podmínky onoho cizího prostředí. To často bývá jednou z příčin, kdy se opět vracejí do své země a zkoušejí podnikat zde, a to i přes překážky, které na ně číhají. Mezi hlavní překážky podnikání ČR v posledních letech patří složitý daňový systém, sociální a politické prostředí a některé další aspekty. Podnikání se i přesto stává velkým fenoménem dnešní doby. Přináší spoustu výhod pro oblast, ve které je uskutečňováno. Zviditelní ji a celkově přispívá k hospodářskému růstu země. Přivádí nové, zvídavé turisty a posiluje stávající faktory související s kvalitou života. Významně snižuje nezaměstnanost jednotlivých regionů a dopomáhá udržovat jisté pracovní návyky. Podnikání by mělo být podporováno v každé zemi a v každém kraji jednotlivých zemí. Jihomoravský kraj v rámci ČR patří mezi kraje s velkým potenciálem pro rozvoj podnikatelských subjektů. I ve Znojmě dochází v posledních letech k velkému boomu podnikatelského prostředí. Množství výhod přináší společná hranice s Rakouskem, které je významným obchodním partnerem několika našich podnikatelských subjektů. Pokud se podnikatelská činnost nezabývá něčím, co by podnikatelé zvládali sami, musejí zaměstnávat pracovní sílu. Téma této práce je velmi zajímavé, a to jak pro samotné podnikatele, kteří díky němu zjistí názory vlastních zaměstnanců na sebe, tak pro širokou veřejnost, jež se bude někdy v budoucnu zajímat o zaměstnání. Je nutné tedy posoudit podnikatele v roli zaměstnavatele. Jako dva příklady ze Znojma, na něž je vše aplikováno, jsou vybráni podnikatelé Libor Suchý a Leoš Falc. Bakalářská práce bude zaměřena na analýzu těchto vybraných podnikatelských subjektů. Zaměří se na jednání a postoje podnikatele jako zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. Zanalyzuje povinnosti, které musí plnit a práva, která zaměstnancům náleží a na základě této analýzy se pokusí navrhnout možná zlepšení či případná doporučení. 8

10 2 Cíl a metodika práce Dílčí cíle bakalářské práce jsou stanoveny v zásadách pro vypracování. Hlavním cílem však je porovnat podnikatelské subjekty Libor Suchý, autoprodejna a Leoš Falc IMEX z pohledu vlastních zaměstnanců. Zjistit jakými zaměstnavateli jsou tito podnikatelé. Libor Suchý je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku, Leoš Falc podniká na základě živnostenského oprávnění. Avšak oba začínali podnikat na živnostenský list. Podnikatel Suchý se díky svému ročnímu obratu přesahujícímu určitou výši stanovenou zákonem musel nechat zapsat do obchodního rejstříku. Oba jsou velikáni podnikatelské činnosti ve Znojmě. Podnikají stejně dlouhou dobu, od roku Počet jejich zaměstnanců je sice rozdílný, ale na základě toho lze posoudit, zda jsou nějaké markantní rozdíly ve velikosti firmy a pracovní morálce nebo přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům. Potřebné informace budou získány prostřednictvím dotazníkového šetření a nestandardizovaného rozhovoru s oběma podnikateli. Další údaje a základní informace budou získány z živnostenského rejstříku a internetových stránek jednotlivých firem. V dotazníku se nachází tři polootevřené a jedna otevřená otázka, zbytek tvoří otázky uzavřené. Celkem obsahuje osmnáct otázek a dvě otázky identifikační. Dotazníkové šetření proběhne ve firmách výše uvedených podnikatelů. Dotazníky budou předány zaměstnancům k vyplnění, a to na základě souhlasu vedení. Šetření bude probíhat u podnikatele Suchého v měsíci lednu a Falce v měsíci únoru. Předpokládá se, že budou dotazníky vyplněny všemi zaměstnanci, celkem tedy 31 dotazníků, z toho 24 u podnikatele Suchého a 7 u podnikatele Falce. V přibližně stejném termínu, jaký je stanoven pro dotazníkové šetření, budou vedeny nestandardizované rozhovory s podnikateli. Všechny získané informace budou následně zpracovány a vyhodnoceny. Jednotlivé otázky dotazníkového šetření budou doprovázeny vypracovanými tabulkami nebo grafy pro názornější ukázku. Pomocí kontingenčních tabulek budou ukázány závislosti vybraných otázek. K bližšímu seznámení s jednotlivými firmami bude vytvořena jejich SWOT analýza a popis základních informací týkajících se činnosti společnosti a jejich kontaktních údajů. Na základě jednotlivých shrnutí a vyhodnocení všech získaných informací budou navrhnuta možná doporučení s případnými výpočty. Tyto návrhy mohou přispět nejen ke zlepšení stávající situace v přístupech podnikatelů k zaměstnancům, ale i k upevnění pozice firmy na trhu a vklínění se do hlubokého povědomí zákazníků. 9

11 3 Teoretická část 3.1 Management Managementem neboli řízením rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů. [10, s. 109] Manažer Manažer pochází z anglického slova manager a volně se překládá jako ředitel, vedoucí pracovník, správce. Zodpovídá za plnění stanovených cílů a k tomu využívá odborníků a zaměstnanců z podniku. [16, s. 16] Manažer a podnikatel (tedy majitel podniku) nutně nemusí být jedna a tatáž osoba. U malých podniků tomu tak však je, vlastník je zároveň ředitelem, sám podnik řídí. [10, s. 111] 3.2 Podnik Podnik (ekonomicko-právní subjekt) je seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským účelem, který vede k trvalému dosahování zisku. Uspokojuje cizí potřeby a podnikateli poskytuje důchod. [15, s. 181] Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. [27, s. 6] SWOT analýza SWOT analýza je charakterizována jako analýza vnitřní síly a slabosti (SW) a vnějšího ohrožení a příležitostí (OT). SW analýzou lze sledovat vnitřní prostředí firmy, které jsme schopni ovlivnit, ale OT analýzou vnější prostředí firmy, které ovlivňujeme těžko nebo vůbec. Díky této analýze posoudíme silné a slabé stránky podniku. Můžeme tak zjistit, kde je výhoda oproti konkurenci, případně nevýhoda, kterou je nutné odstranit. [12, s. 40] 10

12 3.3 Podnikání Pojem podnikání [enterprise] v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: Ekonomické pojetí podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. [24, s. 15] Psychologické pojetí podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. [24, s. 15] Sociologické pojetí podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. [24, s. 15] Právnické pojetí podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. [27, s. 6] Podnikání lze chápat i jako proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení. [7, s. 10] K obecným rysům všech pojetí podnikání patří [24, s. 15]: cílevědomá činnost; iniciativní, kreativní přístupy; organizování a řízení transformačních procesů; praktický přínos, užitek, přidaná hodnota; převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu; opakování, cyklický proces Proč je podnikání důležité Pro národní ekonomiky má rozvoj podnikání, jehož důsledkem je vznik nových firem a samostatných živností, zcela zásadní přínosy [13, s ]: 11

13 Podnikání přispívá k hospodářskému růstu Velkým přínosem pro ekonomiku jsou firmy založené na základě identifikace podnikatelské příležitosti, a to zejména podniky rychle rostoucí. Podnikání pozitivně přispívá k ekonomickému růstu, i když růst HDP je rovněž ovlivňován i mnoha dalšími faktory. Podnikání je klíčové pro konkurenceschopnost Podnikáním jsou vytvářeny inovace a technologická změna, proto nové podnikatelské iniciativy zvyšují produktivitu. Prostřednictvím podnikání nabývají nové znalosti formy výrobků a služeb. Zvyšují konkurenční tlak a nutí ostatní firmy reagovat zlepšením účinnosti nebo zavedením inovací. Působí proti monopolním tendencím, zajišťují zákazníkům možnost volby ve spotřebě a přispívají k optimalizaci cen. Větší efektivnost a inovace v rámci firem, ať už v organizaci, procesech, produktech, službách nebo trzích, zvětšuje konkurenční sílu ekonomiky jako celku. Podnikatelé přispívají k tvorbě pracovních míst Nové malé firmy jsou ve stále větší míře hlavními tvůrci nových pracovních míst. Země s větším nárůstem míry podnikání měly tendenci vykazovat větší následné poklesy míry nezaměstnanosti. Malé firmy jsou velmi důležité, neboť absorbují pracovníky propuštěné při špatném vývoji ekonomiky či odvětví. Nejenže zaměstnávají jinak nezaměstnané pracovníky, ale i sami podnikatelé živnostníci často volí cestu samostatného podnikání právě proto, že nemohou nalézt žádné vhodné pracovní místo. Tento typ sice nevytváří velké množství nových pracovních míst ani výrazně nepřispívá k růstu HDP, přesto je dobré, že takové podniky vznikají, neboť podnikání drží nezaměstnanost na uzdě a zároveň pěstuje v lidech vhodné pracovní návyky. Podnikání pomáhá vytvářet lidský a intelektuální kapitál a tento kapitál využít Aktivita, nutná k přijetí rizik a odpovědnosti a učení se novým poznatkům a způsobům myšlení a jednání, přispívá k rozvoji jedinců, kteří se do podnikání pustí. Pomáhá jim lépe pochopit to, co tvoří tržní příležitosti a jakými způsoby je potřeba je využít. To zvyšuje pravděpodobnost úspěšného rozpoznání a využití tržních příležitostí v budoucnosti. 12

14 Podnikání a zájmy společnosti Podnikatelé jsou hnací silou tržní ekonomiky, jsou zdrojem blahobytu, pracovních příležitostí i spotřebitelské nabídky. Mnoho firem se začíná v poslední době hlásit programově k sociální odpovědnosti. Malé a střední podniky demonstrují tuto odpovědnost obvykle méně oficiálním způsobem, ale pro mnoho obcí či komunit jsou pojítkem v jejich životě, protože sponzorují či jinak zaštiťují místní společenské aktivity. Tím, že je malé a střední podnikání často realizováno v blízkosti bydliště podnikatele, přirozeně napomáhá rozvoji regionů a velkých organizací. Podnikání rovněž může přispívat k podpoře sociální a ekonomické soudržnosti regionů. Podnikání uspokojuje nenaplněné potřeby lidí Podnikání je proces, jehož prostřednictvím se vyrovnává poptávka a nabídka. Poptávka po výrobcích a službách, která by jinak zůstala nerozpoznána, dochází prostřednictvím podnikání svého naplnění Výhody a nevýhody podnikání Existuje mnoho důvodu proč přemýšlet o podnikání/zaměstnání sebe sama. Ovšem jako každá činnost a profese má i podnikání své nevýhody. [20] Výčet základních výhod a nevýhod podnikání [20]: Výhody: možnost vymanit se z nerovného vztahu v zaměstnání; příležitost vlastního příjmu, odměna dle vlastních schopností; možnost zvolit si vlastní pracovní dobu; možnost vybrat si vlastní pracovní kolektiv; možnost rozhodovat sám o sobě, samostatnost; možnost seberealizace; svoboda ve výběru toho, co budete dělat, jak si zorganizujete čas. Nevýhody: vyžaduje více úsilí než zaměstnanecký poměr; časová náročnost; nejistota; odpovědnost za veškeré aktivity a s nimi spojená rizika; 13

15 vysoké pracovní vytížení; pochopení nejbližšího okolí; administrativní zátěž Právní formy podnikání V současnosti je stav podnikatelského prostředí v České republice plně srovnatelný s úrovní běžnou v ostatních zemích Evropské unie, s níž od 1. května 2004 sdílí ČR společný vnitřní trh. Úspěšně se rozvinulo jak živnostenské podnikání, tak i podnikání velkých společností. V České republice je v zásadě možné podnikat jako fyzická osoba podnikatel nebo jako uměle vytvořený subjekt právnická osoba. [3] Osobou fyzickou (FO) je každý člověk, jemuž právo dává schopnost svými činy se zavazovat a tedy něco získat, ale také mu dává povinnost něco strpět nebo za své činy určitým dovoleným způsobem přijímat právem stanovený trest. [2, s. 7] Způsobilost FO mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. [26, s. 136] Způsobilost FO vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. [26, s. 137] Právnickou osobou je určité seskupení fyzických nebo i právnických osob. Tomuto seskupení dává právo stejnou kvalitu jako osobě fyzické, tedy schopnost se svými skutky zavazovat nebo i za své nedobré a nepoctivé skutky trpět. [2, s. 7] 3.4 Podnikatel Podnikatelem podle [27, s. 6] je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 14

16 Naopak [7, s. 9] definuje podnikatele jako někoho, kdo kombinuje zdroje, pracovní sílu, materiál a ostatní aktiva, které společně dělají svoji hodnotu vyšší, než byla předtím a také jako někoho, kdo představuje změny, inovace a nový pořádek. Názory na to, co dělá podnikatel, se různí, ale je možné zmínit alespoň některé činnosti, které podnikatel vykonává [8, s. 172]: 1. buduje a vytváří organizace; 2. kombinuje věci novými způsoby; 3. aktivně zkoumá možnosti; 4. vypořádává se s nejistotou; 5. zařizuje, že prvky při výrobě spolu navzájem fungují; 6. určuje a činí opatření vzhledem k nedostatkům nebo mezerám na trhu Nejslavnější podnikatelé Je pravdou, že ne všichni slavní podnikatelé vystudovali patřičné školy. Stačila jim odvaha, znalosti a píle začít podnikat. Dnes jsou jejich jména známá po celém světě. Mezi nejslavnější podnikatele, kteří nedokončili školu, patří například Thomas Edison, zakladatel firmy General Electric; Henry Ford, zakladatel automobilky Ford Motor Company; Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft; Richard Branson, zakladatel firmy Virgin; Michael Dell, zakladatel společnosti Dell Computers; Steven Jobs, zakladatel společnosti Apple Computers a Pixar a Ted Turner, zakladatel rozhlasové stanice CNN. Samozřejmě existují i podnikatelé, kteří měli ve škole dobrý prospěch, ale jen málokterý z nich je tak úspěšný, jako ti, kteří byli jmenováni. [9, s. 10] Obecné rysy podnikatele Pokud má podnikatel vymyšlený podnikatelský záměr, je potřeba umět tento záměr zavést do praxe. Již zde je potřeba mít pro podnikání určité dispozice a osobní vlastnosti [17]: Dispozice Představují jakési know-how každého člověka schopnosti (organizační, rozumová inteligence, schopnost jednat s lidmi, ), vědomosti (odborné znalosti daného oboru, znalosti např. z oblasti marketingu, podnikání, legislativy,.) a dovednosti (to co se člověk naučil, převádí do praxe, např. nabyté znalosti využívá při řešení nejrůznějších problémů). 15

17 Osobní vlastnosti Charakterizují samotnou osobnost podnikatele např. důvěryhodnost, čestnost, samostatnost, zodpovědnost, svědomitost, vytrvalost, jeho vztah k práci a k druhým lidem, nápaditost, apod. Podnikatel by měl být [17]: aktivní nečekat, až mu něco spadne do klína, vymýšlet stále nové a nové věci, nelpět na starých a zaručených systémech, jít s dobou apod.; dostatečně motivovaný - mít v sobě jakousi hnací sílu, která ho vede k vytyčenému cíli. Je spojena s určitými představami a touhami. Co se týče podnikání, tak je to např. touha něčeho dosáhnout, něco dokázat, být úspěšný, apod.; umět rozhodovat bez rozhodování se člověk neobejde ani v běžném životě (zda si vzít hypotéku, byt nebo dům, kam na dovolenou apod.), během podnikání přibude nutností rozhodnout se ještě více, navíc mnohem zásadnějších rozhodnutí; umět získávat a využívat informace - známé přísloví říká štěstí přeje připraveným, u podnikatelů to platí dvojnásobně, kdo má lepší informace, může se i lépe rozhodovat; obklopovat se správnými lidmi v dnešní době je spíše problém správné lidi vůbec najít Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet Podnikatel by si měl nejprve uvědomit a stanovit poslání své činnosti. Dalo by se říci, že posláním podnikatele je uspokojovat cizí potřeby (posláním Tomáše Bati bylo obout svět ) a jeho základním cílem je dosáhnout přitom co největší zisk. Z toho vyplývá, že základním prostředkem k naplnění poslání jsou většinou peníze. [5, s ] Nedílnou součástí přípravných prací spojených se založením firmy je zpracování zakladatelského rozpočtu a podnikatelského plánu. Podnikatel uvažující o založení firmy si musí klást otázku, v čem a jak bude podnikat (těžiště podnikatelského plánu), a následně tyto úvahy promítnout do finanční podoby (zakladatelský rozpočet). [24, s. 95] Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti 16

18 či fungováním existující firmy. Měl by usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat, jak se tam dostaneme. Konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. Jeho zpracování vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu. [24, s ] Zakladatelský rozpočet Úkolem zakladatelského rozpočtu je specifikovat a kvalifikovat finanční prostředky potřebné k zahájení podnikání. [24, s. 95] Zápis do obchodního rejstříku Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, jestliže [24, s. 74]: výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem; provozuje živnost průmyslovým způsobem; stanoví tak zvláštní předpis Získání živnostenského oprávnění Postup získání živnostenského oprávnění [24, s ]: 1. ověřit, zda činnost, v níž chce podnikatel podnikat, vykazuje znaky živnosti; 2. ověřit, zda podnikatel splňuje všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro provozování živnosti; Všeobecné podmínky pro provozování živnosti jsou: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost prokazuje se výpisem z rejstříku trestů; předložení dokladu o tom, že FO nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti jsou: odborná nebo jiná způsobilost. 17

19 Způsobilost se prokazuje u řemeslných živnostní dokladem o vyučení a praxí, u vázaných živnostní dokladem o zvláštní odborné způsobilosti (osvědčení, autorizace), o dosaženém středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání a odborné praxi. K provozování koncesovaných živností je nutno prokázat odbornou způsobilost a splnění podmínek podle zvláštního zákona. Podnikatel, který je FO a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, je povinen ustanovit odpovědného zástupce. 3. zjistit do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chce podnikatel vykonávat. Živnosti se dělí podle požadavků na odbornou způsobilost a podle rozsahu oprávnění. Podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění se živnosti dělí na: obchodní koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod, velkoobchod), provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí; výrobní nejsou zákonem podrobně vyjmenovány; poskytující služby poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb. Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na: ohlašovací mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných a případně i zvláštních podmínek na základě ohlášení na živnostenském úřadě; koncesované lze provádět na základě nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Ohlašovací živnosti se dále dělí na: volné vyžadují pouze splnění všeobecných podmínek; řemeslné a vázané pro získání živnostenského listu je nutno prokázat také odbornou způsobilost. Vydání živnostenského oprávnění [24, s ]: Živnostenské oprávnění vydává místně příslušný živnostenský úřad podle bydliště FO nebo podle sídla u právnické osoby. 18

20 Na příslušném živnostenském úřadě se podá ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi. Zpravidla se jedná o předtištěné formuláře, které je nutno vyplnit. K formuláři se musí přiložit požadované dokumenty, nejčastěji jsou to: výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; občanský průkaz pro ověření totožnosti a plnoletosti; doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost; doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání; případně výpis z obchodního rejstříku; prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce; potvrzení finančního úřadu o nedoplatcích. FO a PO již zapsané v obchodním rejstříku mohou začít provozovat živnost ohlašovací dnem ohlášení, živnostenský list by měl být vydán do 15 dnů ode dne ohlášení. Koncesované živnosti lze začít provozovat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. K rozhodnutí o udělení koncese má živnostenský úřad 60 dnů, koncesní listina by měla být vydána do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení. 3.5 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů, resp. personální management, představuje proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a který ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizací. [23, s. 70] Předmětem personálního managementu (řízení) je podle [22, s. 174]: plánování pracovníků; získávání, výběr a rozmisťování pracovníků; hodnocení pracovníků; hodnocení práce a popis pracovních míst; podnikové vzdělávání; odměňování; pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání; bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky; sociální péče a aktivity volného času; personální informační systém. 19

21 Plánování pracovníků Plánování lidských zdrojů (pracovníků) stanovuje potřebu lidských zdrojů požadovanou organizací v zájmu dosažení jejích strategických cílů. [1, s. 329] Zaměřuje se na kvantitativní a kvalitativní stránku potřeby lidských zdrojů. Tedy musí odpovídat na dvě základní otázky [1, s. 329]: 1. Kolik lidí? 2. Jaké lidi? Získávání a výběr pracovníků Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. [1, s. 353] Nábor a výběrové řízení jsou koncipovány jako procesy, při kterých organizace žádají, kontaktují a vzbuzují zájem u potenciálních kandidátů a potom určují, zda je vhodné někoho z nich jmenovat. [19, s. 185] Hodnocení pracovníků a jejich výkonu Hodnocení pracovníků a jejich výkonu je důležitou složkou motivačního systému každé organizace. [22, s. 177] Systematické a pravidelné hodnocení výkonu a pracovního chování patří k základním pilířům personálního managementu. Pojetí personálního managementu vychází z toho, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu firmy, dosahování vyššího výkonu, vyšší kvality všech činností a rozvoje schopností pracovníků. [22, s. 183] Hodnocení práce a popis pracovních míst Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty prací v organizaci. Jeho účelem je [1, s. 567]: poskytnout racionální základnu pro vytvoření a uplatňování spravedlivé a obhajitelné mzdové struktury; pomáhat v řízení relací existujících mezi pracemi v rámci organizace; 20

22 umožnit přijímat důsledná a logická rozhodnutí o mzdových tarifech a tarifních stupních; stanovit, nakolik je hodnota prací navzájem srovnatelná, aby bylo možné zajistit, aby za práce stejné hodnoty byla vyplácena stejná odměna. Podnikové vzdělávání Formování pracovních schopností zaměstnanců musí být součástí reakce organizace na neustále se měnící nároky ekonomického okolí. Vzhledem ke změnám charakteru práce se vzdělávání stává celoživotním procesem a ve stále větší míře překračuje úzký rámec dřívější profesní kvalifikační přípravy. [22, s. 177] Odměňování Systém odměňování firmy je tvořen především mzdovou strukturou, tj. všemi subsystémy a nástroji, s jejichž pomocí se realizují zásady mzdové politiky. Zahrnuje i celou oblast používání podnětů mimomzdového charakteru. Cílem mzdového systému je stanovit spravedlivou mzdu za vykonanou práci. Mzdový systém přispívá k realizaci několika cílů, čímž spolupůsobí na prosazení personálních záměrů firmy. [22, s. 178] Bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny ohrožení života a zdraví pracovníků a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato povinnost je kontrolována. Dozorem nad bezpečností práce je u nás pověřeno ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. Výkonnými složkami jsou inspektoráty bezpečnosti práce. V oblasti hygieny práce provádí dozor i hygienická služba. Orgány státního dozoru jsou při výkonu své činnosti oprávněny kdykoliv vstupovat do prostorů organizací a vyžadovat potřebné doklady a informace, nařizovat, aby byly v přiměřených lhůtách odstraněny zjištěné závady, zakázat užívání prostorů a technologií, které ohrožují život nebo zdraví pracovníků, ukládat pokuty apod. Právo provádět kontrolu v oblasti bezpečnosti práce mají i odborové orgány, které také mohou od zaměstnavatelů vyžadovat zprávy o tom, jaká opatření byla učiněna k odstranění zjištěných závad. [11, s. 355] 21

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více