Základy vizuálního designu webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy vizuálního designu webových stránek"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Základy vizuálního designu webových stránek Diplomová práce Autor: Markéta Havlásková Vedoucí práce: PhDr. Petr Škyřík Brno 2008

2 Bibliografický záznam Havlásková, Markéta. Základy vizuálního designu webových stránek. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík. Anotace Diplomová práce Základy vizuálního designu webových stránek stručným způsobem shrnuje témata, která jsou podstatná pro problematiku úpravy vzhledu webových prezentací takovým způsobem, aby sloužily jako efektivní prostředek vizuální komunikace. Zaměřuje se především na určení základních vizuálních prvků a částí tvořících webovou stránku a podrobnou charakteristiku těchto prvků. Autor definuje tři základní požadavky, které klademe na vzhled webových stránek. Praktická část následně shrnuje konkrétní doporučení týkající se vizuální přívětivosti, použitelnosti a přístupnosti jednotlivých prvků. Annotation Diploma thesis Web Sites Visual Design Basics visual communication designing for web. First part of thesis identify web site s basics visual elements and parts, after focused on this elements colors, types and images in more details. Author defined three fundamental aspect of web sites visual appearance visual comfortability, usability and accessibility. Second part of work summarized advisement for usable, accesible and visual comfortable web site visual design.

3 Klíčová slova grafický design, principy grafického designu, teorie barev, typografie, vizuální design, vizuální komunikace, vizuální prvky www stránky, webdesign Keywords accessibility, color theory, graphic design, typography, usability, visual communication, visual design, visual design principles, web sites visual design elements, webdesign

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům. V Brně dne 20. června 2008 Markéta Havlásková

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce PhDr. Petru Škyříkovi za jeho kritické připomínky a vstřícný přístup.

6 1 Obsah Úvod... 4 Vymezení tématu práce... 6 I. Teoretická část Úvod do vizuálního designu Vizuální vnímání Vnímání barev Vnímání tvarů Vnímání pohybu WWW stránky z vizuálního hlediska Technologie webu Základní vizuální prvky www stránek Části www stránky Základní typy stránek v rámci jednoho webu Základy vizuálního designu webových stránek prvky, prostor a principy Přístupy k designu webů Barvy Tvorba barev v počítači Co je to barva? Určení barvy Barevný kruh Dělení barev na pestré a nepestré Dělení barev na základě jejich působení na emoce Významy a působení jednotlivých barevných odstínů Základní barevná schémata Barvy na webu Tvary Tvorba tvarů v počítači Bitmapová grafika Vektorová grafika Písmo Abeceda Konstrukce písma Řezy písem Základní rodiny písem Metody zvýraznění určitých částí textu Velikost písma Práce s textem Písmo na webu Obrázky Typy obrázků na webu Navigační obrázky Obsah

7 Tlačítka Ikony Logotyp Ilustrační obrázky Animace Formáty obrázků Rozvržení webové stránky Prostor Vnímání stránky uživatelem Kompoziční pravidla Kompoziční pravidla využívající zlatého řezu Zlatý řez Pravidlo tří Kompoziční pravidla využívající geometrického středu Principy grafického designu Jednota Zvýraznění Rovnováha Nejčastější rozvržení www stránky Požadavky kladené na webové stránky Vizuální přívětivost Použitelnost Přístupnost II. Praktická část Obsah 1 Výběr barevnosti a práce s barvami Doporučení k výběru a práci s barvami na webu Volba základní barvy pro web Volba doplňujících barev Další doporučení Použitelnost barev Přístupnost barev Barvoslepost Konkrétní doporučení pro přístupnost barev Výběr fontu a práce s textem Doporučení k výběru fontů a práci s textem na webu Výběr fontu Metody zvýraznění textu Práce s odstavcem Zarovnání odstavce Barva písma a pozadí Hypertext Další doporučení Použitelnost písma Čitelnost Výsledky testování čitelnosti na webu Konkrétní doporučení použitelnosti písma Přístupnost písma

8 3 3 Výběr a práce s obrázky Doporučení k výběru a práci s obrázky na webu Navigační obrázky Tlačítka Ikony Logotyp Ilustrační obrázky Animace Použitelnost obrázků Přístupnost obrázků Rozvržení a práce s prvky Konkrétní doporučení k rozvržení práci s prvky Úvodní stránka Domovská stránka Rozvržení prostoru stránky Vizuální hierarchie Vyváženost stránky Obsahové stránky Použitelnost rozvržení Přístupnost rozvržení Závěr Použité zdroje Seznam obrázků Obsah

9 4 Úvod Na úvod nezbývá než zopakovat, že Internet se v posledních letech stal jedním z nejdůležitějších médií dneška. Slouží pro účely komerční, vědecké, vzdělávací, zábavní, prezentují se na něm firmy, organizace i jednotlivci. Stalo se již téměř pravidlem, že ve chvíli, kdy chceme o někom či o něčem získat nějaké informace, hledáme v první řadě právě v prostředí Internetu. S trochou nadsázky můžeme říci, že ten, kdo dnes není k nalezení na Internetu, jako by ani nebyl, takováto osoba či společnost se stává do jité míry neviditelnou. A právě www stránky jsou hlavním dokumentem webu, médiem pomocí kterého na Internetu komunikujeme a prezentujeme se jím světu. Web je mnohdy tím prvním dokumentem, jehož prostřednictvím se s námi potencionální klient, zákazník či zaměstnavatel seznamuje a na jehož základě si o nás utváří určitou představu. A jelikož na www stránce je sdělení zakódováno ve zrakem vnímatelné podobě, vzniká tato představa právě na základě vzhledu tohoto dokumentu. Ať už vytváříme stránky za jakýmkoliv účelem, především si přejeme, aby byl náš web uživateli navštěvován a aby v nich vzbuzoval příjemný dojem. Bylo by naivní domnívat se, že uživatele našich stránek zaujmeme pouze jejich obsahem. Bohužel, v současné době žijeme v prostředí, kde i ten nejkvalitnější výrobek může obstát pouze ve chvíli, kdy je opatřen vhodným obalem, tedy když je vizuálně atraktivní. Úvod A i ve chvíli, kdy takové věci, jako snahu zaujmout či líbit se považujeme za nepodstatné, si musíme uvědomit, že www stránky jsou prostředky masové komunikace. A komunikujeme li, většinou chceme komunikovat úspěšně a publikujeme li, toužíme být čteni. V případě nepřímé komunikace, kterou bezesporu komunikace prostřednictvím webu je, tedy musíme zajistit, aby byl čtenář schopen přenášené sdělení úspěšně dekódovat a přijmout. A jelikož je komunikace www stránkou druhem komunikace vizuální, úspěšnost přijetí sdělení můžeme ve velké míře ovlivnit právě vizuálním designem www stránky. Pokud totiž budeme zcela ignorovat základní typografické zásady, kompoziční zásady a percepční schopnosti příjemce, stane se náš web pro ostatní zcela nesrozumitelný. Jelikož tvůrcem www stránky se může stát opravdu každý, můžeme říci, že by bylo vhodné, aby měl každý alespoň základní povědomí o základech vizuálního designu www stránek. Tyto znalosti, které přirozeně spadají do problematiky vizuální gramotnosti a tedy částečně i gramotnosti informační, by se tedy podle mého mínění měly stát součástí vzdělání, stejně

10 5 tak jako se v minulosti už na základní škole vyučovaly zásady úpravy vzhledu rukopisných dokumentů. Bohužel tomu tak není, a tak se pak v důsledku nedostatečné informovanosti v oblasti vizuálního designu velice často na Internetu setkáváme se stránkami, které jsou vizuálně nepříjemné či přímo nečitelné. Problematika vizuálního designu webových prezentací je důležitá i pro knihovníky. Za prvé, vedoucí pracovníci knihoven jsou obvykle ty osoby, které zodpovídají za vzhled a úpravu webu prezentujícího jejich knihovnu. Za druhé, tvorba efektivních sdělení vizuální komunikace, tedy i www stránek, je součástí vizuální gramotnosti, kterou v současné době, kdy převážná většina médií komunikuje na vizuální bázi, můžeme považovat za součást gramotnosti informační. Víme, že jednou z úloh knihovníků a informačních pracovníku je být i šiřiteli informační gramotnosti. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že díky novým médiím se stírá rozdíl mezi konzumenty a producenty informací, pochopíme, že je podstatné umět nejen informace získávat, ale i vědět co dodržovat při jejich produkci a šíření. Bohužel, momentálně je pozornost knihovníků zaměřena spíše na problematiku získávání informací než na otázky spojené s jejich publikováním. 1 Ale neusnadníme snad tím, že řekneme tvůrci, jak má upravit produkované sdělení tak aby bylo přehledné a srozumitelné, příjemci tohoto sdělení snadné přijetí (či odmítnutí) informací v něm obsažených? Není tedy v zájmu knihovníků propagovat na veřejnosti, stejně tak, jak se děje například v podobném případě citační etiky, i zásady správného a efektivního publikování na Internetu? Úvod Cílem práce je tedy shrnout a představit základní zásady, týkající se úpravy vzhledu www prezentací. Budu se soustřeďovat zejména na charakteristiku jednotlivých prvků, ze kterých je stránka z vizuálního hlediska tvořena, a na způsoby, jakými s těmito prvky pracovat, čím se řídit při jejich výběru a jaké principy dodržovat při jejich umisťování do prostoru stránky. 11 Toto můžeme tvrdit ve chvíli, kdy si prostudujeme cíle projektů informační gramotnosti IFLA či IVIF IVIG: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2007, [cit ]. Dostupné na www: <http://knihovny.cvut.cz/ivig/cile.html>. IFLANET: Information Literacy Section [online]. IFLA, 2000 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.ifla.org/vii/s42/index.htm>.

11 6 Vymezení tématu práce V práci se pokusím o shrnutí základních témat týkajících se oblasti vizuálního designu webových stránek. Zaměřím.se pouze na vizuální stránku webových stránek, tedy na to, co uživatel ve výsledku na obrazovce vidí. Jednotlivé technologie stojící za tvorbou tohoto výsledného vzhledu budou zmiňovány pouze okrajově jen tehdy, kdy je důležité brát je v potaz při výběru jednotlivých prvků pro www stránku. Nelze říci, že téma vizuální úpravy webu je látkou novou a dosud nezpracovanou. Otázce vizuálního designu www stránek se věnuje řada publikací. Většina těchto publikací pochází od autorů ze dvou oborů z oblasti webdesignu a z oblasti grafického designu. Můžeme tedy říci, že existují dva odlišné přístupy k této problematice, každý z nich má své výhody a nevýhody. Publikace, jejichž autory jsou webdesignéři, se často příliš soustřeďují na technologie, které slouží k vytváření webových stránek. Často zde tedy nalezneme podobné postupy, jak vytvořit sadu animovaných ikon, aniž by se pisatel zabýval tím, zda je vhodné takovéto prvky na stránky vůbec umísťovat. Pokud se tyto publikace věnují uživateli, setkáme se spíše s komerčním přístupem, tedy s radami, jak uživatele co nejvíce zaujmout. Na druhou stranu, tyto publikace obsahují i řadu doporučení, jak zajistit, aby se uživatel na naší stránce dobře orientoval. Vymezení tématu práce Oproti tomu, díla grafických designérů jsou obvykle zaměřena na doporučení, jak dosáhnout maximálního estetického účinku. Grafickým designérům ale občas stránky slouží spíše jako prostředek seberealizace a koncový uživatel je zcela ponechán stranou. Jejich stránky jsou však většinou opravdu vizuálně atraktivní. Zde nebude na stránky pohlíženo ani jako na komerční prezentaci, která má prezentovanému zajistit konkurenční výhodu, ani jako na objekt uměleckého vyjádření, ale především jako na prostředek komunikace, který má vyhovovat především svému příjemci. V následující práci se tedy pokusím o shrnutí zásad, které při praktické aplikaci povedou k vytvoření jak vizuálně působivé a z grafického hlediska s právně vytvořené, tak k uživateli vstřícné webové prezentace.

12 7 I. Teoretická část Práce se věnuje problematice vizuálního designu www stránek. Webová stránka je zde chápána především jako prostředek nepřímé masové komunikace, jehož cílem je předání sdělení uživateli. Vizuální design nám pomůže upravit stránky takovým způsobem, aby na uživatele působila příjemným dojmem a abychom usnadnili předání sdělení na ní obsažené. Chceme li definovat zásady pro tvorbu www stránek, které působí příjemně a zároveň bude jejich vzhled funkční při předání sdělení, musíme vhodně spojit podstatné poznatky z oblasti grafického designu, webdesignu, dotknout se problematiky vizuálního vnímání a otázek použitelnosti a přístupnosti www stránek. Jelikož je to téma poměrně obsáhle, zařadila jsem do následujícího textu jen ty části, které považuji za opravdové základy vizuálního designu. Nejprve si stručně charakterizujeme samotný vizuální design. Zaměříme se zejména na definování základních prvků, s kterými při vytváření vizuálně vnímatelného sdělení pracujeme a na principy, které při práci s prvky využíváme. V této části se opřeme především o teorie pocházející z oboru grafického designu. Poté si ve stručnosti zmíníme o procesu vizuálního vnímání, z poměrně obsáhlé problematiky vybereme pouze ty části, které se přímo vztahují k otázkám vizuálního designu. I. Teoretická část Dále je nutné poznat náš prostředek komunikace, tedy webovou stránku. Pro lepší pochopení charakteru webové stránky budou v úvodu stručně zmíněny i technologie, které stojí za tvorbou webu, dále se budeme zabývat stránkami už jen pouze z vizuálního hlediska, tedy tím, co konkrétně uživatel uvidí na monitoru svého počítače. Určíme si tedy jednotlivé vizuální prvky stránky, které jsou analogické k základním prvkům grafického designu, poté přejdeme na otázky funkčního rozčlenění stránky do jednotlivých oblastí a nakonec se budeme věnovat hlavním typům stránek, na které můžeme v rámci struktury webu narazit. Následně se budeme věnovat hlavnímu rozboru jednotlivých vizuálních prvků www stránky a prostoru, do kterého tyto prvky umísťujeme. Zmíněny budou i základní principy, které nám pomohou umístit jednotlivé prvky do plochy www stránky tak, abychom vytvořili vizuálně co nejpříjemnější sdělení. O jednotlivých prvcích a principech budeme hovořit nejprve obecně, pak zmíníme konkrétní fakta vztahující se k jejich použití v prostředí Internetu. V závěru teoretické části si definujeme tři základní požadavky, které by měly stránky splňovat ve chvíli, kdy chceme, aby s nimi byli uživatelé opravdu spokojeni. Konkrétním doporučením ohledně tvorby webů pak bude věnována následující praktická část.

13 8 Na první pohled by se mohlo zdát, že některá témata rozebíraná v teoretické části práce se od konkrétní problematiky vzhledu webových stránek příliš vzdalují, poměrně velká část je věnována například základům typografie či symbolice barev. Domnívám se ale, že právě tyto vědomosti jsou základem vizuálního designu, stejně tak jako je abeceda základem čtení. Známe li tyto základy, jsme kdykoliv schopni vytvářet efektivní a příjemné objekty vizuální komunikace, aniž bychom se vystavovali nebezpečí, že vytvoříme web, který bude na uživatele působit nepříjemně nebo bude pro jeho návštěvníky zcela nesrozumitelný. I. Teoretická část

14 9 1 Úvod do vizuálního designu Pohlédneme li na www stránky obecně se zaměřením na jejich funkci v lidské společnosti, uvědomíme si, že se v podstatě jedná o médium sociální komunikace. Sama komunikace je pak sociální proces, při němž komunikátor vytváří sdělení (komuniké), jež je následně zakódováno a prostřednictvím určitého média doručeno ke komunikátorovi, který se jej snaží opět dekódovat a pochopit jeho obsah. 2 V případě komunikace vizuální je pak sdělení zakódováno ve formě zrakem rozlišitelných struktur. V kontextu lidské společnosti je tohoto druhou obvykle používáno ke komunikaci nepřímé, převážně skupinové či masové. Podmínkou nepřímé komunikace je zakódování sdělení do nějaké objektivní, přenositelné podoby. Vizuální design pak můžeme chápat jako proces vytváření objektu určeného k přenosu sdělení vizuální cestou. Toto sdělení může mít jak informační, tak emotivní obsah. Pro naše účely je podstatná především problematika plošného vizuálního designu, tedy otázka umísťování jednotlivých základních vizuálních prvků sdělení do vymezeného dvojrozměrného prostoru. Abychom mohli o designu hovořit, musíme si nejprve definovat právě ony základní vizuální prvky, ze kterých je každý plošný objekt složen. Úvod do vizuálního designu Základní prvky vizuálního designu Opřeme li se o tradiční teorie grafického designu, můžeme zrakem vnímatelné struktury, z nichž je dvojrozměrné vizuální sdělení komponováno, dělit na dva základní druhy: 3 Tvary Barvy. Tyto struktury obvykle označujeme jako základní grafické prvky nebo základní prvky grafického designu, případně základní vizuální prvky. Samozřejmě, toto dělení je pouze teoretické, v reálu můžeme barvu od tvaru oddělit pouze těžko, neboť tam, kde je barva automaticky vzniká i tvar a naopak. 2 Nakonečný, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, s. ISBN Skaalid, Bonnie. Classic Graphic Design Theory [online]. Web University of Saskatchewan, c1999 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/designtheory.htm>.

15 10 Tvary si z hlediska zprostředkování významu můžeme dále rozdělit na dva základní druhy: Verbální v tomto případě jsou do podoby zrakem vnímatelných struktur zakódovány prvky verbálního jazyka. Tyto tvary pak nazýváme znaky písma. Význam jednotlivých písmových znaků je pak dán na základě společenské konvence. Neverbální ostatní druhy tvarů. Takovéto tvary nejčastěji označujeme jako obrázky. Sdělení v nich obsažené není tak jednoznačně čitelné jako v případě tvarů písma. Na pomezí mezi těmito dvěma skupinami leží tvary, jimž byl v určité společnosti přiřazen konkrétní význam. K tomuto druhu tvarů patří takzvané ikony a symboly. Konkrétní sdělní vizuální komunikace je vytvářeno umisťováním těchto prvků do daného prostoru. Někteří grafičtí designéři považují i tento prostor za jeden ze základních prvků, my tak však činit nebudeme. Principy vizuálního designu 4 Aby bylo možno předat sdělení efektivním způsobem, nemůžeme prvky do daného prostoru umísťovat náhodně, ale musíme dodržet určitá pravidla, která nám pomohou vytvořit jasný, logicky organizovaný a vizuálně příjemný celek. Za základní můžeme považovat požadavky na to, aby byl konečný produkt plošného vizuálního designu vyvážený a byla v něm ustanovena vizuální hierarchie. Úvod do vizuálního designu Můžeme říci, že každý prvek v plošném prostoru má určitou vizuální váhu. Chceme li dodržet na stránce rovnováhou, musíme jednotlivé prvky v prostoru celé stránky rozmístit takovým způsobem, aby byl celek v rovnováze. Tuto vizuální váhu můžeme do jisté míry přirovnat k váze fyzické. Ve chvíli, kdy máme v jedné části stránky vizuálně těžší prvky než ve druhé, stránka vzbuzuje dojem, že se naklání či je tažena jedním směrem. Tato nerovnováha pak v divákovi vzbuzuje nepříjemný pocit napětí. Vizuální hierarchie nám pomůže organizovat objekty na stránce takovým způsobem, aby toto uspořádání odráželo jejich vzájemné vztahy. Vizuální hierarchii ustanovíme prostřednictvím jednoty a zvýraznění. 4 Přehled principů grafického designu sestaven na základě Skaalid, Bonnie. Classic Graphic Design Theory [online]. Web University of Saskatchewan, c1999 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/designtheory.htm>. McClurg-Genevese, Joshua David. The Principles of Design [online]. Digital Web Magazine, 2005 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.digital-web.com/articles/principles_of_design/>.

16 11 Jednota nám pomáhá ustanovit vztah mezi jednotlivými prvky stránky takovým způsobem, že prvky, které spolu logicky souvisejí, jsou svázány v opticky jednotném celku. Zvýraznění nám umožňuje přitáhnout pozornost diváka k nejdůležitějším částem sdělení Za základní principy vizuálního designu tedy můžeme považovat rovnováhu, jednotu a zvýraznění. Pod každým z těchto pravidel je v oblasti grafického designu shromážděna řada konkrétních doporučení, jak prostřednictvím práce s prvky dosáhnout požadovaného efektu, tedy jak prvky sjednotit, vyvážit nebo zvýraznit. Tyto doporučení z velké míry těží ze zákonů vizuálního vnímání definovaných gestaltickou psychologií. Shrneme li si tedy uvedené, tak webová stránka je zprostředkovatelem nepřímé komunikace. Její tvůrce či tvůrci pak prostřednictvím média Internetu a počítače komunikují s příjemcem, kterým může být v tomto případě každý uživatel Internetu. Sdělení na webové stránce je zakódováno ve formě zrakem rozlišitelných struktur, které vznikají sestavením základních grafických prvků do příjemci srozumitelných celků. Aby výsledek působil na uživatele příjemným dojmem a aby byl schopen přijmout sdělení na stránce obsažené, musíme dodržovat principy vyváženosti a vizuální hierarchie. Úvod do vizuálního designu Obrázek 1: Vizuální komunikace prostřednictvím www stránek Pro komunikaci prostřednictvím www stránky se jeví jako nejefektivnější použít vhodné kombinace verbálních a neverbálních prvků, neboť v takovéto podobě je pak sdělení pro

17 12 příjemce nejsnáze pochopitelné. Nejúčelnější je tedy použít textu, který je pomocí grafických prostředků smysluplně strukturován a doplněn vhodnými ilustračními obrázky. 5 Abychom ale mohli vizuální cestou komunikovat skutečně srozumitelně a efektivně, nemůžeme se zaměřit pouze na tvorbu samotného sdělení, ale musíme se zajímat i o možnosti a limity média tedy počítače a o způsob, kterým uživatel vizuálně přijaté vjemy zpracovává a organizuje. Samozřejmě, na úspěšnost komunikace pomocí webových stránek má vliv nejenom vzhled, ale i obsah prezentovaného textu. My se zde však této problematice nebudeme věnovat, neboť logicky nespadá do oblasti zájmu vizuálního designu. Po tom, co bylo napsáno v úvodu, kde byl vizuální design www stránek propagován jako součást informační gramotnosti, může vyvstat otázka, jaký je vztah mezi vizuální komunikací a informační gramotností. Pro vyjasnění si řekněme, že každá komunikace je záměrným šířením konkrétní informace a každé šíření informací v lidské společnosti je komunikací. Cílem komunikace je pak předání sdělení, cílem informační gramotnosti je schopnost uspokojit informační potřebu. 6 Informační potřeba konkrétního lidského jedince je vždy uspokojována nějakou z forem sociální komunikace. Snažíme li se komunikovat efektivně, usnadňujeme někomu uspokojení jeho informační potřeby. Základy vizuálního designu 5 Elliot, Deni. - Lester, Paul Martin. Visual Communication and an Ethic for Images [online]. Web sites of Paul Martin Lester, 2002 [cit ]. Dostupné na www: <http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/imageethic.html>. 6 Landová, Hana. Informační gramotnost - náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/1024>.

18 13 2 Vizuální vnímání Jak již bylo řečeno, pro to, abychom mohli vytvořit skutečně funkční prostředek vizuální komunikace, musíme chápat, jakým způsobem bude uživatel vnímat prvky, které do prostoru umístíme. Zabýváme li se tedy o oblast vizuálního designu, musíme si říci i několik slov o vizuálním vnímání. Vnímání obecně je proces přijímání a zpracování fyzikálních podnětů z vnějšího prostředí pomocí smyslových orgánů. Při vnímání vizuálním jsou prostřednictvím zrakového orgánu přijímány signály v podobě světla a na základě jejich zpracování si vytváříme obraz svého okolí. Psychologové rozdělují proces vizuálního vnímání do dvou fází. První z nich je takzvané čití, při kterém smyslové receptory umístěné ve smyslových orgánech detekují fyzikální podněty z vnějšího prostředí a převádí je na neuronové impulsy. Tato část vnímání se odehrává v periferních oblastech lidského těla. Druhým, následným procesem, je pak samotné vnímání, při němž dochází ke zpracování a interpretaci přijatých vjemů. Tento proces se odehrává přímo v lidském mozku a jeho výsledkem je rekonstrukce obrazu okolí pozorovatele. 7 Pro naše potřeby si ovšem celý proces zjednodušíme a pojem vnímání použijeme jako zastřešující termín pro oba procesy. Vizuální vnímání Zjednodušeně řečeno, při vizuálním vnímání primárně registrujeme jednotlivé barvy, ty potom v mozku skládáme do tvarů a po vyhodnocení několika po sobě jdoucích obrazů nakonec vyhodnotíme, zda se objekt pohybuje či ne. V následující kapitole si tedy pouze ve stručnosti představíme několik aspektů z oblasti příjmu a zpracování zrakových vjemů, vybereme pouze ty témata, která jsou relevantní pro oblast vizuálního designu. V návaznosti na primární dělení základních grafických prvků si i zde můžeme rozdělit celý proces vizuálního vnímání na vnímání tvarů a vnímání barev, dále ještě zmíníme vnímání pohybu, neboť v současné době se na webových stránkách hojně vyskytují i animace. 7 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN

19 Vnímání barev Ačkoli si to zpravidla neuvědomujeme, barva není ve skutečnosti jednou z vlastností objektů kolem nás. Jedná se o pouhé vysvětlení lidského mozku, které vzniká na základě zpracování vlnové délky světla přijatého světločivými receptory v lidském oku. Barvy, tak jak je známe, jsou v podstatě jen záležitostí lidskou, neboť každý živočišný druh zpracovává světlo jiným způsobem. Lidské oko vnímá barvy již na fyziologické úrovni. Barevné vidění zprostředkovává jeden ze dvou druhů smyslových receptorů nacházejících se na sítnici lidského oka, takzvané čípky. V lidském oku se nachází tři typy těchto receptorů, přičemž každý z nich je citlivý na jinou část viditelného barevného spektra. Vlnění nm registrují modré čípky, zelené a rozsah O nm červené, přičemž každý z těchto čípků je nejcitlivější na prostřední hodnotu. Tento rozsah nezahrnuje celou šíři světelného vlnění, člověk tedy vidí pouze část světla. 8 Zelené a červené čípky jsou si navzájem hodně podobné, většina savců je dokonce vůbec nemá a místo nich vlastní pouze jeden čípek žlutý. Modré čípky se tedy od červených a zelených výrazným způsobem odlišují. 9 Obrázek 2: citlivost jednotlivých čípků v rámci spektra Vizuální vnímání Proces vnímání barvy pak probíhá tím způsobem, že dopadne li na sítnici například světlo o vlnové délce 450 nm, je jím drážděn první typ receptorů a člověk vidí modrou. Spektrální citlivosti jednotlivých receptorů se překrývají, pokud tedy budeme receptory dráždit hraniční 8 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN Vidí zvířata tak jako my? [online]. Psychologický ústav Akademie věd České republiky, c2008 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&itemid=62>.

20 15 vlnovou délkou, například 500 nm, získáme odezvu z modrých i zelených receptorů. Výsledkem pak bude vjem modrozelené, tedy tyrkysové barvy. 10 To, jakou barvu budeme ve výsledku vnímat, ale ovlivňuje celá řada faktorů. Nyní si některé z nich uvedeme. Prvním z nich je samotné rozmístění čípků v lidském oku. Ty totiž nejsou na sítnici rozloženy rovnoměrně, ale v místě nejostřejšího vidění, takzvané žluté skvrně, jsou na sebe poměrně hustě namačkány, směrem k okrajům sítnice postupně řídnou. V oblasti žluté skvrny je mnohem vyšší koncentrace receptorů zpracovávajících zelenou a červenou barvu, v ostatních částech oka převládají čípky modré. To by znamenalo, že v hlavní části obrazu jsme citlivější na zelenou, červenou a žlutou barvu, kdežto periferním viděním reagujeme spíše na modrou. Také to znamená, že barvy větších ploch, jejichž obraz není promítán pouze do oblasti žluté skvrny, vidíme trochu jinak, než plošky malé. 11 Dále má na výsledný barevný vjem vliv i náš předpoklad. Abychom neviděli každých pár vteřin předmět jako jinak barevný, uplatňuje se při vnímání barev mechanismus percepční konstanty, díky němuž vnímáme konkrétní předmět jako stejně barevný, i když se okolní podmínky mění. Při určování této barvy jsme ale z velké míry ovlivněni i předpokladem, který je založen především na naší předchozí zkušenosti. Například máme tendenci i mírně naoranžovělé jablko považovat za červené, i když pomeranč se stejnou barvou vnímáme jako oranžový. Je ovšem otázkou, zda vnímáme jablko skutečně jako červenější, nebo zda v tomto případě podléháme pouze sociální konvenci, která nám radí označit jablko přídavným jménem červené. 12 Vizuální vnímání Obrázek 3: Ovlivnění vjemu barvy předpokladem 10 Dzík, Petr. Teorie barevného vidění. Pladix: foto-on-line [online] [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.paladix.cz/clanek.php?aid=10012>. 11 Barevné vidění: druhý pohled. [online] Paldix: foto-on-line [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.paladix.cz/clanky/barevne-videni-druhy-pohled.html>. 12 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Poděkování patří šéfredaktorovi časopisu Rescue report Radku Kislingerovi, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému České republiky, všem, kteří se podíleli

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např.

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např. TNPW1 PRŮVODCE SEMESTRÁLNÍM PROJEKTEM Jaké téma je vhodné zpracovat? Téměř jakékoli téma se hodí ke zpracování, jehož výstupem jsou webové stránky. Je vhodné začít u témat, která jsou nám blízká. Určitě

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy):

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner

Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 18 Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner Třída: 9. Učivo: Vytvoření banneru v programu Photoshop Elements 11: práce s vodícími linkami práce s textovými nástroji

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz Úkol I. část úkolu Didakticky účinná prezentace pro výuku vybraného ekonomického předmětu Simulace

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více