Základy vizuálního designu webových stránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy vizuálního designu webových stránek"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Základy vizuálního designu webových stránek Diplomová práce Autor: Markéta Havlásková Vedoucí práce: PhDr. Petr Škyřík Brno 2008

2 Bibliografický záznam Havlásková, Markéta. Základy vizuálního designu webových stránek. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík. Anotace Diplomová práce Základy vizuálního designu webových stránek stručným způsobem shrnuje témata, která jsou podstatná pro problematiku úpravy vzhledu webových prezentací takovým způsobem, aby sloužily jako efektivní prostředek vizuální komunikace. Zaměřuje se především na určení základních vizuálních prvků a částí tvořících webovou stránku a podrobnou charakteristiku těchto prvků. Autor definuje tři základní požadavky, které klademe na vzhled webových stránek. Praktická část následně shrnuje konkrétní doporučení týkající se vizuální přívětivosti, použitelnosti a přístupnosti jednotlivých prvků. Annotation Diploma thesis Web Sites Visual Design Basics visual communication designing for web. First part of thesis identify web site s basics visual elements and parts, after focused on this elements colors, types and images in more details. Author defined three fundamental aspect of web sites visual appearance visual comfortability, usability and accessibility. Second part of work summarized advisement for usable, accesible and visual comfortable web site visual design.

3 Klíčová slova grafický design, principy grafického designu, teorie barev, typografie, vizuální design, vizuální komunikace, vizuální prvky www stránky, webdesign Keywords accessibility, color theory, graphic design, typography, usability, visual communication, visual design, visual design principles, web sites visual design elements, webdesign

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům. V Brně dne 20. června 2008 Markéta Havlásková

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce PhDr. Petru Škyříkovi za jeho kritické připomínky a vstřícný přístup.

6 1 Obsah Úvod... 4 Vymezení tématu práce... 6 I. Teoretická část Úvod do vizuálního designu Vizuální vnímání Vnímání barev Vnímání tvarů Vnímání pohybu WWW stránky z vizuálního hlediska Technologie webu Základní vizuální prvky www stránek Části www stránky Základní typy stránek v rámci jednoho webu Základy vizuálního designu webových stránek prvky, prostor a principy Přístupy k designu webů Barvy Tvorba barev v počítači Co je to barva? Určení barvy Barevný kruh Dělení barev na pestré a nepestré Dělení barev na základě jejich působení na emoce Významy a působení jednotlivých barevných odstínů Základní barevná schémata Barvy na webu Tvary Tvorba tvarů v počítači Bitmapová grafika Vektorová grafika Písmo Abeceda Konstrukce písma Řezy písem Základní rodiny písem Metody zvýraznění určitých částí textu Velikost písma Práce s textem Písmo na webu Obrázky Typy obrázků na webu Navigační obrázky Obsah

7 Tlačítka Ikony Logotyp Ilustrační obrázky Animace Formáty obrázků Rozvržení webové stránky Prostor Vnímání stránky uživatelem Kompoziční pravidla Kompoziční pravidla využívající zlatého řezu Zlatý řez Pravidlo tří Kompoziční pravidla využívající geometrického středu Principy grafického designu Jednota Zvýraznění Rovnováha Nejčastější rozvržení www stránky Požadavky kladené na webové stránky Vizuální přívětivost Použitelnost Přístupnost II. Praktická část Obsah 1 Výběr barevnosti a práce s barvami Doporučení k výběru a práci s barvami na webu Volba základní barvy pro web Volba doplňujících barev Další doporučení Použitelnost barev Přístupnost barev Barvoslepost Konkrétní doporučení pro přístupnost barev Výběr fontu a práce s textem Doporučení k výběru fontů a práci s textem na webu Výběr fontu Metody zvýraznění textu Práce s odstavcem Zarovnání odstavce Barva písma a pozadí Hypertext Další doporučení Použitelnost písma Čitelnost Výsledky testování čitelnosti na webu Konkrétní doporučení použitelnosti písma Přístupnost písma

8 3 3 Výběr a práce s obrázky Doporučení k výběru a práci s obrázky na webu Navigační obrázky Tlačítka Ikony Logotyp Ilustrační obrázky Animace Použitelnost obrázků Přístupnost obrázků Rozvržení a práce s prvky Konkrétní doporučení k rozvržení práci s prvky Úvodní stránka Domovská stránka Rozvržení prostoru stránky Vizuální hierarchie Vyváženost stránky Obsahové stránky Použitelnost rozvržení Přístupnost rozvržení Závěr Použité zdroje Seznam obrázků Obsah

9 4 Úvod Na úvod nezbývá než zopakovat, že Internet se v posledních letech stal jedním z nejdůležitějších médií dneška. Slouží pro účely komerční, vědecké, vzdělávací, zábavní, prezentují se na něm firmy, organizace i jednotlivci. Stalo se již téměř pravidlem, že ve chvíli, kdy chceme o někom či o něčem získat nějaké informace, hledáme v první řadě právě v prostředí Internetu. S trochou nadsázky můžeme říci, že ten, kdo dnes není k nalezení na Internetu, jako by ani nebyl, takováto osoba či společnost se stává do jité míry neviditelnou. A právě www stránky jsou hlavním dokumentem webu, médiem pomocí kterého na Internetu komunikujeme a prezentujeme se jím světu. Web je mnohdy tím prvním dokumentem, jehož prostřednictvím se s námi potencionální klient, zákazník či zaměstnavatel seznamuje a na jehož základě si o nás utváří určitou představu. A jelikož na www stránce je sdělení zakódováno ve zrakem vnímatelné podobě, vzniká tato představa právě na základě vzhledu tohoto dokumentu. Ať už vytváříme stránky za jakýmkoliv účelem, především si přejeme, aby byl náš web uživateli navštěvován a aby v nich vzbuzoval příjemný dojem. Bylo by naivní domnívat se, že uživatele našich stránek zaujmeme pouze jejich obsahem. Bohužel, v současné době žijeme v prostředí, kde i ten nejkvalitnější výrobek může obstát pouze ve chvíli, kdy je opatřen vhodným obalem, tedy když je vizuálně atraktivní. Úvod A i ve chvíli, kdy takové věci, jako snahu zaujmout či líbit se považujeme za nepodstatné, si musíme uvědomit, že www stránky jsou prostředky masové komunikace. A komunikujeme li, většinou chceme komunikovat úspěšně a publikujeme li, toužíme být čteni. V případě nepřímé komunikace, kterou bezesporu komunikace prostřednictvím webu je, tedy musíme zajistit, aby byl čtenář schopen přenášené sdělení úspěšně dekódovat a přijmout. A jelikož je komunikace www stránkou druhem komunikace vizuální, úspěšnost přijetí sdělení můžeme ve velké míře ovlivnit právě vizuálním designem www stránky. Pokud totiž budeme zcela ignorovat základní typografické zásady, kompoziční zásady a percepční schopnosti příjemce, stane se náš web pro ostatní zcela nesrozumitelný. Jelikož tvůrcem www stránky se může stát opravdu každý, můžeme říci, že by bylo vhodné, aby měl každý alespoň základní povědomí o základech vizuálního designu www stránek. Tyto znalosti, které přirozeně spadají do problematiky vizuální gramotnosti a tedy částečně i gramotnosti informační, by se tedy podle mého mínění měly stát součástí vzdělání, stejně

10 5 tak jako se v minulosti už na základní škole vyučovaly zásady úpravy vzhledu rukopisných dokumentů. Bohužel tomu tak není, a tak se pak v důsledku nedostatečné informovanosti v oblasti vizuálního designu velice často na Internetu setkáváme se stránkami, které jsou vizuálně nepříjemné či přímo nečitelné. Problematika vizuálního designu webových prezentací je důležitá i pro knihovníky. Za prvé, vedoucí pracovníci knihoven jsou obvykle ty osoby, které zodpovídají za vzhled a úpravu webu prezentujícího jejich knihovnu. Za druhé, tvorba efektivních sdělení vizuální komunikace, tedy i www stránek, je součástí vizuální gramotnosti, kterou v současné době, kdy převážná většina médií komunikuje na vizuální bázi, můžeme považovat za součást gramotnosti informační. Víme, že jednou z úloh knihovníků a informačních pracovníku je být i šiřiteli informační gramotnosti. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že díky novým médiím se stírá rozdíl mezi konzumenty a producenty informací, pochopíme, že je podstatné umět nejen informace získávat, ale i vědět co dodržovat při jejich produkci a šíření. Bohužel, momentálně je pozornost knihovníků zaměřena spíše na problematiku získávání informací než na otázky spojené s jejich publikováním. 1 Ale neusnadníme snad tím, že řekneme tvůrci, jak má upravit produkované sdělení tak aby bylo přehledné a srozumitelné, příjemci tohoto sdělení snadné přijetí (či odmítnutí) informací v něm obsažených? Není tedy v zájmu knihovníků propagovat na veřejnosti, stejně tak, jak se děje například v podobném případě citační etiky, i zásady správného a efektivního publikování na Internetu? Úvod Cílem práce je tedy shrnout a představit základní zásady, týkající se úpravy vzhledu www prezentací. Budu se soustřeďovat zejména na charakteristiku jednotlivých prvků, ze kterých je stránka z vizuálního hlediska tvořena, a na způsoby, jakými s těmito prvky pracovat, čím se řídit při jejich výběru a jaké principy dodržovat při jejich umisťování do prostoru stránky. 11 Toto můžeme tvrdit ve chvíli, kdy si prostudujeme cíle projektů informační gramotnosti IFLA či IVIF IVIG: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2007, [cit ]. Dostupné na www: <http://knihovny.cvut.cz/ivig/cile.html>. IFLANET: Information Literacy Section [online]. IFLA, 2000 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.ifla.org/vii/s42/index.htm>.

11 6 Vymezení tématu práce V práci se pokusím o shrnutí základních témat týkajících se oblasti vizuálního designu webových stránek. Zaměřím.se pouze na vizuální stránku webových stránek, tedy na to, co uživatel ve výsledku na obrazovce vidí. Jednotlivé technologie stojící za tvorbou tohoto výsledného vzhledu budou zmiňovány pouze okrajově jen tehdy, kdy je důležité brát je v potaz při výběru jednotlivých prvků pro www stránku. Nelze říci, že téma vizuální úpravy webu je látkou novou a dosud nezpracovanou. Otázce vizuálního designu www stránek se věnuje řada publikací. Většina těchto publikací pochází od autorů ze dvou oborů z oblasti webdesignu a z oblasti grafického designu. Můžeme tedy říci, že existují dva odlišné přístupy k této problematice, každý z nich má své výhody a nevýhody. Publikace, jejichž autory jsou webdesignéři, se často příliš soustřeďují na technologie, které slouží k vytváření webových stránek. Často zde tedy nalezneme podobné postupy, jak vytvořit sadu animovaných ikon, aniž by se pisatel zabýval tím, zda je vhodné takovéto prvky na stránky vůbec umísťovat. Pokud se tyto publikace věnují uživateli, setkáme se spíše s komerčním přístupem, tedy s radami, jak uživatele co nejvíce zaujmout. Na druhou stranu, tyto publikace obsahují i řadu doporučení, jak zajistit, aby se uživatel na naší stránce dobře orientoval. Vymezení tématu práce Oproti tomu, díla grafických designérů jsou obvykle zaměřena na doporučení, jak dosáhnout maximálního estetického účinku. Grafickým designérům ale občas stránky slouží spíše jako prostředek seberealizace a koncový uživatel je zcela ponechán stranou. Jejich stránky jsou však většinou opravdu vizuálně atraktivní. Zde nebude na stránky pohlíženo ani jako na komerční prezentaci, která má prezentovanému zajistit konkurenční výhodu, ani jako na objekt uměleckého vyjádření, ale především jako na prostředek komunikace, který má vyhovovat především svému příjemci. V následující práci se tedy pokusím o shrnutí zásad, které při praktické aplikaci povedou k vytvoření jak vizuálně působivé a z grafického hlediska s právně vytvořené, tak k uživateli vstřícné webové prezentace.

12 7 I. Teoretická část Práce se věnuje problematice vizuálního designu www stránek. Webová stránka je zde chápána především jako prostředek nepřímé masové komunikace, jehož cílem je předání sdělení uživateli. Vizuální design nám pomůže upravit stránky takovým způsobem, aby na uživatele působila příjemným dojmem a abychom usnadnili předání sdělení na ní obsažené. Chceme li definovat zásady pro tvorbu www stránek, které působí příjemně a zároveň bude jejich vzhled funkční při předání sdělení, musíme vhodně spojit podstatné poznatky z oblasti grafického designu, webdesignu, dotknout se problematiky vizuálního vnímání a otázek použitelnosti a přístupnosti www stránek. Jelikož je to téma poměrně obsáhle, zařadila jsem do následujícího textu jen ty části, které považuji za opravdové základy vizuálního designu. Nejprve si stručně charakterizujeme samotný vizuální design. Zaměříme se zejména na definování základních prvků, s kterými při vytváření vizuálně vnímatelného sdělení pracujeme a na principy, které při práci s prvky využíváme. V této části se opřeme především o teorie pocházející z oboru grafického designu. Poté si ve stručnosti zmíníme o procesu vizuálního vnímání, z poměrně obsáhlé problematiky vybereme pouze ty části, které se přímo vztahují k otázkám vizuálního designu. I. Teoretická část Dále je nutné poznat náš prostředek komunikace, tedy webovou stránku. Pro lepší pochopení charakteru webové stránky budou v úvodu stručně zmíněny i technologie, které stojí za tvorbou webu, dále se budeme zabývat stránkami už jen pouze z vizuálního hlediska, tedy tím, co konkrétně uživatel uvidí na monitoru svého počítače. Určíme si tedy jednotlivé vizuální prvky stránky, které jsou analogické k základním prvkům grafického designu, poté přejdeme na otázky funkčního rozčlenění stránky do jednotlivých oblastí a nakonec se budeme věnovat hlavním typům stránek, na které můžeme v rámci struktury webu narazit. Následně se budeme věnovat hlavnímu rozboru jednotlivých vizuálních prvků www stránky a prostoru, do kterého tyto prvky umísťujeme. Zmíněny budou i základní principy, které nám pomohou umístit jednotlivé prvky do plochy www stránky tak, abychom vytvořili vizuálně co nejpříjemnější sdělení. O jednotlivých prvcích a principech budeme hovořit nejprve obecně, pak zmíníme konkrétní fakta vztahující se k jejich použití v prostředí Internetu. V závěru teoretické části si definujeme tři základní požadavky, které by měly stránky splňovat ve chvíli, kdy chceme, aby s nimi byli uživatelé opravdu spokojeni. Konkrétním doporučením ohledně tvorby webů pak bude věnována následující praktická část.

13 8 Na první pohled by se mohlo zdát, že některá témata rozebíraná v teoretické části práce se od konkrétní problematiky vzhledu webových stránek příliš vzdalují, poměrně velká část je věnována například základům typografie či symbolice barev. Domnívám se ale, že právě tyto vědomosti jsou základem vizuálního designu, stejně tak jako je abeceda základem čtení. Známe li tyto základy, jsme kdykoliv schopni vytvářet efektivní a příjemné objekty vizuální komunikace, aniž bychom se vystavovali nebezpečí, že vytvoříme web, který bude na uživatele působit nepříjemně nebo bude pro jeho návštěvníky zcela nesrozumitelný. I. Teoretická část

14 9 1 Úvod do vizuálního designu Pohlédneme li na www stránky obecně se zaměřením na jejich funkci v lidské společnosti, uvědomíme si, že se v podstatě jedná o médium sociální komunikace. Sama komunikace je pak sociální proces, při němž komunikátor vytváří sdělení (komuniké), jež je následně zakódováno a prostřednictvím určitého média doručeno ke komunikátorovi, který se jej snaží opět dekódovat a pochopit jeho obsah. 2 V případě komunikace vizuální je pak sdělení zakódováno ve formě zrakem rozlišitelných struktur. V kontextu lidské společnosti je tohoto druhou obvykle používáno ke komunikaci nepřímé, převážně skupinové či masové. Podmínkou nepřímé komunikace je zakódování sdělení do nějaké objektivní, přenositelné podoby. Vizuální design pak můžeme chápat jako proces vytváření objektu určeného k přenosu sdělení vizuální cestou. Toto sdělení může mít jak informační, tak emotivní obsah. Pro naše účely je podstatná především problematika plošného vizuálního designu, tedy otázka umísťování jednotlivých základních vizuálních prvků sdělení do vymezeného dvojrozměrného prostoru. Abychom mohli o designu hovořit, musíme si nejprve definovat právě ony základní vizuální prvky, ze kterých je každý plošný objekt složen. Úvod do vizuálního designu Základní prvky vizuálního designu Opřeme li se o tradiční teorie grafického designu, můžeme zrakem vnímatelné struktury, z nichž je dvojrozměrné vizuální sdělení komponováno, dělit na dva základní druhy: 3 Tvary Barvy. Tyto struktury obvykle označujeme jako základní grafické prvky nebo základní prvky grafického designu, případně základní vizuální prvky. Samozřejmě, toto dělení je pouze teoretické, v reálu můžeme barvu od tvaru oddělit pouze těžko, neboť tam, kde je barva automaticky vzniká i tvar a naopak. 2 Nakonečný, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, s. ISBN Skaalid, Bonnie. Classic Graphic Design Theory [online]. Web University of Saskatchewan, c1999 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/designtheory.htm>.

15 10 Tvary si z hlediska zprostředkování významu můžeme dále rozdělit na dva základní druhy: Verbální v tomto případě jsou do podoby zrakem vnímatelných struktur zakódovány prvky verbálního jazyka. Tyto tvary pak nazýváme znaky písma. Význam jednotlivých písmových znaků je pak dán na základě společenské konvence. Neverbální ostatní druhy tvarů. Takovéto tvary nejčastěji označujeme jako obrázky. Sdělení v nich obsažené není tak jednoznačně čitelné jako v případě tvarů písma. Na pomezí mezi těmito dvěma skupinami leží tvary, jimž byl v určité společnosti přiřazen konkrétní význam. K tomuto druhu tvarů patří takzvané ikony a symboly. Konkrétní sdělní vizuální komunikace je vytvářeno umisťováním těchto prvků do daného prostoru. Někteří grafičtí designéři považují i tento prostor za jeden ze základních prvků, my tak však činit nebudeme. Principy vizuálního designu 4 Aby bylo možno předat sdělení efektivním způsobem, nemůžeme prvky do daného prostoru umísťovat náhodně, ale musíme dodržet určitá pravidla, která nám pomohou vytvořit jasný, logicky organizovaný a vizuálně příjemný celek. Za základní můžeme považovat požadavky na to, aby byl konečný produkt plošného vizuálního designu vyvážený a byla v něm ustanovena vizuální hierarchie. Úvod do vizuálního designu Můžeme říci, že každý prvek v plošném prostoru má určitou vizuální váhu. Chceme li dodržet na stránce rovnováhou, musíme jednotlivé prvky v prostoru celé stránky rozmístit takovým způsobem, aby byl celek v rovnováze. Tuto vizuální váhu můžeme do jisté míry přirovnat k váze fyzické. Ve chvíli, kdy máme v jedné části stránky vizuálně těžší prvky než ve druhé, stránka vzbuzuje dojem, že se naklání či je tažena jedním směrem. Tato nerovnováha pak v divákovi vzbuzuje nepříjemný pocit napětí. Vizuální hierarchie nám pomůže organizovat objekty na stránce takovým způsobem, aby toto uspořádání odráželo jejich vzájemné vztahy. Vizuální hierarchii ustanovíme prostřednictvím jednoty a zvýraznění. 4 Přehled principů grafického designu sestaven na základě Skaalid, Bonnie. Classic Graphic Design Theory [online]. Web University of Saskatchewan, c1999 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/designtheory.htm>. McClurg-Genevese, Joshua David. The Principles of Design [online]. Digital Web Magazine, 2005 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.digital-web.com/articles/principles_of_design/>.

16 11 Jednota nám pomáhá ustanovit vztah mezi jednotlivými prvky stránky takovým způsobem, že prvky, které spolu logicky souvisejí, jsou svázány v opticky jednotném celku. Zvýraznění nám umožňuje přitáhnout pozornost diváka k nejdůležitějším částem sdělení Za základní principy vizuálního designu tedy můžeme považovat rovnováhu, jednotu a zvýraznění. Pod každým z těchto pravidel je v oblasti grafického designu shromážděna řada konkrétních doporučení, jak prostřednictvím práce s prvky dosáhnout požadovaného efektu, tedy jak prvky sjednotit, vyvážit nebo zvýraznit. Tyto doporučení z velké míry těží ze zákonů vizuálního vnímání definovaných gestaltickou psychologií. Shrneme li si tedy uvedené, tak webová stránka je zprostředkovatelem nepřímé komunikace. Její tvůrce či tvůrci pak prostřednictvím média Internetu a počítače komunikují s příjemcem, kterým může být v tomto případě každý uživatel Internetu. Sdělení na webové stránce je zakódováno ve formě zrakem rozlišitelných struktur, které vznikají sestavením základních grafických prvků do příjemci srozumitelných celků. Aby výsledek působil na uživatele příjemným dojmem a aby byl schopen přijmout sdělení na stránce obsažené, musíme dodržovat principy vyváženosti a vizuální hierarchie. Úvod do vizuálního designu Obrázek 1: Vizuální komunikace prostřednictvím www stránek Pro komunikaci prostřednictvím www stránky se jeví jako nejefektivnější použít vhodné kombinace verbálních a neverbálních prvků, neboť v takovéto podobě je pak sdělení pro

17 12 příjemce nejsnáze pochopitelné. Nejúčelnější je tedy použít textu, který je pomocí grafických prostředků smysluplně strukturován a doplněn vhodnými ilustračními obrázky. 5 Abychom ale mohli vizuální cestou komunikovat skutečně srozumitelně a efektivně, nemůžeme se zaměřit pouze na tvorbu samotného sdělení, ale musíme se zajímat i o možnosti a limity média tedy počítače a o způsob, kterým uživatel vizuálně přijaté vjemy zpracovává a organizuje. Samozřejmě, na úspěšnost komunikace pomocí webových stránek má vliv nejenom vzhled, ale i obsah prezentovaného textu. My se zde však této problematice nebudeme věnovat, neboť logicky nespadá do oblasti zájmu vizuálního designu. Po tom, co bylo napsáno v úvodu, kde byl vizuální design www stránek propagován jako součást informační gramotnosti, může vyvstat otázka, jaký je vztah mezi vizuální komunikací a informační gramotností. Pro vyjasnění si řekněme, že každá komunikace je záměrným šířením konkrétní informace a každé šíření informací v lidské společnosti je komunikací. Cílem komunikace je pak předání sdělení, cílem informační gramotnosti je schopnost uspokojit informační potřebu. 6 Informační potřeba konkrétního lidského jedince je vždy uspokojována nějakou z forem sociální komunikace. Snažíme li se komunikovat efektivně, usnadňujeme někomu uspokojení jeho informační potřeby. Základy vizuálního designu 5 Elliot, Deni. - Lester, Paul Martin. Visual Communication and an Ethic for Images [online]. Web sites of Paul Martin Lester, 2002 [cit ]. Dostupné na www: <http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/imageethic.html>. 6 Landová, Hana. Informační gramotnost - náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/1024>.

18 13 2 Vizuální vnímání Jak již bylo řečeno, pro to, abychom mohli vytvořit skutečně funkční prostředek vizuální komunikace, musíme chápat, jakým způsobem bude uživatel vnímat prvky, které do prostoru umístíme. Zabýváme li se tedy o oblast vizuálního designu, musíme si říci i několik slov o vizuálním vnímání. Vnímání obecně je proces přijímání a zpracování fyzikálních podnětů z vnějšího prostředí pomocí smyslových orgánů. Při vnímání vizuálním jsou prostřednictvím zrakového orgánu přijímány signály v podobě světla a na základě jejich zpracování si vytváříme obraz svého okolí. Psychologové rozdělují proces vizuálního vnímání do dvou fází. První z nich je takzvané čití, při kterém smyslové receptory umístěné ve smyslových orgánech detekují fyzikální podněty z vnějšího prostředí a převádí je na neuronové impulsy. Tato část vnímání se odehrává v periferních oblastech lidského těla. Druhým, následným procesem, je pak samotné vnímání, při němž dochází ke zpracování a interpretaci přijatých vjemů. Tento proces se odehrává přímo v lidském mozku a jeho výsledkem je rekonstrukce obrazu okolí pozorovatele. 7 Pro naše potřeby si ovšem celý proces zjednodušíme a pojem vnímání použijeme jako zastřešující termín pro oba procesy. Vizuální vnímání Zjednodušeně řečeno, při vizuálním vnímání primárně registrujeme jednotlivé barvy, ty potom v mozku skládáme do tvarů a po vyhodnocení několika po sobě jdoucích obrazů nakonec vyhodnotíme, zda se objekt pohybuje či ne. V následující kapitole si tedy pouze ve stručnosti představíme několik aspektů z oblasti příjmu a zpracování zrakových vjemů, vybereme pouze ty témata, která jsou relevantní pro oblast vizuálního designu. V návaznosti na primární dělení základních grafických prvků si i zde můžeme rozdělit celý proces vizuálního vnímání na vnímání tvarů a vnímání barev, dále ještě zmíníme vnímání pohybu, neboť v současné době se na webových stránkách hojně vyskytují i animace. 7 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN

19 Vnímání barev Ačkoli si to zpravidla neuvědomujeme, barva není ve skutečnosti jednou z vlastností objektů kolem nás. Jedná se o pouhé vysvětlení lidského mozku, které vzniká na základě zpracování vlnové délky světla přijatého světločivými receptory v lidském oku. Barvy, tak jak je známe, jsou v podstatě jen záležitostí lidskou, neboť každý živočišný druh zpracovává světlo jiným způsobem. Lidské oko vnímá barvy již na fyziologické úrovni. Barevné vidění zprostředkovává jeden ze dvou druhů smyslových receptorů nacházejících se na sítnici lidského oka, takzvané čípky. V lidském oku se nachází tři typy těchto receptorů, přičemž každý z nich je citlivý na jinou část viditelného barevného spektra. Vlnění nm registrují modré čípky, zelené a rozsah O nm červené, přičemž každý z těchto čípků je nejcitlivější na prostřední hodnotu. Tento rozsah nezahrnuje celou šíři světelného vlnění, člověk tedy vidí pouze část světla. 8 Zelené a červené čípky jsou si navzájem hodně podobné, většina savců je dokonce vůbec nemá a místo nich vlastní pouze jeden čípek žlutý. Modré čípky se tedy od červených a zelených výrazným způsobem odlišují. 9 Obrázek 2: citlivost jednotlivých čípků v rámci spektra Vizuální vnímání Proces vnímání barvy pak probíhá tím způsobem, že dopadne li na sítnici například světlo o vlnové délce 450 nm, je jím drážděn první typ receptorů a člověk vidí modrou. Spektrální citlivosti jednotlivých receptorů se překrývají, pokud tedy budeme receptory dráždit hraniční 8 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN Vidí zvířata tak jako my? [online]. Psychologický ústav Akademie věd České republiky, c2008 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&itemid=62>.

20 15 vlnovou délkou, například 500 nm, získáme odezvu z modrých i zelených receptorů. Výsledkem pak bude vjem modrozelené, tedy tyrkysové barvy. 10 To, jakou barvu budeme ve výsledku vnímat, ale ovlivňuje celá řada faktorů. Nyní si některé z nich uvedeme. Prvním z nich je samotné rozmístění čípků v lidském oku. Ty totiž nejsou na sítnici rozloženy rovnoměrně, ale v místě nejostřejšího vidění, takzvané žluté skvrně, jsou na sebe poměrně hustě namačkány, směrem k okrajům sítnice postupně řídnou. V oblasti žluté skvrny je mnohem vyšší koncentrace receptorů zpracovávajících zelenou a červenou barvu, v ostatních částech oka převládají čípky modré. To by znamenalo, že v hlavní části obrazu jsme citlivější na zelenou, červenou a žlutou barvu, kdežto periferním viděním reagujeme spíše na modrou. Také to znamená, že barvy větších ploch, jejichž obraz není promítán pouze do oblasti žluté skvrny, vidíme trochu jinak, než plošky malé. 11 Dále má na výsledný barevný vjem vliv i náš předpoklad. Abychom neviděli každých pár vteřin předmět jako jinak barevný, uplatňuje se při vnímání barev mechanismus percepční konstanty, díky němuž vnímáme konkrétní předmět jako stejně barevný, i když se okolní podmínky mění. Při určování této barvy jsme ale z velké míry ovlivněni i předpokladem, který je založen především na naší předchozí zkušenosti. Například máme tendenci i mírně naoranžovělé jablko považovat za červené, i když pomeranč se stejnou barvou vnímáme jako oranžový. Je ovšem otázkou, zda vnímáme jablko skutečně jako červenější, nebo zda v tomto případě podléháme pouze sociální konvenci, která nám radí označit jablko přídavným jménem červené. 12 Vizuální vnímání Obrázek 3: Ovlivnění vjemu barvy předpokladem 10 Dzík, Petr. Teorie barevného vidění. Pladix: foto-on-line [online] [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.paladix.cz/clanek.php?aid=10012>. 11 Barevné vidění: druhý pohled. [online] Paldix: foto-on-line [cit ]. ISSN Dostupné na www: <http://www.paladix.cz/clanky/barevne-videni-druhy-pohled.html>. 12 Wade, Carole Tavris, Carol. Psychology. 3rd ed. New York HarperCollins College, c s. ISBN

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy):

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY Lenka Bednaříková DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘED ZAČÁTKEM TVORBY Co je cílem webu Pravidelně o něčem informovat Něco prodávat Zviditelnit se Kdo budou uživatelé stránek (cílová skupina)

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 3. část Vztahy mezi elementy»

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více