Střednědobá kupní smlouva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobá kupní smlouva"

Transkript

1 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Střednědobá kupní smlouva č.(prodávajícího): č.(kupujícího): [ ] Prodávající: Czech Coal a.s. sídlo: Evropská 2690/17 Praha 6,PSČ zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5933 Jednající: Petr Pudil, předseda představenstva, a Vladimír Šístek, člen představenstva IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: /0300 (dále jen Czech Coal nebo jen prodávající ) Kupující: [doplní kupující] sídlo: [doplní kupující] [zapsaná v obchodním rejstříku/jiné evidenci vedeném [doplní kupující], oddíl [doplní kupující], vložka [doplní kupující] [IČ/Identifikační číslo]: [doplní kupující] [DIČ: [doplní kupující]] Bankovní spojení: [doplní kupující] číslo účtu: [doplní kupující] Zastoupená: [doplní kupující] (dále jen kupující ) (Czech Coal a kupující společně dále jen jako smluvní strany )

2 OBSAH 1. VÝKLAD PŘEDMĚT SMLOUVY KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY MÍSTO DODÁNÍ, NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY VÁŽENÍ, VZORKOVÁNÍ, ROZBOR VADY PROHLÁŠENÍ STRAN VYŠŠÍ MOC PRINCIP "TAKE-OR-PAY" OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDČASNÁ SPLATNOST PŘÍPADY NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNY PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI ODSTOUPENÍ OZNAMOVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...19 PŘÍLOHA Č. 1: JAKOST A PŘEPRAVNĚ TECHNICKÉ DISPOZICE ORIENTAČNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY JAKOSTNÍCH PARAMETRŮ MEZNÍ HODNOTY JAKOSTI DOPRAVNĚ TECHNICKÉ DISPOZICE...23 PŘÍLOHA Č. 2: VZORKOVÁNÍ A STANOVENÍ JAKOSTI...25 PŘÍLOHA Č. 3: PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI KUPUJÍCÍHO...29 ČÁST A - OBECNĚ PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI FORMY ZPŮSOBILÉHO ZAJIŠTĚNÍ...29 ČÁST B - VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY...31 ČÁST C - VZOR RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ PLATNOST RUČENÍ PROHLÁŠENÍ RUČITELE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...36 PŘÍLOHA Č 4: PROHLÁŠENÍ MUS

3 VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) Dne 26. června 2008 byla společností Czech Coal vyhlášena aukce na prodej hnědého energetického uhlí v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, která byla připravovaná, organizovaná a realizovaná nezávislou aukční kanceláří FIN-servis, a.s.; Smluvní strany se v souladu s výsledky aukce zavázaly uzavřít střednědobou kupní smlouvu na prodej hnědého energetického uhlí z lokality lomu Československá armáda v Ústeckém kraji, provozovaný společností Mostecká uhelná a.s., se sídlem V.Řezáče 315, Most (nebo jejím právním nástupcem) pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince STRANY SE DOHODLY TAKTO: 1. VÝKLAD 1.1 V této Smlouvě: Aukce znamená aukci na prodej Paliva pro Období, vyhlášenou společností Czech Coal dne 26. června 2008 a připravovanou, organizovanou a realizovanou nezávislou aukční kanceláří FIN-servis, a.s., se sídlem Vrbenského 2040, Kladno, PSČ , IČ Celkové množství je množství Paliva vymezené v čl , které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání za Období. Dekáda je období v příslušném kalendářním měsíci Období vymezené v čl. 3.10, které slouží k vyúčtování dodávek Paliva, které jsou uskutečněné či měly se uskutečnit. Den znamená kterékoli období 24 bezprostředně po sobě jdoucích hodin začínající od 6:00 hodin ráno jakéhokoliv dne Období a končící v 5:59 ráno následujícího dne. DPH znamená daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo jakoukoli jinou daň obdobné fiskální povahy, ať již uvalenou v České republice (na místo nebo vedle daně z přidané hodnoty) nebo jinde. Energetický zákon znamená zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Faktura znamená doklad vymezený v čl. 3.11, obsahující náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, vystavený Prodávajícím. Kompenzace kupujícího je částka vymezená v čl Smlouvy. Kompenzace prodávajícího je částka vymezená v čl Smlouvy. Kvalifikovaná banka je banka oprávněná k provozování činnosti v České republice na základě bankovní licence dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění, či dle principu jednotné bankovní licence podle práva Evropských společenství, nebo banka oprávněná k provozování činnosti v jiném členském státu EU, jestliže (v každém případě) tato banka má dlouhodobé ratingové hodnocení agentury Standard & Poor's nebo Fitch IBCA vyšší než A nebo agentury Moody's vyšší než A2. Místo dodání znamená místo dodání Paliva prodávajícím kupujícímu stanoveného v čl. 4.1 Smlouvy

4 MUS znamená společnost Mostecká uhelná a.s., se sídlem V.Řezáče 315, Most, PSČ , IČ: , jako provozovatele lomu Československá armáda v Ústeckém kraji, nebo jakýkoliv její právní nástupce, který provozuje lom Československá armáda (zejména včetně právního nástupce, který by mohl vzniknout v důsledku rozdělení odštěpením). Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Období znamená časové období od a včetně 1. ledna 2013 do a včetně 31. prosince Obchodní zákoník nebo ObchZ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Palivo znamená hnědé energetické uhlí z produkce společnosti MUS z lokality lomu Československá armáda, které je předmětem koupě a prodeje podle této Smlouvy. Podmínky způsobilosti znamenají podmínky finanční způsobilosti kupujícího, blíže vymezené ve článku 13 a v příloze č. 3. Podstatný negativní dopad znamená jakoukoli skutečnost, jež má podstatný negativní dopad na: (a) (b) (c) podnikání a majetek kupujícího, nebo schopnost kupujícího plnit své povinnosti podle této Smlouvy, nebo platnost a vymahatelnost této Smlouvy. Pracovní den znamená kterýkoli den mimo soboty nebo neděle nebo dnů pracovního klidu, ve který jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz. Prohlášení znamená kterékoli z prohlášení stran, obsažených v čl. 7 a 13.2 Smlouvy, nebo na něž tato ustanovení odkazují. Případ nepříznivé změny" je jakákoli událost uvedená v čl. 12. Roční množství je množství Paliva uvedené v čl Smlouvy, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání za každý kalendářní rok Období. Výrobce elektřiny" je držitel licence nebo licencí na výrobu elektřiny podle Energetického zákona o celkovém instalovaném elektrickém výkonu podle této licence či všech těchto licencí v rozsahu minimálně 50 MW e. Výrobce tepelné energie" je držitel licence nebo licencí na výrobu tepelné energie podle Energetického zákona o celkovém instalovaném tepelném výkonu podle této licence nebo všech těchto licencí v rozsahu minimálně 50 MW t. Vyšší moc znamená výskyt události mimo přiměřenou kontrolu smluvní strany uplatňující vyšší moc nebo společnosti MUS: (a) které se uplatňující smluvní strana či společnost MUS nemohla vyhnout nebo ji překonat; (b) která znemožňuje této smluvní straně (či společnosti MUS) částečné či celkové splnění její povinnosti související s dodávkou nebo převzetím Paliva - 4 -

5 podle této Smlouvy; a (c) není způsobena zaviněným porušením povinností příslušné smluvní strany (či společnosti MUS). 1.2 V této Smlouvě se článkem nebo přílohou rozumí, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, článek nebo příloha této Smlouvy. 1.3 Nadpisy v této Smlouvě nemají vliv na její výklad. 1.4 Přílohy této Smlouvy jsou součástí této Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Palivo do Místa dodání během Období v množství stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy, v jakosti stanovené přílohou č. 1 a č. 2 Smlouvy a v souladu s ostatními podmínkami této Smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za Palivo, stanovenou v čl. 3 Smlouvy. 2.2 Množství Paliva, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání: za Období činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] tis. GJ (což odpovídá [doplní kupující dle výsledků Aukce] kt při orientační průměrné výhřevnosti Paliva Q i r =17,5 MJ/kg) (dále jen Celkové množství ). Prodávající tímto nezaručuje kupujícímu, že každá dodávka Paliva dosáhne průměrné výhřevnosti Q i r =17,5 MJ/kg; veškeré údaje o průměrné výhřevnosti v této Smlouvě jsou pouze orientační. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad Paliva, výslovně sjednaná v této Smlouvě; za každý kalendářní rok Období činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] tis. GJ (což odpovídá [doplní kupující dle výsledků Aukce] kt při průměrné výhřevnosti Paliva uvedené v čl ) (dále jen Roční množství ); v každém kalendářním čtvrtletí Období činí 25 % Ročního množství, pokud kupující nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem příslušného kalendářního čtvrtletí dodávky Paliva neoznámí prodávajícímu zvýšení či snížení množství požadovaného Paliva pro příslušné kalendářní čtvrtletí za předpokladu, že (i) součet množství Paliva za všechna čtyři kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku se rovná Ročnímu množství, a (ii) že dodávky v rámci příslušného kalendářního čtvrtletí nejsou nižší než 22 % a vyšší než 28 % Ročního množství s výjimkou posledního kalendářního čtvrtletí kalendářního roku, kdy Množství Paliva, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu, bude takové, že součet množství Paliva za všechna čtyři kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku se rovná Ročnímu množství; a v každém kalendářním měsíci Období činí jednu třetinu čtvrtletního množství Paliva stanoveného dle čl , pokud kupující neoznámí prodávajícímu do 20. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci dodávky Paliva, požadavek na jiné měsíční množství Paliva. V případě požadavku kupujícího na jiné měsíční množství Paliva však součet množství požadovaných dodávek Paliva za všechny tři měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí nesmí být vyšší nebo nižší než množství Paliva stanoveného dle čl

6 2.3 Pro odstranění pochybností kupující je povinen postupovat při požadavcích na dodávku Paliva podle čl a tak, aby vždy vyčerpal Roční množství a Celkové množství. Pokud celkový objem dodávek Paliva během kalendářního roku nedosáhne Ročního množství, kupující je povinen zaplatit prodávajícímu Kompenzaci prodávajícího za podmínek uvedených v čl Předmětem plnění Smlouvy jsou opakované dodávky hnědého energetického uhlí ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 2.5 V případě, že kupující nepřevezme dodávku Paliva v Místě dodání v souladu s touto Smlouvou, množství Paliva, které by jinak prodávající byl povinen dodat kupujícímu dle čl. 2.2, se snižuje o nepřevzaté množství Paliva. Povinnost kupujícího zaplatit Kompenzaci prodávajícího tím není dotčena. 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Kupní cena za Palivo, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v množství stanoveném v čl. 2.2, se vypočítá pro dodávky Paliva, dodaného v příslušném Dnu, jako součin jednotkové ceny Paliva, množství Paliva v tunách a jeho výhřevnosti v MJ/kg dle následujícího vzorce: Cd = Cn * Mp * Q i r Kde: Cd Cn Mp n Q i r je kupní cena Paliva (v Kč), dodaného v příslušném Dni Období, vypočítána na základě výše uvedeného vzorce; je jednotková cena Paliva (v Kč/GJ) v příslušném kalendářním roce n dodávky Paliva, vypočítaná dle vzorce uvedeného v čl. 3.3, resp. určená pro rok 2013 v čl. 3.2; množství Paliva (v t), dodaného v příslušném Dni Období, zvážené společností MUS v souladu s mechanismem v čl. 5; je kalendářní rok, pro který je kupní cena Paliva vypočítávána; a výhřevnost Paliva v MJ/kg, dodaného v příslušném Dni, změřená ze vzorku Paliva v daném Dni dodávky Paliva v souladu s mechanismem v čl Jednotková cena Paliva, kterou se kupující zavazuje zaplatit za Palivo v roce 2013, činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] Kč/GJ bez DPH, bez daně z pevných paliv či jakékoliv jiné nepřímé daně. 3.3 Jednotková cena Paliva, kterou se kupující zavazuje zaplatit v roce 2014 a následujících kalendářních rocích Období, bude vypočtena pro každý kalendářní rok Období v Kč/GJ bez DPH, bez daně z pevných paliv či jakékoliv jiné nepřímé daně či jiné obdobné platby dle následujícího vzorce: Cn = Cn-1 * (0,4 * ICE ,4 * ICT ,1 * ICP + 0,1 * ISC) / 100 Kde: n je kalendářní rok, pro který je kupní cena Paliva vypočítávána; - 6 -

7 n-1 je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku n; n-2 je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku n-1; Cn Cn-1 je jednotková cena Kč/GJ Paliva v kalendářním roce n, vypočítána na základě výše uvedeného vzorce; je jednotková cena Kč/GJ Paliva v kalendářním roce n-1; ICE 4011 je meziroční změna ceny elektřiny v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICE 4011 se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců v České republice ve skupině silová elektřina Standardní klasifikace produkce za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu ve stejné skupině za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). ICT 403 je meziroční změna ceny tepelné energie v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICT 403 se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců v České republice ve skupině tepelná energie vč. roz. Standardní klasifikace produkce za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu ve stejné skupině za 12 měsíců roku n- 2 (podíl klouzavých průměrů). ICP ISC je meziroční změna cen průmyslových výrobců v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICP se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). je meziroční změna spotřebitelských cen v České republice, zjištěná z indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ. ISC se uvádí v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). 3.4 V případě změny Standardní klasifikace produkce či indexů ČSÚ, v důsledku které nebude možno kteroukoliv veličinu vzorce v čl. 3.2 Smlouvy vypočítat, prodávající pro výpočet veličin vzorce použije nejvíce obsahově podobný produkt či index ČSÚ, nezbytný pro výpočet této veličiny. 3.5 Hodnoty veličin ve vzorcích v čl. 3.1 a 3.3 jsou dosazovány se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Vypočtená jednotková cena Cn se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to při vypočtené kupní ceně s třetím desetinným místem menším než 0,005 směrem dolů a při vypočtené kupní ceně s třetím desetinný místem větším či rovným 0,005 směrem nahoru. 3.6 Jednotková cena Cn se vztahuje na Palivo, které se prodávající zavázal dodat kupujícímu od 1. ledna roku n. Prodávající stanoví jednotkovou cenu Cn pro rok n na základě vzorce v čl Prodávající oznámí kupujícímu jednotkovou cenu Paliva Cn na základě vzorce v čl. 3.3 pro - 7 -

8 rok n do 31. března roku n ; tato lhůta se však přiměřeně prodlužuje, pokud příslušné indexy, použité ve vzorci podle čl. 3.3 nebudou vyhlášeny do 15. března roku n. 3.7 Do doby oznámení jednotkové ceny Cn za rok n prodávajícím kupujícímu se kupující zavazuje hradit prodávajícímu kupní cenu Paliva vypočtenou na základě jednotkové ceny Cn-1 za rok předchozí (tj. rok n-1 ). Doplatek kupní ceny za Palivo odpovídající rozdílu mezi jednotkovou cenou Cn a jednotkovou cenou Cn-1 za období od 1. ledna do okamžiku použití ceny Cn se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu do 14 dnů po odeslání zvláštní faktury vystavené za tímto účelem prodávajícím. 3.8 Kupující se zavazuje z kupní ceny zaplatit DPH, daň z pevných paliv či jakoukoliv jinou nepřímou daň, a to v příslušné výši, platné v dané době. Totéž platí pro cla a jakékoli jiné daně a poplatky, vybírané v České republice nebo jinde. 3.9 Přijme-li během platnosti této Smlouvy Česká republika jednotnou měnu euro (EUR), každý odkaz činěný v této Smlouvě na českou korunu (CZK) se nahradí odkazem na euro (EUR) přepočítacím koeficientem mezi eurem a českou korunou stanoveným příslušným nařízením Rady EU. Zavedení eura nezpůsobí změnu jakýchkoli ustanovení této Smlouvy ani prominutí dluhu, neopravňuje k nesplnění závazků kterékoliv smluvní strany, ani nepřiznává některé ze smluvních stran oprávnění tuto Smlouvu jednostranně změnit či ukončit Vyúčtování dodávek Paliva, které jsou uskutečněné či měly se uskutečnit, prodávající provádí třikrát v příslušném kalendářním měsíci, a to za prvních deset dní, druhých deset dní a zbývající dny příslušného kalendářního měsíce (každé z těchto období dále jen Dekáda ) Vyúčtování kupní ceny za Palivo se provádí vystavením daňových dokladů (dále jen Faktura ), jež budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a v ustanovení 13a Obchodního zákoníku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí vždy poslední kalendářní den příslušné Dekády Společně s Fakturou za příslušnou Dekádu prodávající doručí kupujícímu: (a) (b) (c) doklad o dodání Paliva do Místa dodání kromě situace, kdy kupující neodebral dodávku Paliva v rozporu s touto Smlouvou, přehled rozborů kvality dodaného Paliva kromě situace, kdy kupující neodebral dodávku Paliva v rozporu s touto Smlouvou, přehled slev dodaného Paliva a jejich popis, pokud jsou pro danou dodávku Paliva v souladu s touto Smlouvou poskytnuty Faktury s vyúčtováním dodávky Paliva odešle prodávající kupujícímu do 12. kalendářního dne od posledního kalendářního dne příslušné Dekády na zasílací adresu stanovenou v čl. 15 Smlouvy. Faktury jsou splatné nejpozději do 14. kalendářního dne od jejího vystavení, který je na fakturách uveden. Připadne-li den splatnosti Faktury na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti následující Pracovní den Dnem uhrazení Faktury kupujícím se rozumí den připsání částky uvedené ve Faktuře na účet prodávajícího uvedený na Faktuře. Kupující je povinen uvádět na platebních příkazech, na základě kterých hradí Faktury, číslo uhrazené Faktury jako variabilní symbol

9 3.15 Prodávající se zavazuje zúčtovávat slevy z ceny vadného Paliva dle čl. 6.3 této Smlouvy ve Fakturách, vztahujících se k období, ve kterém bylo Palivo, k němuž se sleva vztahuje, dodáno kupujícímu Ustanovení o doručování v čl. 15 platí přiměřeně i pro doručování Faktur prodávajícího kupujícímu. 4. MÍSTO DODÁNÍ, NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 4.1 Prodávající dodá Palivo kupujícímu FCA (INCOTERMS 2000). Prodávající splní svůj závazek dodat Palivo kupujícímu tak, že společnost MUS předá Palivo dopravci jmenovanému kupujícím k přepravě na seřaďovacím nádraží železniční stanice Třebušice, Česká republika (dále jen Místo dodání ). Okamžikem předání Paliva přechází na kupujícího nebezpečí škody na Palivu, jakož i vlastnické právo k Palivu. 4.2 Kupující se zavazuje zajistit si přepravu Paliva v Místě dodání a oznámit písemně prodávajícímu včas název dopravce, jeho kontaktní osobu a čas, v němž má být Palivo dodáno prodávajícím kupujícímu, přičemž množství požadované kupujícím musí být v souladu s čl. 2.2 Smlouvy. 4.3 V případě, že kupující bude požadovat zajištění přepravy Paliva do místa určení kupujícího CPT dle INCOTERMS 2000, bude tato skutečnost sjednána dodatkem k této Smlouvě. Kupující však nemá nárok požadovat na prodávajícím uzavření tohoto dodatku. 5. VÁŽENÍ, VZORKOVÁNÍ, ROZBOR 5.1 Prodávající je povinen zajistit vážení všech dodávek Paliva na úředně ověřených vahách společnosti MUS při nakládce Paliva. 5.2 Kupující má možnost provedení kontroly správnosti vážení v doprovodu zástupce prodávajícího nebo společnosti MUS. Povolený rozdíl množství Paliva určeného vážením od množství Paliva skutečně dodaného činí maximálně 2 % z hmotnosti Paliva určeného vážením. V případě, že rozdíl nepřesáhne 2 %, prodávající má nárok na zaplacení kupní ceny Paliva za množství Paliva určené vážením a kupující není oprávněn uplatňovat nároky vůči prodávajícímu z rozdílů v hmotnosti skutečně dodaného Paliva jako vady. 5.3 Prodávající zajistí průběžné vzorkování (tj. odběr vzorku) dodávek Paliva z produkce společnosti MUS v každém Dnu dodávky Paliva kupujícímu v souladu s příslušnými normami uvedenými v čl. 3 přílohy č. 2 této Smlouvy, a to automatickými vzorkovači paliv vlastněnými a provozovanými společností MUS (dále jen AVP ) před nakládkou Paliva přepravci kupujícího. Dojde-li k poruše AVP, prodávající zajistí náhradní způsob vzorkování Paliva. Bližší podmínky vzorkování dodávek Paliva jsou stanoveny v příloze č. 2 této Smlouvy a v normách ČSN a IHS Inc. uvedených v čl. 3 přílohy č. 2 této Smlouvy. 5.4 Prodávající zajistí rozbor každého odebraného vzorku Paliva v laboratoři společnosti MUS pro zjištění výhřevnosti a dalších jakostních parametrů příslušného vzorku Paliva uvedených v příloze č. 1 Smlouvy. Bližší podmínky pro stanovení jakosti vzorků jsou stanoveny v příloze č. 2 této Smlouvy a v normách ČSN a IHS Inc. uvedených v příloze č

10 6. VADY 6.1 Lhůta pro uplatnění jakýchkoli zjevných vad Paliva kupujícím a oznámení jakýchkoli nároků souvisejících s takovými vadami prodávajícímu činí 10 kalendářních dní ode dne dodání příslušné dodávky Paliva kupujícímu. Lhůta pro vytčení jakýchkoli ostatních vad Paliva a oznámení jakýchkoli nároků souvisejících s takovými vadami prodávajícímu činí 30 kalendářních dní ode dne dodání příslušné dodávky Paliva. 6.2 Za vady zjevné se považují vady, které kupující zjistí při kontrolní přejímce. Zjevnou vadou jsou zejména viditelné cizorodé předměty a příměsi v Palivu (včetně kusů dřeva, kovových předmětů a kamenů, a pod.), případně uhelná zrna převyšující maximální sjednanou zrnitost Paliva v čl přílohy č. 1 této Smlouvy. Při zjištění zjevné vady v Palivu oznámí písemně kupující zjištěné vady prodávajícímu bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 10 dnů od dodání vadné dodávky Paliva. V takovém případě má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva. 6.3 Jiné než zjevné vady S výjimkou zjevných vad dle čl. 6.2 je plnění vadné pouze tehdy, pokud daná dodávka Paliva dodaná v příslušném Dni nesplní jeden nebo více jakostních parametrů uvedených v čl. 2 přílohy č.1 této Smlouvy Je-li vada spojena s překročením horní meze výhřevnosti (Q i r ) uvedené v čl. 2 přílohy č. 1 této Smlouvy o více než 0,50 MJ/kg, poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 5 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva Je-li vada spojena s nedosažením dolní meze výhřevnosti (Q i r ) uvedené v čl přílohy č. 1 této Smlouvy o více než 0,50 MJ/kg, poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva, a to v závislosti na míře nedosažení dolní meze. Při nedosažení dolní meze výhřevnosti o hodnotu: (a) (b) (c) menší či rovnou 0,50 MJ/kg nebude sleva poskytnuta; od 0,51 až 0,80 MJ/kg bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva; a rovnou 0,81 MJ/kg a větší bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva Je-li vada spojena s překročením obsahu síry (S d t) uvedeného v čl přílohy č.1 této Smlouvy, poskytne prodávající kupujícímu slevu 5 % z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva Překročí-li maximální přípustný obsah nadsítného v denní dodávce povolený obsah nadsítného podle čl přílohy č. 1 této Smlouvy, poskytne prodávající kupujícímu slevu 5 % z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva Za vadné plnění dle tohoto čl. 6.3 Smlouvy se považuje rovněž každá dodávka Paliva, realizovaná v době, kdy trvá jeden nebo více následujících nedostatků:

11 (a) (b) (c) nedodrží-li provozovatel AVP a laboratoře pracovní postupy a podmínky předepsané touto Smlouvou a příslušnými normami uvedenými v čl. 3.1 přílohy č. 2 této Smlouvy. pokračuje-li provozovatel AVP po poruše vzorkovací stanice v nevzorkovaném plnění déle než 4 hodiny bez souhlasu kupujícího. jsou-li v záznamech v deníku o provozu a stavu AVP nedostatky bránící kupujícímu zpětně ověřit, zda stanovení vzorkování a stanovení jakosti dodávky Paliva proběhlo v souladu s touto Smlouvou Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu slevu ve výši 3 % z kupní ceny příslušné dodávky Paliva, jejíž plnění je vadné dle čl Dojde-li ke kumulaci vad u dvou a více jakostních parametrů Paliva uvedených v čl. 2 přílohy č. 1 této Smlouvy či vad plnění dle čl , vypočítává se sleva z kupní ceny Paliva za každou vadu samostatně, tj. základem pro výpočet každé slevy je kupní cena příslušné vadné dodávky Paliva vypočtená dle čl. 3.1 Smlouvy. 6.5 Vady a nároky z vad je kupující povinen oznamovat prodávajícímu způsobem, uvedeným v čl. 15, a ve lhůtě, uvedené v čl Pokud tak neučiní, nemá nárok na žádné z postihů podle této Smlouvy či zákonných předpisů. 6.6 Veškerá ustanovení této Smlouvy ohledně vad Paliva a případných práv kupujícího z odpovědnosti za takové vady (tj. práva na výslovně sjednané slevy z ceny) představují jediné možné nároky ze strany kupujícího z vad Paliva. V této souvislosti se zejména ujednává, že kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy či žádat dodání náhradního zboží ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. 7. PROHLÁŠENÍ STRAN 7.1 Kupující tímto prohlašuje a zaručuje vůči prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, že: je řádně založenou obchodní společností a platně existuje podle příslušného právního řádu, má náležitou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a učinil veškeré nezbytné úkony v rámci společnosti pro uzavření této Smlouvy; tato Smlouva zakládá pro kupujícího platné a závazné povinnosti; neexistuje žádný souhlas či pověření, jehož získání se od kupujícího vyžaduje v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, jež by nebylo obstaráno; plněním ustanovení této Smlouvy nedošlo a nedojde k porušení žádného ustanovení zakladatelské smlouvy, stanov či jiných ustavujících dokumentů kupujícího, ani žádného závazného nařízení, rozsudku či jiného rozhodnutí, ani žádné jiné, pro kupujícího závazné, smlouvy; tuto Smlouvu a jakékoli související listiny uzavřel a podepsal svým jménem, tj. nikoli jako zmocněnec, zástupce, zprostředkovatel či osoba jinak jednající jménem či za třetí osobu;

12 7.1.6 běžně uzavírá smlouvy o dodávkách paliva podobného charakteru jako je tato Smlouva a činí tak profesionálně a v souladu se svým hlavním předmětem podnikání, a může být tedy chápán jako profesionální obchodník v tomto oboru; jedná na vlastní účet (a nikoli jako poradce, zástupce, zprostředkovatel, komisionář či obdobně) a učinil své samostatné rozhodnutí o vhodnosti a správnosti uzavření této Smlouvy a obstarání souvisejících dokumentů a nespoléhal na žádné ujištění, záruku či radu prodávajícího; je plně schopen posoudit podstatu ujednání této Smlouvy a přijímá veškerá ujednání a podmínky této Smlouvy a přijímá možná právní rizika, která pro něj z této Smlouvy plynou; prodávající nejedná, ani nejednal, jako zástupce či poradce kupujícího; a není insolventní, insolvence mu bezprostředně nehrozí a neprobíhá, ani mu nehrozí žádné řízení, jehož by byl účastníkem a jež by mohlo podstatně negativně ovlivnit jeho schopnost plnit tuto Smlouvu, vést k jeho insolvenci nebo se týká jeho insolvence. 7.2 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči kupujícímu v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, že: je řádně založenou obchodní společností a platně existuje podle práva České republiky, má náležitou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a učinil veškeré nezbytné úkony v rámci společnosti pro uzavření této Smlouvy; tato Smlouva zakládá pro prodávajícího platné a závazné povinnosti; neexistuje žádný souhlas či pověření, jehož získání se od prodávajícího vyžaduje s uzavřením této Smlouvy, jež by nebylo obstaráno; plněním této Smlouvy nedošlo a nedojde k porušení žádného ustanovení zakladatelské smlouvy, stanov či jiných ustavujících dokumentů prodávajícího, ani žádného závazného nařízení, rozsudku či jiného rozhodnutí, ani žádné jiné, pro prodávajícího závazné, smlouvy; je 100 % dceřinnou společností MUS, a prohlášení společnosti MUS je připojené jako příloha č. 4 a není insolventní ve smyslu českého práva, insolvence mu bezprostředně nehrozí a neprobíhá, ani mu nehrozí žádné řízení, jehož by byl účastníkem a jež by mohlo podstatně negativně ovlivnit jeho schopnost plnit tuto Smlouvu, vést k jeho insolvenci nebo se týká jeho insolvence. 7.3 Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího v přiměřené lhůtě předem, jestliže: má být přijato usnesení valné hromady o zrušení kupujícího bez likvidace; má dojít ohledně kupujícího ke sloučení, splynutí, rozdělení, převodu majetku na akcionáře či společníka nebo změně právní formy; nebo

13 7.3.3 má dojít k opatření z ekonomického hlediska stejnému nebo obdobnému, zejména k převedení podniku nebo jeho části nebo podstatné části aktiv na jinou osobu. 8. VYŠŠÍ MOC 8.1 Pro odstranění pochybností a aniž by bylo dotčeno obecné vymezení pojmu Vyšší moc v čl. 1, zejména následující události nebudou považovány za Vyšší moc: (i) změna v tržních podmínkách (včetně schopnosti prodávajícího prodat Palivo za vyšší cenu či schopnosti kupujícího či jeho zákazníků koupit Palivo za nižší cenu); (ii) nemožnost pro kupujícího přiměřeně použít Palivo nebo jej dále prodat; a (iii) změna finanční situace smluvní strany či jejího postavení na trhu. 8.2 Pro odstranění pochybností a aniž by bylo dotčeno obecné vymezení pojmu Vyšší moc v čl. 1, zejména následující události budou považovány za Vyšší moc: (i) válka, okupace (ať již vyhlášená či nikoli), invaze, jednání zahraničního nepřítele, mobilizace, embargo, teroristický útok; (ii) povstání, revoluce, politický nebo vojenský převrat, občanská válka, ozbrojené vzpoury; (iii) přírodní katastrofa (zejména zemětřesení, povodeň apod.); (iv) zamoření radioaktivním zářením z jaderného paliva nebo jaderného odpadu nebo jaderného výbuchu; a (v) stávky a výluka. 8.3 Smluvní strana, dotčená události Vyšší moci (dále jen Dotčená strana ), není v prodlení s plněním svých závazků či odpovědná za náhradu škody podle této Smlouvy po dobu, kdy následky události Vyšší moci trvají. Má se za to, že prodávající je Dotčenou stranou, pokud událost Vyšší moci nastane i na straně společnosti MUS. Dotčená strana je však povinna: bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o výskytu události Vyšší moci; s výhradou čl. 8.4 níže, přijmout přiměřená opatření k nápravě a odstranění následků Vyšší moci. 8.4 Povinnost Dotčené strany k nápravě podle čl výše nezahrnuje povinnost Dotčené strany k: podstatným investičním nákladům, jestliže došlo kvůli Vyšší moci ke zničení podstatné části podniku Dotčené strany; uzavření jakékoli dohody o smírném řešení stávky či výluky; či (jestliže Dotčenou stranou je prodávající a událost Vyšší moci pomine) provedení dodávky Paliva, k nimž by jinak byl prodávající povinen během trvání Vyšší moci, tak, aby bylo dosaženo celkového sjednaného objemu Paliva podle čl. 2 této Smlouvy a kupující není povinen za těchto podmínek takové dodávky odebrat či převzít. 8.5 Bude-li událost Vyšší moci trvat nepřetržitě po dobu delší než 120 (sto dvacet) kalendářních dní, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením druhé straně. V takovém případě tato Smlouva zaniká uplynutím 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bude-li událost Vyšší moci trvat i posledního dne této lhůty

14 9. PRINCIP "TAKE-OR-PAY" 9.1 Tato Smlouva je založena na tzv. take-or-pay principu. Strany se dohodly, že: jestliže kupující zcela nebo zčásti neodebere či odmítne převzít Palivo v dohodnutém množství podle této Smlouvy a toto není způsobeno: (i) porušením povinností prodávajícího, či (ii) událostí Vyšší moci, kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu kompenzaci (dále jen Kompenzace prodávajícího ), odpovídající násobku množství Paliva, které neodebral či nepřevzal, a jednotkové ceny Paliva stanovené podle čl. 3 této Smlouvy; jestliže prodávající zcela nebo zčásti nedodá Palivo v dohodnutém množství podle této Smlouvy a toto není způsobeno: (i) porušením povinností kupujícího, či (ii) událostí Vyšší moci, prodávající bude povinen zaplatit kupujícímu kompenzaci (dále jen Kompenzace kupujícího"), odpovídající násobku množství Paliva, které prodávající nedodal, a jednotkové ceny Paliva stanovené podle čl. 3 této Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povolená odchylka dodaného množství Paliva podle čl Kupující vyúčtuje Kompenzaci kupujícího vždy do 30 kalendářních dnů od konce kalendářního roku. 9.2 Ohledně splatnosti a fakturace Kompenzace prodávajícího i Kompenzace kupujícího se obdobně použijí ustanovení čl. 3 výše o kupní ceně za Palivo, vyjma čl S výhradou, jak uvedeno v čl. 10, právo stran na Kompenzaci prodávajícího, respektive Kompenzaci kujícího dle čl. 9.1 nevylučuje případný nárok prodávajícího, respektive kupujícího na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s porušením povinností druhé strany v rozsahu přesahujícím nároky dle čl OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za žádnou újmu, ztráty, škodu či vynaložené náklady (dále společně jen Ztráty ) v souvislosti s touto Smlouvou, jestliže tyto Ztráty představují jakékoli následné či nepřímé škody či ušlý zisk. 11. PŘEDČASNÁ SPLATNOST 11.1 V případě vzniku jakéhokoli Případu nepříznivé změny dle článku 12 je prodávající oprávněn: zastavit dodávky Paliva (aniž by vznikl nárok na Kompenzaci kupujícího); a/nebo písemně kupujícímu oznámit, že prohlašuje cenu za Palivo, resp. Kompenzaci prodávajícího dle čl , zčásti nebo zcela, za okamžitě splatnou, a to až do výše ceny (resp. Kompenzace prodávajícího) za Roční množství Paliva (dále jen Předčasná splatnost") Pro účely Předčasné splatnosti bude cena za Palivo (resp. Kompenzace prodávajícího) stanovena za použití jednotkové ceny za GJ platné pro kalendářní rok, v němž nastal Případ nepříznivé změny, který byl důvodem k prohlášení Předčasné splatnosti Jestliže prodávající zašle kupujícímu oznámení o Předčasné splatnosti, prodávající je oprávněn:

15 použít k uspokojení předčasně splatných částek jakékoli zajištění poskytnuté kupujícím; jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za kupujícím ohledně předčasně splatných částek proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího; a (pokud kupující zaplatí předčasně splatné částky) použít předčasně splacené částky na uspokojení ceny za Palivo nebo Kompenzace prodávajícího Jestliže kupující dobrovolně uhradí předčasně splatné částky do 20 Pracovních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o Předčasné splatnosti a poskytne k tomu prodávajícímu přiměřenou součinnost, prodávající bude dodávat kupujícímu Palivo až do doby, kdy by došlo k vyčerpání množství Paliva, jež bylo kryto předčasně splatnou a zaplacenou částkou ceny za Palivo. Po uvedenou dobu 20 Pracovních dnů není prodávající oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 12. PŘÍPADY NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNY 12.1 Případem nepříznivé změny" se rozumí jakákoli z následujících skutečností týkajících se kupujícího: Kupující přestane splňovat Podmínky způsobilosti nebo poruší jakoukoli ze svých povinností podle čl Jakékoli prohlášení kupujícího v této Smlouvě se ukáže nebo se stane nepravdivým, nepřesným, neúplným nebo zavádějícím v jakémkoli podstatném ohledu a tato situace (pokud ji lze zhojit) není zhojena ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne oznámení prodávajícího kupujícímu Kupující poruší, nesplní nebo nedodrží kterýkoli ze svých peněžitých závazků podle této Smlouvy a takové porušení, nesplnění nebo nedodržení (pokud jej lze zhojit) není zhojeno ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne oznámení prodávajícího kupujícímu Kupující je: (a) (b) (c) (d) (e) předlužen nebo v platební neschopnosti ve smyslu příslušných právních předpisů nebo nebude schopen plnit své splatné závazky, a/nebo je insolventní nebo mu insolvence bezprostředně hrozí; nebo obecně zastaví své platby; nebo je proti němu zahájeno jakékoliv insolvenční řízení, popř. zahájení tohoto řízení hrozí; nebo začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svých zadlužení za účelem odvrácení hrozby úpadku; nebo kupující není schopen či přizná svou neschopnost splnit své dluhy nebo postoupí či převede na třetí osoby podstatnou část svého majetku či aktiv. Toto se

16 nevztahuje na případy, kdy podle názoru prodávajícího bylo řízení zahájeno (nebo hrozí jeho zahájení) na základě zjevně šikanózního návrhu třetí osoby Bude vydáno rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady o zrušení kupujícího s likvidací nebo dojde k jiném kroku s účinky zrušení či zániku kupujícího bez právního nástupce Proti kupujícímu bude vedeno jakékoli soudní, rozhodčí nebo správní řízení, které by mohlo mít Podstatný negativní dopad Proti kupujícímu bude vedeno soudní nebo správní řízení o výkonu rozhodnutí či exekuci nebo bude na majetek kupujícího uvaleno předběžné opatření nebo jiné opatření s obdobnými účinky, ledaže kupující prodávajícímu poskytne informace a dokumenty dostatečné k prokázání, že takové řízení nemůže mít pro kupujícího Podstatný negativní dopad Kupující řádně a včas nezaplatí jakoukoli částku přesahující Kč bez příslušenství, kterou byl povinen zaplatit na základě vykonatelného soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí či z jiného vykonatelného titulu Platnost, účinnost nebo vymahatelnost této Smlouvy nebo jakéhokoliv dokumentu uzavřeného nebo vydaného v souvislosti s touto Smlouvou bude kupujícím zpochybněna. 13. PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI 13.1 Kupující je povinen: doložit prodávajícímu v den podpisu této Smlouvy, vždy ve výroční den podpisu této Smlouvy, a kdykoli je k tomu prodávajícím v odůvodněných případech písemně vyzván, splnění alespoň jedné z Podmínek způsobilosti; bezodkladně oznámit a poskytnout příslušné dokumenty prodávajícímu, pokud dojde k jakékoli změně skutečností či podkladů rozhodných pro posouzení splnění Podmínek způsobilosti; během trvání této Smlouvy udržovat Podmínky způsobilosti v platnosti; a bezodkladně písemně oznámit Prodávajícímu, pokud přestane splňovat kdykoli za trvání této Smlouvy jakoukoli Podmínku způsobilosti Kupující tímto prohlašuje a zaručuje, že: ke dni podpisu této Smlouvy splnil alespoň jednu Podmínku způsobilosti, a to následujícím způsobem: [kupující doplní označení příslušné Podmínky způsobilosti, kterou splnil]; veškeré informace ohledně Podmínek způsobilosti, které poskytl v souvislosti s Aukcí, uzavřením této Smlouvy či v budoucnu poskytne prodávajícímu, jsou a budou pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící; a

17 veškeré právní úkony, učiněné ve prospěch prodávajícího v souvislosti se splněním Podmínek způsobilosti jsou a budou platné, účinné a vynutitelné Jestliže: (i) kupující splní Podmínky způsobilosti poskytnutím bankovní záruky a (ii) cena Paliva v souladu s ustanovením čl. 3 se zvýší o více než 25 % oproti ceně použité jako základ pro výpočet peněžní částky bankovní záruky, prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení kupujícímu požadovat nahrazení bankovní záruky novou bankovní zárukou. Kupující je povinen obstarat novou bankovní záruku nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení prodávajícího a peněžní částka bankovní záruky musí nově odpovídat minimálně celkové ceně Ročního množství Paliva, za použití ceny Paliva pro kalendářní rok, kdy změna ceny dosáhla 25 % oproti ceně použité jako základ pro výpočet peněžní částky předchozí bankovní záruky Pokud nebude poskytnuta bankovní záruka podle čl. 13.3, prodávající je oprávněn zinkasovat bankovní záruku, respektive ponechat si jistotu, obojí z titulu smluvní pokuty za porušení uvedené povinnosti kupujícího. Právo prodávajícího odstoupit od Smlouvy či požadovat náhradu škody převyšující zaplacenou smluvní pokutu tím není dotčeno Jestliže kupující splnil Podmínky způsobilosti poskytnutím bankovní záruky, tato bankovní záruka musí být vydána nejméně na dobu dvanácti (12) měsíců. Její platnost musí být kupujícím pravidelně prodlužována po celou dobu trvání Smlouvy, a to vždy nejméně o dvanáct (12) měsíců. Kupující je povinen zajistit prodloužení bankovní záruky (vždy v podobě v podstatných ohledech stejné, jak uvedeno v části B přílohy č. 3) nejpozději do třiceti (30) dnů před skončením její platnosti a v této lhůtě doručit záruční listinu prodávajícímu. Pokud platnost bankovní záruky nebude takto prodloužena a kupující v této lhůtě nesplní ani jinou Podmínku způsobilosti, prodávající je oprávněn čerpat celou částku podle bankovní záruky a ponechat si ji jako smluvní pokutu za porušení uvedené povinnosti kupujícího. Právo prodávajícího odstoupit od Smlouvy tím není dotčeno. 14. ODSTOUPENÍ 14.1 Prodávající může odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným kupujícímu pouze podle ustanovení čl. 8.5 nebo pokud nastal Případ nepříznivé změny Kupující může odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným prodávajícímu podle ustanovení čl. 8.5 nebo pokud prodávající nedodá nejméně 22 % Ročního množství Paliva v období třech po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních měsících, ledaže mu v tom brání událost Vyšší moci nebo kupující způsobil nedodání Paliva porušením svých povinností Žádná smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo jinak tuto Smlouvu jednostranně ukončit z jiných než zákonem stanovených důvodů nebo důvodů uvedených v čl a 14.2 Smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení zákona, která by jinak mohla založit právo kterékoli smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, včetně ustanovení 345 až 348, 349 odst. 2 a 3, a 350 Obchodního zákoníku Odstoupení se nedotýká žádných nároků smluvní strany, která odstupuje, vzniklých před odstoupením, a čl. 1 a čl. 14 až 16 Smlouvy, kterými jsou smluvní strany i nadále vázány. Odstoupením není dotčeno právo prodávajícího realizovat zajištění závazků kupujícího, pokud kupující takové zajištění poskytl pro splnění Podmínek způsobilosti

18 15. OZNAMOVÁNÍ 15.1 Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ( Oznámení ) musí být: písemné; v českém jazyce; a doručeno osobně nebo zasláno poštou vyplaceně (má-li být takto doručeno v rámci České republiky, znamená to doporučeně ) nebo faxem straně, jíž má být Oznámení doručeno, na adresu nebo faxové číslo uvedené v čl. 15.2, nebo na jinou adresu nebo faxové číslo sdělené takovou stranou písemným oznámením druhé straně, doručeným nejpozději 5 kalendářních dní přede dnem, kdy bylo Oznámení odesláno Adresou zmíněnou v čl je: pokud jde o prodávajícího: Adresa: Czech Coal, a.s., Evropská 2690/17 Praha 6, PSČ Fax: Označeno k rukám generálního ředitele; pokud jde o kupujícího: Adresa: Fax: [doplní kupující] [doplní kupující] Označeno k rukám [doplní kupující]; 15.3 Platí, že Oznámení bylo doručeno: je-li doručováno osobně, když je předáno na recepci či osoba jej doručující obdrží podpis pracovníka recepce na adrese uvedené v čl. 15.2; je-li zasláno poštou, s výjimkou zaslání do jiné země, v druhý Pracovní Den po dni, v němž bylo Oznámení předáno poště; je-li zasláno poštou do jiné země, šestý Pracovní Den po dni, v němž bylo Oznámení předáno poště; a je-li zasláno faxem, v okamžik, kdy faxový přenos byl zaznamenán jako dokončený faxovým přístrojem odesílajícího, avšak s tím, že pokud toto potvrzení nastane jindy než v Pracovní den mezi 10. a 17. hodinou místního času v místě, kde se nachází příjemcův faxový přístroj, takové Oznámení bude platit za doručené v 10 hodin místního času v místě, kde se nachází příjemcův faxový přístroj v první Pracovní den následující po dni, kdy bylo faxovým přístrojem odesílajícího potvrzeno odeslání

19 Je-li Oznámení doručováno do země, jejíž hlavní nebo jiné město není uvedeno v definici pojmu Pracovní den v čl. 1, pak definice pojmu Pracovní den je pro účely tohoto čl rozšířena tak, že zahrnuje jméno hlavního města země, do níž je Oznámení doručováno. Je-li v zemi, do níž je Oznámení doručováno, více administrativních území, přičemž tato území mají odlišné státní svátky, zahrnuje definice pojmu Pracovní den pro účely tohoto čl nikoli jméno hlavního města země, do níž je Oznámení doručováno, ale jméno hlavního města administrativního území, do nějž je Oznámení doručováno. Není-li odesílateli písemně oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce, uvedené v čl ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 16.1 Výdaje Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, každá smluvní strana nese veškeré náklady a výdaje, které vynaloží v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy Důvěrnost Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, které kterákoli smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy (společně dále jen Důvěrné informace ), jsou důvěrné, včetně případného názvu finanční instituce kupujícího poskytující případnou bankovní záruku za plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či firmy kupujícího. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesmí žádná smluvní strana sdělit žádné Důvěrné informace žádné třetí osobě, ani použít jakékoli Důvěrné informace k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy, nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení: (a) (b) (c) (d) (e) právním, daňovým a účetním poradcům, a financujícím bankám, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti nejméně odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku; ze strany prodávajícího společnosti MUS, přičemž prodávající je zejména oprávněn předat společnosti MUS plné znění této Smlouvy včetně příloh; v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou smluvní stranu (příslušné smluvní strany); a důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní žádná smluvní strana žádné oznámení o tom, že tato Smlouva byla uzavřena Zákaz postoupení

20 Kupující není oprávněn postoupit ani převést jakékoli ze svých práv, pohledávek nebo závazků z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího Zákaz započtení a srážek Kupující není oprávněn provést započtení oproti pohledávkám prodávajícího, vyplývajícím z této Smlouvy, jinak, než předchozí písemnou dohodou s prodávajícím Bude-li platba podle této Smlouvy předmětem zadržení nebo srážky vyžadované zákonem, bude částka, která má být zaplacena, zvýšena o takovou částku, aby poté, co bude provedeno zadržení nebo srážka, smluvní strana, která má platbu obdržet, obdržela takovou částku, která se rovná částce, kterou by tato smluvní strana bývala obdržela, kdyby zadržení nebo srážka nebyly provedeny Promlčení V souladu s ustanovením 401 Obchodního zákoníku se tímto prodlužuje promlčecí doba každého práva obě smluvní strany, které vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se může promlčet, a to na 10 let od doby, kdy promlčecí doba příslušného práva počala běžet poprvé Úplná Smlouva Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání mezi smluvními stranami vztahující se k předmětu této Smlouvy a nahrazuje všechna předchozí ujednání nebo uspořádání mezi smluvními stranami, vztahující se k témuž, ať již písemné, ústní, či jiné. Každá smluvní strana potvrzuje, že při uzavírání této Smlouvy nespoléhala, kromě prohlášení a ujištění výslovně učiněných v této Smlouvě nebo v dokumentech, na které tato Smlouva za tím účelem výslovně odkazuje, na žádná jiná prohlášení nebo ujištění, ani na jiné informace poskytnuté Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení 275 odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku Změny Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Totéž platí o vzdání se práv z této Smlouvy Jazyk Smlouvy Tato Smlouva je vyhotovena v češtině. V případě, že je tato Smlouva uzavřena v češtině i v angličtině, rozhoduje v případě rozporu mezi anglickým zněním a českým zněním české znění Stejnopisy Tato Smlouva je podepsána ve čtyřech originálních stejnopisech, přičemž podpisy osob Smlouvu podepisující za smluvní strany či jménem smluvních stran musí být úředně ověřeny. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více