Střednědobá kupní smlouva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobá kupní smlouva"

Transkript

1 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Střednědobá kupní smlouva č.(prodávajícího): č.(kupujícího): [ ] Prodávající: Czech Coal a.s. sídlo: Evropská 2690/17 Praha 6,PSČ zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5933 Jednající: Petr Pudil, předseda představenstva, a Vladimír Šístek, člen představenstva IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: /0300 (dále jen Czech Coal nebo jen prodávající ) Kupující: [doplní kupující] sídlo: [doplní kupující] [zapsaná v obchodním rejstříku/jiné evidenci vedeném [doplní kupující], oddíl [doplní kupující], vložka [doplní kupující] [IČ/Identifikační číslo]: [doplní kupující] [DIČ: [doplní kupující]] Bankovní spojení: [doplní kupující] číslo účtu: [doplní kupující] Zastoupená: [doplní kupující] (dále jen kupující ) (Czech Coal a kupující společně dále jen jako smluvní strany )

2 OBSAH 1. VÝKLAD PŘEDMĚT SMLOUVY KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY MÍSTO DODÁNÍ, NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY VÁŽENÍ, VZORKOVÁNÍ, ROZBOR VADY PROHLÁŠENÍ STRAN VYŠŠÍ MOC PRINCIP "TAKE-OR-PAY" OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDČASNÁ SPLATNOST PŘÍPADY NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNY PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI ODSTOUPENÍ OZNAMOVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...19 PŘÍLOHA Č. 1: JAKOST A PŘEPRAVNĚ TECHNICKÉ DISPOZICE ORIENTAČNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY JAKOSTNÍCH PARAMETRŮ MEZNÍ HODNOTY JAKOSTI DOPRAVNĚ TECHNICKÉ DISPOZICE...23 PŘÍLOHA Č. 2: VZORKOVÁNÍ A STANOVENÍ JAKOSTI...25 PŘÍLOHA Č. 3: PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI KUPUJÍCÍHO...29 ČÁST A - OBECNĚ PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI FORMY ZPŮSOBILÉHO ZAJIŠTĚNÍ...29 ČÁST B - VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY...31 ČÁST C - VZOR RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ PLATNOST RUČENÍ PROHLÁŠENÍ RUČITELE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...36 PŘÍLOHA Č 4: PROHLÁŠENÍ MUS

3 VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) Dne 26. června 2008 byla společností Czech Coal vyhlášena aukce na prodej hnědého energetického uhlí v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, která byla připravovaná, organizovaná a realizovaná nezávislou aukční kanceláří FIN-servis, a.s.; Smluvní strany se v souladu s výsledky aukce zavázaly uzavřít střednědobou kupní smlouvu na prodej hnědého energetického uhlí z lokality lomu Československá armáda v Ústeckém kraji, provozovaný společností Mostecká uhelná a.s., se sídlem V.Řezáče 315, Most (nebo jejím právním nástupcem) pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince STRANY SE DOHODLY TAKTO: 1. VÝKLAD 1.1 V této Smlouvě: Aukce znamená aukci na prodej Paliva pro Období, vyhlášenou společností Czech Coal dne 26. června 2008 a připravovanou, organizovanou a realizovanou nezávislou aukční kanceláří FIN-servis, a.s., se sídlem Vrbenského 2040, Kladno, PSČ , IČ Celkové množství je množství Paliva vymezené v čl , které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání za Období. Dekáda je období v příslušném kalendářním měsíci Období vymezené v čl. 3.10, které slouží k vyúčtování dodávek Paliva, které jsou uskutečněné či měly se uskutečnit. Den znamená kterékoli období 24 bezprostředně po sobě jdoucích hodin začínající od 6:00 hodin ráno jakéhokoliv dne Období a končící v 5:59 ráno následujícího dne. DPH znamená daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo jakoukoli jinou daň obdobné fiskální povahy, ať již uvalenou v České republice (na místo nebo vedle daně z přidané hodnoty) nebo jinde. Energetický zákon znamená zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Faktura znamená doklad vymezený v čl. 3.11, obsahující náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, vystavený Prodávajícím. Kompenzace kupujícího je částka vymezená v čl Smlouvy. Kompenzace prodávajícího je částka vymezená v čl Smlouvy. Kvalifikovaná banka je banka oprávněná k provozování činnosti v České republice na základě bankovní licence dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění, či dle principu jednotné bankovní licence podle práva Evropských společenství, nebo banka oprávněná k provozování činnosti v jiném členském státu EU, jestliže (v každém případě) tato banka má dlouhodobé ratingové hodnocení agentury Standard & Poor's nebo Fitch IBCA vyšší než A nebo agentury Moody's vyšší než A2. Místo dodání znamená místo dodání Paliva prodávajícím kupujícímu stanoveného v čl. 4.1 Smlouvy

4 MUS znamená společnost Mostecká uhelná a.s., se sídlem V.Řezáče 315, Most, PSČ , IČ: , jako provozovatele lomu Československá armáda v Ústeckém kraji, nebo jakýkoliv její právní nástupce, který provozuje lom Československá armáda (zejména včetně právního nástupce, který by mohl vzniknout v důsledku rozdělení odštěpením). Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Období znamená časové období od a včetně 1. ledna 2013 do a včetně 31. prosince Obchodní zákoník nebo ObchZ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Palivo znamená hnědé energetické uhlí z produkce společnosti MUS z lokality lomu Československá armáda, které je předmětem koupě a prodeje podle této Smlouvy. Podmínky způsobilosti znamenají podmínky finanční způsobilosti kupujícího, blíže vymezené ve článku 13 a v příloze č. 3. Podstatný negativní dopad znamená jakoukoli skutečnost, jež má podstatný negativní dopad na: (a) (b) (c) podnikání a majetek kupujícího, nebo schopnost kupujícího plnit své povinnosti podle této Smlouvy, nebo platnost a vymahatelnost této Smlouvy. Pracovní den znamená kterýkoli den mimo soboty nebo neděle nebo dnů pracovního klidu, ve který jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz. Prohlášení znamená kterékoli z prohlášení stran, obsažených v čl. 7 a 13.2 Smlouvy, nebo na něž tato ustanovení odkazují. Případ nepříznivé změny" je jakákoli událost uvedená v čl. 12. Roční množství je množství Paliva uvedené v čl Smlouvy, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání za každý kalendářní rok Období. Výrobce elektřiny" je držitel licence nebo licencí na výrobu elektřiny podle Energetického zákona o celkovém instalovaném elektrickém výkonu podle této licence či všech těchto licencí v rozsahu minimálně 50 MW e. Výrobce tepelné energie" je držitel licence nebo licencí na výrobu tepelné energie podle Energetického zákona o celkovém instalovaném tepelném výkonu podle této licence nebo všech těchto licencí v rozsahu minimálně 50 MW t. Vyšší moc znamená výskyt události mimo přiměřenou kontrolu smluvní strany uplatňující vyšší moc nebo společnosti MUS: (a) které se uplatňující smluvní strana či společnost MUS nemohla vyhnout nebo ji překonat; (b) která znemožňuje této smluvní straně (či společnosti MUS) částečné či celkové splnění její povinnosti související s dodávkou nebo převzetím Paliva - 4 -

5 podle této Smlouvy; a (c) není způsobena zaviněným porušením povinností příslušné smluvní strany (či společnosti MUS). 1.2 V této Smlouvě se článkem nebo přílohou rozumí, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, článek nebo příloha této Smlouvy. 1.3 Nadpisy v této Smlouvě nemají vliv na její výklad. 1.4 Přílohy této Smlouvy jsou součástí této Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Palivo do Místa dodání během Období v množství stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy, v jakosti stanovené přílohou č. 1 a č. 2 Smlouvy a v souladu s ostatními podmínkami této Smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za Palivo, stanovenou v čl. 3 Smlouvy. 2.2 Množství Paliva, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu do Místa dodání: za Období činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] tis. GJ (což odpovídá [doplní kupující dle výsledků Aukce] kt při orientační průměrné výhřevnosti Paliva Q i r =17,5 MJ/kg) (dále jen Celkové množství ). Prodávající tímto nezaručuje kupujícímu, že každá dodávka Paliva dosáhne průměrné výhřevnosti Q i r =17,5 MJ/kg; veškeré údaje o průměrné výhřevnosti v této Smlouvě jsou pouze orientační. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad Paliva, výslovně sjednaná v této Smlouvě; za každý kalendářní rok Období činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] tis. GJ (což odpovídá [doplní kupující dle výsledků Aukce] kt při průměrné výhřevnosti Paliva uvedené v čl ) (dále jen Roční množství ); v každém kalendářním čtvrtletí Období činí 25 % Ročního množství, pokud kupující nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem příslušného kalendářního čtvrtletí dodávky Paliva neoznámí prodávajícímu zvýšení či snížení množství požadovaného Paliva pro příslušné kalendářní čtvrtletí za předpokladu, že (i) součet množství Paliva za všechna čtyři kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku se rovná Ročnímu množství, a (ii) že dodávky v rámci příslušného kalendářního čtvrtletí nejsou nižší než 22 % a vyšší než 28 % Ročního množství s výjimkou posledního kalendářního čtvrtletí kalendářního roku, kdy Množství Paliva, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu, bude takové, že součet množství Paliva za všechna čtyři kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku se rovná Ročnímu množství; a v každém kalendářním měsíci Období činí jednu třetinu čtvrtletního množství Paliva stanoveného dle čl , pokud kupující neoznámí prodávajícímu do 20. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci dodávky Paliva, požadavek na jiné měsíční množství Paliva. V případě požadavku kupujícího na jiné měsíční množství Paliva však součet množství požadovaných dodávek Paliva za všechny tři měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí nesmí být vyšší nebo nižší než množství Paliva stanoveného dle čl

6 2.3 Pro odstranění pochybností kupující je povinen postupovat při požadavcích na dodávku Paliva podle čl a tak, aby vždy vyčerpal Roční množství a Celkové množství. Pokud celkový objem dodávek Paliva během kalendářního roku nedosáhne Ročního množství, kupující je povinen zaplatit prodávajícímu Kompenzaci prodávajícího za podmínek uvedených v čl Předmětem plnění Smlouvy jsou opakované dodávky hnědého energetického uhlí ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 2.5 V případě, že kupující nepřevezme dodávku Paliva v Místě dodání v souladu s touto Smlouvou, množství Paliva, které by jinak prodávající byl povinen dodat kupujícímu dle čl. 2.2, se snižuje o nepřevzaté množství Paliva. Povinnost kupujícího zaplatit Kompenzaci prodávajícího tím není dotčena. 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Kupní cena za Palivo, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v množství stanoveném v čl. 2.2, se vypočítá pro dodávky Paliva, dodaného v příslušném Dnu, jako součin jednotkové ceny Paliva, množství Paliva v tunách a jeho výhřevnosti v MJ/kg dle následujícího vzorce: Cd = Cn * Mp * Q i r Kde: Cd Cn Mp n Q i r je kupní cena Paliva (v Kč), dodaného v příslušném Dni Období, vypočítána na základě výše uvedeného vzorce; je jednotková cena Paliva (v Kč/GJ) v příslušném kalendářním roce n dodávky Paliva, vypočítaná dle vzorce uvedeného v čl. 3.3, resp. určená pro rok 2013 v čl. 3.2; množství Paliva (v t), dodaného v příslušném Dni Období, zvážené společností MUS v souladu s mechanismem v čl. 5; je kalendářní rok, pro který je kupní cena Paliva vypočítávána; a výhřevnost Paliva v MJ/kg, dodaného v příslušném Dni, změřená ze vzorku Paliva v daném Dni dodávky Paliva v souladu s mechanismem v čl Jednotková cena Paliva, kterou se kupující zavazuje zaplatit za Palivo v roce 2013, činí [doplní kupující dle výsledků Aukce] Kč/GJ bez DPH, bez daně z pevných paliv či jakékoliv jiné nepřímé daně. 3.3 Jednotková cena Paliva, kterou se kupující zavazuje zaplatit v roce 2014 a následujících kalendářních rocích Období, bude vypočtena pro každý kalendářní rok Období v Kč/GJ bez DPH, bez daně z pevných paliv či jakékoliv jiné nepřímé daně či jiné obdobné platby dle následujícího vzorce: Cn = Cn-1 * (0,4 * ICE ,4 * ICT ,1 * ICP + 0,1 * ISC) / 100 Kde: n je kalendářní rok, pro který je kupní cena Paliva vypočítávána; - 6 -

7 n-1 je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku n; n-2 je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku n-1; Cn Cn-1 je jednotková cena Kč/GJ Paliva v kalendářním roce n, vypočítána na základě výše uvedeného vzorce; je jednotková cena Kč/GJ Paliva v kalendářním roce n-1; ICE 4011 je meziroční změna ceny elektřiny v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICE 4011 se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců v České republice ve skupině silová elektřina Standardní klasifikace produkce za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu ve stejné skupině za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). ICT 403 je meziroční změna ceny tepelné energie v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICT 403 se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců v České republice ve skupině tepelná energie vč. roz. Standardní klasifikace produkce za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu ve stejné skupině za 12 měsíců roku n- 2 (podíl klouzavých průměrů). ICP ISC je meziroční změna cen průmyslových výrobců v České republice, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců dle údajů ČSÚ. ICP se do vzorce dosazuje v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu cen průmyslových výrobců za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). je meziroční změna spotřebitelských cen v České republice, zjištěná z indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ. ISC se uvádí v % a vypočítá se jako podíl celoročního průměru indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku n-1 a celoročního průměru indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku n-2 (podíl klouzavých průměrů). 3.4 V případě změny Standardní klasifikace produkce či indexů ČSÚ, v důsledku které nebude možno kteroukoliv veličinu vzorce v čl. 3.2 Smlouvy vypočítat, prodávající pro výpočet veličin vzorce použije nejvíce obsahově podobný produkt či index ČSÚ, nezbytný pro výpočet této veličiny. 3.5 Hodnoty veličin ve vzorcích v čl. 3.1 a 3.3 jsou dosazovány se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Vypočtená jednotková cena Cn se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to při vypočtené kupní ceně s třetím desetinným místem menším než 0,005 směrem dolů a při vypočtené kupní ceně s třetím desetinný místem větším či rovným 0,005 směrem nahoru. 3.6 Jednotková cena Cn se vztahuje na Palivo, které se prodávající zavázal dodat kupujícímu od 1. ledna roku n. Prodávající stanoví jednotkovou cenu Cn pro rok n na základě vzorce v čl Prodávající oznámí kupujícímu jednotkovou cenu Paliva Cn na základě vzorce v čl. 3.3 pro - 7 -

8 rok n do 31. března roku n ; tato lhůta se však přiměřeně prodlužuje, pokud příslušné indexy, použité ve vzorci podle čl. 3.3 nebudou vyhlášeny do 15. března roku n. 3.7 Do doby oznámení jednotkové ceny Cn za rok n prodávajícím kupujícímu se kupující zavazuje hradit prodávajícímu kupní cenu Paliva vypočtenou na základě jednotkové ceny Cn-1 za rok předchozí (tj. rok n-1 ). Doplatek kupní ceny za Palivo odpovídající rozdílu mezi jednotkovou cenou Cn a jednotkovou cenou Cn-1 za období od 1. ledna do okamžiku použití ceny Cn se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu do 14 dnů po odeslání zvláštní faktury vystavené za tímto účelem prodávajícím. 3.8 Kupující se zavazuje z kupní ceny zaplatit DPH, daň z pevných paliv či jakoukoliv jinou nepřímou daň, a to v příslušné výši, platné v dané době. Totéž platí pro cla a jakékoli jiné daně a poplatky, vybírané v České republice nebo jinde. 3.9 Přijme-li během platnosti této Smlouvy Česká republika jednotnou měnu euro (EUR), každý odkaz činěný v této Smlouvě na českou korunu (CZK) se nahradí odkazem na euro (EUR) přepočítacím koeficientem mezi eurem a českou korunou stanoveným příslušným nařízením Rady EU. Zavedení eura nezpůsobí změnu jakýchkoli ustanovení této Smlouvy ani prominutí dluhu, neopravňuje k nesplnění závazků kterékoliv smluvní strany, ani nepřiznává některé ze smluvních stran oprávnění tuto Smlouvu jednostranně změnit či ukončit Vyúčtování dodávek Paliva, které jsou uskutečněné či měly se uskutečnit, prodávající provádí třikrát v příslušném kalendářním měsíci, a to za prvních deset dní, druhých deset dní a zbývající dny příslušného kalendářního měsíce (každé z těchto období dále jen Dekáda ) Vyúčtování kupní ceny za Palivo se provádí vystavením daňových dokladů (dále jen Faktura ), jež budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a v ustanovení 13a Obchodního zákoníku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí vždy poslední kalendářní den příslušné Dekády Společně s Fakturou za příslušnou Dekádu prodávající doručí kupujícímu: (a) (b) (c) doklad o dodání Paliva do Místa dodání kromě situace, kdy kupující neodebral dodávku Paliva v rozporu s touto Smlouvou, přehled rozborů kvality dodaného Paliva kromě situace, kdy kupující neodebral dodávku Paliva v rozporu s touto Smlouvou, přehled slev dodaného Paliva a jejich popis, pokud jsou pro danou dodávku Paliva v souladu s touto Smlouvou poskytnuty Faktury s vyúčtováním dodávky Paliva odešle prodávající kupujícímu do 12. kalendářního dne od posledního kalendářního dne příslušné Dekády na zasílací adresu stanovenou v čl. 15 Smlouvy. Faktury jsou splatné nejpozději do 14. kalendářního dne od jejího vystavení, který je na fakturách uveden. Připadne-li den splatnosti Faktury na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti následující Pracovní den Dnem uhrazení Faktury kupujícím se rozumí den připsání částky uvedené ve Faktuře na účet prodávajícího uvedený na Faktuře. Kupující je povinen uvádět na platebních příkazech, na základě kterých hradí Faktury, číslo uhrazené Faktury jako variabilní symbol

9 3.15 Prodávající se zavazuje zúčtovávat slevy z ceny vadného Paliva dle čl. 6.3 této Smlouvy ve Fakturách, vztahujících se k období, ve kterém bylo Palivo, k němuž se sleva vztahuje, dodáno kupujícímu Ustanovení o doručování v čl. 15 platí přiměřeně i pro doručování Faktur prodávajícího kupujícímu. 4. MÍSTO DODÁNÍ, NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 4.1 Prodávající dodá Palivo kupujícímu FCA (INCOTERMS 2000). Prodávající splní svůj závazek dodat Palivo kupujícímu tak, že společnost MUS předá Palivo dopravci jmenovanému kupujícím k přepravě na seřaďovacím nádraží železniční stanice Třebušice, Česká republika (dále jen Místo dodání ). Okamžikem předání Paliva přechází na kupujícího nebezpečí škody na Palivu, jakož i vlastnické právo k Palivu. 4.2 Kupující se zavazuje zajistit si přepravu Paliva v Místě dodání a oznámit písemně prodávajícímu včas název dopravce, jeho kontaktní osobu a čas, v němž má být Palivo dodáno prodávajícím kupujícímu, přičemž množství požadované kupujícím musí být v souladu s čl. 2.2 Smlouvy. 4.3 V případě, že kupující bude požadovat zajištění přepravy Paliva do místa určení kupujícího CPT dle INCOTERMS 2000, bude tato skutečnost sjednána dodatkem k této Smlouvě. Kupující však nemá nárok požadovat na prodávajícím uzavření tohoto dodatku. 5. VÁŽENÍ, VZORKOVÁNÍ, ROZBOR 5.1 Prodávající je povinen zajistit vážení všech dodávek Paliva na úředně ověřených vahách společnosti MUS při nakládce Paliva. 5.2 Kupující má možnost provedení kontroly správnosti vážení v doprovodu zástupce prodávajícího nebo společnosti MUS. Povolený rozdíl množství Paliva určeného vážením od množství Paliva skutečně dodaného činí maximálně 2 % z hmotnosti Paliva určeného vážením. V případě, že rozdíl nepřesáhne 2 %, prodávající má nárok na zaplacení kupní ceny Paliva za množství Paliva určené vážením a kupující není oprávněn uplatňovat nároky vůči prodávajícímu z rozdílů v hmotnosti skutečně dodaného Paliva jako vady. 5.3 Prodávající zajistí průběžné vzorkování (tj. odběr vzorku) dodávek Paliva z produkce společnosti MUS v každém Dnu dodávky Paliva kupujícímu v souladu s příslušnými normami uvedenými v čl. 3 přílohy č. 2 této Smlouvy, a to automatickými vzorkovači paliv vlastněnými a provozovanými společností MUS (dále jen AVP ) před nakládkou Paliva přepravci kupujícího. Dojde-li k poruše AVP, prodávající zajistí náhradní způsob vzorkování Paliva. Bližší podmínky vzorkování dodávek Paliva jsou stanoveny v příloze č. 2 této Smlouvy a v normách ČSN a IHS Inc. uvedených v čl. 3 přílohy č. 2 této Smlouvy. 5.4 Prodávající zajistí rozbor každého odebraného vzorku Paliva v laboratoři společnosti MUS pro zjištění výhřevnosti a dalších jakostních parametrů příslušného vzorku Paliva uvedených v příloze č. 1 Smlouvy. Bližší podmínky pro stanovení jakosti vzorků jsou stanoveny v příloze č. 2 této Smlouvy a v normách ČSN a IHS Inc. uvedených v příloze č

10 6. VADY 6.1 Lhůta pro uplatnění jakýchkoli zjevných vad Paliva kupujícím a oznámení jakýchkoli nároků souvisejících s takovými vadami prodávajícímu činí 10 kalendářních dní ode dne dodání příslušné dodávky Paliva kupujícímu. Lhůta pro vytčení jakýchkoli ostatních vad Paliva a oznámení jakýchkoli nároků souvisejících s takovými vadami prodávajícímu činí 30 kalendářních dní ode dne dodání příslušné dodávky Paliva. 6.2 Za vady zjevné se považují vady, které kupující zjistí při kontrolní přejímce. Zjevnou vadou jsou zejména viditelné cizorodé předměty a příměsi v Palivu (včetně kusů dřeva, kovových předmětů a kamenů, a pod.), případně uhelná zrna převyšující maximální sjednanou zrnitost Paliva v čl přílohy č. 1 této Smlouvy. Při zjištění zjevné vady v Palivu oznámí písemně kupující zjištěné vady prodávajícímu bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 10 dnů od dodání vadné dodávky Paliva. V takovém případě má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva. 6.3 Jiné než zjevné vady S výjimkou zjevných vad dle čl. 6.2 je plnění vadné pouze tehdy, pokud daná dodávka Paliva dodaná v příslušném Dni nesplní jeden nebo více jakostních parametrů uvedených v čl. 2 přílohy č.1 této Smlouvy Je-li vada spojena s překročením horní meze výhřevnosti (Q i r ) uvedené v čl. 2 přílohy č. 1 této Smlouvy o více než 0,50 MJ/kg, poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 5 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva Je-li vada spojena s nedosažením dolní meze výhřevnosti (Q i r ) uvedené v čl přílohy č. 1 této Smlouvy o více než 0,50 MJ/kg, poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva, a to v závislosti na míře nedosažení dolní meze. Při nedosažení dolní meze výhřevnosti o hodnotu: (a) (b) (c) menší či rovnou 0,50 MJ/kg nebude sleva poskytnuta; od 0,51 až 0,80 MJ/kg bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva; a rovnou 0,81 MJ/kg a větší bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny příslušné vadné dodávky Paliva Je-li vada spojena s překročením obsahu síry (S d t) uvedeného v čl přílohy č.1 této Smlouvy, poskytne prodávající kupujícímu slevu 5 % z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva Překročí-li maximální přípustný obsah nadsítného v denní dodávce povolený obsah nadsítného podle čl přílohy č. 1 této Smlouvy, poskytne prodávající kupujícímu slevu 5 % z kupní ceny příslušné vadné dodávky Paliva Za vadné plnění dle tohoto čl. 6.3 Smlouvy se považuje rovněž každá dodávka Paliva, realizovaná v době, kdy trvá jeden nebo více následujících nedostatků:

11 (a) (b) (c) nedodrží-li provozovatel AVP a laboratoře pracovní postupy a podmínky předepsané touto Smlouvou a příslušnými normami uvedenými v čl. 3.1 přílohy č. 2 této Smlouvy. pokračuje-li provozovatel AVP po poruše vzorkovací stanice v nevzorkovaném plnění déle než 4 hodiny bez souhlasu kupujícího. jsou-li v záznamech v deníku o provozu a stavu AVP nedostatky bránící kupujícímu zpětně ověřit, zda stanovení vzorkování a stanovení jakosti dodávky Paliva proběhlo v souladu s touto Smlouvou Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu slevu ve výši 3 % z kupní ceny příslušné dodávky Paliva, jejíž plnění je vadné dle čl Dojde-li ke kumulaci vad u dvou a více jakostních parametrů Paliva uvedených v čl. 2 přílohy č. 1 této Smlouvy či vad plnění dle čl , vypočítává se sleva z kupní ceny Paliva za každou vadu samostatně, tj. základem pro výpočet každé slevy je kupní cena příslušné vadné dodávky Paliva vypočtená dle čl. 3.1 Smlouvy. 6.5 Vady a nároky z vad je kupující povinen oznamovat prodávajícímu způsobem, uvedeným v čl. 15, a ve lhůtě, uvedené v čl Pokud tak neučiní, nemá nárok na žádné z postihů podle této Smlouvy či zákonných předpisů. 6.6 Veškerá ustanovení této Smlouvy ohledně vad Paliva a případných práv kupujícího z odpovědnosti za takové vady (tj. práva na výslovně sjednané slevy z ceny) představují jediné možné nároky ze strany kupujícího z vad Paliva. V této souvislosti se zejména ujednává, že kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy či žádat dodání náhradního zboží ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. 7. PROHLÁŠENÍ STRAN 7.1 Kupující tímto prohlašuje a zaručuje vůči prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, že: je řádně založenou obchodní společností a platně existuje podle příslušného právního řádu, má náležitou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a učinil veškeré nezbytné úkony v rámci společnosti pro uzavření této Smlouvy; tato Smlouva zakládá pro kupujícího platné a závazné povinnosti; neexistuje žádný souhlas či pověření, jehož získání se od kupujícího vyžaduje v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, jež by nebylo obstaráno; plněním ustanovení této Smlouvy nedošlo a nedojde k porušení žádného ustanovení zakladatelské smlouvy, stanov či jiných ustavujících dokumentů kupujícího, ani žádného závazného nařízení, rozsudku či jiného rozhodnutí, ani žádné jiné, pro kupujícího závazné, smlouvy; tuto Smlouvu a jakékoli související listiny uzavřel a podepsal svým jménem, tj. nikoli jako zmocněnec, zástupce, zprostředkovatel či osoba jinak jednající jménem či za třetí osobu;

12 7.1.6 běžně uzavírá smlouvy o dodávkách paliva podobného charakteru jako je tato Smlouva a činí tak profesionálně a v souladu se svým hlavním předmětem podnikání, a může být tedy chápán jako profesionální obchodník v tomto oboru; jedná na vlastní účet (a nikoli jako poradce, zástupce, zprostředkovatel, komisionář či obdobně) a učinil své samostatné rozhodnutí o vhodnosti a správnosti uzavření této Smlouvy a obstarání souvisejících dokumentů a nespoléhal na žádné ujištění, záruku či radu prodávajícího; je plně schopen posoudit podstatu ujednání této Smlouvy a přijímá veškerá ujednání a podmínky této Smlouvy a přijímá možná právní rizika, která pro něj z této Smlouvy plynou; prodávající nejedná, ani nejednal, jako zástupce či poradce kupujícího; a není insolventní, insolvence mu bezprostředně nehrozí a neprobíhá, ani mu nehrozí žádné řízení, jehož by byl účastníkem a jež by mohlo podstatně negativně ovlivnit jeho schopnost plnit tuto Smlouvu, vést k jeho insolvenci nebo se týká jeho insolvence. 7.2 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči kupujícímu v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, že: je řádně založenou obchodní společností a platně existuje podle práva České republiky, má náležitou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a učinil veškeré nezbytné úkony v rámci společnosti pro uzavření této Smlouvy; tato Smlouva zakládá pro prodávajícího platné a závazné povinnosti; neexistuje žádný souhlas či pověření, jehož získání se od prodávajícího vyžaduje s uzavřením této Smlouvy, jež by nebylo obstaráno; plněním této Smlouvy nedošlo a nedojde k porušení žádného ustanovení zakladatelské smlouvy, stanov či jiných ustavujících dokumentů prodávajícího, ani žádného závazného nařízení, rozsudku či jiného rozhodnutí, ani žádné jiné, pro prodávajícího závazné, smlouvy; je 100 % dceřinnou společností MUS, a prohlášení společnosti MUS je připojené jako příloha č. 4 a není insolventní ve smyslu českého práva, insolvence mu bezprostředně nehrozí a neprobíhá, ani mu nehrozí žádné řízení, jehož by byl účastníkem a jež by mohlo podstatně negativně ovlivnit jeho schopnost plnit tuto Smlouvu, vést k jeho insolvenci nebo se týká jeho insolvence. 7.3 Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího v přiměřené lhůtě předem, jestliže: má být přijato usnesení valné hromady o zrušení kupujícího bez likvidace; má dojít ohledně kupujícího ke sloučení, splynutí, rozdělení, převodu majetku na akcionáře či společníka nebo změně právní formy; nebo

13 7.3.3 má dojít k opatření z ekonomického hlediska stejnému nebo obdobnému, zejména k převedení podniku nebo jeho části nebo podstatné části aktiv na jinou osobu. 8. VYŠŠÍ MOC 8.1 Pro odstranění pochybností a aniž by bylo dotčeno obecné vymezení pojmu Vyšší moc v čl. 1, zejména následující události nebudou považovány za Vyšší moc: (i) změna v tržních podmínkách (včetně schopnosti prodávajícího prodat Palivo za vyšší cenu či schopnosti kupujícího či jeho zákazníků koupit Palivo za nižší cenu); (ii) nemožnost pro kupujícího přiměřeně použít Palivo nebo jej dále prodat; a (iii) změna finanční situace smluvní strany či jejího postavení na trhu. 8.2 Pro odstranění pochybností a aniž by bylo dotčeno obecné vymezení pojmu Vyšší moc v čl. 1, zejména následující události budou považovány za Vyšší moc: (i) válka, okupace (ať již vyhlášená či nikoli), invaze, jednání zahraničního nepřítele, mobilizace, embargo, teroristický útok; (ii) povstání, revoluce, politický nebo vojenský převrat, občanská válka, ozbrojené vzpoury; (iii) přírodní katastrofa (zejména zemětřesení, povodeň apod.); (iv) zamoření radioaktivním zářením z jaderného paliva nebo jaderného odpadu nebo jaderného výbuchu; a (v) stávky a výluka. 8.3 Smluvní strana, dotčená události Vyšší moci (dále jen Dotčená strana ), není v prodlení s plněním svých závazků či odpovědná za náhradu škody podle této Smlouvy po dobu, kdy následky události Vyšší moci trvají. Má se za to, že prodávající je Dotčenou stranou, pokud událost Vyšší moci nastane i na straně společnosti MUS. Dotčená strana je však povinna: bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o výskytu události Vyšší moci; s výhradou čl. 8.4 níže, přijmout přiměřená opatření k nápravě a odstranění následků Vyšší moci. 8.4 Povinnost Dotčené strany k nápravě podle čl výše nezahrnuje povinnost Dotčené strany k: podstatným investičním nákladům, jestliže došlo kvůli Vyšší moci ke zničení podstatné části podniku Dotčené strany; uzavření jakékoli dohody o smírném řešení stávky či výluky; či (jestliže Dotčenou stranou je prodávající a událost Vyšší moci pomine) provedení dodávky Paliva, k nimž by jinak byl prodávající povinen během trvání Vyšší moci, tak, aby bylo dosaženo celkového sjednaného objemu Paliva podle čl. 2 této Smlouvy a kupující není povinen za těchto podmínek takové dodávky odebrat či převzít. 8.5 Bude-li událost Vyšší moci trvat nepřetržitě po dobu delší než 120 (sto dvacet) kalendářních dní, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením druhé straně. V takovém případě tato Smlouva zaniká uplynutím 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bude-li událost Vyšší moci trvat i posledního dne této lhůty

14 9. PRINCIP "TAKE-OR-PAY" 9.1 Tato Smlouva je založena na tzv. take-or-pay principu. Strany se dohodly, že: jestliže kupující zcela nebo zčásti neodebere či odmítne převzít Palivo v dohodnutém množství podle této Smlouvy a toto není způsobeno: (i) porušením povinností prodávajícího, či (ii) událostí Vyšší moci, kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu kompenzaci (dále jen Kompenzace prodávajícího ), odpovídající násobku množství Paliva, které neodebral či nepřevzal, a jednotkové ceny Paliva stanovené podle čl. 3 této Smlouvy; jestliže prodávající zcela nebo zčásti nedodá Palivo v dohodnutém množství podle této Smlouvy a toto není způsobeno: (i) porušením povinností kupujícího, či (ii) událostí Vyšší moci, prodávající bude povinen zaplatit kupujícímu kompenzaci (dále jen Kompenzace kupujícího"), odpovídající násobku množství Paliva, které prodávající nedodal, a jednotkové ceny Paliva stanovené podle čl. 3 této Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povolená odchylka dodaného množství Paliva podle čl Kupující vyúčtuje Kompenzaci kupujícího vždy do 30 kalendářních dnů od konce kalendářního roku. 9.2 Ohledně splatnosti a fakturace Kompenzace prodávajícího i Kompenzace kupujícího se obdobně použijí ustanovení čl. 3 výše o kupní ceně za Palivo, vyjma čl S výhradou, jak uvedeno v čl. 10, právo stran na Kompenzaci prodávajícího, respektive Kompenzaci kujícího dle čl. 9.1 nevylučuje případný nárok prodávajícího, respektive kupujícího na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s porušením povinností druhé strany v rozsahu přesahujícím nároky dle čl OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za žádnou újmu, ztráty, škodu či vynaložené náklady (dále společně jen Ztráty ) v souvislosti s touto Smlouvou, jestliže tyto Ztráty představují jakékoli následné či nepřímé škody či ušlý zisk. 11. PŘEDČASNÁ SPLATNOST 11.1 V případě vzniku jakéhokoli Případu nepříznivé změny dle článku 12 je prodávající oprávněn: zastavit dodávky Paliva (aniž by vznikl nárok na Kompenzaci kupujícího); a/nebo písemně kupujícímu oznámit, že prohlašuje cenu za Palivo, resp. Kompenzaci prodávajícího dle čl , zčásti nebo zcela, za okamžitě splatnou, a to až do výše ceny (resp. Kompenzace prodávajícího) za Roční množství Paliva (dále jen Předčasná splatnost") Pro účely Předčasné splatnosti bude cena za Palivo (resp. Kompenzace prodávajícího) stanovena za použití jednotkové ceny za GJ platné pro kalendářní rok, v němž nastal Případ nepříznivé změny, který byl důvodem k prohlášení Předčasné splatnosti Jestliže prodávající zašle kupujícímu oznámení o Předčasné splatnosti, prodávající je oprávněn:

15 použít k uspokojení předčasně splatných částek jakékoli zajištění poskytnuté kupujícím; jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za kupujícím ohledně předčasně splatných částek proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího; a (pokud kupující zaplatí předčasně splatné částky) použít předčasně splacené částky na uspokojení ceny za Palivo nebo Kompenzace prodávajícího Jestliže kupující dobrovolně uhradí předčasně splatné částky do 20 Pracovních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o Předčasné splatnosti a poskytne k tomu prodávajícímu přiměřenou součinnost, prodávající bude dodávat kupujícímu Palivo až do doby, kdy by došlo k vyčerpání množství Paliva, jež bylo kryto předčasně splatnou a zaplacenou částkou ceny za Palivo. Po uvedenou dobu 20 Pracovních dnů není prodávající oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 12. PŘÍPADY NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNY 12.1 Případem nepříznivé změny" se rozumí jakákoli z následujících skutečností týkajících se kupujícího: Kupující přestane splňovat Podmínky způsobilosti nebo poruší jakoukoli ze svých povinností podle čl Jakékoli prohlášení kupujícího v této Smlouvě se ukáže nebo se stane nepravdivým, nepřesným, neúplným nebo zavádějícím v jakémkoli podstatném ohledu a tato situace (pokud ji lze zhojit) není zhojena ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne oznámení prodávajícího kupujícímu Kupující poruší, nesplní nebo nedodrží kterýkoli ze svých peněžitých závazků podle této Smlouvy a takové porušení, nesplnění nebo nedodržení (pokud jej lze zhojit) není zhojeno ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne oznámení prodávajícího kupujícímu Kupující je: (a) (b) (c) (d) (e) předlužen nebo v platební neschopnosti ve smyslu příslušných právních předpisů nebo nebude schopen plnit své splatné závazky, a/nebo je insolventní nebo mu insolvence bezprostředně hrozí; nebo obecně zastaví své platby; nebo je proti němu zahájeno jakékoliv insolvenční řízení, popř. zahájení tohoto řízení hrozí; nebo začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svých zadlužení za účelem odvrácení hrozby úpadku; nebo kupující není schopen či přizná svou neschopnost splnit své dluhy nebo postoupí či převede na třetí osoby podstatnou část svého majetku či aktiv. Toto se

16 nevztahuje na případy, kdy podle názoru prodávajícího bylo řízení zahájeno (nebo hrozí jeho zahájení) na základě zjevně šikanózního návrhu třetí osoby Bude vydáno rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady o zrušení kupujícího s likvidací nebo dojde k jiném kroku s účinky zrušení či zániku kupujícího bez právního nástupce Proti kupujícímu bude vedeno jakékoli soudní, rozhodčí nebo správní řízení, které by mohlo mít Podstatný negativní dopad Proti kupujícímu bude vedeno soudní nebo správní řízení o výkonu rozhodnutí či exekuci nebo bude na majetek kupujícího uvaleno předběžné opatření nebo jiné opatření s obdobnými účinky, ledaže kupující prodávajícímu poskytne informace a dokumenty dostatečné k prokázání, že takové řízení nemůže mít pro kupujícího Podstatný negativní dopad Kupující řádně a včas nezaplatí jakoukoli částku přesahující Kč bez příslušenství, kterou byl povinen zaplatit na základě vykonatelného soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí či z jiného vykonatelného titulu Platnost, účinnost nebo vymahatelnost této Smlouvy nebo jakéhokoliv dokumentu uzavřeného nebo vydaného v souvislosti s touto Smlouvou bude kupujícím zpochybněna. 13. PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI 13.1 Kupující je povinen: doložit prodávajícímu v den podpisu této Smlouvy, vždy ve výroční den podpisu této Smlouvy, a kdykoli je k tomu prodávajícím v odůvodněných případech písemně vyzván, splnění alespoň jedné z Podmínek způsobilosti; bezodkladně oznámit a poskytnout příslušné dokumenty prodávajícímu, pokud dojde k jakékoli změně skutečností či podkladů rozhodných pro posouzení splnění Podmínek způsobilosti; během trvání této Smlouvy udržovat Podmínky způsobilosti v platnosti; a bezodkladně písemně oznámit Prodávajícímu, pokud přestane splňovat kdykoli za trvání této Smlouvy jakoukoli Podmínku způsobilosti Kupující tímto prohlašuje a zaručuje, že: ke dni podpisu této Smlouvy splnil alespoň jednu Podmínku způsobilosti, a to následujícím způsobem: [kupující doplní označení příslušné Podmínky způsobilosti, kterou splnil]; veškeré informace ohledně Podmínek způsobilosti, které poskytl v souvislosti s Aukcí, uzavřením této Smlouvy či v budoucnu poskytne prodávajícímu, jsou a budou pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící; a

17 veškeré právní úkony, učiněné ve prospěch prodávajícího v souvislosti se splněním Podmínek způsobilosti jsou a budou platné, účinné a vynutitelné Jestliže: (i) kupující splní Podmínky způsobilosti poskytnutím bankovní záruky a (ii) cena Paliva v souladu s ustanovením čl. 3 se zvýší o více než 25 % oproti ceně použité jako základ pro výpočet peněžní částky bankovní záruky, prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení kupujícímu požadovat nahrazení bankovní záruky novou bankovní zárukou. Kupující je povinen obstarat novou bankovní záruku nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení prodávajícího a peněžní částka bankovní záruky musí nově odpovídat minimálně celkové ceně Ročního množství Paliva, za použití ceny Paliva pro kalendářní rok, kdy změna ceny dosáhla 25 % oproti ceně použité jako základ pro výpočet peněžní částky předchozí bankovní záruky Pokud nebude poskytnuta bankovní záruka podle čl. 13.3, prodávající je oprávněn zinkasovat bankovní záruku, respektive ponechat si jistotu, obojí z titulu smluvní pokuty za porušení uvedené povinnosti kupujícího. Právo prodávajícího odstoupit od Smlouvy či požadovat náhradu škody převyšující zaplacenou smluvní pokutu tím není dotčeno Jestliže kupující splnil Podmínky způsobilosti poskytnutím bankovní záruky, tato bankovní záruka musí být vydána nejméně na dobu dvanácti (12) měsíců. Její platnost musí být kupujícím pravidelně prodlužována po celou dobu trvání Smlouvy, a to vždy nejméně o dvanáct (12) měsíců. Kupující je povinen zajistit prodloužení bankovní záruky (vždy v podobě v podstatných ohledech stejné, jak uvedeno v části B přílohy č. 3) nejpozději do třiceti (30) dnů před skončením její platnosti a v této lhůtě doručit záruční listinu prodávajícímu. Pokud platnost bankovní záruky nebude takto prodloužena a kupující v této lhůtě nesplní ani jinou Podmínku způsobilosti, prodávající je oprávněn čerpat celou částku podle bankovní záruky a ponechat si ji jako smluvní pokutu za porušení uvedené povinnosti kupujícího. Právo prodávajícího odstoupit od Smlouvy tím není dotčeno. 14. ODSTOUPENÍ 14.1 Prodávající může odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným kupujícímu pouze podle ustanovení čl. 8.5 nebo pokud nastal Případ nepříznivé změny Kupující může odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným prodávajícímu podle ustanovení čl. 8.5 nebo pokud prodávající nedodá nejméně 22 % Ročního množství Paliva v období třech po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních měsících, ledaže mu v tom brání událost Vyšší moci nebo kupující způsobil nedodání Paliva porušením svých povinností Žádná smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo jinak tuto Smlouvu jednostranně ukončit z jiných než zákonem stanovených důvodů nebo důvodů uvedených v čl a 14.2 Smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení zákona, která by jinak mohla založit právo kterékoli smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, včetně ustanovení 345 až 348, 349 odst. 2 a 3, a 350 Obchodního zákoníku Odstoupení se nedotýká žádných nároků smluvní strany, která odstupuje, vzniklých před odstoupením, a čl. 1 a čl. 14 až 16 Smlouvy, kterými jsou smluvní strany i nadále vázány. Odstoupením není dotčeno právo prodávajícího realizovat zajištění závazků kupujícího, pokud kupující takové zajištění poskytl pro splnění Podmínek způsobilosti

18 15. OZNAMOVÁNÍ 15.1 Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ( Oznámení ) musí být: písemné; v českém jazyce; a doručeno osobně nebo zasláno poštou vyplaceně (má-li být takto doručeno v rámci České republiky, znamená to doporučeně ) nebo faxem straně, jíž má být Oznámení doručeno, na adresu nebo faxové číslo uvedené v čl. 15.2, nebo na jinou adresu nebo faxové číslo sdělené takovou stranou písemným oznámením druhé straně, doručeným nejpozději 5 kalendářních dní přede dnem, kdy bylo Oznámení odesláno Adresou zmíněnou v čl je: pokud jde o prodávajícího: Adresa: Czech Coal, a.s., Evropská 2690/17 Praha 6, PSČ Fax: Označeno k rukám generálního ředitele; pokud jde o kupujícího: Adresa: Fax: [doplní kupující] [doplní kupující] Označeno k rukám [doplní kupující]; 15.3 Platí, že Oznámení bylo doručeno: je-li doručováno osobně, když je předáno na recepci či osoba jej doručující obdrží podpis pracovníka recepce na adrese uvedené v čl. 15.2; je-li zasláno poštou, s výjimkou zaslání do jiné země, v druhý Pracovní Den po dni, v němž bylo Oznámení předáno poště; je-li zasláno poštou do jiné země, šestý Pracovní Den po dni, v němž bylo Oznámení předáno poště; a je-li zasláno faxem, v okamžik, kdy faxový přenos byl zaznamenán jako dokončený faxovým přístrojem odesílajícího, avšak s tím, že pokud toto potvrzení nastane jindy než v Pracovní den mezi 10. a 17. hodinou místního času v místě, kde se nachází příjemcův faxový přístroj, takové Oznámení bude platit za doručené v 10 hodin místního času v místě, kde se nachází příjemcův faxový přístroj v první Pracovní den následující po dni, kdy bylo faxovým přístrojem odesílajícího potvrzeno odeslání

19 Je-li Oznámení doručováno do země, jejíž hlavní nebo jiné město není uvedeno v definici pojmu Pracovní den v čl. 1, pak definice pojmu Pracovní den je pro účely tohoto čl rozšířena tak, že zahrnuje jméno hlavního města země, do níž je Oznámení doručováno. Je-li v zemi, do níž je Oznámení doručováno, více administrativních území, přičemž tato území mají odlišné státní svátky, zahrnuje definice pojmu Pracovní den pro účely tohoto čl nikoli jméno hlavního města země, do níž je Oznámení doručováno, ale jméno hlavního města administrativního území, do nějž je Oznámení doručováno. Není-li odesílateli písemně oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce, uvedené v čl ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 16.1 Výdaje Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, každá smluvní strana nese veškeré náklady a výdaje, které vynaloží v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy Důvěrnost Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, které kterákoli smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy (společně dále jen Důvěrné informace ), jsou důvěrné, včetně případného názvu finanční instituce kupujícího poskytující případnou bankovní záruku za plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či firmy kupujícího. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesmí žádná smluvní strana sdělit žádné Důvěrné informace žádné třetí osobě, ani použít jakékoli Důvěrné informace k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy, nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení: (a) (b) (c) (d) (e) právním, daňovým a účetním poradcům, a financujícím bankám, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti nejméně odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku; ze strany prodávajícího společnosti MUS, přičemž prodávající je zejména oprávněn předat společnosti MUS plné znění této Smlouvy včetně příloh; v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou smluvní stranu (příslušné smluvní strany); a důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní žádná smluvní strana žádné oznámení o tom, že tato Smlouva byla uzavřena Zákaz postoupení

20 Kupující není oprávněn postoupit ani převést jakékoli ze svých práv, pohledávek nebo závazků z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího Zákaz započtení a srážek Kupující není oprávněn provést započtení oproti pohledávkám prodávajícího, vyplývajícím z této Smlouvy, jinak, než předchozí písemnou dohodou s prodávajícím Bude-li platba podle této Smlouvy předmětem zadržení nebo srážky vyžadované zákonem, bude částka, která má být zaplacena, zvýšena o takovou částku, aby poté, co bude provedeno zadržení nebo srážka, smluvní strana, která má platbu obdržet, obdržela takovou částku, která se rovná částce, kterou by tato smluvní strana bývala obdržela, kdyby zadržení nebo srážka nebyly provedeny Promlčení V souladu s ustanovením 401 Obchodního zákoníku se tímto prodlužuje promlčecí doba každého práva obě smluvní strany, které vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se může promlčet, a to na 10 let od doby, kdy promlčecí doba příslušného práva počala běžet poprvé Úplná Smlouva Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání mezi smluvními stranami vztahující se k předmětu této Smlouvy a nahrazuje všechna předchozí ujednání nebo uspořádání mezi smluvními stranami, vztahující se k témuž, ať již písemné, ústní, či jiné. Každá smluvní strana potvrzuje, že při uzavírání této Smlouvy nespoléhala, kromě prohlášení a ujištění výslovně učiněných v této Smlouvě nebo v dokumentech, na které tato Smlouva za tím účelem výslovně odkazuje, na žádná jiná prohlášení nebo ujištění, ani na jiné informace poskytnuté Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení 275 odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku Změny Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Totéž platí o vzdání se práv z této Smlouvy Jazyk Smlouvy Tato Smlouva je vyhotovena v češtině. V případě, že je tato Smlouva uzavřena v češtině i v angličtině, rozhoduje v případě rozporu mezi anglickým zněním a českým zněním české znění Stejnopisy Tato Smlouva je podepsána ve čtyřech originálních stejnopisech, přičemž podpisy osob Smlouvu podepisující za smluvní strany či jménem smluvních stran musí být úředně ověřeny. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298 Všeobecné obchodní podmínky Framit s.r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./. SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany OBCHODNÍK obchodní firma: sídlo: IČ:. DIČ:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více